pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "pokrlt granitem z chromowymi po- sadzilismy drzewka oraz nowocze- Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie"

Transkrypt

1 strtt w s ttuifl

2 ll lutego - Swiut(ntl l)ziei Chorqto Swiatowy Dzieri Chorcgo zosi,rl ustanowiony przez papieia lana Pawla II 13 maja 1992 roku w liscic do przewod nicz4cego Papieskiej Rady ds. Duszpa sterstwa Sluzby Zdrowia kardynala Fiorenzo Angeliniego. Mialo lo mi jsce w 75. rocznice objarviei fatimskich i w I l. rocznicl zamachu n! jego 4cie. Srviqto jert obchodzone I I lutego kiridego roku. Gl6wne cele Dnia Chorcgo to ko niecznosa zapewnienia lepszej opicki chorym, dowa(oicio'vanie cierpienia chorych na plaszczyznie lud*iej, o przede wszystkim duchowej, rvtlczenic w duszpasterstwo slllzby zdrowic rvspol not chrz edcijaiskich, rodzin zakonnvch oraz popieranie zaangazowania rvolod- tariatu- ItcnroDt o(ld/ialu (lhirr'rgii og(tlnej Szpitrl in). I)r,\. sokolo$skiego. 'iil{a renrollt Oddzi.rlu Chirur sii Og6lncj. Oddrliinly juz do uz)'tku Odcinek A, rv kt6rym znajduje sig Chirurgia dla doroslych oraz Chirur gia Dziccigca. Chirurgia dla doroslych sklada si9 z sicdnrilr sal chorych z pel nym wgzlenr sanitnrr)'m, dw6cb izolatek z lvgzlcnr sanitcrnym i sali zabicgowel. ZDajduj4 siq tu takie: lazienka i toalel,v dostgpne dla chor''ch na w6z k.tch, dyzurkl, pokoj socjahy oraz kuchenka oddziahwn. I)rzwi automa, t),czne oddzielii OdciDek A od czg3ci biurowej, w kt6rcj znojdujt siq: gabinet lekarski, sekrct.rriat ipok6j ord) natorc oftrz gabinet piclqgniarki od Odcinek B jest jeszcze zamknigry. iego otwarcie planowane jest na koniec marca bieiqcego roku. Bgdq si9 tam znaidowaly trzy izolatki z pelnym wfzlem sanitarnym, duia sala zabiegowa oraz dziewiei sal chorych. Oddali6tny do utytku norve zadasze nie i wiatrolap przy wejiciu gl6rvnym do Szpitalaim. dr A. Sokolow skiego Do Szpitala im. Sokolowskiego nie trzeba juz wchodzia pflez Oddzial Ratunkowy. Po remoncie oddalismy do uzytku nowe zadaszenie i wiatrolap z drzwiami automatycznymi. Zadaszenie wykonane iest w nowoczesnej technologii poliwqslanowo - stalowej. Wiatrolap to konstruk rgczami, dwi donice w kt6rych po, pokrlt granitem z chromowymi po- cia aluminiowo szklana. Wyposazonyjest w troje drzwi automatycznych, sne oiwietlenie metalohalogenkowe, sadzilismy drzewka oraz nowocze- kt6re chroniq Szpital przed utratq cie' kt6re podkesla nowe wejscie wiepla. Calosci dopelniaj+ nowe schody Chiturgio Ogolna po rcnoncie Zetp6l Redokcli redaktor nacalny "Sursum - S. Lewando$t<a, Coda": Moiusz Wereszazyrtski, K. Augustynialt G. Mizen, H. Kaczmarc4k, E Szrom, E. Mand4n w s p6l p rc ca i ad o m osci Wa h "W 4 ski e' PodnieSli krralifika.jcl Lek. med. Robert Bywalec Tdilspecjrlizacrf z zakresu chordb rlc\!ngtrznrch. L k. med. Katarzyna Mosiniak T.aj nowicz zdala ipccjrlizreie z zrkresu otolaryngologii. Lek med Anna Lobow - Zigtecka zdr la specjaliza.jg z okulistyki. PielegniarkaMonikaStanickn utyskula tytul li.edcjatd pieligdirrst\!.. specjalizacj z z.kresu orgdri,acji i7irz4dzania uzyskaly Prni loanna Dere wecka ipani Anna Now.rk piclggnirrki Oddriilu IJilologii Noworodki i Nie Kurs specjrlisty.tr)' z /rkrcsu,,opieki prlirly$rr.j \! st).7niu 2007 ukoriczyla P.rni lanina D4browska, pielfgniarka Izbv Przrlgi. Kurs r rikr.su szczepiei o.hrodnych ukori.zvlv l,iclgfni rki: Alicja cajda, Dorota Grze(ko, Angelik.r Kolyna, Kalarzlna Lipiak,,oantra Malecz k, El' zbieta Martin, Marzen. Po(piech z ().ldzi.lu htcrsy\!ncj teripij Dziecif ecj, Mariola ruszczyk, Magdalena Tyburska, Danul.r Pisalska, Marzena Po rqbska, El2bieta Srnigiclska z Odrtzialu obserwacyjno Zakainego Dzi ciec go, Beata Klimek i Sylwia C6ra z Oddzialu Alergologii Dziecifcej o.az Irena Kuncewicz z Oddzialu Pediatrycznego. Pdni Anna Troianowska pieligniar ka PoradDi Alergologicznej dla Dzieci ukonczyla,warsztaty spiron)etryczne podstawy, bledy, pulapki" Wszystkim se.decznie gratulujemy A Pani Ewi Chudy specjalistce ds. BHP skladamy grarulacjg z okazji narodzin wnuczkj (chyba bldzie miala na imig Ztzi^)

3 Komornik- reaktywacja Or^.^nic li\bu.,tlu Konst)tt1tyiD. nir s()i.h n.l.nx)!.1 z Nszclkr.go m.rj4tku i nc a podlegle szpitale, a nie odldadat trudne go z 9 (it^ir loi); r: \tjr(i1,, ni sluibe 7dn) nicz.lc2ni. od situi.d (lhiniki) porvidniinr,! problemy na nastgprq kadencjg! rft j.k prrrrknl(n\ f,,r,1'n / irsnes,, nicl l finricri.liirll/tri.nr/oobo\lilykudo/ipe$' Korl'tarze sejmowe, jak,awsr pehe Wra;.nic /iskoc/c,'ir (t)o\5^thnclro nicsr. nifnir kild.nrr p.lr.nl(nvi n.rjl.psr.r opr.kr oii,v$'trnr}rh dlskusji, ca tutai si9 zatrrynai. r,v) \virad uradrik(nv i(lnilnistritii tubli.t i l../.nii Szko(h t)lko, l. publ.zn. szpili Kratkie uslrlcnia, roznrowa z zatroskana pmf ncj.dt)o$i.d7lrl.yih ^ slulbq 7(lu!ii r.l It zrsrdl- tlurr ler setl ler zrnjtt lvlko po sho A. Chybickt 7 Akadernickiego Szpitala ICificzf.go bliskic zdunri.diu. \o Lsi! 2..4k). (;(ntl.rko n ic,,u nvi4/lin\: Nic\rcl\r lirbu.ulnic \!\t)o $e \\toclawiu. Bfdzie jak za\'szf" z er p)tidir, rv.ttflnlos.i ir.\ 'ri.r) fonulil nrni.rl f r/) r) nr,,ni Iul)licz.,i szl)i wielka Fsjr i posrrjlceniem prosit o pomoc jrk unikm..gr&u.d kom)rnil wl'h \!(r\ hl. ri. r)nitt lrkieh sl ).h l, 1r\! jrk inni dh swoich alych pacjent6w. Czy slet cznie szpitrh? I)!lini. r.r pn,\l\/..1)nr lrudnjr'rs1cu.^slniq ot)r,)1u g,rt),\lt'r.rcs,, t)rr\ doslg? Sala Jakby la sama, co trzy lata temq kilkotu ibdrrlie kl(4rjiln!. No borrk t() nr)lli\fe, /. fie (1,, ir,\ll(n\ il,,,n\,tr!).h. Zl(len z \fzoz scnalonn{ rliceminister, Prezes, kol%a z Nlinisl.N\! Zln\\ir nj. fr/)f.li*\,,h, \i(l in\ \'rrc.r\$i\l(fti nic icsl rni \in! ri.ld\', N..zelDej nady l-ekarskiej, aiqzki zawodonr sklrlrrltl sporlzicrlrr rqjvkl! l)h./fgo dr i sdnn!rd.srlj.r.! sie,.h(iab! brtul7o.h.irl. $, dziednihrze. Dyskuja. Dostojny spok6j ozc.^nic nie,,lrcilrl(' ttl\ iiji!]itl R).2n. lclli kolfni,\lnrj\lurj. Z{I.\vi.r i pos()1. zdtnnzody ciekistani, choa nie do koica na 1:o vrer( i,, lern?( lz\ l)?d'lr!vi.iclc llzil{llr ni ni t u nl.h.k\pcr.i (\sr!s.\ ) jc(lno,r'.z t.nnt uwrgrnri senator6w Dowiadujemy si9, rotprnlic l,r7ed li\buril.nr $ oq(ll. \lnosih nic $skizuj.r. l. do cl.nr.nnn.go zr(nlno 2c problcnr jcst, 2c jcst on powazny, chod nie olikic ro^tr/vgrrit.ie? l9..nrin! nr)rri brlo Nii rri. koszt,n! d/j.rlilnoi.j sr\l.nn opi.ki rik birdzo, 2e pedsje nieagrctone (nieprai{- rczt)roia \liele.'ic\ifrr lcnu. \r(ivr. z ini Tdnnvoti. bf.rkuj. ok..r0", oltcnrth n h dr l), tc w $Dic to tylko mjew6dztso dolnor'iut)$) lur.ll, nr f,lklij (i lik$ i.if kod (l(n\r to trk pr/\ oboni.rzko l..r.ni. \{sr!nli.h Slrploe, luhrskic ikidzkie I ze to tylko olc 12 tros.rs),incgo ^pi{' $'rrl.8-rl k p.. o r l.' ti.h okrsu prz.ji.ktrl.go l)ilob\ l().^s ni ZDrbilizowinI tclclirnrmi koiegrnv dr' rehorow, rpclinn SIOIIOZU i ^itl^n$ f.r i.nr{ trl! n il n.(' /.tl.gtoi.i ptilnjerych i (lhrgir\? \ie,)g,iiri./.rir. i'.2\$ii.ic kor stytlrelrrego prr z,rilku i p $.i dootieki zdro s1)lneidl.r l.r7dcg,,? Illa niotc tojcsl rsunl rlo^p)lr!ir li\t u..rlu,, t.,r\\xsl,7oz ovdo mld zl. Propozycje sa, ale rahmkow i niestety nie do z.astosor'l1nia. Najbardziej rozpaczli- \'l] to ta, aby pieniqdze pnekazywaf wprost z NFZ na rnchunki poszczeg6lnych pra ownikow Niestet) malo realne i chyba po prostu zi\odo${h $spolni. r kilkonrr prr)i.r.k]l- n,nrtrl,rcg(, Jinrl.jinuvrrir? nielegalne. zaproszony skladam szybko zredagorrij,q Dri prr$nikinn odl.rliinrv sir rullcksii ni(l liil. dni rotu?ko\!!.h dyskusji, prdw proporycjc nowego br/.mienia odpo- mtr)s.em eg4ku.ii \!l,n.i \' lstlall(n\.nilr d/nli huv. n!lzir(]\v i trunry prcfozyl_jc wieddiego punllu w an. 60 ustawy o zrz-ach. kond)-cji lnrrdnnvej sztjtrl.. lik \1rd\r gdv \.llulidzii do no\lclizo$u.i rvliinie z Niala konsternacja, ktopodiwa c % zywe zz. rv 100,1r 7sl.r\zilfnr Nl)fu\ kc.gr.!ri.zlr r..r lrn.rt\\r\ l{z.ftr un.nl! o ^rkl.rl.r.h ofic trrr.rcsoirdrie Prcsodnicr4.ego Konisji. Pofrr\rkr koszty eg7!'ku.li konr,.i./fi (do.n 19 ust.r kj r(lrnlottut \'.nl (r0 ^t( klda rnri. trn6a do Biun Legislacrnego Sena- rvi" o ko rlrikr.h). lrk ffzcd i l.r) nrirl.nr \/.lby n..ris \rr.rctlr pn)..durr lik\r idi rlr. l st nn pemo kodsqtucyjna, choa na pewno kontrowerqlna. Ale pzede wszys&im jesl nr)7li\!i)ii \zit.ir rd/irl!!! fo\idrfnnl \. ^z (nl s \/.lkif.g^kur j. rri okr.s rlo -l lit. nnkici Koni\ji ZJ ro\!lr. \\'n7.nj.(1.i. vu ro Zifa tc. i.\l o.rr Nii.ic.nr logi ({o ^ll]isu \L i ndte d^rlit Ju2, prawie od nzr. PftEc.ez $ rrz.vszyk) nriarvq \'.rigu r).h krllnurntu usl.trvr. o,rno(\ utrli./nr'i j rcslrukllur'/r It/id wla(nie z8lisa.rutopoprawki now lizacji usrd\_1 o?o? ach do sejmu I A ten sejm po- ostrtni.h dni \!i.l()knnni.. P,\t,)hrc (lyskuric, lii\]r,,nt/ la k$i.ln ll)oi i,) znvicst..n.lizr s.nl.n.tj,tr/evcni.r'll\lru,r,lu, t,).iu qt/eku.ii'r.a\ fr).cs!'rstruktur)zi.ri. trrh,,pr.pchii ustr$t r{ jedn? no! A wifc szuhvrnir prc(.(lcn!,n\, lelejinr\r nuil. Kl() O./!!vii.if Ni/ji lik$rli.ii rric Drusi si! zrerlj nb2e.oi z tego b9dzie? Powoli rozchodzimy i.st w tvnr llvbunilf I Skhd \(l/i,nvski /. r(^!r'. il t)(trlinnr l)\i \'\'stir./rrrrnr.r sil l,o sejnrie. Spokoj?! r)4ko kjlku dziennikarzv sp(nu ow.hi.r.egi) lr\tr!djlu b.uiro,/elel!u,nrnlc,n (1o t){^1vn\.h /nrid (qirdi7i.)j n ie.o 7:riDteresowanych spraw* ale umiar- ni po\vizn)r nr)/nr $'(/,/c. \vbil.\,,\lr.y.h i/\icks/(ntri ln\ki ol]r.nu zilo2y.iel ko\lrnie. UsiiiadaDridn sobie z uigq, jak to rlrl konle,rl.rr l)rctrit lirhu lu d() ltu\.i skl.go o Inrlr{ fl.r.(nr.t. lirk i.k $ gosfo dobuc, 2e ten problem ju nie dotyczy nas, nas4rh witbrz\'skich szpitali, ze wlalnie po pra- orzc./rdir ln).h! ulvlilrrr.../t!i vtitili (lrr!. fon.p\!ni. upidl,,i.u!. (\!(1.$(i l)\r nr)le$t.1. nr nru\jlurrk.r(nut.r., m)1. ulj lo\ff)./!n,) lnn(/y \[' u/dro$ icnicnr rvie 1 lara.h Lltukriemy dlugi o ponad 6'0 %, mleiy j. po thstu zlikwkt(trl.ri i ro orr..r. fr^( iflrnnnni, l.rk p.rlr o\.nric lik$kh. eo poz\loli nrnr jc splacia, i do znudznia powlavinc u nas przez len czas slowo,,konwer- Dit ttnn nhl. \r/rr.r. (.r nn.rl t{) b\i St(l.\in..r)lf l.ori.ryi ilf u/l(nli(nicnr srpi. n.d fri\mr, r ni. sztit.l.nni?).\\'l.nri. do lili. l)tu..s lil\nl.r.ir fr)/rrr o(1f\fi(.ic eol. sji dlug(nv nidic sil lak modne medialnie h i.duicmy sif N t.r sfo\)b. 1. livbu.r l lion n.r.,.s^h..-,rhlr.s(,..rl(/ini(slenjc jcsr h kilklnaicic dni.lcszcze tylko zycdiwa opiniu st],tu.\inv pr^ r.'kl.i mn\1lr.i' \ril sit u/v tc.zn)nr nir/!(l/i.nic\l, rlkllr\7r!ii th.rl r.r1\ehfjj.r\1,n1. i \lnjr.c.'e N.xtr() no\nn).\/\ko ntrkoirshl!.\jn(ii.i t.ki.g{) n)^ iir brlcgo (niestety l) wi cministra -,dlacz - so ni. nje nro$'i.ie, 2e tim u was tyle juz dobrego \!ek shrtby /(1,,trli.r I szk,rh, z. dr,{dricnr ^nrii. Iltrni bonienr zrn,/\4. i. tnib. prz) didro : i porrrot do domu A,a kilka- ilep)m i ll)slrlhui,r.\rr ttrt lokiln\.h,rizv $r)rfni. o..rr.r u.z.n i.r.!/.hr. rr lvlk) do.zc Di(.jc dn i.ih Iblska znota doiviaduje si9, co \!islr'.h polrtel) \tblc.z.r.. 1'j,/\ rci okrtii \.i fr/\.h(,j\! szfilrli \kon.zl sie Diqo$l) ft, j.st egzeku.j. kodrornicta, ile kosztuje teri' po rrz koltinv ohzr, rir, ze sh LTl)., 7d, on ii,,l/..i.. \r)l).. ftnu\i.nii /rrrtu nickon tir onkologi.zd. u dzieci, ite szpihle se nazs^reg,',hricici rca,r'cl, nru\i $lkmia si! llt \1\turlino\.i. ly!l.lni oktr\ dh z.riin r$t Dc (tvlko niekkire?). l* to dobrze, r ewerrurlrrl sequel,, Komorniki Die nakrgq juz w bo]. Tnxr(nnoi.iu i,n'/rnrlf.lr.r Trsi{l \ol../\\!i!.tr.i.trry}tlknr\ trrni.pkris. Dqto r)nku. r o rn!noi.' $r)b.. f'.n1. (\'1\ nr sr. r li.kl.n.j.r \ylrl.rrln\.h orgin(trr arloll. pr4?xdku ph\! n i.rr\.j.l.r (1,).9/.k\!,r\i.i.l\lij.h. Lr,R \ri,rn\{/ui \i(,\\nnric!l7iul dr n. med. Romana Sz lemeir

4 Frl re.b i{ t! a 't*" a, a F t! t-_l t9 Usiyszeliiny cenne slo\n/o no Su"/ieto t N ty - d t{i Ir. :1 lr\i, F' t,\n \ Ki I ka n awo rcczny. h ptzy ka za h

5 fr -ox^,to,no'oxo"'yyyy c

6 Zapotrzebowante na leczenie anl<oloc1iczne i hematologiczne jest bardzo du2e i stale rosnie. Podobnie Jal< ilosc pacjent6w na Oddziale Onkologii w szpitalu im. dra A. sokoiowskieqo. w ubieglym rol<u bylo ich ponad 730, a prawie dwa rysiqce osdb sl<orzystalo z usluq oddzialu Chemioterapii Dziennei. lak widae bez onkologii ani rusz. Oddzial Onkologii Oddzial Onkologi.rny \\' pridtirrn i ku 2003 roku i{} (lzieknr), zostal zc sirrk' tur Oddzialu (lho6l) \\t\'n!l,7nych Szpitala inl. A. Sokokn{skicgo. ljowst.rl na bazie tz$r,,kizek hcn atologicz nlch i k6rymi d)spononrli(ni\ od okolo le96 roku, leczec p.r.jcnto\\' z rro$1ns{niuri ukladowymi, narz:td(nlmi or.rz \cho rceniami uklirdu kn\.iolr\'arczcgo nieruz R6wnLrcze$rie z Orldziatem Onkolo gicznyn utworzono s7elciokjikor\',v Od dzial Chcmiotcrrtii l)zicnnej. 7 oddri.r lami scisle zrvi,lzrnc st porrdnic spccialistyczne henrrtololii.zn.r (pocz.ttkowo, tj. od roku l9lt6 zlokalizo\.rn.r{ plzv chodni przy ul. Bruvarntj a od gmdnia- 1990r - i{szpitirhr iin ltr A. Sokolorvskie go) oraz onkologiczn.r ut\vortonir (,2002 roku, tunkcjonujqca od sq.znir 2003 r Nasz obszrr oddziali rvrnia ob(iirluie teren bytego l\rojc\r (ntzt\!.r\\hll)17!skie c(n\r Znpotrzebo\\'anie nr lcczcnic onk)logi.znc i hcnr.rtologictne w t)ln re go, liczqcegokolo 750 trs. nrieszkai na oddziale dziennej (hemiarcrapii jonie jest bardzo dute i wciqi rosn*e o czl'm (wicdczy6 mog4 przykladole cyfry:rv roku 2004 w oddziale onkologicz nym leczono 485 chorych, w , a $' , w oddziale chemioterapii dzicdnej odporviednior 1387, 1680 i W 2006 roku w poradni onkolo gicznej pr7tjeto ll40 pacjent6w a w po, radni hematologicznej - 1s30. 'lakq iloic chorych obstugrie trzech spccj,rlistow: Maria Romaiska, hematolog, pehiqca obowiezki ordynatora, lo lanta Blaszczyk-Mni h i Anna Lukowiak-Sokolowska onkolodzy kliniczni. W oddziale onkologicznym pra cllji) ponadto pielggn'arki: Katarrrna Leksowska-Osiiska (oddzialowa od r, n'czesniej funkcjg t9 sprawo rvata, r6wnoczejnie dla dwoch oddzia l6w interdistycznego i onkologicznego lolanta Baliec, czyniqc to z wielkim oddanien i sercem), Mariola Blaszczyk (odcinkor{a). zabiegowa Danuta Ho,

7 I unvorzenie osrodka radioterapii (co bedzicfo2rd.rnyn dopeinieniem,pozwoli na kon4neksorve leczenie pacjent6w nr lniejscu i skroci czas oczekiwania na lc.zcnic cncrgii promienista). -\;f- f :.: : Pon Antoni Polonsh z hlawy 6anej w oakoe EKG. kbte wykandje pieleg n ia tko Lu dw i ka Wai tkaw i a k dyl Daleckn (\./eini!i Bozenn l'nl\. lak, ol)ccni! frr.uir..r $ toird,ri o,rl(r logicznci), SyhLi.r Krzvzriska, lzabe la Ku\rrycz ludirk, Ircna sorrn, F:w.r Sukiennik, lolanla \\hclawck, Ludr!ika $bjtkorvi.rk, lrfl \vrorek, \ f(nr(t,,i hc.,lobgi,:/!rci Flrtr Bicnick of.v \.rlo rv.r Krvsq'n.r l'a.uh, \\ o.l dzi.rl chcnr io tcf.rpli dri.nnc firl.rnl.rf ki: Wiolettr Chnrielewskr, Halim l.r koirsk.'. Nns/ir pr,r(.r /r^rrh $\ rlo oce rlirr.t pvcu s rzt tuir.f.h n.rs x 0\llrrrr.h [r t.r.b l{cgion.rlr!.h lir)nsl,l l.rnl(trr (ls t)rrlol(igli {tr EmilicFilip.zvk (lisari i ds. hcnr,rrologii I, l)roj. df h.rl). Kazi rierza Kulicz kowskicgo: Lr/n.rli, i/ ()(l drirl,)(lp(tr!il(l,r \1,r,rd,,, (ltnri I1" rclcr.n.\jro{r s L)bu /l listor onlo1(rg i her.rtolog, tvm brklzici, r. srtir.rl uzv skal zgrrtg n,r iloirlrtl,rranic Ii.{f.r rd(nirrso fonri.\.1. no \r,./.\n\, /g,,(tnf / urriinynri r vrloguti oddzrrl rrrtlolo gi.zni i. if 'rsii onlolosi.z nrj, i ( pl.rrifi.n c 5 i o\ r' o od d / io tawa Karcoyno L" kro",;-6;rk" z paclentkq Atfrcdq LasoQ. t I : t L t'- I r:.. Irfr\(nr.l /it rr{lrri()n\ s lr.r\zvrn o(l(l,,l.rle i.n f11i1. slon.rlnv, d,n,r u. r vrzk,,l,' n\r Prir.Lrr.l(\ nrcdr r /rir!r7r\\rr)rer)r 11h dol)r.r.ic7lo.hor\.h. liil.r./ k1 jcst zbrt :uezllplr prrrrrcl l.l(.ri\ki Ifr\(i.rl(,1)\ \ic l.'/.r. prryn.'inrnifi (l\t,.1, \r..i,, ffi; ; onkatasiczneso ptowie w konptecie

8 ro serce oddzialu zabiegoweqo. chaciaz w l<a2dym szpitalu jest ich co najmniei kilka to jednak na nim l<rzy2ujc4 siq clrogi lekarzy zabiegowc6w, anestezjolog6w ' radiolog6w, pietgqniarel< instrumentariuszel<, pielggniarek anestezjoloqiczny.ch i persond.lu po^ociicrego, l<t6ry za zaml<niglymi dnwiami realizuie naitrudnieiszy element terapii, tabieq operacyjnv. Blok Operacyiny Tutaj codzicnnie l:lcz.t sil nowe trendy operacyjne, rodze sif norve techniki zrieczulcnia, wrze tycrc Spcc ja lisl,vc zn e go S?pit.rla inr. drr Alfred.r Sodziclnicl szpitalne, chot jego gl(il\'ni bobatc rowie czgsto dh s'!oicb Pacjcot( 1 pozostajq rnoninrot{i. U' SS.Z. iln St. Batorego blok operacyjny is!nie' Pi.r ie od kilkudziesiqciu lat idyspoduje ty :hmiirst poj.r trzema salami opcracyjnymi. Wykonywano rvily sit oddziir- tu zlbicgi operacyjne z za' ly larvn iolo- kresu chirurgii og6lnej. dziecigcej' gii z ordynrt{) ortopedii, ortopedii urazowe i urolo gii. W 2003 r. kicdy to Pan Dyrektor dr n- med. Roman Szelemei wziqi renr Bogdanem Rutkiewi zem, urologii z or na swoje barki trud restrukturyza_ cji trzech szpi!ali t{rlbrz,vskich celcdl ich rychlego Pot.]czenia (co uchroni maszenr Obe lindq, a rl 1005 lo dwa z nich przccl nierviltplirv,vm bankructwem), zakres nirsz,v.h uslug znacznie sig ztnienil. Po Przcoicsie niu oddzial6w ortopeclii urrzlncl' chirurgii 0g6lDej idziecigccj do oddziolowa mq Molgatzato Dziwoki przy oddziai chirufgii szczlkowo-twarzo rlej z ord,vnatorcm Krzysztofem Bujakie n. Przy olbrzymrm zaangrzo ffi Pielqgniarko twona Mickiewicz _ Sebielec pegotowqe do Wcy mikrcskoo sty zne zabiegi operacyjne tj. usu njecie pecherza moczowego I utworzelrie pgcherza jelitowego, endo skopowe usuwanie guz6w Prostaty i pgcherza moczowego, krlrszenie kamieni w moczowodach meto_ dq endoskopowq, powypadkowe re konstrukcje kosci twarzy polqczo' ne z przeszczepami ko6ci, usunigcia krtani przy jednoczesnym zaloieniu 8o Personclu i klt ucie cje przy uzyciu mikroskopu wykony' protezy glosowej, Precyzyine opera- wane na uchu Srodkowym oraz wiele, wiele innych specialistycznych zabiegow ktorych rocznie wykonujemy 1300 pracujqc tylko na jedna zmiang. Blok operacyjny stanowi specjal' rzya zespo ry oper.rcy) ne miejsce szpitala w kt6rym winno sif wykonywaa zabiegi operacyjne trafi.l wyko' bezpiecznie, w jak najwilkszei iloici i jak najtnniej.w z\\'iqzktt z PowYz' cc specjali- szym jak 16wniez wychodzec naprze-

9 EbE,, rr\ l,(irr/.1,i,.r irj:/.,tlr \/flt.r.r frr nirr!l rrr((l\./li\ /.i1rr!lrrilirrr rrr \L,rl! n.rhl(illlff.,r,r r\fr.\1 rri!l!/ir\ i. nrsr Nlilgo,/rt. I)/i\')lti 1,1,!,riL:.Lr.lt'rFidi 5klo1l.$.ln tr! r'r I,,il.L l. lrnd Sko\nrn ri L L, r.l 1., :,.1,.. l\lon., Siebielt. lli(li!\ir/,1..! r,i![.r:jjili L:if!:]1. r.,\l. \lilsor/.1.r\l.,nro\\1. f,,.\1! ir( rrl.r il \:..r.. IJ bir. 1.,\in,,\i. t,!:!::r.1 ' llr )rrd l!.rrr r.rir,, r.'..,,1 \! r r.ir..r r\1 L.J\ir.L i r f,,.,,,,.l t rl!!,r,,,.r L,! \r,/rl,,! ( /r L \,!rr ltiil\insli,,.l/ Itl(l$ igr s/r nt.ulskr. \\'rn(li Ii,, r a lskr or rr l)orolr K,rd/ir)ll'.r \\ \/r.ll. l..ifl. L,i \.\.r ril.,'\.'f i.! 'r'r'. :rr.!1\!/rrr'.'il r,ri L Lio rl'1.,,1,,r,,1,.,l! r I r\! rl!\.rr.rri! r.r l).r rr/tr Lr(l I,rr r.r,r,., r 'llr,r r,rrr /.rf.\ fl.f.r, r l.l.h,,\\,r (,1.rr-\ '/\.r.r!r t'.1,. rll,rir l,,,li!r.l,r, \ rrr \. /.r1,.-,,:rr,,f, ii1\r/fi!i\ r.r lrlri.r.t1..'\ \ r,\ 'i il, r! r j./1,.!/i i\ trll r rr,r,,,1r, rrrlr.r.r L,L. i,1r!:,rr /.,,r rl \\.,,,' r'rl,t.r. LL:,.r rr.r 1rs llll3(irlrtr l)/i$t)lii i; : i:' i' ::,",f :,i,::;: ::; :;:t" u p, ", n,,i \?r, rt fi\(, { t Per so f1l/,r! nf'r.l\ I!!' FSrrr.

10 Rocznte udzielajcl nawet ponad 1a Lysigcy porad, z ich pomocy kozystajq pacjenci praklycznie z calego Dolneqa 5laskc. Stonowiq wa2ne uzupelnienie Ieczenta olerowanego przez walbrzysl<ic szpitale. Przychod n ie Specja I istyczne Przychodnia Specjalistyczni dln Dzieci i Mlodziezl rirok.jonujc t)r7t Specjalistycznynr Zespole Opieki Zdrcwotnej nad Matkt i Dzieckiem \'\,irl brzychu. Obejnulc 1)r zichodrric Alcr- Sologicznt dh l)zic.i, Ilrr,vchodni.c Nefrologicznq dla Dzic.i, Prrvcbodnif Neurologiczn.l dla l)zieci oraz Chortjb Zakalnych dla I)zieci (rrlieici sic on.r przy odporvieddinr oddzi:rle). N.\ sta le pracuj{ w nich tfzl pjclgni.[ki orit kadra lekarska ze szpitalnl cb oddziaiorr Rocznie udzielija ponnd l0 tysiecy porad specjalist,vcznych dla ludnoicj z te renu calego Dolncgo Sleska. NajNifcej os6b jest ocz''lviicie z regionu rvatbrzy skiego. Nie sq to prcjenci bezpoarednn) zwiqzani z naszlln szpitalcnr. W katdcj z przychoclni p]zrmlrit) doswiadczeni specjali6ci ze sta2cm odpowiadaj4c,vnr potrzebom mlodtch pacjcnt6\,. eutq opiekq tekarki, Danuty - G;!"r wiinie;;g' - -.,. a ', t./ i t i r i I I F I nqta e^ipo odminblra(vino I "elggnto\la Pedoto Ptremyrtaw Fe4s.h przy papierkowej robocie

11 Spe.lah'tla z al'-t traloat D'tut a Ptlt z I b rb'\ 5. z"p e tren,o..r; r,-.-- p D. t e I?vhan,",r.;,;'" z walb'tv(ha e q n i o * a An nd rraj t,:i:^"lf:,u ;;i;;o t na\la T,.:1ffi TzvnPsieonaPaulhkalwdIb,y.h.lpaoc^'nqaprJkaprctq.]nia kiehszafiln'kieja PondniNeftoloE.znej

12 Lata pracy w szpitalu mijajq, a nasza kadra coraz bardziej doiwiadczona... J ubileusze, jubileusze JubileusTe. Slpilal itlr. S. Ilil(neqo W dniu llutego br. Tgotlni. I \liclol.l nie tradycj{ rvrtczlliinr\ knirl! i f.nriit kowe dplodry a2 frico\!nrkodr sfc.j.ili stycznego Szpitrli Zcsl)k)ncso inr. Sl.h na Batorego, ktorry przepri.o\lili 10, 15, 30, J5 i 10 lat. hrbilcusz.]0 lc.ir f(r.r /r wodowej obchod,il O(lrn.rtor oddti.lu Chor6b Welvnitrznlch II lck.!rcd. Jerz) Prrytulecki. W gronie jubihkn{ byh r(nvnicl l}\'rckr(r Walbrzyskich Szpitrli mgf Nlfiola Dudziak, (wiqtuj.tca ju bilcusr l0lxr tri.!. Nasi jubilnci! 40 l:rt pracy: l.lerzy Przlule.kj ord\'rato. 35lat prr.y: r. IreDa Kudrykie\!iez p.o oklyn.t{r' 2, Urszula \\'xldi.zck \l insp.inor 30lat pracy: l. Leszek Majkowski z cr kitrorvnikr u.r kladu rehabilita.ji 2. Krystyna B.r)h qcruror \ rrclu i(rn 5. h\. Iliclc.ki tjcl{gdiirki 6. i\hlsorr.rtr l)itrrusirli pi.ltgnirrkl 7. \\tn)dik.r(, il fjclcqriirkr 8. l.ili.nnr str yh tj.l{gni.rki 9. Il.Ibiri (lrrnfrk.r t)iclrlnj.ukx 10. 1lt.t\ ki j.riln\lskr s.l(rlr 12.\\'icsh\'l.isruk ki.fo\'..i nosrowy ll. l).!na/ (;()fc.li (.inspcktrr l{} lal fra.\ l. Ilirnrli l)!dziik dyr.kl(t 2- I)oroli Nrn)l!zrk ljjclrgdirrki od l.\lolen.ltzctk piclfgnr. rodd,irkr!. 4. Zoll.r (;R)Drid?k.r lielcsnrrrki 5. Fltfr' (lieil(\r.r ol).ri1{)r sprrglu kodr 6. r\rrrr i\lik pi.lqgniirk.r 7. l(cdrtr Parys picl gdirrkd 8. Nlitgorzit. Rosiak - piellgniarka 9. E$i ll(ig fielggniark.l l0. ltresa IJil.h te.hdik rrg ll. l{r.h.h Pi.r7l.l,r r.i.(rdl(r'kr mcdyctna I2. lerc!i Opilkr \idit.fiu\/ ll. linilir Sic.rl'dck srl(nli \\rsrrnkrm ul)iht(jnr ^.2!Dri $'ielu dal strch s!l.cs(nl isrt)srtrkr'ii z \'\'kon)$.r n.l l)r.t.r ir il rlulo sr.zt!.ii i towodzcnix lol l5 l0 \i(l ]l.rlkl il)ric.liicnr le(i.pr.r.rol).hojzi l,.rniali.ir(;ajda l)irllurirr ki OJJzi.rlu 1nte,r\r'wnr) lerr lc.i. pfr.\'ol)eh,! zi Urszuh (l$diak tn.'trluik Irby l,rzri!. r. Bogumita Kelm 2. Czeslarv Polniak 30 lecie l JoliDta Dziubala 2. Leszck Jankoilski 3. Ilenryk Koropczuk 4. AleksaDder Krakoiyski 5. Urszula Lipka 7. Gr.zyDa Sokolowska 8. Grazyn. Sznlczynska l. Tcresa lllitek 2. Bogustawa Gajb 3. Brrbara Jnnowska 4. Mxlgorzata Ktek 5. Maria Ortorvski Kruzeiyska 3.ladwiga Nejn n Iirlq!.i,u k.r 4. Barbara Hopck piclggniarkr oddri,rlrr.r 6. Urszula DyDrko\lsku s.rlo\'.r 7. Anna Wr6bloLskr kiti^v.ik dri.rlu 25lal pracv: l. Elzbieta Ru.inskr Sri\z.RnLskr li. 2. Iwona Le(niko$sk ti(lfgniirki od 3. Maria wojrkowiuk ti(lrgni.ik. 4. Ew.r AugusryDjik fiflfgnifk,r S/l,ilrl iir. l)r,\. Si)lolo\sliicSo l0 l..ic / I fir 7. Bozcu Sigdd 8. Ilirbara Wideika e. Andrzej ZajAc 20 - lecie l. Waldctnar Brygier 2. Guegorz Ksit)rkiewicz 4. Irena Klek - Lybacka s. ktant. Olfdcr Wszystkim bardzo s rdecznie gratr'lujcmy!

13 John Ruskin, anqielsl<i pisarz, poela i krytyk sztuki powiedzial kiedys, 2e,Najwy2sza naqroda pra(y to, czynt y:ozwala ngm sie stai.". Ta mqdra mal<syma przydaje sensu pracy wtelu lntlzi,l<t6rzy poprzez staty wysilek, tak2e intelel<tualny podnoszq swojcl rrur.rrto5i zawodowq i ludzkq. Rok 2OO7 w Szpitalu im Batorego pod zna kiem specja I i zacji pielqg niarek To barrlz0 iruinr'srczcg6lnic w zanodirch, litorlch gknrn,vn celenr jcst nicsicnic pomoc) i nynr. \{ pro fesjach medrczn).h rra to znncze nie zcsadniczc- W zakre sach cz,vndo(ci slulb0 wych ka2dego prrcott nik{ jest unrieszczodi z.rpis o obouirlzku podnoszenia swoich lllalifikacji?awodo!v) ch.. Nie inaczej jcst lt przlipod ku pielggniarek. Cz,v to jednak t,vlko slrchv z.rpis dopctniajtc,v ko,iplctlr w,vnag.rri prlcodrrvcl? Czy mozc koniecznoaa i ch9a podnoszeni.r k$ ili fikacji za$'0d(x!).h, ht(j' fe przeklirdrj.t sie Nprosl na jrkosa codricn'rci pr:\cy, ktdrtj ctektcnr naj\\,.rrnicjsz) m jesr (t,, bro drugiego c,l{x\ ich.r? Tak $i.rini! poslrrcgai;! sw{jj wrsilck piclt gniarki Szpit.rl.r inr Il.r lorego, ktore I()rpoczl ly spccjalizacir i podci muje naukg nir liuls.rch specj.rlir.rc),j,t).b, k\\'a lillkacvjn) cb. Obc.nie $ szpitalu pf.rcujf 1.1 I t)ie l9gni;trki, \\ tynr 8 }ricl! gniarck tosi.r(i.r spcci.r lizrcjf z Org;r,riz.r.ii Z.rrztl(lrinii. W trakcic.rulii jcst nastcpnvch :l pielgg,ri.rrch (Picl{gninfsl(1) zrcho lvawcz, epi(lenrioll,gicznt, opcrr cyjne, pcdirtr).znc L kt6fe $ bic/tl Liczb) tc ciesz.) z jnnego jcszcze po wodu. Emigr.r.jr z.robk('w.r dotknttr w b.r(tzo islotnlnr stopniu zauody lnfcl!.rnc. N.r r)1rku foi si{ '!prost od rtf.rk.)ln).h olclt plvnrlcych cto Polski z innv.h krrj(i$ Unii l.uft)pcj' skici, kusz,rcvch ni!pl'r(jw,r)\\'rlnie lcpszvnri r.rrlrnk.rnri zatrudnienio ri2 tc, lil(jre olfruic nxizinr.r slolb.r cyn roku przislturi.t do cgz.rnrin(nf. z(lro\ ir. \\'iele(,s(tb rdeo dorvahr si9 na rvyjazd i wybory te trzeba szano-!vaa. Nalezy jednak z tym wilkszym szacunkiem podchodzii do tych kolczarek, ktore chcq pracowad w naszych szpit.lach, a te, kt6re dodatkowo widzq koni czno(t podnoszenia swoich kwalifikacji, ponosz4c przy tym realne koszta, nalezy podziwiac tym bardziej. Spelnianie ambicji zawodowych w tym przypadku jest jak najbardziej poz?dane i ma wyrqcznr pozytywny wydiwigk. Pozwala bowiem na stale doskonalenie swojego warsztatu i koncentrowanie sig na lepszym wypelnianiu codziennych obowi4zk6w. Zdanie egzaminu specializacyjnego jest dla kaidej pielegniarki wielkim wydarzeniem, traktowanym w k.tegorii osobistych sukces6w. Uhonorowanie specjalistek wyiszym wynagrodzeniem winno bya naturalnym sposobem wdzigcznoici i uznania pracodawcy dla swoich nailepszych pracownik6w wszystkim pielgsniarkom, kt6- rc rv tyln roku przystqpiq do egzaminu paristrvowego w Warsz wie 2yczvmy polamania pidra i bedziemy lrzymiri kcirki. Graiyna Mizera

14 Xl o96l nopolskie sym pozju m,,profi la ktyka i zwalczanie zaka2eri szpitalnych" (cz. 1) Odbylo sig w Warszawie (15 17 li r.) i bylo miejscem obrad.dla wielu zawod6w slutby zdrowia oraz trowac komdrki nablonkowe gardla i powodowaa inwazjg lotyska krwi, sked po pokonaniu bariery krew m6zg mog4 Streptococcus p)og nes BAI - zakar nia rot ri.lu biomedycznego HAP szpitalnezapateniaptuc(hcap wynik4ace z kontaltu Tu spolkali sig profesoro zasiedlat OUN (opony). Do inwazji lo 'wie, za slutbt zdrowia) docenci. dokorzy. lekarze, mikropielggniarki, iyska krwi, a nastgpnie opon przez te RZP - respnatorow zapalenie pluc (VAP z laboranci, pra- drobnoustroje moze takie dochodzii z a"c ) cownicy sterylizacji i inni irainteresowaniognisk zakaz nia w innych narz?dach, SIRS zesp6l ogolnoustrojowei reakcji?aaktualn? tematykq zakazed szpi np. stawy,' Palnej Na tak wiele temat6w trzy dni Nadal Altualne: ARDS - zaburcnia hemodynamicae i dystunkcja pluc ium zdawalo sig zblt k6tkie. w,,higiena i dezynfekcja rqk pozosta dniu przedstawiono zrgrdz je nadal najmniej kosztowryn,latwo dostqpnym CRBSI - akatr nia odcewnikowe, u pacjent6w zakresu diagnostyki mi-krobiolo- i nadzoru nad zakazeniami szpi' i najbardziej skuteczryrrn postg- powaniem prowadz4cym do ogranicze z kaniulami donacz),niowymi TC - Komitet Techniczny 216 ds. hemicz- Drugi dzietl rzecq,widcie alar genach,,alar' mowych' - ich nia czgstosci wystgpowania nosicielstwanych srodk6w dezffekyinych i antr ptycznych, w k6rym powotanodpowiednie i zakaieil' NieTylko MRSA: tzw. Grupy Robocze (GR),Coraz czeiciej pojawiajacy sip sk6t O Cz''m Nalety Pamiftad: VRE mowi o zakairniach w)'wolanych,,nadz6r nad zalqreniani szpitalnymi powinien miec dlaraker ciqgv, opie- ptzez wankomycyno-opornenterokoki (ziarenkowce Gram-dodatnie wchodzqce w sklad floty f:oiologic te przf- OtL&ial6w od pielggniarek/lekatzy rad si9 na codzieniych informacjach z 16z- l postgpowamu w szpttalu oraz dotyczyl zagadniei z dezynfekcji wodu pokarmowego i pochwy). S4 drob nikowych, lekarzy prowa&qcych, coryli?acji i ste- noustrorami o niskiej chorobotw6rczo- &iennej a.nalizie wlnik6w badari miwodu wnz Sci, ale cechuje je wielooporno3d na antybiotyki kobiologicznych i antybiotykoterapii u z o.enq rtryka i chemioterapeutyki. Rezer- pacjent6w szpitala. Dobra kontrola zakobiologicznych z\iqzanelo z wuarem szczepow opornych mogq byi kairi w dobrlan szpitalu i wpoka wartoif i szpitaln).mi. Dziei trzeci to intenrywnej lerapii i zakaiei szpi w anestezjologii, a nastgpnie?az kliniki posocznic w oparciu o zwier.gta hodowlane i Srodowisko (szpitalne i pozaszpitalne). Enterokoki najczg Sciej w).wotujq zakazenia dr6g moczowych, zapalenia wsierdzia, zakai nia lo, wspolcz,.nnik6w epidemiologicz- nych cz sto przedstawia go w zlym Swiede w porownaniu do iednostek nieobigtych tak czulym i rzeteln''rn nadzorem, a.shrdium przpadk6w'l iyska naczyniowego, akazenia otrzewnej oraz rzadko zakaienia sk6ry i tkanek nikdw epidemiologicznych. Jednak sa- wigc nie wyk^zujqc',rn w)sokich wskaz- 'Ibk wiele os6b, opinii, poglqd6w po tobym6c poznaa, zgltbia, a naie"rozpracowaa migkkich. Drogi szerzenia sie VRE obejrnuj4 mokontrola pozostaie naiwainiefzym problemy na wla podw6rku. Wybrane zd:rnia. opis ntencje z obrad XI sympozjuml Inne WFaienia: personel medyczny wspdlny dla pa cjent6w np. aparat do mierzenia cisnie- Dia oraz jrodowisko sali, na kt6rei znaj duje sig pacjent z VREI' dla szpitala irddlem wiedzy o wlasnych klopotach i slaboiciachl' Poznahane Procery:,,Tworzenie biofilnu iest zlozonym 'nwazine zakatenie uwatamy Dla przpomdienia, a mote bliiszego poznanla: wan w kilku fazach. Mechanizmem za- i wielostopniowym procesem i zacho- "Z^ k6re rozwija si9 w fizjologicznie mieis(ach organizmu. Mianem HELICS ICU europeiski prognm zakazenpocz?tkowuj?cym proces powstawania naiczdciej okreslrmy inwdtyjnq meningokokowq (lchm), inwa' chorobg pneumokokowq (lchp) szpitalnych ZMO akaa.id miejsca operowanego EO - steryliracjn llenkien etylenu biofilmu na powierzchni biomaterialdw jest adh zja do ich powierzchni. Zaleiy ona od wielu cz)'nnikdw m.in. wlawywolane przez Streptococcus py' STERRAD SystenrSteryliacjiPlarnowej Sciwoici firyczno-chemicznei samej powierzchni, Wiele innych bakteryjnych pajest sterylizacja niskolemperaturona skladnik6w powiendrrio- tak2e odpowiedzialnych za ZOIT akaadia w oddzialach intens}^,r'- wych komdrek bakeryjnych poiredni- q?u zakaienia. Z.rrowno meningojak i pneumokoki sa cz sto przyczy- nej tenpii czecych w adherencji (bialka povrierzchniowe Sluz), skladnikow krwi splaszcza- 'l SS wstrz:]s toksyczny wywolany przez Stanosicielstwa nosogardlowego skqd w j?cych powierzchnig wszczepu:' sltuaciach sa w stanie pene- STSS wstr4s toksyczny rvlaolnny pzez (ciqs darszy w ndqpnyn nmen!)

15 Z Nowym Rokiem, Swie2ym kroki fir, czyli w barchanach do Europy Goni.tc pfrc(lr!'czof.ri nieslorne go mirlca, chcqccgo uniknqc'nud nic nrotnir $)pr.ra \\' n.'szcj pr.rlni.,\le po kolei: cbyba. Zc nasze kolezanki pod swoje kuse lirtuszki czasem takowe ubieraie. nej rehabilitrcji wp.rdlcnr z.r zdrspcrorvanvd BandaZe no lo jestem w sta Kubusien rlo br udorr nikir. Iuz go rdi.rlcln. r.zcpilcm sit nie zrozu,rrica. osz.ztdnoici, zmnicjszrnie koszt(nl. Ptxlobnie kon4rresv, Kolnierzyki biale - stare wr6- cito. Po kr.jtkim okresie naz)'wania Jego n)1ono dyrcktorow menedzerami ("bia- '!ej bluzy, n.r z oddzirlu iaki! bol glorvl, le kotnierzyki" nie myl z maklerem gre... por}(n{ a szelki) nasi prynclpalorfie lub (jak twierdzi profesor Mio-,iijl'"x",x, rek z brullnl bieliznq iude rzylcm glol'11 dek w stosunku" do kobiet wlasciwe byloby okre5lenie) pryncypalki wr6- cili do szpitalnych fartuszk6w (tych w pnchnllci Fartuchy dla dla lekarzy nie dla stuzby). Chociat. { hdo,rldo! om szpit.rln.t posadzkg. lekarzy tro chyba troszkg sig czepiam, wszak Ze Ilit lec uciekt, 1a owej lsni4cej podlodze patrzylem ch9 strach oddai do fralni, kiedys cil po pol roku, rle bez guzik6w, caly czas okresla sig nas terminem Sluzba Zdrowia. Kaftany przymusowe i barchanowe to zrozumiale, bo przeciez w ka2dym z nas jest trochg wariata met z ctykictkt Frau Krzyt6wki - co3 dla duszy. Jak lvl il1cr i dzn{nynl jut ordynator rczwi.4ze WzyzdwkQ, to jq pierzemy. Rozwiqzuje i? potem na plecach. Po asystent, potem panie pielggniarki i n.1 rzeczy!'i panie salowe. Iak ju, nie widaa r k, to dostaje pan Gienio i podpa- stosa. lioch! l moich sporlniach porri'k.rl przc'z la niq kupkg zgrabionych lisci. Wtedy krzyi6wki kasujemy ze stanu oddzialu'l tro.h9 olrutv dr K... Sniesz nic rv,vgl.1drl, bo Napieriniki - hmmmmmmmmm talnd chc. chlopirltr z niego.. no wla(nie... napiersnik to chyba mii, prl'bowtl Iem ponolutc7ynv. nie to samo, co biustonosz. Ale, ale eureka wiem... gdy practjq razem z jak{s pongtna pielqgniarkq to niejednokrotnic Irartuchy dla bezwolnie, bezwiednie Nl(jj sluiby cieka rvzrok pada na okolice, ktdre przy- rozbiegrnr te, 1ak dlugo kryte napierinikiem pozwolilyby mi sklrpit sit na wykonywanei pracy. To bic hcrb.rtg rru przypadlofi 40 letnich chlopcdw, no c6i taka jest mfska natura. kicn bloczku nrm Spis bie l!n szklankg po niej unryi. Slu2b.r w brvkana, po k,1 A na dobry, spokoiny, zasluion) sed, nie ma jak przylulli zrn?czonc oczfta clo Pachnacego czystego Siennika i nrigdzy przyjgciami kolein,ych lizny l uzlek t.r.h \ic oblapujc. pacjent6rv na dyzurze, otulony ze Drnic rrdo\n\ i rricczrric u(nie.h Koklry cickax'e czv man,v w Szlafrok Sukienny marzya o wa- niqt), pomvililenr si9c, le doirlg do na seszelach. nr stini. Iu.h(,N.? lt n.rib.trllzicjkacjacb sicbic przl ok.rzri.ick.n\'cj lektulv. spraklzil! sii nr ilcrgologii Wzi.llem do rik sfis rzcczorrr j... Kalcson; to icd)nr rzccz, kto wasz ukochany magister rehabilitacii kompletnic nrnic z.rlk.rlo. (lzetir) lo r.r sl.r(i.r ll.rs Ine7.r\zn nr picdcsta] Szpital Zespolony im. S. Batorego

16 Jak zvvykle z poczqtkiem nowego roku dokonujemy podsumowania zdaneh minionego ju2 roku i ich wptywu na bie2qcq kondycjq flnansowq frmy. w ksiqgowej nomenklatune slu2y do tego celu bilans oraz rachunek zysk6w i strat. Jednakwymowa Lych sprawozdah ma ograniczony zakres i podlega znieksztalceniu cho(by pnez fal<t, 2e nie pokazuje,,drogi", pnez kt6rq dochodzono prezentacii osiqgniqty ch liczb. Czas na bilans Pn ede wszystkim wynik Przekazujqc najbardziej istotne informacje niezbgdne do oceny s)tuacji eko nomicznej w minionym roku zaczng od wyniku tuarsowego. Od 2003 roku trwa niezakl6cona wsp6lpraca miedzy naszlryni trzema szpitalami i od tego cilasu wszyst kie zamierzone dzialania prowadzg do wsp6lnego osiegniecia dodatniego w),ni ku finansowego, innlani slowy do osi?- gni9cia zysku. P.zyjete zmiany or gani?-aqjne, bie4ce mo nitorowanie zu+ia materiat6w poczynione inwe stycje w obiekach szpitalnych spowodowaty istotne ogra.niczenia kosztow przy r6wnoczesnych strmniach zarz?dzajqcych Szpita.lami o pozyskiwanie dodatko wych lrodel przychod6w. Czlnniki te ialy wp\$, na to, ie w 2006 roku dodatni wynik finansowy zostal osiagni9ry Dlaczego dodatni wynik finansowy jest tak po4danq miar? sukcesdrv? Bo ma bezposredni zwipek z rozwojem Szpitali i czyhajqqmi zagroieniami, a przy tym pozwala na finansow4 wzglgdnq niezaletnoia. Osi ni9ty zysk jest ta.kze lqra zem, te czas dary Szpitalom na rcstruk tur'zacjg, w lym r6$'nie2 z mocy ustalrry z dnia 15 L:wietnia 2005 r o pomocy publicznej i restruktury/icji publicznych 7.:r ktad6w opieki zdrowotnej, zostal dobrze wykorzystany. Przl?omnij my. W dw6ch Szpitalach komornicy,,zrbierali" wynagrodzrnia z Narodowego Funduszu Zdrowia, z kont bankowych, robili zajgcia na aktywach trwalych. Zadluzenie w trzech Szpita' lach stanowilo rvartosc 71,7 Drln zl., ztego ZUS y i podatki to 31,3 mln zl. a, ponad ki emerltalno rentowe, zawiemla siq w 40 mln zt. swoich naletnoici za sprzedane kwocie ponad 18 mln zlotych. Aktualnie towary i uslugi mialo po 170 wierzycieli w katdym z nasrych Szpitali. Przedstawione liczby starowi?ce o wieloletnifi zadluieniu, sam)m wyglq dem powoduj.l zrwr6t glowy, a jednak udalo sig. Proces.,wycho&enia z zzdluienia" przybral w ubiegb'rn rcku widoczne do zaplacenia z tego dlugu pozostaje kwota okolo I,7 mln. zl. Nalezy podkreslia, ie obecny stan zobowi4zai n rzecz ZUS jest sku&iem nie tylko ptzezn czenia na splatg Srodkdw pieniginych uzy skanych w w),niku programu restrukturt"zl.cji z poi^lczl<t z Banku Gospodarstwa Kraiowego. Pieniqdze, kdre po- efeky, byl rolizowary z uwzglgdnieniem mechanizmu redulcji zadtuzenia, w wy' niku czego Szpitalom zo stal,,odpuszczony" dlug zwoli\ splacit znacznie dlug pochodzity r6wniei ze Sp6lki Sanitas i Organu Zaloiycielskiego. w tacznej w)rokoici 34s n1ln zloiych. Zmniejszenie wieloletniego, ResFukturfa ja Ewa Zgodnie z Uchwalq Zarz4d! \No- ogromne jew6dztwa DolnoSlqskiego akceptui?ca go zadluzenia w w),ni ku umorrcnia to nie koniec osiag'i*. Zadhte- Die uleglo zmniejszeniu takze poprzez dokonanie splary I tak:. Do I 5 grudn ia 2006 r. splacono wszystkie zawarte ugody restrukturyzacine z wierzycielanri Szpitali. Bylo to moi liwe do rykonania przy pomocy Sp6lki Sanitas, ktora jak wcze(niej informo wrno, zostata powolana do oddluzenia walbrzyskich Szpitali i pozyskala na ten cel kred)'t bankowy, kt6ry Szpitale beda splacat w odroczonym terminie.. Do kofc.r 2006 roku zaptacono nalezne pracownikom odsetki za zwlokg w zaptacie!v przeszlosci niektorych wynagrodzed,. Na biezqco realizorvane sq na rzecz pra cownik6w alc le iwiadczenia z Zakladowego Funduszu Swiadcze'i Socjalnych.. Pozostria po unrorzeniu czgic dlugu objfta restrukhrryzacj{, kt6q Szpita' tre6i Progra.rnu Resft.Ltur)%qi, Szpitalom z Batorego zostala pelznana dotacja na splatf zobowiqzad wobec ZUS Szpital im. S. Batoreg otrzymal t)8. zl. SZOZ nad Matk4 i Dzieckiem otrzymalt 325lys.zl. Motna by wyliczad jesz.z sukesy minionego roku i zachwycaa sig osiqgnigt).rni liczbami, gdyby nie,dopadaly" nas bier4ce problemy Te problemy to oczfrista kompozycja potrzeb i moifiwosci. Jedmt kierowanie sig zasad4, t przyjge rozwigania powinny zapewnii realizacjg naloionych zadan jest najlepszlm sprzl,rnierzedcem do osiagnifcia celu - splaty istnie?rych dlugdw i zapobieganie ich nrnoi niu. Ta determinacja pozwoli, i bez obaw bgdziemy patrzec w przyszlost, t? blislq i perspektywiczne nawet w6wczas, kiedy znacznq cz$ii w)?racowa.nej nadwlatki finansowej (zyslx) b7dzi'emy peeznaczai na splatg ked)t6w i poiyczek Cit6wna lciggowa le musialy zaplacia ZUS owi za sklad

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy

Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy ISSN: 1733-2265 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 numer specjalny 2011 Jak wspó³pracowaæ administracja publiczna sektor pozarz¹dowy nowe regulacje prawne doœwiadczenia europejskie standardy wspó³dzia³ania

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ

REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI RASOWEJ MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŒCI Departament Wspó³pracy Miêdzynarodowej i Prawa Europejskiego REALIZACJA PRZEZ POLSKÊ POSTANOWIEÑ MIÊDZYNARODOWEJ KONWENCJI W SPRAWIE LIKWIDACJI WSZELKICH FORM DYSKRYMINACJI

Bardziej szczegółowo

PISMO IZB LEKARSKICH

PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Brak lekarzy, coraz dłuższe kolejki Krzysztof Kwiatkowski EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 05 2015 PISMO IZB LEKARSKICH 29 Stomatologia Kształcenie po nowemu 36 Praktyka lekarska

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz

$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz Rcgul$min pomocy m'teriahej - ustrlania wysokosci' przvznawrnia iwvplacani' (wi'dcz n PomocY materialnej studentom w Wyzszej Szkole Kosmetologii i OchronJ Zdrowia w Bi'lvmstoku Postanowienia og6lne sr

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania...

Konkursowe szranki. Finisz na nowej tlenowni. www.zak.com.pl. Zdjęcie Bogusław Rogowski. Gąszcz spraw, wielość problemów, trudne wyzwania... Rok XLVIII Nr 10 (1325) 15 maja 1999 Cena 60 gr ISSN 1232-5023 Nr indeksu 337382 www.zak.com.pl Konkursowe szranki Dominika Kijowska, panienka z Solarni, tym razem przed występem na scenie, bardzo poważnie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE A G N I E S Z K A Ł A D A WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA POLSKICH SAMORZĄDÓW WNIOSKI Z BADAŃ Aleksander Fuksiewicz Agnieszka Łada Łukasz Wenerski INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH PROGRAM

Bardziej szczegółowo

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~

D!IENNIK PO!..!TY'J7.:NY, S':I:)t. :: :n 'J'( I LITER!\CK ~ BUDOJtlY lczyznę zgodą i pracq 192! r GBDa pojedynczsgo numeru ii mk J:ok Zi1łożoi" lil91 REDAKC' w todz TELEFON AJ HOiu ki Ni l" ~ ' ' D!ENNK PO!!TY'J7:NY S'::)t :: :n 'J'( LTER!\CK ~ Wtoro dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar

AMAZONKI. Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM. Życie to najcenniejszy dar ISSN-1732-2928 nr 19 AMAZONKI marzec 2011 l gazeta bezpłatna Gazeta Amazonki jest wydawana dzięki finansowemu wsparciu Gazeta Stowarzyszenia AMAZONKI WARSZAWA - CENTRUM Motto na 2011 rok: Życie to najcenniejszy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl

ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. www.pml.viamedica.pl ISSN 1730 1149 2015 5 (252) MIESIĘCZNIK OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W GDAŃSKU EGZEMPLARZ BEZPŁATNY www.pml.viamedica.pl Od Redakcji Niewątpliwe najważniejszym wydarzeniem ostatnich tygodni był kolejny Zjazd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo