STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu"

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata. Wizją Szkły jest miejsce bezpieczne i przyjazne ucznim, działania szkły są ukierunkwane na ptrzeby ucznia, jeg śrdwiska rdzinneg i lkalneg.

2 Spis treści Pdstawa prawna.. 3 Rzdział I Pstanwienia gólne 5 Rzdział II Cele i zadania Zespłu Szkół- Przedszkle, Szkła Pdstawwa i Gimnazjum 7 Rzdział III Organy Szkły i ich zadania 10 Dyrektr.. 10 Rada Pedaggiczna.. 12 Rada Rdziców. 13 Samrząd Uczniwski Zasady współdziałania rganów Zespłu Szkół i tryb rzstrzygania sprów.. 15 Pstępwanie w razie wypadku.. 16 Rzdział IV Organizacja Zespłu Szkół Rzdział V Nauczyciele i pracwnicy Zespłu Szkół. 24 Nauczyciel. 25 Pedagg.. 26 Lgpeda 27 Wychwawca 27 Biblitekarz.. 29 Nauczyciel świetlicy 29 Krdynatr ds. bezpieczeństwa w szkle.. Szklny dradca zawdwy Wicedyrektr. 31 Pmc nauczyciela przedszkla. 32 Rzdział VI Rdzice (piekunwie).. 32 Rzdział VII Uczniwie Zespłu Szkół. 33 Przedszkle 34 Szkła Pdstawwa 34 Gimnazjum 35 Prawa i bwiązki ucznia Zespłu Szkół. 35 Obwiązek szklny. 40 Rzdział VIII Wewnątrzszklny System Oceniania 41 Przedmit, cele i zadania ceniania wewnątrzszklneg.. 41 Klasyfikacja.. 42 Ocenianie w klasach 1-3 szkły pdstawwej.. 45 Ocenianie w klasach 4-6 szkły pdstawwej i III gimnazjum 46 Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana ceny rcznej, klasyfikacyjnej z bwiązkwych i ddatkwych zajęć edukacyjnych.. 48 Frmy sprawdzania i ceniania. 49 Zwlnienie z zajęć 51 Ocenianie uczniów ze szczególnymi ptrzebami edukacyjnymi.. 51 Odwłanie d ceny 52 Egzamin klasyfikacyjny 53 Egzamin pprawkwy 54 Nagrdy i wyróżnienia 55 Prjekty edukacyjne 56 Sprawdzian w klasie Zasady przeprwadzania egzaminu gimnazjalneg. 58 Zasady ceniania z zachwania. 61 Prcedura dwłania d ceny Ukńczenie szkły.. 65 Rzdział IX Ceremniał Zespłu Szkół 66 Rzdział X Pstanwienia kńcwe. 67 2

3 Pdstawa prawna Statut pracwany zstał na pdstawie bwiązujących w świacie aktów prawnych: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. systemie światy (Dz. U. z 1996r. Nr 67, pz. 329 z późniejszymi zmianami. 2. Ustawa z dnia 8 stycznia 1999r. - Przepisy wprwadzające refrmę ustrju szklneg (Dz. U. z 1999r. Nr 12 pz. 96). 3. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 15 luteg 1999r. w sprawie ramweg statutu publicznej sześciletniej szkły pdstawwej i publiczneg gimnazjum (Dz. U. z 1999r. Nr14 pz. 131) z późniejszymi zmianami. 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r. nr 56). 5. Knwencja Praw Dziecka - ratyfikwana przez Plskę r (Dz. U. Nr 120 pz. 526 i 527 z 1991r.) 6. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i spsbu ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania egzaminów i sprawdzianów w szkłach publicznych. (Dz. U. Nr 29, pz. 323 z 2001r.) z późniejszymi zmianami. 7. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 15 luteg 1999r. w sprawie ramwych planów nauczania w szkłach publicznych (Dz. U. Nr 14, pz. 128 z 1999r.) z późniejszymi zmianami. 8. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 15 luteg 1999 r. w sprawie pdstawy prgramwej kształcenia gólneg (Dz. U. Nr 14, pz. 129 z 1999r.) z późniejszymi zmianami. 9. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 15 luteg 1999r. w sprawie warunków i trybu przyjmwania uczniów d publicznych przedszkli i szkół raz przechdzenia z jednych typów szkół d innych (Dz. U. Nr 14, pz. 132 z 1999r.) z późniejszymi zmianami. 10. Rzprządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i spsbu rganizwania nauki religii w szkłach publicznych (Dz. U. Nr 36, pz. 155 i Dz. U. Nr 83, pz. 390 z 1993r.) z późniejszymi zmianami. 11. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmwania uczniów d publicznych przedszkli i szkół raz przechdzenia z jednych typów szkół d innych Dziennik Ustaw Nr 97 pzycja 1054 z późniejszymi zmianami. 12. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i rganizacji pmcy psychlgiczn pedaggicznej w publicznych przedszklach, szkłach i placówkach. 3

4 13. Rzprządzenie Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. z dnia 27 maja 1997r.) w sprawie warunków, frm, trybu przyznawania i wypłacania raz wyskści pmc materialnej dla uczniów. 14. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej i Sprtu z dnia 31 stycznia 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 26, pz. 226) w sprawie szczegółwych frm działalnści wychwawczej i zapbiegawczej wśród dzieci i młdzieży zagrżnych uzależnieniem. 15. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie pdstawy prgramwej. 16. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie spsbu nauczania szklneg raz zakresu treści dtyczących wiedzy życiu seksualnym człwieka, zasadach świadmeg i dpwiedzialneg rdzicielstwa, wartści rdziny, życia w fazie prenatalnej raz metdach i śrdkach świadmej prkreacji zawartych w pdstawie prgramwej kształcenia gólneg (Dz. U. 131 pz. 1079) z późniejszymi zmianami. 17. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 16 lipca 2009r. w sprawie spsbu prwadzenia przez publiczne przedszkla, szkły i placówki dkumentacji przebiegu nauczania, działalnści wychwawczej i piekuńczej raz rdzajów tej dkumentacji (Dz. U. Nr ) z późniejszymi zmianami. 18. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 25 sierpnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. Nr 139 pz. 1130). 19. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dpuszczenia d użytku w szkle prgramów wychwania przedszklneg i prgramów nauczania raz dpuszczania d użytku szklneg pdręczników (Dz. U. NT 89 pz. 730). 20. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie udzielania pmcy psychlgiczn- pedaggicznej w przedszklach, szkłach i placówkach. 21. Uchwała nr 286/XLVIII/2014 Rady Gminy w Lubwidzu z dn r. w sprawie utwrzenia Publiczneg Przedszkla nr 1 w Lubwidzu. 4

5 Rzdział I Pstanwienia gólne 1 Zespół Szkół w Lubwidzu zstał pwłany na mcy Uchwały nr 48/VIII/2011r. Rady Gminy w Lubwidzu z dnia r. na pdstawie art.5, ust.2, pkt.2, ust 3 i 5, art.58, ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. systemie światy z późniejszymi zmianami Nazwa: Zespół Szkół w Lubwidzu, zwanym dalej Zespłem Szkół lub Zespłem. 2. Zespół jest szkłą publiczną. 3. Siedziba Zespłu mieści się w Lubwidzu przy ul. Jana Pawła 46 A. 4. Nazwa i adres Zespłu używana jest w pełnym brzmieniu na tablicach i pieczęciach urzędwych wspólnych dla Szkół wchdzących w skład Zespłu: Zespół Szkół w Lubwidzu ul. Jana Pawła II 46 A Lubwidz 5. W skład Zespłu Szkół w Lubwidzu wchdzą i używają pieczęci w brzmieniu: a) Samrządwe Przedszkle nr 1 w Lubwidzu Zespół Szkół w Lubwidzu Samrządwe Przedszkle nr 1 ul. Jana Pawła II 46 A Lubwidz b) Szkła Pdstawwa im. pr. St. Mackiewicza w Lubwidzu. c) Gimnazjum nr 1 w Lubwidzu. Zespół Szkół w Lubwidzu Szkła Pdstawwa im. pr. St. Mackiewicza ul. Jana Pawła II 46 A Lubwidz Zespół Szkół w Lubwidzu Gimnazjum nr 1 ul. Jana Pawła II 46 A Lubwidz 5

6 3 1. D bwdu Zespłu Szkół w Lubwidzu należą miejscwści: Lubwidz, Bądzyn, Osówka, Żelaźnia, Dziwy, Pątki, Knpaty, Ruda, Truniak, Sztk, Ośniak. 2. Organem prwadzącym jest Urząd Gminy w Lubwidzu. 3. Organem sprawującym nadzór pedaggiczny jest Mazwiecki Kuratr Oświaty. 4. Zespół jest samrządwą jednstką budżetwą. 5. Zespół Szkół w Lubwidzu zapewnia ucznim mżliwść krzystania z: a) pmieszczeń d nauki z niezbędnym wypsażeniem, b) bibliteki, c) świetlicy, d) stłówki, e) placu zabaw, f) biska szklneg. 6. Wychwaniem przedszklnym bjęte są dzieci d 3 rku życia d 6 rku życia. W szczególnie uzasadninych przypadkach wychwaniem przedszklnym mgą być bjęte dzieci, które ukńczyły 2,5 rku. 7. Czas trwania cyklu kształcenia w szkle pdstawwej zgdnie z przepisami w sprawie ramwych planów nauczania wynsi 6 lat. Nauka w szkle pdstawwej pprzedzna jest bwiązkwym rcznym przygtwaniem przedszklnym. 8. Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum zgdnie z przepisami w sprawie ramwych planów nauczania wynsi 3 lata. Warunkiem pdjęcia nauki jest ukńczenie sześciletniej szkły pdstawwej. 9. Rk szklny rzpczyna się z dniem 1 września każdeg rku, a kńczy z dniem 31 sierpnia następneg rku. 10. Pdstawwymi frmami działalnści dydaktyczn-wychwawczej szkły są: a) bwiązkwe zajęcia edukacyjne, b) zajęcia rzwijające zaintereswania i uzdlnienia, zajęcia dydaktycznwyrównawcze i specjalistyczne rganizwane dla uczniów wymagających szczególneg wsparcia w rzwju lub pmcy psychlgiczn-pedaggicznej, c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnsprawnych, d) zajęcia rzwijające sprawnść fizyczną. 6

7 Rzdział II Cele i zadania Zespłu Szkół Przedszkle, Szkła Pdstawwa i Gimnazjum 4 Zespół Szkół realizuje cele i zadania kreślne w ustawie systemie światy raz przepisach wydanych na jej pdstawie, a w szczególnści: 1. Umżliwia zdbycie wiedzy i umiejętnści niezbędnych d uzyskania świadectwa ukńczenia szkły. 2. Zapewnia ucznim mżliwści pełneg rzwju umysłweg, mraln emcjnalneg i fizyczneg, w zgdzie z ich ptrzebami i mżliwściami psychfizycznymi, w warunkach pszanwania ich gdnści sbistej raz wlnści światpglądwej i wyznaniwej. 3. Umżliwia abslwentm, dknanie świadmeg wybru dalszeg kształcenia. 4. Umżliwia wypsażenie uczniów w umiejętnści przydatne w pdejmwaniu racjnalnych decyzji i dtyczących wybru zawdu. 5. Stwarza system dradztwa zawdweg, który zapewnia ucznim pznanie mżliwści zdbycia zawdów ferwanych przez szkły i wymagań jakie stawiają ne kandydatm. 6. Współpracuje w kształtwaniu śrdwiska wychwawczeg przez uspłecznianie dzieci i młdzieży, rzwój samrządnści, wychwanie w zdrwiu, współpracę z rdzicami. 7. Sprawuje piekę nad uczniami, dpwiedni d ich wieku i ptrzeb raz mżliwści szkły. 8. W miarę psiadanych śrdków i mżliwści, zapewnia ucznim piekę psychlgiczną i pedaggiczną, zdrwtną raz bezpieczeństw pdczas zajęć bwiązkwych, nadbwiązkwych, pzalekcyjnych w szkle i w czasie imprez rganizwanych przez szkłę. 9. Uczniwie mający trudnści z przystswaniem spłecznym i wymagający psychlgicznej i pedaggicznej pmcy, mgą krzystać z prad PPP w Żurminie lub innych wybranych przez ich piekunów prawnych pradni publicznych i niepublicznych. 10. Umżliwia rzwijanie zaintereswań uczniów, pprzez rganizwanie zajęć ddatkwych z uwzględnieniem ich ptrzeb rzwjwych raz realizuje indywidualne prgramy nauczania i daje mżliwść ukńczenia szkły, w skrócnym czasie (zgdnie z pinią lub rzeczeniem PPP i bwiązującym prawem światwym). 11. Szkła rganizuje zajęcia artystyczne dla wszystkich uczniów, uwzględniając ich zaintereswania i ptrzeby. Zajęcia są rganizwane zgdnie z regulaminem. 7

8 12. Szkła na życzenie rdziców wyrażne pisemnym świadczeniem zapewnia ucznim udział w lekcjach religii i/lub etyki. 13. Ucznim, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii i/lub etyki zgdnie z świadczeniami rdziców - szkła zapewnia piekę w świetlicy szklnej. 14. Szkła rganizuje bwiązkwe zajęcia edukacyjne Wychwanie d życia w rdzinie dla uczniów kl. 5 i 6 szkły pdstawwej i gimnazjum. Uczniwie nie birą udziału w zajęciach jeśli jeg rdzice/prawni piekunwie zgłszą Dyrektrwi Szkły w frmie pisemnej rezygnację z udziału w tych zajęciach. 15. Zajęcia Wychwanie d życia w rdzinie nie pdlegają cenie i nie maja wpływu na prmcję ucznia d klasy prgramw wyższej ani na ukńczenie szkły przez ucznia. 16. Prwadzi różne frmy pieki i pmcy ucznim, którym z przyczyn rzwjwych, rdzinnych lub lswych ptrzebna jest pmc i wsparcie. 17. Współdziała z rdzicami lub prawnymi piekunami w zakresie nauczania, wychwania i prfilaktyki. 18. D realizacji zadań związanych z wychwaniem, wspieraniem wszechstrnneg rzwju, zapbieganiem niewłaściwych zachwań raz prmwaniu zdrwia w Zesple Szkół w Lubwidzu pracwuję się Prgram Wychwawczy i Prgram Prfilaktyki. Prgramy dstswane są d ptrzeb rzwjwych uczniów raz śrdwiska, skierwane są d uczniów, nauczycieli i rdziców. 19. Zadaniem szkły jest infrmwanie uczniów raz ich rdziców pzimie siągnięć edukacyjnych i zachwaniu. Szczegółwe zasady ceniania uczniów zawarte zstały w rzdziale VIII niniejszeg statutu, Wewnątrzszklnym Systemie Oceniania uczniów, dpwiedni dla Szkły Pdstawwej klas 1-3, 4-6 i Gimnazjum, raz w Kryteriach Ocen Zachwania uczniów Zespół wyknuje zadania piekuńcze, dpwiedni d wieku uczniów i ptrzeb śrdwiskwych, z uwzględnieniem bwiązujących gólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny. 2. Każdy nauczyciel systematycznie kntrluje miejsce, w którym prwadzi zajęcia. Dstrzeżne zagrżenia usuwa alb zgłasza Dyrektrwi Szkły. 3. Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest stała kntrla becnści uczniów na każdej lekcji raz reagwanie na ich niebecnści. 4. W pracwniach zwiększnym ryzyku wypadku, piekun pracwni pracwuje regulamin pracwni i każdrazw na pczątku rku szklneg, zapznaje z nim uczniów. 5. W czasie zajęć bwiązkwych i nadbwiązkwych z wychwania fizyczneg raz w czasie zawdów sprtwych, uczniwie nie mgą pzstawać bez nadzru sób d teg upważninych. 8

9 6. W czasie przerw nadzór nad uczniami pełnią nauczyciele według dpwiednieg harmngramu i regulaminu dyżurów (harmngram znajduje się w widcznym miejscu w pkju nauczycielskim). 7. Na udział ucznia w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lkalnej), kierwnik wycieczki musi uzyskać zgdę pisemną jeg rdziców (piekunów prawnych). 8. Wszystkie wycieczki i imprezy pzalkalne, wymagają wypełnienia Karty wycieczki. 9. Kierwnikiem i piekunami wycieczki mgą być nauczyciele, którzy psiadają wymagane uprawnienia. 10. Liczebnść uczniów przypadających na jedneg piekuna pdczas wycieczek regulują ddzielne przepisy zamieszczne w regulaminie. 11. W miarę ptrzeb, dla dzieci niepełnsprawnych i przewlekle chrych, rganizuje się nauczanie indywidualne i zindywidualizwane. 12. Szkła występuje pmc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnych warunkach rdzinnych d dpwiednich instytucji. 13. Uczniwie uczestniczą w pracach na rzecz szkły i śrdwiska p zapewnieniu im właściwej pieki i bezpieczeństwa Dyrektr Szkły pwierza każdy ddział szczególnej piece wychwawczej jednemu nauczycielwi uczącemu w zesple, zwanemu dalej wychwawcą. 2. Szkła prwadzi dla każdeg ucznia przez jeg kres nauki w danej szkle arkusz cen ucznia. Wzór arkusza cen kreślają drębne przepisy. a) wpisów w arkuszu dknuje wychwawca na pdstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, prtkłach egzaminów klasyfikacyjnych i pprawkwych, prtkłach zebrań Rady Pedaggicznej i infrmacji wyniku sprawdzianu przeprwadzneg w statnim rku nauki w szkle pdstawwej i gimnazjum, b) piswe ceny rczne i ceny z zachwania sprządzne kmputerw i pdpisane przez wychwawcę klasy mżna dłączyć d arkusza c jest równznaczne z wpisem w arkusz cen, c) nauczyciel wypełniający arkusz cen ucznia ptwierdza pdpisem zgdnść wpisów z dkumentami, na pdstawie których ich dknan. 9

10 Rzdział III Organy Zespłu Szkół i ich zadania Organami Zespłu Szkół są: a) Dyrektr Zespłu Szkół, b) Rada Pedaggiczna, c) Rada Rdziców, d) Samrząd Uczniwski D bwiązków Dyrektra Zespłu Szkół należy: a) kierwanie działalnścią szkły i reprezentwanie jej na zewnątrz, b) sprawwanie nadzru pedaggiczneg, c) sprawwanie pieki nad uczniami raz stwarzanie warunków harmnijneg rzwju psychfizyczneg, d) zapewnienie bezpieczeństwa ucznim i nauczycielm w czasie zajęć rganizwanych przez szkłę, e) współpraca z Radą Pedaggiczną, Rdzicami i Samrządem Uczniwskim, f) realizwanie uchwał Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców, g) dyspnwanie śrdkami kreślnymi w planie finanswym szkły i pnsi dpwiedzialnść za ich prawidłwe wykrzystanie, h) współdziałanie ze szkłami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w rganizacji praktyk pedaggicznych, i) właściwa rganizacja i przebieg sprawdzianu i egzaminów, j) stwrzenie warunków d działania w szkle wlntariuszy, stwarzyszeń i innych rganizacji, których celem statutwym jest prwadzenie, rzszerzanie i wzbgacenie pracy dydaktycznej, wychwawczej i piekuńczej, k) pracwanie dkumentów prgramw rganizacyjnych szkły, arkusza rganizacyjneg szkły i tygdniweg rzkładu zajęć, l) pracwanie raz zatwierdzenie zakresu bwiązków nauczycieli i pracwników niepedaggicznych szkły, m) wspmaganie rzwju zawdweg nauczycieli, w szczególnści przez rganizwanie szkleń, narad i knferencji raz systematyczną współpracę z placówkami dsknalenia nauczycieli, 10

11 n) dpuszczenie d użytku szklneg prgramów nauczania, zaprpnwanych przez nauczycieli i zapiniwanych przez Radę Pedaggiczną, ) prwadzenie ewidencji spełniania bwiązku szklneg przez uczniów zamieszkujących w bwdzie szkły raz sprawuje kntrlę jeg realizacji. 2. Dyrektr ma praw d: a) wstrzymania uchwał rady pedaggicznej niezgdnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wyknania uchwały dyrektr niezwłcznie zawiadamia rgan prwadzący szkłę raz rgan sprawujący nadzór pedaggiczny, b) draczania bwiązku szklneg, c) pdejmwania decyzji w zakresie realizacji bwiązku szklneg, d) wyrażania zgdy na realizację bwiązku szklneg pza szkłą, e) wniskwania d Kuratra Oświaty przeniesienie ucznia d innej szkły na pdstawie uchwały Rady Pedaggicznej, f) zatrudniania i zwalniania nauczycieli raz innych pracwników szkły, g) przyznawania nagród raz wymierzania kar prządkwych nauczycielm i innym pracwnikm szkły, h) występwania z wniskami, p zasięgnięciu pinii Rady Pedaggicznej, w sprawach dznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli raz pzstałych pracwników szkły, i) zatrudniania i zwalniania nauczycieli raz pracwników niepedaggicznych, j) przyznawania nagród raz wymierzania kar prządkwych nauczycielm i innym pracwnikm szkły, zgdnie z Regulaminem Pracy, k) ceny pracy nauczycieli i innych pracwników, l) inicjwania eksperymentów i nwczesnych metd nauczania, m) piniwania wnisków pmc stypendialną (stypendia szklne, zasiłki szklne) składanych przez rdziców d urzędu gminy, n) piniwania wnisków dfinanswanie pdręczników szklnych zgdnie z drębnymi przepisami. 3. Dyrektr Szkły dpwiada za: a) pzim uzyskiwania wyników nauczania i wychwania, b) zgdnść funkcjnwania szkły z przepisami prawa światweg i niniejszeg Statutu, c) bezpieczeństw pieczęci i druków ścisłeg zarachwania. 11

12 4. W przypadku niebecnści dyrektra jeg bwiązki pełni zastępca dyrektra, a w sytuacji gdy niebecny jest dyrektr i wice dyrektr inny nauczyciel tej szkły, wyznaczny przez rgan prwadzący Rada Pedaggiczna jest klegialnym rganem szkły w zakresie jej statutwych zadań edukacyjnych, wychwawczych i piekuńczych, uprawninym d wydawania aktów prawa na terenie szkły. 2. W skład Rady Pedaggicznej wchdzą dyrektr szkły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkle. 3. Przewdniczącym Rady Pedaggicznej jest Dyrektr Zespłu Szkół. 4. Przewdniczący prwadzi i przygtwuje zebrania, jest dpwiedzialny za zawiadmienie wszystkich jej człnków terminie i prządku zebrania zgdnie z Regulaminem Rady Pedaggicznej. 5. W zebraniach Rady Pedaggicznej mgą brać udział sby zaprszne przez przewdnicząceg za zgdą lub na wnisek Rady. Mają ni głs dradczy. 6. Uchwały Rady Pedaggicznej zapadają zwykłą większścią głsów przy becnści c najmniej płwy człnków Rady. 7. Psiedzenia Rady są prtkłwane. 8. Człnkwie Rady zbwiązani są d nieujawniania spraw, które mgłyby naruszać dbr sbiste uczniów, ich rdziców, a także nauczycieli i innych pracwników szkły. 9. Rada Pedaggiczna przygtwuje prjekt statutu szkły alb jeg zmiany i przedstawia d uchwalenia Radzie Rdziców. 10. D kmpetencji Rady Pedaggicznej należy: a) uchwalenie regulaminu swjej działalnści, b) zatwierdzenie planów pracy szkły, c) pdejmwanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i prmcji uczniów, d) pdejmwanie uchwał w sprawie innwacji i eksperymentów pedaggicznych, e) ustalanie rganizacji wewnątrzszklneg dsknalenia zawdweg nauczycieli, f) pdejmwanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów na pdstawie drębnych przepisów. 11. Rada Pedaggiczna ma praw d: a) piniwania: 12

13 arkusza rganizacyjneg szkły, tygdniweg rzkładu zajęć, prjektu finansweg szkły, wnisków Dyrektra przyznanie nauczycielm dznaczeń, nagród i innych wyróżnień, kandydatów na stanwisk dyrektra w trybie art. 36a ust.4 Ustawy systemie światy, szklneg zestawu prgramów nauczania, przedstawinych przez Dyrektra prpzycji realizacji dwóch gdzin zajęć wychwania fizyczneg w klasach 4 6 Szkły Pdstawwej i Gimnazjum, b) delegwania przedstawiciela d kmisji knkurswej na stanwisk dyrektra szkły, c) występwania d rganu prwadząceg szkłę z wniskiem dwłanie z funkcji dyrektra szkły, występwania d Dyrektra dwłanie nauczyciela z funkcji kierwniczej Rdzice uczniów mają praw d wyłnienia swjej reprezentacji Rady Rdziców. 2. W skład Rady Rdziców wchdzą p jednym przedstawicielu rad ddziałwych wybranych w tajnych wybrach przez zebranie rdziców uczniów daneg ddziału. 3. Celem Rady Rdziców jest reprezentwanie gółu rdziców Szkły raz pdejmwanie działań zmierzających d dsknalenia statutwej działalnści szkły. Szczególnym celem jest działanie na rzecz piekuńcz wychwawczej funkcji szkły. 4. Rada Rdziców uchwala regulamin swjej działalnści. 5. D kmpetencji Rady Rdziców należy uchwalanie w przumieniu z Radą Pedaggiczną: a) Prgramu Wychwawczeg bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze wychwawczym skierwane d uczniów, b) Prgramu Prfilaktyki dstswaneg d ptrzeb rzwjwych uczniów raz ptrzeb daneg śrdwiska, bejmująceg wszystkie treści i działania charakterze prfilaktycznym skierwane d uczniów, nauczycieli i rdziców. 6. Rada Rdziców piniuje prjekt planu finansweg składaneg przez Dyrektra Szkły. 13

14 a) Rada Rdziców mże wystąpić d dyrektra i innych rganów szkły, rganu prwadząceg raz rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny z wniskami i piniami we wszystkich sprawach Zespłu Szkół, b) W celu wspierania działalnści statutwej Zespłu Szkół, Rada Rdziców grmadzi fundusze z dbrwlnych składek rdziców raz innych źródeł. Zasady wydatkwania funduszy Rady Rdziców kreślają drębne przepisy W Zesple Szkół działa Samrząd Uczniwski reprezentujący Przedszkle, Szkłę Pdstawwą i Gimnazjum. 2. Samrząd Uczniwski twrzą wszyscy uczniwie Zespłu Szkół, spśród których wybierany jest zarząd samrządu uczniwskieg. 3. Zasady wybierania i działania zarządu samrządu uczniwskieg kreśla regulamin uchwalny przez gół uczniów w głswaniu równym, tajnym i pwszechnym. 4. Regulamin Samrządu nie mże być sprzeczny ze statutem szkły. 5. Zarząd Samrządu Uczniwskieg jest jedynym reprezentantem gółu uczniów. 6. Samrząd Uczniwski mże przedstawiać wniski i pinie Radzie Rdziców, Radzie Pedaggicznej raz Dyrektrwi we wszystkich sprawach Zespłu Szkół, a w szczególnści w sprawach dtyczących realizacji pdstawwych praw uczniów, takich jak: a) praw d zapznania się z prgramem nauczania i wychwania, jeg treścią, celem i stawianymi wymaganiami, b) praw d jawnej i umtywwanej ceny pstępów w nauce i zachwaniu, c) praw d rganizacji życia szklneg, umżliwiająceg zachwanie właściwych prprcji między wysiłkiem szklnym, a mżliwścią rzwijania i zaspkajania własnych zaintereswań, d) praw rganizwania działalnści kulturalnej, światwej, sprtwej raz rzrywkwej zgdnie z własnymi ptrzebami i mżliwściami rganizacyjnymi szkły w przumieniu z dyrektrem szkły, e) praw d wyrażania pinii pracy nauczycieli tylk w wyjątkwych sytuacjach (np. d dkumentacji dtyczącej awansu zawdweg nauczyciela) Wszystkie rgany działają na rzecz szkły, pdejmując zasadę współpracy i nieingerencji w swje kmpetencje. 2. Rdzice i uczniwie przedstawiają wniski i pinie pprzez swje reprezentacje Dyrektrwi Zespłu i Radzie Pedaggicznej w frmie pisemnej lub ustnej. 14

15 3. Wniski i pinie pwinny być rzpatrzne na najbliższych psiedzeniach zaintereswanych rganów, a w szczególnści uzasadninych przypadkach wymagających pdjęcia decyzji w terminie 7 dni. 4. Wniskdawca szkły mże dwłać się d decyzji: a) Dyrektra Zespłu d rganu prwadząceg, a w sprawach pedaggicznych d Kuratra Oświaty, b) Rady Pedaggicznej, Rady Rdziców i Samrządu Uczniwskieg d Dyrektra Szkły w terminie 14 dni d daty ich pdjęcia. 5. Wszystkie rgany szkły bwiązane są d wzajemneg infrmwania się pdjętych lub planwanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni d daty ich pdjęcia. 13 W celu dbreg współdziałania rdziców raz nauczycieli wychwawców, w Zesple Szkół wyznacza się raz w miesiącu dzień, w którym rdzice lub piekunwie mają praw d: 1. Zapznania się z zasadami i zamierzeniami dydaktyczn wychwawczymi w danej szkle, klasie raz przepisami dtyczącymi ceniania, klasyfikwania, prmwania uczniów i przeprwadzania egzaminów. 2. Uzyskania rzetelnej infrmacji na temat swjeg dziecka, jeg zachwania, pstępów i przyczyn trudnści w nauce. 3. Uzyskania infrmacji i prad w sprawach wychwania raz dalszeg kształcenia swych dzieci. 4. Wyrażania pinii na temat pracy szkły i przekazywania ich Dyrektrwi Zespłu Szkół. Nauczyciele i wychwawcy zbwiązani są, w wyznacznych przez Dyrektra Szkły dniach i miejscu (pkój dla rdzica- sala nr 5), d przebywania w szkle i udzielania rdzicm infrmacji. 5. Ddatkw, c najmniej raz na semestr, rganizuje się sptkania z rdzicami w celu wymiany infrmacji raz dyskusji na tematy wychwawcze. 14 Zasady współdziałania rganów Zespłu Szkół i tryb rzstrzygania sprów. 1. Spry kmpetencyjne lub inne sytuacje knfliktwe między rganami Zespłu Szkół, pwinny być rzwiązane na drdze plubwnej ugdy. 2. W przypadku braku plubwnej zgdy, strnm przysługuje praw zwrócenia się d rganu prwadząceg Szkłę rzstrzygnięcie spru. 3. W przypadku naruszenia praw człnków spłecznści szklnej, sbą upważniną d przeprwadzania analizy sprawy jest Dyrektr Zespłu Szkół. 15

16 Jeżeli jedną ze strn spru jest Dyrektr, sprawę mżna przekazać rganwi pełniącemu nadzór pedaggiczny. 4. Knflikt pmiędzy nauczycielem i uczniem. W sprawach knfliktwych rzekają w pierwszej instancji: a) wychwawca klasy dla nauczycieli uczących w danej klasie, b) Dyrektr Szkły dla wychwawców i nauczycieli zatrudninych w szkle, c) d rzeczenia Dyrektra Szkły mże być wniesine dwłanie d rganu prwadząceg. Odwłanie wnsi jedna ze strn. W terminie d 14 dni d daty wydania rzeczenia. 5. Knflikty pmiędzy nauczycielami. a) pstępwanie prwadzi Dyrektr Szkły, b) w wypadkach nie rzstrzygnięcia spru, na wnisek Dyrektra, pstępwanie wszczyna Rada Pedaggiczna, nie później niż p upływie 14 dni, c) d decyzji Rady Pedaggicznej mże być wniesine dwłanie d rganu prwadząceg Szkłę, d) knflikt pmiędzy Dyrektrem Szkły a nauczycielami rzpatruje w pierwszej klejnści Rada Pedaggiczna, a następnie na pisemny wnisek jednej ze strn rgan prwadzący Szkłę. 6. Knflikty pmiędzy rdzicami a innymi rganami Szkły. a) Pstępwanie w pierwszej instancji prwadzi Dyrektr Szkły, a następnie Rada Pedaggiczna lub Rada Rdziców, b) W przypadkach sprnych przysługuje praw wniesienia dwłania d rganu prwadząceg w ciągu 14 dni d daty wydania decyzji. 7. Knflikty wewnątrz klas rzstrzyga cała klasa z wychwawcą. 15 Pdjęcie działań w razie wypadków dtyczących uczniów w czasie ich pbytu w szkle i w czasie zajęć rganizwanych przez szkłę pza terenem szkły kreśla Regulamin pstępwania w razie wypadku. Rzdział IV Organizacja Zespłu Szkół Przedszkle, Szkła Pdstawwa i Gimnazjum W szkle zajęcia rzpczynają się w pierwszym pwszednim dniu września (z wyjątkiem sbty) a kńczą w statni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień 16

17 września wypada w piątek lub sbtę, zajęcia dydaktyczn wychwawcze rzpczynają się w najbliższy pniedziałek p dniu 1 września. 2. Ferie zimwe trwają dwa tygdnie w kresie d płwy stycznia d kńca luteg. Dkładny termin ferii dla daneg wjewództwa głasza minister właściwy d spraw światy i wychwania, nie później niż d kńca czerwca każdeg rku pprzedzająceg dwa lata rk, w którym będą trwały ferie zimwe. 3. Dyrektr Szkły, p zasięgnięciu pinii Rady Pedaggicznej, birąc pd uwagę warunki lkalwe i mżliwści rganizacyjne Szkły, mże w danym rku szklnym, ustalić ddatkwe dni wlne d zajęć dydaktyczn wychwawczych, w wymiarze dpwiedni dla: a) Przedszkle bez ddatkwych dni wlnych, b) Szkły Pdstawwej d 6 dni, c) Gimnazjum d 8 dni, 4. Dniami, których mwa w 16 pkt.3. mgą być: a) dzień, w którym dbywa się egzamin przeprwadzany w statnim rku nauki w Szkle Pdstawwej, dla uczniów SP, b) dni, w których dbywa się egzamin przeprwadzany w statnim rku nauki w Gimnazjum, dla uczniów Gimnazjum, c) dni świąt religijnych nie będących dniami ustaww wlnymi d pracy kreślne w przepisach stsunku państwa d pszczególnych kściłów lub związków wyznaniwych, 5. Dyrektr Szkły pwiadamia, w terminie d 30 września daneg rku szklneg, uczniów i ich rdziców ustalnych w danym rku szklnym ddatkwych dniach wlnych d zajęć dydaktyczn wychwawczych, których mwa w 16 pkt W szczególnie uzasadninych przypadkach, Dyrektr Szkły w przumieniu z rganem prwadzącym, mże ustalić inny ddatkwy dzień wlny d zajęć dydaktyczn wychwawczych, pza ddatkwymi dniami wlnymi d zajęć dydaktyczn wychwawczych, których mwa w 16 pkt. 3, pd warunkiem zrealizwania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sbtę. 7. W dniach, których mwa w 16 pkt.3, Szkła ma bwiązek zrganizwania zajęć piekuńcz wychwawczych. 8. Pdstawwą jednstką rganizacyjną Zespłu Szkół jest ddział złżny z uczniów, którzy w jednrcznym cyklu nauki daneg rku szklneg uczą się wszystkich przedmitów bwiązkwych, kreślnych planem nauczania. 9. Pdstawwą frmą pracy szkły są zajęcia edukacyjne, prwadzne w systemie klasw lekcyjnym. 10. Szkła prwadzi dla każdeg ddziału dziennik lekcyjny, w którym dkumentuje się przebieg nauczania w danym rku szklnym. W dzienniku lekcyjnym dntwuje się becnść uczniów na zajęciach edukacyjnych raz wpisuje się 17

18 tematy przeprwadznych zajęć, ceny uzyskane przez uczniów z pszczególnych zajęć edukacyjnych, ceny zachwania, a także przeprwadzne hspitacje zajęć edukacyjnych. Przeprwadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel ptwierdza pdpisem. 11. Szkła prwadzi dla każdych zajęć (kła, sekcji, klubu, zespłu, grupy) dziennik zajęć ddatkwych, w którym dkumentuje się przebieg tych zajęć w danym rku szklnym. a) d dziennika zajęć ddatkwych wynikających z arkusza rganizacyjneg wpisuje się w prządku alfabetycznym nazwiska i imina uczniów i wychwanków, daty i miejsca urdzenia, nazwiska i imina rdziców (prawnych piekunów) i adresy ich zamieszkania, załżenia prgramwe na dany rk szklny, tygdniwy rzkład zajęć i tematy przeprwadznych zajęć raz dntwuje się becnści uczniów na zajęciach. b) d dziennika zajęć wynikających z art. 42 KN wpisuje się charakterystykę zajęć/ prgram zajęć, imina i nazwiska, klasę, tematy przeprwadznych zajęć, gdziny w których dbyły się zajęcia raz czas trwania zajęć. Imina i nazwiska uczniów stanwią listę becnści. 12. Na terenie Zespłu Szkół bwiązuje nszenie przez uczniów dpwiednieg strju: ma być schludny, nie wyzywający. Każdy uczeń ma bwiązek krzystać z szatni szklnej wg regulaminu. 13. W statnim rku nauki w Szkle Pdstawwej i Gimnazjum przeprwadza się sprawdzian lub egzamin zgdnie z drębnymi przepisami. 14. Zespół Szkół rganizuje urczystści szklne zgdnie z crcznym kalendarzem imprez, zatwierdznym przez Radę Pedaggiczną. 15. Każda planwana impreza szklna musi być zgłszna d Dyrektra Szkły. 16. Wycieczki szklne, raz dyskteki rganizwane są zgdnie z zasadami zawartymi w regulaminach rganizacyjnych tych imprez zatwierdznych przez Radę Pedaggiczną i Radę Rdziców. 17. Uczniwie nie uczęszczający na lekcję religii, zajęcia Wychwanie d życia w rdzinie przychdzą później d szkły, wracają wcześniej d dmu lub przebywają w świetlicy szklnej, w zależnści d rzkładu zajęć lekcyjnych danej klasy. 18. Rdzice (piekunwie prawni) dzieci klas 1 3 Szkły Pdstawwej sbiście dprwadzają dzieci d szkły i dbierają p skńcznych zajęciach. Na pisemne żądanie rdziców (piekunów prawnych), dzieck mże wracać ze szkły d dmu samdzielnie lub pd pieką sób wskazanych Szczegółwą rganizację nauczania, wychwania i pieki w danym rku szklnym kreśla arkusz rganizacyjny szkły pracwany przez Dyrektra Zespłu Szkół, z uwzględnieniem szklneg planu nauczania. Arkusz rganizacyjny pracwany 18

19 przez Dyrektra d dnia 30 kwietnia każdeg rku, zatwierdza rgan prwadzący szkłę d dnia 30 maja daneg rku. 2. W arkuszu rganizacyjnym Zespłu Szkół zamieszcza się w szczególnści: liczbę pracwników szkły, w tym pracwników zajmujących stanwiska kierwnicze, gólną liczbę zajęć edukacyjnych finanswanych przez rgan prwadzący szkłę. 3. Na pdstawie zatwierdzneg arkusza rganizacji Zespłu Szkół, Dyrektr z uwzględnieniem zasad chrny zdrwia i higieny pracy, ustala tygdniwy rzkład zajęć kreślając rganizację bwiązkwych i nadbwiązkwych zajęć edukacyjnych. 4. Dyrektr Zespłu pdaje d publicznej wiadmści, d dnia 15 czerwca, szklny zestaw prgramów nauczania i szklny zestaw pdręczników, które będą bwiązywać d pczątku następneg rku szklneg. 5. Prgramy nauczania dpuszcza d użytku dyrektr szkły na wnisek nauczyciela prwadząceg zajęcia. 6. Nauczyciel mże zaprpnwać prgram nauczania pracwany samdzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel mże również zaprpnwać prgram pracwany przez inneg autra (autrów) lub prgram pracwany przez inneg autra (autrów) wraz z dknanymi zmianami. 7. Zaprpnwany prgram nauczania pwinien być dstswany d ptrzeb i mżliwści uczniów dla których jest przeznaczny. 8. Szklny zestaw prgramów nauczania i szklny zestaw pdręczników bwiązuje przez trzy lata szklne dla daneg etapu kształcenia. 9. W uzasadninych przypadkach, Rada Pedaggiczna na wnisek nauczyciela, mże dknać zmian w szklnym zestawie prgramów nauczania lub szklnym zestawie pdręczników, z tym, że zmiana nie mże nastąpić w trakcie rku szklneg. 10. Rada pedaggiczna na wnisek nauczycieli zatwierdza prgramy zajęć, przedsięwzięć ddatkwych. 11. Rada pedaggiczna pdejmuje uchwałę w sprawie wprwadzenia innwacji. 12. Uchwała w sprawie wprwadzenia innwacji mże być pdjęta p uzyskaniu zgdy nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innwacji, pinii rady rdziców, pisemnej zgdy autra lub zespłu autrskieg innwacji na jej prwadzenie w szkle. 13. Uchwałę rady pedaggicznej w sprawie wprwadzenia innwacji wraz z pisem jej zasad raz pinią rady rdziców i zgda autra lub zespłu autrskieg dyrektr szkły przekazuje kuratrwi światy i rganwi prwadzącemu szkłę. 14. Szkła zapewnia darmwe krzystanie z pdręczników i materiałów ćwiczeniwych dla uczniów rzpczynających naukę dpwiedni w rku szklnym: a) 2014/2015- kl. 1 szkły pdstawwej, b) 2015/2016- kl. 1,2,4 szkły pdstawwej i I gimnazjum, c) 2016/2017- kl. 1-5 szkły pdstawwej raz I- II gimnazjum, 19

20 d) 2017/2018- wszyscy uczniwie szkły pdstawwej i gimnazjum. 15. Pdręczniki są własnścią rganu prwadząceg i udstępniane są ucznim na pdstawie umwy użyczenia. Materiały ćwiczeniwe stanwić będą własnść ucznia Zespół Szkół zapewnia bezpłatne nauczanie w przedszklu. 2. Przyjęcie d przedszkla następuje na wnisek rdzica d dyrektra i p uzyskaniu akceptacji kmisji rekrutacyjnej. Wzór wnisku i szczegółwe zasady rekrutacji zstały zawarte w regulaminie przedszkla. 3. Rekrutację d przedszkla przeprwadza kmisja rekrutacyjna pwłana przez dyrektra zespłu. Dyrektr wyznacza przewdnicząceg kmisji rekrutacyjnej. 4. D zadań kmisji rekrutacyjnej należy: a) ustalenie wyników pstępwania rekrutacyjneg i pdanie d publicznej wiadmści listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, b) sprządzenie prtkłu z przebiegu rekrutacji. 5. Nauczanie, wychwanie i pieka w przedszklu dbywa się w czasie ustalnym przez rgan prwadzący, nie krótszym niż 5 gdzin dziennie, w zakresie c najmniej pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg. 6. W przedszklu rganizwane są niedpłatne zajęcia ddatkwe (np. umuzykalniające, nauki języków bcych, gimnastyki gólnrzwjwej). Prwadzne są przez nauczycieli psiadających dpwiednie kwalifikacje. Czas zajęć dstswany jest d wieku dzieci. 7. Pdstawwą jednstką rganizacyjną przedszkla jest ddział bejmujący dzieci w zbliżnym wieku, z uwzględnieniem ich mżliwści rzwjwych, ptrzeb, zaintereswań. 8. Dpuszczalne jest łączenie dzieci 3 i 4 letnich, 4 i 5 letnich, 5 i 6 letnich w ddziałach. 9. Liczba dzieci w ddziale przedszkla mże wynsić d Dzieck mże przebywać w przedszklu w gdzinach d 7:00 d 15: Szczegółwe rzkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć pszczególnych ddziałów i są zatwierdzane przez dyrektra. 12. W kresie wakacji przedszkle ma jednmiesięczną przerwę w prwadzeniu zajęć. 13. W kresie wakacji, ferii zimwych i ferii świątecznych, w przypadku niskiej frekwencji dzieci rganizwane są dyżury międzyddziałwe. 14. Rdzice (piekunwie prawni) dzieci uczęszczających d przedszkla sbiście dprwadzają dzieci d szkły i dbierają p skńcznych zajęciach. Na pisemne 20

21 żądanie rdziców (piekunów prawnych), dzieck mże wracać ze szkły d dmu pd pieką wskazanych sób drsłych. 15. Szczegółwe zasady działania przedszkla kreśla Regulamin Samrządweg Przedszkla nr 1 w Lubwidzu Oddziały w szkle pdstawwej i gimnazjum dzielne są na infrmatyce i zajęciach kmputerwych na grupy nie liczniejsze niż liczba stanwisk w pracwni kmputerwej. 2. Pdział na grupy jest bwiązkwy na zajęciach z języków bcych w ddziałach liczących pwyżej 24 uczniów raz pdczas ćwiczeń z innych przedmitów, w ddziałach pwyżej 30 uczniów. 3. W przypadku ddziałów liczących dpwiedni mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, pdziału na grupy na zajęciach, których mwa w 19 pkt. 2, mżna dknać za zgdą rganu prwadząceg. 4. Zajęcia z wychwania fizyczneg w klasach 4 6 Szkły Pdstawwej i I III Gimnazjum, prwadzne są w grupach liczących d 12 d 24 uczniów. 5. Uczeń mże być zwlniny z zajęć wychwania fizyczneg na kres jedneg semestru lub jedneg rku szklneg na pdstawie pisemneg wnisku rdziców (piekunów prawnych) i zaświadczenia lekarskieg. Decyzję zwlnieniu z zajęć pdejmuje Dyrektr Szkły Gdzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania pszczególnych zajęć w klasach 1-3 Szkły Pdstawwej ustala nauczyciel prwadzący te zajęcia, zachwując gólny tygdniwy czas zajęć ustalny w tygdniwym rzkładzie zajęć raz uzgadniając terminy zajęć ruchwych uczniów z innymi nauczycielami uczącymi w tym samym czasie. W uzasadninych przypadkach dpuszcza się prwadzenie zajęć edukacyjnych w czasie d 30 d 60 minut, zachwując gólny tygdniwy czas zajęć ustalny w tygdniwym rzkładzie zajęć. W Przedszklu gdzina lekcyjna trwa 60 min, zajęcia dydaktyczne trwają d 30 min. 2. Rdzice lub prawni piekunwie dziecka mają praw wniskwania d Dyrektra Szkły przeniesienie dziecka d ddziału równległeg. 3. Zajęcia z języka bceg dla wszystkich ddziałów przydziela Dyrektr Szkły, birąc pd uwagę: a) mżliwści kadrwe szkły, b) mżliwści rganizacyjne nauki w szkle Szkła rganizuje i udziela ucznim, pmc psychlgiczn- pedaggiczną w zależnści d ich indywidualnych ptrzeb i mżliwści psychfizycznych. 21

22 2. Pmc psychlgiczn- pedaggiczna udzielana jest w frmie zajęć dydaktycznwyrównawczych, zajęć rzwijających uzdlnienia, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wybrem kierunku kształcenia i zawdu raz prad i knsultacji. 3. Pmc psychlgiczn- pedaggiczna udzielana jest z inicjatywy ucznia, rdziców ucznia, dyrektra szkły, nauczycieli, nauczycieli wychwawców, pradni psychlgiczn- pedaggicznej, pracwnika scjalneg, kuratra sądweg. 4. W szkle pmc psychlgiczn-pedaggiczna jest udzielana rdzicm uczniów i nauczycielm w frmie prad, knsultacji, warsztatów i szkleń. Prady, knsultacje, warsztaty i szklenia prwadzą nauczyciele, wychwawcy grup wychwawczych i specjaliści. 5. Nauczyciele i specjaliści udzielający pmcy psychlgiczn- pedaggicznej zbwiązani są d prwadzenia dkumentacji z przebiegu udzielanej pmcy, w frmie dziennika zajęć Zespół Szkół zapewnia zajęcia świetlicwe dla uczniów, którzy pzstają w szkle dłużej ze względu na: a) czas pracy rdziców- na wnisek rdziców, b) rganizację djazdu d szkły lub inne klicznści wymagające zapewnienia pieki w szkle. 2. Świetlica zapewnia zajęcia, uwzględniając ptrzeby edukacyjne raz rzwjwe uczniów, a także ich mżliwści psychfizyczne, w szczególnści zajęcia rzwijające zaintereswania ucznia, zajęcia zapewniające prawidłwy rzwój fizyczny raz drabianie lekcji. 3. Pd pieką jedneg nauczyciela nie mże pzstawać więcej niż 25 uczniów. 4. Czas pracy świetlicy szklnej dstswany jest d ptrzeb uczniów raz ich piekunów. 5. Szczegółwe zasady funkcjnwania świetlicy kreślne są w regulaminie Zespół Szkół zapewnia krzystanie z bibliteki szklnej, która umżliwia realizację zadań statutwych szkły. 2. Bibliteka jest interdyscyplinarną pracwnią szkły, służącą ucznim, ich rdzicm, nauczycielm raz pzstałym pracwnikm szkły. 3. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych szkły raz wspiera dsknalenie zawdwe nauczycieli. 4. Lkal bibliteki umżliwia: 22

23 a) grmadzenie i pracwywanie zbirów, b) krzystanie ze zbirów w czytelni, c) wypżyczanie książek ucznim, nauczycielm, pracwnikm szkły raz rdzicm uczniów. 5. Przy biblitece szklnej działa ICIM Internetwe Centrum Infrmacji Multimedialnej, które służy pszukiwaniu, prządkwaniu i wykrzystywaniu infrmacji z różnych źródeł raz efektywneg psługiwania się technlgią infrmatyczną. 6. Zasady krzystania z bibliteki szklnej raz ICIM zawarte są w regulaminach bibliteki umieszcznych w widcznym miejscu. 7. Bibliteka współpracuje z innymi biblitekami, w tym z Gminną Bibliteką Publiczną. 8. Czas pracy bibliteki jest crcznie dstswany d tygdniweg planu zajęć lekcyjnych i p ich zakńczeniu W celu zapewnienia prawidłwej realizacji zadań piekuńczych i wspierania prawidłweg rzwju uczniów, szkła prwadzi stłówkę. 2. Krzystanie ze stłówki szklnej jest dpłatne. 3. Warunki krzystania ze stłówki szklnej w tym wyskść płat za psiłki, ustala dyrektr szkły w przumieniu z rganem prwadzącym szkłę. 4. Organ prwadzący szkłę mże zwlnić rdziców alb ucznia z całści lub części płat: a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rdziny, b) w szczególnie uzasadninych przypadkach lswych. 5. Szczegółwe zasady krzystania ze stłówki kreślne są w regulaminie. 25 Dla uczniów przedszkla i klas 1-3 Szkły Pdstawwej (d lat 3 d lat 10), szkła psiada salę zabaw służącą nauce, zabawie i wypczynkwi. Warunki krzystania z Sali zabaw zawarte są w regulaminie

24 Dla uczniów Zespłu Szkół i abslwentów, szkła psiada salę gimnastyczną i bisk służące d celów edukacji sprtwej w gdzinach pracy szkły raz rekreacji. Zasady krzystania z Sali gimnastycznej i biska zawarte są w regulaminie Szkła sprawuje piekę nad uczniami i zapewnia im bezpieczeństw w czasie, kiedy przebywają na terenie szkły. 2. Każdy nauczyciel jest dpwiedzialny za bezpieczeństw uczniów w czasie prwadznych przez nieg zajęć dydaktyczn wychwawczych, zarówn bjętych ramwym planem nauczania, jak też w czasie zajęć pzalekcyjnych. 3. W czasie imprez gólnszklnych rganizwanych przez szkłę na terenie szkły za bezpieczeństw dpwiada wychwawca klasy. 4. Za bezpieczeństw uczniów w czasie zajęć pzalekcyjnych nadbwiązkwych dpwiada sba prwadząca te zajęcia. 5. Każdy nauczyciel musi systematycznie sprawdzać miejsce, gdzie prwadzi lekcje. Dstrzeżne zagrżenia sam usuwa, bądź też niezwłcznie pwiadamia sekretarza szkły wpisując uszkdzenia d zeszytu usterek (szczególnie dtyczy t pracwni zwiększnym ryzyku wypadku). 6. W Sali gimnastycznej i na bisku nauczyciel ma bwiązek sprawdzić przed każdą lekcją stan sprzętu sprtweg, który ma być wykrzystany na zajęciach. 7. Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkły w czasie przerw są pełnine dyżury nauczycielskie zgdnie z planem dyżurów. Nauczyciel dyżurujący zbwiązany jest: a) aktywnie pełnieć dyżur, b) intereswać się zachwaniem uczniów pdczas przerw: na krytarzu, w klasie, łazienkach raz uczniów będących na placu szklnym, c) zapbiegać niebezpiecznym zabawm i zachwanim, d) pełnić dyżur tak dług aż nastąpi zmiana, e) rzstrzygać wszelkie sprne sprawy pmiędzy uczniami zaistniałe pdczas przerw, f) natychmiast zgłaszać d dyrektra zaistniały wypadek, 8. Nauczyciel dyżurujący bierze całkwitą dpwiedzialnść za bezpieczeństw uczniów pdczas przerw śródlekcyjnych. Rzdział V Nauczyciele i inni pracwnicy Zespłu Szkół 24

25 28 1. W szkle zatrudnia się nauczycieli raz pracwników administracji i bsługi w parciu arkusz rganizacyjny, zatwierdzny przez rgan prwadzący. Warunkiem zatrudnienia na stanwisku pedaggicznym jest psiadanie kwalifikacji pedaggicznych, zgdnie z bwiązującymi przepisami. 2. Nauczyciel, pdczas lub w związku z pełnieniem bwiązków służbwych, krzysta z chrny przewidzianej dla funkcjnariuszy publicznych na zasadach kreślnych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. Kdeks karny (Dz. U. Nr 88. Pz.553, z późniejszymi zmianami). 3. Zadaniem nauczyciela jest: a) realizacja prgramów nauczania, wychwania i pieki wg jeg najlepszej wiedzy i wli raz realizacja zadań rganizacyjnych wyznacznych w planie pracy szkły, b) wybór prgramu nauczania raz pdręcznika spśród prgramów i pdręczników dpuszcznych d użytku szklneg i przedstawienie g d zapiniwania Radzie Pedaggicznej, c) zapewnienie ucznim bezpieczeństwa pdczas zajęć szklnych bwiązkwych i innych, d) dsknalenie umiejętnści dydaktycznych i pdnszeniem pzimu wiedzy merytrycznej przez uczestnictw w knferencjach metdycznych, zespłach samkształceniwych, knsultacjach z dradcami metdycznymi, e) realizwanie zajęć piekuńczych i wychwawczych, uwzględniających ptrzeby i zaintereswania uczniów, f) udzielanie pmcy ucznim w eliminwaniu niepwdzeń szklnych w parciu rzpznanie ich ptrzeb i mżliwści, g) bserwwanie i analizwanie rzwju psychfizyczneg uczniów raz udzielanie im pmcy w przypadku występujących prblemów, h) rzwijanie i ukierunkwanie zdlnści i zaintereswań uczniów raz udzielanie im wszechstrnnej pmcy, i) efektywne wykrzystanie czasu lekcji i pmcy dydaktycznych tj. dbałść pmce dydaktyczne, sprzęt i pmieszczenia szklne, j) pinfrmwanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym psiedzeniem Rady Pedaggicznej przewidywanych dla nieg stpniach semestralnych (rcznych), k) przewidywanym stpniu niedstatecznym nauczyciel przedmitu bwiązany jest pwiadmić ucznia ustnie, a jeg rdziców w frmie pisemnej na 30 dni przed zakńczeniem semestru (rku zajęć dydaktyczn wychwawczych), 25

26 l) zapznanie na pczątku rku szklneg uczniów i ich rdziców ze Statutem szkły. 4. Nauczyciele pnszą dpwiedzialnść za: a) pzim wyników nauczania i wychwania pwierznych im uczniów, b) bezpieczeństw pwierznych piece uczniów w szkle i na zajęciach rganizwanych przez szkłę raz za wypadki wynikające z niedpełnienia bwiązków nauczycielskich w tym zakresie. 5. Praca nauczyciela pwinna cechwać się bezstrnnścią i biektywizmem w cenie uczniów, pdmitwym i sprawiedliwym ich traktwaniem, indywidualnym pdejściem d spraw każdeg ucznia. Nauczyciel ma bwiązek zachwania tajemnicy infrmacji uzyskanych d wychwawców, rdziców (piekunów prawnych), Dyrektra Szkły lub z innych źródeł dtyczących spraw sbistych i rdzinnych ucznia. 6. Nauczycielwi nie wln wykrzystywać uczniów d załatwiania żadnych spraw sbistych. 7. Nauczyciele prwadzący zajęcia w danym ddziale twrzą zespół, któreg zadaniem jest ustalenie zestawu prgramów nauczania dla daneg ddziału raz jeg mdyfikwanie w miarę ptrzeb a także współpraca w zakresie nauczania i wychwania uczniów daneg ddziału raz wymiana infrmacji. 8. Dyrektr Zespłu Szkół mże pwłać zespły wychwawcze, zespły przedmitwe lub inne zespły prblemw zadaniwe. 9. Pracą zespłu kieruje przewdniczący pwłany przez Dyrektra lub na wnisek człnków zespłu. 10. Przewdniczący zespłu dpwiedzialny jest za pracwanie szczegółweg prgramu pracy zespłu, jeg systematyczną działalnść zgdną z tym prgramem raz przedstawienie semestralneg sprawzdania. 11. Nauczyciel ma praw d awansu zawdweg zgdnie z Rzprządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. 12. Na wnisek dyrektra lub własny, każdy nauczyciel mże dknać ceny pracy. Dyrektr d ceny pracy wykrzystuje zgrmadzne infrmacje pracy nauczyciela W szkle zatrudniny jest pedagg, d jeg zadań należy: a) rganizwanie kmplekswej pmcy ucznim z rdzin: ubgich, niewydlnych wychwawcz i dysfunkcyjnych, b) czuwanie nad prawidłwym przebiegiem prcesów adaptacji i integracji w śrdwisku uczniwskim, c) pmc ucznim w pknywaniu niepwdzeń szklnych, 26

27 d) rganizwanie indywidualnej pmcy pedaggiczn- psychlgicznej, e) diagnzwanie zachwań agresywnych, przemcy i uzależnień, f) edukacja rdziców i nauczycieli w zakresie zapbiegania: przemcy, agresji i uzależnień, g) prfilaktyka zachwań ryzykwnych i prmcja zdrweg stylu, h) eliminwanie z życia szkły zachwań nagannych wychwawcz, i) mnitrwanie realizacji bwiązku szklneg, j) krdynwanie współpracy z placówkami wspierającymi prawidłwy rzwój uczniów, k) prwadzenie dkumentacji. 2. W szkle zatrudniny jest lgpeda, d jeg bwiązków należy: a) przeprwadzenie badań lgpedycznych, wybranymi przez siebie narzędziami, b) prwadzenie ćwiczeń usprawniających mtrykę narządów mwy, ćwiczeń ddechwych i fnacyjnych, c) dsknalenie umiejętnści kmunikacyjnych u uczniów, d) pwiększanie u uczniów zasbu leksykalneg raz praca nad gramatyczną strną wypwiedzi, e) kształtwanie słuchu fnematyczneg u dzieci, f) rganizacja terapii lgpedycznej dla dzieci z zaburzeniami mwy, g) rganizwanie i prwadzenie pradnictwa dla rdziców, h) prwadzenie dkumentacji Oddziałem klaswym piekuje się nauczyciel wychwawca. 2. Dla zachwania ciągłści pracy wychwawczej, w miarę mżliwści, wychwawca prwadzi swój ddział przez kres pbytu w przedszklu i pdczas każdeg etapu edukacyjneg. 3. W przedszklu wychwawca prwadzi swój ddział przez klejne lata pbytu dzieci w przedszklu. 4. Wychwawcą w klasach 1-3 szkły pdstawwej jest nauczyciel prwadzący zajęcia w danej klasie przez cały etap edukacyjny. 27

28 5. Wychwawcą w klasach 4-6 szkły pdstawwej i I-III gimnazjum mże być każdy nauczyciel zatrudniny w szkle (z wyłączeniem nauczyciela religii). 6. Zadaniem wychwawcy jest: a) twrzenie warunków wspmagających rzwój ucznia, prces jeg uczenia się raz przygtwania d życia w rdzinie i spłeczeństwie, b) inspirwanie i wspmaganie działań zespłwych uczniów, c) pdejmwanie działań umżliwiających rzwiązanie knfliktów w zesple uczniów raz pmiędzy uczniami a innymi człnkami spłecznści szklnej, d) wychwawca w celu realizacji zadań, e) tacza indywidualną pieką każdeg wychwanka, f) planuje i rganizuje wspólnie z uczniami i ich rdzicami różne frmy życia zespłweg, rzwijające jednstki i integrujące zespół uczniwski raz ustala treści i frmy zajęć tematycznych na gdzinach d dyspzycji wychwawcy, g) współdziała z nauczycielami uczącymi w jeg ddziale w ramach zespłu nauczycielskieg uzgadniając z nim i krdynując działania wychwawcze wbec gółu uczniów, a także wbec tych, którym ptrzebna jest indywidualna pieka (dtyczy t zarówn uczniów szczególnie uzdlninych jak i z różnymi trudnściami i niepwdzeniami), infrmuje zespół w spsób dyskretny prblemach pzaszklnych i sytuacji rdzinnej swich wychwanków mgących mieć wpływ na pzim ich nauki i zachwanie, h) utrzymuje kntakty z rdzicami (piekunami prawnymi) uczniów (sptkania indywidualne, rzmwy telefniczne, zawiadmienia listwne) w celu pznania i ustalenia ptrzeb piekuńcz wychwawczych dzieci, kazywania rdzicm pmcy w ich działaniach wychwawczych, włączania ich w życie klasy i szkły, i) kntrlwanie realizacji bwiązku szklneg przez wychwanków, w szczególnści w zakresie regularneg uczęszczania przez dzieck na zajęcia lekcyjne, j) dknywanie ceny wyników nauczania i pracy wychwawczej raz przedkładanie sprawzdania z pstępów dydaktyczn-wychwawczych na psiedzeniach Rady Pedaggicznej. 7. Wychwawca realizuje cele i zadania Szklneg Prgramu Wychwawczeg i Prgramu Prfilaktyki. 8. Wychwawca krzysta w swej pracy z pmcy merytrycznej i metdycznej nauczycieli, dradców, pedagga, lgpedy, pracwników pradni psychlgiczn pedaggicznej, pielęgniarki, kuratrów sądwych, pracwników plicji, a także współpracuje z instytucjami kulturaln światwymi działającymi w śrdwisku. 9. Zmiana wychwawcy mże nastąpić: 28

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA: S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Żytowicach na rok szkolny 2013/2014 Regulamin rekrutacji dzieci d Przedszkla w Żytwicach na rk szklny 2013/2014 1 Pdstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (tekst jednlity z 2004 r. Dz. U. z 2004r. Nr 256, pz.2572);

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Podstawa prawna. 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Szczegółwe kryteria rekrutacji d Liceum Ogólnkształcąceg, Technikum Nr 2 i Zasadniczej Szkły Zawdwej nr 2 raz Liceum Ogólnkształcąceg dla Drsłych wchdzących w skład Zespłu Szkół Zawdwych im. Marszałka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KĘDZIERZYN-KOŹLE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Pdstawy prawne Zasady przyjęć d klas I w szkłach pdstawwych, dla których rganem prwadzącym

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013

Harmonogram rekrutacji do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2012/2013 Harmngram rekrutacji d samrządwych przedszkli/ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych w rku szklnym 2012/2013 W rku szklnym 2012/2013 rdzice dzieci urdznych w latach 2007-2009, ubiegających się przyjęcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/ szkoły podstawowej. Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d Punktu Przedszklneg w Kłbuczynie i ddziałów przedszklnych w Szkle Pdstawwej w Kaliskach na rk szklny 2016/2017 Zasady gólne W pstępwaniu rekrutacyjnym birą

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia.

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie: Zasady ustalania oceny zachowania ucznia. Regulamin ceniania zachwania ucznia pracwan na pdstawie: Rzprządzenia MEN z dnia kwietnia 07 r. w sprawie warunków i spsbów ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów i słuchaczy raz przeprwadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dotyczący rekrutacji. im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu Załącznik Nr 4 d Regulaminu rekrutacji w Szkle Pdstawwej nr 2 w Przasnyszu Kmunikat Dyrektra Szkły Pdstawwej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu dtyczący rekrutacji w rku szklnym 2016/2017 Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjnowychowawczy

Projekt edukacyjnowychowawczy Prjekt edukacyjnwychwawczy Mcni bez przemcy Rk szklny 2012/2013 I. Załżenia gólne Prjekt Mcni bez przemcy adreswany jest d uczniów V VI klasy SP raz I klasy gimnazjum. Głównym jeg celem jest przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Ośrdek Pmcy Spłecznej w Wicku zstał pwłany na mcy uchwały Gminnej Rady Nardwej w Wicku nr XII/29/90 z dnia 27 luteg 1990 r. zgdnie z ustawą pmcy spłecznej raz statutem Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji rok szkolny 2015/2016 do Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie

Szczegółowy Regulamin Rekrutacji rok szkolny 2015/2016 do Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie Szczegółwy Regulamin Rekrutacji rk szklny 2015/2016 d Gimnazjum Nr 43 w Szczecinie Pdstawa prawna: art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo