S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. bł. Marii Karłowskiej. w Dobieszewie. TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 roku PODSTAWA PRAWNA:"

Transkrypt

1 S T A T U T SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie TEKST JEDNOLITY OD 24 marca 2014 rku PODSTAWA PRAWNA: 1. Rzprządzenie MEN z dnia 9 luteg 2007 rku (Dz. U. z 2007 Nr 35, pz. 222) zmieniające rzprządzenie w sprawie ramwych statutów publicznych szkół z (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, pz. 624 ze zmianami w 2002 r. Nr 10, w 2003 r. Nr 146, w 2004 r. Nr 66, w 2005 r. Nr 10). 2. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 rku (Dz. U. z 1996 r. Nr 67) z późniejszymi zmianami.

2 Rzdział 1. Przepisy gólne 1 1. Publiczna Szkła Pdstawwa, zwana dalej szkłą, nsi nazwę Szkła Pdstawwa im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie. 2. Organem prwadzącym szkłę jest Gmina Kcynia. 3. Nadzór nad szkłą sprawuje Kuratrium Oświaty w Bydgszczy. 4. Szkła ma siedzibę w Dbieszewie, Dbieszew 22, Kcynia 5. Szkła działa na pdstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy raz niniejszeg statutu Celem szkły jest zapewnienie ucznim mżliwści pełneg rzwju intelektualneg, psychiczneg i fizyczneg w pszanwaniu gdnści raz wlnści światpglądwej i wyznaniwej. 2. Szkła zapewnia ucznim ptymalne warunki rzwju, bezpieczeństw i higienę pracy raz prmcję i chrnę zdrweg trybu życia. 3. Rada Rdziców, w przumieniu z Radą Pedaggiczną i p uwzględnieniu pinii Samrządu Uczniwskieg, uchwala, na każdy rk szklny, Prgram Wychwawczy (załącznik nr 1) i Prgram Prfilaktyki (załącznik nr 2). 4. Szkła zapewnia ucznim piekę i knsultacje psychlga raz umżliwia pmc i wsparcie różnych wyspecjalizwanych instytucji (Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej, specjalistyczne pradnie lekarskie, Miejski Ośrdek Pmcy Spłecznej, i inne). Szkła rganizuje współdziałanie z tymi instytucjami. 5. Szkła rzwija uzdlnienia, talenty i zaintereswania uczniów na lekcjach, na zajęciach pzalekcyjnych z różnych dziedzin, rganizwanych zgdnie z czekiwaniami uczniów i rdziców, a także w trybie indywidualneg tku nauki dla uczniów psiadających stswne pinie Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej. 6. Szkła rganizuje knsultacje indywidualne i zbirwe nauczycieli w ramach bwiązująceg nauczyciela wymiaru gdzin d 40 tygdniw. W ramach teg pensum pza dydaktyką bwiązuje nauczyciela samkształcenie i dsknalenie zawdwe, praca w zespłach nauczycielskich, dkumentwanie pracy, kntakty z rdzicami i prawnymi piekunami, przygtwanie ciekawych zajęć dydaktycznych, pprawa prac uczniwskich, kntrla zeszytów, plepszanie własneg warsztatu pracy, wyknywanie różnych zadań statutwych szkły. 7. Szkła rganizuje zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających trudnści w nauce. 2

3 8. Szkła mże prwadzić działalnść innwacyjną partą na autrskich prgramach nauczycieli różnych przedmitów 9. Szkła sprawuje szczególną piekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza: niepełnsprawnymi fizycznie przez dstswanie warunków nauki i indywidualne wsparcie, szczególnych ptrzebach edukacyjnych przez rganizwanie zajęć krekcyjn kmpensacyjnych, nauczania indywidualneg, gimnastyki krekcyjn - kmpensacyjnej, pzstającymi w trudnej sytuacji materialnej pprzez współpracę z instytucjami udzielającymi pmcy, dtkniętymi różnymi zdarzeniami lswymi i rdzinnymi przez szczególną piekę wychwawcy i pedagga szklneg. 10. W szkle język angielski realizwany jest d klasy I, zgdnie z bwiązującymi przepisami Dyrektr szkły jest pracdawcą w rzumieniu Kdeksu Pracy dla sób zatrudninych w szkle. 2. Nauczyciele zatrudnieni są w szkle na pdstawie Karty Nauczyciela. Rzdział 2. Organy szkły raz ich zadania 4 1. Organami szkły są: Dyrektr Szkły Szkłą kieruje dyrektr, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełżnym służbwym wszystkich pracwników szkły, przewdniczącym Rady Pedaggicznej, sprawuje piekę nad dziećmi uczącymi się w szkle. a) zadania gólne: dpwiada za dydaktyczny i wychwawczy pzim szkły, realizuje uchwały Rady Pedaggicznej, pdjęte w ramach jej kmpetencji stanwiących raz zarządzenia rganów nadzrujących szkłę, twrzy warunki d samrządnej działalnści uczniów, zapewnia dpwiednie warunki rganizacyjne d realizacji zdań dydaktycznych i piekuńcz wychwawczych, dyspnuje śrdkami kreślnymi w planie finanswym szkły, 3

4 b) jak przewdniczący Rady Pedaggicznej.: przewdniczy Radzie Pedaggicznej, wstrzymuje wyknanie uchwał niezgdnych z prawem, c) współpracuje z innymi rganami szkły, d) wyknuje zadania związane z rganizacją i dkumentwaniem pracy szkły, e) nadzruje zadania dtyczące spraw uczniów: kntrluje realizację bwiązku szklneg, w drdze decyzji administracyjnej wcześniej przyjmuje dzieck d szkły lub dracza, dba prawidłwy przebieg sprawdzianów zewnętrznych f) sprawuje nadzór nad zadaniami związanymi z prwadzeniem plityki kadrwej, ceną pracy nauczycieli i ich awansem, g) zadania związane z awansem nauczycieli, przedstawia Radzie Pedaggicznej i Radzie Rdziców plan nadzru na dany rk szklny, który zawiera: - zakres, szczegółwą tematykę i rganizację planwanych badań, - plan hspitacji, - tematykę szkleń nauczycieli (z uwzględnieniem wnisków z nadzru z pprzednieg rku szklneg), - inne infrmacje uznane przez dyrektra szkły za isttne; - przez cały rk realizuje plan nadzru: - przeprwadza zaplanwane badania, - prwadzi hspitacje zajęć, - analizuje wspólnie z Radą Pedaggiczną efekty kształcenia i wychwania w szkle, - prwadzi lub rganizuje rady szkleniwe, lekcje twarte, inne frmy dsknalenia zawdweg, - realizuje inne zadania nadzru zapisane w planie pracy; przed zakńczeniem rku szklneg dyrektr pracwuje i przedstawia Radzie Pedaggicznej i Radzie Rdziców infrmację realizacji nadzru, która zawiera: - zakres wyknania planu, - wniski, w szczególnści z analizy pzimu kształcenia raz efektów wychwania i pieki, 4

5 - pdjęte działania wynikające z wnisków ze sprawwaneg nadzru wraz z infrmacją ich skutkach. Rada Pedaggiczna Kmpetencje Rady Pedaggicznej: a) zatwierdzanie planów pracy szkły, b) pdejmwanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i prmcji uczniów, c) pdejmwanie uchwał w sprawie innwacji i eksperymentów pedaggicznych w szkle, d) ustalanie rganizacji dsknalenia zawdweg nauczycieli, e) przygtwanie prjektu statutu szkły alb jeg zmian, pdejmuje uchwałę f) mże wystąpić z wniskiem dwłanie nauczyciela ze stanwiska dyrektra lub inneg stanwiska kierwniczeg, g) wyłania przedstawicieli d pracy w kmisji knkurswej w celu przeprwadzenia knkursu na stanwisk dyrektra szkły, h) rzpatruje skierwane d niej wniski Rady Rdziców dtyczące wszystkich spraw szkły, i) rzpatruje skierwane d niej wniski i pinie Samrządu Uczniwskieg dtyczące wszystkich spraw szkły, a w szczególnści realizacji pdstawwych praw ucznia, j) w uzasadninych przypadkach mże dknać zmiany w szklnym zestawie prgramów nauczania lub zestawie pdręczników, k) mże pdjąć uchwałę nieprmwaniu lub nieukńczeniu szkły przez ucznia, któremu w danej szkle p raz drugi z rzędu ustaln naganną cenę klasyfikacyjną z zachwania, l) mże wyrażać zgdę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikwaneg z pwdu nieusprawiedliwinej niebecnści, ł ) mże w wyjątkwych wypadkach pstanwić pwtarzaniu klasy przez ucznia klas I III szkły pdstawwej, m) mże w wyjątkwych przypadkach wyrazić zgdę na egzamin pprawkwy z dwóch bwiązkwych zajęć edukacyjnych, n) mże jeden raz w ciągu daneg etapu edukacyjneg prmwać d klasy prgramw wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu pprawkweg z jednych bwiązkwych zajęć edukacyjnych, ) deleguje przedstawiciela d udziału w zesple ceniającym rzpatrującym dwłanie d ceny pracy nauczyciela. p) Opiniuje : rganizację pracy szkły, w tym zwłaszcza tygdniwy rzkład zajęć lekcyjnych i pzalekcyjnych, prjekt planu finansweg szkły, wniski dyrektra szkły przyznanie nauczycielm dznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 5

6 prpzycje dyrektra szkły w sprawach przydziału nauczycielm stałych prac i zajęć w ramach wynagrdzenia zasadniczeg raz ddatkw płatnych zajęć dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych, kandydata na stanwisk dyrektra zaprpnwane przez rgan prwadzący, ile knkurs nie wyłni kandydata, decyzje dyrektra pwierzeniu lub dwłaniu ze stanwiska wicedyrektra, wniski indywidualny prgram lub tk nauki, prgramy nauczania pracwane i włączne d szklneg zestawu prgramów. Rada Rdziców Kmpetencje Rady Rdziców: a) mże występwać d rganu prwadząceg szkłę, rganu nadzru, dyrektra, Rady Pedaggicznej z wniskami i piniami dtyczącymi wszystkich spraw szkły, b) uchwala,p zapiniwaniu i w przumieniu z Radą Pedaggiczną prgram wychwawczy i prfilaktyczny szkły, c) piniuje prjekt planu finansweg składaneg przez dyrektra szkły, d) mże grmadzić fundusze z dbrwlnych składek rdziców raz innych źródeł i wydatkwać je zgdnie z regulaminem, e) przyjmuje d wiadmści plan nadzru pedaggiczneg raz infrmacje jeg realizacji przedstawine przez dyrektra szkły, f) piniuje zestaw prgramów i pdręczników, g) Samrząd Uczniwski Kmpetencje Samrządu Uczniwskieg: mże przedstawić Radzie Pedaggicznej raz dyrektrwi wniski i pinie we wszystkich sprawach szkły, w szczególnści dtyczące realizacji pdstawwych praw uczniów, takich jak: praw d zapznania się z prgramem nauczania, jeg treścią, celami, stawianymi wymaganiami, praw d jawnej i umtywwanej ceny pstępów w nauce i zachwaniu, praw d rganizacji życia szklneg, praw d rganizwania działalnści kulturalnej, światwej, sprtwej raz rzrywkwej zgdnie z własnymi ptrzebami i mżliwściami rganizacyjnymi, w przumieniu z dyrektrem, 6

7 praw d wybru nauczycieli pełniących rlę piekunów samrządu, piniuje prgram wychwawczy i prfilaktyczny, mże piniwać cenę pracy nauczyciela. 2. Zasady współdziałania rganów szkły. Dyrektr Rada Pedaggiczna: a) wspólne narady w ramach knferencji szkleniwych, klasyfikacyjnych, analitycznych, rganizacyjnych, pdsumwujących, b) pwływanie kmisji d rzpatrywania różnych bieżących spraw, c) przekazywanie bieżących infrmacji i zarządzeń pprzez pisemne kmunikaty, d) prwadzenie dradztwa pedaggiczneg, e) wstępne rzmwy instruktażwe z nauczycielami rzpczynającymi pracę w szkle, Dyrektr Samrząd Uczniwski: a) zebrania rady Samrządu Uczniwskieg, udział w nich dyrektra, jeśli jeg becnść jest uzasadnina, b) indywidualne rzmwy dyrektra z uczniami, Rada Pedaggiczna Samrząd Uczniwski: a) udział niektórych nauczycieli w zebraniach samrządu, jeśli ich becnść jest uzasadnina, b) realizacja przez nauczycieli różnych imprez zaprpnwanych przez uczniów. Dyrektr Rada Rdziców a) udział dyrektra w wybranych psiedzeniach Rady Rdziców, b) kntakty indywidualne, rzmwy i sptkania między tymi rganami w kresie między planwanymi sptkaniami. Rada Rdziców Rada Pedaggiczna a) udział tych nauczycieli w psiedzeniach Rady Rdziców, których becnść jest pżądana, bądź uzasadnina, b) udział przedstawicieli Rady Rdziców w imprezach szklnych jak wsparcie dla nauczycieli w pełnieniu ich funkcji piekuńczej, c) udział przedstawicieli Rady Rdziców w niektórych psiedzeniach Rady Pedaggicznej, jeśli ich becnść jest uzasadnina, 3. Rzwiązywanie sprów miedzy pszczególnymi rganami. a) w knfliktach w relacji uczeń uczeń, uczeń nauczyciel pierwszym mediatrem i negcjatrem jest wychwawca dziecka z racji pełninej funkcji. b) Jeżeli knflikt wychdzi pza jedną klasę lub jest bardziej skmplikwany próbuje g rzwiązać pedagg zgdnie ze swim zakresem bwiązków, c) spry rzwiązuje także zespól wychwawczy 10 pkt. 3, 7

8 d) w knflikcie między nauczycielami mediatrem jest dyrektr szkły. Jeżeli knflikt nie zstanie zażegnany, wtedy Rada Pedaggiczna pwłuje spśród swich człnków trzysbwą kmisję d rzpatrzenia tej knkretnej sytuacji. P załatwieniu sprawy kmisja rzwiązuje się. Pdbna prcedura bwiązuje, jeżeli wyniknie knflikt między nauczycielami a pracwnikami niepedaggicznymi. Zawsze w tych przypadkach, jeżeli spru nie zażegna dyrektr, pwływane są kmisje złżne z przedstawicieli grup pracwniczych uczestniczących w knflikcie. P rzwiązaniu kwestii sprnej kmisje ulegają rzwiązaniu. e) jeżeli zaistnieje knflikt między dyrektrem a pracwnikami szkły, t pwłana zstaje kmisja złżna z przedstawicieli Rady Pedaggicznej względnie z nauczycieli i pracwników niepedaggicznych, która p rzstrzygnięciu kwestii sprnej ulegnie rzwiązaniu. Jeśli knflikt będzie na tyle pważny, by nie był mżliwy d zażegnania wewnątrz szkły, wtedy w charakterze mediatra wystąpi przedstawiciel rganu prwadząceg szkłę i sprawująceg nad nią nadzór. f) W knflikcie między rdzicem a nauczycielem mediatrem jest dyrektr. Natmiast jeśli knflikt dtyczy rdzica i dyrektra, wtedy pwłana zstanie kmisja złżna z przedstawicieli Rady Pedaggicznej lub Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców. P zażegnaniu knfliktu kmisja ulegnie rzwiązaniu. g) Jeśli spór jest na tyle pważny, że nie mże być zażegnany wewnątrz szkły, wtedy w charakterze mediatra wystąpi przedstawiciel rganu prwadząceg szkłę lub sprawująceg nad szkłą nadzór W szkle, która liczy c najmniej 12 ddziałów, twrzy się stanwisk wicedyrektra. 2. Dyrektr szkły, za zgdą rganu prwadząceg, mże twrzyć ddatkwe stanwiska wicedyrektrów raz inne stanwiska kierwnicze. 3. D zadań wicedyrektra należy: a) zastępwanie dyrektra w czasie jeg niebecnści, b) rganizwanie zastępstw za niebecnych nauczycieli, c) rzliczanie gdzin pnadwymiarwych nauczycieli, d) sprawwanie nadzru pedaggiczneg, e) ustalanie tygdniweg rzkładu zajęć, f) przewdniczenie zespłwi wychwawczemu szkły, g) rganizwanie wewnętrzneg życia szkły, mnitrwanie realizacji wszystkich prjektów edukacyjnych. 8

9 6 1. Rada Pedaggiczna jest klegialnym rganem szkły. 2. Kmpetencje i zadania Rady Pedaggicznej wynikają z Ustawy systemie światy, rzprządzeń wyknawczych i Regulaminu Rady Pedaggicznej.(załącznik nr3) 3. W psiedzeniach Rady Pedaggicznej mgą brać udział przedstawiciele Rady Rdziców i rganizacji działających na terenie szkły Rada Rdziców reprezentująca gół rdziców uczniów uczestniczy w rzwiązywaniu spraw wewnętrznych szkły, działając w parciu zapisy ustawy systemie światy, przepisy wyknawcze i Regulamin Rady Rdziców. (załączniknr4) 2. Rada Rdziców liczy tylu człnków, ile jest ddziałów w szkle. Są ni wybierani w tajnych wybrach. 3. Decyzje Rady Rdziców są jawne, głaszane w spsób przyjęty w szkle Samrząd Uczniwski twrzą wszyscy uczniwie szkły. 2. Zasady wybierania i działania rganów Samrządu Uczniwskieg kreśla regulamin SU (załącznik nr5) 3. Samrząd Uczniwski mże przedstawiać Radzie Pedaggicznej, dyrektrwi lub Radzie Rdziców wniski i pinie we wszystkich sprawach szkły. 4. Samrząd Uczniwski ma wpływ na wybór nauczyciela swjeg piekuna. 9 Organy szkły są zbwiązane d współpracy, wspierania dyrektra, twrzenia dbreg klimatu szkły, pczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demkratycznych zasad funkcjnwania szkły. Rzdział 3. Realizacja zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych szkły Za realizację zadań dydaktycznych, wychwawczych i piekuńczych szkły dpwiada dyrektr i Rada Pedaggiczna. 9

10 2. W celu realizacji swych zadań dydaktycznych Rada Pedaggiczna pwłuje zespły przedmitwe składające się z nauczycieli przedmitów pkrewnych. Zespłm przewdniczą nauczyciele pwłani przez dyrektra na wnisek zespłu. Cele i zadania zespłów bejmują: wybór prgramów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie ich, p zapiniwaniu przez radę rdziców, d zatwierdzenia Radzie Pedaggicznej jak szklneg zestawu prgramów nauczania; wybór pdręczników, maksimum p trzy dla danych zajęć edukacyjnych, i przedstawienie ich, p zapiniwaniu przez Radę Rdziców, d zatwierdzenia Radzie Pedaggicznej jak szklneg zestawu pdręczników; uzgadnianie spsbu realizacji wybraneg prgramu nauczania; krelwanie treści nauczania przedmitów pkrewnych; pracwanie szczegółwych kryteriów ceniania uczniów; pracwanie metd badania wyników nauczania; 3. W celu realizacji zadań wychwawczych Rada Pedaggiczna pwłuje zespół wychwawczy składający się z reprezentantów wychwawców wszystkich ddziałów, pedagga, 4. Zespłwi przewdniczy dyrektr szkły. 5. D zadań zespłu wychwawczeg należy: mnitrwanie realizacji Prgramu Wychwawczeg i Prgramu Prfilaktyki, pracwanie szczegółwych kryteriów i zasad ceniania zachwania uczniów, pracwanie i zatwierdzenie prcedur nagradzania i karania uczniów, rzwiązywanie prblemów wychwawczych, analizwanie i przedstawianie radzie pedaggicznej wnisków z analizy efektów pracy wychwawczej szkły. 6. W miarę ptrzeb dyrektr mże utwrzyć zespół przedmitwy lub prblemw zadaniwy. Pracą takieg zespłu kieruje przewdniczący pwłany przez dyrektra szkły na wnisek zespłu. P wyknaniu zadania taki zespół zstaje rzwiązany. 7. Spsób wyknywania zadań w I etapie edukacyjnym szkła prwadzi nauczanie zintegrwane dając dziecim szansę całściweg pznawania taczającej rzeczywistści, 10

11 dziecim z deficytami rzwjwymi raz trudnściami w nauce szkła daje szansę uzupełnienia braków w ramach zespłów wyrównywania wiedzy według realnych ptrzeb, zgdnie z ramwym planem nauczania, w klasach I-III prwadzna jest nauka języka angielskieg. w klasach V, VI jak przedmit nadbwiązkwy realizwane jest Wychwanie d życia w rdzinie, pcząwszy d klasy I wszystkie dzieci wdrażane są d bezpieczneg zachwania w szkle i pza szkłą ( pgadanki i sptkania z przedstawicielami plicji i straży miejskiej, ćwiczenia praktyczne w terenie, wychwanie kmunikacyjne, regulaminy szklne), uczeń mże być przez dyrektra szkły zwlniny z zajęć wychwania fizyczneg na pdstawie zaświadczenia lekarskieg, na kres nie krótszy niż jeden miesiąc, uczeń z niedsłuchem lub dysleksją rzwjwą mże być zwlniny przez dyrektra szkły z nauki języka bceg na pdstawie pinii Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej i na wnisek rdziców. Zwlnienie takie mże dtyczyć części lub całeg kresu kształcenia w szkle pdstawwej Zasady ceniania i klasyfikwania uczniów zapisane są w następujących dkumentach: Wewnątrzszklny system ceniania (WSO) uczniów (załącznik nr 6), Zasady ceniania zachwania integralna część WSO. 2.Tryb wystawienia ceny kńcw rcznej,w przypadku, gdy nauczyciel uczący nie mże jej wystawić znajduje się w WSO. 3.Uczniwie szkły mają mżliwść składania egzaminów pprawkwych w statnim tygdniu sierpnia. Zasady przeprwadzania tych egzaminów zapisane są w wewnątrzszklnym systemie ceniania. 4. Zmiana ceny z zachwania p klasyfikacyjnym psiedzeniu Rady Pedaggicznej. -Wychwawca zgłasza wnisek d dyrektra szkły zmianę ceny -dyrektr zwłuje psiedzenie Rady Pedaggicznej -wychwawca zmienia cenę i przedstawia radzie pedaggicznej -rada zatwierdza zmieniną cenę 12 11

12 Szkła rganizuje zajęcia pzalekcyjne zgdnie z ptrzebami i czekiwaniami uczniów i ich rdziców raz z mżliwściami finanswymi szkły. Udział w zajęciach pzalekcyjnych jest bezpłatny W szkle działa świetlica zapewniająca ucznim piekę pza gdzinami nauki działająca na pdstawie regulaminu świetlicy (załącznik nr 7) 2. W świetlicy prwadzne są zajęcia w grupach wychwawczych. Liczba uczniów w grupie nie przekracza 25. Świetlica funkcjnuje w gdzinach 7:10 15:00 3. Pbyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny. 4. Zadania świetlicy szklnej: wspieranie działalnści edukacyjnej szkły, wspieranie zabiegów wychwawczych dmu i szkły, rzbudzanie zaintereswań dzieci, dkrywanie talentów i wyzwalanie inicjatyw, kształtwanie nawyku aktywneg spędzania wlneg czasu, relaksu, radzenia sbie ze stresem, ćwiczenie zdlnści manualnych i artystycznych, ćwiczenie umiejętnści pnadprzedmitwych kreślnych w pdstawie prgramwej: pracy w zespłach, prezentwania się przed grupą, kmunikacji, plepszania relacji międzyludzkich, grmadzenia infrmacji z różnych źródeł, czytania ze zrzumieniem, rzwiązywania prblemów, pmc dziecim przy drabianiu prac dmwych, służenie radą i pmcą rdzicm w sprawach piekuńcz wychwawczych, uczenie ceremniału szkły i włączanie się w przygtwanie różnych urczystści, realizacja wychwania przdrwtneg, współpraca ze szklną służbą zdrwia, 5. Zadania i bwiązki wychwawców świetlicy: wychwawcy świetlicy dpwiadają za życie, zdrwie i bezpieczeństw wychwanków w czasie zajęć w świetlicy, na bisku i w czasie zrganizwanych przez świetlicę wycieczek. W razie wypadku udzielają pierwszej pmcy i zawiadamiają dyrektra szkły, wypełniają wszystkie zadania zapisane w 13 punkcie 5, aby zapewnić dziecim bezpieczny pwrót d dmu, p zajęciach, wydają dzieck rdzicm bądź sbm wskazanym na piśmie przez rdziców, zapewniają stały nadzór nad dziećmi w czasie ich pbytu w świetlicy, 12

13 dbają właściwe warunki bhp. W przypadku stwierdzenia jakichklwiek nieprawidłwści zgłaszają ten fakt dyrektrwi szkły, dbają właściwe zabezpieczenie dzieży dzieci przed kradzieżą raz prządek i ład w świetlicy, są zbwiązani d dsknalenia i aktualizwania swjej wiedzy merytrycznej, są zbwiązani, pdbnie jak inni nauczyciele, d wypełniania różnych zadań statutwych szkły raz respektwania wszystkich regulaminów i zarządzeń, zastępują niebecnych nauczycieli zgdnie z księgą zastępstw. 6. W szkle mże funkcjnwać stłówka wydająca psiłki dla uczniów i pracwników (zgdnie z bwiązującymi przepisami) W celu wsparcia realizacji zadań wychwawczych szkła zatrudnia pedagga. 2. D zadań pedagga należy: rzpznawanie indywidualnych ptrzeb uczniów raz analizwanie przyczyn niepwdzeń szklnych, kreślanie frm i spsbów udzielania ucznim, w tym ucznim z wybitnymi uzdlnieniami, pmcy dpwiedni d rzpznanych ptrzeb, rganizwanie i prwadzenie różnych frm pmcy psychlgiczn-pedaggicznej dla uczniów, rdziców i nauczycieli, pdejmwanie działań wychwawczych i prfilaktycznych wynikających z Prgramu Wychwawczeg i Prgramu Prfilaktyczneg, wspieranie działań wychwawczych i piekuńczych nauczycieli, wynikających z Prgramu Wychwawczeg i Prgramu Prfilaktyczneg, działanie na rzecz zrganizwania pieki i pmcy materialnej ucznim znajdującym się w trudnej sytuacji życiwej. minimalizwanie skutków zaburzeń rzwjwych, zapbieganie zaburzenim zachwania raz inicjwanie różnych frm pmcy wychwawczej w śrdwisku szklnym i pzaszklnym ucznia, wspieranie wychwawców klas raz zespłów wychwawczych i innych zespłów prblemwzadaniwych w działaniach wynikających z Prgramu Wychwawczeg i Prgramu Prfilaktyczneg. 13

14 15 1. W szkle działa bibliteka szklna, w której udstępnianie zbirów kreśla regulamin bibliteki: (załącznik nr 8) a) w biblitece są stwrzne warunki d krzystania z księgzbiru pdręczneg w pstaci czytelni. Bibliteka psiada katalgi: alfabetyczny i rzeczwy. Twrzne są teczki tematyczne. Czytelnicy mają wlny dstęp d księgzbiru, b) bibliteka przyspsabia uczniów d samkształcenia, działa na rzecz przygtwania uczniów d krzystania z różnych źródeł infrmacji, rzbudza zaintereswania czytelnicze i infrmacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą, c) bibliteka rzbudza i rzwija zaintereswania uczniów raz wyrabia i pgłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się, d) bibliteka współrganizuje działania rzwijające wrażliwść kulturwą i spłeczną. 2. Bibliteka szklna jest interdyscyplinarną pracwnią służącą d dsknalenia warsztatu pracy nauczyciela raz ppularyzwania wiedzy pedaggicznej wśród rdziców i rzwijaniu zaintereswań uczniów. W związku z tym współpracuje z uczniami, nauczycielami, rdzicami raz innymi biblitekami. Bierze udział w realizacji prgramu edukacji czytelniczej i medialnej, w realizacji zadań dydaktyczn wychwawczych szkły pprzez współpracę z wychwawcami klas, nauczycielami przedmitów. 3. D zadań nauczyciela biblitekarza należy: grmadzenie i pracwywanie zbirów, ewidencja materiałów biblitecznych, skntrum zbirów, selekcja księgzbiru, rzmieszczenie i prządkwanie zbirów, katalgwanie i klasyfikwanie zbirów raz prwadzenie karttek i wypżyczanie książek, prwadzenie dkumentacji pracy bibliteki szklnej, prwadzenie przyspsbienia czytelniczeg i infrmacyjneg udstępnianie zbirów d krzystania na miejscu, świadczenie pmcy nauczycielm pprzez przygtwanie knkretnych materiałów ptrzebnych d zajęć, świadczenie pmcy ucznim i rdzicm w zakresie dradztwa, zapznanie nauczycieli z nwściami metdycznymi, wystawy, skatalgwanie kaset wide raz magnetfnwych, grmadzenie, pracwanie i pisanie materiałów tematycznych d różnych zajęć edukacyjnych. 14

15 4. Gdziny pracy bibliteki umżliwiają dstęp d jej zbirów pdczas zajęć lekcyjnych i p ich zakńczeniu. Rzdział 4. Organizacja pracy szkły Organizację nauczania, wychwania i pieki w danym rku szklnym kreśla arkusz rganizacyjny szkły pracwany przez dyrektra. Arkusz rganizacyjny zatwierdzany jest przez rgan prwadzący Szkłę zgdnie z drębnymi przepisami. 2. Organizację stałych, bwiązkwych i nadbwiązkwych zajęć dydaktycznych i wychwawczych kreśla tygdniwy rzkład zajęć ustalny przez dyrektra na pstawie zatwierdzneg arkusza rganizacyjneg. 3. Gdzina lekcyjna trwa 45 minut. 4. Gdzina zajęć w ddziale przedszklnym trwa 60 minut. 5. Pdział na grupy regulują inne przepisy (ddział mżna pdzielić na grupy na zajęciach z j. angielskieg i infrmatyki w klasach IV VI, jeżeli liczy pwyżej 24 uczniów. Zajęcia z wf w klasach IV VI prwadzne są w grupach liczących uczniów. 6. Liczebnść ddziałów kreśla rgan prwadzący. 7. Organizacja i funkcjnwanie ddziału przedszklneg -załącznik nr 9 8. Prcedury rekrutacji d ddziału przedszklneg-załącznik nr Jednstkami rganizacyjnymi szkły są ddziały. 2. Oddziałem piekuje się nauczyciel wychwawca. 3. D zadań wychwawcy należy wspieranie wychwawczej funkcji rdziny swich uczniów pprzez bliską współpracę z nimi, przekazanie dziecim nrm i zasad bwiązujących w szkle, przestrzeganie praw uczniów, wspieranie ich w wypełnianiu bwiązków. Wychwawca zbwiązany jest d współpracy z nauczycielami pracującymi w danym ddziale. 4. Spsby kntaktwania się wychwawcy z rdzicami: kntakty indywidualne na życzenie rdziców bądź wychwawców (wizyty w dmu, Dmu Dziecka, kntakty telefniczne i krespndencyjne), wzajemne kntakty w ramach sptkań indywidualnych, narad rganizacyjnych, wywiadówek, wspólne sptkania wychwawcy, uczniów i ich rdziców na terenie szkły, 15

16 wspólne rganizwanie wycieczek i urczystści klaswych, udział rdziców w urczystściach szklnych. Rzdział 5. Prawa i bwiązki uczniów, nauczycieli i rdziców Uczniwie mają prawa wynikające w szczególnści z Knwencji prawach dziecka, przepisów światwych i niniejszeg statutu. 2. Uczniwie szkły mają praw d: szacunku ze strny wszystkich sób, zarówn drsłych, jak i rówieśników, pszanwania ich gdnści, w przypadku złamania ich praw mgą wnieść skargę d Dyrektra. pieki wychwawczej i zapewninych warunków bezpieczeństwa, chrny przed wszelkimi frmami przemcy fizycznej i psychicznej, infrmacji prgramach nauczania i pdręcznikach, stawianych wymaganiach, zasadach i kryteriach ceniania, właściwie zrganizwaneg prcesu kształcenia zgdnie z zasadami higieny pracy umysłwej, jawnej i umtywwanej ceny pstępów w nauce i zachwaniu, życzliweg, pdmitweg traktwania g w prcesie edukacyjnym, rganizacji życia szklneg umżliwiającej zachwanie właściwych prprcji między wysiłkiem szklnym a mżliwściami rzwijania i zaspkajania własnych zaintereswań, pmcy w przypadku trudnści w nauce, krzystania z pradnictwa psychlgiczn pedaggiczneg, krzystania z pmieszczeń szklnych, sprzętów, śrdków dydaktycznych, księgzbiru, wpływania na życie szkły przez działalnść samrządwą. 3. Uczniwie mają bwiązek: regularneg uczestniczenia w zajęciach szklnych, usprawiedliwiania niebecnści na zajęciach, na piśmie w ciągu 7 dni. W szczególnych warunkach wychwawca mże uwzględnić niebecnść ucznia w terminie późniejszym. Niebecnści ucznia usprawiedliwiane są na pdstawie zwlnień lekarskich lub zwlnień pdpisanych przez rdziców ucznia, aktywneg uczenia się, dpełniania starań wypełnianie wszystkich pleceń i wymagań nauczycieli, właściweg przygtwywania się d zajęć, 16

17 przestrzegania nrm i zasad współżycia spłeczneg, traktwania z szacunkiem wszystkich drsłych i rówieśników, chrnić własne zdrwie i życie raz nie być zagrżeniem dla innych, dbać wspólne mienie szkły, kulturalneg i życzliweg zachwania się na terenie szkły i pza terenem szkły. Nie używania w czasie zajęć telefnów kmórkwych. Uczniwie mgą w szkle mieć telefny kmórkwe w szczególnie uzasadninych przypadkach za pisemną zgdą dyrektra. Nszenia strju galweg w czasie urczystści szklnych wynikających z ceremniału, w czasie grupwych lub indywidualnych wyjść charakterze reprezentacyjnym raz imprez klicznściwych. Przez strój galwy należy rzumieć : ciemną spódnicę (spdnie) i białą bluzkę (kszulę). Ubiór cdzienny ucznia jest dwlny, przy zachwaniu następujących ustaleń : a. W dbrze ubiru, rdzaju fryzury, biżuterii należy zachwać umiar pamiętając, że szkła jest miejscem pracy. b. Na terenie budynku szklneg uczeń zbwiązany jest nsić buwie nie zagrażające zdrwiu i bezpieczeństwu. c. Uczeń ma bwiązek przestrzegać zasad higieny sbistej raz estetyki. d. Wygląd zewnętrzny ucznia nie mże mieć wpływu na ceny z przedmitu. 1. Nauczyciele mają praw d: 19 szacunku ze strny wszystkich sób, zarówn drsłych, jak i uczniów, wlnści głszenia własnych pglądów, nie naruszających gdnści innych ludzi, współdecydwania wybrze prgramu nauczania i pdręcznika, swbdy wybru metdy jeg realizacji, w uzgdnieniu z zespłem przedmitwym, jawnej i umtywwanej ceny własnej pracy, stałeg rzwju, wsparcia w zakresie dsknalenia zawdweg, wszelkiej działalnści innwacyjnej jeśli będzie na sprzyjać pdnszeniu pzimu nauczania w szkle. 2. Nauczyciele mają bwiązek: pełnej realizacji pdstawy prgramwej z przydzielnych zajęć edukacyjnych, 17

18 stswania się w swjej pracy dydaktycznej d wymagań przyjętych prgramów, dbania bezpieczeństw dzieci na zajęciach i w czasie między zajęciami, na wycieczkach i w każdej sytuacji, gdy dzieck jest pd pieką szkły, jasneg sfrmułwania wymagań wbec uczniów, udzielania ucznim i ich rdzicm infrmacji pstępach i uzyskanych cenach z nauki i zachwania, bezstrnnści i biektywizmu w cenie uczniów raz sprawiedliweg ceniania wszystkich wychwanków, udzielania ucznim wsparcia i indywidualnych knsultacji, traktwania wszystkich uczniów z szacunkiem i życzliwścią, udziału w zebraniach Rady Pedaggicznej, zespłów przedmitwych, współudziału w wybrach i działaniach rganów Szkły, ustawiczneg dsknalenia się nauczyciel pdejmujący staż zbwiązany jest d pisania knspektów Rdzice mają praw d: uznania ich prymatu jak pierwszych wychwawców swich dzieci, dstępu d wszelkich infrmacji dtyczących kształcenia i wychwywania ich dzieci, rzetelnej infrmacji pstępach i cenach nauki i zachwania dziecka, wsparcia ze strny Szkły w razie prblemów wychwawczych, partnerskieg współdziałania, w tym pełnej realizacji praw i kmpetencji rady rdziców 2. Rdzice mają bwiązek: wychwywać swje dzieci w spsób dpwiedzialny, z pszanwaniem gdnści dziecka i nie zaniedbywać ich, pświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci, tak, aby wzmacniać wysiłki szkły skierwane na siągnięcie celów nauczania i wychwania, dbać regularne uczęszczanie dziecka d szkły, infrmwania wychwawcy przyczynach niebecnści ucznia na zajęciach, usprawiedliwiania niebecnści dziecka na piśmie w terminie 7 dni lub, w szczególnych przypadkach w terminie późniejszym, 18

19 angażwania się, jak partnerzy, w działania szkły, aktywneg udziału w wybrach i współdziałaniu w rganach szkły, infrmwania wychwawcy sprawach mgących mieć wpływ na naukę i zachwanie dziecka W szkle bwiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów. 2. Wbec uczniów wyróżniających się w nauce, zachwaniu i aktywnści spłecznej stsuje się następujące wyróżnienia i nagrdy: ustna pchwała wychwawcy klasy, pchwała udzielna na frum szkły, ustna pchwała dyrektra, dyplm pchwalny dla ucznia, Wzrwy Uczeń dla uczniów klas I - III Świadectw z wyróżnieniem dla uczniów klas IV - VI Nagrdy książkwe na kniec rku szklneg dla uczniów klas IV- VI-średnia cen 4,65 Nagrdy książkwe na zakńczenie I etapu edukacyjneg dla uczniów klasy III 3. Wbec uczniów, nie stsujących się d nrm i zasad bwiązujących w szkle raz uczniów łamiących zasady niniejszeg statutu stsuje się następujący system kar: ustne upmnienie wychwawcy klasy, rzmwa dyscyplinująca nauczyciela, wychwawcy, dyrektra szkły prwadzna z uczniem i jeg rdzicami, ustne upmnienie dyrektra, skierwanie listu d rdziców przez wychwawcę klasy, nagana dla ucznia, zakaz udziału w dysktekach, wycieczkach, imprezach, knkursach z nagrdami, zakaz reprezentwania szkły na imprezach międzyszklnych, wniskwanie d kuratra światy przeniesienie ucznia d innej szkły. 4. Uczeń, któreg pstępwanie spwdwał szkdę materialną innych sób lub szkły zbwiązany jest d pkrycia w całści lub w części wyrządznej szkdy. Decyzję w tej sprawie pdejmuje dyrektr w przumieniu z rdzicami dziecka. 5. Szkła ma bwiązek pwiadmienia rdziców ucznia lub prawnych piekunów zastswaniu wbec nieg kary. 19

20 6. Uczeń lub jeg rdzice mgą dwłać się pisemnie d dyrektra szkły d kary zastswanej wbec dziecka. Wtedy: wychwawca klasy i dyrektr szkły lub w szczególnie trudnych przypadkach zespół wychwawczy szkły p pnwnym przeanalizwaniu zaistniałej sytuacji uchylają karę lub utrzymują ją w mcy. Jeśli dpwiedź nie będzie dla rdziców satysfakcjnująca mgą zwrócić się d rganu sprawująceg nadzór pedaggiczny nad szkłą, który wyjaśni sprawę i statecznie rzstrzygnie spór. 7. Zakres i spsób wyknywania zadań piekuńczych szkły dpwiedni d wieku uczniów: a) pdczas zajęć bwiązkwych, nadbwiązkwych i pzalekcyjnych dzieci przebywają pd nadzrem piekuna, b) w czasie wycieczek dpwiedzialnść za bezpieczeństw dzieci pnsi nauczyciel kierwnik wycieczki. W zależnści d liczebnści grupy i charakteru wycieczki przydziela się dpwiednią ilść piekunów zgdnie z regulaminem wycieczek (załącznik nr 11) c) w czasie przerw międzylekcyjnych(regulamin - zał. nr 12) i przed lekcjami wyznaczeni harmngramem dyżurów, nauczyciele zgdnie z regulaminem dyżurów sprawują piekę nad uczniami,(załącznik nr 13) d) w przypadku samwlneg i nieuzasadnineg puszczenia przez ucznia szkły lub ddalenia się d grupy wycieczkwej zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest niewyknalne-szkła nie pnsi dpwiedzialnści za jeg zachwanie(wypadek) e) szkła reaguje natychmiast na każdy przejaw patlgiczneg zachwania, f) szkła rganizuje sptkania z przedstawicielami plicji, straży miejskiej i innymi specjalistami w celu uczulenia dzieci na czyhające niebezpieczeństwa, g) szkła ma pracwane strategie dtyczące przeciwdziałania takim prblemm spłecznym, jak: wagary, agresja, uzależnienia. (załącznik nr 1 d prgramu prfilaktyczneg) h) Działalnść prfilaktyczną w tym zakresie prwadzi się systematycznie i planw. i) szkła w ciągu daneg rku szklneg przeprwadza dwa próbne alarmy Wnisek przeniesienie ucznia d innej szkły kieruje d kuratra światy dyrektr na pdstawie uchwały rady pedaggicznej. 2. Pwdem wniskwania przeniesienie ucznia mże być pważne naruszenie zasad i nrm zachwania i współżycia spłeczneg, a w szczególnści: picie alkhlu i przebywanie pd jeg wpływem na terenie szkły raz na imprezach i wycieczkach rganizwanych przez szkłę, psiadanie, rzprwadzanie czy używanie substancji psychaktywnych, stwarzanie sytuacji zagrżenia bezpieczeństwa innych lub swjeg, 20

21 stswanie agresji i przemcy w stsunku d uczniów lub nauczycieli D szkły uczęszczają uczniwie z bwdu szkły i przyjęci na wnisek rdziców pzytywnie rzpatrzny przez dyrektra szkły, spza bwdu szkły, w zasadzie d 7, ale nie wcześniej niż d 6 rku życia, d ddziału przedszklneg dzieci 6 letnie, d w zasadzie 13, ale nie później niż d 18 rku życia. 2. Uczniwie p ukńczeniu klasy VI przechdzą d gimnazjum. Rzdział 6. Przepisy kńcwe 24 Szkła używa pieczęci zgdnie z drębnymi przepisami. 25 Szkła psiada własny sztandar raz ceremniał szklny (załącznik nr 14). Tradycje szkły dtyczą: Urczyste rzpczęcie i zakńczenie rku szklneg przyjęcia klas I d spłecznści uczniwskiej, Dzień Edukacji Nardwej urczyste zakńczenie I etapu edukacyjneg, pżegnania abslwentów, wigilie klaswe, śniadanie wielkancne, jasełka gólnszklne bchdów świąt nardwych raz Dnia Patrna i Dnia Edukacji Nardwej 26 Szkła prwadzi i przechwuje dkumentację zgdnie z drębnymi przepisami. 27 Zasady prwadzenia przez szkłę gspdarki finanswej i materialnej kreślają drębne przepisy. 21

22 28 Dknywanie zmian w Statucie Szkły dbywa się w trybie właściwym dla jeg uchwalenia. 29 Załączniki stanwią integralną część Statutu Szkły. 30 Dyrektr zapewnia mżliwść zapznania się ze Statutem Szkły wszystkim człnkm spłecznści szklnej. Uchwałą Rady Pedaggicznej z dnia 24 marca 2014 rku anulwan pprzedni Statut i przyjęt jednlity tekst Statutu Szkły Pdstawwej im. bł. Marii Karłwskiej w Dbieszewie z dniem 24 marca 2014 rku. 22

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO

Regulamin Rady Rodziców przy CIX LO KONTO BANKOWE: RADA RODZICÓW PRZY CIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. HELENY MODRZEJEWSKIEJ NR RACHUNKU 42 1240 6250 1111 0000 4592 5351 Regulamin Rady Rdziców przy CIX LO I. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli

Procedury przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Suchowoli Prcedury przyjęcia dziecka d punktu przedszklneg i ddziału przedszklneg w Zesple Szkół w Suchwli Pdstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy raz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Rok szkolny 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rk szklny 2014/2015 Przedstawiny na psiedzeniu Rady Pedaggicznej 15.09.2014r. Uchwalny przez Radę Rdziców 09.2014r. 1 I.CELE PROFILAKTYKI W SZKOLE 1. Wspieranie rzwju emcjnalneg,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA

Projekt organizacji wychowania przedszkolnego w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym PANDA Prjekt rganizacji wychwania przedszklneg w Niepublicznym Punkcie Przedszklnym PANDA I. Pdstawa prawna Niepubliczny Punkt Przedszklny działa na pdstawie: Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR III IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W OTWOCKU na rk szklny 2015/2016 1. Pdstawa prawna 1) Ustawa z dnia 07 września 1991 rku systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubowidzu STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Lubwidzu Misją szkły jest mdel abslwenta, który: panwał fundamentalną wiedzę i umiejętnści, jest dpwiedzialny, psiada wiarę we własne siły, ptrafi się uczyć i jest ciekawy świata.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL.

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM IM. ZBIGNIEWA HERBERTA WE WRONKACH UL. POLNA 5 Miejscwści płżne w granicach bwdu szklneg: MIASTO WRONKI Ulice:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 04 marca 2015 rku w sprawie zasad i terminów przyjmwania w rku szklnym 2015/2016 dzieci d publiczneg przedszkla, publicznej innej frmy wychwania przedszklneg,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE Pdstawa prawna: Rządwy prgram na lata 2008-2013 Bezpieczna i przyjazna szkła Nardwy plan działań na rzecz dzieci 2004-2012 Plska dla dzieci Rządwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Załącznik nr 1 z dnia 26 luteg 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBLIŃCU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Spis treści 1. Charakterystyka klas

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 64 W POZNANIU I. Cele ceniania. 1. My, nauczyciele Szkły Pdstawwej Nr 64 im. Marii Knpnickiej w Pznaniu s. Orła Białeg 120 przyjmujemy następujące cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stowarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. Zarządzenie nr 1/2014 Zarządu Stwarzyszenia Damy Radę z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjneg dla Placówki Wsparcia Dzienneg Ośrdka Scjterapeutyczneg GNIAZDO w Zielnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi. im. Powstańców Śląskich w Rybniku. ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnkształcąceg z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Pwstańców Śląskich w Rybniku w rku szklnym 2015/2016 Pdstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. Tytusa Chałubińskiego w Warszawie, ul. Narbutta 31. na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji d LXVIII Liceum Ogólnkształcąceg im. Tytusa Chałubińskieg w Warszawie, ul. Narbutta 31 na rk szklny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (tj.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ IQ-POINT SZKOŁA TENISA GRZEGORZ JEŻ W NOWYM SĄCZU 13.07 14.08.2015r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach półklnijnych dla dzieci 1. Regulamin półklnii letniej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle

Statut. Szkoły Podstawowej. im. Królowej Jadwigi. w Nowym Chechle Statut Szkły Pdstawwej im. Królwej Jadwigi w Nwym Chechle Nwe Chechł 2012 r. Spis treści Rzdział I Przepisy gólne Rzdział II Cele i zadania szkły. Organizacja i udzielanie pmcy psychlgiczn - pedaggicznej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 2 IM. PROF. ODONA BUJWIDA W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Pdstawa prawna: Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOSOWIE LACKIM W Szkle Pdstawwej im. Stefana Kardynała Wyszyńskieg w Kswie Lackim bwiązuje Wewnątrzszklny System Oceniania siągnięć uczniwskich.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149

STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Ul: DOLNA, 00-774 WARSZAWA STATUT PRZEDSZKOLA NR 149 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole

Rekrutacja dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkole Rekrutacja dzieci sześciletnich d ddziałów przedszklnych w szkle Infrmacja dla rdziców: Dzieci sześciletnie urdzne d 1 lipca d 31 grudnia 2008 r. mgą kntynuwać edukację w ddziałach przedszklnych lub zgdnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 d Uchwały nr 5/2015 Rady Pedaggicznej I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja Kpernika w Parczewie z dnia 27.02.2015 Szczegółwe zasady rekrutacji uczniów d I Liceum Ogólnkształcąceg im. Mikłaja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ŻŁOBKA NIEPUBLICZNEGO MIASTECZKO DZIECI W GLIWICACH ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy statut kreśla zasady funkcjnwania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części żłbkiem, któreg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2013/14 DO VI LO IM. TADEUSZA REYTANA W WARSZAWIE Niniejszy dkument stanwi załącznik d Statutu Zespłu Szkół Nr 61 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa systemie światy z dn.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016. w Zespole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 w Zesple Szkół Nr 6 im. Mikłaja Reja w Szczecinie Zgdnie z zarządzeniem nr 4 /2015 Zachdnipmrskieg Kuratra Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmwania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zs3.suwalki.pl Suwałki: Przedmitem zamówienia jest wyknanie usługi edukacyjnej bejmującej przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r.

REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkołę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. REGULAMIN FERII ZIMOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Szkłę Tenisa IQ-POINT w NOWYM SĄCZU 18.01 29.01.2016r. Regulamin uczestnictwa w zajęciach ferii zimwych dla dzieci 1. Regulamin ferii zimwych w IQ-Pint bwiązuje:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rozdział I Postanowienia ogólne. STATUT PRZEDSZKOLA NR 325 Rzdział I Pstanwienia gólne. Przedszkle działa na pdstawie: 1. Ustawy Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. Dz. U z 2004 Nr 256 pz.2572 ze zmianami w szczególnści Ustawy z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W RUSOCICACH PROGRAM PROFILAKTYKI Realizwany w latach szklnych: 2013 / 2014, 2014 / 2015, 2015 / 2016 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA 2. INNE AKTY PRAWNE ORAZ PRZEPISY POZA OŚWIATOWE 3.

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU

PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Pdstawa prawna PROCEDURA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY W ZESPOLE SZKOLNO- GIMNAZJALNYM NR 7 W RADOMSKU Rzprządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA SIÓSTR NIEPOKALANEK Niechże te dzieci mają u nas szczęśliwe dzieciństw, żebyśmy tym spsbem pdłżyły im przyszłść zasbniejszą w siłę, dprną przeciwk wszelkim trudnścim i bólm,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum

REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkoły Podstawowej i I III Publicznego Gimnazjum REGULAMIN PUNKTOWEJ OCENY ZACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W CHROSTKOWIE w klasach IV VI Szkły Pdstawwej i I III Publiczneg Gimnazjum Regulamin punktweg systemu ceniania zachwania pracwan na pdstawie: Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH

Oferta. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Oferta Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej nr 10 w Warszawie DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ORAZ PONADGIMNAZJALNYCH Grupwe zajęcia lgpedyczne... 2 Grupy młdzieżwe... 3 Jak się uczyć?... 4 Mediacje rdzinne...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA KRASNOLUDKI ŻELISTRZEWO UL. KASZTANOWA 6 Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niepubliczne Przedszkle KRASNOLUDKI zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raprt z ewaluacji wewnętrznej przeprwadznej w Pwiatwym Ośrdku Dsknalenia Nauczycieli w Wdzisławiu Śląskim Opracwały: Renata Gryt i Iwna Miler - knsultantki PODN Wdzisław Śląski, marzec 2013 r. I. Opis

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2012/2013 do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hoża 88. Licealnych Nr 1 w Warszawie, ul. Hża 88. (Wyciąg ze statutu szkły) Zasady, kryteria raz harmngram przyjmwania kandydatów d ddziałów klasy pierwszej szkół pnadgimnazjalnych wchdzących w skład Zespłu Szkół

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU

Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU Załącznik nr 2 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. JULIUSZA KRAZIEWICZA W SZYMBARKU & 1. 1. Rk szklny jest pdzielny na dwa kresy. 2. Ocenianie wewnątrzszklne siągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE

STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczego NIE STATUT STOWARZYSZENIA Dlaczeg NIE Tekst jednlity na dzień 21 marca 2011 r. 1 Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Stwarzyszenie Dlaczeg NIE zwane dalej Stwarzyszeniem, działa na pdstawie: - ustawy z dnia 07

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Młdy człwiek pragnie dnaleźć sameg siebie, dlateg szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartści i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją Jan Paweł II SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY Misją

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r.

Tekst jednolity po poprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Tekst jednlity p pprawkach stan prawny na dzień 24.06.2013 r. Załącznik Nr 17 d Statutu REGULAMIN ceniania, klasyfikwania i prmwania uczniów SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W HUCISKU Oceny szklne mgą dług ważyć na pczuciu własnej wartści i własnych mżliwści człwieka 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTEPNE 1 Wewnątrzszklny System Oceniania Publicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej

Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedagogika w WyŜszej Szkole Administracji w Bielsku- Białej 1 Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów kierunku pedaggika w WyŜszej Szkle Administracji w Bielsku- Białej Wymagania gólne: Obwiązek dbycia praktyki reguluje rzprządzenie 1401 Ministra Edukacji Nardwej

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Informacje dla rodziców uczniów rozpoczynających naukę w klasie I Szkoły Podstawowej nr 32 w Sosnowcu w roku szkolnym 2016/2017 Infrmacje dla rdziców uczniów rzpczynających naukę w klasie I Szkły Pdstawwej nr 32 w Ssnwcu w rku szklnym 2016/2017 BAZA SZKOŁY: d rku szklneg 2015/2016 kmpleks bisk szklnych bisk d piłki plażwej plac

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku szkły i hali sprtwej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych

Zasady przyjęć dzieci urodzonych w roku 2011 do klas I w szkołach podstawowych Pdstawa prawna Zasady przyjęć dzieci urdznych w rku 2011 d klas I w szkłach pdstawwych Zasady przyjęć d szkół pdstawwych w rku szklnym 2017/2018, dla których rganem prwadzącym jest miast Katwice, zstały

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo