STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6"

Transkrypt

1 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

2 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Żelistrzewie ul. Kasztanwa Organem prwadzącym przedszkle jest Karlina Rhde-Wiśniewska. 4. Nadzór pedaggiczny nad przedszklem sprawuje Pmrski Kuratr Oświaty. 5. Ustalna nazwa używana jest przez przedszkle w pełnym brzmieniu: 1 Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI Karlina Rhde-Wiśniewska NIP Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 rku systemie światy (tekst jednlity Dz. U. Nr 256 z 2004 r., pz z późniejszymi zmianami). 2. Wpisu d rejestru niepublicznych placówek światwych Gminy Puck. 3. Niniejszeg statutu Działalnść przedszkla finanswana jest przez rdziców w frmie płat stałych za pbyt dziecka w przedszklu raz dtacji trzymywanych z budżetu Gmin i Miast. 2. Inne źródła finanswania mgą pchdzić z: darwizn, dtacji, dchdów z ddatkwej działalnści piekuńcz-światwej raz innych wpływów. 3. Opłata stała za przedszkle nie pdlega zwrtwi w przypadku niebecnści dziecka i jest ustalana przez Organ prwadzący. 4. W przedszklu istnieje mżliwść krzystania z trzech psiłków. Frma wyżywienia catering, dcelw kuchnia. 5. Przedszkle zapewnia wyżywienie dla dzieci za dpłatnścią skalkulwaną w wyskść miesięcznej płaty wnsznej za pbyt dziecka. 6. Opłata za pbyt dziecka w przedszklu pbierana jest z góry nie później niż d 12-g dnia każdeg miesiąca. 7. Za prwadzenie ddatkwych zajęć w przedszklu: rytmika, basen, karate itp. Rdzice pnszą ddatkwą płatę. 8. Nie dknanie płaty w terminie kreślnym w pkt. 6, mże pwdwać naliczenie kary umwnej ustalnej przez Organ prwadzący w wyskści dsetek ustawwych, licznych d dnia następneg w którym miała nastąpić zapłata. 9. W przypadku niebecnści dziecka w przedszklu trwającej dłużej niż 2 dni, rdzicm przysługuje zwrt ksztów wyżywienia. Niebecnść dziecka d 2 dni nie 2

3 pwduje zwrtu ksztów wyżywienia. Kszt dzienneg wyżywienia wywieszany będzie na tablicy głszeń w placówce przedszkla. 10. Mże być także pbierana płata wpiswa przy rejestracji dziecka, której wyskść ustala rgan prwadzący. 11. Wpiswe nie pdlega zwrtwi. 12. Wychwankwie przedszkla ubezpieczeni są d następstw nieszczęśliwych wypadków. 13. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka, rdzice, piekunwie dziecka uiszczają w miesiącu wrześniu. Rzdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Przedszkle mże realizwać bezpłatne nauczanie i wychwanie w zakresie, c najmniej pdstawy prgramwej kreślnej przez MEN Przedszkle realizuje cele i zadania wynikające z ustawy systemie światy raz z aktów wyknawczych d ustawy, w tym w szczególnści z pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg. Celem przedszkla jest: Wspmaganie dzieci w rzwijaniu uzdlnień raz kształtwania czynnści intelektualnych ptrzebnych im w cdziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budwanie systemu wartści, w tym wychwanie dzieci tak, żeby lepiej rientwały się w tym c jest dbre, a c złe. Kształtwanie u dzieci dprnści emcjnalnej kniecznej w nwych i trudnych sytuacjach, w tym także znszenia stresów i prażek. Rzwijanie u dzieci umiejętnści spłecznych, które są niezbędne w pprawnych relacjach z dziećmi i drsłymi. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgdnej zabawie raz nauce dzieci zróżnicwanych mżliwściach fizycznych i intelektualnych. Trska zdrwie dzieci i ich sprawnść fizyczną. Zachęcanie d uczestnictwa w zabawach i grach sprtwych. Budwanie dziecięcej wiedzy świecie spłecznym, przyrdniczym i technicznym raz rzwijaniu umiejętnści prezentwania swich przemyśleń w spsób zrzumiały dla innych. Wprwadzenie dzieci w świat wartści estetycznych i rzwijanie umiejętnści wypwiadania się pprzez muzykę, małe frmy teatralne raz sztuki plastyczne. Kształtwanie u dzieci pczucia przynależnści spłecznej (d rdziny, grupy rówieśniczej i wspólnty nardwej) raz pstawy patritycznej. Zapewnienie dziecim lepszych szans edukacyjnych pprzez wspieranie ich ciekawści, aktywnści i samdzielnści, a także kształtwanie tych wiadmści i umiejętnści, które są ważne w edukacji szklnej. 3

4 Organami przedszkla są: Rzdział III ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 1. Organ prwadzący Karlina Rhde-Wiśniewska. 2. Dyrektr Przedszkla. 3. Dyrektr Pedaggiczny Przedszkla. 4. Rada Pedaggiczna. D kmpetencji i zadań Organu prwadząceg i Dyrektra Przedszkla należy: 5 1. Uchwalenie statutu przedszkla. 2. Organizwanie administracyjnej, finanswej i gspdarczej bsługi przedszkla. 3. Sprawwanie kntrli nad stanem technicznym budynku. 4. Zatrudnianie nauczycieli i innych pracwników przedszkla raz kreślanie ich warunków pracy i wynagrdzenia (zgdnie z Kdeksem Pracy). 5. Prwadzenie dkumentacji dtyczącej administracji i finansów raz wszystkich pracwników przedszkla zgdnie z bwiązującymi przepisami. Dyrektr Przedszkla: 6 1. Kieruje bieżącą działalnścią przedszkla, reprezentuje przedszkle na zewnątrz. 2. Dba zapewnienie pieki nad wychwankami raz zapewnienie właściwych warunków BHP dla wszystkich zatrudninych pracwników. 3. Pdejmuje decyzję przyjęciu raz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających d przedszkla. 4. Krdynuje pieką nad dziećmi. 5. Współpracuje z rdzicami. 6. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłweg funkcjnwania przedszkla zadania, kreślne przez Organ prwadzący. Dyrektr Pedaggiczny Przedszkla: 7 1. Sprawuje nadzór pedaggiczny. 2. Krdynuje pieką nad dziećmi. 3. Przewdniczy Radzie Pedaggicznej. 4. Współpracuje z rdzicami. 5. Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłweg funkcjnwania przedszkla zadania, kreślne przez Organ prwadzący. 8 4

5 Rada Pedaggiczna: W skład Rady Pedaggicznej wchdzą wszyscy pracwnicy zatrudnieni na stanwiskach pedaggicznych, Dyrektr Pedaggiczny Przedszkla i Dyrektr Przedszkla. D zadań Rady Pedaggicznej należy: 1. Ocena efektywnści stswanych prgramów nauczania. 2. Rzwiązywanie prblemów wychwawczych. 3. Aktywne uczestnictw w ustalaniu kierunków i celów działalnści przedszkla. 4. Zatwierdzanie planów pracy przedszkla. 5. Pdejmwanie uchwał w sprawie innwacji, eksperymentów pedaggicznych. Rzdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 9 1. Przedszkle mże być jedn lub wielddziałwe. 2. Szczegółwą rganizację wychwania, nauczania i pieki w danym rku szklnym kreśla arkusz rganizacji przedszkla pracwany przez Dyrektra Pedaggiczneg Przedszkla i Dyrektra Przedszkla. Arkusz rganizacji przedszkla zatwierdza Organ prwadzący. 3. W arkuszu rganizacji przedszkla kreśla się w szczególnści: Czas pracy pszczególnych ddziałów, Liczbę nauczycieli przedszkla, w tym pracwników zajmujących stanwiska kierwnicze, 4. Praca wychwawcz-dydaktyczna i piekuńcza prwadzna jest w parciu pdstawę prgramwą raz dpuszczne d użytku prgramy wychwania przedszklneg. 5. Gdzina zajęć w przedszklu trwa 60 minut. 6. Pdstawwą jednstką rganizacyjną przedszkla jest ddział bejmujący dzieci w zbliżnym wieku z uwzględnieniem ich ptrzeb, zaintereswań, uzdlnień, rdzaju i stpnia niepełnsprawnści. 7. Liczba dzieci w ddziale nie mże przekraczać Liczba dzieci w ddziale integracyjnym w przedszklu gólndstępnym pwinna wynsić d 15 d 20, w tym d 3 d 5 dzieci niepełnsprawnych. 9. Na wnisek rdziców (prawnych piekunów) w przedszklu mgą być prwadzne zajęcia ddatkwe. 10. Czas trwania zajęć prwadznych ddatkw, w szczególnści zajęć umuzykalniających, nauki języka bceg, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, pwinien być dstswany d mżliwści rzwju dzieci i wynsić: 1) z dziećmi w wieku 3-4 lat kł 15 minut, 2) z dziećmi w wieku 5-6 lat kł 30 minut. 5

6 11. Organizację pracy przedszkla kreśla ramwy rzkład dnia ustalny przez Dyrektra Pedaggiczneg Przedszkla i Dyrektra Przedszkla na wnisek Rady Pedaggicznej, z uwzględnieniem zasad chrny zdrwia i higieny pracy raz czekiwań rdziców (prawnych piekunów). 12. Na pdstawie ramweg rzkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu pwierzn piekę nad danym ddziałem, ustala dla teg ddziału szczegółwy rzkład dnia z uwzględnieniem ptrzeb i zaintereswań dzieci. 13. Dzienny czas pracy przedszkla ustalany jest przez Organ prwadzący na wnisek Dyrektra Pedaggiczneg Przedszkla, Dyrektra Przedszkla i Rady Pedaggicznej, w tym czas przeznaczny na realizację pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg, nie krótszy niż 5 gdzin dziennie, przy czym: C najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swbdnie, przy niewielkim udziale nauczyciela). C najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młdszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają w grdzie przedszklnym, na bisku, w lesie itp. (rganizwane są tam gry i zabawy ruchwe, zajęcia sprtwe, bserwacje przyrdnicze, prace gspdarcze, prządkwe i grdnicze itd.). Najwyżej 1/5 czasu zajmują różneg typu zajęcia dydaktyczne, realizwane według wybraneg prgramu wychwania przedszklneg. Pzstały czas 2/5 czasu nauczyciel mże dwlnie zagspdarwać (w tej puli mieszczą się jednak czynnści piekuńcze, sambsługwe, rganizacyjne i inne). 14. Dyrektr Przedszkla pwierza każdy ddział przedszklny piece nauczyciela 15. W przedszklu z ddziałami integracyjnymi ddatkw zatrudnia się specjalistów, którzy prwadzą pracę indywidualną z dziećmi niepełnsprawnymi raz ich rdzicami. 16. Liczbę nauczycieli w pszczególnych ddziałach, c rku zatwierdza Organ prwadzący lub Dyrektr Przedszkla. 17. W miarę mżliwści rganizacyjnych raz dla zapewnienia ciągłści pracy wychwawczej i jej skutecznści, nauczyciele prwadzą swój ddział przez wszystkie lata pbytu dziecka w przedszklu. 18. Dzieci przyprwadzane i dbierane są przez rdziców (piekunów prawnych) lub upważnine przez nich sby gwarantujące pełne bezpieczeństw. 19. Przedszkle funkcjnuje przez cały rk szklny, z wyjątkiem przerw ustalnych przez Organ prwadzący lub Dyrektra Przedszkla. Czas pracy przedszkla mże być zmieniny w zależnści d ptrzeb-mżna też graniczyć liczbę ddziałów w czasie ferii zimwych, wisennych i letnich raz ddatkwych dni wlnych d pracy. 20. W miarę mżliwści w przedszklu gólndstępnym, za zgdą Organu prwadząceg, mżna zatrudnić specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rzwjwych dzieci. 21. Pdstawą zgłszenia dziecka d przedszkla jest wypełnina przez rdzica, prawneg piekuna karta zgłszenia dziecka, która jest jedncześnie umwą. Każda ze strn mże rzwiązać umwę za miesięcznym pisemnym wypwiedzeniem, któreg termin upływa na kniec miesiąca kalendarzweg. 22. Rekrutację dzieci na nwy rk szklny, przedszkle przeprwadza przez cały rk w parciu zasadę pełnej dstępnści, przy czym pierwszeństw mają rdzeństwa dzieci już uczęszczających d przedszkla. 23. Listy dzieci przyjętych d przedszkla na nwy rk szklny, przedszkle wywiesza w miesiącu: kwietniu. 6

7 10 1. D realizacji celów i zadań statutwych przedszkle psiada: Sale dydaktyczne d zajęć w pszczególnych grupach. Ogród. Łazienki dla dzieci i persnelu. Szatnię. Kuchnię. Pmieszczenia administracyjn-gspdarcze. 2. Zajęcia dydaktyczne i wychwawcz-piekuńcze dbywają się w budynku przedszkla, pza jeg terenem w trakcie spacerów i wycieczek. 3. Przedszkle mże rzszerzać fertę piekuńczą i edukacyjną w zależnści d ptrzeb Przedszkle zapewnia bezpśrednią i stałą piekę nad dziećmi w czasie pbytu w przedszklu raz w trakcie zajęć realizwanych pza jeg terenem. 2. Za bezpieczeństw dzieci w czasie pbytu w przedszklu i pdczas zajęć pza jeg terenem dpwiada nauczyciel zatrudniny w tym czasie w danym ddziale. 3. Jeżeli nauczyciel musi puścić dzieci tylk w uzasadninych przypadkach, ma bwiązek zlecić piekę nad dziećmi innemu pracwnikwi, który w tym mmencie przejmuje dpwiedzialnść. 4. Za bezpieczeństw dzieci w grdzie i pdczas spacerów, wycieczek dpwiedzialnść pnsi nauczyciel. 5. Przed wyjściem d grdu, nauczyciel mawia z dziećmi zasady bezpieczeństwa, przelicza dzieci i sprawdza sprzęt grdwy, czy nie stanwi zagrżenia dla dzieci. 6. Przed wejściem d budynku pnwnie przelicza dzieci. Rzdział V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA Przedszkle feruje piekę nad dziećmi w wieku d 3 lat d 6 rku życia. 2. W szczególnie uzasadninych przypadkach d grupy przedszklnej mże uczęszczać dzieck, które ukńczył dwa i pół rku. 3. Dzieck, któremu drczn rzpczęcie spełniania bwiązku szklneg, mże uczęszczać d przedszkla d kńca rku szklneg, w tym rku kalendarzwym, w którym kńczy 10 lat. 4. W przedszklu nie stsuje się wbec dzieci przemcy fizycznej i psychicznej. 5. Dzieck w przedszklu ma wszystkie prawa wynikające z Knwencji Praw Dziecka, a w szczególnści d: właściwie zrganizwaneg prcesu dydaktyczneg i piekuńczwychwawczeg, zgdnie z zasadami higieny pracy umysłwej, chrny przed wszelkimi frmami przemcy fizycznej bądź psychicznej raz chrny i pszanwania jeg gdnści sbistej, 7

8 szacunku d wszystkich jeg ptrzeb, życzliweg i pdmitweg traktwania, pszanwania własnści w prcesie wychwawcz dydaktycznym. 13 Wychwankwie mgą zstać skreśleni z listy uczestników przedszkla w przypadku gdy: 1. zachwanie dziecka wykracza pza gólne nrmy funkcjnwania w grupie przedszklnej, p wcześniejszych knsultacjach z rdzicami/prawnymi piekunami/. 2. rdzice lub piekunwie, w sytuacjach które teg wymagają, nie współdziałają z pracwnikami pedaggicznymi przedszkla w zakresie umżliwiającym i twrzącym warunki dla rzwju dziecka raz przestrzegania przez dzieck zasad współżycia spłeczneg, 3. rdzice lub piekunwie zalegają z płatą czesneg przez kres 2 miesięcy. Rzdział VI PRACOWNICY PEDAGOGICZNI W przedszklu zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedaggicznym raz sby, które rzpczęły naukę kierunku pedaggicznym. 2. Nauczyciel przedszkla prwadzi pracę dydaktyczn-wychwawcą i piekuńczą zgdnie z bwiązującą pdstawą prgramwą raz dpuszcznymi prgramami nauczania, dpwiada za jakść i wyniki tej pracy raz szanuje gdnść dziecka i respektuje jeg prawa. 3. D zakresu zadań nauczycieli należy: Planwanie i prwadzenie pracy dydaktyczn-wychwawczej zgdnie z bwiązującym prgramem, pnszenie dpwiedzialnści za jej jakść. Wspieranie rzwju psychfizyczneg dziecka, jeg zdlnści i zaintereswań. Prwadzenie bserwacji pedaggicznych mających na celu pznanie mżliwści i ptrzeb rzwjwych dzieci raz dkumentwanie tych bserwacji. Prwadzenie analizy gtwści dziecka d pdjęcia nauki w szkle (diagnza przedszklna) z pczątkiem pdjęcia rku pprzedzająceg rzpczęcie przez dzieck nauki w klasie I szkły pdstawwej (nauczyciele dzieci sześciu-lub pięciletnich, których rdzice zdecydują psłaniu ich d szkły w wieku 6 lat). Stswanie twórczych i nwatrskich metd nauczania i wychwania, Odpwiedzialnść za życie, zdrwie i bezpieczeństw dzieci pdczas pbytu w przedszklu i pza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikwaną pmc psychlgiczn-pedaggiczną, zdrwtną itp. Planwanie własneg rzwju zawdweg systematyczne pdnszenie swich kwalifikacji przez aktywne uczestnictw w różnych frmach dsknalenia zawdweg. 8

9 Dbałść warsztat pracy przez grmadzenie pmcy naukwych raz trska estetykę pmieszczeń. Eliminwanie przyczyn niepwdzeń dzieci. Współdziałanie z rdzicami (prawnymi piekunami) w sprawach nauczania z uwzględnieniem prawa rdziców (piekunów prawnych) d znajmści zadań wynikających w szczególnści z prgramu wychwania przedszklneg realizwaneg w danym ddziale i uzyskiwania infrmacji dtyczących dziecka, jeg zachwania i rzwju. Prwadzenie dkumentacji przebiegu nauczania, działalnści wychwawczej i piekuńczej-zgdnie z bwiązującymi przepisami. Realizacja zaleceń dyrektra i sób kntrlujących. Inicjwanie i rganizwanie imprez charakterze dydaktycznym, wychwawczym, kulturalnym lub rekreacyjn- sprtwym. Realizacja innych zadań zlecnych przez Dyrektra Przedszkla, wynikających z bieżącej działalnści placówki. Własne dsknalenie zawdwe. 4. Nauczyciel tacza indywidualną pieką każdeg ze swich wychwanków i utrzymuje kntakt z ich rdzicami w celu: Pznania i ustalenia ptrzeb rzwjwych ich dzieci. Ustalenia frm pmcy w działaniach wychwawczych wbec dzieci. Włączenia ich w działalnść przedszkla. 5. Frmy współpracy nauczyciela z rdzicami: Prwadzenie i uaktualnianie gazetki infrmacyjnej. Organizwanie sptkań z rdzicami, zebrań, zajęć twartych, urczystści. Prwadzenie bieżących rzmów dtyczących dzieci. Prezentwanie prac plastycznych w małej galerii przedszklnej. 6. Zadania persnelu przedszkla w celu chrny dzieci przed infekcjami: Organizwanie pgawędek na temat mycia rąk, kaszlu i czyszczenia nsa. Obserwwanie przebywających w placówce dzieci, jeśli wykazują bjawy wskazujące na infekcję natychmiastwe infrmwanie rdziców i zachęcanie d knsultacji z lekarzem. 7. Wynagrdzenie nauczycieli ustalne jest na pdstawie tabeli płac, która uwzględnia pzim wykształcenia i stpień awansu zawdweg. Rzdział VII PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 1. W przedszklu Organ prwadzący zatrudnia: pmce nauczyciela, persnel kuchenny raz pracwników bsługi. 2. Liczba pszczególnych pracwników dstswana będzie d ilści dzieci bjętych pieką. 15 9

10 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracwników kreślają drębne przepisy. 4. D zadań w/w pracwników należą: a) Zapewnienie sprawneg cdzienneg działania przedszkla, utrzymanie biektu i jeg tczenia w ładzie i czystści. b) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. c) Zgłaszanie wszelkich braków zapatrzeniwych. d) Dbanie czystść we wszystkich pmieszczeniach przedszkla. e) Szczegółwy zakres bwiązków ustala Dyrektr Przedszkla. Rzdział VIII RODZICE 1. Rdzice i nauczyciele zbwiązani są d współdziałania ze sbą w celu skuteczneg ddziaływania wychwawczeg na dzieck i kreślania drgi jeg indywidualneg rzwju. 2. Rdzice mają praw d: 16 Zapznania się z realizwanymi w przedszklu planami i prgramami pracy dydaktyczn wychwawczymi. Uzyskiwania na bieżąc rzetelnej infrmacji na temat aktualneg stanu zdrwia i pstępów edukacyjnych dziecka. Uzyskania infrmacji stanie gtwści szklnej swjeg dziecka, aby mgli je w siąganiu tej gtwści, dpwiedni d ptrzeb, wspmagać. Uzyskiwania prad i wskazówek d nauczycieli i psychlga w rzpznaniu przyczyn trudnści wychwawczych raz dbrze metd udzielania dziecku pmcy. Wyrażania i przekazywania nauczycielwi raz dyrektrwi wnisków z bserwacji pracy przedszkla. Wyrażania i przekazywania pinii na temat pracy przedszkla rganwi prwadzącemu i nadzrującemu pracę pedaggiczną. Uczestnictwa w sptkaniach z rdzicami, twartych urczystściach i zajęciach adaptacyjnych. Rdzice mają bwiązek: Przestrzegania niniejszeg statutu. 2. Przyprwadzania i dbierania dziecka z przedszkla w kreślnym w statucie czasie twarcia placówki lub wskazanie sby upważninej d tych czynnści zapewniając dziecku pełne bezpieczeństw. 3. Terminweg uiszczania dpłatnści za pbyt i wyżywienie dziecka w przedszklu. 4. Niezwłczneg zawiadamiania zatruciach pkarmwych i chrbach zakaźnych. 5. Przyprwadzania d przedszkla zdrweg dziecka. 6. Dstarczania zaświadczeń lekarskich p przebytych chrbach zakaźnych. 7. Zapewnienia regularneg uczęszczania d przedszkla dzieci pięciletnich pdlegających bwiązkwi rczneg przygtwania przedszklneg. 10

11 8. Zapatrzenia dzieci w niezbędne przedmity, przybry i pmce lub wnszenia ustalnej rcznej składki na ich zakup przez przedszkle. 9. Wspierania nauczycieli w celu siągnięcia gtwści szklnej dziecka. 10. Przestrzegania innych bwiązków wynikających z uregulwań wewnętrznych przedszkla. Rzdział IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE Statut przedszkla bwiązuje w równym stpniu wszystkich człnków spłecznści przedszklnej: nauczycieli, rdziców, pracwników niepedaggicznych. 2. Dla zapewnienia znajmści statutu przez wszystkich zaintereswanych ustala się: Wywieszenie statutu na tablicy głszeń w placówce przedszkla Udstępnienie statutu na strnie internetwej Udstępnienie statutu przez Dyrektra Przedszkla. 3. Statut wchdzi w życie z dniem 01 marca 2013 rku. 4. Regulaminy działalnści uchwalne przez rgany działające w Przedszklu nie mgą być sprzeczne z pstanwieniami niniejszeg Statutu. 5. Uchwalenie nweg Statutu lub zmiana niniejszeg Statutu, jak też decyzja likwidacji Przedszkla, należą d kmpetencji Organu prwadząceg. Organ prwadzący: Karlina Rhde-Wiśniewska Dyrektr Przedszkla: Aleksandra Barzwska 11

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle KULKA, zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w WIRACH,

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Lublin, sierpień 2013 r.

Lublin, sierpień 2013 r. Lublin, sierpień 2013 r. OFERTA SPECJALNA Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dzieci, młdzieży raz persnelu w placówkach światw-wychwawczych na rk szklny 2013/2014 dla ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9

Statut fundacji ROZDZIAŁ II CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI 9 tekst jednlity wg stanu na dzień 16.09.2008 r. Statut fundacji ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pd nazwą Wspierajmy zdrwie zwana dalej Fundacją działająca przy Zesple Opieki Zdrwtnej w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ

Ogłoszenie o zamówieniu BZP - postępowanie nr A120-211-227/14/PJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ug.edu.pl Gdańsk: Świadczenie usług ubezpieczenia dla Uniwersytetu Gdańskieg, bejmujących ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o.

Kodeks etyczny BIn-Montaż Sp. z o.o. Kdeks etyczny BIn-Mntaż Sp. z.. 1 Prwadząc działalnść gspdarczą BIn-Mntaż Sp. z.. przestrzega pdstawwych wartści etycznych i uznaje zbwiązania wbec wszystkich zaintereswanych działalnścią firmy. Uczciwść

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jaroslaw.itl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: KOMPLEKSOWA DOSTAWA PALIWA GAZOWEGO DLA POTRZEB GMINY JAROSŁAW I JEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni

Regulamin korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren Akademii Morskiej w Gdyni Regulamin krzystania z systemu kntrli wjazdu na teren Akademii Mrskiej w Gdyni (wprwadzny zarządzeniem nr 25 Rektr AM z 28.06.2012 Zmiany w zarządzeniu nr 35 Rektra AM z 19.09.2012r.) Tekst jednlity Użyte

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O.

REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. REGULAMIN PORZĄDKOWY DLA KURACJUSZY/PACJENTÓW I GOŚCI NZOZ CU ENERGETYK SP.Z O.O. W INOWROCŁAWIU 1. Osba przybywająca w celu pdjęcia leczenia d NZOZ CU 'ENERGETYK' pwinna: legitymwać się ważnym dkumentem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97-

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 27, 97- Mszczenica: Dstawa całdzienneg wyżywienia dla pacjentów Zakładu Opiekuńcz-Leczniczeg w Mszczenicy ul. Pitrkwska 27 Numer głszenia: 242863-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo