Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 8 im. Wojciecha Korfantego w Mikołowie"

Transkrypt

1 Kncepcja pracy Szkły Pdstawwej nr 8 im. Wjciecha Krfanteg w Mikłwie Naszym drgwskazem są słwa: "Dbra szkła - t przede wszystkim mądra szkła [...] W pracy wychwawczej wszyscy zaangażwani w nią ludzie, zarówn wierzący, jak i pszukujący i niewierzący, pczują się związani najpiękniejszym zadaniem - zadaniem cierpliweg i pełneg spkjnej mądrści ukazywania djrzewającym ludzim, jak być człwiekiem naprawdę " /Kardynał: Karl Wjtyła/ MISJA SZKOŁY SZKOŁA NASZA JEST PLACÓWKĄ, W KTÓREJ UCZNIOWE, NAUCZYCIELE I RODZICE "KROCZĄ DROGĄ WZAJEMNEGO POSZANOWANIA SWOJEJ GODNOŚCI I UCZUĆ". RELACJE POMIĘDZY UCZNIEM A NAUCZYCIELEM, RODZICEM A SZKOŁĄ BĘDĄ PARTNERSKIE I DEMOKRATYCZNE. WIZJA SZKOŁY 1. Szkła a jednstka: - Pragniemy, by w naszej szkle każdy uczeń i nauczyciel czuł się dwartściwanym, zdlnym d sbisteg rzwju, według indywidualnych mżliwści i ptrzeb, a jedncześnie przyczyniał się d rzwju wspólnty szklnej. - Dążymy d teg, by w naszej szkle każdy mógł realizwać najbardziej ambitne plany, a uczniwie mgli siągać sukcesy indywidualne i grupwe. 2. Szkła a wartści: - Z pasją i entuzjazmem będziemy ucznim przekazywać wiedzę, będąc dla nich przykładem pstępwania parteg na wartściach tj.: dpwiedzialnść, sprawiedliwść, twartść, uczciwść, ryginalnść, pasja pznawcza. - Pracę wychwawczą rzumiemy jak "wydbywanie" z młdeg człwieka wartści humanistycznych, czyli uniwersalnych i pnadczaswych, partych na wartściach chrześcijańskich. Najważniejsze z nich t: dróżnianie dbra d zła, wrażliwść na drugieg człwieka, prawda, piękn, miłść, tlerancja, gdnść, wlnść, sprawiedliwść. - Wartści te chcemy ujawniać przy współpracy z dmem rdzinnym dziecka, w spsób, w którym nie będzie chasu pwiązaneg z brakiem etyczneg rzeznania. - Pprzez nauczanie zintegrwane, blkwe i załżenia prgramu wychwawczeg

2 pragniemy pmóc ucznim zbudwać właściwą hierarchię wartści, nauczyć umiejętneg realizwania własnych ptrzeb z pszanwaniem drugieg człwieka. - W prcesie kmunikwania i w pracy wychwawczej będziemy się psługiwać metdą T. Grdna, przestrzegając własnych kdeksów mralnych i zawartych ugód. 3. Szkła a przekazywanie wiedzy i funkcja piekuńcz - wychwawcza. - Zapewniamy ucznim dbre, bezpieczne i przyjazne warunki d nauki. - Będziemy prmwać wiedzę, pprzez ciągłe wzbgacanie bazy dydaktycznej szkły i atrakcyjną fertę zajęć edukacyjnych i pzalekcyjnych. - Kładziemy nacisk na nauczanie w zakresie kmpetencji kluczwych kreślnych w Pdstawie prgramwej kształcenia gólneg, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji języka angielskieg i infrmatyki, czemu sprzyja realizacja prjektów unijnych, - Będziemy pdnsić swje kwalifikacje zawdwe i pstaramy się dbrze przygtwać uczniów d pdjęcia nauki w gimnazjum. - Będziemy wychdzić naprzeciw czekiwanim uczniów i rdziców w zapewnianiu craz lepszej pieki psychlgiczn-pedaggicznej ucznim, w tym pmcy lgpedycznej raz plepszaniu funkcji piekuńczej szkły. - Zawsze udzielimy pmcy indywidualnej uczniwi mającemu trudnści w nauce, a uczniwi szczególnie uzdlninemu pmżemy rzwijać swje uzdlnienia. 4. Wspólnym naszym celem jest: - dbre wykształcenie uczniów na pzimie szkły pdstawwej, - budwanie pdstaw lgicznie uprządkwanej wiedzy, - rzbudzanie zaintereswań raz pasji pznawczych uczniów, - przekazanie umiejętnści krzystania z różnych źródeł infrmacji - wdrażanie d pracy nad własnym rzwjem, - zapznanie uczniów z dziedzictwem kulturwym naszej miejscwści, klicy, reginu, kraju na tle dziedzictwa eurpejskieg, - wdrażanie uczniów d kultywwania chlubnych tradycji naszej szkły raz zrzumienia i przyjęcia wartści "małeg patrityzmu", - przekazanie ucznim umiejętnści krzystania z drbku kultury, histrii i tradycji własneg reginu raz nardu, - wdrażanie d pdejmwania świadmych i dpwiedzialnych decyzji, sprzyjających zachwaniu zdrwia i życia w harmnii z taczającym nas śrdwiskiem naturalnym (przyrdniczym) i spłecznym, - wykształcenie w uczniach pracwitści, zaradnści i dpwiedzialnści, by p ukńczeniu nauki w naszej szkle byli aktywni i twórczy, umieli samdzielnie myśleć i działać na miarę swich lat 5. Szkła a śrdwisk. - Mdel, który przyjęła nasza szkła jest mdelem szkły twartej, której działania i Ambicje wychdzą pza przysłwiwy "mur" szkły. Szkła stara się pełnić cele

3 integracyjne, jedncząc spłecznść naszej miejscwści we wspólnych działaniach, - Dążymy d teg, by być szkłą twórczą, przyjazną dziecim i akceptwaną w śrdwisku lkalnym. - W naszej szkle Dyrektr współpracuje z Radą Pedaggiczną, Radą Rdziców i Samrządem Uczniwskim, c sprawia, że każda ważna decyzja stanwi wyraz przumienia wszystkich działających na jej terenie sił. W naszej szkle uczymy się wszyscy d wszystkich. Każdy dbry pmysł zasługuje na uwagę i realizację. Chcemy siągać jakść, która będzie zadwalać naszych klientów. Prgram wychwawczy 1 party jest metdę Thmasa Grdna Wychwanie bez prażek 2 Jeg naczelne hasł brzmi: Krczymy drgą wzajemneg pszanwania swjej gdnści i uczuć. 3 Składa się n z następujących elementów: Zakładane siągnięcia wychwawcze:,, Abslwent naszej szkły pwinien Pdstawwe zasady realizacji prgramu wychwawczeg. 3 3.Pwinnści i treści wychwawcze realizwane na zajęciach edukacyjnych. 4 4.Pwinnści wychwawców klaswych. 5 5.Tematyka gólna - wspólna dla wszystkich etapów kształcenia, realizwana 6 przez wychwawców i innych nauczycieli. 7 6.Plan działań szczegółwych, przeznacznych d realizacji w danej klasie. 8 7.Pielęgnwane zwyczaje i byczaje szklne Ceremniał. ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA PLANU WYCHOWCZEGO: Abslwent naszej szkły pwinien: - Znać zasady wzajemneg współżycia w grupie rówieśniczej i w rdzinie. - Pwinien znać pdstawwe zasady i reguły bwiązujące w relacjach międzyludzkich. - Pwinien w spsób pdmitwy traktwać drugieg człwieka i mieć dla nieg szacunek. - Winien mieć pczucie własnej wartści i gdnści pprzez umiejętne kreślanie granic tlerancji złeg zachwania innych ( drzucenie używek) - Pwinien być tlerancyjny i rzumieć ptrzeby innych ludzi. - Pwinien umieć pdejmwać decyzje pprzez umiejętne dknywanie wybru. - Pwinien nabyć umiejętnści rzwiązywania prblemów i knfliktów metdą negcjacji. - Pwinien umieć skutecznie się kmunikwać. - Pwinien się prawidłw rzwijać emcjnalnie i spłecznie, cenić przyjaźń i kleżeństw. - Ptrafi umiejętnie zagspdarwać czas pracy i wypczynku. - Spieszy z pmcą ludzim ptrzebującym jej i czekującym na nią.

4 - Ptrafi nazwać swje uczucia i przeżycia. - Umie pdzielić się ze swimi prblemami z rdzicami, klegami i nauczycielami. - Uczeń zna swje dbre strny, rzwija swje zaintereswania i zdlnści, próbuje się kreślić: Kim chciałby być w przyszłści. - Uczeń szanuje śrdwisk naturalne ( dba zieleń, zwierzęta, utrzymuje czystść w najbliższym tczeniu). - Uczeń umie dbać swje zdrwie, właściwie się dżywia. - Uczeń ma pczucie tżsamści Kultury swjeg reginu, zna najbliższe tczenie, miejsca pamięci nardwej, zna pdstawwe wartści Kultury Śląskiej. - Uczeń ma pczucie tżsamści nardwej, zna chlubną pstawę patrityczną mieszkańców Paniów. - Uczeń ma świadmść, że jest Eurpejczykiem, ptrafi wskazać na elementy dziedzictwa Kultury eurpejskiej w najbliższej klicy - Uczeń ptrafi nazwać pdstawwe zabytki Kultury eurpejskiej w Krakwie. Kncepcja rzwju szkły w pszczególnych bszarach: I. Zarządzanie i rganizacja. 1. Zarządzanie szkłą pwinn być parte przepisy prawa światweg, zgdne z uprawnieniami dyrektra jak kierwnika zakłady pracy raz we współpracy z rganami tj.: Rada Pedaggiczna, Rada Rdziców, Samrząd Uczniwski w ramach psiadanych przez nie kmpetencji i uprawnień raz z pszanwaniem własnych praw, w zgdzie z czekiwaniami wszystkich klientów, w tym Organu Prwadząceg Szkłę raz Organu Nadzrująceg. 2. Sprawnemu zarządzaniu służą uregulwania wewnętrzne tj.: regulaminy działalnści pszczególnych rganów, regulamin pracy, wynagradzania, prcedury pstępwania wewnątrzszklneg, system przepływu infrmacji. Dkumenty te winny być nwelizwane w miarę zmiany przepisów i ptrzeb związanych z właściwym zarządzaniem. 3. Właściwą strategię zarządzania zapewnia pdział bwiązków pmiędzy człnkami pszczególnych rganów, zgdnie z kmpetencjami, w tym duża rla nauczycieli i innych pracwników szkły i ddziałów przedszklnych raz współdpwiedzialnść za pdjęte działania, jakść pracy i wizerunek szkły. 4. Wszystkie isttne infrmacje związane z rganizacją pracy szkły raz zarządzeniami dyrektra isttne dla uczniów i rdziców winny być zamieszczane na strnie internetwej szkły. 5. Pzytywny wizerunek szkły pwinien być prmwany w spsób planwany pprzez prasę lkalną, strnę www. szkły, pdczas zebrań z rdzicami, rganizację imprez śrdwiskwych i innych twartych z udziałem rdziców. 6. Dyrektr pwinien zapznawać uczniów i rdziców z ważnymi dkumentami szkły. 7.Rada Pedaggiczna pwinna wdrażać uczniów d samrządnści pprzez wspieranie działań Samrządu Uczniwskieg.

5 II..Kształcenie. 1. Szkła pwinna siągać wyski pzim dydaktyczny,( mierznymi zbiektywizwanymi zewnętrznymi narzędziami badawczymi, dstępna pprzez biektywnie i gólnie uznane zasady ceniania) raz zajęcia pzalekcyjne dla uczniów różnych zdlnściach i zaintereswaniach. 2. W klasach I-III w trakcie realizacji pdstawy prgramwej pwinn się kłaść szczególny nacisk na naukę czytania i ładneg pisania, by każdy abslwent naszej szkły kńczył w niej naukę płynnie czytając i wyraźnie pisząc. 3. Prces kształcenia uczniów klas IV-VI pwinien być crcznie pprzedzny analizą wyników sprawdzianu p klasie VI i ukierunkwany standardami, w których uczniwie siągnęli najniższa średnią. 4. Prces kształcenia uczniów kl. I-VI pwinien być wspmagany: - bgatą fertą kółek zaintereswań - wzbgacaniem zasbów materialnych szkły: zakup pmcy dydaktycznych, tablicy multimedialnej, ptrzebneg sprzętu, zasbów bibliteki szklnej - przygtwywaniem uczniów d udziału w knkursach przedmitwych i innych, dntwywanie ich sukcesów w Księdze sukcesów uczniów naszej szkły - stswaniem przez nauczycieli nwczesnych metd i frm pracy - realizacją prgramów autrskich lub takim ich wybrem czy też knstrukcja prgramu, aby zapewniała każdemu uczniwi ciągły pstęp i sukces - systematyczną analizą i weryfikacji szklnych prgramów nauczania - pmiarem dydaktycznym wewnętrznym i zewnętrznym - prmcją siągnięć uczniów - biektywnym i wymiernym, mtywującym d właściwej pracy WSO - współpracą z rdzicami - wykrzystaniem w prcesie dydaktycznym pracwni internetwej - szerzeniem wiedzy z zakresu edukacji eurpejskiej - pracą z uczniem zdlnym - sprawwaniem nadzru pedaggiczneg przez dyrektra nad efektami kształcenia - bjęciem uczniów specjalistyczną pieką przez lgpedę i pedagga szklneg - rganizacją zajęć indywidualnych; (terapeutycznych, krekcyjn kmpensacyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych, lgpedycznych) zgdnie z ptrzebami uczniów. 5. Szkła zatrudnia wykwalifikwaną kadrę pedaggiczną, która nieustannie pgłębia swje kwalifikacje, bierze udział w różnych frmach dsknalenia zawdweg i warsztatach. III Wychwanie, prfilaktyka i pieka. 1. Szkła diagnzuje sytuację i ptrzeby wychwawcze, zaspkaja ptrzeby edukacyjne i zapewnia rzwój sbwy uczniów zgdnie z zasadą równści szans, które dtyczą praw ucznia, zasad rekrutacji, dstępu d zajęć pzalekcyjnych, zapewnienia właściwych warunków rzwju ucznim specjalnych ptrzebach edukacyjnych raz ucznim szczególnie uzdlninym. W działalnści szkły nie występują przejawy uprzedzeń i niesprawiedliwści.

6 2. Prgramy nauczania i prgramy wychwawcze, a także działania szkły respektują i prmują uniwersalne wartści, w tym szacunek dla każdeg człwieka i jeg gdnści sbistej, sprawiedliwść. 3. Szkła realizuje prgram wychwawczy i prgram prfilaktyki uwzględniający między innymi: ptrzeby wychwawcze uczniów i rdziców, uniwersalne wartści, wychwanie patrityczne i bywatelskie ( w tym prgram pwiatwy: Bezpieczny pwiat), prmcję pstawy szacunku dla innych i sameg siebie, samrządnść uczniwską, frmy pmcy psychlgiczn-pedaggicznej. Eliminuje agresję, integruje uczniów raz działania na rzecz pprawy higieniczneg trybu życia. 3. Szkła zapewnia ucznim wszechstrnną piekę psychlgiczn pedaggiczną, szczególnie zapiniwanym przez PPP. Są ni zachęcani d wysiłku i pracy nad sbą, a ich siągnięcia są dstrzegane. 4. Szkła rzpznaje ptrzeby uczniów w zakresie rganizacji dżywiania, udzielania stypendiów scjalnych ( akcja pdręczniki, pmc świąteczna, pij mlek, wce w szkle). 5. Obejmuje szczególną pieką uczniów z zaburzeniami zachwania. 6. Obejmuje szczególną pieką uczniów przejętych ze zlikwidwanej SP9, stwrzenie dla uczniów i ich rdziców przyjazneg klimatu w naszej szkle. 7. Współpracuje z śrdwiskiem lkalnym, Radą Rdziców, Radą Słecką, Kłem Emerytów i Rencistów z Pradnią Psychlgiczn-Pedaggiczną, MOPS-em, Plicją, Sądem, Klubem Sprtwym LZS Strażak, Bibliteką Miejską, Śląskim Ogrdem Btanicznym, w celu uzyskania ptymalnych wyników ddziaływań wychwawczych. 8. Kładzie nacisk na wychwanie patrityczne raz w duchu pszanwania tradycji reginalnej, również pprzez wdrażanie razem z Kłem Emerytów i Rencistów w Paniwach, Miejską Bibliteką Publiczną raz Miejską Placówką Muzealną zadania własneg Gminy Mikłów plegająceg na pdtrzymywaniu pczucia tradycji reginalnej. 9. Zapewnia pczucie szkły przyjaznej ucznim i twartej na wpływy śrdwiskwe i szerką współpracę z rdzicami. 10. Kładzie nacisk na uaktywnienie działalnści Samrządu Uczniwskieg, włączenie g w szerszą dyskusję dtyczącą spraw szkły, umżliwienie ucznim decydwania w sprawach ich dtyczących zgdnie ze Statutem Szkły. 11. Zapewnienie ucznim pczucie bezpieczeństwa w szkle, wykształca nawyków dpwiedzialnści za zdrwie własne i innych. 12. Prwadzi ewaluację prgramu wychwawczeg i prfilaktyczneg szkły. 13. Pdtrzymuje więzi międzypkleniwe. 16. Preferuje uznane spłecznie systemy wartści parte na Knwencji Praw Dziecka, Pwszechnej Deklaracji Praw Człwieka i Obywatela raz Knstytucji RP.

7 17. Organizuje piekę w czasie wlnym pprzez pracę świetlicy w gdzinach dpwiadających ptrzebm uczniów i rdziców, kółka, zajęcia sprtwe, wyjścia edukacyjne, wycieczki. 18. Zapewnienia ucznim mżliwść spżycia biadu, szklanki mleka raz herbaty. IV Baza szkły 1.Wzbgacanie placu zabaw dzieci przedszklnych nwe wypsażenie. 2. Zakupienie tablic interaktywnych dla klas IV-VI. 3. Wymiana stlików i krzeseł w klasach. 4. Pzyskiwanie spnsrów na nwe inwestycje. 5. Wzbgacanie księgzbiru bibliteki szklnej. 6. Rzbudwa szkły pmieszczenia dla ddziału przedszklneg, czytelnię, stłówkę Szklną. PODSUMOWANIE Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, pz z późn. zm. ) 2. Rzprządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie pdstawy prgramwej wychwania przedszklneg raz kształcenia gólneg w pszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, pz. 17). 3. Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. z późn. zm, (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, pz i Nr 247, pz. 1821) 4. Knwencję prawach dziecka z dnia 20 listpada 1989r. 5. Statut Szkły Pdstawwej Nr 8 w Mikłwie 6. Prgram wychwawczy SP Prgram prfilaktyczny SP-8 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PO ANALIZIE METODĄ SWOT W ROKU SPECYFIKA SZKOŁY- INFORMACJE O PLACÓWCE Szkła słecka, mała, z tradycjami licząca 185 lat (123 uczniów) Szkła z Odziałem przedszklnym ( 58 wychwanków) Szkła, d której chdzą uczniwie z dwóch słectw Paniów i Śmiłwic Spłecznść jest wielpkleniwa, silnie związana z tradycjami śląskimi

8 Baza materialna szkły składa się z budynku właściweg, pmieszczenia Oddziału Przedszklneg w budynku OSP raz świetlicy szklnej, w której grmadzą się uczniwie dważeni ze Śmiłwic 1 Szkła:6 sal lekcyjnych, pracwnia kmputerwa z dstępem d Internetu, bibliteka szklna z czytelnią i dstępem d Internetu, świetlica szklna (pracuje d gdziny d ), zaplecze kuchenne i magazynwe, gabinety: higienistki, pedagga i lgpedy, pełnwymiarwa sala gimnastyczna z zapleczem, szatnia (każdy uczeń psiada własną, zamykaną szafkę), teren pd bisk zielne, plac zabaw z nwym wypsażeniem pzyskanym w ramach prgramu Radsna szkła, a w szkle miejsce zabaw pzyskane w ramach prgramu rządweg, raz teren zielny rekreacyjny. 2 3 Oddział przedszklny: trzy sale lekcyjne, sbne zaplecze kuchenne z magazynem. 4 Pmieszczenia d nauki raz stan wypsażenia w śrdki dydaktyczne jest w miarę dbry. W szkle w miarę mżliwści i śrdków finanswych na bieżąc pdejmuje się starania związane z unwcześnianiem i wzbgacaniem bazy dydaktycznej, pszerzeniem bazy sprzętwej i mdernizacją pracwni kmputerwej tak, aby zapewnić pełną realizację zadań statutwych placówki. ANALIZA SYTUACJI OBECNEJ PLACÓWKI PLUSY SZKOŁY - w miarę dbra baza materialna szkły, zapewniająca realizację zadań statutwych placówki, - dstęp d Internetu w każdym pmieszczeniu szklnym, - 3 tablice multimedialne w kl. I-III raz nwczesne pmce dydakt. pzyskane z prgramów unijnych, -wysk wykwalifikwane kadra pedaggiczna, chętna d pdjęcia nwych wyzwań, twarta na dsknalenie zawdwe i rzwiązania, które służą dbru uczniów i wychw. (Obecnie w szkle 80 prcent nauczycieli psiada pdwójne lub ptrójne kwalifikacje d zajmwania właściweg stanwiska. 17 naucz. pełnzatrudninych, 6 niepełnzatrudninych, 14,75 etatów administracji i bsługi) - wypracwany Ceremniał i bgata tradycja szkły WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZARY WYMAGAJĄCE DALSZEGO ROZWOJU - gwałtwny napływ nwych mieszkańców, a z tym związane zróżnicwanie spłecznści kurczenie się bazy lkalnej szkły raz pjawienie się nwych czekiwań w stsunku d szkły ( wymóg szkły nwczesnej, wypsażnej w multimedialne pmce dydaktyczne), - kniecznść wydłużenia czasu pracy świetlicy szklnej i Oddziału przedszklneg, - małe pmieszczenia świetlicy i Oddziału przedszklneg, - wzrst liczby uczniów z różneg rdzaju dysfunkcjami ( mutyzm wybiórczy, ADHD, autyzm, zespół aspergera, dzieck niedwidzące, niedsłyszące, dysleksja),

9 - bardz dbry klimat i pinia małej, przyjaznej wiejskiej szkółki, -wychwankwie Oddziału przedszklneg i uczniwie dnszą liczne sukcesy na wszystkich szczeblach, - spójny i efektywny Prgram wychwawczy i Prfilaktyczny raz ujednlicne w szkle i Oddziale przedszklnym działania eklgiczne, związane z bezpieczną i przyjazną szkłą, zdrwym dżywianiem się, edukacją eurpejską) - bardz dbrze układająca się mja współpraca z Radą Pedaggiczną, Radą Rdziców, Radami Słeckimi i stwarzyszeniami działającymi w śrdwisku lkalnym, - szkła bezpieczna, psiadająca certyfikat Szkły bez przemcy - jedyna szkła w Mikłwie, która uzyskała Certyfikat Śląskiej Szkły Jakści, - szkła, która realizuje wiele prjektów unijnych, w tym partnerski wielstrnny prjekt Cmenius z 7 państwami UE, dtyczący recyklingu, (Śrdki rządwe z prgramu Radsna Szkła, XI 2011 Pmce dydaktyczne na łączną kwtę zł miejsce zabaw, Śrdki z rządwe z prgramu Radsna Szkła 2012-utwrzenie szklneg placu zabaw- kszt gólny: ,00, Mntaż 4 kamer zewnętrznych, Realizacja prjektu z EFS-u ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki: PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY, NIESAMOWITA AKADAEMIA SPRYTNYCH AGENTÓW NASA prirytetu: IX. Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach, działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wyskiej jakści usług edukacyjnych świadcznych w systemie świat, pddziałanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudninym dstępie d edukacji raz zmniejszanie różnic w jakści usług edukacyjnych, r r., Indywidualizacja nauczania w klasach I III szkół pdstawwych współfinanswaneg z Eurpejskieg -pjawiające się w związku z ADHD prblemy wychwawcze dtyczące integracji zespłu klasweg, - w zakresie dydaktyki prblemy z kaligrafią, rtgrafią, dysleksją - analiza wyników sprawdzianu p kl. VI wykazuje kniecznść pdniesienia efektów kształcenia w zakresie standardu: rzumwanie i wykrzystanie wiedzy w praktyce

10 Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Realizacja prjektu indywidualizacji NASA II, Okres realizacji prjektu: II XII 2014, nr prjektu POKL /12, Od września 2011r-d czerwca sprgram partnerski Scrates Cmenius Eclgy and Recykling Waste Materials, w który włączają się również dzieci z Oddziału przedszklneg. Prjekt systemwy w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I- III, Warzywa i wce w szkle, Szklanka mleka. - szkła pdejmująca współpracę z wyższymi uczelniami w zakresie różnych działań ( w ramach praktyk, innwacji, badań, prgramów kółek), - szkła, która współpracuje w różnym zakresie ze stwarzyszeniami i rganizacjami samrządwymi w zakresie realizacji wspólnych prjektów, - bardz dbre sprawwanie funkcji piekuńczej i wychwawczej szkły, - uczniwie w szkle czują się bezpiecznie, w tym uczniwie ze Śmiłwic, c ptwierdza prtkół diagnzy stanu bezpieczeństwa raz ewaluacja wewnętrzna. - zapewnienie wszystkim wychwankm i ucznim mżliwści własneg rzwju pprzez bgatą fertę zajęć pzalekcyjnych raz szerkie wsparcie psychlgiczn- pedaggiczne, c stanwi dpełnienie treści uczenia się i wychwania, uwzględnia ptrzeby edukacyjne i wychwawcze uczniów raz przyczynia się d rzwju umiejętnści kluczwych. (na przestrzeni statnich 3 lat w zajęciach wyrównawczych, terapeutycznych, rewalidacyjnych uczestniczy: kł 100 uczniów, ( w zaj, indywidualnych SP37/OP10, świetlicwych kł 70,/ lgpedycznych SP30/OP20, gimnastyki krekcyjnej SP24/OP19. W ramach indywidualizacji dbywają się również zajęcia dla dzieci uzdlninych, tj: artystycznie i matematycznie, a zgdnie z

11 rzprządzeniem pmcy psych. pedaggicznej dla ucznia uzdlnineg matematycznie, histrycznie i z przyrdy. Z zajęć kół zaintereswań krzysta 109 uczniów, wszyscy uczniwie maja mżliwść skrzystania z wyjazdów na basen, z zajęć sprtwych 20, uczniwie klasy VI z zajęć wiedzy interdyscyplinarnej.(2 Agencje matematyczn infrmatyczne,2 przyrdnicz gegraficzne,2 Ty też ptrafisz, ekspresji kulturalnej, dziennikarska, gry na gitarze) - dbywa się wiele ciekawych wyjazdów studyjnych i warsztatów, sptkań z ciekawymi ludźmi), knkursów i prezentacji drbku, - szkła umżliwia ucznim udział w imprezach kulturalnych, zawdach i knkursach, -zstała wypsażna w fachwy sprzęt, taki jak: kamera, dyktafn, aparat ftgraficzny, prjektr, ekran, kmputer- laptp, mikrskpy, drukarka, DVD, prgram graficzny Crel, lupy, glbus interaktywny, akwarium, zestawy d badań. -nauczyciele prwadzący zajęcia zstali wypsażeni w fachwą literaturę, -bardz dbrze rganizwana pmc psychlgiczn-pedaggiczna ( becnie pwłan 27 Zespłów ds. udzielania pmcy p-p ) - szkła psiada wypracwane liczne prcedury wewnętrzne, - przyjazna i aktywna pstawa rdziców zaangażwanych we wszystkie przedsięwzięcia szklne i spnsring, - dbra prmcja szkły na strnie www, w prasie lkalnej, Śląskiej Ziemi, -płączenie szkły z przedszklem pzwala wcześniej rzpznawać śrdwisk rdzinne, diagnzwać ptrzeby dzieci już d najmłdszych lat raz pdejmwać działania związane ze wspieraniem ich rzwju. -wymiana dświadczeń i współpraca nauczycieli jest w tym względzie bardz dbra. Przedszklacy krzystają z sali gimnastycznej, uczestniczą w imprezach szklnych, są stałymi gśćmi szkły, c

12 również przynsi wymierne krzyści. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE PODPORZĄDKOWANE BĘDĄ HASŁU: Pragniemy, by w naszej szkle każdy uczeń i nauczyciel czuł się dwartściwanym, zdlnym d sbisteg rzwju, według indywidualnych mżliwści i ptrzeb, a jedncześnie przyczyniał się d rzwju wspólnty szklnej DALSZY ROZWÓJ SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA NASTĘPUJĄCE OBSZARY: 1. SZKOŁA JAKO INSTYTUCJA INTEGRUJĄCA DWA ŚRODOWISKA W dalszym ciągu będziemy integrwać śrdwisk słectw: Paniwy i Śmiłwice, budwać przyjazny klimat dla wszystkich wychwanków i uczniów, pprzez współpracę z dwiema radami słeckimi, aktywizację uczniów d uczestnictwa w życiu lkalnym dwóch samrządów ( przygtwywanie występów artystycznych uczniów i ich delegwanie na imprezy lkalne typu: dżynki, sptkania płatkwe z senirami, święt OSP, zapraszanie słtysów d udziału w ważnych wydarzeniach szkły i wsłuchiwanie się w ich pinię i głs dradczy). Będziemy kntynuwać wydawanie miesięcznika szklneg Naszym zdaniem, w którym znajdą się zagadnienia, wywiady, nwinki z życia dwóch słectw, widziane czami dzieci. Gazetka będzie prmwać szkłę i dwa słectwa, przyczyniać się d wzrstu aktywnści Samrządu Uczniwskieg raz spełniać funkcję wychwawczą i prfilaktyczną, pprzez zakwalifikwanie d zespłu redakcyjneg uczniów sprawiających prblemy wychwawcze. 2. BĘDZIEMY REALIZOWAŁA WIZJĘ SZKOŁY NA MIARĘ XXI WIEKU kładąc nacisk na rzwój kmpetencji językwych i infrmatycznych uczniów raz na edukację eurpejską, w płączeniu z reginalizmem i eklgią. Zamierzamy t siągnąć pprzez : dalsze wdrażanie prjektów unijnych,w tym w Oddziale przedszklnym ( NASA, COMENIUS, INDYWIDUALIZACJA), wykrzystanie gdzin z art. 42 KN, wypsażenie każdej klasy w tablice interaktywne lub kmputery i rzutniki, by nauczyciele mieli mżliwść krzystaniaz dstępneg w szkle Internetu i multibków, bez kniecznści przenszenia sprzętu.

13 Pragniemy, by uczniwie tej szkły byli twarci i pzbawieni kmpleksów małej szkły raz dbrze przygtwani d pdjęcia nauki w gimnazjum. W szkle i ddziale przedszklnym będą wdrażane wspólne działania tj.: Dzień eurpejski, knkursy ftgraficzne z udziałem rdziców, knkursy wielpkleniwe, Dzień zdrwej żywnści, itp. Szkła przystąpi pnwnie d wdrażania prgramu z dziedziny: Kultura, sztuka, chrna dóbr kultury i tradycji pd patrnatem Burmistrza Miasta Mikłów przy współpracy z Kłem Emerytów i Rencistów, Miejską Placówką Muzealną, Miejską Bibliteką Publiczną, Mikłwskim Twarzystwem Histrycznym, Centrum Spłeczneg Rzwju. Będziemy kntynuwać współpracę ze Śląskim Ogrdem Btanicznym raz Wydz. Gelgii UŚ, rganizując sptkania w dr P. Wźniakiem na terenie szkły i zajęcia wyjazdwe. 3. OKNO NA ŚWIAT Pragniemy, by ta mała szkła twierała się na świat. Gśćmi naszej szkły byli między innymi; senatrwie, psłwie, Kuratr Oświaty, Arcybiskup, rdzina patrna szkły W. Krfanteg, becnie nawiązaliśmy kntakt z Michaelem Krfantym, w Rku Szkły z pasją byli peci z Warszawy i Wrcławia. Byliśmy gspdarzami międzynardwej wizyty uczniów i nauczycieli z 7 państw UE gściliśmy w szkle uczniów ze szkły w Białrusi, dla których prwadziliśmy lekcje z jęz. plskieg i histrii. Była t akcja śrdwiska lkalneg i parafii Mamy zamiar kntynuwać współpracę ze szkłą w Hiszpanii p zakńczeniu prjektu Cmenius, jak rezultat pprzedniej współpracy. Działania mają dtyczyć muzyki Chpina. Zamierzamy również pdtrzymywać kntakty uczniów drgą mailwą ze szkłą we Włszech i Hiszpanii raz kntakty nauczycieli ze szkłą na Litwie. Działania te służą prmcji szkły, gdyż stswne artykuły pjawiają się w prasie lkalnej, na Śląskiej Ziemi i na strnie internetwej szkły. Pragniemy w dalszym ciągu uczestniczyć w prjektach unijnych, gdyż przynszą ne wiele efektów szkle, ucznim a nawet śrdwisku lkalnemu, które jest w te działania bardz zaangażwane. Uzyskaliśmy akceptację na realizację nweg prjektu Cmenius na lata Prjekt jest związany z zagadnieniami eklgicznymi : Ostatnia krpla wdy. 4.W ZAKRESIE DYDAKTYKI Będziemy dążyć d teg, by szkła siągała wyski pzim dydaktyczny, mierzny zbiektywizwanymi zewnętrznymi narzędziami badawczymi, wychwankwie Oddziału przedszklneg siągnęli djrzałść szklną i byli właściwie przygtwani d pdjęcia nauki w szkle pdstawwej, a abslwenci d pdjęcia nauki w gimnazjum. Zamierzamy t siągnąć pprzez: - zatrudnianie wykwalifikwanej kadry pedaggicznej, raz planwanie dkształcania zawdweg nauczycieli. Pzyskan nweg nauczyciela z kwalifikacjami d surdpedaggiki i tyflpedaggiki, -w celu pdniesienia umiejętnści uczniów w standardzie rzumwanie raz umiejętnść wykrzystania wiedzy w praktyce pwłan specjalny zespół, który w parciu standardy wymagań edukacyjnych pracwał zestaw zadań i ćwiczeń pdnszących te umiejętnści raz prwadzi systematyczny pmiar wewnętrzny, mnitrujący pstęp w klasach IV VI,

14 -w celu pdniesienia kmpetencji językwych uczniów ( dysleksja, kaligrafia, rtgrafia będziemy kntynuwać zajęcia wyrównawcze raz wdrażanie prgramu Świerszczykwy Klub Pżeraczy Liter raz zajęcia wyrównawcze: rtgraficzn- kaligraficzne. - systematyczny wewnętrzny i zewnętrzny pmiar dydaktyczny, kńczącysię analizą wyników i planwaniem dalszej pracy, - prwadzenie kart djrzałści dziecka 5-ci i 6 ci letnieg, w klasach I-III pmiar techniki czytania testem K. Lausza, kl. I i III pmiar dydaktyczny całściwy, w tym z OPERONEM, WSiP, i OKE,, kl. VI próbne sprawdziany raz sprawdzian p kl. VI, badania wyników nauczania z: matematyki kl. VI, rtgrafii kl. IV-VI, histrii kl. V, przyrdy kl. IV, jęz. plskieg kl. VI, przyrdy kl. VI, jęz. angielskieg kl V, - wspmaganie prcesu kształcenia uczniów d wieku przedszklneg pprzez kl. I-VI systematyczną analizą i weryfikacji szklnych prgramów nauczania raz takim ich wybrem, aby zapewniał n każdemu uczniwi ciągły pstęp i sukces, - pracwanie i wdrażanie prgramów autrskich na użytek własny: W Oddziale przedszklnym: Odżywiam się zdrw, Książka wiernym twarzyszem dziecka; w szkle: Edukacja Czytelnicza i medialna raz prgram rzwju szkły związany z wrażaniem NASAII. - stswanie przez nauczycieli nwczesnych metd i frm pracy ( w tym śrdków audiwizualnych, multibki i Internet), - wdrażaniem prgramów autrskich, - bgatą fertą kółek zaintereswań, pracą z uczniem zdlnym, - przygtwywaniem przedszklaków i uczniów d udziału w knkursach przedmitwych i innych, - biektywnym i wymiernym WSO, - szerzeniem wiedzy z zakresu edukacji eurpejskiej, - bjęciem uczniów specjalistyczną pieką przez lgpedę i pedagga szklneg, - rganizacją zajęć indywidualnych; (wczesneg wspmagania w Oddziale Przedszklnym, rewalidacji, gimnastyki krekcyjnej, specjalistycznych z zakresu terapii psychlgicznpedaggicznej, terapeutycznych, krekcyjn- kmpensacyjnych, wyrównawczych, lgpedycznych raz nauczania indywidualneg, dla uczniów ze wskazaniami, - prmcją siągnięć uczniów, - wzbgacaniem zasbów materialnych szkły, - współpracą z rdzicami. Będziemy dążyć d teg d teg, by w naszej szkle każdy uczeń mógł siągać sukcesy indywidualne i grupwe, zaś uczniwie z prblemami mgli liczyć na wsparcie w pmc. 5. W ZAKRESIE OPIEKI Wydłużenie czasu pracy Oddziału przedszklneg raz świetlicy szklnej, by wyjść naprzeciw czekiwanim rdziców.

15 Pragniemy również kntynuwać dbrą praktykę plegającą na: - diagnzie s ptrzeb uczniów i wychwanków w zakresie pieki i pmcy materialnej pprzez wywiady śrdwiskwe, bserwacje i rzmwy indywidualne z rdzicami, - dbrej rganizacji dwzu uczniów ze Śmiłwic, - zatrudnieniu ddatkweg nauczyciela świetlicy, który czuwa nad dwzem uczniów, rganizuje w starym budynku szkły świetlicę przed wyjazdem uczniów raz czasami zajęcia w kresie ferii zimwych, - ferwaniu różnrdnych frm pmcy materialnej: stypendia scjalne, dfinanswanie d zielnej szkły, wyprawka, pdręczniki i paczki świąteczne dla najubższych, - współpracy z instytucjami i rganizacjami w rganizwaniu pmcy ucznim: UM Mikłów, Radami Słeckimi, WFOŚ, MOPS Mikłów, PKPS-em, Fundacją Pr Ek z Łazisk Górnych, parafią i sbami prywatnymi. Oferwane frmy pmcy zaspkajają ptrzeby uczniów. 6.W ZAKRESIE WYCHOWANIA Bardz ważnym bszarem pracy szkły jest dla nas wychwanie. Pracę wychwawczą rzumiemy jak "wydbywanie" z młdeg człwieka wartści humanistycznych, uniwersalnych z, z których najważniejsze t: dróżnianie dbra d zła, wrażliwść na drugieg człwieka, tlerancja, twartść, uczciwść, ryginalnść i pasja pznawcza. Wartści te chcę ujawniać przy współpracy z dmem rdzinnym dziecka. Prgram wychwawczy i prgram prfilaktyki uwzględnia również elementy wychwania patrityczneg i bywatelskieg raz samrządnści uczniwskiej. Związane t jest z sbą patrna szkły i pwtarzalnymi wyjazdami uczniów d Katwic, Krakwa raz d Sejmu. Wycieczka klasy VI d Warszawy jest rganizwany przy współpracy z psłami z naszeg reginu. Kładę nacisk również na pszanwanie tradycji reginalnej, również pprzez wdrażanie razem z Kłem Emerytów i Rencistów w Paniwach, Miejską Bibliteką Publiczną raz Miejską Placówką Muzealną zadania własneg Gminy Mikłów, plegająceg na pdtrzymywaniu pczucia tradycji reginalnej. W tym celu pzyskujemy śrdki i rganizujemy szereg działań takich jak: wyjazdy d teatru na przedstawienia w gwarze śląskiej, sptkania z pisarzem Markiem Szłtyskiem, wycieczki reginalne, knkurs ftgraficzny raz rganizacja knkursu wielpkleniweg: Napiszmy t p naszymu, pd patrnatem Burmistrza Miasta Mikłów. Abslwent mjej szkły pwinien mieć pczucie tżsamści kultury swjeg reginu, pczucie tżsamści nardwej, znać miejsca pamięci nardwej, ale również mieć świadmść, że jest Eurpejczykiem. W zakresie pieki nad uczniami z zaburzeniami zachwania wypracwujemy wspólnie z rdzicami metdy pracy. Prwadzimy prelekcje, prezentację, pgadanki, zapraszamy pracwników PPP. Jak przykład dbrej praktyki pdajemy wspólne kręcenie filmu, pwłanie zespłu gazetki szklnej Naszym zdaniem, d redakcji której wcieln uczniów wzrwych raz sprawiających prblemy wychwawcze

16 Będziemy w szkle kntynuwać realizację prgramu prfilaktyki, w parciu prgram rządwy Bezpiecznej szkły raz prgram Bezpieczny Pwiat. ( Bezpieczny świat dziecka, w przedszklu raz Bezpieczny świat ucznia w klasach I III). Wykrzystamy metdy takie jak: pgadanki, rganizwane sptkania z plicją, strażą pżarną, pedaggiem szklnym, badanie skutecznści pdejmwanych działań wychwawczych i piekuńczych pprzez ankiety dla rdziców, wywiady, stałą współpracę z MOPS, POLICJĄ, SĄDEM, PPP, działalnść krdynatra ds. bezpieczeństwa. 7. ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ I NADZÓR Obecnie istniejący schemat rganizacyjny szkły łączy pracwników pedaggicznych szklnych i przedszklnych w jedną Radę Pedaggiczną. Przedstawiciel rdziców Oddziału przedszklneg wchdzi w skład RR Szkły, z zachwaniem drębnści knta RR i decydwania wydatkwaniu zgrmadznej darwizny finanswej. Oczywiście zawsze w skład 7-sbwej RR Szkły wchdzą rdzice śrdwiska Śmiłwic. Umżliwia t prawidłwe funkcjnwanie placówki. Dyrektr pragnie być efektywnie zarządzającym menedżerem, innwatrem i twórcą, nastawinym na siągnięcie załżnych celów. Jak lider wspólnie z całym śrdwiskiem szklnym w parciu inicjatywę i pmysłwść wszystkich pdmitów szkły przeknuje i mtywuje d realizacji celów. Będzie się pierał na znajmści zespłu pracwników tej placówki, ich kmpetencji, dbrych strnach raz predyspzycjach d siągania pszczególnych celów. W swje pracy kierwniczej kncentruje się zarówn na wyknywanych zadaniach grupwych, jak i dceniać znaczenie indywidualizacji pracwników, w atmsferze twórczej pracy. Zarządzanie placówką dbywać się będzie w ramach przepisów prawa światweg, w parciu styl demkratyczny, atmsferę wzajemneg zaufania, szacunku, dyskusji i współdecydwania. W tym celu psługuje się różnymi instrumentami kierwania tj.: praw światwe raz uprzedni wypracwane, zatwierdzne przez RP i nwelizwane praw wewnątrzszklne tj.: Statut Szkły z regulaminami działalnści pszczególnych rganów, regulamin pracy, wynagradzania, prcedury pstępwania wewnątrzszklneg, system przepływu infrmacji. Nie zabraknie w tym stylu kierwania również funkcji nadzrczej, kntrlnej i wspmagającej. Wypracwany w Szkle Pdstawwej nr 8 w Mikłwie schemat nadzru pedaggiczneg, zgdny z rzprządzeniem, który jest c rku mdyfikwany w parciu wytyczne MEN raz wniski z nadzru za mininy rk szklny. Znajdują się m.in.: prirytety MEN, pdstawwe kierunki realizacji plityki światwej państwa, tematyka mnitringu i ewaluacji wewnętrznej, tematyki kntrli i wspierania, ( w tym awans zawdwy nauczycieli, plan WDN, bserwacje zajęć), planwy i systematyczny pmiar dydaktyczny, analiza wyników sprawdzianu p kl. VI. Zarządzenie będzie dbywać się przy współpracy rganów: tj.: Rada Pedaggiczna, Rada Rdziców, Samrząd Uczniwski w ramach psiadanych przez nie kmpetencji i uprawnień raz z pszanwaniem własnych praw, w zgdzie z czekiwaniami wszystkich klientów, w tym Organu Prwadząceg Szkłę raz Organu Nadzrująceg. Współpraca z Radą Pedaggiczną będzie plegała na:

17 wspólnym pracwaniu kncepcji pracy placówki; wspólnym pracwaniu planu nadzru pedaggiczneg uwzględniającym ewaluację wewnętrzną; realizacji zadań w ramach ewaluacji wewnętrznej; wspólnej analizie sprawdzianów kmpetencyjnych; dknywanie zmian w Statucie Szkły, WSO, Prgramie Wychwawczym, Prgramie Prfilaktycznym; wspólnym pisaniu wnisków d prgramów unijnych; inspirwaniu nauczycieli d udziału w różnych frmach dsknalenia zawdweg; zachęcaniu i mtywwaniu młdych nauczycieli d siągania klejnych stpni awansu zawdweg; wspólnym pdejmwaniu decyzji dtyczących dzieci przedszkla i uczniów szkły; budwaniu dbrej atmsfery sprzyjającej wzajemnej życzliwści i zaufaniu, partnerstwu i dialgwi w rzwiązywaniu prblemów przedszkla i szkły; integrwaniu całej spłecznści zarówn przedszklnej jak i szklnej; Współpraca z Radą Rdziców będzie plegała na: włączaniu rdziców w sprawy szklne i współdecydwaniu wszystkich sferach działalnści placówki, a szczególnie tych, które dtyczą bezpśredni ich dzieci; Współpraca z Samrządem Uczniwskim będzie plegała na: inspirwaniu ich d różnrdnych działań, zmierzających d współdecydwania i współdpwiedzialnści za sprawy szkły i jej spłecznści; twartści na prpzycje i pmysły uczniów, zmierzające d pdniesienia atrakcyjnści szkły; rganizwaniu akcji pmcwych i charytatywnych; rganizwanie pmcy kleżeńskiej; uatrakcyjnianiu urczystści szklnych; 8. W ZAKRESIE BAZY MATERIALNEJ PLACÓWKI I ZAMIERZEŃ GOSPODARCZYCH Na przestrzeni statnich lat wzrasta liczba dzieci przedszklnych i szklnych. Siedziba przedszkla zaplanwana kiedyś na 33 dzieci już d kilku lat bryka się z prblemem lkalwym. Jest t główny prblem, który trzeba będzie rzwiązać, gdyż za dwa lata bwiązkiem przygtwania przedszklneg będzie bjętych 70 dzieci z bwdu. Również świetlica szklna i stłówka, jak jedn pmieszczenie, w którym mieści się jedncześnie 24 uczniów nie spełnia już standardów. Pdejmujemy starania pszerzenie bazy lkalwej szkły raz dpsażenie sali infrmatycznej w ddatkwe wypsażanie, by zgdnie z przepisami prawa rganizwać nauczanie infrmatyki. Sukcesywnie będziemy wymieniać wypsażenie klas ( nwe stliki). Szkła sti przed zadaniem budwy nweg biska sprtweg. W miarę psiadanych śrdków i krzystając z prjektów unijnych będziemy wypsażać sale lekcyjne klas IV-VI w tablice interaktywne lub rzutnik z laptpem, umieszczne na stałe raz wzbgacać szkłę i przedszkle w inne nwczesne pmce dydaktyczne. Będą przeprwadzane bieżące remnty szkły i ddziału przyszklneg, by zapewnić bezpieczne warunki ucznim i wychwankm.

18

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE.

NASZE PRZEDSZKOLE JEST DOBRZE ZORGANIZOWANE, BEZPIECZNE I ZDROWE. Każde dzieck jest dla nas ważne! I zrbimy wszystk, aby czuł się akceptwane, Bezpieczne raz pmżemy mu pznać siebie, Stać się samdzielnym i twartym na świat. NASZE PRZEDSZKOLE W naszym ddziale przedszklnym

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SMYK W OLECKU Dzieci są wisną rdziny i spłeczeństwa nadzieją, która ciągle kwitnie przyszłścią, która bez przerwy się twiera. J.P. II PODSTAWA PRAWNA Kncepcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015

Koncepcja rozwoju Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Studzienicach w latach 2011 2015 Kncepcja rzwju Zespłu Szkln Przedszklneg w Studzienicach w latach 2011 2015 Pdstawa prawna: Uchwała Rady Pedaggicznej nr 18/10/11 z 22 czerwca 2011 rku S z k ł a T a l e n t U c z e ń D z i a ł a n i e

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY:

OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 UDZIELAMY POMOCY: OFERTA POMOCY PSYCHOLOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 OFERUJEMY POMOC W ZAKRESIE: Prfilaktyki Diagnzy Terapii indywidualnej, grupwej, rdzin Dradztwa zawdweg Dziecim i młdzieży Rdzicm Nauczycielm

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym

KONCEPCJA PRACY Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zespole Placówek w Gołotczyźnie z funkcjonującymi w nim gimnazjum specjalnym KONCEPCJA PRACY Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg w Zesple Placówek w Głtczyźnie z funkcjnującymi w nim gimnazjum specjalnym Głtczyzna 30.08. 2013r I. STATUS PRAWNY Młdzieżwy Ośrdek Wychwawczy w Zesple Placówek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie

PROGRAM PROFILAKTYKI. Publicznej Szkoły Podstawowej. im. D.F. Czachowskiego w Bukównie PROGRAM PROFILAKTYKI Publicznej Szkły Pdstawwej im. D.F. Czachwskieg w Bukównie SPIS TREŚCI Szklny prgram prfilaktyki t prgram prfilaktyki śrdwiskwej, t znaczy taki, w którym biektem działań jest całe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

Załącznik Nr2 do Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Załącznik Nr2 d Uchwały Nr7/IX/2008 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE I.STRUKTURA PROGRAMU PODSTAWA PRAWNA Prgram prfilaktyki w Gimnazjum im Macieja Rataja w Żmigrdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malownicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87. Szkła Pdstawwa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87, ul. Malwnicza 31, 02-272 Warszawa, tel/fax. 22 846 09 31, nasza87@wp.pl, www.nasza87.pl Prgram Wychwawczy Szkły Pdstawwej z Oddziałami Integracyjnymi nr

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014

Koncepcja Rozwoju Przedszkola nr 5 w Złotowie na lata 2009-2014 Kncepcja Rzwju Przedszkla nr 5 w Złtwie na lata 2009-2014 I. Strategia rzwju placówki Zapewnienie ciągłeg rzwju i dsknalenia jakści pracy Kształtwanie pzytywneg wizerunku placówki w śrdwisku Nasza wizja:

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE

I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE I UZASADNIENIE DECYZJI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA WRAZ Z KONCEPCJĄ FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU GIMNAZJUM NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE Chcemy dać naszym ucznim krzenie i skrzydła - te słwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM SPOŁECZNEGO W WYSZYNIE 1. Szklny prgram prfilaktyczny w świetle przepisów. 2. Diagnza sytuacji prblemwej: 1. analiza ankiet, 2. wywiady, 3. rzmwa z pedaggiem szkły. 3.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W RZESZOWIE 1 "Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychwanie człwieka. W wychwaniu chdzi właśnie t, ażby człwiek stawał się craz bardziej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku

Zespół Szkół i Przedszkola w Mokrsku Gimnazjum w Mokrsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY. SZKOŁA OSIĄGA CELE ZGODNE Z POLITYKĄ OŚWIATOWĄ PAŃSTWA. SZKOŁA DOSKONALI EFEKTY SWOJEJ PRACY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6

KARTA ZGŁOSZENIA Do udziału w projekcie Szansa na 6 Strna1 Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. _ KARTA ZGŁOSZENIA D udziału w prjekcie CZĘŚD I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WYPEŁNIA RODZIC/OPIEKUN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYNYMI IM. M. CURIE SKŁODOWSKIEJ W OZORKOWIE na lata 2014-2017. Kncepcja pracy szkły zstała pracwana w parciu : 1. Ustawę systemie światy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie

Zadania Programu Wychowawczego Szkoły Podstawowej im. Aleksandry Wisłockiej w Gładyszowie Zadania Prgramu Wychwawczeg Zadania Prgramu Wychwawczeg Szkły Pdstawwej im. Aleksandry Wisłckiej w Gładyszwie I. Główny cel wychwania. Szkła ma być miejscem uczenia się życia spłeczneg i zawdweg. Rezultaty

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 HARMONOGRAM ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracwanie: Grażyna Mazurek Agnieszka Zielińska Karlina Piechwska Agnieszka Kluczyk Szkła Pdstawwa w Złtkłsie 0 I Rzwijanie mżliwści edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo