Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), zarządza się, co następuje: 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za r. zawierające zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą, zgodnie z następującymi załącznikami: 1) nr 1 Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna); 2) nr 2 Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna); 3) nr 3 Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych; 4) nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji; 5) nr 5 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego. 2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego: 1) zakładu budżetowego ZGKIM w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr 6; 2) samorządowej instytucji kultury- GCKIR w Bierawie zgodnie z załącznikiem nr Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień r., zgodnie z załącznikiem nr Informacje, o których mowa w 1, przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Bierawa mgr Krzysztof Ficoń

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Dział Rozdział PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. DOCHODY BIEŻĄCE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35 98, Pozostała działalność , ,35 98, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,27 95, Pozostałe odsetki 200,00 105,04 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,04 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,06 100, Drogi publiczne gminne , ,06 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,06 100,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,95 90, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,95 90, Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze , ,57 51, , ,41 104, Pozostałe odsetki 500,00 507,97 101,59 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,49 91, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy Gmin , ,49 88, Wpływy z różnych opłat , ,73 65, Wpływy z usług , ,17 94, Pozostałe odsetki 1 500, ,01 105, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, ,05 101, Wpływy z różnych dochodów , ,53 80, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 88, , ,00 100,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1 347, ,00 100, , ,00 87, , ,00 87, OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 800,00 100, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,00 100, , ,96 98, Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000, ,88 109, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 000, ,88 109, , ,86 97, Podatek od nieruchomości , ,80 98, Podatek rolny 8 000, ,00 119, Podatek leśny , ,00 107, Podatek od środków transportowych , ,00 83, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 23, Wpływy z różnych opłat 0 208, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 000, ,66 74, , ,10 100, Podatek od nieruchomości , ,87 104, Podatek rolny , ,52 110, Podatek leśny 5 000, ,80 96, Podatek od środków transportowych , ,00 88, Podatek od spadków i darowizn , ,30 71, Wpływy z opłaty targowej 4 000, ,00 107, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 86, Wpływy z różnych opłat 6 000, ,25 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat , ,36 98, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,74 72, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 85,78

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz Wpływy z różnych opłat (opłaty adiacenckie) , ,44 61, Pozostałe odsetki 2 000,00 483,30 24, Wpływy z różnych rozliczeń , ,80 99, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,80 99, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,58 97, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,58 119, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,36 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,36 94, Pozostałe odsetki , ,09 71, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,27 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,76 93, Szkoły Podstawowe , ,36 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,95 100, , ,41 100, Przedszkola , ,40 94, Wpływy z różnych opłat , ,24 81, Wpływy z usług , ,20 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,96 99, Stołówki szkolne , ,00 75, Wpływy z usług , ,00 75, OCHRONA ZDROWIA , ,23 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,23 94, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,23 94, POMOC SPOŁECZNA , ,08 99, Domy pomocy społecznej , ,72 85, Wpływy z różnych dochodów , ,72 85, Wspieranie rodziny 8 101, ,13 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 101, ,13 100, , ,75 99, , ,39 50, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 3 000, ,99 205,13

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000, ,91 44, , ,70 99, , , ,00 60, , ,77 99, , ,20 99, , ,57 98, , ,75 99, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,40 99, Zasiłki stałe , ,56 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,56 99, Ośrodki Pomocy Społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 900,00 900,00 100, , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99, Wpływy z usług , ,00 99, Pozostała działalność , ,40 99, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,42 99, , ,98 99, , ,00 100, , ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,94 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,94 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,94 95,36

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 9 350, ,00 99, , ,23 88, Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , ,44 100, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,44 100, , ,91 84, Wpływy z różnych opłat , ,91 84, Pozostała działalność , ,88 98, Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych 3 000, ,65 115, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO- DOWEGO , ,23 97, , ,00 68, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 68, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 68,59 R A Z E M , ,41 98,59 Dochody bieżące zaplanowano na kwotę ,78 zł, a wykonano ,41 zł, co obrazuje powyższa tabela.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz DOCHODY MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,35 67, Pozostała działalność , ,35 67, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,35 67, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,41 48, Drogi publiczne gminne , ,08 44, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,08 44, Drogi wewnętrzne , ,33 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,33 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,74 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,74 97, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 180, , ,42 96, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,51 100, Urzędy gmin , ,51 100, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,51 100, RÓZNE ROZLICZENIA 6 276, ,81 100, Różne rozliczenia finansowe 6 276, ,81 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6 276, ,81 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,42 100, Szkoły podstawowe , ,42 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , ,42 100,00 ŁĄCZNIE DOCHODY MAJĄTKOWE , ,24 58,97 Dochody majątkowe przedstawiono w powyższej tabeli. Zaplanowano je na kwotę ,81 zł, a wykonano ,24 zł. Łączna planowana kwota dochodów wynosiła ,59 zł, zaś wykonana ,65 zł, co stanowi 95,54% wykonanego planu

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW Budżetu Gminy Bierawa za r. Dział Rozdział WYDATKI BIEŻĄCE w złotych Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,20 99, Melioracje wodne , ,88 99, Zakup usług remontowych , ,98 99, Zakup usług pozostałych , ,90 100, Izby Rolnicze 4 450, ,32 99, Wpłaty gmin na rzecz izb roln. w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 450, ,32 99, Pozostała działalność , ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 525,00 525,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 8 121, ,21 99, Zakup usług pozostałych , ,53 98, Różne opłaty i składki , ,26 99, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,70 98, Dostarczanie wody , ,70 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych 1 500, ,70 90, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,61 97, Lokalny transport zbiorowy , ,10 80, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,10 80, Drogi publiczne gminne , ,15 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 82,70 16, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,00 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 650, ,84 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 450, ,50 99, Składki na fundusz pracy 650,00 633,47 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,75 98, Zakup usług remontowych , ,66 99, Zakup usług pozostałych , ,04 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 957,19 87, Drogi wewnętrzne , ,36 96, Zakup usług remontowych , ,36 96, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,40 98, Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , ,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,40 89, Zakup usług remontowych , ,49 82, Zakup usług remontowych , ,91 92, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,15 75, Plany zagospodarowania przestrzennego 9 000, ,02 77, Zakup usług pozostałych 6 170, ,02 66, Różne rozliczenia finansowe 2 830, ,00 100, Cmentarze , ,13 74, Zakup usług pozostałych , ,13 74, INFORMATYKA , ,00 97, Pozostała działalność , ,00 97, Zakup usług pozostałych , ,00 97, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,70 91, Urzędy Wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 9 120, ,00 100, Składki na fundusz pracy 1 480, ,00 100, Rady Gmin , ,98 91, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,42 92, Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, ,56 99, Zakup usług pozostałych 9 800, ,00 68, Urzędy Gmin , ,20 91, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin i związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , ,20 80, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,59 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,83 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 88, Składki na fundusz pracy , ,33 74, Wpłaty na PFRON 3 000,00 984,00 32, Wynagrodzenia bezosobowe , ,16 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,28 84, Zakup energii , ,80 86, Zakup usług zdrowotnych 3 000, ,00 37, Zakup usług pozostałych , ,86 93, Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, ,86 57, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 6 000, ,73 83, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,29 88, Zakup usług obejmujących tłumaczenia 2 000, Podróże służbowe krajowe , ,30 89, Różne opłaty i składki , ,62 92, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych , ,90 95, Podatek od towarów i usług (VAT) 8 000, ,71 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 533,19 17,77

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,95 84, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,30 85, Wynagrodzenie bezosobowe 5 000, ,00 83, Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 80, Zakup usług pozostałych , ,31 89, Pozostała działalność , ,22 89, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,60 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97, Zakup materiałów i wyposażenia , ,32 87, Zakup energii , ,16 91, Zakup usług pozostałych , ,68 80, Różne opłaty i składki 8 000, ,46 77, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,00 88, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 347, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 200,00 200,00 100, Składki na fundusz pracy 47,00 47,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 87, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 820, ,00 74, Składki na ubezpieczenie społeczne 267,02 267,02 100, Składki na fundusz pracy 38,26 38,26 100, Wynagrodzenia bezosobowe 2 081, ,70 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2 893, ,23 100, Zakup energii 300,00 300,00 100, Zakup usług pozostałych 947,49 947,49 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 300,00 300,00 100, Podróże służbowe krajowe 294,30 294,30 100, OBRONA NARODOWA 800,00 800,00 100, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,65 87, Ochotnicze Straże Pożarne , ,66 87, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, ,19 53, Składki na ubezpieczenie społeczne 2 000,00 776,32 38, Składki na Fundusz Pracy 500,00 25,01 5, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 93, Zakup energii , ,50 79, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 3 500, ,50 76, Zakup usług pozostałych , ,95 91,67

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00 206,64 68, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500, ,01 84, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , ,00 92, Obrona cywilna 1 000, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 982,00 982,00 100, Zakup usług pozostałych 18,00 18,00 100, Pozostała działalność , ,99 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 5 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,99 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,07 81, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,07 81, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,07 81,42 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,29 50, Różne rozliczenia finansowe , ,29 98, Zakup usług pozostałych 9 120, ,29 91, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 800, ,00 98, Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,10 97, Szkoły Podstawowe , ,89 98, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,46 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,99 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 96, Składki na Fundusz Pracy , ,86 86, Wynagrodzenie bezosobowe 2 420,00 664,50 27, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 100, Wynagrodzenie bezosobowe 4 860, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia 2 184, ,96 99, Zakup materiałów i wyposażenia 385,50 385,40 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 550, ,59 96, Zakup energii , ,95 91, Zakup usług remontowych , ,76 99, Zakup usług zdrowotnych 2 580, ,00 70, Zakup usług pozostałych , ,73 98, Zakup usług pozostałych 3 060, ,00 100, Zakup usług pozostałych 540,00 540,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 360, ,84 93, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 200, ,75 95, Podróże służbowe krajowe 7 400, ,31 95,38

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz Różne opłaty i składki , ,88 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,11 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 660, ,40 96, Przedszkola , ,47 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,67 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,06 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,46 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,53 99, Składki na Fundusz Pracy , ,09 85, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 250, Wynagrodzenia bezosobowe 7 200, ,00 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,53 80, Zakup środków żywności , ,07 95, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 300, ,38 98, Zakup energii , ,33 83, Zakup usług remontowych 8 000, ,00 100, Zakup usług zdrowotnych 1 850, ,00 82, Zakup usług pozostałych , ,48 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 350, ,72 87, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4 500, ,11 96, Podróże służbowe krajowe 3 300, ,06 97, Różne opłaty i składki 4 950, ,18 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 170,00 42, Gimnazja , ,37 98, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,52 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,50 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,43 96, Składki na Fundusz Pracy , ,00 88, Wynagrodzenia bezosobowe 2 900, ,00 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,01 98, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200, ,14 96, Zakup energii , ,95 86, Zakup usług remontowych , ,01 99, Zakup usług zdrowotnych 800,00 721,00 90, Zakup usług pozostałych , ,66 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 100, ,38 94, Podróże służbowe krajowe 3 500, ,71 84, Różne opłaty i składki 9 820, ,64 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,18 99,03

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 440, ,60 97, Dowożenie uczniów do szkół , ,04 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 99, Zakup usług pozostałych , ,24 99, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół , ,06 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 89, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,94 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,71 87, Składki na Fundusz Pracy 2 500, ,91 86, Wynagrodzenia bezosobowe , ,24 95, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 367,83 73, Zakup usług pozostałych 500,00 7,90 1, Podróże służbowe krajowe 1 000,00 300,46 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500, ,18 94, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 835,00 83, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,50 94, Dotacja celowa przekazana do samorządu wojew. na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 92, Stołówki szkolne , ,77 77, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 933,80 93, Zakup środków żywności , ,97 76, Pozostała działalność 1 300, Wynagrodzenia bezosobowe 1 300, OCHRONA ZDROWIA , ,76 94, Programy polityki zdrowotnej , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zwalczanie narkomanii 6 000, ,60 94, Zakup usług pozostałych 6 000, ,60 94, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,16 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 90, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 975,92 97, Składki na ubezpieczenie społeczne 3 500, ,16 68, Składki na Fundusz Pracy 700,00 343,17 49, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 97, Zakup energii 6 000, ,24 86, Zakup usług pozostałych , ,64 84, Podróże służbowe krajowe 500,00 330,14 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 273,48 54, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 200,00 100, Pozostała działalność , ,00 97, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 71,13

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, ,00 98, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,83 98, Domy pomocy społecznej , ,20 99, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,20 99, Ośrodki wsparcia , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Rodziny zastępcze 2 000, ,90 88, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000, ,90 88, Wspieranie rodziny , ,00 99, Wynagrodzenie bezosobowe , ,00 99, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,75 99, , ,35 77, Świadczenia społeczne , ,33 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,23 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 600, ,12 96, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,68 99, Składki na Fundusz Pracy 100,00 23,41 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, ,93 99, Pozostałe odsetki 5 000, ,70 63, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej , ,77 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,77 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,40 99, Świadczenia społeczne , ,40 99, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 98, Dodatki mieszkaniowe , ,79 96, Świadczenia społeczne , ,79 96, Zasiłki stałe , ,56 99, Świadczenia społeczne , ,56 99, Ośrodki pomocy społeczne , ,90 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,44 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,67 98, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 98, Składki na Fundusz Pracy 7 900, ,79 95, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 643,00 64,30

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz Zakup usług pozostałych , ,69 82, Podróże służbowe krajowe 7 000, ,50 78, Różne opłaty i składki 600,00 512,00 85, Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych 5 500, ,65 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000, ,00 92, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,94 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 583,00 58, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 96, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 300, ,18 99, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,51 98, Składki na Fundusz Pracy 1 400, ,81 77, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,50 68, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 674,08 67, Zakup usług zdrowotnych 300,00 42,00 14, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600, ,73 87, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Pozostała działalność , ,62 99, Świadczenia społeczne , ,00 100, Świadczenia społeczne 5 797, ,58 99, Świadczenia społeczne 1 023, ,51 99, Wynagrodzenie osobowe pracowników , ,27 100, Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 247, ,05 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 2 184, ,50 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 385,50 385,50 100, Składki na Fundusz Pracy 314,50 314,50 100, Składki na Fundusz Pracy 55,50 55,50 100, Zakup materiałów i wyposażenia 4 880, ,13 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 958, ,02 95, Zakup materiałów i wyposażenia 345,61 330,88 95, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Zakup usług pozostałych 5 544, ,00 99, Podróże służbowe krajowe 733,99 722,10 98, Podróże służbowe krajowe 129,53 122,08 98, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4 000, ,00 57, Pozostała działalność 4 000, ,00 57, Różne opłaty i składki 4 000, ,00 57, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,55 96, Pomoc materialna dla uczniów , ,55 96, Świadczenia społeczne 9 350, ,00 99, Stypendia dla uczniów , ,68 96, Stypendia różne , ,87 97, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,60 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 500, Zakup usług pozostałych 2 500,00 0 0

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz Gospodarka odpadami , ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,00 99, Oczyszczanie miast i wsi , ,44 94, Zakup usług pozostałych , ,44 94, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,20 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,91 99, Zakup energii 500,00 269,39 53, Zakup usług remontowych , ,17 100, Zakup usług pozostałych , ,73 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,83 98, Zakup energii , ,58 98, Zakup usług remontowych , ,07 88, Zakup usług pozostałych , ,18 99, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,71 99, Zakup materiałów i wyposażenia 6 400, ,38 99, Zakup usług pozostałych , ,33 99, Pozostała działalność , ,42 96, Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 500, ,79 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99, Składki na ubezpieczenie społeczne 6 000, ,18 88, Składki na Fundusz Pracy 753,83 143,25 19, Wynagrodzenia bezosobowe 8 500, ,90 99, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, ,07 99, Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 798,00 79, Zakup usług pozostałych , ,75 98, Różne opłaty i składki , ,21 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 000, ,74 59, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,96 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 389, ,61 99, Zakup usług remontowych , ,39 99, Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 100, Pozostała działalność , ,96 89, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 100, Zakup usług remontowych , ,59 72, Zakup usług remontowych , ,00 100, Zakup usług remontowych 3 739, ,37 99,98

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz KULTURA FIZYCZNA , ,23 99, Obiekty sportowe , ,23 98, Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,83 94, Zakup usług remontowych , ,40 99, Zakup usług pozostałych 4 300, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 R A Z E M , ,80 96,65 Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę ,59 zł, a wykonano ,80 zł, co stanowi 96,65% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,00 96, Pozostała działalność , ,00 96, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 96, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,14 73, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,26 64, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 54, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 61, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,69 99, Drogi wewnętrzne , ,88 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,88 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,16 99, Zakłady gospodarki mieszkaniowej , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 82, Urzędy gmin , ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 82, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,57 99, Ochotnicze straże pożarne , ,57 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,57 99, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,35 99, Szkoły podstawowe , ,35 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 500, ,50 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,94 98, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,94 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 98, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 100, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz KULTURA FIZYCZNA , ,00 98, Obiekty sportowe , ,00 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 98,39 ŁĄCZNIE , ,16 90,84 Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę zł, a wykonano ,16 zł, co stanowi 90,84% wykonania, a obrazuje to powyższa tabela. Łącznie plan wydatków wynosi ,59 zł, z czego wykonano wydatki na kwotę ,96 zł.

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz I N F O R M A C J A O P I S O W A z wykonania budŝetu gminy BIERAWA za r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 522/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 marca 2014r. BudŜet Gminy Bierawa na r. został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XXVIII/183/2012 w dniu 28 grudnia 2012r. Uchwalono wówczas : 1/ Dochody - na kwotę zł w tym : 2/ Wydatki - na kwotę ,- zł w tym: - dochody majątkowe zł - dochody bieŝące zł - wydatki majątkowe zł - wydatki bieŝące zł Rozchody zaplanowano na kwotę zł na spłatę poŝyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Opolu w 2010 r. i 2012r. W ciągu roku zmniejszono do kwoty zł Zmian w budŝecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleŝały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał teŝ z upowaŝnienia Rady Gminy zawartego w uchwale budŝetowej i zezwalającego na przenoszenie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budŝetowej. Plan dochodów budŝetu gminy po zmianach wg stanu na dzień r. wyniósł ,59 zł, w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,59 zł. Na zmianę dochodów budŝetowych wpływ miały następujące czynniki : - zwiększenie dochodów: 1) dotacje na realizację zadań własnych w kwocie ,21 zł 2) dotacje na realizację zadań zleconych i na podst. porozumień w kwocie ,04 zł 3) środki na programy UE ,91 zł 4) ponadplanowe dochody ,00 zł 5) zwiększenie subwencji oświatowej ,00 zł 6) środki pozabudŝetowe ,00 zł Łącznie: ,16 - zmniejszenie dochodów 1) zmniejszenie dotacji na zadania własne gminy ,57 zł 2) zmniejszenie planu dochodów własnych ,00 zł 3) środki na programy UE ,00 zł 4) środki pozabudŝetowe ,00 zł Łącznie : ,57

21 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 21 Poz Dochody budŝetowe zostały wykonane w kwocie zł, co stanowi 95,54% planu, z tego dochody majątkowe ,24 zł. Na kwotę uzyskanych dochodów składają się : 1) dochody własne ,84 tj. 35,72 % 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,58 tj. 17,71 % 3) dotacje celowe z budŝetu państwa ,39 tj. 9,95 % w tym na : *zadania własne gminy ,45 zł *na zadania zlecone gminom i na podstawie porozumień ,94 zł 4) subwencja ogólna ,- tj. 33,74% w tym: subwencja oświatowa ,- zł 5) środki na realizację projektów i programów z UE ,84 tj. 2,88% Plan wydatków budŝetowych po zmianach wg stanu na r. wyniósł ,59 zł i w stosunku do uchwały budŝetowej wzrósł o kwotę ,59 zł. Na zmianę planu wydatków budŝetowych miały wpływ: 1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budŝetowych ( wyszczególnienie na str 1) w kwocie ,59 zł 2) zmniejszenie rozchodów ,00 zł 3) zwiększenie przychodów ,00 zł Ogółem wydatki budŝetu gminy na dzień r. zaplanowane na kwotę ,59 zł zostały wykonane w wysokości ,96 zł, co stanowi 95,13 % planu. Na kwotę tę składają się : 1) wydatki bieŝące na plan ,59 zł,wykonano ,80 zł co stanowi 96,65 % ogółem wydatków, w tym: wydatki na wynagrodzenia ,47 zł pochodne od wynagrodzeń ,13 zł pozostałe wydatki ,99 zł w tym na remonty ,82 zł 2) wydatki inwestycyjne na plan zł, wykonano ,16 zł, co stanowi 90,84 % ogółem wydatków inwestycyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 13 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 8665 ZARZĄDZENIE NR 43/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA BOJANOWA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 61 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089

Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 września 2012 r. Poz. 6089 ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ. z dnia 27 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 027.O.2017 BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2016 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo