STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT PRZEDSZKOLA NR 149"

Transkrypt

1 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, WARSZAWA

2 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z 13 czerwca 2013r. (Dz. U. Z 2013 r. pz 827) zmianie Ustawy Systemie Oświaty raz zmianie niektórych innych ustaw 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.Nr 97, pz.674 ze zm.); 3. Knwencji prawach dziecka z dn. 20 listpada 1989 ( Dz. U. z 1991 Nr 120 pz. 526 i Kdeksu Pracy Ustawa z dn. 26 czerwca 1974 ( Dz. U. z 1998 nr 21 pz. 942 z późniejszymi zmianami. 5. Ustawy finansach publicznych z dn. 16 grudnia 2010 Dz. U. Z 2010 Nr. 113 pz. 759 z późniejszymi zmianami 6. Rzprządzenie MEN z 21 maja 2001r. w sprawie ramwych statutów publiczneg przedszkla raz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61 pz.624 ze zm.); 7. Rzprządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach (Dz. U z 2013r. pz. 532);..

3 8. Rzprządzenia MEN z dnia 27 sierpień 2012r Dz. U z 2012r. pz.977 w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół 9. Rzprządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dpuszczenia d użytku szklneg prgramów wychwania przedszklneg i prgramów nauczania raz dpuszczania d użytków szklnych pdręczników( Dz. U. z 2012r. pz. 752); 10. Rzprządzenia MEN z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie spsbu prwadzenia przez publiczne przedszkla, szkły dkumentacji przebiegu nauczania, działalnści wychwawczej i piekuńczej raz rdzajów tej dkumentacji.(dz. U. z 2009r. Nr 116, pz.977 ze.); 11. Rzprządzenia MENiS z dnia 8 listpada 2001r.. w sprawie warunków i spsbu rganizwania przez publiczne przedszkla, szkły, placówki krajznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r. Nr 135, pz.1516); 12. Rzprządzenia MENz dn r. Bezpieczeństw i higiena w Publicznych i Niepublicznych Szkłach i Placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 pz. 69). 13. Uchwałą nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stłeczneg Warszawy z dn.16 czerwca 2011 w sprawie płat za świadczenia i czasu przeznaczneg na bezpłatne nauczanie i wychwanie i piekę w przedszklach M. St. W-Wy ze zmianami 14. Rzprządzenie MENiS z dn. 9 kwietnia 2002 w sprawie warunków prwadzenia działalnści innwacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkły i placówki. 15. Aktu załżycielskieg niniejszeg statutu. 1

4 1. Przedszkle Nr 149jest placówką działającą, jak jednstka budżetwa. Organem prwadzącym jest: Miast Stłeczne Warszawa Nadzór pedaggiczny nad przedszklem sprawuje: Kuratrium Oświaty w Warszawie Al. Jerzlimskie 32 Nazwa przedszkla zawiera infrmacje: 1. Przedszkle publiczne gólndstępne, 2. Ustalny przez rgan prwadzący numer Przedszkla - t Nr 149, 3. Przedszkle nie ma nadaneg imienia, 4. Przedszkle Nr 149 ma siedzibę w budynku wlnstjącym w Warszawie, przy ul. Dlnej W Przedszklu Nr 149 bwiązującym językiem jest język plski. 6. Przedszkle Nr 149 nie jest przedszklem specjalnym. 7. Przedszkle Nr 149 jest samdzielną jednstką budżetwą. 8. Przedszkle Nr 149 nie wchdzi w skład zespłu szkół. 9. Przedszklu Nr 149 na wnisek Rady Pedaggicznej lub wspólny wnisek Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców, rgan prwadzący mże nadać imię. 10. Nazwa przedszkla używana jest w pełnym brzmieniu: PRZEDSZKOLE Nr 149 ul. Dlna Warszawa Tel./fax (22) NIP: Przedszkle Nr 149 używa pieczęci pdłużnej w brzmieniu jak wyżej.

5 Rzdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 2 Przedszkle realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególnści: 1. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA Celem wychwania przedszklneg jest:. 1. Wspmaganie dzieci w rzwijaniu uzdlnień raz kształtwanie czynnści intelektualnych ptrzebnych im w cdziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2. Budwanie systemu wartści, w tym wychwywanie dzieci tak, żeby lepiej rientwały się w tym, c dbre i c złe; 3. Kształtwanie u dzieci dprnści emcjnalnej kniecznej d racjnalneg radzenia sbie w nwych i trudnych sytuacjach, w tym także d łagdneg znszenia stresów i prażek; 4. Rzwijanie umiejętnści spłecznych, które są niezbędne w pprawnych relacjach z rówieśnikami i drsłymi; 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgdnej zabawie raz nauce dzieci zróżnicwanych mżliwściach fizycznych i intelektualnych; 6. Trska zdrwie dzieci i ich sprawnść fizyczną; zachęcanie d uczestnictwa w zabawach i grach sprtwych; 7. Budwanie dziecięcej wiedzy świecie spłecznym, przyrdniczym i technicznym raz rzwijanie umiejętnści prezentwania swich przemyśleń w spsób zrzumiały dla innych; 8. Wprwadzenie dzieci w świat wartści estetycznych i rzwijanie umiejętnści wypwiadania się pprzez muzykę, małe frmy teatralne raz sztuki plastyczne; 9. Kształtwanie u dzieci pczucia przynależnści spłecznej (d rdziny, grupy rówieśniczej i wspólnty nardwej) raz pstawy patritycznej; 10. Zapewnienie dziecim lepszych szans edukacyjnych pprzez wspieranie ich ciekawści, aktywnści i samdzielnści, a także kształtwanie tych wiadmści i umiejętnści, które są ważne w edukacji szklnej.

6 Cele przedszkla realizwane są we wszystkich bszarach działalnści edukacyjnej przedszkla. W celu siągnięcia zamierznych celów przedszkle wspmaga rzwój wychwanków, wychwując i kształcąc dzieci w następujących bszarach: 1. Kształtwanie umiejętnści spłecznych dzieci: przumiewanie się z drsłymi i dziećmi, zgdne funkcjnwanie w zabawie i w sytuacjach zadaniwych; 2. Kształtwanie czynnści sambsługwych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 3. Wdrażanie dzieci d utrzymywania ładu i prządku; 4. Wspmaganie rzwju mwy dzieci; 5. Wspieranie dzieci w rzwju czynnści intelektualnych, które stsują w pznawaniu siebie i swjeg tczenia; 6. Wychwanie zdrwtne i kształtwanie sprawnści fizycznej dzieci; 7. Wdrażanie dzieci d dbałści bezpieczeństw własne raz innych; 8. Wychwanie przez sztukę dzieck widzem i aktrem; 9. Wychwanie przez sztukę muzyka i śpiew, pląsy i taniec; 10. Wychwanie przez sztukę różne frmy plastyczne; 11. Wspmaganie rzwju umysłweg dzieci pprzez zabawy knstrukcyjne, budzenie zaintereswań technicznych; 12. Pmaganie dziecim w rzumieniu istty zjawisk atmsferycznych i unikaniu zagrżeń; 13. Wychwanie dla pszanwania rślin i zwierząt; 14. Wspmaganie rzwju intelektualneg dzieci wraz z edukacja matematyczną; 15. Kształtwanie gtwści d nauki czytania i pisania; 16. Wychwanie rdzinne, bywatelskie i patrityczne. Zadaniem Przedszkla jest: 1. Twrzenie miejsca, w którym dzieci i drśli czują się dbrze (są bezpieczni i szczęśliwi); 2. Zapewnienie pieki, wychwania i uczenia się w atmsferze akceptacji i pczucia bezpieczeństwa, zarówn pd względem fizycznym jak i psychicznym; 3. Dbanie wszechstrnny rzwój wychwanków i przygtwanie ich d pdjęcia nauki w szkle; 4. Stwarzanie warunków d harmnijneg rzwju psychfizyczneg dzieciz uwzględnieniem ich indywidualnych ptrzeb; 5. Stwarzanie różnrdnych sytuacji d samdzielnych dświadczeń dzieci w dziedzinie przyrdy, techniki i sztuki; 6. Preferwanie samdzielneg i twórczeg myślenia raz działanie dziecka w zetknięciu się z prblemem czy tematem; 7. Prwadzenie dświadczeń pszukujących d ćwiczeń w liczeniu, d kształtwania u dzieci w spsób naturalny pjęć matematycznych wg metdy Edyty Gruszczyk- Klczyńskiej;

7 8. Organizwanie różnrdnych zajęć, urczystści, sptkań, imprez integracyjnych w grdzie, knkursów raz zawdów sprtwych z udziałem rdziców i zaprsznych gści. Szczegółwe zadania przedszkla: A. Udzielanie dziecim pmcy psychlgiczn-pedaggicznej 1. Pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana dziecku w przedszklu plega na rzpznawaniu i zaspkajaniu indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych dziecka raz rzpznawaniu indywidualnych mżliwści psychfizycznych dziecka, wynikających w szczególnści: Z niepełnsprawnści; Z niedstswania spłeczneg; Z zagrżenia niedstswaniem spłecznym; Ze szczególnych uzdlnień; Ze specyficznych trudnści w uczeniu się; Z zaburzeń kmunikacji językwej; Z chrby przewlekłej; Z sytuacji kryzyswych lub traumatycznych; Z niepwdzeń edukacyjnych; Z zaniedbań śrdwiskwych związanych z sytuacją bytwą ucznia i jeg rdziny, spsbem spędzania czasu wlneg, kntaktami śrdwiskwymi; Z trudnści adaptacyjnych związanych z różnicami kulturwymi lub ze zmianą śrdwiska edukacyjneg, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 2. Pmc psychlgiczn-pedaggiczna udzielana w przedszklu, rdzicm dzieci i nauczycielm plega na wspieraniu rdziców i nauczycieli w rzwiązywaniu prblemów wychwawczych i dydaktycznych raz rzwijaniu ich umiejętnści wychwawczych w celu zwiększania efektywnści pmcy psychlgiczn-pedaggicznej dla dzieci. 3. Krzystanie z pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w przedszklu, szkle i placówce jest dbrwlne i niedpłatne. 4. Pmc psychlgiczn-pedaggiczną rganizuje dyrektr przedszkla. 5. Pmcy psychlgiczn-pedaggicznej w przedszklu, dziecim nauczyciele, wychwawcy grup wychwawczych raz specjaliści wyknujący w przedszklu zadania z zakresu pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, w szczególnści psychldzy, pedagdzy, lgpedzi, zwani dalej "specjalistami". 6. Pmc psychlgiczn-pedaggiczna jest rganizwana i udzielana we współpracy z: Rdzicami dzieci; Pradniami psychlgiczn-pedaggicznymi, w tym pradniami specjalistycznymi; Placówkami dsknalenia nauczycieli;

8 Innymi przedszklami, szkłami i placówkami; Organizacjami pzarządwymi raz innymi instytucjami działającymi na rzecz rdziny, dzieci i młdzieży. 7. Pmc psychlgiczn-pedaggiczna w przedszklu jest udzielana z inicjatywy: Rdziców dziecka; Nauczyciela, wychwawcy grupy wychwawczej lub specjalisty, prwadząceg zajęcia z dzieckiem; Pradni psychlgiczn-pedaggicznej, w tym pradni specjalistycznej. 8. W przedszklu pmc psychlgiczn-pedaggiczna jest udzielana dziecim w frmie: zajęć specjalistycznych: krekcyjn-kmpensacyjnych, lgpedycznych, scjterapeutycznych raz innych zajęć charakterze terapeutycznym. 9. W placówce pmc psychlgiczn-pedaggiczna jest udzielana dziecim także w frmie zajęć rzwijających uzdlnienia. 10. W przedszklu, pmc psychlgiczn-pedaggiczna jest udzielana rdzicm dzieci i nauczycielm w frmie prad, knsultacji, warsztatów i szkleń. 11. Zajęcia rzwijające uzdlnienia rganizuje się dla dzieci szczególnie uzdlninych raz prwadzi się przy wykrzystaniu aktywnych metd pracy. Liczba uczestników zajęć wynsi d 8dla dzieci specjalnych ptrzebach edukacyjnych. 12. Zajęcia rganizuje się dla dzieci mających trudnści w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z pdstawy prgramwej kształcenia gólneg dla przedszkla. Liczba uczestników zajęć wynsi d Zajęcia lgpedyczne rganizuje się dla dzieci z zaburzeniami mwy, które pwdują zaburzenia kmunikacji językwej raz utrudniają edukację. Liczba uczestników zajęć wynsi d Zajęcia rzwijające uzdlnienia, zajęcia terapeutyczne prwadzą nauczyciele i specjaliści psiadający kwalifikacje dpwiednie dla rdzaju prwadznych zajęć. 15. Nauczyciele, specjaliści w przedszklu prwadzą działania pedaggiczne mające na celu: Rzpznanie indywidualnych ptrzeb rzwjwych i edukacyjnych raz mżliwści psychfizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdlninych, raz zaplanwanie spsbów ich zaspkjenia, w tym: W przedszklu - bserwację pedaggiczną zakńczną analizą i ceną gtwści dziecka d pdjęcia nauki w szkle (diagnza przedszklna), Rzpznanie zaintereswań i uzdlnień dzieci, w tym szczególnie uzdlninych, raz zaplanwanie wsparcia związaneg z rzwijaniem ich zaintereswań i uzdlnień.

9 16. W przypadku stwierdzenia, że dzieck ze względu na ptrzeby rzwjwe lub edukacyjne wymaga bjęcia pmcą psychlgiczn-pedaggiczną, nauczyciel, specjalista infrmuje tym niezwłcznie dyrektra przedszkla. 17. Nauczyciel grupy lub dyrektr przedszkla infrmuje innych nauczycieli raz specjalistów ptrzebie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn- pedaggiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem. 18.W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub dyrektra przedszkla takiej sytuacji knieczne jest bjęcie ucznia pmcą psychlgiczn- pedaggiczną. 19. Nauczyciel planuje i krdynuje udzielanie dziecku pmcy psychlgicznpedaggicznej, wspólnie z dyrektrem ustalają frmy udzielania tej pmcy, kres ich udzielania raz wymiar gdzin, w którym pszczególne frmy będą realizwane. 20. Nauczyciel lub dyrektr przedszkla planując udzielanie dziecku pmcy psychlgiczn- pedaggicznej, współpracują z rdzicami raz w zależnści d ptrzeb- z innymi nauczycielami, specjalistami prwadzącymi zajęcia z dzieckiem, pradnią lub innymi sbami. 21. W przypadku dziecka psiadająceg rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg planwanie i krdynwanie udzielania pmcy psychlgiczn- pedaggicznej w przedszklu w tym ustalenie dla dziecka frm udzielanie tej pmcy jest zadaniem zespłu. 22. Frmy i kres udzielanie dziecku pmcy psychlgiczn-pedaggicznej raz wymiar gdzin, w którym pszczególne frmy pmcy będą realizwane są uwzględniane w indywidualnym prgramie edukacyjn- terapeutycznym. 23. W przypadku dzieci psiadających rzeczeine ptrzebie kształcenia specjalneg nauczyciele i specjaliści udzielający pmcy psychlgiczn- pedaggicznej uwzglądniają w indywidualnym prgramie edukacyjn- terapeutycznym, pracwanym dla dziecka wniski dtyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w dkumentacji prwadznej. 24. O ptrzebie bjęcia dziecka pmcą psychlgiczn- pedaggiczną infrmuje się rdziców dziecka. B. Pdejmwanie działań związanych z wczesna interwencją raz ułatwianie rdzinie rzpznawania mżliwści rzwjwych dzieci: Współpraca z pradnią psychlgiczn-pedaggiczną przy ulicy Kaspijskiej (krzystanie z pmcy psychlgiczn pedaggicznej jest dbrwlne i niedpłatne), Rzpznawanie przyczyn trudnści w wychwaniu i uczeniu się dziecka, Wspmaganie indywidualneg rzwju i edukacji każdeg dziecka, wspieranie uzdlnień, Zapewnianie dziecim pmcy specjalistów zgdnie z ich ptrzebami raz mżliwściami przedszkla Zapewnienie pieki lgpedycznej dziecim z zaburzeniami rzwju mwy, by pmóc im, już na etapie przedszkla, w krygwaniu i eliminwaniu zaburzeń mwy

10 raz włączenie rdziców tych dzieci w prces krygwania rzwju mwy ich dziecka, Stwarzanie warunków d harmnijneg rzwju psychfizyczneg dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych ptrzeb i zaintereswań, Stwarzanie warunków d rzwju pczucia własnej wartści, szanwanie gdnści sbistej raz akceptacja takimi, jakimi są, Przygtwanie dzieci d dalszej edukacji i samdzielnści w życiu cdziennym, Pdejmwanie działań prfilaktyczn - wychwawczych wynikających z prgramu wychwawcz dydaktyczneg, prwadzenie edukacji przdrwtnej i prmcji zdrwia, Kształtwanie czynnej pstawy wbec własneg zdrwia i bezpieczeństwa raz rzwijanie sprawnści ruchwej, Pmc i umżliwianie, rdzicm i nauczycielm, rzwijania i dsknalenia swich umiejętnści wychwawczych. C. Organizwania pieki dla dzieci niepełnsprawnych, pruszających się samdzielnie i psiadających rzeczenie ptrzebie kształcenia specjalneg w placówce gólndstępnej P uzgdnieniu z radą pedaggiczną dpuszcza się zrganizwanie pieki nad dziećmi niepełnsprawnymi w zakresie niewielkich uszkdzeń aparatu ruchweg, słuchweg, niewielką wadą wzrku, bądź wadą mwy.; Dzieci te mgą być przyjęte d przedszkla p przedłżeniu rzeczenia pradni psychlgiczn- pedaggicznej, kreślająceg ich pzim rzwju i stan zdrwia; Przedszkle z uwagi na nietypwe warunki lkalwe i brak specjalistycznej kadry, nie mże zapewnić pieki dziecim niepełnsprawnym w stpniu znacznym; Przedszkle udziela rdzicm infrmacji placówkach pracujących z dziećmi specjalnej trski i niepełnsprawnymi. D. Umżliwiania dziecim pdtrzymywania pczucia tżsamści nardwej, etnicznej, językwej i religijnej Przedszkle kształtuje i rzwija twartą pstawę dziecka wbec taczającej rzeczywistści, w pczuciu tżsamści nardwej, etnicznej, językwej i religijnej; Na wnisek rdziców i za ich zgdą, przedszkle rganizuje na swim terenie lekcje religii dla dzieci pięciletnich, Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii, mają zapewniną piekę nauczycielki; Budzenie wrażliwści emcjnalnej i świadmści mralnej, wzmacnianie więzi z rdziną raz diagnzwanie śrdwiska wychwanków; Kntynuacja wychwania dmweg i współdziałanie z rdziną dziecka; Nabywanie przez dzieci kmpetencji językwych; Rzwijanie pczucia tżsamści nardwej, etnicznej i językwej raz pbudzanie aktywnści i wybraźni w celu chrny dzieł sztuki i dziedzictwa kulturweg; Kształtwanie pczucia przynależnści spłecznej: d rdziny, grupy rówieśniczej i wspólnty nardwej raz pstawy patritycznej; Budwanie systemu wartści, w tym wychwywanie dzieci tak, żeby lepiej rientwały się w tym, c dbre, a c złe.

11 E. Przedszkle realizuje zadania z uwzględnieniem wspmagania indywidualneg rzwju dziecka raz wspmagania rdziny w wychwaniu dziecka i przygtwaniu g d nauki w szkle: F. Przedszkle zapewnia realizację zajęć prgramwych zgdnie z Pdstawą prgramwą wychwania przedszklneg (spsób twrzenia zestawu prgramów wychwania przedszklneg kreślają drębne przepisy); Kncepcją pracy przedszkla; Rcznym planem pracy; Miesięcznymi planami pracy dla pszczególnych grup wiekwych, Zapewnia znajmść Pdstawy prgramwej wychwani a przedszklneg raz kształcenia gólneg dla szkół pdstawwych w zakresie I etapu edukacyjneg, a zwłaszcza klasy I szkły pdstawwej, Pznania wymagań i właściwe przygtwanie dzieci d pdjęcia nauki w szkle pdstawwej; Prwadzi bserwacje pedaggiczne i dkumentuje te bserwacje, w celu pznania Mżliwści i ptrzeb rzwjwych dzieci; Opracwania działań wspmagających. G. Przedszkle wspmaga indywidualny rzwój dziecka: Zatrudnia kadrę z wykształceniem pedaggicznym, kierunek wychwanie przedszklne; Dba piekę nad dziećmi zapewniając im bsadę pracwników pedaggicznych i bsługi technicznej, zgdnie z arkuszem rganizacyjnym zatwierdznym przez rgan prwadzący; Diagnzuje śrdwiska wychwanków; Właściwe planwanie zajęć, zgdnie z nwą pdstawą prgramwą; Prwadzenie działań diagnstycznych (w tku całeg dnia) mające na celu indywidualizację ddziaływań pedaggicznych, aranżację pracy indywidualnej; Rzpznawanie ptencjalnych mżliwści raz indywidualnych ptrzeb dziecka i umżliwianie ich zaspakajania; Wspmaganie indywidualneg rzwju z wykrzystaniem własnej inicjatywy dziecka; Wspieranie dziecka uzdlnineg; Rzpznawanie przyczyn trudnści w wychwaniu i uczeniu się dziecka; Realizację zajęć zespłwych i indywidualnych wspmagających rzwój dziecka; Zatrudnia specjalistów zgdnie z arkuszem rganizacyjnym przedszkla, uwzględniającym ptrzeby dzieci.

12 H. Kształtuje gtwść d nauki czytania i pisania; Współpracuje z pradnią psychlgiczn-pedaggiczną; Organizuje pracę psychlga ddelegwaneg d pieki nad dziećmi na terenie placówki; Opracwuje indywidualne prgramy wspmagania dziecka zdlneg i z dysfunkcjami; Realizuje zatwierdzny przez dyrektra prgram wychwania i nauczania; Stsuje frmy i metdy pracy rzwijające u dzieci radść pznania, rzbudzające ciekawść i chęć eksperymentwania, Współpracuje z śrdkami pmcy spłecznej. I. Prwadzi analizę gtwści dziecka d pdjęcia nauki w szkle (diagnza przedszklna w rku pprzedzającym rzpczęcie przez dzieck nauki w klasie I szkły pdstawwej) w celu: Zgrmadzenia infrmacji, które mgą pmóc: Rdzicm w pznaniu stanu gtwści swjeg dziecka d pdjęcia nauki w szkle pdstawwej, aby mgli je w siąganiu tej gtwści, dpwiedni d ptrzeb wspmagać; Nauczycielm przedszkla przy pracwaniu indywidualneg prgramu wspmagania i krygwania rzwju dziecka, który będzie realizwany w rku pprzedzającym rzpczęcie nauki w szkle pdstawwej; Pracwnikm pradni psychlgiczn-pedaggicznej, d której zstanie skierwane dzieck w razie ptrzeby pgłębinej diagnzy związanej ze specjalnymi ptrzebami edukacyjnymi. J. Przedszkle zapewnia rdzicm: Systematyczne infrmwanie rdziców zadaniach wychwawczych i kształcących realizwanych w przedszklu; Zapznanie rdziców z Pdstawą prgramwą wychwania przedszklneg i włączanie ich d kształtwania u dziecka zalecanych tam wiadmści i umiejętnści; Przekazywanie pełnej i rzetelnej infrmacji pstępach dziecka, uzgadnianie kierunków i zakresu działań prgramw-wychwawczych; Infrmwanie rdziców sukcesach i kłptach ich dzieci, a także włączanie ich d wspierania siągnięć rzwjwych dzieci i łagdzenia trudnści, na jakie natrafiają; Pmc w rzpznawaniu mżliwści rzwjwych dziecka i pdjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej; Współpraca z Ośrdkiem Pmcy Spłecznej bejmując pieką materialną rdziny w trudnych sytuacjach bytwych; Wspmaganie rdziny w wychwaniu dziecka; Udzielanie infrmacji dtyczących placówek wspierających rzwój dziecka i pmagających rdzinie w prblemach wychwawczych; Zachęca rdziców d współdecydwania w sprawach przedszkla, np. d wspólneg rganizwania i udziału w imprezach, urczystściach, wycieczkach i innych wydarzeniach, w których birą udział dzieci;

13 Organizwanie zajęć twartych dla rdziców, umżliwianie wymiany wzajemnych dświadczeń, pinii i infrmacji, wskazywanie prblemów występujących w wychwaniu raz spsbów ich usunięcia K. Przedszkle prwadzi edukację zdrwtną raz związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa, Kształtwanie świadmści zdrwtnej dzieci raz nawyków dbania własne zdrwie w cdziennych sytuacjach w przedszklu i w dmu; Współpraca w tym zakresie z rdzicami, innymi pracwnikami przedszkla raz instytucjami zajmującymi się chrną zdrwia i bezpieczeństwa. L. Przedszkle mże realizwać działalnść innwacyjną i eksperymentalną, mającą na celu wszechstrnny rzwój dziecka. Spsób i frma w/w działalnści kreślna pwinna być w drębnych przepisach i zgdnie z nimi dkumentwana. Ł. Przedszkle zapewnia piekę dziecim w czasie ich pbytu w przedszklu raz w czasie zajęć rganizwanych przez przedszkle pza terenem przedszkla zgdnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny Przedszkle sprawuje piekę nad dzieckiem d mmentu przekazania dziecka przez rdzica, piekuna prawneg lub inną upważniną przez nich sbę pd piekę wychwawcy grupy lub pd piekę upważnineg pracwnika przedszkla d czasu dbiru dziecka z sali lub grdu przez rdzica, piekuna prawneg lub inną upważniną przez nich sbę. Dzieck przebywające w przedszklu raz w trakcie zajęć dbywających się pza przedszklem jest pd pieką wyznaczneg nauczyciela, który dpwiada za jeg bezpieczeństw; Każda grupa pwierzna jest piece dwóch nauczycielek, zgdnie z arkuszem rganizacji pracy przedszkla; Dyrektr przedszkla pwierza dzieci piece nauczycieli zależnie d czasu pracy lub arkusza rganizacyjneg, zatwierdzneg przez rgan prwadzący przedszkle. Pracę nauczyciela wspmagają pracwnicy bsługi; P zakńczeniu pracy z dziećmi, tj. p zrealizwaniu dziennej liczby gdzin pracy dydaktycznej, nauczyciel przekazuje dzieci pd piekę inneg nauczyciela; W grupie dzieci 2,5-3 letnich raz 3-4 letnich (jeżeli w grupie jest 10 trzylatków) zatrudnina jest ddatkw sba, jak pmc nauczycielki, która również sprawuje piekę nad dziećmi; Nauczyciel jest zbwiązany d stałej kntrli sprzętu, zabawek i pmcy ze względu na kniecznść zapewnienia bezpieczeństwa dziecim;

14 Organizując wyjścia dzieci pza teren przedszkla nauczyciel pstępuje zgdnie z regulaminem wycieczek przedszkla: zbwiązany jest d zapewnienia dziecim ddatkwej pieki sób drsłych przyjmując zasadę, że na każde 10-cir dzieci przypada, c najmniej jedna sba drsła, dntwuje wyjście w zeszycie wycieczek, pdając: cel wyjścia, gdzinę wyjścia, planwaną gdzinę pwrtu, ilść dzieci raz ilść sób sprawujących piekę nad dziećmi. Organizując wycieczki autkarwe lub kmunikacją miejską nauczyciel zbwiązany jest wypełnić kartę wycieczki załączając d niej listę dzieci, na których wyjście rdzice (prawni piekunwie) wyrazili zgdę. Kartę wycieczki zatwierdza dyrektr przedszkla; Pdczas imprez i zajęć rganizwanych dla dzieci i ich rdziców (prawnych piekunów) piekę nad dziećmi w tym czasie przejmują rdzice (prawni piekunwie), a w przypadku ich niebecnści piekę nad dziećmi nadal sprawują nauczyciele; W sprawwaniu pieki nad dzieckiem, któreg rdzice mają ustalne przez sąd rdzinny zasady kntaktów z dzieckiem, przedszkle pstępuje zgdnie z decyzją sądu, nie będąc strną w sprawie. Przedszkle ma praw wystąpić d sądu ustalenie miejsca kntaktów rdziców z dzieckiem pza terenem przedszkla. 2. Organizacja zastępstw za niebecneg nauczyciela: Ciągłą piekę nad dziećmi sprawują nauczycielki, którym zstała pwierzna grupa, w razie chwilwej lswej niebecnści jednej z nauczycielek, piekę nad dziećmi przejmuje inna sba drsła persnel przedszklny Zastępstwa za niebecneg nauczyciela rganizuje drugi nauczyciel pracujący w ddziale, który ma pierwszeństw w realizacji tych zastępstw, Zastępstwa dntwane są na liście becnści, Zastępstwa dntwywane są również w dzienniku zajęć przedszkla, Praca dydaktyczn-wychwawcza w trakcie realizacji zastępstw prwadzna jest w parciu bwiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy. 3. Opiekę nad dzieckiem przy przyprwadzaniu i dbieraniu dziecka sprawują rdzice lub sby drsłe upważnine przez nich na piśmie i zapewniające dziecku pełne bezpieczeństw. W sprawwaniu pieki nad wychwankami knieczne jest przestrzeganie przez rdziców i piekunów bwiązku przyprwadzania i dbierania dzieci z przedszkla w ściśle kreślnych gdzinach pracy placówki, tj. d gdz d gdz

15 1. Dzieck pwinn być przyprwadzane i dbierane z przedszkla przez rdziców (prawnych piekunów) lub upważniną przez nich sbę pełnletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństw (Kdeks Cywilny Dz. U. Nr 16 z 1964 r., pz. 93 ze zmianami), wyszczególniną w świadczeniu stanwiącym załącznik nr 1 d karty zgłszenia lub pisemnym upważnieniu; 2. Rdzice (prawni piekunwie) są zbwiązani wprwadzić dzieck d budynku przedszklneg i przekazać je nauczycielwi bądź innemu pracwnikwi przedszkla; 3. Przyprwadzanie dzieci d przedszkla dbywa się w gdzinach: d 7.00 d 8.30 (dzieci, które nie krzystają z pierwszeg śniadania d gdziny 9.00); dbieranie w gdzinach: d d raz d d 17.30; 4. W przypadku draźneg, późniejszeg przyprwadzenia dziecka d przedszkla, rdzice (prawni piekunwie) mają bwiązek d gdziny 9.00 pwiadmić tym zamiarze nauczyciela, który dpwiedzialny jest za prawidłwe dkumentwanie frekwencji dziecka raz jeg cdzienne zgłaszanie na psiłki w przedszklu; 5. Nauczyciel mże dmówić przyjęcia dziecka, u któreg występują widczne bjawy chrbwe; nauczyciel mże dstąpić d tej decyzji ile rdzice (prawni piekunwie) przedłżą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dzieck jest zdrwe i mże uczęszczać d przedszkla; 6. Osbami upważninymi d dbiru dziecka z przedszkla są rdzice (prawni piekunwie) lub sby upważnine na piśmie przez rdziców (prawnych piekunów), mgące przejąć dpwiedzialnść prawną za bezpieczeństw dziecka; 7. Pisemne upważnienie d dbiru dziecka z przedszkla musi być przekazane nauczycielce przez rdziców prawnych piekunów (najpóźniej) w chwili przyprwadzenia dziecka d przedszkla, a później dłączne d dkumentacji przedszkla; 8. Dzieci dbierane są z sal d nauczycieli grup za pmcą videfnu lub prszne są przez pracwnika przedszkla pełniąceg dyżur w szatni; 9. Nie wydaje się dzieci sbm będącym w stanie wskazującym na spżycie alkhlu lub z innych względów - w pinii nauczyciela lub dyrektra - uniemżliwiającym zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku dyrektr lub nauczyciel kntaktuje się z inną sbą upważniną d dbiru dziecka. Dpuszcza się mżliwść skrzystania z pmcy straży miejskiej lub plicji; 10. W przypadku niedebrania dziecka przez rdziców (prawnych piekunów) p zakńczeniu zajęć w przedszklu i braku kntaktu z rdzicami dziecka, nauczyciel nadal pzstaje z dzieckiem. W przypadku długtrwałeg czekiwania na rdziców i braku z nimi kntaktu, nauczyciel zwraca się pmc d Plicji w celu nawiązania kntaktu z rdzicami. 4. PRZEDSZKOLE ORGANIZUJE ZAJĘCIA DODATKOWE bezpłatne, w wymiarze 2 gdzin zajęć tygdniw na ddział. Zajęcia te są prwadzne przez ddatkw zatrudninych nauczycieli psiadających dpwiednie kwalifikacje.

16 5. SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM 1. Nauczycielki są w pełni dpwiedzialne za bezpieczeństw pwierznych im dzieci, 2. Każdrazw przed rzpczęciem zajęć pwinny kntrlwać teren, salę, sprzęt, pmce i inne narzędzia, 3. Nauczycielka puszcza ddział dzieci w mmencie przyjścia drugiej nauczycielki, infrmuje ją wszystkich sprawach dtyczących wychwanków, 4. Nauczycielka mże puścić dzieci w sytuacji nagłej tylk wtedy, gdy zapewni w tym czasie piekę upważninej sby nad pwierznymi jej dziećmi, 5. Obwiązkiem nauczycielki jest bserwwać, sumiennie nadzrwać, nie pzstawiać bez pieki raz udzielać natychmiastwej pmcy dziecku w sytuacji, gdy ta pmc jest niezbędna. Niezwłcznie pwiadmić dyrekcje raz rdziców zaistniałym wypadku lub zabserwwanych niepkjących symptmach ( temperatura, złe sampczucie, dziwne zachwanie dziecka). 6. Obwiązkiem nauczyciela jest zapznanie się z przepisami ruchu drgweg i przestrzeganie tych przepisów pdczas spacerów i wycieczek z dziećmi, 7. Pdczas spacerów i wycieczek pza teren przedszkla jedna sba drsła sprawuje piekę nad 10 dzieci ( zgdnie z regulaminem wycieczek), 8. Praca dydaktyczn- wychwawcza w trakcie realizacji zastępstw prwadzna jest w parciu bwiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy. Zakres i spsób wyknywania zadań piekuńczych przedszkla: 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całeg ich pbytu w przedszklu sprawują nauczyciele, w wyjątkwych sytuacjach krótktrwałą piekę nad dziećmi mże sprawwać inny pracwnik przedszkla; 2. Rzkład dnia w przedszklu uwzględnia równmierne rzłżenie zajęć w ciągu całeg dnia i ich różnrdnść, w tym pbyt na świeżym pwietrzu; 3. Dzieci mają zapewniny cdzienny dpczynek w kreślnej frmie: dzieci młdsze leżakwanie, dzieci starsze zajęcia relaksacyjne i wyciszające; 4. Zapewnia się cdzienny pbyt na świeżym pwietrzu, ile pzwalają na t warunki pgdwe; 5. Sale zajęć psiadają właściwą pwierzchnię, świetlenie, wentylację i grzewanie; 6. W salach zajęć zapewnia się temperaturę, c najmniej 18º C, w przypadku niższej temperatury, dyrektr przedszkla zawiesza zajęcia na czas znaczny i pwiadamia tym rgan prwadzący; 7. Dyrektr za zgdą rganu prwadząceg mże zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzna gdz w dwóch klejnych dniach pprzedzających zawieszenie zajęć wynsi - 15ºC lub jest niższa a także w

17 przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mgą zagrzić zdrwiu dzieci; 8. Stliki, krzesełka i wypsażenie sal dstswane są d wzrstu dzieci i rdzaju ich działalnści; 9. Dzieci krzystają z psiłków przygtwanych w przedszklu, zgdnie z nrmami żywieniwymi i estetycznie pdanych; Przedszkle nie prwadzi specjalistycznych diet; 10. Wbec wychwanków na terenie placówki nie są stswane żadne zabiegi medyczne raz nie pdaje się leków z uwagi na brak prfesjnalnej pieki medycznej; 11. W przypadku chrby zakaźnej dziecka rdzice zbwiązani są d pwiadmienia tym nauczycielki lub dyrektra placówki; 12. Rdzice zbwiązani są d przyprwadzania tylk zdrweg dziecka, w przypadku trzymania infrmacji chrbie dziecka w trakcie jeg pbytu w przedszklu d niezwłczneg debrania dziecka. 5. Zasady sprawwania pieki w czasie zajęć pza terenem przedszkla: 1. W trakcie zajęć pza terenem przedszkla piekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z sbą wspmagającą, którą mże być inny pracwnik przedszkla lub rdzic. Na 1 sbę drsłą mże przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 piekunów; 2. Osbą uprawniną d prwadzenia wycieczki dydaktycznej, krajznawczej i rekreacyjnej (spaceru) jest nauczyciel; 3. Każda wycieczka jest rganizwana zgdnie z gólnym regulaminem wycieczek i spacerów bwiązującym w przedszklu; 4. Z w/w regulaminem są zapznani rdzice (piekunwie); Każdrazw, bezpśredni przed wycieczką, regulamin mawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi; 5. Każda wycieczka musi być zgłszna na druku karta wycieczki ; 6. W trakcie wyjść dzieci pza teren przedszkla nauczyciel zbwiązany jest d ścisłeg przestrzegania przepisów ruchu drgwym i zapznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren; 7. Każdy nauczyciel wychdząc z dziećmi pza teren przedszkla jest zbwiązany d każdrazweg dntwania teg faktu w zeszycie wyjść z dziećmi;

18 8. Przed każdym wyjściem d grdu przedszklneg teren musi być sprawdzny przez nauczyciela lub inneg pracwnika przedszkla, wyznaczneg przez dyrektra; 9. Jeśli miejsce, w którym mają być prwadzne zajęcia, lub stan znajdujących się na nim urządzeń technicznych mże stwarzać zagrżenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel bwiązany jest nie dpuścić d zajęć lub przerwać je wyprwadzając dzieci z miejsca zagrżenia raz pwiadmić tym niezwłcznie dyrektra przedszkla; 10. Teren zabaw wkół budynku przedszkla jest grdzny; Jeżeli przerwa w działalnści przedszkla trwa, c najmniej dwa tygdnie, dyrektr dknuje kntrli całeg biektu i terenu wkół nieg pd kątem bezpieczeństwa; z przeprwadznej kntrli sprządza się prtkół. 5. W razie nieszczęśliweg wypadku pdczas pbytu dziecka w przedszklu nauczycielka zbwiązana jest: 1. Udzielić pierwszej pmcy a w razie kniecznści wezwać pgtwie ratunkwe, jedncześnie zapewniając piekę pzstałym wychwankm; 2. Pwiadmić rdziców ( piekunów) dziecka; 3. Niezwłcznie pwiadmić dyrektra przedszkla; 4. O zaistniałym zdarzeniu pinfrmwać nauczycielkę zmienniczkę; 5. Dyrektr jest zbwiązany pwiadmić wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbirwym niezwłcznie prkuratra i kuratra światy, a w przypadku zbirweg zatrucia zawiadamia niezwłcznie państwweg inspektra sanitarneg. 5. Dziecim, którym z pwdu warunków rdzinnych lub lswych ptrzebna jest stała lub draźna pmc materialna, mże być taka pmc udzielna w następujący spsób: 1. Dyrektr przedszkla mże taką pmc wystąpić d właściweg dla miejsca zamieszkania dziecka, Ośrdka Pmcy Rdzinie; 2. O udzielenie pmcy zwraca się sbiście d OPS rdzic lub piekun; Dyrektr przedszkla zbwiązany jest w tym przypadku d udzielenia wszechstrnnej infrmacji lub pmcy w załatwieniu sprawy. 3

19 Rzdział III ORGANY PRZEDSZKOLA, ICH KOMPETENCJE 1. Dyrektr przedszkla, 2. Rada Pedaggiczna, 3. Rada Rdziców Dyrektr przedszkla Dyrektr przedszkla planuje, rganizuje, kieruje i nadzruje pracę przedszkla zgdnie z przepisami prawa raz reprezentuje placówkę na zewnątrz. 1. Dyrektr jest uprawniny d wydawania decyzji administracyjnych. Decyduje : Przyjęciu dziecka d przedszkla w trakcie rku szklneg w przypadku wlnych miejsc d 25 dzieci w ddziale, Skreślania wychwanka z listy dzieci uczęszczających d przedszkla, w parciu uchwałę rady pedaggicznej w przypadkach kreślnych w 16 pkt. 5 Uznaniu kwalifikacji pedaggicznych raz merytrycznych nauczyciela tzn. ustala czy dany kierunek( specjalnść) studiów jest zbliżny z nauczanym przedmitem lub rdzajem prwadznych zajęć, Nadaniu nauczycielwi stażyście stpnia nauczyciela kntraktweg, Kieruje awansem zawdwym nauczyciela zgdnie z drębnymi przepisami i prcedurą. 2. Dyrektr przedszkla pwływany i dwływany jest na pdstawie Ustawy Systemie Oświaty. 3. Dyrektr przedszkla kieruje bieżącą działalnścią przedszkla i reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierwnikiem zakładu dla zatrudninych w przedszklu pracwników pedaggicznych, pracwników administracji i bsługi. 4. Dyrektr przedszkla jest jednsbw dpwiedzialny za placówkę i prwadzną w niej działalnść, a w szczególnści za: Twrzenie dziecim ptymalnych warunków d rzwju; Organizwanie administracyjnej, finanswej i gspdarczej bsługi przedszkla, rganizację pracy w placówce; Kierwanie plityką kadrwą przedszkla, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli raz innych pracwników przedszkla, przyznawanie nagród raz wymierzanie kar prządkwych nauczycielm i innym pracwnikm; Występwanie z wniskami p zasięgnięciu pinii Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców, w sprawach dznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracwników placówki; Dyspnwanie śrdkami finanswymi przedszkla i pnszenie dpwiedzialnści za ich prawidłwe wykrzystanie; Zapewnienie pracwnikm właściwych warunków pracy zgdnie z przepisami Kdeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpżarwymi; Zapewnienie bezpieczeństwa dziecim i nauczycielm w czasie zajęć rganizwanych przez przedszkle;

20 Prawidłwe przeprwadzenie prcesu rekrutacji dzieci d przedszkla, uczestniczenie w kmisjach kwalifikacyjnych i przyjmwanie dzieci zgdnie z ich ustaleniami; Dpuszczenie d użytku przedstawinych przez Radę Pedaggiczną lub pszczególnych nauczycieli prgramów wychwania przedszklneg zgdnych z pdstawą prgramwą; 5. D bwiązków Dyrektra należą także: Przewdniczenie Radzie Pedaggicznej i realizacja jej uchwał pdjętych w ramach kmpetencji stanwiących; Wyknywanie czynnści związanych z awansem zawdwym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielm ubiegającym się awans prawidłweg przebiegu stażu, dknywanie ceny drbku zawdweg nauczyciela za kres stażu, pwływanie i przewdniczenie kmisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się awans zawdwy na stpień nauczyciela kntraktweg, nadanie stpnia awansu zawdweg na stpień nauczyciela kntraktweg, praca w składzie kmisji egzaminacyjnej dla nauczycieli kntraktwych ubiegających się stpień nauczyciela mianwaneg raz w kmisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się awans na stpień nauczyciela dyplmwaneg; Przygtwanie arkusza rganizacji pracy przedszkla i przedstawienie g d zatwierdzenia rganwi prwadzącemu; Organizwanie pmcy specjalistycznej dla dzieci niepełnsprawnych z rzeczeniem ptrzebie kształcenia specjalneg uczęszczających d przedszkla; Planwanie i dpwiedzialnść za realizwanie planu finansweg przedszkla zgdnie z bwiązującymi przepisami; Jeden raz w rku dknanie kntrli biektów należących d przedszkla pd kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków krzystania z tych biektów ( z ustaleń kntrli sprządza się prtkół, kpię prtkłu dyrektr przekazuje rganwi prwadzącemu); Opracwanie prcedury zatwierdzenia wybraneg przez Radę Pedaggiczną lub pszczególnych nauczycieli prgramu wychwania przedszklneg zgdneg z pdstawą prgramwą; Ustalenie ramweg rzkładu dnia na wnisek Rady Pedaggicznej, z uwzględnieniem zasad chrny zdrwia i higieny pracy raz czekiwań rdziców, (prawnych piekunów); Pdejmwanie decyzji skreśleniu dziecka z listy wychwanków na pdstawie uchwały Rady Pedaggicznej; Współpraca z rdzicami, rganem prwadzącym, instytucjami nadzrującymi i kntrlującymi, a także ze śrdwiskiem lkalnym; Pdawanie d publicznej wiadmści d 15 czerwca zestawu prgramów wychwania przedszklneg, które będą bwiązywały d pczątku następneg rku szklneg; Opracwywanie Regulaminu Pracy raz innych regulaminów charakterze wewnętrznym; Współdziałanie z rganizacjami związkwymi wskazanymi przez pracwników;

21 Administrwanie Zakładwym Funduszem Świadczeń Scjalnych zgdnie z regulaminem; Prwadzenie dkumentacji kadrwej, kancelaryjn archiwalnej i finanswej zgdnie z bwiązującymi przepisami; Wyknywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 6. Dyrektr sprawuje nadzór pedaggiczny nad wszystkimi zajęciami prwadznymi w przedszklu i wyknuje następujące zadania: Organizuje ewaluację wewnętrzną i wykrzystuje jej wyniki d dsknalenia jakści pracy przedszkla; Kntrluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dtyczących działalnści dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej raz innej działalnści statutwej przedszkla; Wspmaga nauczycieli w realizacji ich zadań, a w szczególnści rganizuje szklenia i narady, mtywuje d dsknalenia i rzwju zawdweg, przedstawia nauczycielm wniski wynikające z nadzru pedaggiczneg; Opracwuje plan nadzru pedaggiczneg, który przedstawia Radzie Pedaggicznej w terminie d 15 września rku szklneg, któreg dtyczy plan; Plan nadzru, którym mwa w ust. b uwzględnia plan nadzru pedaggiczneg przedstawiny przez Ministra Edukacji Nardwej, Mazwieckieg Kuratra Oświaty, wyniki nadzru z pprzednieg rku szklneg raz zadania wynikające z planu pracy na bieżący rk szklny; Plan nadzru, którym mwa w ust. b zawiera: Cele, przedmit ewaluacji wewnętrznej raz jej harmngram; Tematykę i terminy przeprwadzania kntrli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dtyczących działalnści dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej raz innej działalnści statutwej przedszkla; Tematykę szkleń i narad dla nauczycieli. Przed zakńczeniem każdeg rku szklneg przedstawia Radzie Pedaggicznej wyniki i wniski ze sprawwaneg nadzru; Grmadzi infrmacje pracy nauczycieli w celu dknywania ceny ich pracy zgdnie z drębnymi przepisami raz grmadzi infrmacje niezbędne d planwania dsknalenia zawdweg nauczycieli. Dyrektr przedszkla wstrzymuje wyknanie uchwał Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców niezgdnych z przepisami prawa i pwiadamia tym niezwłcznie rgan prwadzący raz rgan sprawujący nadzór pedaggiczny. Organ sprawujący nadzór pedaggiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgdnści z prawem p zasięgnięciu pinii rganu prwadząceg. Rzstrzygnięcie rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny jest stateczne. W wyknywaniu swich zadań Dyrektr Przedszkla współdziała z Radą Pedaggiczną i Radą Rdziców, a w szczególnści: Krdynuje ich działania, zapewnia bieżący przepływ infrmacji pmiędzy pszczególnymi rganami Przedszkla; W przypadku wyrażenia sprzecznych pinii rganizuje sptkania negcjacyjne zaintereswanych rganów przedszkla.

22 Dyrektr przedszkla p wyrażeniu pzytywnej pinii przez Radę Pedaggiczną i Radę Rdziców mże wyrazić zgdę na pdjęcie w przedszklu działalnści przez stwarzyszenia i rganizacje, których statutwym celem jest działalnść wychwawcza wśród dzieci alb rzszerzenie frm pracy dydaktycznej, wychwawczej lub piekuńczej przedszkla na wcześniej uzgdninych warunkach. W czasie niebecnści dyrektra zastępstw pełni nauczyciel wskazany przez dyrektra na pdstawie pełnmcnictwa. Rada Pedaggiczna W przedszklu działa Rada Pedaggiczna, która jest klegialnym rganem przedszkla w zakresie realizacji zadań statutwych dtyczących kształcenia, wychwania i pieki. 1. W skład Rady Pedaggicznej wchdzą: dyrektr i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 2. Zebrania Rady Pedaggicznej są rganizwane przed rzpczęciem rku szklneg, p zakńczeniu rcznych zajęć dydaktyczn-wychwawczych raz w miarę bieżących ptrzeb. 3. Zebrania mgą być rganizwane: Na wnisek rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny; Z inicjatywy dyrektra przedszkla; Z inicjatywy rganu prwadząceg Przedszkle; Z inicjatywy, c najmniej 1/3 człnków Rady Pedaggicznej. 4. W zebraniu Rady Pedaggicznej mgą brać udział z głsem dradczym sby zaprszne przez jej przewdnicząceg, za zgdą lub na wnisek Rady Pedaggicznej, w tym przedstawiciele stwarzyszeń i innych rganizacji, których celem statutwym jest działalnść wychwawcza lub rzszerzenie i wzbgacenie frm działalnści dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej placówki. 5. Osby birące udział w zebraniu Rady Pedaggicznej zbwiązane są d nie ujawniania spraw pruszanych na psiedzeniach Rady Pedaggicznej, które mgą naruszać dbr sbiste dzieci lub ich rdziców, a także nauczycieli i innych pracwników przedszkla. 6. Przewdniczącym Rady Pedaggicznej jest dyrektr przedszkla.

23 7. Rada Pedaggiczna prwadzi prtklarz, uchwala regulamin swjej działalnści, który nie mże być sprzeczny ze statutem przedszkla. 8. Rada Pedaggiczna wyraża swje stanwisk- decyzje, wniski, pinie w frmie uchwał. 9. Uchwały Rady Pedaggicznej pdejmwane są zwykłą większścią głsów. 10. D kmpetencji Rady Pedaggicznej należy: Zatwierdzanie planów pracy przedszkla; Pdejmwanie uchwał w sprawie innwacji i eksperymentów pedaggicznych w przedszklu; Ustalenie rganizacji dsknalenia zawdweg nauczycieli przedszkla; Pdejmwanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychwanków w przypadkach kreślnych w 16 pkt Rada Pedaggiczna piniuje w szczególnści: Organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygdniwy rzkład zajęć; Prjekt planu finansweg; Wniski dyrektra przyznanie nauczycielm dznaczeń, nagród i innych wyróżnień; Prpzycje dyrektra przedszkla w sprawach przydziału nauczycielm stałych prac i zajęć w ramach wynagrdzenia zasadniczeg raz ddatkwych płatnych zajęć dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych; Wybrany przez nauczycieli d realizacji prgram wychwania przedszklneg; Pracę dyrektra p upływie 5-ciu lat, które przedstawia rganwi nadzrującemu; Pwierzenie stanwiska dyrektra przedszkla kandydatwi ustalnemu przez rgan prwadzący w przypadku, jeżeli d knkursu nie zgłsi się żaden kandydat, alb w drdze knkursu nie wyłni się kandydata. 12. Rada Pedaggiczna przygtwuje prjekt statutu przedszkla raz jeg zmiany. 13. Rada Pedaggiczna mże wystąpić z wniskiem dwłanie nauczyciela ze stanwiska dyrektra lub inneg stanwiska kierwniczeg w przedszklu d dpwiednieg rganu. 14. Rada Pedaggiczna wybiera 1 przedstawiciela d kmisji knkurswej wyłaniającej w drdze knkursu kandydata na stanwisk dyrektra. 15. Psiedzenia Rad Pedaggicznych prtkłwane są w księdze prtkłów Rad Pedaggicznych Rada Rdziców W przedszklu działa Rada Rdziców, stanwiąca reprezentację rdziców dzieci. Jest na spłecznie działającym rganem. Działa na pdstawie Ustawy Systemie Oświaty art. 53 i 54

24 1. Rada Rdziców współdziała z przedszklem w celu ujednlicenia ddziaływań na dzieci przez rdzinę i przedszkle. 2. Rada Rdziców uczestniczy w życiu przedszkla przyczyniając się d pdnszenia jakści pracy przedszkla i zaspkajania ptrzeb dzieci. 3. Rada Rdziców wybiera 1 przedstawiciela d kmisji knkurswej wyłaniającej w drdze knkursu kandydata na stanwisk dyrektra. 4. Rada Rdziców ma praw d: 1. Opiniwania statutu przedszkla i wnsznych d nieg zmian,. 2. Przedstawienia pinii dtyczącej drbku zawdweg nauczyciela za kres stażu, w terminie 14 dni d dnia trzymania zawiadmienia dknywanej cenie drbku zawdweg nauczyciela, 3. Wyrażania pinii na temat funkcjnwania przedszkla d rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny nad placówką i rganu prwadząceg, 4. Występwania d Rady Pedaggicznej i dyrektra przedszkla z wniskiem i piniami dtyczącymi wszystkich spraw placówki. 5. Zasady twrzenia Rady Rdziców uchwala gół rdziców w tajnych wybrach. 6. Rada Rdziców uchwala regulamin swjej działalnści, który kreśla: Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady Szczegółwy tryb przeprwadzania wybrów d rady 7. Zebrania Rady Rdziców są prtkłwane. 8. W psiedzeniach Rady Rdziców uczestniczyć mże z głsem dradczym dyrektr przedszkla. 9. D udziału w psiedzeniach Rady Rdziców zapraszane mgą być inne sby z głsem dradczym. 10. Pwstanie Rady Rdziców rganizuje dyrektr. 11. Dkumenty Rady Rdziców przechwywane są w przedszklu. Spsób rzwiązywania sprów między rganami przedszkla. Dyrektr a Rada Pedaggiczna: 1. Dyrektr i Rada Pedaggiczna pwinni dążyć d plubwneg załatwienia sprów w tku: 1. Indywidualnych rzmów;

25 Nadzwyczajnych psiedzeń Rady Pedaggicznej zwływanych na wnisek dyrektra lub Rady Pedaggicznej w ciągu 5 dni d złżenia wnisku; Nadzwyczajnych psiedzeń Rady Pedaggicznej zwływanych na wnisek dyrektra lub Rady Pedaggicznej z udziałem rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny- w ciągu 14 dni d daty złżenia wnisku. 2. W przypadku nie rzstrzygnięcia spru należy złżyć dwłanie d: W zakresie działalnści dydaktyczn-wychwawczej i piekuńczej d rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny, W zakresie spraw finansw-administracyjnych d rganu prwadząceg. Dyrektr, Rada Pedaggiczna, Rada Rdziców ( rdzice). Dyrektr, Rada Pedaggiczna, Rada Rdziców ( rdzice) pwinni dążyć d plubwneg załatwienia spru w tku: Indywidualnej rzmwy: nauczyciel z rdzicami; Indywidualnej rzmwy: nauczyciel z rdzicami z udziałem dyrektra; Indywidualnej rzmwy dyrektra z rdzicami; Zebranie z rdzicami na wnisek rdziców, nauczycieli bądź dyrektra w ciągu 14 dni d złżenia wnisku d dyrektra przedszkla; Zebranie z rdzicami na wnisek rdziców, nauczycieli bądź dyrektra z udziałem rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny w ciągu 30 dni d złżenia wnisku d dyrektra przedszkla. ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 4 1. Organizację przedszkla zatwierdza rgan prwadzący. 2. Przedszkle liczy łącznie 5 ddziałów. 3. Dzienny czas pracy przedszkla ustala się na 10,5 gdziny z zastrzeżeniem, że przedszkle twierane jest gdzinie 7 00, a zamykane gdzinie Przedszkle zapewnia dziecim piekę, wychwanie i nauczanie przez pięć dni w tygdniu, d pniedziałku d piątku w gdz. d 7.00 d za wyjątkiem dni ustaww wlnych d pracy. 5. Przedszkle zapewnia bezpłatne nauczanie, wychwanie i piekę d mmentu twarcia przedszkla tj. d gdz d gdz Rdzice (piekunwie prawni) dzieci kntynuujących edukację przedszklną w klejnym rku szklnym i dzieci przyjętych d przedszkla w kresie rekrutacji składają d dyrektra przedszkla deklarację kreślającą liczbę gdzin krzystania przez dzieck ze świadczeń przedszkla i liczbę psiłków w czasie pbytu dziecka w przedszklu w klejnym rku szklnym. 7. Zmiana deklaracji mże nastąpić w każdym czasie w trakcie rku szklneg. 8. Przedszkle funkcjnuje przez cały rk szklny, z wyjątkiem przerw ustalnych przez rgan prwadzący na wnisek dyrektra 9. Przedszkle jest nieczynne:

26 W sbty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których rganizwane są imprezy śrdwiskwe; We wszystkie święta państwwe ustaww wlne d pracy; Pdczas letniej przerwy wakacyjnej, z wyjątkiem kresu pełnienia dyżuru, zgdnie z ustaleniami rganu prwadząceg; O zamknięciu przedszkla w każdy inny dzień( uzgdniny z rganem prwadzącym) rdzice pwiadmieni zstaną dpwiedni wcześniej Pdstawwą jednstką rganizacyjną przedszkla jest ddział złżny z dzieci według zbliżneg pdziału wiekweg z uwzględnieniem ich ptrzeb, zaintereswań i uzdlnień. 2. Liczba dzieci w ddziale nie mże przekraczać W grupie mże być zmniejszna liczba dzieci za zgdą rganu prwadząceg. 4. Dpuszczalne jest łączenie dzieci 3- i 4- letnich, 4- i 5- letnich w grupach Praca wychwawcz - dydaktyczna i piekuńcza prwadzna jest w parciu pdstawę prgramwą wychwania przedszklneg zawierającą zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętnści pisane w frmie gólnych i szczegółwych wymagań dtyczących wiedzy i umiejętnści, które dzieck pwinn psiąść kńcząc etap edukacji przedszklnej raz na pdstawie zatwierdzneg prgramu wychwania przedszklneg. W przedszklu nr 325 wybru prgramu wychwania przedszklneg, jeg mdyfikacji lub pracwania własneg, dknuje nauczyciel (nauczyciele), któremu pwierzn piekę nad danym ddziałem, uwzględniając ptrzeby i mżliwści dzieci Nauczyciel/le przedstawiają dyrektrwi przedszkla, prgram wychwania przedszklneg; Prgram wychwania przedszklneg pracwany przez nauczyciela samdzielnie, dyrektr p zasięgnięciu pinii rady pedaggicznej dpuszcza d użytku w przedszklu zaprpnwany przez nauczyciela prgram; Dpuszczne d użytku w przedszklu prgramy wychwania przedszklneg, stanwią zestaw prgramów wychwania przedszklneg; Dyrektr przedszkla jest dpwiedzialny za uwzględnienie w zestawie prgramów wychwania przedszklneg, bwiązującym w placówce, pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg; Realizacja prgramu wychwania w przedszklu dbywa się przez cały czas pbytu dziecka w przedszklu, natmiast czas przeznaczny na realizację pdstawy prgramwej t gdziny Gdzina zajęć w przedszklu trwa 60 minut Czas i spsób rganizacji zajęć jest kreślny w zalecanych warunkach i spsbach realizacji w pdstawie prgramwej wychwania przedszklneg;

27 Spsób realizacji pdstawy prgramwej i zalecanych warunków ich realizacji zależy d decyzji nauczyciela, a za efektywnść zajęć i prprcjnalne zagspdarwanie czasu przebywania dzieci w placówce, nauczyciel pnsi dpwiedzialnść. Nauczyciel w rzkładzie dnia musi zachwać następujące prprcje: L p. Wymiar czaswy Rdzaj zajęć Zabawa dzieci; 1. C najmniej 1/5 czasu (w tym czasie dzieci bawią się swbdnie, przy niewielkim udziale nauczyciela) 2. C najmniej 1/5 czasu; a w przypadku młdszych dzieci- c najmniej 1/4 czasu; Zajęcia na świeżym pwietrzu; (dzieci spędzają ten czas w grdzie przedszklnym, na bisku, w parku itp.; rganizwane są tam gry i zabawy ruchwe, zajęcia sprtwe, bserwacje przyrdnicze, prace gspdarcze, prządkwe i grdnicze itd.); 3. Najwyżej 1/5 czasu; zajęcia dydaktyczne (różneg typu zajęcia dydaktyczne, realizwane według wybraneg prgramu wychwania przedszklneg); 4. 2/5 czasu Zabawy i zajęcia wynikające z ptrzeb grupy i uznania nauczyciela; (nauczyciel mże dwlnie zagspdarwać ten czas, uwzględniając mżliwści, zaintereswania, wiek dzieci, intensywnść zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynnści piekuńcze, sambsługwe, rganizacyjne i inne) W Przedszklu nr 149 jest pięć ddziałów dziecięcych. I ddział dzieci 3 letnich, II ddział - dzieci 3-4 letnich, III ddział - dzieci 4 letnich,

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 250497-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo