WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Poznań, dnia 5" lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V Pan Adam Pułit Burmistrz Miasta Złotowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), w dniach od 26 listopada do 10 grudnia 2014 r., została przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Złotowie kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących 1 inwestycyjnych, a także w obszarze przekazywania należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Czynności kontrolne przeprowadziła, na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr 716/14 z dnia 18 listopada 2014 r., Katarzyna Marcinkowska - starszy specjalista w Wydziale Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Jednostka kontrolowana została poinformowana o przedmiotowej kontroli pismem nr FB-V z dnia 17 listopada 2014 r. Celem kontroli była ocena funkcjonowania jednostki kontrolowanej w aspekcie wykorzystania i rozliczenia środków publicznych przekazanych tej jednostce ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowych, a także w obszarze terminowości przekazywania dochodów budżetowych zrealizowanych przez ww. jednostkę. Szczegółowej kontroli poddano wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych przekazanych Miastu Złotów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

2 2 samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w rozdziałach: 01095, 75011, 85212, i 85295, dotacji celowej przekazanej ww. jednostce samorządu terytorialnego na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącego realizacji zadania własnego gminy w rozdziale oraz dotacji celowej przekazanej na realizację zadania bieżącego gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanego w całości przez budżet państwa w ramach programu rządowego w rozdziale Wojewoda Wielkopolski ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych trzynastu nieprawidłowości, funkcjonowanie jednostki kontrolowanej w obszarze zakreślonym celami kontroli. Ocenę pozytywną uzasadnia: - brak zastrzeżeń w odniesieniu do terminowości rozliczenia dotacji przekazanych Miastu Złotów w części niewykorzystanej do końca roku w rozdziałach: 01095, 75011, 85212, 85213, 85228, (w odniesieniu do realizacji rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego), a także w rozdziale 85415, - wydatkowanie zgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotacji środków przekazanych ww. jednostce samorządu terytorialnego w rozdziałach: 01095, 75011, 85212, 85213, 85228, i 85415, - terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, - terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy, - prawidłowe naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, - terminowe przekazywanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, - terminowe dokonywanie wydatków ze środków publicznych w rozdziałach: 01095, 85212, 85213, i 85295, - prawidłowe naliczenie wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Złotowie oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, - prawidłowe przyznawanie dodatkowych świadczeń dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, - zgodność pomiędzy listami wypłat świadczeń i decyzjami wydawanymi w sprawach indywidualnych dotyczących ich przyznania w rozdziałach: 01095, 85212, i 85415, - terminowe przekazywanie należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

3 3 zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: za udostępnianie danych z ewidencji ludności. W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Jednostkowy przypadek błędnego zliczenia ilości oleju napędowego wynikających z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa, skutkujący wypłatą zawyżonej kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 2. Jednostkowy przypadek błędnego zliczenia ilości oleju napędowego wynikających z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa, skutkujący wypłatą zaniżonej kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 3. Nieterminową wypłatę zwrotu podatku akcyzowego. 4. Jednostkowy przypadek wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego z przekroczeniem terminu określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.). 5. Nieokreślenie przez kierownika zamawiającego organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Zlotowa w roku Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia w ww. postępowaniu na podstawie Projektu budżetu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok Pobranie w nadmiernej wysokości dotacji celowej udzielonej Miastu Złotów w 2013 r. na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 8. Nieterminowe złożenie rozliczenia dotacji celowej udzielonej Miastu Złotów w 2013 r. na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 9. Trzy przypadki błędnego zliczenia kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych, skutkujące wypłatą świadczeń w zaniżonych kwotach. 10. Nieodnotowywanie dat wpływu wniosków wpływających do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Dyrektora Centrum

4 4 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna". 11. Dwa przypadki udzielenia pomocy uczniom objętym ww. programem na podstawie wniosków złożonych z przekroczeniem terminu określonego przez Burmistrza Miasta Złotów. 12. Nieterminowe przekazywanie na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów budżetowych pobranych z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej, z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych. 13. Jednostkowy przypadek sklasyfikowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie nadpłaty dokonanej przez dłużnika alimentacyjnego niezgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289). Ad. 1. W ramach realizacji zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo, rozdział Pozostała działalność, stwierdzono jednostkowy przypadek błędnego zliczenia ilości oleju napędowego wynikających z faktur VAT dokumentujących zakup paliwa. Nieprawidłowość dotyczyła decyzji Burmistrza Miasta Złotowa nr FN.III z dnia 14 marca 2013 r. Ustalono, że na skutek błędnego wyliczenia ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, przyznano wnioskodawcy świadczenie w kwocie zawyżonej o 25,68 zł. Wykazana kwota, jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego na zasadach określonych przepisami art. 169 ustawy o finansach publicznych. Z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa przez inspektora w Urzędzie Miejskim w Złotowie wynika, iż Decyzja nr 2 z r. -zawyżono kwotę zwrotu o 25,68zl Rolnik dołączył do wniosku dużą ilość faktur i nie zauważyłam, że jedna z nich (mało czytelna) jest wystawiona na inne nazwisko, przekonana jestem, że rolnik też tego nie zauważył przy jej odbiorze ze stacji paliw i załączeniu do wniosku".

5 5 Ad. 2. Kontrola realizacji zadania w dziale Rolnictwo i lowiectm'o, rozdział Pozostała działalność ujawniła jednostkowy przypadek błędnego zliczenia ilości oleju napędowego wynikających z faktur VAT dokumentujących zakup tego paliwa. Nieprawidłowość dotyczyła decyzji Burmistrza Miasta Złotowa nr FN.III z dnia 10 września 2013 r. W efekcie błędnego wyliczenia ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego przyznano wnioskodawcy świadczenia w kwocie zaniżonej o 10,00 zł. Z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa przez inspektora w Urzędzie Miejskim w Złotowie wynika, iż (...) błędnie ustaliłam część limitu pozostałego do wykorzystania błędu pisarskiego. na kwotę 448,94 zł zamiast na kwotę 458,94 zł. Pomyłka wynikła z mojego (...) Decyzja nr 5 z dnia r. - zaniżono kwotę zwrotu o 10,00zl Powyższa pomyłka jest konsekwencją błędu opisanego w pkt 2 wyjaśnienia, czyli błędnie ustalonego limitu w decyzji nr 2 z r. n. Ad. 3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.) wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, następuje w terminach: 1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego; 2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia. Natomiast w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, wypłata zwrotu podatku następuje w terminie 14 dni od dnia, gdy decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, stała się ostateczna. Kontrola ujawniła, iż wypłata zwrotów podatku przyznanych decyzjami Burmistrza Miasta Złotowa w I okresie rozliczeniowym nastąpiła w dniu 6 maja 2013 r., natomiast w II okresie rozliczeniowym - w dniu 18 listopada 2013 r. Z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa przez inspektora w Urzędzie Miejskim w Złotowie wynika, iż (...) Decyzje do kasy przekazałam w dniu ich wystawienia czyli r. i r".

6 10 Ad. 6. Kontrola ujawniła jednostkowy przypadek wydania decyzji w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego z uchybieniem terminu określonego w art i 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Nieprawidłowość dotyczyła decyzji Burmistrza Miasta Złotowa nr FN.III z dnia 14 marca 2013 r. wydanej na podstawie wniosku, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu 5 lutego 2013 r. Z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa przez inspektora w Urzędzie Miejskim w Złotowie wynika, iż Decyzja nr 4 z r. ( data wpływu wniosku: r.)- decyzję wydano po upływie jednego miesiąca. W związku z faktem, że do organu podatkowego wpływają maksymalnie 4 wnioski rolników, wszystkie decyzje wystawiam w jednym dniu i faktycznie w tym jednym przypadku przeoczyłam prawidłowy termin wystawienia decyzji.". Ad. 5. Zarządzeniem nr z dnia 7 grudnia 2012 r. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie powołał komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Zlotowa w roku Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Kontrola ujawniła, iż kierownik zamawiającego nie określił organizacji, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) Regulamin Komisji nie został opracowany z uwagi na sporadyczną ilość przetargów w ciągu roku w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie /I przetarg/. Regulamin ten zostanie niezwłocznie opracowany". al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

7 10 Ad. 7. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju: 1) udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo 2) których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Z protokołu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2013 wynika, iż wartość zamówienia została ustalona w dniu 7 grudnia 2012 r. na podstawie Projektu budżetu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) W protokole postępowania (...) mylnie wpisano, że wartość zamówienia ustalono w oparciu o projekt budżetu na rok Wartość ta ustalana jest każdorazowo zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - tj. wartości tych usług udzielonych w poprzednich 12 miesiącach.". Ad. 7. Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państm>a w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz ze zm.), w przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały o podwyższeniu kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, pomoc osobom, których dochody przekraczają 150% kryterium dochodowego - jest finansowana ze środków własnych gminy przeznaczonych na realizację programu. Rada Miejska w Złotowie podjęła w dniu 24 października 2007 r. uchwałę nr XIV/66/07 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożymńania, z której wynika, iż pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom do 7 roku życia oraz uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

8 8 państwa w zakresie dożywiania", jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 180% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Kontrola ujawniła 2 przypadki zawyżenia udziału środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w kosztach realizacji programu, a mianowicie: - na podstawie noty księgowej nr 19/Ż/2013 z dnia 1 marca 2013 r. udział środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa zawyżono o kwotę 81,00 zł, - na podstawie rachunku z dnia 22 lutego 2013 r. udział środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa zawyżono o kwotę 46,40 zł. Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) w wyniku analizy dokumentów dotyczących kosztów wyżywienia rachunek z dnia r. na kwotę 46,40 oraz noty księgowej nr 19/ż/2013 z dnia na kwotę 256,50 zł stwierdza, iż omyłkowo kwota 127,40 zł została ujęta jako wydatek ze środków zleconych. Kwota 127,40 zł dotyczy obiadów 180 % zgodnie z Uchwałą Nr XIV/66/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 24 października 2007 roku w sprawie podwyższonego kryterium dochodowego uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożymńania które powinny być tylko pokrywane ze środków własnych. Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Złotowie jednocześnie informuje, iż w dniu dzisiejszym wystosował pismo do Urzędu Miejskiego w Złotowie z prośbą o dokonanie zwrotu kwoty dotacji w wysokości 127,40 zł na konto Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu.'"'. W wyniku błędnego zliczenia kwot ogółem pomocy udzielonej osobom, których dochody przekroczyły 150% kryterium dochodowego, udział środków pochodzących z dotacji celowej budżetu państwa w kosztach realizacji programu zawyżono o 127,40 zł. W dniu 31 grudnia 2014 r. Miasto Złotów dokonało zwrotu kwoty 127,40 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową w rozdziale Ad. 8. Zgodnie z 10 porozumienia zawartego w dniu 21 stycznia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Złotów, ww. jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana była do złożenia w terminie do dnia 15 stycznia 2014 r. rozliczenia dotacji udzielonej w 2013 r. na realizację programu wieloletniego Pomoc państm>a w zakresie dożywiania". W trakcie kontroli ustalono, iż Gmina Miasto Złotów złożyła przedmiotowe rozliczenie w dniu 6 marca 2014 r. Pismem nr FN z 8 kwietnia 2014 r. Burmistrz Miasta Złotowa wyjaśnił Wojewodzie Wielkopolskiemu, iż niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji przekazanej

9 9 w 2013 r. na programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania'''' spowodowane było niedopatrzeniem terminu wynikającego z porozumienia zawartego dnia 21 stycznia 2013 w 10. Zaistniała sytuacja nie była działaniem świadomym, mającym na celu zatajenie danych finansowych, tym bardziej, że Gmina Miasto Zlotów udział w realizacji programu miała na poziomie większym, niż zakładano w porozumieniu, tj. 43,45 %. (...)". Nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168). Ad. 9. Kontrola wydatków w dziale 854, rozdział ujawniła trzy przypadki błędnego zliczenia kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup podręczników szkolnych, skutkujące zaniżeniem wysokości wypłaconych świadczeń. Nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do świadczeń przyznanych na rzecz uczniów: 1) klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie - wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie w kwocie 220,00 zł, podczas gdy udokumentowany został zakup podręczników szkolnych na kwotę 269,00 zł; niedopłata wyniosła 5,00 zł; 2) klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie - wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie w kwocie 220,00 zł, podczas gdy udokumentowany został zakup podręczników szkolnych na kwotę 269,00 zł; niedopłata wyniosła 5,00 zł; 3) klasy II Technikum Hotelarskiego w Krajence - wnioskodawcy zostało wypłacone świadczenie w kwocie 327,34 zł, podczas gdy udokumentowany został zakup podręczników szkolnych na kwotę 332,33 zł; niedopłata wyniosła 4,99 zł. Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie wynika, iż (...) Stowarzyszenie rozprowadzało podręczniki do kł. 1 za b\>otę 220,00 zl za 1 kpi W dołączonych fakturach 236/13, 237/13 w treści brak jest przypisu do której klasy". Z kolei z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie przez pedagoga szkolnego wynika, iż (...) popełniłam błąd rachunkowy w obliczeniach - niedopłata wynosi 4,99".

10 10 Ad. 10. Kontrola wykazała, iż na wnioskach wpływających do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie, Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie oraz Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie nie odnotowywano daty ich wpływu. Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie wynika, iż Wnioski 0 dofinansowanie były składane w określonym przez Urząd Miasta Złotów wyznaczonym wcześniej terminie. Po tym terminie dokonywano jeszcze uzupełnień brakujących we wnioskach dokumentów,co w większości wniosków było niekorzystne dla wnioskujących. Wszystkie kompletne wnioski zarejestrowano i jednym pismem przekazano do dz. Księgowości'.". Z kolei z wyjaśnień pedagog szkolny Centrum Kształcenia Zawodowego 1 Ustawicznego w Złotowie wyjaśnił: W związku z prom>adzonym rejestrem wpływu dokumentów uznałam, że nie ma potrzeby zapisywania daty wpływu na poszczególnych wnioskach/'. Z wyjaśnień Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie wynika, iż (...) na wnioskach dotyczących wyprawki szkolnej na rok 2013/2014" nie zamieścił adnotacji o dacie wpływu. Wnioski te uczniowie składali bezpośrednio w księgowości, która nie prowadzi rejestru wpływu.". Sekretarz I Liceum Ogólnokształcącego w Złotowie udzielił wyjaśnień z których wynika, iż (...) prowadzony jest zeszyt kontrolny w którym dokonuje się wpisu złożonych wniosków z datami wpływu do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej - Curie w Złotowie.". Wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie wyjaśnień z kolei, iż (...) z powodu krótkiego terminu na realizację zadania (...) zbieraniem wniosków od młodzieży i ich rodziców zajęło się w szkole wiele osób - wychowawcy, nauczyciele, sekretarz i pedagog stąd pominięto drogę rejestru przez sekretariat a za datę przyjęcia wniosku uznano datę złożenia u danej osoby. Daty na poszczególnych wnioskach uznano więc za daty wpływu.". Ad. 11. Burmistrz Miasta Złotowa, w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - Wyprawka szkolna", wyznaczył termin składania wniosków do dnia 16 września 2013 r. W trakcie kontroli ustalono, że dwa wnioski zostały rozpatrzone pomimo, al. Niepodległości 16/ 18, Poznań, tel , fax

11 11 iż wniesiono je po upływie ww. terminie. Nieprawidłowość dotyczyła wniosków złożonych do Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie w dniach 8 października 2013 r. i 7 listopada 2013 r. Z wyjaśnień udzielonych z upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa przez inspektora w Urzędzie Miejskim w Złotowie wynika, iż (...) Na przyjęcie wyżej wymienionych wniosków po terminie wyraziłam zgodę, w związku z tym iż dysponowałam wystarczającą ilością środków finansowych z przyznanej na ten ceł dotacji". Ad. 12. Co do zasady należną Skarbowi Państwa część dochodów budżetowych Burmistrz Gminy Miasto Złotów przekazywał na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach określonych przepisami art. 255 ustawy o finansach publicznych. Wyjątek stanowiły 1) dochody zrealizowane z tytułu pozostałych odsetek od funduszu alimentacyjnego: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 marca 2013 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 843,48 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 843,48 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 843,48 zł w dniu 26 marca 2013 r., tj. 1 dzień po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,53 zł; - dochody pobrane w okresie od 21 czerwca do 10 lipca 2013 r. z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 1.041,28 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 1.041,28 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 326,89 zł w dniu 1 lipca 2013 r., w kwocie 585,03 zł w dniu 15 lipca 2013 r. oraz w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 129,36 zł w dniu 17 lipca 2013 r., tj. 2 dni po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,11 zł; Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) kwotę dochodu jaki wpłynął na konto Ośrodka w dniach: - od r. do r. w wysokości 843,48 zł przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu r. (...)".

12 12 Ponadto Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż (...) kwota dochodu jaką Ośrodek zrealizował w okresie od roku do roku w łącznej wysokości 1041,28 zł przekazał do Urzędu Miejskiego w Złotowie w trzech terminach tj roku - 326,89 zł, roku - 585,03 zł oraz roku 129,36 zł. Wpłatę, która wpłynęła roku w wysokości 37,21 zł oraz roku w wysokości 92,15 zł przekazano roku (poniedziałek) z uwagi na fakt iż Główny Księgowy- p. Alicja Piątek (odpowiedzialna za sporządzanie przelewów) przebywała w szpitalu od do roku. Nie mając uregulowań wewnętrznych co do terminów przekazym>ania dochodów do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Ośrodek przekazał powyższe dochody niezwłocznie po powrocie Głównego Księgowego. Urząd Miejski w Złotowie posiada konto w tym samym banku co MOPS (SBL Złotów) i przelewy wysłane z konta Ośrodka na konto Urzędu są widoczne w operacjach bieżących po zrobieniu transmisji zaraz po ich wysłaniu.". Z kolei z wyjaśnień Skarbnika Gminy Miasto Złotów wynika, iż Realizacja dochodów budżetowych w zakresie odsetek od funduszu alimentacyjnego dokonywana jest przez dwie odrębne jednostki budżetowe Gminy Miasto Zlotów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Złotowie. Najpierw dochody te wpływają na rachunek MOPS, który przekazuje zrealizowane kwoty na konto Gminy Miasto Zlotów. Przelane dochody widoczne są w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Złotowie po pobraniu wyciągu bankowego w dniu następnym, po czym niezwłocznie dokonuje się przelewu na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydruk obrotów na koncie "Rozrachunki budżetu z tytułu odsetek od funduszu alimentacyjnego", określający terminy wpływu oraz przekazania środków w zakresie w/w dochodów, przedstawiamy w załączeniu. Zaznaczyć należy, że generalnie dochody te z rachunku gminy odprowadzane są w dniu następnym po otrzymaniu środków z MOPS. Odstępstwo od tej reguły następuje jedynie w przypadku, gdy między datą otrzymania środków, a datą ich przelania do WUW występują dni wolne od pracy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w jednostkowym przypadku, gdy km'ota 843,48 została odprowadzona do WUW dnia 26 marca 2013 r. (wtorek), a wpłynęła do tut. Urzędu dnia r. (czwartek)". 2) dochody zrealizowane z tytułu zaliczki alimentacyjnej: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 marca 2013 r. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie ogółem 834,75 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 417,37 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 417,37 zł w dniu 26 marca 2013 r., tj. 1 dzień po terminie;

13 13 na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,26 zł; Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) kwotę dochodu jaki wpłynął na konto Ośrodka w dniach: - od r. do r. w wysokości 417,37 zł przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu r. (...) Przekazanie dochodu na konto Wojewody Wielkopolskiego nieterminowo nie jest wynikiem błędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie ". Z kolei z wyjaśnień Skarbnika Gminy Miasto Złotów wynika, iż Realizacja dochodów budżetowych w zakresie zaliczki alimentacyjnej dokonywana jest przez dwie odrębne jednostki budżetowe Gminy Miasto Złotów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Złotowie. Najpierw dochody te wpływają na rachunek MOPS, który przekazuje zreałizowane kwoty na konto Gminy Miasto Złotów. Przelane dochody widoczne są w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Złotowie po pobraniu wyciągu bankowego w dniu następnym, po czym niezwłocznie dokonuje się przelewu na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydruk obrotów na koncie "Rozrachunki budżetu z tytułu zaliczki alimentacyjnej", przedstawiający terminy wpływu oraz przekazania środków w zakresie w/w dochodów, przedstawiamy w załączeniu. Zaznaczyć należy, że generalnie dochody te z rachunku gminy odprowadzane są w dniu następnym po otrzymaniu środków z MOPS. Odstępstwo od tej reguły następuje jedynie w przypadku, gdy między datą otrzymania środków, a datą ich przelania do WUW występują dni wolne od pracy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w jednostkowym przypadku, gdy kwota 417,37 została odprowadzona do WUW dnia 26 marca 2013 r. (wtorek), a wpłynęła do tut. Urzędu dnia r. (piątek)". 3) dochody zrealizowane z tytułu funduszu alimentacyjnego: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 marca 2013 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 5.047,81 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 3.115,24 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 3.115,24 zł w dniu 26 marca 2013 r tj. 1 dzień po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 1,96 zł; - dochody pobrane w okresie od 21 czerwca do 10 lipca 2013 r. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie ogółem 5.636,41 zł (w tym dochód Skarbu Państwa

14 14 w kwocie 3.645,77 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 944,08 zł w dniu 1 lipca 2013 r., w kwocie 2.139,13 zł w dniu 10 lipca 2013 r. oraz w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 562,56 zł w dniu 17 lipca 2013 r., tj. 2 dni po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,46 zł; Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) kwotę dochodu jaki wpłynął na konto Ośrodka w dniach: - od r. do r. w wysokości 3 115,24 z zł przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu r. (...)". Ponadto Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie złożył wyjaśnienia, z których wynika, iż (...) kwota dochodu jaką Ośrodek zrealizował od roku do roku w łącznej wysokości 3645,77 zł przekazał w okresie do Urzędu Miejskiego w Złotowie w trzech terminach tj roku - 944,08 zł, roku ,13 zł oraz roku 562,56 zł. Wpłatę, która wpłynęła roku w wysokości 102,92 zł oraz roku w wysokości 459,64 zł przekazano roku (poniedziałek) z uwagi na fakt iż Główny Księgowy- p. Alicja Piątek (odpowiedzialna za sporządzanie przelewów) przebywała w szpitalu od do roku. Nie mając uregulowań wewnętrznych co do terminów przekazywania dochodów do Urzędu Miejskiego w Złotowie, Ośrodek przekazał powyższe dochody niezwłocznie po powrocie Głównego Księgowego. Urząd w operacjach bieżących po zrobieniu transmisji zaraz po ich wysłaniu". Z kolei z wyjaśnień Skarbnika Gminy Miasto Złotów wynika, iż Realizacja dochodów budżetowych w zakresie funduszu alimentacyjnego dokonywana jest przez dwie odrębne jednostki budżetowe Gminy Miasto Złotów: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Złotowie. Najpierw dochody te wpływają na rachunek MOPS, który przekazuje zrealizowane kwoty na konto Gminy Miasto Zlotów. Przelane dochody widoczne są w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Złotowie po pobraniu wyciągu bankowego w dniu następnym, po czym niezwłocznie dokonuje się przelewu na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydruk obrotów na koncie "Rozrachunki budżetu z tytułu funduszu alimentacyjnego", określający terminy wpływu oraz przekazania środków w zakresie w/w dochodów, przedstawiamy w załączeniu. Zaznaczyć należy, że generalnie dochody te z rachunku gminy odprowadzane są w dniu następnym po otrzymaniu środków z MOPS. Odstępstwo od tej reguły następuje jedynie w przypadku, gdy między datą

15 15 otrzymania środków, a datą ich przelania do WUW występują dni wolne od pracy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w jednostkowym przypadku, gdy km'0ta 3.115,24 została odprowadzona do WUW dnia 26 marca 2013 r. (wtorek), a wpłynęła do tut. Urzędu dnia r. (czwartek):'. 4) dochody zrealizowane z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych: - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 marca 2013 r. z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie ogółem 412,16 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 391,55 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 391,55 zł w dniu 26 marca 2013 r., tj. 1 dzień po terminie; na rachunek dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego nie przekazano należnych Skarbowi Państwa odsetek w kwocie 0,25 zł; - dochody pobrane w okresie od 11 do 20 czerwca 2013 r. z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie ogółem 422,95 zł (w tym dochód Skarbu Państwa w kwocie 401,80 zł), odprowadzono na rachunek bieżący dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 401,18 zł w dniu 24 czerwca 2013 r. oraz w pozostałej należnej Skarbowi Państwa kwocie 0,62 zł w dniu 2 lipca 2013 r., tj. 7 dni po terminie; Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika, iż (...) kwotę dochodu jaki wpłynął na konto Ośrodka w dniach: - od r. do r. w wysokości 412,16 zł przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu r. (...) - od r. do r. w wysokości 422,95 zł przekazał na konto Urzędu Miejskiego w Złotowie w dniu r. (...) Przekazanie dochodu na konto Wojewody Wielkopolskiego nieterminowo nie jest wynikiem błędu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie ". Z kolei z wyjaśnień Skarbnika Gminy Miasto Złotów wynika, iż Realizacja dochodów budżetowych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dokonywana jest przez dwie odrębne jednostki budżetowe Gminy Miasto ZłotÓM>: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski w Złotowie. Najpierw dochody te wpływają na rachunek MOPS, który przekazuje zrealizowane kwoty na konto Gminy Miasto Złotów. Przelane dochody widoczne są w dziale księgowości Urzędu Miejskiego w Złotowie po pobraniu wyciągu bankowego w dniu następnym. Od przelanych z MOPS-u kwot potrąca się dochody należne gminie (5%), po czym niezwłocznie dokonuje się przełewu na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wydruk obrotów na koncie "Rozrachunki budżetu

16 16 z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych", przedstawiający terminy wpływu oraz przekazania środków w zakresie w/w dochodów, przedstawiamy w załączeniu. Zaznaczyć należy, że generalnie dochody te z rachunku gminy odprowadzane są w dniu następnym po otrzymaniu środków z MOPS. Odstępstwo od tej reguły następuje jedynie w przypadku, gdy między datą otrzymania środków, a datą ich przelania do WUW występują dni wolne od pracy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w jednostkowym przypadku, gdy kwota 391,55 została odprowadzona do WUW dnia 26 marca 2013 r. (wtorek), a wpłynęła do tut. Urzędu dnia r. (piątek). W piątek i poniedziałek 25 marca pracownica odpowiedzialna za terminowe odprowadzanie dochodów przebywała na dwudniowym urlopie wypoczynkowym, a osoba ją zastępująca przeoczyła dokonaną przez MOPS wpłatę. Niedopłata w wysokości 0,62 zł wynika z popełnionego błędu rachunkowego powstałego przy wyliczeniu kwoty należnej budżetowi państwa. Należną różnicę przekazano do WUW w Poznaniu niezwłocznie po stwierdzeniu niedopłaty, t.j. w dniu r". Nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych Skarbowi Państwa stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu przepisu art. 6 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ad. 13. Ustalono, iż nadpłatę dokonaną przez dłużnika alimentacyjnego w dniu 18 października 2014 r. w kwocie ogółem 380,52 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie błędnie ujął na koncie 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych, podczas gdy - zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - należało je ująć na koncie 245 Wpływy do wyjaśnienia. Z wyjaśnień Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie wynika iż W dniu 18 października 2013 roku na koncie tut. Ośrodka zaksięgowano wpłatę należną od dłużnika alimentacyjnego Pana (...) na kwotę 380,52 zł. Wpłata została rozliczona dopiero w dniu 28 października 2013 z uwagi na fakt, iż wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyznaczono na 24 października 2013 roku (w chwili księgowania wpłaty dłużnik nie posiadał zadłużenia wobec tut. Ośrodka, natomiast egzekucja wobec niego nadal była bezskuteczna). Oddanie wpłaty na konto Kancelarii Komorniczej spowodowałoby

17 17 przekazanie jej przez Komornika wierzycielce, a co za tym idzie naliczenie nienależnie pobranych świadczeń za miesiąc październik 2013 roku. W związku z faktem, iż wypłata świadczeń odbywa się placówce banku ( r.), przekazanie kwoty nastąpiło dopiero po zwróceniu przez bank list wypłat w dniu r. (dni i były dniami wolnymi od pracy). Jako załącznik wplata z dnia r. (...) na kwotę 380,52 zł Wpłata rozliczona w części: dochód wojewoda - kwota 228,32 zł dochód miasta - km'ota 76,10 zł dochód gmina dłużnika MOPS Pleszew 76,10 zl Jednocześnie Ośrodek wyjaśnia, iż w/w wpłata omyłkowo została potraktowana jako dochód i zaksięgowana na koncie dochodu, a nie jako kwota do wyjaśnienia na innym koncie. Po dokonaniu wypłaty funduszu alimentacyjnego w dniu roku dłużnikowi przypisano dług i wpłatę niezwłocznie rozliczono roku". W świetle powyższych ustaleń, wnoszę o: 1. Dokonanie zwrotu kwoty 25,68 zł stanowiącej pobraną w nadmiernej wysokości dotację celową przekazaną Miastu Złotów przez dysponenta głównego - Wojewodę Wielkopolskiego na realizację zadania polegającego na zwrocie producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ww. kwotę należy wpłacić, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego do dnia zwrotu środków, w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr ze wskazaniem klasyfikacji budżetowej. 2. Spowodowanie wyeliminowania błędów rachunkowych w obszarze wyliczania udokumentowanej fakturami VAT ilości zakupionego przez producentów rolnych oleju napędowego. 3. Wypłatę świadczeń przyznawanych na podstawie decyzji administracyjnych w sprawach zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminach zakreślonych przepisami ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

18 18 4. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach w terminach wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 5. Zobowiązanie Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie do przestrzegania przepisów o zamówieniach publicznych, w szczególności poprzez wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze ustalania reguł funkcjonowania komisji przetargowych oraz w zakresie ustalania wartości zamówienia. 6. Przestrzeganie zasad dofinansowania ze środków własnych jednostki samorządu terytorialnego kosztów realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 7. Terminową realizację obowiązków w obszarze rozliczania dotacji udzielanych ze środków budżetu państwa. 8. Spowodowanie wnikliwej weryfikacji dowodów zakupu podręczników szkolnych przedkładanych przez wnioskodawców ubiegających się o świadczenia w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna", celem wyeliminowania przypadków wypłaty świadczeń w kwotach niekorespondujących z prawidłowo udokumentowanymi wydatkami kwalifikowalnymi. 9. Spowodowanie utrwalania dat wpływu wniosków w sprawie przyznania świadczeń w ramach realizacji ww. programu rządowego. 10. Zobowiązanie dyrektorów placówek oświatowych uczestniczących w realizacji Rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna" do przestrzegania terminu składania wniosków w ramach ww. programu. 11. Dokonanie zwrotu na rachunek dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego odsetek od nieterminowo przekazanych na ww. rachunek należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Ww. kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu NBP O/O Poznań nr Przekazywanie pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rachunek bieżący dochodów dysponenta głównego - Wojewody Wielkopolskiego w terminach wskazanych przepisem art. 255 ustawy o finansach publicznych. 13. Spowodowanie poprawnego ujmowania nadpłat przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

19 19 Proszę o przekazanie informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego. Z poważaniem WOJEWODA V(/IELkOPOLSKI PioĄ' ijttrek M tor Wydziału lanaów /Budżetu Kierovi'iii A'. AiUMiji Kontrolial- Niepodległości 16/18, Poznań, tel , fax

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo

Poznań, dnia Zimaja 2014 r. FB-V.431.27 JłOliLL. Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Poznań, dnia Zimaja 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.27 JłOliLL Bogdan Kemnitz Wójt Gminy Kleszczewo Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Henryk Kazana Burmistrz Ujścia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ^ sierpnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI Q /- 08. 2014 i FB-V.431.65.2014.1 wieikcpoiski Urząd Wojewód. w Poznaniu K A «C 6:. A R i A ' - ŁOWNA Life...«iÄW sogä»! WYSŁAKC i i DNIA! Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

STĄPIENIE POKONTROLNE

STĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 6 stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.125.2014.1 Za Dowodenr wisikopuisv-i Urząd"wojłWó^.H'- Poznaniu Pan Mariusz Dymarski Wójt Gminy Rozdrażew STĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2/maja 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.22.2012.1 f $MA 21. i?mv A Pan Stanisław Martuzalski Burmistrz Miasta Jarocina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IMII Poznań, dniami kwietnia 2012 WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.10.2012.1 Pan Karol Balicki Burmistrz Miasta i Gminy Nekla WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniakwietnia 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2012.1 urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan Andrzej Kossowski Burmistrz Miasta i Gminy Sompolno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE M Poznań, dnia2if lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-V.431.3.2014.1 n < r L >- Pan Roman Wojtysiak Wójt Gminy Bralin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Pani WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w Poznań, dnia i lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.46.2014.1 U i'ł 3 o Woj ewćtk i.i P oznaki PtC-WNA 0 2014 r ^ Pani 'ją*'" - i Danuta Grychowska Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia"? 3 sierpnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.52.2013.1 Pan Wojciech Chojnowski Wójt Gminy Babiak WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 201

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia/spaździernika 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.66.2014.1 F.? w":?>wna * 10. 2014 f ^ Pan Andrzej Rolle Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie Dyrektor Powiatowej Stacji

Bardziej szczegółowo

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

/ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznań, dnia } czerwca 2013 r. Za dowodem Uraczenia FB-Y.431.33.2013.1 Pan 0 7. 03. 2013 /ii hi ( Marek Górczewski Wójt Gminy Osiek Mały WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia stycznia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2012.1 Pan Witold Janko Wójt Gminy Lęka Opatowska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 1 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.58.2014.1 o i. 03\\ząu i Pan Bogusław Janus Burmistrz Rogoźna i O WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAtoCSLAmA OtÓWHA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia ł ^lutego 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.98.2012.1 WałRopoiskJ Urząd Wotewódafi KAtoCSLAmA OtÓWHA / Bożena Budzik Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia j listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.82.2014.1 Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA 1 "1 Pan liii Janusz Kamiński Wójt Gminy Mieleszyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen

Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. FB-Y dam Olejnik. Starosta Obornicki. Za ccwods ćoraczen Poznań, dnia 3 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.20.2013.1 dam Olejnik Za ccwods ćoraczen Starosta Obornicki Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustaw}' z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji m Poznań, dnia}4 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI V B-V.43 1.65.2013.1 U dz \tń V ć u- -J-^o woiewccsz*.! W POKi&nrU K; MC 5 A * A U 10. 2013 r s f Pan Mieczysław Rapta Burmistrz Okonka Za dowodem

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnialf grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.101.2014.1 Pan Marcin Filoda Wójt Gminy Lubasz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E

WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Poznań, dnia >' października 2014 r W (>.)! : W()!>A WiiiLKOPO LS K i FB-V.43 1.95.2014.1 Pan Eugeniusz. Morta Wójt Gminy Kobyla Góra / WYSTĄPI ENiE PO KONT ROLN E Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań-dnia 1 października 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI IB-Y.431.62.2013.1 Pani Maria Stachowska Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Poznaniu w likwidacji WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia f stycznia 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.M 8:2014.1 Pan Andrzej Piątkowski Burmistrz Dobrej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 2i marca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.9.2013.1 Pan Andrzej Jęcz Starosta Kościański WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 201 1 r. o kontroli u administracji Poznań, dnia ł lipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.50.2014.1 A/m.- żiria ''teki Urząd Wojlawć > > ' doznaniu Pan Marek Winiarski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia listopada 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.96.2014.1 Wi«JkpfX)

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ^ maja 2014 r WOJ E WODA W 11 LKOPOLSKI FB-V.431.35.2014.1 Pan Witold Siwiński Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz liu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno

Poznań, dnia22października 2012 r. r Wielkopolski Urząd Wojewódzki 11 10. 2012 WYSŁANO: Wójt Gminy Wapno Poznań, dnia22października 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.73.2012.1 r Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu KANCELARIA GŁÓWNA Pan L.d; 11 10. 2012 WYSŁANO: DNIA Andrzej Bąk Wójt Gminy Wapno

Bardziej szczegółowo

YSTĄPIENIE POKONTROLNE

YSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.88.2014.1 / «tkopófski U r z ą d W o j e w O s w Poznaniu A ;,f G i 1/1 2014 Pan Jarosław Przewoźny Burmistrz Gminy Pniewy YSTĄPIENIE POKONTROLNE \ v Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia kwietnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.20.2014.1 Pan Zbigniew Kaczmarek Wójt Gminy Granowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJ EWO I) A WIE L KO POLSKI F B - 3JJJ_20J4.l Wislko^fski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ii-ałirił-! APIA GŁÓWNA Pan Grzegorz Woj tera Wójt Gminy Suchy Las WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 kwietnia 2017 r. WK-I.431.9.1.2017 Pan Stanisław Pyśk Wójt Gminy Czarnia Urząd Gminy Czarnia Czarnia 41 07-431 Czarnia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.7.2015 Bydgoszcz, 24 kwietnia 2015 r. Pan Tadeusz Kowalski Burmistrz Tucholi Urząd Miejski w Tucholi Plac Zamkowy 1 89 500 Tuchola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski

Poznań, dnia + 2013 r. FB-Y.431.5.2013.1. Pan. Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Poznań, dnia + 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.5.2013.1 Pan Wieńczysław Oblizajck Starosta Kolski Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 2 marca 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-V.431.1.5.2015 Pan Mirosław Orliński Wójt Gminy Sochaczew Urząd Gminy w Sochaczewie ul. Warszawska 115 96-500 Sochaczew WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 10 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.2.2016 Pan Marek Kiwit Wójt Gminy Ciechanów Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 4-' M m ^ Ę-i*? Poznań, dniaz&, grudnia 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.1 10.20 i 4. i Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE

WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Poznań, dnia? listopada 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI h'b-y.431.18.2013.1 08 4f Pan Piotr Ruta Starosta Śremski WYSTĄ PI EN IE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 4 grudnia 2018 r. FB-IV.431.22.2018 Pani Renata Szafrańska Wójt Gminy Wodzierady WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.12.2016.ZG Opole, dnia 08 grudnia 2016 r. Pan Jan Woźniak Burmistrz Otmuchowa ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań. dniaiitlipca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.62.2014. i K Pan 2 5. 07. 1Ł WYSŁANO: Ireneusz Szefliński Powiatowy Lekarz Weterynarii w Konie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.14.2013.1 wodsm uczenia l Ifc. i f V \ Pan Mirosław Mantaj Starosta Pilski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustaw} 7

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wojewoda Opolski. FBC.V HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE / Wojewoda Opolski FBC.V.431.2.2016.HW Opole, dnia 02 czerwca 2016 r. Pani Elżbieta Kielska Burmistrz Baborowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli. 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.7.2013.1 Pan Paweł Rajski Starosta Ostrowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli vr administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.)

Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) Art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budŝetu państwa, budŝetu jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r.

Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. Zarządzenie Nr 49/02/2013 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie trybu wykonywania budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 22 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.1.20.2017 Pan Andrzej Wójcik Wójt Gminy Radzanów Urząd Gminy w Radzanowie Plac Piłsudskiego 26 06-540 Radzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli ir Poznań, dnia ij marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.43 1.5.2014.1 Pan Włodzimierz Fraszczyk Wójt Gminy w Olszówce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 8 czerwca 2018 r. FB-IV.431.7.2018 Pan Adam Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.26.2015 Bydgoszcz, 27 sierpnia 2015 r. Pani Teresa Substyk Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Urząd Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 7 86 050

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.4.2016 Pan Edmund Zieliński Wójt Gminy Gostynin Urząd Gminy Gostynin ul. Rynek 26 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Jakub Bronowicki V 2015 Wójt WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ó kwietnia 2015 r. NiR-R.431.2.2015.EW w y s ł a n o nośiąski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna Pan Jakub Bronowicki 0 8-0 V 2015 Wójt Gminy Wisznia Mała

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r. PS-I.431.54.2012.11 Pan Jerzy Lechnerowski Burmistrz Gminy Kórnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 8 stycznia 2015 r. FBC-IV.431.17.2014.AByl Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 16 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-I.431.10.1.2016 Pan Krzysztof Grabka Wójt Gminy Michałowice Urząd Gminy Michałowice Reguły, al. Powstańców Warszawy 1 05-816 Michałowice WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo