Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie funkcji. Zad. 1: 2 3 Funkcja f jest określona wzorem f( x) = +"

Transkrypt

1 Badanie funkcji Zad : Funkcja f jest określona wzorem f( ) = + a) RozwiąŜ równanie f() = 5 b) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f c) Oblicz największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale ; Odp: a) =, = lub = + ; b) Funkcja jest rosnąca w przedziale (;+ ), funkcja jest malejąca w przedziałach ( ;0) oraz (0;) c) Dla = funkcja osiąga wartość najmniejszą równą, dla = funkcja osiąga wartość największą równą 7 4 Zad : Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f( ) = cos + sin w przedziale 0;4π Odp: Dla = 8 π funkcja osiąga wartość najmniejszą równą 4 π, dla = 0 funkcja osiąga wartość największą równą + Zad : π π Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f( ) = + w przedziale 6 ; sin cos Odp: Dla = π 4 funkcja osiąga wartość najmniejszą równą 4, dla = π funkcja osiąga wartość największą równą 6 Zad 4: Sporządź wykres i określ zbiór wartości funkcji: a) y = ; b) f( ) = + ; c) h() = + sin, gdzie π;π Odp: a) zbiorem wartości jest R \ {}; b) zbiorem wartości jest przedział ( ;); c) zbiorem wartości jest przedział 0; Zad 5: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = Określ liczbę pierwiastków równania f() = m w zaleŝności od wartości parametru m, a następnie naszkicuj wykres funkcji, która kaŝdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę pierwiastków tego równania Odp Równanie nie ma pierwiastków dla m ( ;0), ma dwa pierwiastki dla m (8;+ ), m 40 ; ; ma pięć ma trzy pierwiastki dla m = 0 i dla m = 8, ma cztery pierwiastki dla ( 7 8) pierwiastków dla m = 5, ma sześć pierwiastków dla m ( 0; 40 ) 7 74

2 Zad 6: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = 4 Zad 7: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji ( )( ) f( ) = Ile punktów 4 ; wspólnych moŝe mieć wykres funkcji f z prostą przechodzącą przez punkt ( ) Odp: Prosta y = m + 4 moŝe mieć z wykresem funkcji f jeden punkt wspólny dla m (0;+ ), trzy punkty wspólne dla m ( ;0) Prosta = 0 nie przecina wykresu funkcji f Zad 8: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = Ustal liczbę rozwiązań równania f() = k w zaleŝności od wartości parametru k + *b) Naszkicuj wykres funkcji g() = f(), gdzie [p] oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od p Odp: a) Równanie f() = k nie ma rozwiązania dla k ( ; ) (;+ ), ma jedno rozwiązanie dla k {, 0, }, ma dwa rozwiązania dla k ( ;0) (0;) 0 4 Zad 9: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = + Zad 0: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = K Odp: Ostateczna postać wzoru funkcji: f( ) = Zad : Dla jakich wartości parametru m prosta y = jest asymptotą poziomą wykresu funkcji m f( ) =? Dla znalezionej wartości m zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres ( + ) funkcji f Odp: m = Zad : + a + Punkt P = ( ;) naleŝy do wykresu funkcji f( ) =, gdzie b Styczna do + b wykresu tej funkcji, poprowadzona w punkcie P, jest prostopadła do prostej o równaniu y + = 0 Oblicz współczynniki a i b Odp: a = 4, b = 75

3 Zad : Funkcja f( ) = ma ekstrema w punktach i Napisz równanie prostej przechodzącej przez środek odcinka o końcach (, f( )), (, f( )) i równoległej do stycznej do wykresu funkcji w punkcie o odciętej 0 = 4 5 Odp: y = 4 + ( =, =, środek odcinka ma współrzędne (,4)) Zad 4: ( ) Funkcja f( ) = ma ekstrema w punktach i Punkty (, f( )) i (, f( )) są wierzchołkami trójkąta prostokątnego Znajdź współrzędne trzeciego wierzchołka tego trójkąta, wiedząc, Ŝe leŝy on na osi y Odp: (0, ) lub (0, 6) lub ( 0, ) lub ( 0, ) + ( =, = ) Zad 5: 4 Do wykresu funkcji f( ) = poprowadzono styczne w punktach, których rzędna jest + równa Oblicz obwód trójkąta, którego wierzchołkami są punkty styczności oraz punkt wspólny tych stycznych Odp: Obwód trójkąta jest równy + 0 (styczne mają równania y = oraz y =, wierzchołki trójkąta mają współrzędne (,), (,), (0, )) Zad 6: a) Dla jakich dodatnich wartości parametru t wielomian W( ) = t + t t ma trzy pierwiastki? *b) Udowodnij, Ŝe wykres dowolnego wielomianu stopnia trzeciego ma środek symetrii Znajdź współrzędne tego środka symetrii Odp: a) t ( ) 6 ; Zad 7: Dla jakich wartości parametru m równanie + ( m) 4 = 0 ma dokładnie jedno rozwiązanie? Odp: m (0; + ) Zad 8: Ustal liczbę rozwiązań danego równania w zaleŝności od wartości parametru k: a) + k = k ; *b) k ln = k Odp: a) Równanie nie ma rozwiązania dla k ( 4;0), ma jedno rozwiązanie dla k 0;+ ) oraz dla k = 4, ma dwa rozwiązania dla k ( ; 4) b) Równanie nie ma rozwiązania e dla k 0; ), ma dwa rozwiązania dla k ( ;0) oraz k e ( ) k ; + Zad 9: Zbadaj liczbę rozwiązań równania ( )( ) ( )( ) e =, ma cztery rozwiązania dla m + + m + = m + w 76

4 zaleŝności od wartości parametru m Odp: RozwaŜane równanie ma jedno rozwiązanie dla m ;, ma dwa rozwiązania dla ( ; ) ( ; ) m + Zad 0: Sporządź wykres i określ zbiór wartości funkcji: a) h( ) = + ; b) g() = + ; ln c) f( ) =, gdzie (0;6) Odp: a) zbiorem wartości jest R \ {}; b) zbiorem wartości jest przedział ; + ); c) zbiorem wartości jest przedział ( ; e Zad : + p + Dana jest funkcja f( ) = p + 4 a) Dla jakich wartości parametru p funkcja f ma dwa miejsca zerowe i moŝe być określona dla kaŝdego R? b) Znajdź ekstrema funkcji f dla p = Odp: a) p ( 4; ) (; 4); b) Dla p = funkcja osiąga minimum równe 0 Zad : a + b Rysunek przedstawia wykres funkcji f( ) = c + a) Oblicz współczynniki a, b, c b) Napisz równanie stycznej do wykresu f w punkcie A = (0,d) a + b c) Naszkicuj wykres funkcji g( ) = c + y A = (0,d) 4 0 Odp: a) a =, b =, c = ; b) y = + 6 (d = 6) Zad : Funkcja f przyporządkowuje kaŝdej liczbie rzeczywistej współczynnik kierunkowy stycznej do krzywej y = ln( + ) w punkcie o odciętej Wyznacz zbiór wartości funkcji f 77

5 Odp: f( ) =, zbiorem wartości jest przedział ; + Zad 4: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji *b) Określ liczbę rozwiązań równania ( ) f( ) = ( ) = m w zaleŝności od wartości parametru m Odp: b) Równanie nie ma rozwiązania dla m ( ;0), ma jedno rozwiązanie dla m = 0, ma dwa rozwiązania dla m (0;, ma cztery rozwiązania dla m (;+ ) Zad 5: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji Zad 6: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = f( ) = ( + ) ( ) + Zad 7*: ln a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = e b) Udowodnij, Ŝe e dla > 0 Zad 8: Dla jakiej wartości parametru m prosta y = jest asymptotą poziomą wykresu funkcji m f( ) =? Dla znalezionej wartości m zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres ( ) funkcji g() = f( ) Odp: m = ; g( ) = dla R \ {, } ( ) Zad 9: a O funkcji f( ) = wiadomo, Ŝe prosta = jest asymptotą pionową jej wykresu 7 + b oraz Ŝe dla = funkcja osiąga maksimum Naszkicuj wykres funkcji f i uzasadnij, Ŝe równanie f( ) = m ma co najmniej dwa rozwiązania dla dowolnego m 0 Odp: a =, b = 0; f( ) = dla R \ {, 5} Zad 0: Znajdź równania stycznych do wykresu funkcji f( ) =, z których kaŝda razem z osiami układu współrzędnych ogranicza trójkąt o polu Odp: y = 4 i y =

6 Zad : Dane są funkcje f( ) =, h( ) = 4 ( ) a) Dla jakich argumentów wartości funkcji g( ) = f ( ) h( ) są większe od? b) Oblicz pole figury ograniczonej wykresami funkcji f i h, prostymi = 4 i = oraz osią Odp: a) ( ; ; b) P = ln Zad : Oblicz miejsca zerowe i sporządź wykres funkcji: a) y = ; b) f( ) = + ; c) h() = + sin Odp: a) = i = + ; b) = 0; c) = π 4 + kπ, gdzie k C Zad : Sporządź wykres i określ zbiór wartości funkcji: a) y = ; 4 b) f( ) = + ; c) h() = + cos, gdzie π;π Odp: a) zbiorem wartości jest R \ {}; b) zbiorem wartości jest przedział 4;); c) zbiorem wartości jest przedział 0; Zad 4: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = + 8 Zad 5: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = ( 4) + + Zad 6: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = ( )( + ) *b) Ustal liczbę pierwiastków równania f( ) = m w zaleŝności od wartości parametru m Odp: b) Równanie nie ma rozwiązania dla m ( ;0), ma dwa rozwiązania dla m (;+ ) {0}, ma trzy rozwiązania dla m =, ma cztery rozwiązania dla m (0;) Zad 7: Funkcja f() = a + b + ma dla = ekstremum równe 4 Oblicz współczynniki a i b, a następnie zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f Odp: a =, b = ; f() = + dla R Zad 8: a) Dla jakich wartości parametru m funkcja f() = m ma dla = maksimum? Dla znalezionej wartości m zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f 79

7 *b) Zbadaj znaki pierwiastków równania f () = 0 w zaleŝności od wartości parametru m Odp: a) m = 4, f() = dla R; b) Równanie nie ma pierwiastków dla m ( 5; 5), ma jeden pierwiastek i jest on dodatni dla m = 5, ma jeden pierwiastek i jest on ujemny dla m = 5, ma dwa pierwiastki ujemne dla m ( ; 5 ), ma dwa pierwiastki dodatnie dla m ( 5; + ) Zad 9: Miejscami zerowymi funkcji f() = a + b są liczby oraz Oblicz współczynniki a i b, a następnie zbadaj monotoniczność i znajdź ekstrema funkcji f Oblicz współrzędne tych punktów naleŝących do wykresu funkcji f, w których styczne są równoległe do prostej o równaniu y = 5 + Odp: a =, b = 9; Funkcja f( ) = + 9 jest rosnąca w przedziałach ( ; ) oraz (; + ), funkcja jest malejąca w przedziale ( ;); y ma = f( ) =, y min = f() = 0 Szukane punkty mają współrzędne ( 5 7, ) ( 4, ) i Zad 40*: a) Do wykresu funkcji f() = a + b + c + d naleŝą punkty A = (0, 4) i B = (, ) Funkcja ta osiąga ekstrema dla = i = 4 Oblicz współczynniki a, b, c, d, a następnie zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f b) Naszkicuj wykres funkcji y = f( ) + k, gdzie k jest największym pierwiastkiem równania log + log + = Odp: a) a =, b =, c = 8, d = 4; f() = dla R; b) k = 0 Zad 4: a) Prosta o równaniu 4 + y + = 0 jest styczna w punkcie (, ) do wykresu funkcji f() = + a 8a 4 Oblicz miejsca zerowe oraz znajdź przedziały monotoniczności i ekstrema funkcji f *b) Pierwiastkami wielomianu W() = + k + m + n są liczby,, Wyraź współczynniki k, m, n w zaleŝności od,, Odp: a) a = ; f() = dla R; miejsca zerowe funkcji f : = 0 i 4 = i = ; funkcja jest rosnąca w przedziałach ( ; ) oraz (; + ), funkcja jest malejąca w przedziale ( 4 4 ; ) ; y f( ) ma = = m = + +, n = 00 7, y min = f() = 9; b) k = ( + + ), Zad 4: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = Zad 4*: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = b) Określ liczbę rozwiązań równania = m w zaleŝności od wartości parametru m Odp: b) Równanie nie ma rozwiązania dla m ( ;0), ma dwa rozwiązania dla m (6; + ), ma trzy rozwiązania dla m = 6, ma cztery rozwiązania dla m ( 4 ; 6) i dla m = 0, ma 80

8 sześć rozwiązań dla m = 4, ma osiem rozwiązań dla m ( 0; 4) Zad 44: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = 4 *b) Wyraź liczbę rozwiązań równania 4 4 = m jako funkcję parametru m i sporządź jej wykres 0 dla m ( ; 4) dla m ( 0; + ) { 4} Odp: b) g( m) = dla m = 0 4 dla m ( 4; 0) 4 Zad 45: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = Zad 46: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = odczytaj jej zbiór wartości Odp: Zbiorem wartości funkcji f jest przedział 7 ; , a następnie + 4 Zad 47: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = + *b) Ustal liczbę punktów wspólnych wykresu funkcji g( ) = z prostymi postaci + y = m w zaleŝności od wartości parametru m Odp: b) Funkcja g i proste y = m nie mają punktów wspólnych dla m ( ; 9 ) ( 0 ; + ), mają jeden punkt wspólny dla m = 9, mają dwa punkty wspólne dla m ( 9 ; { 0}, mają cztery punkty wspólne dla m ( ;0) Zad 48: a Punkt A = (, 5) naleŝy do wykresu funkcji f( ) = + a) Zbadaj przebieg zmienności funkcji f i wyznacz jej zbiór wartości *b) Określ liczbę rozwiązań równania (f()) = m w zaleŝności od wartości parametru m Odp: a) a =, f ( ) = + dla R; b) Równanie nie ma rozwiązań dla m R \ {}, ma jedno rozwiązanie dla m = Zad 49: + a + Punkt P = (,) naleŝy do wykresu funkcji f( ) =, gdzie b Styczna do + b 8

9 wykresu funkcji f poprowadzona w punkcie P jest prostopadła do prostej o równaniu y + = 0 Oblicz współczynniki a i b Odp: a = 4, b = Zad 50: a Styczna do hiperboli y =, gdzie a 0, poprowadzona w punkcie o odciętej 0 = ogranicza wraz z osiami układu współrzędnych trójkąt o polu 6 Oblicz współczynnik a RozwaŜ wszystkie przypadki Odp: a = lub a = Zad 5*: Wyraź pole obszaru ograniczonego wykresem funkcji y = + i prostą y = m + b przechodzącą przez punkt (,0) jako funkcję parametru m Dla jakich wartości parametru m funkcja ta przyjmuje wartość najmniejszą? ( m ) Odp: f( m) =, gdzie m ( ;) Dla m = funkcja f ma wartość najmniejszą m równą Zad 5: dla Dana jest funkcja określona wzorem f( ) = < dla a) Oblicz miejsca zerowe funkcji f b) Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale ; *c) Wyznacz zbiór wartości parametru m, dla których równanie m = f() ma co najmniej dwa rozwiązania Odp: a) =, = i = ; b) Dla = 4 funkcja f osiąga wartość najmniejszą równą 9 8, dla = funkcja ta osiąga wartość największą równą 5 c) m ; Zad 5: ( ) Dana jest funkcja f( ) = + a) Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f b) Oblicz najmniejszą i największą wartość funkcji f w przedziale ; 7 Odp: a) Funkcja f jest rosnąca w przedziałach ( ; ) oraz (; + ), a malejąca w przedziale ( ; ) b) Dla = funkcja f osiąga wartość najmniejszą równą 0, dla = funkcja ta osiąga wartość największą równą Zad 54: a) Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji f( ) = + w przedziale 4; + *b) Znajdź zbiór wartości takiej funkcji określonej w przedziale ( ; + ), Ŝe dla dowolnej wartości parametru m styczna do wykresu funkcji w punkcie o odciętej m ma równanie (m + ) y m = 0 8

10 Odp: a) Dla = funkcja f osiąga wartość najmniejszą równą +, dla = + funkcja ta osiąga wartość największą równą + b) RozwaŜaną funkcję moŝna opisać wzorem y = + Przedział 4 ; + ) jest zbiorem wartości tej funkcji Zad 55: a + 6a Dana jest funkcja f( ) =, gdzie a jest najmniejszą liczbą całkowitą naleŝącą do ( + ) dziedziny funkcji g() = log (log ( + )) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f + 4 Odp: a = ; f( ) = dla R \ { } ( + ) Zad 56: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = 4, gdzie ( ;) Zad 57: 4 a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = + b) Korzystając z wykresu funkcji f, rozwiąŝ nierówność 4 + *c) Wiedząc, Ŝe [m] oznacza największą liczbę całkowitą nie większą od m, naszkicuj wykres funkcji g() = f() + f() Odp: b) ( ; { } Zad 58: Dana jest funkcja f( ) = + a) Znajdź równania stycznych do wykresu funkcji f równoległych do prostej + 4y = 0 Oblicz odległość między tymi stycznymi Naszkicuj wykres funkcji f oraz styczne spełniające warunki zadania *b) W jakich punktach wykresu funkcji f naleŝy poprowadzić równoległe styczne, aby odległość między nimi była największa? Odp: a) + 4y + = 0, + 4y + 9 = 0, odległość między tymi stycznymi wynosi ; b) (0, 0) i (, ) Zad 59: Do krzywej y y + = poprowadzono styczne o współczynnikach kierunkowych m, spełniających warunek m = a) Znajdź współrzędne punktu styczności b) Znajdź równania stycznych 8

11 c) Oblicz pole figury ograniczonej tymi stycznymi Odp: a) (0, 0), (, 0), (, ), (0, ); b) y =, y = + 4, y =, y = + ; c) P = 8 Zad 60: Określ liczbę ekstremów funkcji f() = m n w zaleŝności od wartości parametrów m i n Odp: Funkcja f nie ma ekstremum dla m ( ;, ma jedno ekstremum dla m = 0 oraz dwa ekstrema dla m ( ) ( + ) ; 0 0; Zad 6: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = 8 Zad 6: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) =, gdzie a > 0 a Zad 6: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) = e, gdzie 5;5 Zad 64: Dana jest funkcja f( ) = + a) Znajdź równania takich dwóch równoległych stycznych do wykresu tej funkcji, aby odległość między nimi była największa Naszkicuj wykres funkcji f oraz styczne spełniające warunki zadania *b) Zbadaj, czy suma pól trójkątów ograniczonych asymptotami wykresu funkcji f i dwiema dowolnymi równoległymi stycznymi do jej wykresu zaleŝy od kierunku tych stycznych Odp: a) y =, y = 4; b) RozwaŜana suma pól nie zaleŝy od kierunku stycznych Zad 65: + Dane są funkcje f( ) = i g ( ) = 5 + a) RozwiąŜ nierówność f () < g () b) Znajdź najmniejszą i największą wartość funkcji g w przedziale ; 5 Odp: a) ( ; ) ( ; ) ; b) Dla = i = 5 funkcja g przyjmuje wartość najmniejszą równą 6, dla = 5 5 funkcja ta przyjmuje wartość największą równą 5 Zad 66: a + b a) Funkcja f( ) = osiąga dla = 0 ekstremum równe Znajdź zbiór wartości tej funkcji *b) W układzie współrzędnych zaznacz (na oddzielnych rysunkach) zbiory wszystkich punktów 84

12 a + b (a, b), dla których funkcja f( ) = : ) ma ekstrema, ) ma ekstremum, ) nie ma ekstremum Odp: a) Zbiorem wartości funkcji f( ) = jest zbiór ( ; 0) ; + ) b) ) Funkcja a 0 a 0 f ma dwa ekstrema, gdy współczynniki a, b spełniają warunki: b > a lub b < a ; ) b > a b < a Funkcja f ma jedno ekstremum, gdy współczynniki a, b spełniają warunki a = 0 i b 0; ) a 0 Funkcja f nie ma ekstremów, gdy współczynniki a, b spełniają warunki: b a lub b a a 0 b a b a Zad 67: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = + *b) Określ liczbę pierwiastków równania f() = m w zaleŝności od wartości parametru m Naszkicuj wykres funkcji, która kaŝdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę pierwiastków tego równania Odp: b) Równanie f() = m ma jedno rozwiązanie dla m ( ; 0) ( 7 ; + ), ma dwa rozwiązania dla m = 0 i dla m = 7 oraz trzy rozwiązania dla m ( 0 7) Zad 68: Dana jest funkcja f() = + + a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f b) Korzystając z wykresu funkcji f, podaj liczbę pierwiastków równania ( ) + ( ) + ( ) = k w zaleŝności od wartości parametru k Odp: b) RozwaŜane równanie nie ma pierwiastków dla k ( ;0), ma dwa pierwiastki dla k = 0 i k ( 4 7 ; + ), ma trzy pierwiastki dla k = 4 7 oraz ma cztery pierwiastki dla k ( 0; 4 7) ; Zad 69: a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f() = ( + ) *b) Określ liczbę pierwiastków równania f() = m w zaleŝności od wartości parametru m Naszkicuj wykres funkcji, która kaŝdej wartości parametru m przyporządkowuje liczbę pierwiastków tego równania Odp: b) Równanie f() = m ma jeden pierwiastek dla m ( ; 4 ) ( ; + ) pierwiastki dla m = 4 7 i dla m = 0, ma trzy pierwiastki dla m ( 4 7 ; 0) 7 0, ma dwa Zad 70: Dana jest funkcja f() = a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f *b) Podaj liczbę punktów wspólnych wykresu danej funkcji z prostą y = m w zaleŝności od 85

13 wartości parametru m Odp: b) Wykres funkcji f i dana prosta mają jeden punkt wspólny dla m ( ;0), dwa punkty wspólne dla m = 0 i dla m = 4, trzy punkty wspólne dla m (0;4) (4; + ) Zad 7: Dana jest funkcja f( ) = 4 dla R a) Zbadaj przebieg zmienności funkcji f i naszkicuj jej wykres *b) Określ, dla jakich wartości parametru m równanie f() = m ma pierwiastek podwójny Dla znalezionych wartości m rozwiąŝ równanie f() = m Odp: b) Dla m = 4 i m = 4 rozwaŝane równanie ma pierwiastek podwójny Dla m = 4 pierwiastkami tego równania są (pierwiastek podwójny) i 4, a dla m = 4 pierwiastkami są (pierwiastek podwójny) i 4 Zad 7: 4 Dana jest funkcja f( ) = 4 a) Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f Znajdź największą i najmniejszą wartość funkcji f w przedziale ; *b) Korzystając z wykresu funkcji f, określ liczbę rozwiązań równania f() = m naleŝących do zbioru ( ; ) 0; w zaleŝności od wartości parametru m Odp: a) Dla = funkcja f osiąga w przedziale ; wartość najmniejszą równą 6 4, a dla = funkcja f osiąga w tym przedziale wartość największą równą 4 b) Równanie f() = m, gdzie ( ; ) 0;, nie ma rozwiązań dla m ( + ) jedno rozwiązanie dla m ( ;0) { } ; 4, ma dwa rozwiązania dla m 0 4) 4 ;, ma Zad 7: Zbadaj przebieg zmienności i naszkicuj wykres funkcji f( ) =

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11

Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 Zadania do samodzielnego rozwiązania zestaw 11 1 Podać definicję pochodnej funkcji w punkcie, a następnie korzystając z tej definicji obliczyć ( ) π (a) f, jeśli f(x) = cos x, (e) f (0), jeśli f(x) = 4

Bardziej szczegółowo

Wykresy i własności funkcji

Wykresy i własności funkcji Wykresy i własności funkcji Zad : (profil matematyczno-fizyczny) a) Wykres funkcji f(x) = x 6x + bx + c przechodzi przez punkt P = (, ), a współczynnik kierunkowy stycznej do wykresu tej funkcji w punkcie

Bardziej szczegółowo

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu

Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Równania prostych i krzywych; współrzędne punktu Zad 1: Na paraboli o równaniu y = 1 x znajdź punkt P leŝący najbliŝej prostej o równaniu x + y = 0 Napisz równanie stycznej do tej paraboli, poprowadzonej

Bardziej szczegółowo

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji.

10 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji. 0 zadań związanych z granicą i pochodną funkcji Znajdź przedziały monotoniczności funkcji f() 4, określonej dla (0,) W przedziale ( 0,) wyrażenie 4 przyjmuje wartości ujemne, dlatego dla (0,) funkcja f()

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D)

FUNKCJA LINIOWA. A) B) C) D) Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. A) B) C) D) FUNKCJA LINIOWA 1. Funkcja jest rosnąca, gdy 2. Wskaż, dla którego funkcja liniowa jest rosnąca Wskaż, dla którego funkcja liniowa określona wzorem jest stała. 3. Funkcja liniowa A) jest malejąca i jej

Bardziej szczegółowo

1) 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25)

1) 2) 3)  5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 1) Wykresem funkcji kwadratowej f jest parabola o wierzchołku w początku układu współrzędnych i przechodząca przez punkt. Wobec tego funkcja f określona wzorem 2) Punkt należy do paraboli o równaniu. Wobec

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Równania kwadratowe. Zad. 4: (profil matematyczno-fizyczny) Dla jakich wartości parametru m równanie mx 2 + 2x + m 2 = 0 ma dwa pierwiastki mniejsze

Równania kwadratowe. Zad. 4: (profil matematyczno-fizyczny) Dla jakich wartości parametru m równanie mx 2 + 2x + m 2 = 0 ma dwa pierwiastki mniejsze Równania kwadratowe Zad : Dany jest wielomian W(x) = x mx + m m + a) Dla jakich wartości parametru m wielomian ten ma dwa pierwiastki, których suma jest o jeden większa od ich iloczynu? *b) Przyjmij, Ŝe

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

? 14. Dana jest funkcja. Naszkicuj jej wykres. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? 15. Dana jest funkcja f x 2 a x

? 14. Dana jest funkcja. Naszkicuj jej wykres. Dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie? 15. Dana jest funkcja f x 2 a x FUNKCE FUNKCJA LINIOWA Sporządź tabelkę i narysuj wykres funkcji ( ) Dla jakich argumentów wartości funkcji są większe od 5 Podaj warunek równoległości prostych Wyznacz równanie prostej równoległej do

Bardziej szczegółowo

KURS FUNKCJE. LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE. Strona 1

KURS FUNKCJE. LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE.   Strona 1 KURS FUNKCJE LEKCJA 6 PODSTAWOWA Funkcje zadania maturalne ZADANIE DOMOWE www.etrapez.pl Strona 1 Część 1: TEST Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa). Pytanie 1 Dana jest funkcja f przedstawiona

Bardziej szczegółowo

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania.

1 + x 1 x 1 + x + 1 x. dla x 0.. Korzystając z otrzymanego wykresu wyznaczyć funkcję g(m) wyrażającą liczbę pierwiastków równania. 10 1 Wykazać, że liczba 008 008 10 + + jest większa od Nie używając kalkulatora, porównać liczby a = log 5 log 0 + log oraz b = 6 5 Rozwiązać równanie x + 4y + x y + 1 = 4xy 4 W prostokątnym układzie współrzędnych

Bardziej szczegółowo

Tematy: zadania tematyczne

Tematy: zadania tematyczne Tematy: zadania tematyczne 1. Ciągi liczbowe zadania typu udowodnij 1) Udowodnij, Ŝe jeŝeli liczby,, tworzą ciąg arytmetyczny ), to liczby,, takŝe tworzą ciąg arytmetyczny. 2) Ciąg jest ciągiem geometrycznym.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA, OKRĘGI

FUNKCJA LINIOWA, OKRĘGI FUNKCJA LINIOWA, OKRĘGI. Napisz równanie prostej przechodzącej przez początek układu i prostopadłej do prostej 3x-y+=0.. Oblicz pole trójkąta ograniczonego osiami układy i prostą x+y-6=0. 3. Odcinek o

Bardziej szczegółowo

Zad. 8(3pkt) Na podstawie definicji wykaż, że funkcja y=

Zad. 8(3pkt) Na podstawie definicji wykaż, że funkcja y= Funkcje, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa powt. kl. 3d Zad. 1 (5pkt.) Dana jest funkcja f(x)=. Narysuj wykres funkcji g(x)= -f(x). Rozwiąż nierówność g(x). Podaj liczbę rozwiązań równania g(x)=m w zależności

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do poprawki klasa 1li

Przygotowanie do poprawki klasa 1li Zadanie Rozwiąż równanie x 6 5 x 4 Przygotowanie do poprawki klasa li Zadanie Rozwiąż nierówność x 4 x 5 Zadanie Oblicz: a) 9 b) 6 5 c) 64 4 d) 6 0 e) 8 f) 7 5 6 Zadanie 4 Zapisz podane liczby bez znaku

Bardziej szczegółowo

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź.

ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska. 2 3x. 2. Sformułuj odpowiedź. ZADANIA MATURALNE - ANALIZA MATEMATYCZNA - POZIOM ROZSZERZONY Opracowała - mgr Danuta Brzezińska Zad.1. (5 pkt) Sprawdź, czy funkcja określona wzorem x( x 1)( x ) x 3x dla x 1 i x dla x 1 f ( x) 1 3 dla

Bardziej szczegółowo

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x [-7, 8].

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x) określonej dla x [-7, 8]. Zadania 1 28 stanowią przykłady spełniające kryteria na ocenę 3. Zadanie 1 Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f() określonej dla [-7, 8]. Odczytaj z wykresu i zapisz: a) największą wartość funkcji

Bardziej szczegółowo

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU

Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU Agata Boratyńska Zadania z matematyki Agata Boratyńska ZADANIA Z MATEMATYKI, I ROK SGH GRANICA CIĄGU. Korzystając z definicji granicy ciągu udowodnić: a) n + n+ = 0 b) n + n n+ = c) n + n a =, gdzie a

Bardziej szczegółowo

3) Naszkicuj wykres funkcji y=-xdo kwadratu+2x+1 i napisz równanie osi symetrii jej wykresu.

3) Naszkicuj wykres funkcji y=-xdo kwadratu+2x+1 i napisz równanie osi symetrii jej wykresu. Zadanie: 1) Dana jest funkcja y=-+7.nie wykonując wykresu podaj a) miejsce zerowe b)czy funkcja jest rosnąca czy malejąca(uzasadnij) c)jaka jest rzędna punktu przecięcia wykresu z osią y. ) Wykres funkcji

Bardziej szczegółowo

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Zadania funkcje cz.1

Kurs ZDAJ MATURĘ Z MATEMATYKI MODUŁ 5 Zadania funkcje cz.1 1 TEST WSTĘPNY 1. (1p) Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie naturalnej większej od 1 jej największy dzielnik będący liczbą pierwszą. Spośród liczb f(42), f(44), f(45), f(48) A. f(42) B. f(44) C. f(45)

Bardziej szczegółowo

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze I. Funkcja i jej własności POZIOM PODSTAWOWY Pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY ARKUSZ MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY ARKUSZ MATURALNY Z MATEMATYKI Zadania zamknięte (0- pkt) Zadanie Jeżeli a = log 6 to a jest równe: 4 A. B. C. - Zadanie Warunek x ; 8 jest rozwiązaniem nierówności: A. x + 5 > B. x 5 C. x 5 x + 5 Zadanie Wskaż warunek, który opisuje

Bardziej szczegółowo

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x

(5) f(x) = ln x + x 3, (6) f(x) = 1 x. (19) f(x) = x3 +2x . Zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie. Na podstawie definicji pochodnej funkcji w punkcie obliczyć pochodną funkcji f zdefiniowanej równością () cos (2) (3) ln (4) sin 2 (5) ln + 3 (6) cos(3 )

Bardziej szczegółowo

Repetytorium z matematyki ćwiczenia

Repetytorium z matematyki ćwiczenia Spis treści 1 Liczby rzeczywiste 1 2 Geometria analityczna. Prosta w układzie kartezjańskim Oxy 4 3 Krzywe drugiego stopnia na płaszczyźnie kartezjańskiej 6 4 Dziedzina i wartości funkcji 8 5 Funkcja liniowa

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria

Zajęcia nr 1 (1h) Dwumian Newtona. Indukcja. Zajęcia nr 2 i 3 (4h) Trygonometria Technologia Chemiczna 008/09 Zajęcia wyrównawcze. Pokazać, że: ( )( ) n k k l = ( n l )( n l k l Zajęcia nr (h) Dwumian Newtona. Indukcja. ). Rozwiązać ( ) ( równanie: ) n n a) = 0 b) 3 ( ) n 3. Znaleźć

Bardziej szczegółowo

M10. Własności funkcji liniowej

M10. Własności funkcji liniowej M10. Własności funkcji liniowej dr Artur Gola e-mail: a.gola@ajd.czest.pl pokój 3010 Definicja Funkcję określoną wzorem y = ax + b, dla x R, gdzie a i b są stałymi nazywamy funkcją liniową. Wykresem funkcji

Bardziej szczegółowo

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2).

11. Znajdż równanie prostej prostopadłej do prostej k i przechodzącej przez punkt A = (2;2). 1. Narysuj poniższe figury: a), b), c) 2. Punkty A = (0;1) oraz B = (-1;0) należą do okręgu którego środek należy do prostej o równaniu x-2 = 0. Podaj równanie okręgu. 3. Znaleźć równanie okręgu przechodzącego

Bardziej szczegółowo

BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA

BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA BAZA ZADAŃ KLASA 2 TECHNIKUM FUNKCJA KWADRATOWA 1. Podaj zbiór wartości i monotoniczność funkcji: b) c) j) k) l) wskazówka: - oblicz wierzchołek (bez miejsc zerowych!) i naszkicuj wykres (zwróć uwagę na

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)).

MATEMATYKA II. znaleźć f(g(x)) i g(f(x)). MATEMATYKA II PAWEŁ ZAPAŁOWSKI Równania i nierówności Zadanie Wyznaczyć dziedziny i wzory dla f f, f g, g f, g g, gdzie () f() =, g() =, () f() = 3 + 4, g() = Zadanie Dla f() = 3 5 i g() = 8 znaleźć f(g()),

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna

ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna Arkusz A04 2 Poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIETE W zadaniach 1-25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi poprawna odpowiedź Zadanie 1. (0-1) Liczba π spełnia nierówność: A. + 1 > 5 B. 1 < 2 C. + 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte = = = 2. = =1 (D) Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x. (D) Zad 5. #./ 0'!

Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte = = = 2. = =1 (D) Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x. (D) Zad 5. #./ 0'! Zad 1., Rozwiązania listopad 2016 Zadania zamknięte 2 2 4 2 Zad 2. log 50 log 2log log 252 czyli 1 Zad 3. Październik x; listopad 1,1x; grudzień 0,6x.!,!," średnia: 0,9& czyli średnia to 90% października

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA ZADANIA PRZYKŁADOWE

PRÓBNA MATURA ZADANIA PRZYKŁADOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNO GASTRONOMICZNYCH NR UL. KRASNOŁĘCKA, WARSZAWA Z A D AN I A Z A M K N I Ę T E ) Liczba, której 5% jest równe 6, to : A. 0, C. 0. D. 0 5% 6 II sposób: x nieznana liczba

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY

ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY ZESTAW PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Z MATEMATYKI ZAKRES ROZSZERZONY Zadanie Wskaż w zbiorze A = Zadanie Usuń niewymierność z wyrażenia,(0); 0,9; ; 0; 8; 0; 0 liczby wymierne 6 Zadanie Rozwiąż nierówność x + > Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA ZADANIA PRZYKŁADOWE

PRÓBNA MATURA ZADANIA PRZYKŁADOWE ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNO GASTRONOMICZNYCH NR UL. KRASNOŁĘCKA 3, WARSZAWA Z A D AN I A Z A M K N I Ę T E ) Liczba, której 5% jest równe 6, to : A. 0,3 C. 30. D. 0 5% 6 II sposób: x nieznana liczba

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR ZADAŃ. Matematyczne ABC maturzysty na poziomie podstawowym

ZBIÓR ZADAŃ. Matematyczne ABC maturzysty na poziomie podstawowym S t r o n a ZBIÓR ZADAŃ Matematyczne ABC maturzysty na poziomie podstawowym Każdy uczeń, który kończy szkołę ponadgimnazjalną i chce przystąpić do matury, zobowiązany jest do zdawania egzaminu z matematyki

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA

POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA POWTÓRKA ROZDZIAŁU III FUNKCJA LINIOWA I. Wykresy funkcji 1. Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y=ax+b. Jakie znaki mają współczynniki a i b? A. a

Bardziej szczegółowo

Indukcja matematyczna

Indukcja matematyczna Indukcja matematyczna Zadanie. Zapisać, używając symboli i, następujące wyrażenia (a) n!; (b) sin() + sin() sin() +... + sin() sin()... sin(n); (c) ( + )( + /)( + / + /)... ( + / + / +... + /R). Zadanie.

Bardziej szczegółowo

Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP

Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP Matura z matematyki?- MATURALNIE, Ŝe ZDAM! Zadania treningowe klasa I III ETAP I Zadania zamknięte (pkt) Zadanie Liczba - jest miejscem zerowym funkcji liniowej = x + B. f ( x) = x C. f ( x) = x + D. f

Bardziej szczegółowo

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH )

TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA TO TRZEBA ROZWIĄZAĆ-(I MNÓSTWO INNYCH ) PAKIET ZADAŃ (zadania wybrano ze zbiorów autorów i wydawnictw: Kiełbasa, Res Polona,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI

FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI FUNKCJE ELEMENTARNE I ICH WŁASNOŚCI DEFINICJA (funkcji elementarnych) Podstawowymi funkcjami elementarnymi nazywamy funkcje: stałe potęgowe wykładnicze logarytmiczne trygonometryczne Funkcje, które można

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie:

Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, , tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Rozwiązanie: Zadanie 3 Oblicz jeżeli wiadomo, że liczby 8 2,, 1, 6 11 6 11, tworzą ciąg arytmetyczny. Wyznacz różnicę ciągu. Uprośćmy najpierw liczby dane w treści zadania: 8 2, 2 2 2 2 2 2 6 11 6 11 6 11 26 11 6 11

Bardziej szczegółowo

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji.

Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji. Zadanie 1 Sprowadź do postaci ogólnej funkcję kwadratową Zadanie 2 Wyznacz zbiór wartości funkcji Zadanie 3 Określ zbiór wartości i przedziały monotoniczności funkcji Zadanie 4 Wykres funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI. PRACA KONTROLNA nr 1

KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI. PRACA KONTROLNA nr 1 KORESPONDENCYJNY KURS Z MATEMATYKI PRACA KONTROLNA nr 1 październik 000r 1. Suma wszystkich wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego wynosi 040. Jeśli pierwszy wyraz tego ciągu zmniejszymy o 17, a jego

Bardziej szczegółowo

x+h=10 zatem h=10-x gdzie x>0 i h>0

x+h=10 zatem h=10-x gdzie x>0 i h>0 Zadania optymalizacyjne. Jaka jest największa możliwa wartość iloczynu dwóch liczb, których suma jest równa 60? Rozwiązanie: KROK USTALENIE WZORU Liczby oznaczamy przez a i b więc x+y=60 Następnie wyznaczamy

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA. Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b.

FUNKCJA LINIOWA. Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b. FUNKCJA LINIOWA Zadanie 1. (1 pkt) Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu pewnej funkcji liniowej y = ax + b. Jakie znaki mają współczynniki a i b? R: Przedstawiona prosta, jest wykresem funkcji

Bardziej szczegółowo

Funkcje IV. Wymagania egzaminacyjne:

Funkcje IV. Wymagania egzaminacyjne: Wymagania egzaminacyjne: a) określa funkcję za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, b) odczytuje z wykresu funkcji: dziedzinę i zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 1. ZADANIE 2 Wyznacz wzór funkcji f (x) = 2x 2 + bx + c w postaci kanonicznej wiedzac, że jej miejsca zerowe sa niami równania x 3 = ZADANIE 3

ZADANIE 1. ZADANIE 2 Wyznacz wzór funkcji f (x) = 2x 2 + bx + c w postaci kanonicznej wiedzac, że jej miejsca zerowe sa niami równania x 3 = ZADANIE 3 ZADANIE 1 i największa wartość funkcji f (x) = (x )(x + 1) w przedziale 0; 4. ZADANIE Wyznacz wzór funkcji f (x) = x + bx + c w postaci kanonicznej wiedzac, że jej miejsca zerowe sa rozwiaza- niami równania

Bardziej szczegółowo

NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY

NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI FUNKCJE KWADRATOWE PARAMETRY 1 www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Wyznacz wzór funkcji f (x) = 2x

Bardziej szczegółowo

1. Równania i nierówności liniowe

1. Równania i nierówności liniowe Równania i nierówności liniowe Wykonać działanie: Rozwiązać równanie: ( +x + ) x a) 5x 5x+ 5 = 50 x 0 b) 6(x + x + ) = (x + ) (x ) c) x 0x (0 x) 56 = 6x 5 5 ( x) Rozwiązać równanie: a) x + x = 4 b) x x

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TLog Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego. Umiejętność rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

na postać kanoniczną, podaj współrzędne wierzchołka paraboli i określ czy jej ramiona są skierowane w górę czy w dół.

na postać kanoniczną, podaj współrzędne wierzchołka paraboli i określ czy jej ramiona są skierowane w górę czy w dół. Zadania na poprawkę dla sa f x x 1x na postać kanoniczną, podaj współrzędne wierzchołka paraboli i określ czy jej ramiona są skierowane w górę czy w dół. 1. Zamień postać ogólną funkcji kwadratowej 5.

Bardziej szczegółowo

Funkcja liniowa - podsumowanie

Funkcja liniowa - podsumowanie Funkcja liniowa - podsumowanie 1. Funkcja - wprowadzenie Założenie wyjściowe: Rozpatrywana będzie funkcja opisana w dwuwymiarowym układzie współrzędnych X. Oś X nazywana jest osią odciętych (oś zmiennych

Bardziej szczegółowo

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji

Matematyka. rok akademicki 2008/2009, semestr zimowy. Konwersatorium 1. Własności funkcji . Własności funkcji () Wyznaczyć dziedzinę funkcji danej wzorem: y = 2 2 + 5 y = +4 y = 2 + (2) Podać zbiór wartości funkcji: y = 2 3, [2, 5) y = 2 +, [, 4] y =, [3, 6] (3) Stwierdzić, czy dana funkcja

Bardziej szczegółowo

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:

Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania 1. Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu: Funkcja jednej zmiennej - przykładowe rozwiązania Zadanie 4 c) Badając przebieg zmienności funkcji postępujemy według poniższego schematu:. Analiza funkcji: (a) Wyznaczenie dziedziny funkcji (b) Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG

Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG Wymagania na egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2018/2019 klasa 1 TŻiUG Podstawowa wiedza zawiera się w pisemnych sprawdzianach które odbyły się w ciągu całego roku szkolnego. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin wstępny z matematyki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin wstępny z matematyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Egzamin wstępny z matematyki lipca 2006 roku Zestaw I wariant A Czas trwania egzaminu: 240 minut 1. Dane są zbiory liczbowe A = {x; x R x < 2}, B = {x; x R x +

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga.

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Funkcja liniowa. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - rozpoznaje funkcję liniową

Bardziej szczegółowo

I. Funkcja kwadratowa

I. Funkcja kwadratowa Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas III w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Dla każdej klasy 3 obowiązuje taka ilość poniższego

Bardziej szczegółowo

Arkusz I Próbny Egzamin Maturalny z Matematyki

Arkusz I Próbny Egzamin Maturalny z Matematyki Arkusz I Próbny Egzamin Maturalny z Matematyki Poziom Podstawowy 2 kwietnia 2010 r. Czas trwania 170min. Arkusz przygotowany przez serwis www.akademiamatematyki.pl Zadanie 1. ( 1 pkt. ) Liczba jest o większa

Bardziej szczegółowo

KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ

KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające (W).

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI

WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI WYMAGANIA WSTĘPNE Z MATEMATYKI Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie I. ZBIORY I.1. Działania na zbiorach I.2. Relacje między

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ. Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzysztof KOŁOWROCKI RACHUNEK RÓŻNICZKOWY FUNKCJI JEDNEJ ZMIENNEJ Wykorzystano: M A T E M A T Y K A Wykład dla studentów Część 1 Krzyszto KOŁOWROCKI Przyjmijmy, że y (, D, jest unkcją określoną w zbiorze D R oraz niec D Deinicja

Bardziej szczegółowo

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2015 r.

Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2015 r. Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2015 r. Spis treści 1. Funkcja liniowa 5 2. Funkcja kwadratowa 7 3. Trygonometria 11 4. Ciagi liczbowe 13 5. Wielomiany 15 6. Funkcja wykładnicza 17 7. Funkcja wymierna

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (Postać kierunkowa) Funkcja liniowa jest podstawowym typem funkcji. Jest to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

Skrypt 12. Funkcja kwadratowa:

Skrypt 12. Funkcja kwadratowa: Projekt Innowacyjny program nauczania matematyki dla liceów ogólnokształcących współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Skrypt 12 Funkcja kwadratowa: 8.

Bardziej szczegółowo

Geometria analityczna

Geometria analityczna Geometria analityczna Paweł Mleczko Teoria Informacja (o prostej). postać ogólna prostej: Ax + By + C = 0, A + B 0, postać kanoniczna (kierunkowa) prostej: y = ax + b. Współczynnik a nazywamy współczynnikiem

Bardziej szczegółowo

22 Pochodna funkcji definicja

22 Pochodna funkcji definicja 22 Pochodna funkcji definicja Rozważmy funkcję f : (a, b) R, punkt x 0 b = +. (a, b), dopuszczamy również a = lub Definicja 33 Mówimy, że funkcja f jest różniczkowalna w punkcie x 0, gdy istnieje granica

Bardziej szczegółowo

< > Sprawdzić prawdziwość poniższych zdań logicznych (odpowiedź uzasadnić) oraz podać ich zaprzeczenia:

< > Sprawdzić prawdziwość poniższych zdań logicznych (odpowiedź uzasadnić) oraz podać ich zaprzeczenia: Zadania na zajęcia z przedmiotu Repetytorium z matematyki elementarnej, GiK, 06/7 Zdania logiczne Funkcje zdaniowe i kwantyfikatory Ocenić wartość logiczną zdania (odpowiedź uzasadnić): < Nieprawda, że

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: II 96 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna

Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej. 1 Obliczanie pochodnej i jej interpretacja geometryczna Wydział Matematyki Stosowanej Zestaw zadań nr 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie WEiP, energetyka, I rok Elżbieta Adamus 4 grudnia 08r. Rachunek różniczkowy funkcji jednej zmiennej Obliczanie pochodnej

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale

KURS WSPOMAGAJĄCY PRZYGOTOWANIA DO MATURY Z MATEMATYKI ZDAJ MATMĘ NA MAKSA. przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale Zestaw nr 1 Poziom Rozszerzony Zad.1. (1p) Liczby oraz, są jednocześnie ujemne wtedy i tylko wtedy, gdy A. B. C. D. Zad.2. (1p) Funkcja przyjmuje wartości większe od funkcji dokładnie w przedziale. Wtedy

Bardziej szczegółowo

Zadania z treścią na ekstrema funkcji

Zadania z treścią na ekstrema funkcji Zadania z treścią na ekstrema funkcji Zad. 1: W trójkąt równoramienny, którego boki zawierają się w prostych: AB o równaniu y =, AC o równaniu x y + 1 = 0 i BC o równaniu x + y 6 = 0, wpisano równoległobok

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA KWADRATOWA. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie W = (p, q), gdzie

FUNKCJA KWADRATOWA. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzchołku w punkcie W = (p, q), gdzie Funkcja kwadratowa jest to funkcja postaci y = ax 2 + bx + c, wyrażenie ax 2 + bx + c nazywamy trójmianem kwadratowym, gdzie x, a, oraz a, b, c - współczynniki liczbowe trójmianu kwadratowego. ó ó Wykresem

Bardziej szczegółowo

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n

postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany: y = 0,5x 2. Podaj określenie ciągu arytmetycznego. Dany jest ciąg a n Propozycje pytań na maturę ustną ( profil podstawowy ) Elżbieta Kujawińska ZESTAW Podaj wzory na postać kanoniczną i iloczynową funkcji kwadratowej Sprowadź do postaci kanonicznej i iloczynowej trójmiany:

Bardziej szczegółowo

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ Klasa POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 170 minut Instrukcja dla piszącego 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 18 stron.. W zadaniach od 1. do 0. są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D, z których tylko jedna jest prawdziwa.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY Z MATEMATYKI Materiał ćwiczeniowy zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Materiał ćwiczeniowy chroniony jest prawem autorskim. Materiału nie naleŝy powielać ani udostępniać w Ŝadnej formie

Bardziej szczegółowo

1. Proporcjonalnością prostą jest zależność opisana wzorem: x 5

1. Proporcjonalnością prostą jest zależność opisana wzorem: x 5 Matematyka Liceum Klasa II Zakres podstawowy Pytania egzaminacyjne 07. Proporcjonalnością prostą jest zależność opisana wzorem: 5 A. y = B. y = 5 C. y = D. y =.. Dana jest funkcja liniowa f() = + 4. Które

Bardziej szczegółowo

Zad. 1 Liczba jest równa A B C D. Zad. 2 Liczba log16 jest równa A 3log2 + log8 B log4 + 2log3 C 3log4 log4 D log20 log4

Zad. 1 Liczba jest równa A B C D. Zad. 2 Liczba log16 jest równa A 3log2 + log8 B log4 + 2log3 C 3log4 log4 D log20 log4 Zad. 1 Liczba jest równa A B C D Zad. Liczba log16 jest równa A 3log + log8 B log4 + log3 C 3log4 log4 D log0 log4 Zad. 3 Rozwiązaniem równania jest liczba A B 18 C 1, D 6 Zad. 4 Większą z dwóch liczb

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny.

Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny. Przykładowe zestawy pytań maturalnych z matematyki na egzamin ustny Zestaw I 1) Przedstaw i omów postać kanoniczną i iloczynową funkcjikwadratowej Daną funkcję przedstaw w postaci kanonicznej: y = ( )(

Bardziej szczegółowo

I. Funkcja kwadratowa

I. Funkcja kwadratowa Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy w roku szkolnym 2018/2019 w CKZiU nr 3 Ekonomik w Zielonej Górze KLASA III fl POZIOM PODSTAWOWY I. Funkcja kwadratowa narysować wykres funkcji

Bardziej szczegółowo

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067

Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 1 Analiza Matematyczna MAEW101 MAP1067 Wydział Elektroniki Przykłady do Listy Zadań nr 14 Funkcje wielu zmiennych. Płaszczyzna styczna. Ekstrema Opracowanie: dr hab. Agnieszka Jurlewicz Przykłady do zadania

Bardziej szczegółowo

Zestaw VI. Zadanie 1. (1 pkt) Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π A. (x + 1) 2 > 18 B. (x 1) 2 < 5 C. (x + 4) 2 < 50 D.

Zestaw VI. Zadanie 1. (1 pkt) Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π A. (x + 1) 2 > 18 B. (x 1) 2 < 5 C. (x + 4) 2 < 50 D. Zestaw VI Zadanie. ( pkt) Wskaż nierówność, którą spełnia liczba π A. (x + ) 2 > 8 B. (x ) 2 < C. (x + 4) 2 < 0 D. (x 2 )2 8 Zadanie 2. ( pkt) Pierwsza rata, która stanowi 8% ceny roweru, jest równa 92

Bardziej szczegółowo

ZDAJ MATMĘ NA MAKSA POZIOM PODSTAWOWY 2018/ : (2 5 ) 5 (0, 5)

ZDAJ MATMĘ NA MAKSA POZIOM PODSTAWOWY 2018/ : (2 5 ) 5 (0, 5) Lista nr 1 LICZBY RZECZYWISTE Zad.1 Udowodnij równość: 5 3 10 27 = 10 3 5 9. Zad.2 Wartość wyrażenia (3 1 3 27 2 3 9 1 ) 3 4 zapisz w postaci pierwiastka z liczby wymiernej. Zad.3 Oblicz wartość wyrażenia:

Bardziej szczegółowo

Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 2017/2018.

Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 2017/2018. Zadania przygotowawcze do konkursu o tytuł NAJLEPSZEGO MATEMATYKA KLAS PIERWSZYCH I DRUGICH POWIATU BOCHEŃSKIEGO rok szk. 017/018 19 grudnia 017 1 1 Klasy pierwsze - poziom podstawowy 1. Dane są zbiory

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania

Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania Zagadnienia z matematyki dla klasy II oraz przykładowe zadania FUNKCJA KWADRATOWA Wykres funkcji f () = a Przesunięcie wykresu funkcji f() = a o wektor Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

Bardziej szczegółowo

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x.

Blok III: Funkcje elementarne. e) y = 1 3 x. f) y = x. g) y = 2x. h) y = 3x. c) y = 3x + 2. d) y = x 3. c) y = x. d) y = x. Blok III: Funkcje elementarne III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x y = x y = x y = x III. Narysuj wykres funkcji: a) y = x + y = 4 x III. Znajdź miejsca zerowe funkcji: a) y = 6 x y = x e) y = x f) y

Bardziej szczegółowo

Zadania optymalizacyjne

Zadania optymalizacyjne Zadania optymalizacyjne Zadania optymalizacyjne, to zadania, w których należy obliczyć, jakie warunki muszą być spełnione, aby pewna wielkość osiągała największą lub najmniejszą wartość Żeby żądane warunki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena w nauczaniu matematyki w zakresie podstawowym dla uczniów technikum część II Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej L.p. Temat lekcji Uczeń demonstruje opanowanie

Bardziej szczegółowo

ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN

ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN ODLEGŁOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE - SPRAWDZIAN Gr. 1 Zad. 1. Dane są punkty: P = (-, 1), R = (5, -1), S = (, 3). a) Oblicz odległość między punktami R i S. b) Wyznacz współrzędne środka odcinka PR. c) Napisz równanie

Bardziej szczegółowo

Układy równań i nierówności

Układy równań i nierówności Układy równań i nierówności Zad : Dla jakich wartości parametru m rozwiązaniem układu równań: + y m = 0 + y = 0 y jest para liczb x, y spełniająca warunek: =? x Odp: m = lub m = 4 Zad : Dla jakich wartości

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI SPRAWDZIAN PRZEDMATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DRUGICH POZIOM PODSTAWOWY

PODKARPACKI SPRAWDZIAN PRZEDMATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DRUGICH POZIOM PODSTAWOWY 5 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL PODKARPACKI SPRAWDZIAN PRZEDMATURALNY Z MATEMATYKI DLA KLAS DRUGICH POZIOM PODSTAWOWY DATA: 30 MAJA 2017 R. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 9:000 CZAS PRACY: 170 MINUT LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo