Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir"

Transkrypt

1 Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 885 ze zm.), w dniach od 7 do 16 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 157/14 z dnia 26 marca 2014 r., Agata Żabierek - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 26 marca 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Przedecz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: i dotacji celowej przekazanej gminie na realizację zadania własnego realizowanego na podstawie porozumienia zawartego przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadania w rozdziale 85295, al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wvvvv.poznan.uw.gov.pl. wojevvoda.wielkopolsk (<ipoznan.uvv.gov.pi

2 2 a także dotacji celowej na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych siedmiu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozyty wną uzasadnia: brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia przekazanych Gminie Przedecz dotacji w części niewykorzystanej do końca roku, terminowe regulowanie zobowiązań przez Urząd Miasta i Gminy Przedecz i Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przedczu, terminowe przekazywanie dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przekazanej w 2013 r. Gminie Przedecz z budżetu państwa na realizację zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo. rozdział Pozostała działalność. 2. Przyjęcie na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej faktur dokumentujących zakup paliwa w okresie innym niż zakreślony przepisem art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego vr cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zni.), skutkujące pobraniem w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Przedecz na realizację zadania z zakresu administracji rządowej w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność. 3. Wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem dotacji celowej przekazanej Gminie Przedecz z budżetu państwa na realizację zadania w dziale Administracja publiczna, rozdział Urzędy wojewódzkie. 4. Jednostkowy przypadek ujęcia wydatków w ewidencji księgowej przez Urząd Miasta i Gminy w Przedczu niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. ir sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów

3 i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38. poz. 207 ze zm.). 5. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy Przedecz. 6. Real izację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" niezgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego..pomoc państwa vr zakresie dożwriania" (Dz. U. Nr 267. poz ze zm.). skutkujące pobraniem dotacji w : nadmiernej wysokości. 7. Jednostkowy przypadek nieterminowego przekazania na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Ad. 1 Kontrola wydatków dokonanych ze środków dotacji celowej przekazanej Gminie Przedecz w 2013 r. z budżetu państwa na sfinansowanie realizacji zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność wykazała, iż część z przekazanych ww. jednostce środków została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. Z ewidencji księgowej wynika, że koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł ,29 zł. Kontrola wykazała, iż jednym z wydatków sfinansowanych ze środków dotacji celowej budżetu państwa był zakup środków czystości na kwotę 113,63 zł (faktura VAT nr 1461/KOL/2013 z dnia 9 maja 2013 r.). Przedmiotowy wydatek nie wpisuje się w definicję kosztów obsługi realizacji dotowanego zadania, wobec czego wykazana kwota wydatkowana została niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację i podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Skarbnik Miasta Przedecz wyjaśnił, iż:,.(...) Środki czystości zakupione zgodnie z fakturą nr 1461 /KOL/2913 zaewidencjonowano jako koszt i wydatek związany z obsługą przygotowania decyzji na zwrot podatku akcyzowego rolnikom. Zakup len spełnia zapotrzebowanie na te produkty vr 2013 roku Wnioski na zwrot podatku akcyzowego u 1 naszym urzędzie składane są osobiście, a więc urząd odwiedza celem złożenia wniosku ok. 300 osób vr miesiącu lutym i ponownie również al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax wvvvv.poznan.uw.gov.pl. wojevvoda.wielkopolsk (<ipoznan.uvv.gov.pi

4 4 ok. 300 osób u- miesiącu sierpień. Ponieważ biuro znajduje się na piętrze budynku interesanci pokonują drogę przez cały niemal urząd. Wiąże się to ze zwiększoną eksploatacją podłóg, wykładzin, wycieraczek, krzeseł nie tylko na korytarzach, ale i ir samym biurze przyjmowania wniosków. (...)". Co do zasady wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r.. poz. 168). z uwagi jednak na wysokość dotacji wykorzystanej niegodnie z przeznaczeniem, zgodnie z przepisem art. 26 ww. ustawy, opisane działanie nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ad.2 Co do zasady wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Kontrola 320 decyzji ujawniła następujące nieprawidłowości: 1) przyjęcie na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu faktur dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie innym niż zakreślony przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego vr cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. a mianowicie decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO z dnia 4 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 723,17 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 682,89 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup litrów oleju napędowego dokonany w dniu 1 lutego 2013 r. na podstawie faktury nr F 3026/4075/13. Pomimo wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu prawidłową kwotę świadczenia. 2) przyjęcie na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu faktur dokumentujących zakup oleju napędowego w okresie innym niż zakreślony przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej skutkujące wypłatą świadczeń w zawyżonej kwocie, a mianowicie: - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO II.2013 z dnia 6 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupi! 602,224 litrów oleju napędowego, natomiast

5 udokumentowany zosta! zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż wnioskodawca przedłożył - w dwóch przypadkach - fakturę wraz z powiązanym z nią dokumentem magazynowym, a mianowicie: dokument WZS/00367/0713 z dnia 25 lipca 2013 r. z fakturą VAT nr 00294/0713/FAGS na 40 litrów oleju napędowego oraz dokument WZS/00208/0713 z dnia 12 lipca 2013 r. z fakturą VAT nr 00173/0713/FAGS na 60 litrów oleju napędowego. Do rozliczenia zakupionego oleju napędowego przyjęto zarówno ilość oleju napędowego wykazanego na fakturach, jak i - dodatkowo - ilość paliwa wykazanego na dokumentach magazynowych. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 95,00 zł od należnej (100 1 x 0.95 zł). - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO z dnia 5 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 763,69 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 21,164 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 23 czerwca 2012 r. na podstawie faktury nr VAT 5670/12/RYB. W ramach decyzji nr PO II.2013 z dnia 2 września 2013 r., zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie 876,64 zł. wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę, tj. 112,95 zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup 125,331 1 oleju napędowego, tj ponad ustalony limit. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o zł od należnej (14,723 1 x 0,95 zł), - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO z dnia 6 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 1.045,53 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 1.100,555 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 54,832 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 11 stycznia 2012 r. na podstawie faktury VAT nr 194/12/RYB (28,47 1) oraz w dniu 28 stycznia 2012 r. na podstawie faktury VAT nr 644/12/RYB (26,362 1). W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o zł od należnej ( x 0.95 zł). al. Niepodległości 16/ Poznań, tel , fax

6 6 - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO i z dnia 1 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupi! litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup litrów oleju napędowego dokonany w dniu 10 marca 2012 r. na podstawie faktury nr VAT FF/2219/2012. W ramach decyzji nr PO II.2013 z dnia 2 września 2013 i\. zgodnie z ustalonym limitem rocznym w kwocie zł. wypłacono wnioskodawcy pozostałą kwotę. tj zł. Wnioskodawca przedstawił jako podstawę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego do drugiej transzy faktury dokumentujące zakup 984,127 1 oleju napędowego, tj ponad ustalony limit. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wy ższą o 0.36 z! od należnej ( x 0.95 zł). - decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nr PO z dnia 3 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupi! 1.291,865 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 26,087 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 7 września 2012 r. na podstawie faktury VAT nr 8769/12/RYB. W rezultacie wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o zl od należnej ( x 0,95 zł), Łącznie wypłacono producentom rolnym kwotę wyższą o zł od należnej. Kwota ta - jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości - w dniu 10 kwietnia 2014 r. została przekazana na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Jako przyczynę wykazanych nieprawidłowości pracownik jednostki kontrolowanej wskazał omyłkowe przyjęcie faktur. Ad. 3 Kontrola wydatków dokonanych ze środków dotacji celowej przekazanej Gminie Przedecz w 2013 r. z budżetu państwa na sfinansowanie zadania w dziale Administracja publiczna. rozdział Urzędy wojewódzkie wykazała, iż część

7 7 z przekazanych ww. jednostce środków została wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację. Z ewidencji księgowej wynika, że koszty realizacji przedmiotowego zadania wyniosły zł. Ustalono, iż jednym z wydatków dokonanych ze środków przedmiotowej dotacji był zakup środków czystości na kwotę 25,31 zł (faktura VAT nr FVS/169/K/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.). Wskazana kwota, jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Skarbnik Miasta Przedecz wyjaśnił, iż:.,(...) Środki czystości zakupione zgodnie z opisem do faktury nr Fi S/J69/K/2013 zaewidencjonowano jako koszt i wydatek związany z funkcjonowaniem biura USC i ewidencji ludności. Pomieszczenie te udostępniane są dla interesantów każdego dnia i osoby tam pracujące korzystają również z tych pomieszczeń. Gmina udostępniając pomieszczenia dla realizacji zadań w zakresie spraw USC czy ewidencji ludności zapewnia czystość pomieszczeń przez cały rok z własnych środków. Sporadycznie (raz w roku) dokonano zakupu bardzo malej ilości środków do konserwacji paneli podłogowych, mebli czy sprzętu oraz materiałów na odpady papierowe ze środków dotacji na zadania zlecone u 1 rozdz co uznano za zasadne". Ad. 4 Stwierdzono jednostkowy przypadek ujęcia wydatku w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy Przedecz niezgodnie z klasyfikacją budżetową. Nieprawidłowość dotyczyła sklasyfikowania wydatku wynikającego z faktury VAT FS-676/13/U7 z dnia 7 lutego 2013 r., poniesionego na zakup wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami przesyłki. Wydatek ujęto w całości w Zakup materiałów i wyposażenia, podczas gdy zakup wniosków na kwotę zł należało sklasyfikować w 4210, natomiast koszty przesyłki w kwocie 12,30 zł powinny zostać ujęte w Zakup usług pozostałych. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanych nieprawidłowości Skarbnik Miasta Przedecz wyjaśnił, iż:.,(...) Cały koszt zamówienia zaewidencjonowano w paragrafie 4210 gdyż zamówienie, a co za tym akt kupna sprzedaży dotyczył druhnv. a nie zakupu druków i usługi wysyłki. Koszty wysyłki, które dostawca wymienił na fakturze informacyjnie powiększyły wartość druków. Istotą dla Gminy jest rodzaj zamówienia i to jest istotne przy stosowaniu klasyfikacji budżetowej i dłcttego nie sklasyfikowano kosztów wysyłki w 4300".

8 8 Ad. 5 Kontrola ujawniła, iż obsługę finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu zapewniał pracownik Urzędu Miasta i Gminy Przedecz. Przyjęte rozwiązanie stanowi naruszenie art. 1 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U r.. poz. 330 ze zm.). zgodnie z którym księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę. Ww. przepis dopuszcza wyłącznie możliwość powierzenia czynności w tym zakresie wyspecyfikowanej we wskazanej normie prawnej grupie przedsiębiorców. Ad. 6 Kontrola w obszarze realizacji programu wieloletniego..pomoc państwa w zakresie dożywiania" ujawniła przypadki, przyznania świadczeń niezgodnie z. przepisami ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego..pomoc państwa w zakresie dożywiania Ustalono, że Zespół Szkól w Przedczu przedstawiał, w ramach rozliczenia dożywiania w danym miesiącu, notę księgową wraz z rozliczeniami zawierającymi liczbę uczniów korzystających z posiłku i spełniających kryterium określone w ustawie oraz rozliczenie posilkóyy wydanych dla jednego ucznia (od 30 września 2013 r. - dla dwóch uczniów) na wniosek dyrektora szkoły. Przyjęte rozwiązanie oparte jest na błędnej tezie, że dyrektor szkoły może z góry założyć, iż w danym okresie rozliczeniowym uczeń będzie korzysta! z posiłków na zasadach określonych przepisami art. 6a ww. ustawy. Tymczasem zgodnie z przywołanymi przepisami dyrektor szkoły lub przedszkola udziela pomocy w formie posiłku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko korzystające z zajęć wyraża chęć zjedzenia posiłku. O tym fakcie dyrektor placówki informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy. Przywołany przepis pozwala więc dyrektorowi placówki oświatowej na bezpośrednią reakcję, w przypadku, gdy dziecko zgłasza chęć zjedzenia posiłku. W konsekwencji dyrektor placówki oświatowej nie może z góry założyć, którzy z uczniów o takie świadczenie zwrócą się. Dopiero na etapie rozliczania liczby spożytych posiłków w przy jętym okresie rozliczeniowy m możliwe jest wskazanie ilości wydanych na tej zasadzie posiłków i określenie listy uczniów, którzy z nich skorzystali. W wyjaśnieniach z dnia 14 kwietnia 2014 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu wskazał:.,(...) Dyrektor szkoły poinformował ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia o potrzebie udzielenia pomocy ir formie posiłku Przyznana pomoc, o której mowa powyżej, nie wymagała ani ustalenia sytuacji rodziny vr drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, ani

9 9 wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej. (...) Środki na zakup posiłku vr ramach art. 6a przekazywane były przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie przekazanej przez szkolę listy uczniów oraz liczby spożytych posiłków sporządzanej co miesiąc przez dyrektora szkoły. Szkoła sporządzała odrębną listę dla dzieci (...). którym przyznano pomoc iv ramach art. 6a vr 2013 r. (...) Są to dzieci pochodzące z terenu wiejskiego, dojeżdżające do szkoły autobusem szkolnym i większą część dnia spędzały na terenie szkoły Na terenie naszej gminy w 2013 r. był to jedyny taki przypadek. Interpretacje powyższego art. są bardzo różne zwłaszcza jeśli chodzi o okres dożywiania uczniów ale ii' przytoczonym wyżej przypadku, po rozmowie z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i dyrekcją szkoły trzeba było pomóc tym dzieciom. (...)". Niezasadnie przyjmując założenie, iż na wniosek dyrektora szkoły możliwe jest przyznanie z góry świadczeń codziennie udzielanych tym samym dwóm uczniom (w okresie od lutego do czerwca 2013 r. - jednemu uczniowi), w sposób nieuprawniony realizowane były ze środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa świadczenia w okresie od lutego do czerwca i od października do grudnia 2013 r. Ustalono, że: - z noty księgowej nr 2/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. na kwotę 957,00 zł wynika, że kwota zł dotyczy świadczenia przyznanego na wniosek dyrektora szkoły, - z noty księgowej nr 3/2013 z dnia 5 marca 2013 r. na kwotę zł wynika, że kwota zł dotyczy świadczenia przyznanego na wniosek dyrektora szkoły, - z noty księgowej nr 4/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. na kwotę 919,50 zł, wynika, że kwota zł dotyczy świadczenia przyznanego na wniosek dyrektora szkoły. z noty księgowej nr 5/2013 z dnia 6 maja 2013 r. na kwotę zł wynika, że kwota28.50 zl dotyczy świadczenia przyznanego na wniosek dyrektora szkoły, - z noty księgowej nr 6/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. na kwotę zł wynika, że kwota zł dotyczy świadczenia przyznanego na wniosek dyrektora szkoły, - z noty księgowej nr 8/2013 z dnia 3 października 2013 r. na kwotę 969,00 zl wynika, że kwota zł dotyczy świadczeń przyznanych na wniosek dyrektora szkoły dla dwóch uczniów, - z noty księgowej nr 9/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. na kwotę zł wynika, że kwota zł dotyczy świadczeń przyznanych na wniosek dyrektora szkoły dla dwóch uczniów, - z noty księgowej nr 10/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. na kwotę zł wynika, że kwota 34,50 zł dotyczy świadczeń przyznanych na wniosek dyrektora szkoły dla dwóch uczniów.

10 10 Kwota 3.20 zl (stanowiąca 9.28% kwoty zł) zrefundowana była w ramach środków dotacji. Łącznie w rezultacie wykazanych powyżej nieprawidłowości dofinansowano ze środków dotacji celowej dożywianie uczniów w ramach przedmiotowego programu w kwocie wyższej o zł od należnej. Ww. kwota podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Ad. 7 Co do zasady Gmina Przedecz przekazywała na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należne Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowił jednostkowy przypadek nieterminowego przekazania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, a mianowicie należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych zrealizowanych na dzień 20 marca 2013 r. w kwocie zł, stanowiącą 95% pobranych dochodów przekazano na ww. rachunek w dniu 4 kwietnia 2013 r. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanej nieprawidłowości Skarbnik Miasta Przedecz wyjaśnił, iż:.,(...) ze względu na wydłużony czas złożenia zapytania przez wnioskodawcę i prowadzone postępowanie wyjaśniające czy dana osoba figuruje w zbiorze meldunkowym, ir systemie informatycznym i w danych archiwalnych byłych mieszkańców gminy". W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty 113,63 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową przekazaną Gminie Przedecz przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na sfinansowanie realizacji zadania w dziale 010. rozdział Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania gminie niniejszej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu

11 11 Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i wskazanych powyżej zasadach kwoty 25,31 zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem dotację celową przekazaną w 2013 r. Gminie Przedecz na realizację zadania w dziale 750. rozdział Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa wyłącznie na cele określone przez udzielającego dotacje. 4. Wnikliwą weryfikację faktur VAT przedkładanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, celem wyeliminowania przypadków refundacji wydatków poniesionych w okresie innym niż zakreślony przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywane go do produkcji rolnej. 5. Spowodowanie poprawnego ujmowania wydatków w ewidencji księgowej Urzędu Miasta i Gminy Przedecz. 6. Spowodowanie prowadzenia ksiąg rachunkowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedczu zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 11 ustawy o rachunkowości. 7. Spowodowanie przyznawania świadczeń w ramach realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa vr zakresie dożywiania" zgodnie z regułami zakreślonymi w załączniku do uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. vi' sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania..pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata (M. P. z 2013 r.. poz. 1024). 8. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek kwoty zł stanowiącej wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem część dotacji celowej przekazanej w 2013 r. Gminie Przedecz na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa vr zakresie dożywiania". Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia przekazania gminie niniejszej dotacji do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 9. Dokonanie zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

12 zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem i E.K0P0LSK! k. Gili roli iii. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax vvwvv.poznan.uw.gov.pl,

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/i kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.22.2014.1 Pani Bożena Henczyca Wójt Gminy Perzów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Warszawa, 10 września 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.5.2018.AKo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani Justyna Bubek Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 26 kwietnia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.431.2.1.2018 Pan Krzysztof Szewczyk Wójt Gminy Olszewo-Borki Urząd Gminy Olszewo-Borki ul. Wł. Broniewskiego 13 07-415 Olszewo-Borki Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Bereza Grabowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce

Pani Elżbieta Bereza Grabowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce Warszawa, 19 grudnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.10.2017.RS Pani Elżbieta Bereza Grabowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo