Rozkład materiału nauczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału nauczania"

Transkrypt

1 Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: II 96 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: I. FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI I/1 1 Wyznaczanie zbioru wartości funkcji. oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu, IV/4/2 posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczania, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość, IV/4/2 I/2 1 Wykres funkcji liczbowej. określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, IV/4/1 rysuje wykres funkcji liniowej liniowej, IV/4/7 I/3 1 Odczytywanie dziedziny i zbioru wartości z wykresu funkcji. odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero, III/8/3 odczytuje z wykresu własności funkcji, IV/4/3 I/4 1 Miejsce zerowe funkcji. odczytuje z wykresu własności funkcji, IV/4/3 posługuje się poznanymi metodami rozwiązywania równań do obliczania, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje daną wartość, IV/4/2 I/5 1 Znak i monotoniczność funkcji. odczytuje z wykresu funkcji: wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich zero, III/8/3 odczytuje z wykresu własności funkcji, IV/4/3 Wymagania edukacyjne- uczeń potrafi wyznaczyć zbiór wartości funkcji, obliczyć, dla jakiego argumentu funkcja przyjmuje dana wartość, rozstrzygać, czy dana liczba jest wartością funkcji, rozstrzygać, czy dany wykres jest wykresem funkcji, rysować wykres funkcji liniowej danej przy pomocy wzoru z użyciem tabelki, rysować wykres funkcji liniowej interpretując współczynniki występujące we wzorze ( bez użycia tabelki), odczytać wartość funkcji dla danego argumentu, odczytać argument, dla której przyporządkowano dana wartość, odczytać dziedzinę i zbiór wartości z wykresu, odczytać z wykresu funkcji jej miejsc zerowych, obliczać miejsca zerowe prostych funkcji, odczytać przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne, odczytać maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak, Klasyfikacja P* PP**

2 I/6 1 Odczytywanie własności funkcji z wykresu. odczytuje z wykresu własności funkcji, IV/4/3 odczytać dziedzinę i zbiór wartości z wykresu, odczytać z wykresu funkcji jej miejsc zerowych, odczytać przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne, odczytać maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak, odczytać punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość największą i najmniejszą, I/7 1 Szkicowanie wykresów funkcji i wyznaczanie wzorów funkcji o podanych własnościach. wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie, IV/4/6 szkicować wykresy funkcji o zadanych własnościach: np. funkcja rosnąca o miejscu zerowym 5, funkcja o dziedzinie [-3,6] i wartościach dodatnich, funkcja stała, która ma nieskończenie wiele miejsc zerowych, funkcja malejąca o największej wartości 10, wyznaczyć wzór funkcji liniowej na podstawie wykresu, wyznaczyć wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji, np. funkcja liniowa rosnąca o miejscu zerowym 8, funkcja stała o wartościach ujemnych, funkcja stała o największej wartości I/8 1 Sprawdzian wiadomości. I/9 1 Omówienie sprawdzianu. I/10 1 Proporcjonalność odwrotna i jej własności. określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego, IV/4/1 I/11 1 Przesunięcie wykresu funkcji. na podstawie wykresu funkcji y=f() szkicuje wykresy y=f(+a), y=f()+a, IV/4/4 I/12 1 Symetria osiowa i symetria środkowa. znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu, IV/8/7 I/13 1 Przekształcenie wykresu funkcji przez symetrie. na podstawie wykresu funkcji y=f() szkicuje wykresy y= f(), y=f( ), IV/4/4 I/14 1 Wykresy funkcji y = f(-a)+b. na podstawie wykresu funkcji y=f() szkicuje wykresy y=f(+a), y=f()+a, y= f(), y=f( ), IV/4/4 I/15 1 Sprawdzian wiadomości. I/16 1 Omówienie sprawdzianu. II. FUNKCJA LINIOWA II/17 1 Od proporcjonalności prostej do funkcji f() = a. rysuje wykres funkcji liniowej, występujące we wzorze funkcji rozpoznać wielkości odwrotnie proporcjonalnych, szkicować wykresu funkcji f()= dla danego a, korzystać ze wzoru i własności proporcjonalności odwrotnej do interpretacji zagadnień związanych z wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, szkicować wykres funkcji y=f(+a) na podstawie wykresu funkcji y=f(), szkicować wykres funkcji y=f()+a na podstawie wykresu funkcji y=f(), znajdować obrazy: punktu, odcinka, prostej, okręgu, trójkąta w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych, znajdować obrazy: punktu, odcinka, prostej, okręgu, trójkąta w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, zauważyć i opisać, jak zmieniają się współrzędne punktu po przekształceniach w tych symetriach, szkicować wykres funkcji y= f() na podstawie wykresu funkcji y=f(), szkicować wykres funkcji y=f( ) na podstawie wykresu funkcji y=f(), szkicować wykres funkcji y=f( a)+b na podstawie wykresu funkcji y=f(), rozpoznawać wielkości wprost proporcjonalne, szkicować wykres funkcji f() = a, interpretować współczynnik kierunkowy funkcji f() = a wyznaczać kąt nachylenia wykresu funkcji f() = a do osi X,

3 liniowej, IV/4/7 II/18 1 Funkcja liniowa i jej wykres. rysuje wykres funkcji liniowej, występujące we wzorze funkcji liniowej, IV/4/7 II/19 1 Własności funkcji liniowej f() =a + b. odczytuje z wykresu własności funkcji, IV/4/3 rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, IV/3/3 II/20 1 Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. II/21 1 Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. II/22 1 Układy równań liniowych metody rozwiązywania. II/23 1 Zadnia tekstowe prowadzące do układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. II/24 1 Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. II/25 1 Wzajemne położenie dwóch prostych na płaszczyźnie. poza podstawą rysuje wykres funkcji liniowej, wyznacza wskazaną wielkość z podanych wzorów, III/6/7 sprawdza, czy dana para liczb spełnia układ dwóch równań stopnia niewiadomymi, III/7/5 wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie, IV/4/6 rysuje wykres funkcji liniowej, występujące we wzorze funkcji liniowej, IV/4/7 oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych, IV/8/4 II/26 1 Proste prostopadłe i proste równoległe. wyznacza wzór funkcji liniowej na podstawie informacji o funkcji lub o jej wykresie, IV/4/6 bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, IV/8/2 wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt, IV/8/3 ustalić parametr m, tak aby funkcja np. f()= (m+3) była rosnąca, malejąca lub stała, szkicować wykres funkcji liniowej f() = a + b, sprawdzać, czy punkt należy do wykresu funkcji, wyznaczać wzór funkcji liniowej na podstawie wykresu lub informacji o funkcji, interpretować współczynniki liniowej, obliczyć miejsca zerowe funkcji liniowej, podać punkty przecięcia wykresu funkcji z osiami układu współrzędnych, podać argumenty, dla których funkcji przyjmuje wartości dodatnie, ujemne, rozwiązywać zadania z parametrem o własnościach funkcji liniowej, podać pary liczb, które są rozwiązaniami równania liniowego z dwiema niewiadomymi, podać interpretację geometryczną równania liniowego z dwiema niewiadomymi, przekształcić równanie liniowe z dwiema niewiadomymi do postaci kierunkowej funkcji liniowej, szkicować wykres funkcji liniowej, wyznaczać współrzędne punktu przecięcia się dwóch prostych, rozwiązać układ równań liniowych metodą algebraiczną, sprawdzić, czy para liczb jest rozwiązaniem układu równań liniowych, ułożyć układ równań, zgodnie z treścią zadania tekstowego, rozwiązać układ równań liniowych metodą algebraiczną, wyznaczyć równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty, badać współliniowość punktów, podać warunki równoległości i prostopadłości dwóch prostych, podać przykłady prostych prostopadłych i prostych równoległych, wyszukać wśród wielu prostych proste prostopadłe i proste równoległe, badać prostopadłość i równoległość dwóch prostych na podstawie ich równań, wyznaczać wzór funkcji, której wykres jest równoległy do pewnej prostej i przechodzi przez podany punkt, wyznaczać wzór funkcji, której wykres jest prostopadły do pewnej prostej i przechodzi przez podany punkt,

4 II/27 1 Funkcja liniowa rozwiązywanie zadań. liniowej, IV/4/7 II/28 1 Funkcja liniowa rozwiązywanie zadań. liniowej, IV/4/7 II/29 1 Sprawdzian wiadomości. II/30 1 Omówienie sprawdzianu. III. FUNKCJA KWADRATOWA III/31 1 Funkcja kwadratowa y= a 2. szkicuje wykres funkcji korzystając z jej oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu, IV/4/2 III/32 1 Własności funkcji kwadratowej y= a 2. szkicuje wykres funkcji korzystając z jej odczytuje z wykresu własności funkcji (dziedzinę, zbiór wartości, miejsca zerowe, maksymalne przedziały, w których funkcja maleje, rośnie, ma stały znak; punkty, w których funkcja przyjmuje w podanym przedziale wartość największą lub najmniejszą), IV/4/3 III/33 1 Postać kanoniczna funkcji kwadratowej. szkicuje wykres funkcji korzystając z jej wyznacza wzór funkcji kwadratowej na pod stawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie, IV/4/9 kanonicznej, III/34 1 Postać kanoniczna, a postać ogólna funkcji kwadratowej. przeanalizować, jak w zależności od współczynników (zapisanych w postaci parametrów) funkcji liniowej zmieniają się jej własności, rozwiązywać zadania osadzone w kontekście praktycznym, wykorzystując własności funkcji liniowej, przeanalizować, jak w zależności od współczynników (zapisanych w postaci parametrów) funkcji liniowej zmieniają się jej własności, rozwiązywać zadania (także z parametrem), wykorzystując własności funkcji liniowej, rozpoznać funkcję kwadratową, podać definicję funkcji naszkicować wykres funkcji y=a 2, naszkicować wykres y=a 2 i podać jej własności, wyznaczyć dziedzinę i zbiór wartości funkcji odczytać miejsca zerowe z wykresu funkcji odczytać współrzędne wierzchołka paraboli z postaci kanonicznej, naszkicować wykres funkcji kwadratowej zapisanej w postaci kanonicznej, napisać wzór funkcji kanonicznej, mając dany jej wykres, podać postać ogólną trójmianu kwadratowego, obliczyć wyróżnik trójmianu kwadratowego, obliczyć współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem danej funkcji,

5 postaci iloczynowej (o ile istnieje), III/35 1 Przekształcanie postaci kanonicznej do ogólnej i ogólnej do kanonicznej. postaci iloczynowej (o ile istnieje), używa wzorów skróconego mnożenia na (a+ b) 2 i (a b) 2, IV/2/1 III/36 1 Miejsca zerowe funkcji kwadratowej. postaci iloczynowej (o ile istnieje), III/37 1 Postać iloczynowa funkcji kwadratowej. wyznacza wzór funkcji kwadratowej na pod stawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie, IV/4/9 III/38 1 Szkicowanie wykresów funkcji kwadratowych: y = f(+p), y = f()+q, y = f(), y = f( ), y = f(). III/39 1 Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. III/40 1 Odczytywanie własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu. szkicuje wykres funkcji korzystając z jej wyznacza wzór funkcji kwadratowej na pod stawie pewnych informacji o tej funkcji lub o jej wykresie, IV/4/9 na podstawie wykresu funkcji y = f() szkicuje wykresy funkcji y= f( + a), y = f()+ a, y = f(), y = f( ), IV/4/4 szkicuje wykres funkcji korzystając z jej postaci iloczynowej (o ile istnieje), szkicuje wykres funkcji korzystając z jej postaci iloczynowej (o ile istnieje), przekształcać wzajemnie postać ogólną i postać kanoniczną trójmianu kwadratowego, podać zależność istnienia miejsc zerowych od wyróżnika trójmianu kwadratowego, obliczyć miejsca zerowe trójmianu kwadratowego, funkcję daną w postaci ogólnej zapisać w postaci iloczynowej, przekształcić wzajemnie postać ogólną, iloczynową i kanoniczną trójmianu kwadratowego, sporządzić wykres funkcji kwadratowej: y = f(+p), y = f()+q, y = f(), y = f( ), y = f(), naszkicować wykres funkcji kwadratowej i podać jej własności, wyznaczyć dziedzinę i zbiór wartości funkcji odczytać miejsca zerowe z wykresu funkcji podać przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie albo ujemne, odczytać wartość największą albo najmniejszą funkcji podać maksymalne przedziały monotoniczności funkcji sporządzić wykres funkcji kwadratowej zapisanej w dowolnej postaci, naszkicować wykres funkcji kwadratowej i podać jej własności, wyznaczyć dziedzinę i zbiór wartości funkcji odczytać miejsca zerowe z wykresu funkcji podać przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie albo ujemne, odczytać wartość największą albo najmniejszą funkcji podać maksymalne przedziały monotoniczności funkcji sporządzić wykres funkcji kwadratowej zapisanej w dowolnej

6 III/41 1 Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym. III/42 1 Zadania optymalizacyjne badanie funkcji kwadratowej. III/43 1 Zadania optymalizacyjne badanie funkcji kwadratowej. postaci iloczynowej (o ile istnieje), wyznacza wartość najmniejszą i wartość największą funkcji kwadratowej w prze dziale domkniętym, IV/4/11 wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym), IV/4/12 wykorzystuje własności funkcji liniowej i kwadratowej do interpretacji zagadnień geometrycznych, fizycznych itp. (także osadzonych w kontekście praktycznym),iv/4/12 III/44 1 Sprawdzian wiadomości. III/45 1 Omówienie sprawdzianu. III/46 1 Równania kwadratowe niezupełne. sprawdza, czy dana liczba III/47 1 Równania kwadratowe. sprawdza, czy dana liczba rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/4 III/48 1 Rozwiązywanie równań kwadratowych. rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/4 III/49 1 Nierówności kwadratowe. sprawdza, czy dana liczba rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/5 III/50 1 Rozwiązywanie nierówności kwadratowych. rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/5 postaci, określić największą i najmniejszą wartość funkcji w przedziale domkniętym, zrozumieć sens zadania optymalizacyjnego, rozwiązać proste zadanie optymalizacyjne, rozwiązać bardziej skomplikowane zadanie optymalizacyjne, rozpoznawać równania kwadratowe, odróżnić równanie kwadratowe zupełne od niezupełnego, odczytać współczynniki w równaniu kwadratowym niezupełnym, rozwiązać równanie kwadratowe niezupełne, odróżnić równanie kwadratowe zupełne od niezupełnego, odczytać współczynniki w równaniu kwadratowym zupełnym, określić warunki rozwiązywalności równania kwadratowego w zależności od wyróżnika, stosować wzory na pierwiastki równania kwadratowego, rozwiązywać równania kwadratowe, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania kwadratowego, rozwiązywać równania kwadratowe, rozwiązywać równania sprowadzalne do równań kwadratowych, rozpoznawać nierówności kwadratowe, zauważyć analogie między procedurą rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności porządkować nierówności kwadratowe, rozwiązywać nierówności kwadratowe, rozpoznawać nierówności kwadratowe, zauważyć analogie między procedurą rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem nierówności porządkować nierówności kwadratowe, rozwiązywać nierówności kwadratowe,

7 III/51 1 Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych. III/52 1 Zadania prowadzące do równań i nierówności kwadratowych. III/53 1 Sprawdzian wiadomości. III/54 1 Omówienie sprawdzianu. IV. WIELOMIANY IV/55 1 Wielomiany jednej zmiennej. Pierwiastek wielomianu. IV/56 1 Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów. rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/4 rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/5 rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/4 rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/5 oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, III/6/2 oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (wymiernych), IV/1/2 redukuje wyrazy podobne w sumie algebraicznej, III/6/3 dodaje i odejmuje sumy algebraiczne, III/6/4 mnoży jednomiany, mnoży sumę algebraiczną przez jednomian oraz w nietrudnych przykładach, mnoży sumy algebraicznej, III/6/5 IV/57 1 Rozkład wielomianu na czynniki. wyłącza wspólny czynnik z wyrazów sumy algebraicznej poza nawias, III/6/6 IV/58 1 Równania wielomianowe typu ( 6)(+5) = 0. sprawdza, czy dana liczba korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu ( + 1)( 7) = 0, IV/4/7 IV/59 1 Równania wielomianowe typu 3 = 8. sprawdza, czy dana liczba korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu 3 = 8, IV/4/6 IV/60 1 Proste równania wymierne prowadzące do równań liniowych i kwadratowych. sprawdza, czy dana liczba rozwiązać zadania tekstowe o niewielkim stopniu trudności prowadzące do równań i nierówności kwadratowych, rozwiązać zadania tekstowe bardziej skomplikowane prowadzące do równań i nierówności kwadratowych, stosować metodę pomocniczej niewiadomej do rozwiązywania równań, rozpoznawać wyrażenia będące wielomianami, określać stopień wielomianu, podawać przykłady wielomianów wskazanego stopnia, porządkować i porównywać wielomiany, obliczać wartość wielomianu jednej zmiennej, sprawdzić, czy dana liczba jest pierwiastkiem wielomianu, wyznaczać parametry, dla których dwa wielomiany są równe, obliczać pierwiastki niektórych wielomianów jednej zmiennej, dodawać, odejmować i mnożyć wielomiany jednej zmiennej, rozkładać wielomian na czynniki stosując wyłączenie czynnika przed nawias, rozkładać wielomian na czynniki stosując wzór skróconego mnożenia, stosować postać iloczynową funkcji kwadratowej do rozkładu na czynniki, rozkładać na czynniki wielomiany jednej zmiennej, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania wielomianowego, rozpoznać równanie wielomianowe, odczytywać pierwiastki wielomianów zapisanych w postaci iloczynowej, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania wielomianowego, rozpoznać równanie wielomianowe, rozwiązać proste równania wielomianowe, rozwiązać równania wielomianowe typu 3 = 8, stosować własności potęg i działań na potęgach do rozwiązywania równań wielomianowych, obliczać wartość wyrażenia wymiernego, sprawdzać, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania

8 IV/61 1 Rozwiązywanie prostych równań wymiernych prowadzących do równań liniowych i kwadratowych. rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą, III/7/3 rozwiązuje równania kwadratowe z jedną niewiadomą, IV/3/4 rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych, IV/4/8 IV/62 1 Sprawdzian wiadomości. IV/63 1 Omówienie sprawdzianu. V. GEOMETRIA ANALITYCZNA V/64 1 Postać kierunkowa równania prostej. wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej), IV/8/1 V/65 1 Równanie ogólne prostej. wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej), IV/8/1 wymiernego, rozpoznać równanie wymierne, rozwiązać proste równanie wymierne, rozwiązać proste równanie wymierne prowadzące do równań liniowych i kwadratowych, zapisać równanie kierunkowe prostej na płaszczyźnie, odczytać współczynniki w danym równaniu kierunkowym prostej, narysować prostą o danym równaniu kierunkowym, napisać równanie kierunkowe prostej przechodzącej prze dwa punkty, zbadać, czy punkty są współliniowe, zapisać równanie ogólne prostej na płaszczyźnie, odczytać współczynniki w danym równaniu ogólnym prostej, narysować prostą o danym równaniu w postaci ogólnej, przekształcać równanie ogólne w kierunkowe i na odwrót, V/66 1 Proste równoległe i proste prostopadłe. bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, IV/8/2 wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt, IV/8/3 V/67 1 Odległość punktów na płaszczyźnie. oblicza odległość dwóch punktów, IV/8/6 V/68 1 Odległość punktu od prostej na płaszczyźnie. V/69 1 Współrzędne środka odcinka. Symetralna odcinka. oblicza odległość dwóch punktów, IV/8/6 wyznacza równanie prostej, która jest równoległa lub prostopadła do prostej danej w postaci kierunkowej i przechodzi przez dany punkt, IV/8/3 oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych, IV/8/4 wyznacza współrzędne środka odcinka, IV/8/5 podać warunki równoległości i prostopadłości dwóch prostych, podać przykłady prostych prostopadłych i prostych równoległych, wyszukać wśród wielu prostych proste prostopadłe i proste równoległe, badać prostopadłość i równoległość dwóch prostych na podstawie ich równań, określić pojęcie odległości dwóch punktów, obliczyć ze wzoru odległość dwóch punktów o danych współrzędnych, obliczyć długość odcinka o podanych końcach, określić pojęcie odległości punktu od prostej, obliczyć ze wzoru odległość punktu od prostej, zastosować analityczny wzór na odległość punktu od prostej do rozwiązywania zadań z geometrii analitycznej obliczyć współrzędne środka odcinka, napisać równanie symetralnej odcinka, V/70 1 Równanie okręgu. poza podstawą, rozpoznać równanie okręgu, wyznaczyć środek i promień okręgu, narysować okrąg o danym równaniu w układzie współrzędnych, napisać równanie okręgu mając dany jego środek oraz promień,

9 V/71 1 Prosta i okrąg w układzie współrzędnych. rysuje wykres funkcji liniowej, poza podstawą, V/72 1 Sprawdzian wiadomości. V/73 1 Omówienie sprawdzianu. V/74 1 Trójkąty w układzie współrzędnych. oblicza odległość dwóch punktów, IV/8/6 V/75 1 Trójkąty w układzie współrzędnych - rozwiązywanie zadań. V/76 1 Trójkąty w układzie współrzędnych - rozwiązywanie zadań. wyznacza współrzędne środka odcinka, IV/8/5 oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych, IV/8/4 V/77 1 Czworokąty w układzie współrzędnych. oblicza odległość dwóch punktów, IV/8/6 V/78 1 Czworokąty w układzie współrzędnych - rozwiązywanie zadań. V/79 1 Czworokąty w układzie współrzędnych - rozwiązywanie zadań. V/80 1 Symetria osiowa w układzie współrzędnych. V/81 1 Symetria środkowa w układzie współrzędnych. V/82 1 Sprawdzian wiadomości. V/83 1 Omówienie sprawdzianu. VI. POTĘGI I LOGARYTMY VI/84 1 Potęga liczby nieujemnej o wykładniku wymiernym. oblicza odległość dwóch punktów, IV/8/6 bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych, IV/8/2 oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych, IV/8/4 znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu, IV/8/7 znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu, IV/8/7 oblicza potęgi o wykładnikach wymiernych i stosuje prawa wyznaczyć równanie okręgu, mając dane trzy punkty należące do okręgu, wyznaczyć równanie okręgu, mając dane różne warunki, badać wzajemne położenie dwóch okręgów, określić wzajemne położenie okręgu i prostej na podstawie ich równań, obliczyć obwód trójkąta ABC, mając dane współrzędne jego wierzchołków, obliczyć pole trójkąta ABC, mając dane współrzędne jego wierzchołków obliczyć długości wysokości trójkąta ABC, mając dane jego wierzchołki, wyznaczyć równania symetralnych wszystkich boków trójkąta, wyznaczyć równania prostych zawierających wysokości trójkąta, wyznaczyć środek okręgu opisanego na tym trójkącie, wyznaczyć równanie okręgu opisanego na trójkącie, sprawdzić, czy trójkąt ABC o podanych wierzchołkach A, B, C jest trójkątem prostokątnym, równoramiennym lub równobocznym, obliczyć obwód czworokąta ABCD, mając dane współrzędne jego wierzchołków, obliczyć długości przekątnych czworokąta, sprawdzić, czy dany czworokąt jest kwadratem, rombem, prostokątem, równoległobokiem czy trapezem, obliczyć pole czworokąta, mając dane współrzędne jego wierzchołków, sprawdzić, czy w dany czworokąt można wpisać okrąg, napisać równanie okręgu wpisanego w kwadrat lub romb, znajdować współrzędne punktów w symetrii osiowej względem osi, znajdować współrzędne punktów w symetrii osiowej względem osi y, znajdować obrazy figur w symetrii osiowej względem osi i osi y, znajdować współrzędne punktów w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, znajdować obrazy figur w symetrii środkowej względem początku układu współrzędnych, określić potęgę o wykładniku wymiernym, obliczać potęgi o wykładniku wymiernym,

10 VI/85 1 Działania na potęgach o wykładniku wymiernym. VI/86 1 Działania na potęgach o wykładniku wymiernym. działań na potęgach o wykładnikach wymiernych, IV/1/4 wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką), IV/1/5 wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką), IV/1/5 podać prawa działań na potęgach, stosować prawa działań na potęgach, wykonać działania na potęgach o wykładniku wymiernym, zapisywać wynik działania w postaci potęgi o podanej podstawie, stosować prawa działań na potęgach o wykładniku wymiernym, szacować potęgę o wykładniku wymiernym, porządkować potęgi, porównywać potęgi, VI/87 1 Potęga o wykładniku rzeczywistym. poza podstawą, określić potęgę o wykładniku rzeczywistym, szacować potęgę o wykładniku rzeczywistym, VI/88 1 Funkcja wykładnicza i jej wykres. szkicuje wykresy funkcji podać definicję funkcji wykładniczej, wykładniczych dla różnych podać przykłady funkcji wykładniczych, VI/89 podstaw, IV/4/14 sporządzić wykres funkcji wykładniczej o różnych podstawach, 1 Własności funkcji wykładniczej. szkicuje wykresy funkcji z wykresu funkcji wykładniczej odczytać własności funkcji, wykładniczych dla różnych podstaw, IV/4/14 VI/90 1 Rozwiązywanie równań typu: n = a. sprawdza, czy dana liczba rozwiązywać równania typu: n = a, VI/91 1 Szkicowanie wykresów funkcji wykładniczych: y = a ( + p), y = a + q, y = a ( ), y = a VI/92 1 Sprawdzian wiadomości. VI/93 1 Omówienie sprawdzianu. VI/94 1 Funkcja wykładnicza a zjawiska fizyczne i chemiczne. na podstawie wykresu funkcji y = f() szkicuje wykresy funkcji y = f( + a), y = f() + a, y = f(), y = f( ), IV/4/4 wykorzystuje podstawowe własności potęg (również w zagadnieniach związanych z innymi dziedzinami wiedzy, np. fizyką, chemią, informatyką), IV/1/5 posługuje się funkcjami wykładniczymi do opisu zjawisk fizycznych, chemicznych, a także w zagadnieniach osadzonych w kontekście praktycznym, IV4/15 VI/95 1 Pojęcie logarytmu. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm VI/96 1 Pojęcie logarytmu. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm przesuwać i przekształcać wykres funkcji wykładniczej, korzystać z własności funkcji wykładniczej do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, podać pojęcie logarytmu liczby, obliczać logarytm oraz liczbę logarytmową, obliczać podstawę logarytmu na podstawie definicji logarytmu, obliczać logarytm oraz liczbę logarytmową, obliczać podstawę logarytmu na podstawie definicji logarytmu, porównywać logarytmy,

11 VI/97 1 Własności logarytmu. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm VI/98 1 Działania na logarytmach. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm VI/99 1 Zadania z zastosowaniem działań na logarytmach. VI/100 1 Zastosowanie własności logarytmu do rozwiązywania zadań. VI/101 1 Sprawdzian wiadomości. VI/102 1 Omówienie sprawdzianu. wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm wykorzystuje definicję logarytmu i stosuje w obliczeniach wzory na logarytm iloczynu, logarytm podać własności logarytmów, zastosować własności logarytmów w zadaniach, zastosować prawa działań na logarytmach, wykonywać obliczenia z zastosowaniem praw działań na logarytmach, dowodzić prawa działań na logarytmach, wykonywać obliczenia z zastosowaniem praw działań na logarytmach, zastosować prawa działań na logarytmach, wykonywać obliczenia z zastosowaniem praw działań na logarytmach w trudniejszych przykładach, * wymagania podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną ** wymagania ponadpodstawowe - na ocenę dobrą i bardzo dobrą Opracowała: Dorota Karbowska

Rozkład materiału nauczania

Rozkład materiału nauczania Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2017/2018 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: III 60 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego działu, aby uzyskać poszczególne stopnie. Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA KLASA 1, ZAKRES PODSTAWOWY Numer lekcji 1 2 Nazwa działu Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z programem nauczania i kryteriami wymagań Zbiór liczb rzeczywistych i jego 3 Zbiór

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga.

Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Wymagania edukacyjne z matematyki w XVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zakres podstawowy. Klasa druga. Funkcja liniowa. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: - rozpoznaje funkcję liniową

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II

Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena. w nauczaniu matematyki w zakresie. podstawowym dla uczniów technikum. część II Wymagania edukacyjne, kontrola i ocena w nauczaniu matematyki w zakresie podstawowym dla uczniów technikum część II Figury na płaszczyźnie kartezjańskiej L.p. Temat lekcji Uczeń demonstruje opanowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. (zakres podstawowy) klasa 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (zakres podstawowy) klasa 2 1. Funkcja liniowa Tematyka zajęć: Proporcjonalność prosta Funkcja liniowa. Wykres funkcji liniowej Miejsce zerowe funkcji liniowej.

Bardziej szczegółowo

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu.

2) R stosuje w obliczeniach wzór na logarytm potęgi oraz wzór na zamianę podstawy logarytmu. ZAKRES ROZSZERZONY 1. Liczby rzeczywiste. Uczeń: 1) przedstawia liczby rzeczywiste w różnych postaciach (np. ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków, potęg); 2)

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES PODSTAWOWY I. Funkcja liniowa dopuszczającą jeżeli: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY DRUGIEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. SUMY ALGEBRAICZNE DLA KLASY DRUGIEJ 1. Rozpoznawanie jednomianów i sum algebraicznych Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI

Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI MATEMATYKA ZAKRES PODSTAWOWY Rok szkolny 01/013 Klasa: II Nauczyciel: Mirosław Kołomyjski Dział I FUNKCJE I ICH WŁASNOŚCI Lp. Zagadnienie Osiągnięcia ucznia. 1. Podstawowe własności funkcji.. Podaje określenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI (zakres podstawowy) Rok szkolny 2017/2018 - klasa 2a, 2b, 2c 1. Funkcja

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016

PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 PLAN WYNIKOWY (zakres podstawowy) klasa 2. rok szkolny 2015/2016 Wymagania wykraczające zawierają w sobie wymagania dopełniające, te zaś zawierają wymagania podstawowe. Ocenę dopuszczającą powinien otrzymać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II A ROK SZKOLNY 2013/2014 - ZAKRES PODSTAWOWY 1. FUNKCJA KWADRATOWA rysuje wykres funkcji i podaje jej własności sprawdza algebraicznie, czy dany punkt należy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI dla klasy I ba Rok szk. 2012/2013 Dział LICZBY RZECZYWISTE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PLAN WYNIKOWY PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 019 Liczba godzin TEMAT ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Język matematyki 1 Wzory skróconego mnożenia 3 Liczby pierwsze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY Warszawa 2019 LICZBY RZECZYWISTE stosować prawidłowo pojęcie zbioru, podzbioru, zbioru pustego; zapisywać zbiory w różnej postaci

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym Klasa 1 (4 godziny tygodniowo) Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony

Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Zagadnienia do małej matury z matematyki klasa II Poziom podstawowy i rozszerzony Uczeń realizujący zakres rozszerzony powinien również spełniać wszystkie wymagania w zakresie poziomu podstawowego. Zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE Wymagania edukacyjne matematyka klasa 1 zakres podstawowy 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk

WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk WYMAGANIA EDUKACYJNE - matematyka - poziom rozszerzony Dariusz Drabczyk str 1 Klasa 1d: wpisy oznaczone jako: LICZBY RZECZYWISTE, JĘZYK MATEMATYKI, FUNKCJA LINIOWA, (F) FUNKCJE, FUNKCJA KWADRATOWA. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROSTO DO MATURY KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Warszawa 2019 LICZBY RZECZYWISTE Na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych

Bardziej szczegółowo

KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ

KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające (W).

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Liceum Ogólnokształcące Klasa I Poniżej przedstawiony został podział wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny. Wiedza i umiejętności konieczne do opanowania (K) to zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk

str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE ( ) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk str 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE (2017-2018) - matematyka - poziom podstawowy Dariusz Drabczyk Klasa 2c: wpisy oznaczone jako: (PI) PLANIMETRIA I, (SA) SUMY ALGEBRAICZNE, (FW) FUNKCJE WYMIERNE, (FWL) FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

zna wykresy i własności niektórych funkcji, np. y = x, y =

zna wykresy i własności niektórych funkcji, np. y = x, y = Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy II z podstawowym programem nauczania matematyki, niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki Nauczyciel: mgr Karolina Bębenek

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I LICEUM I TECHNIKUM (ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I LICEUM I TECHNIKUM (ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA KLASY I LICEUM I TECHNIKUM (ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZBIORY TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z

Bardziej szczegółowo

a =, gdzie A(x 1, y 1 ),

a =, gdzie A(x 1, y 1 ), WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI 1. Funkcja liniowa (zakres podstawowy) Rok szkolny 2018/2019 - klasa

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału a wymagania podstawy programowej dla I klasy czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Zakres rozszerzony

Rozkład materiału a wymagania podstawy programowej dla I klasy czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Zakres rozszerzony Rozkład materiału a wymagania podstawy programowej dla I klasy czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum. Zakres rozszerzony ZBIORY TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego.

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I Pogrubieniem oznaczono wymagania, które wykraczają poza podstawę programową dla zakresu podstawowego. 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych,

Bardziej szczegółowo

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze

Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze Pojęcia, wymagania i przykładowe zadania na egzamin poprawkowy dla klas II w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze I. Funkcja i jej własności POZIOM PODSTAWOWY Pojęcie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO II KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. LICZBA TEMAT GODZIN LEKCYJNYCH Potęgi, pierwiastki i logarytmy (8 h) Potęgi 3 Pierwiastki 3 Potęgi o wykładnikach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014

Przedmiotowy system oceniania z matematyki klasa I i II ZSZ 2013/2014 I. Liczby rzeczywiste K-2 P-3 R-4 D-5 W-6 Rozpoznaje liczby: naturalne (pierwsze i złożone),całkowite, wymierne, niewymierne, rzeczywiste Stosuje cechy podzielności liczb przez 2, 3,5, 9 Podaje dzielniki

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć. Kształcenie w zakresie podstawowym. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć uczeń z każdego

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013

Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum. w roku szkolnym 2012/2013 Próbny egzamin z matematyki dla uczniów klas II LO i III Technikum w roku szkolnym 2012/2013 I. Zakres materiału do próbnego egzaminu maturalnego z matematyki: 1) liczby rzeczywiste 2) wyrażenia algebraiczne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

SPIS TREŚCI WSTĘP... 8 1. LICZBY RZECZYWISTE 2. WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE 3. RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI SPIS TREŚCI WSTĘP.................................................................. 8 1. LICZBY RZECZYWISTE Teoria............................................................ 11 Rozgrzewka 1.....................................................

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ

MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY PIERWSZEJ MATEMATYKA WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY 1. LICZBY RZECZYWISTE DLA KLASY PIERWSZEJ 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i

Bardziej szczegółowo

K P K P R K P R D K P R D W

K P K P R K P R D K P R D W KLASA II TECHNIKUM POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY PROPOZYCJA POZIOMÓW WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II Ti ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II Ti ZAKRES PODSTAWOWY i ROZSZERZONY . ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp. wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia liczby naturalnej w postaci a k

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE Rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciele uczący Poziom matematyka 3e Łukasz Jurczak rozszerzony 6. Ułamki algebraiczne. Równania i nierówności wymierne. Funkcje wymierne.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie II A i II B Liceum Plastycznego Zakres podstawowy Przygotowane w oparciu o propozycję wydawnictwa Nowa Era Kryteria Znajomość pojęć, definicji, własności oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM PODSTAWOWY I ROZSZERZONY I. Proste na płaszczyźnie (15 godz.) Równanie prostej w postaci ogólnej Wzajemne połoŝenie dwóch prostych Nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.)

Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. 2 godz. = 76 godz.) Rozkład materiału z matematyki dla II klasy technikum zakres podstawowy I wariant (38 tyg. godz. = 76 godz.) I. Funkcja i jej własności.4godz. II. Przekształcenia wykresów funkcji...9 godz. III. Funkcja

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Klasa 1 technikum. Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Klasa 1 technikum Przedmiotowy system oceniania wraz z wymaganiami edukacyjnymi Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza

MATeMAtyka 1. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza MATeMAtyka 1 Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy i rozszerzony Klasa pierwsza Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY /

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY / WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI / POZIOM PODSTAWOWY / Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny być opanowane przez każdego ucznia. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA

Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Plan wynikowy z przedmiotu: MATEMATYKA Szkoła: Liceum Ogólnokształcące Klasa: pierwsza Poziom nauczania: podstawowy Numer programu: DPN-5002-31/08 Podręcznik: MATEMATYKA Anna Jatczak, Monika Ciołkosz,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. Kl. I poziom rozszerzony Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile. LICZBY RZECZYWISTE Kl. I poziom rozszerzony podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum

Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Wymagania edukacyjne z matematyki klasa II technikum Poziom rozszerzony Obowiązują wymagania z zakresu podstawowego oraz dodatkowo: 1. JĘZYK MATEMATYKI I FUNKCJE LICZBOWE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. rok szkolny 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE. rok szkolny 2018/2019 WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny 2018/2019 Przedmiot Klasa Nauczyciel uczący Poziom matematyka 3t Zuzanna Durlak rozszerzony 1. Funkcja kwadratowa Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności

Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności Egzamin ustny z matematyki semestr II Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności I. Pojęcie funkcji definicja różne sposoby opisu funkcji określenie dziedziny, zbioru wartości, miejsc zerowych. Należy

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ PORÓWNANIE TREŚCI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDACH EGZAMINACYJNYCH Z TREŚCIAMI NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ L.p. 1. Liczby rzeczywiste 2. Wyrażenia algebraiczne bada, czy wynik obliczeń jest liczbą

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY RZECZYWISTE I/1 1 Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne.

I. LICZBY RZECZYWISTE I/1 1 Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne. Dział/l.p. Ilość godz. Typ szkoły: TECHNIKUM Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH Rok szkolny 2016/2017 Przedmiot: MATEMATYKA Klasa: I 80 godzin numer programu T5/O/5/12 Rozkład materiału nauczania Temat

Bardziej szczegółowo

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny

Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny Matematyka wykaz umiejętności wymaganych na poszczególne oceny KLASA I 1.Liczby rzeczywiste 1. Podawanie przykładów liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie I poziom rozszerzony Na ocenę dopuszczającą, uczeń: podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych

Bardziej szczegółowo

Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Kryteria oceniania z matematyki poziom podstawowy klasa 2 Zakres Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Funkcja liniowa Uczeń: wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy proporcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Matematyka 2 wymagania edukacyjne

Matematyka 2 wymagania edukacyjne Matematyka wymagania edukacyjne Zakres podstawowy POZIOMY WYMAGAŃ Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy drugiej gimnazjum I. POTĘGI I PIERWIASTKI oblicza wartości potęg o wykładnikach całkowitych liczb różnych od zera zapisuje liczbę

Bardziej szczegółowo

1. LICZBY RZECZYWISTE. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli:

1. LICZBY RZECZYWISTE. Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE POZIOM PODSTAWOWY KLASA 1 1. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne z matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej na poszczególne oceny Podstawa programowa z 23 grudnia 2008r. do nauczania matematyki w zasadniczych szkołach zawodowych Podręcznik: wyd.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ I LICZBY Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą jeśli: 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie

Bardziej szczegółowo

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7

Matematyka z kluczem. Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu. Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 Matematyka z kluczem Szkoła podstawowa nr 18 w Sosnowcu Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 KlasaVII wymagania programowe- wymagania na poszczególne oceny ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane

Bardziej szczegółowo

KLASA III LO Poziom podstawowy (wrzesień/październik)

KLASA III LO Poziom podstawowy (wrzesień/październik) KLASA III LO (wrzesień/październik) ZAKRES PODSTAWOWY. Funkcje. Uczeń: ) określa funkcje za pomocą wzoru, tabeli, wykresu, opisu słownego; ) oblicza ze wzoru wartość funkcji dla danego argumentu. Posługuje

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Wymagania edukacyjne i zakres materiału dla klasy drugiej poziom podstawowy w roku szkolnym 2013/2014 ZAKRES MATERIAŁU, TREŚCI NAUCZANIA

MATEMATYKA Wymagania edukacyjne i zakres materiału dla klasy drugiej poziom podstawowy w roku szkolnym 2013/2014 ZAKRES MATERIAŁU, TREŚCI NAUCZANIA MATEMATYKA Wymagania edukacyjne i zakres materiału dla klasy drugiej poziom podstawowy w roku szkolnym 2013/2014 ZAKRES MATERIAŁU, TREŚCI NAUCZANIA 1. Funkcje i ich własności. odróżnić przyporządkowanie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE

Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum do programu nauczania MATEMATYKA NA CZASIE Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 Liceum zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania edukacyjne dla klasy 1 Liceum zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania edukacyjne dla klasy Liceum zakres podstawowy i rozszerzony Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: ocena dopuszczająca (K) ocena dostateczna (K) i (P) ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KL.VII ROZDZIAŁ I LICZBY 1. rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 2. odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Matematyka na czasie Program nauczania matematyki w gimnazjum ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ I z dn. 23 grudnia 2008 r. Autorzy: Agnieszka Kamińska, Dorota Ponczek ZESPÓŁ SZKÓŁ W OBRZYCKU Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka. Poznać, zrozumieć Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Matematyka. Poznać, zrozumieć Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa 1 Poniżej podajemy umiejętności, jakie powinien zdobyć

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES ROZSZERZONY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (36 h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia

MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia MATEMATYKA ZP Ramowy rozkład materiału na cały cykl kształcenia KLASA I (3 h w tygodniu x 32 tyg. = 96 h; reszta godzin do dyspozycji nauczyciela) 1. Liczby rzeczywiste Zbiory Liczby naturalne Liczby wymierne

Bardziej szczegółowo

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział

Liczby. Wymagania programowe kl. VII. Dział Wymagania programowe kl. VII Dział Liczby rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane w systemie rzymskim w zakresie do

Bardziej szczegółowo

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej

1 wyznacza współrzędne punktów przecięcia prostej danej Wymagania edukacyjne z matematyki DLA II i III KLASY ZASADNICEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ Gwiazdką * oznaczono te hasła i wymagania, które są rozszerzeniem podstawy programowej. Nauczyciel może je realizować jedynie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:

ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: ROK SZKOLNY 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY: KLASA II GIMNAZJUM Wymagania konieczne K dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, powinien je zatem opanować

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi

Temat (rozumiany jako lekcja) Propozycje środków dydaktycznych. Liczba godzin. Uwagi Roczny plan dydaktyczny z matematyki dla pierwszej klasy szkoły branżowej I stopnia dla uczniów będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Klasa pierwsza zakres rozszerzony. LICZBY RZECZYWISTE podaje przykłady liczb: naturalnych, całkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych oraz przyporządkowuje liczbę do odpowiedniego zbioru

Bardziej szczegółowo

I. Funkcja liniowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY

I. Funkcja liniowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY DRUGIEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAKRES ROZSZERZONY I. Funkcja liniowa wie, jaką zależność między dwiema wielkościami zmiennymi nazywamy proporcjonalnością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VII Ocena Dopuszczający Osiągnięcia ucznia rozpoznaje cyfry używane do zapisu liczb w systemie rzymskim w zakresie do 3000 odczytuje liczby naturalne dodatnie zapisane

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. I. Funkcje. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z MATEMATYKI W KLASIE II TECHNIKUM. 1. Pojęcie funkcji i jej dziedzina. 2. Zbiór wartości funkcji. 3. Wykres funkcji liczbowej i odczytywanie jej własności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych.

MATEMATYKA Z SENSEM. Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. MATEMATYKA Z SENSEM Ryszard Kalina Tadeusz Szymański Marek Lewicki Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Klasa I Zakres podstawowy i rozszerzony Wymagania konieczne (K)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 2 W ZESPOLE SZKÓŁ W RUDKACH Marzena Zbrożyna DOPUSZCZAJĄCY: Uczeń potrafi: odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kamińska Dorota Ponczek. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 1 Zakres podstawowy

Agnieszka Kamińska Dorota Ponczek. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 1 Zakres podstawowy Agnieszka Kamińska Dorota Ponczek Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych MATeMAtyka 1 Zakres podstawowy Warszawa 2019 Wyróżnione zostały następujące wymagania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ.

ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. ROZKŁAD MATERIAŁU DO 1 KLASY LICEUM (ZAKRES PODSTAWOWY) A WYMAGANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ. TEMAT Równania i nierówności (30h) LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH Liczby wymierne 3 Liczby niewymierne 1 Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1b, 2016/2017r.

Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1b, 2016/2017r. Jolanta Pająk Plan wynikowy matematyka w zakresie rozszerzonym w klasie 1b, 016/017r. Ocena dopuszczająca: Temat lekcji Uczeń: Elementy logiki matematycznej rozpoznaje spójniki logiczne, zna wartości logiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie pierwszej po szkole podstawowej zakres podstawowy Rok szkolny: 2019/2020 Klasy: 1a,1d,1e Wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH

PODSTAWOWY 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH 1. ROZUMOWANIE I ARGUMENTACJA W ZBIORZE LICZB RZECZYWISTYCH stosuje ogólny zapis liczb naturalnych parzystych, nieparzystych, podzielnych przez 3 itp. wykorzystuje dzielenie z resztą do przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z matematyki kl.i LO

Plan wynikowy z matematyki kl.i LO Literka.pl Plan wynikowy z matematyki kl.i LO Data dodania: 2006-09-23 09:27:55 Przedstawiam Państwu plan wynikowy z matematyki dla klasy pierwszej LO wg programu programu DKOS 4015-12/02 na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1

MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 MINIMUM PROGRAMOWE DLA SŁUCHACZY CKU NR 1 Rozkład materiału nauczania wraz z celami kształcenia oraz osiągnięciami dla słuchaczy CKU Nr 1 ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi ( z podziałem na semestry

Bardziej szczegółowo

Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14

Wymagania z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 z wiedzy i umiejętności na poszczególne stopnie szkolne z matematyki w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 Liczby rzeczywiste Wiadomości i umiejętności rozpoznać liczby naturalne w tym pierwsze i złożone,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Strona tytułowa Przedmiotowe Zasady Oceniania Matematyka Liceum podstawa Krzysztof Pietrasik Podręcznik: 1. Prosto do matury 2 2. M. Antek, K. Belka, P. Grabowski 3. Nowa era Forma 1. Formy sprawdzania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres rozszerzony Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem

Bardziej szczegółowo