WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Wi«JkpfX)<ski Urzątf «V JV Poznaniu 2014 r~ "WYSŁANO; DNIA i Pan Marek Wesołowski Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 ze zm.), w dniach od 25 września do 8 października 2014 r. została przeprowadzona w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, a także w obszarze wykonania dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 528/14 z dnia 17 września 2014 r., Agata Żabierek - inspektor wojewódzki w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 12 września 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywariia dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Gminie Kleczew na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 01095, , 85213, 85219, i 85334, dotacji celowych przekazanych na realizację zadań własnych, realizowanych - odpowiednio - na podstawie umowy i porozumienia zawartych przez ww. jednostkę samorządu terytorialnego z Wojewodą Wielkopolskim w ramach realizacji zadńń al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

2 w rozdziale i rozdziale oraz na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych dziewięciu nieprawidłowości oraz czterech uchybień, funkcjonowanie jednostki w obszarze zakreślonym celami kontroli. kontrolowanej W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Przyjęcie na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej faktur VAT dokumentujących zakup tego paliwa w okresie innym niż zakreślony przepisem art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.). 2. Jednostkowy przypadek dokonania wydatku publicznego przez Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętego zobowiązania. 3. Wypłatę zawyżonych kwot świadczeń w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna". 4. Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości w dziale Pomoc społeczna, rozdział Wspieranie rodziny na dofinansowanie realizacji zadania własnego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok ,,Asystent rodziny". 5. Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej przekazanej Gminie Kleczew na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność. 6. Dokonywanie wypłat świadczeń ze środków dotacji celowej przekazanej w dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na podstawie dokumentów księgowych niezawierających wszystkich elementów wskazanych w przepisach art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz.330 ze zm.) al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

3 3 7. Dwa przypadki nieprawidłowego rozliczenia przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie kwoty stanowiącej podstawę wypłaty świadczenia w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 8. Jednostkowy przypadek błędnego ustalenia ilości dni, w których świadczeniobiorca korzystał z posiłków w ramach ww. programu. 9. Nieterminowe przekazywanie na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych zrealizowanych z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego. Ad. 1 Co do zasady wydane przez Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew decyzje w sprawie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej były prawidłowe. Na 266 poddanych badaniu decyzji, stwierdzono nieprawidłowości w odniesieniu do 3 decyzji, a mianowicie: - decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew nr Fn z dnia 25 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 570,63 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 600,66 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 589,74 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup 10,92 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 8 lutego 2013 r. na podstawie faktury VAT do paragonu MAG2:RF/00210/02/2013. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 10,37 zł od należnej, - decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew nr Fn z dnia 14 marca 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 299,72 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 315,49 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 295,84 litrów tego paliwa. Ustalono, iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup litrów oleju napędowego dokonany w dniu 15 września 2011 r. na podstawie faktury VAT nr 15557/7444/11. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 18,67 zł od należnej, - decyzją Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew nr Fn z dnia 11 września 2013 r. przyznano producentowi rolnemu zwrot kwoty 456,54 zł. Z treści decyzji wynika, iż producent rolny zakupił 480,56 litrów oleju napędowego, natomiast udokumentowany został zakup w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2013 r. 462,954 litrów tego paliwa. Ustalono,

4 4 iż w sposób nieuprawniony na potrzeby wyliczenia przyjęto także zakup P 606 litrów oleju napędowego dokonany w dniu 7 marca 2012 r. na podstawie faktury VAT nr 2273/12/WIL. W rezultacie wykazanej nieprawidłowości wypłacono producentowi rolnemu kwotę wyższą o 16,73 zł od należnej. W efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości wypłacono producentom rolnym kwotę wyższą o 45,77 zł od należnej. Kwota ta stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień pracownika jednostki kontrolowanej wynika, iż przyczyną nieprawidłowości było przeoczenie. Ad. 2 Stwierdzono jednostkowy przypadek dokonania wydatku przez Urząd Gminy i Miasta Kleczew z uchybieniem terminu wynikającego z wcześniej zaciągniętego zobowiązania. Nieprawidłowość dotyczyła wypłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy zlecenia nr KI) z dnia 1 lutego 2013 r. dotyczącej przygotowania i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zgodnie z ww. umową wynagrodzenie miało być płatne w terminie 7 dni od otrzymania rachunku. Kontrola wykazała, że rachunek został przedstawiony przez zleceniobiorcę w dniu 16 maja 2013 r., natomiast wynagrodzenie wypłacono w dniu 4 czerwca 2013 r. Poproszony o wskazanie przyczyn ww. nieprawidłowości Skarbnik Gminy i Miasta Kleczew oświadczył: (...) Po dokonanych rozliczeniach oraz zwrocie niewykorzystanej części dotacji stwierdzono konieczność zwiększenia w planie wydatków budżetowych wynagrodzenia ( 4170) o 0,11 gr, którego dokonano na sesji w dniu Po przedłożeniu dokumentów z sesji Przewodniczącemu Rady do podpisu, dokonano wypłaty wynagrodzenia vi' dniu (04.06) zgodnie z uchwalonym planem". Ad. 3 Ujawniono cztery przypadki wypłaty zawyżonych kwot świadczeń w ramach realizacji Rzcfdowego programu pomocy uczniom w 2013 r. -,. Wyprawka szkolna". dotyczyły: Nieprawidłowości

5 5 1) decyzji nr 17/2013/WS dotyczącej świadczenia przyznanego na rzecz ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkołnego w Budzisławiu Kościelnym - świadczenie w wysokości zł zostało wypłacone na podstawie faktury dokumentującej wydatki kwalifikowalne (zakup podręczników szkolnych dla klasy II) w wysokości 217,00 zł. W konsekwencji wypłacone świadczenie było o 8.00 zł wyższe niż poprawnie udokumentowane wydatki podlegające dofinansowaniu. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym wyjaśnił, iż: Faktura za zakup podręczników (...) opiewała na łączną kwotę 235,00 zł (...) nie zwrócono uwagi na fakt wliczonego do tej kwoty kosztu transportu tzn. 18,00 zł. Nieumyślnie zatem został przekroczony próg dofinansowania o 8 złotycłi\ 2) decyzji nr 56/2013/WS dotyczącej świadczenia przyznanego na rzecz ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym - świadczenie w wysokości 325,00 zł zostało wypłacone na podstawie faktury dokumentującej wydatki kwalifikowalne (zakup podręczników szkolnych dla klasy V) w wysokości 303,60 zł. W wyniku tej nieprawidłowości wypłacone świadczenie zostało zawyżone o 21,40 zł. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym wyjaśnił, iż: (...) Komisja przyznając maksymalne dofinansowanie zakupu podręczników do klasy V sugerowała się tym, że dzieci pochodzą z jednej rodziny, a różnica pomiędzy kwotą faktury za podręczniki do klasy I, a kwotą dofinansowania wyniosła 100,90 zł. Rodzic zobowiązał się do dostarczenia brakującej faktury, jednak nie wywiązał się z tego obowiązku ". 3) decyzji nr 20/2013 dotyczącej świadczenia na rzecz ucznia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kleczewie - świadczenie w wysokości 325,00 zł zostało wypłacone na podstawie faktur dokumentujących wydatki kwalifikowalne (zakup podręczników szkolnych dla klasy V) na łączną kwotę 300,00 zł. W wyniku tej nieprawidłowości wypłacone świadczenie zostało zawyżone o 25,00 zł. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie wyjaśnił, iż: (...) w momencie składania wniosku poszukiwała (...) dwóch podręczników. Ustnie zobowiązała się, że dostarczy te faktury i dlatego rozpatrując jej wniosek przyznano całkowity koszt dofinansowania do podręczników do ki V(...) ". 4) decyzji nr 21/2013 dotyczącej świadczenia na rzecz ucznia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kleczewie - świadczenie w wysokości 325,00 zł zostało wypłacone na podstawie faktury dokumentującej wydatki kwalifikowane (zakup podręczników

6 6 szkolnych dla klasy V) na kwotę 253,00 zł. W wyniku tej nieprawidłowości wypłacone świadczenie zostało zawyżone o 72,00 zł. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kleczewie wyjaśnił, iż: (...) w momencie składania wniosku poszukiwała (...) przyznano całkowitą kwotę dofinansowania, ponieważ zsumowano faktury za podręczniki (...). Koszt poniesionego (...) zakupu podręczników wyniósł 564,30 zł. a dofinansowanie do podręczników przyznano w łącznej kwocie 550 zł ". Łącznie w efekcie wykazanych powyżej nieprawidłowości wypłacone zostały świadczenia zawyżone o 126,40 zł. Kwota ta stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy 0 finansach publicznych. Ad. 4 Gmina Kleczew otrzymała w 2013 r. dotację celową w wysokości ,25 zł na dofinansowanie realizacji Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok Asystent rodziny". Przedmiotowa dotacja została udzielona ww. jednostce samorządu terytorialnego na podstawie umowy nr PS zawartej w dniu 10 czerwca 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kleczew. Zgodnie z 7 ust. 2 umowy niewykorzystaną dotację należało zwrócić do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego. Kontrola wykazała, że Gmina Kleczew przekazała na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystaną dotację w wysokości 8.793,52 zł wraz z odsetkami z uchybieniem terminu zakreślonego umową, tj. w dniu 24 marca 2014 r. Poproszony o wskazanie przyczyn wykazanej nieprawidłowości Skarbnik Gminy 1 Miasta Kleczew wyjaśnił, iż: (...) Z zapisów umowy nie wynikała konieczność wniesienia wkładu własnego. Ten zapis pojawiał się tylko we wcześniej podpisanej deklaracji. W związku z powyższym dokonano rozliczenia dotacji, w oparciu o założenia powyższe. Jednakże na wniosek UW dokonano korekty sprawozdania MGOPS i uwzględniając podpisaną deklarację dokonano zwrotu dotacji w dniu r. ". Niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

7 7 Ad. 5 Ustalono, że ze środków dotacji celowej przekazanej Gminie Kleczew na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność realizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie zakupiono na podstawie faktury VAT nr 6457/13/FVS z dnia 5 grudnia 2013 r. 159 ryz papieru na łączną kwotę 1.717,20 zł. Poproszony o wykazanie zasadności zakupu ww. ilości papieru na realizację dotowanego zadania w 2013 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie wyjaśnił, iż: (...) faktura za papier wystawiona w miesiącu grudniu 2013 jest fakturą zbiorczą za cały rok Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie na obsługę zadania w rozdziale (...) dyspozycje co do środków finansowych otrzymał w W zmńązku z tym Ośrodek Pomocy nie miał możliwości płatniczych. Papier ksero w rozdziale był wykorzystym'any do obsługi 42 świadczeniobiorców i tworzenia dokumentacji takiej jak: - zawiadomienia z urzędu o M>szczęciu postępowania w miesiącu maju i lipcu 2013, - wydawanie decyzji przyznających świadczenie, - rejestry zaświadczeń, decyzji, - wydruki zestawień wypłat świadczeń, - listy wypłat, - dokumentacja księgowa. W miesiącu lutym i maju 2013 r. wykorzystywano papier do zadania wstrzymywanie wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych dla 58 osób; - zawiadomienia o zmianie ustawy luty 2013, - zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji dot. świadczeń pielęgnacyjnych - maj 2013 r., - decyzje zmieniające czasookres świadczenia pielęgnacyjnego maj 2013 r. Nadmieniam również, że w roku 2013 na działania związane z obsługą świadczeń rodzinnych w rozdziale nie dokonano żadnego papieru z uwagi na ograniczone środki na zakupy bieżące związane z realizacją zadania. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłeczewie do prawidłowej realizacji zadania wykorzystywał papier na takie działania jak: - wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych decyzji. - wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących funduszu alimentacyjnego 92 decyzje, - wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących dłużników alimentacyjnych 73 decyzje. W zakresie prowadzenia postępowań z dłużnikami alimentacyjnymi: - wezwania na wywiady. - informacje do dłużników alimentacyjnych, - upomnienia dotyczące dłużników, - zawiadomienia o wszczęciu postępowania wobec dłużników, - przygotowanie tytułu wykonawczego do urzędu skarbowego, - informacje do prokuratury, policji, starostwa powiatowego. Te wszystkie działania generują bardzo duże zużycie papieru ".

8 Ww. wyjaśnienia stanowią potwierdzenie faktu, iż ze środków przedmiotowej dotacji wydatkowano kwotę znacząco wyższą niż niezbędna na realizację dotowanego zadania. Biorąc pod uwagę zadeklarowaną w przywołanych powyżej wyjaśnieniach liczbę decyzji wydanych w ramach realizacji dotowanego zadania, oczywistym jest fakt, iż jego realizacja nie wymagała zużycia więcej niż 20 ryz papieru. W konsekwencji kwota 1.501,20 zł odpowiadająca wartości niewykorzystanego na realizację zadania papieru stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na zasadach przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. określonych Ad. 6 W trakcie kontroli stwierdzono, iż podstawę wypłat świadczeń w dziale Pomoc społeczna, rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego stanowiły miesięczne wykazy, w których wskazano: osoby korzystające ze świadczeń przyznanych decyzjami administracyjnymi oraz wysokość świadczeń przypisanych tych osobom w danym miesiącu. Przedmiotowe wykazy nie zawierają elementów wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ustawy o rachunkowości. Ustalono, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie nie sporządzał odrębnych list wypłaty świadczeń dokonywanych w danym dniu, z uwzględnieniem numeru identyfikacyjnego, daty dokonania przelewu środków i stron dokonujących ww. operacji gospodarczej. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie wyjaśnił, iż: Pracownik merytoryczny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie sporządza miesięczne zbiorcze listy wypłat ze świadczeń rodzinnych w rozbiciem na rodzaj świadczenia, które są wypłacane (...).". Ad. 7 Ujawniono dwa przypadki błędów rachunkowych dotyczących rozliczenia wydatków w ramach realizacji programu wieloletniego,,pomoc państwa w zakresie dożywiania", a mianowicie: - w dniu 9 kwietnia 2013 r. została wystawiona przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie nota nr 07/13 na kwotę 2.107,00 zł. Ww. dokument dotyczył refundacji kosztów dożywiania w czterech jednostkach oświatowych. Załącznikiem do noty były przygotowane przez poszczególne szkoły zestawienia dotyczące uczniów korzystających z posiłków w danym miesiącu. Ustalono, że Gimnazjum w Kleczewie sporządziło wykaz al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

9 9 13 uczniów, którzy skorzystali łącznie z 175 posiłków, podczas gdy - zgodnie z wystawioną notą - wydano 176 posiłków, - w dniu 7 listopada 2013 r. została wystawiona przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kleczewie nota nr 18/13 na kwotę 4.067,00 zł. Ww. dokument dotyczył refundacji kosztów dożywiania w czterech jednostkach oświatowych. Załącznikiem do noty były przygotowane przez poszczególne szkoły zestawienia dotyczące uczniów korzystających z posiłków w danym miesiącu. Ustalono, że Gimnazjum w Kleczewie sporządziło wykaz 17 uczniów, którzy skorzystali łącznie z 324 posiłków, podczas gdy - zgodnie z wystawioną notą - wydano 325 posiłków. W wyniku nieprawidłowości wypłacono łącznie świadczenia zawyżone o 7,00 zł (2 x 3,50 zł koszt posiłku). Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe świadczenia w 100% sfinansowano ze środków dotacji celowej budżetu państwa, wykazana kwota stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie wyjaśnił: (...) Gimnazjum Kleczew wyjaśnia, że w dwóch przypadkach domawiało obiady po uzgodnionym terminie zgłoszenia codziennego zamówienia obiadów i nie odnotowano we własnej ewidencji. Stołówka szkolna przez zespole Szkolno-Przedszkolnym w KleczeM>ie, które przygotowuje posiłki do uczniów z Gimnazjum wykazała rzeczywistą ilość przekazanych obiadów". Ad. 8 Kontrola wydatków zrealizowanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ujawniła jednostkowy przypadek rozbieżności pomiędzy określonym w decyzji administracyjnej okresem, na jaki przyznana była pomoc w formie posiłków a faktycznym okresem korzystania ze świadczeń wynikającym z rozliczeń. Nieprawidłowość dotyczyła świadczenia przyznanego decyzją administracyjną nr MGOPS /65/2013 z dnia 13 września 2013 r. Wynika z niej, iż początkiem okresu na jaki przyznano świadczenie był dzień 18 września 2013 r. W tym stanie rzeczy we wrześniu 2013 r. świadczeniobiorca powinien skorzystać z 9 posiłków, natomiast z rachunku wynika, że zrefundowanych zostało 10 posiłków. W konsekwencji wartość świadczeń została zawyżona o 3,50 zł. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe świadczenie w 100% sfinansowano ze środków dotacji celowej budżetu państwa, wykazana kwota stanowi

10 10 dotację pobraną w nadmiernej wysokości, która podlega zwrotowi na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w trybie przewidzianym przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie wyjaśnił: (...) nastąpił błąd pisarski (...) odnośnie podania rozpoczęcia dożywiania dzieci w szkole, który pociągnął błędne naliczenie dni korzystania z obiadu dzieci. Na sporządzonej decyzji widnieje data r. ci winna być data r. a co za tym idzie ilość posiłków przyznanych decyzją powinna wynosić 10 a nie 9. Nadmieniam, iż błąd ten widnieje jedynie na sporządzonej decyzji natomiast w rozliczeniu finansowym ilość wydanych posiłków, jest zrealizowana z stanem faktycznym. ". Ad. 9 Co do zasady Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew przekazywał na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należne Skarbowi Państwa części dochodów pobranych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły: 1) trzy przypadki nieterminowego przekazania dochodów pobranych z tytułu zaliczki alimentacyjnej, a mianowicie: - należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych w kwocie 279,13 zł, zrealizowanych na dzień 20 lipca 2013 r., przekazano na ww. rachunek w dniu 26 lipca 2014 r., - należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych w kwocie 29,13 zł, zrealizowanych na dzień 20 września 2013 r., przekazano na ww. rachunek w dniu 26 września 2014 r., - należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych w kwocie 29,13 zł, zrealizowanych na dzień 10 października 2013 r., przekazano na ww. rachunek w dniu 16 października 2014 r. 2) pięć przypadków nieterminowego przekazania dochodów pobranych z tytułu funduszu alimentacyjnego, a mianowicie: - z dochodów pobranych na dzień 10 maja 2013 r. kwotę 1.204,63 zł (60% pobranych dochodów) oraz odsetki w kwocie 385,98 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 maja 2013 r.,

11 - z dochodów pobranych na dzień 10 lipca 2013 r. kwotę 155,55 zl (60% pobranych dochodów) oraz odsetki w kwocie 57,44 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 22 sierpnia 2013 r., - z dochodów pobranych na dzień 20 lipca 2013 r. kwotę 130,75 zł (60% pobranych dochodów) oraz odsetki w kwocie 83,11 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 lipca 2013 r., - z dochodów pobranych na dzień 20 września 2013 r. kwotę 167,93 zł (60% pobranych dochodów) oraz odsetki w kwocie 115,83 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 26 września 2013 r., - z dochodów pobranych na dzień 10 października 2013 r. kwotę 691,59 zł (60% pobranych dochodów) oraz odsetki w kwocie 344,74 zł przekazano na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w dniu 16 października 2013 r. Zastępca Skarbnika Gminy i Miasta Kleczew wyjaśnił: (...) W kilku przypadkach dochody zostały przekazane przez MGOPS na nasz rachunek na dzień przed terminem przekazania ich do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Następnego dnia zostały rozliczone i przekazane do właściwych jednostek - w pięciu przypadkach dochody zostały przesłane jeden dzień po terminie z uwagi na późny wpływ na nasz rachunek bankowy i rozliczenie przekazanych środków z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Krótki termin od otrzymania i rozliczenia środków oraz wyjaśnienie sporadycznych przypadków różnic pomiędzy MGOPS a UGiM ma wpływ na przygotowanie przelewów bankowych oraz ich realizację w wyznaczonym terminie. Jednodniowe przekroczenie przekazania dochodów na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nie było działaniem zamierzonym i mogło być również związane z terminem realizacji przelewów przez bank ". Nieterminowe przekazanie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W wyniku kontroli stwierdzono ponadto uchybienia polegające na: - wykazaniu w podstawie prawnej decyzji administracyjnych dotyczących przyznania świadczenia z funduszu alimentacyjnego błędnych danych promulgacyjnych ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r.. poz ze zm.), al. Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

12 12 - przyznaniu decyzją administracyjną w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nr M-GOPS II/633/ZP/2013 świadczenia na okres od 1 października 2013 r. do 30 czerwca 2017 r., podczas gdy - będące podstawą wydania tej decyzji - orzeczenie o niepełnosprawności dotyczy okresu do dnia 31 października 2017 r., - wypłacie kwoty 300,00 zł tytułem pomocy na zakup żywności, podczas gdy - zgodnie z decyzją administracyjną nr M-GOPS-8141-/Ś/19/ przyznane zostało świadczenie w wysokości 400,00 zł, - wskazaniu w treści decyzji administracyjnej nr MGOPS 8141TII/61/2013 dotyczącej pomocy rzeczowej w formie pełnej refundacji kosztów dożywiania dwóch rozbieżnych okresów, na jaki przyznano świadczenie, tj. od 2 stycznia 2013 r. do 27 czerwca 2013 r." z jednoczesnym wyspecyfikowaniem liczby posiłków w miesiącach od września do grudnia. W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Wnikliwą weryfikację faktur VAT przedkładanych przez producentów rolnych wraz z wnioskami o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w celu wyeliminowania przypadków przyjmowania, na potrzeby wyliczeń należnych kwot zwrotu, dowodów zakupu paliwa w okresie innym niż objęty refundacją. 2. Dokonywanie wydatków publicznych w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 3. Dokonanie zwrotu kwoty 126,40 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Gminie Kleczew przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna". Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 4. Wnikliwą weryfikację dowodów zakupu podręczników szkolnych oraz materiałów dydaktycznych przedkładanych przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom Wyprawka szkolna", w celu

13 13 wyeliminowania przypadków przyznawania świadczeń w kwotach niekorespondujących z prawidłowo udokumentowanymi wydatkami kwalifikowalnymi. 5. Dokonywanie zwrotu niewykorzystanych części dotacji w terminach zakreślonych przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustalonych postanowieniami stosownych umów dotacyjnych. 6. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i wskazanych powyżej zasadach kwoty 1.501,20 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną w 2013 r. Gminie Kleczew na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale 852, rozdział Wnikliwą weryfikację przez służby finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleczewie kompletności dokumentów księgowych przyjmowanych jako podstawa dokonywanych wydatków. 8. Dokonanie zwrotu na ww. rachunek i wskazanych powyżej zasadach kwot 7,00 zł i 3,50 zł składających się na pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną w 2013 r. Gminie Kleczew na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 9. Wyeliminowanie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleczewie błędów rachunkowych w rozliczeniach wydatków ponoszonych ze środków dotacji celowych budżetu państwa. 10. Wyeliminowanie przez ww. jednostkę nieprawidłowości polegających na rozbieżnościach pomiędzy określonym w decyzji administracyjnej okresem, na jaki przyznawane jest świadczenie a faktycznym okresem korzystania przez świadczeniobiorców ze świadczeń. 11. Dokonanie zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nieterminowo przekazanych na ww. rachunek należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych.

14 Wzmocnienie mechanizmów kontroli zarządczej, celem ograniczenia ryzyka nieterminowego przekazywania na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części zrealizowanych dochodów budżetowych. 14. Wyeliminowanie uchybień w obszarze redagowania decyzji administracyjnych. 15. Wzmocnienie nadzoru nad spójnością pomiędzy kwotami świadczeń ustalonymi stosownymi decyzjami administracyjnymi i wysokością faktycznie wypłaconych świadczeń. Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r.

Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V.431.17.2014.1 z dnia 5 lutego 2014 r. Poznań. cinia2^lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.1 7.2014.1 Pan Jacek Ibron Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat N T R O L I Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1 ON' WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 października 2014 r. WOJEWODA W IELKOPOLSKI FB-V.431.91.2014.1 iwy a. 1 ON' Pan Andrzej Grzeszczak Wójt Gminy Rzgów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.120.2014.1 Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11. Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 24 marca 2014 r. PS-I.431.6.2014.11 Pan Jerzy Jakub Kulak Burmistrz Gminy Gostyń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo