ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu: POKL /13, współfinanswany ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki , Prirytet IX, Działanie 9.6, Pddziałanie DANE PERSONALNE Imię (imina) Nazwisk PESEL Wykształcenie Brak Pdstawwe Gimnazjalne Pnadgimnazjalne Pmaturalne Wyższe Wiek ADRES ZAMIESZKANIA Miejscwść Ulica Nr dmu Nr lkalu Wjewództw Pwiat Gmina Kd pcztwy Pczta Obszar zamieszkania Miejski Wiejski Telefn kmórkwy lub stacjnarny Adres ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli jest inny niż zamieszkania) Miejscwść Nr dmu Wjewództw Kd pcztwy INFORMACJE DODATKOWE O UCZESTNIKU Sytuacja na rynku pracy* Ulica Nr lkalu Pwiat Pczta Osba pracująca Zatrudnina na umwę pracę Zatrudnina na umwę zlecenie Zatrudnina na umwę dzieł Osba nieaktywna zawdw (niezarejestrwana w urzędzie pracy) w tym sba ucząca się lub kształcąca Ptwierdzam zgdnść ze stanem faktycznym danych zawartych w Frmularzu zgłszeniwym- umwie i wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych sbwych pracwnikm Lean Tech Rbert Markwiak raz Trl InterMedia sp. z.. pracującym przy realizacji Prjektu : ECDL START dla dlnśląskich kadr!, zgdnie z Ustawą Ochrnie Danych Osbwych z dnia , z późn. zmianami. Jedncześnie deklaruję dbrwlnie wlę udziału w Prjekcie, jeśli zstanę zakwalifikwany/a miejscwść i data czytelny pdpis kandydata/ki (*) w dpwiednim wierszu prszę wpisać tak Lean Tech Rbert Markwiak Ul. B. Chrbreg 52a/ Szamtuły Trl InterMedia sp. z.. ul. Pznańska 56, Wrnki

2 ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DECYZJA REKRUTACYJNA (wypełnia Beneficjent prjektu) Data rzpczęcia udziału w prjekcie Data zakńczenia udziału w prjekcie Zakńczenie udziału sby we wsparciu zgdnie z zaplanwaną ścieżką uczestnictwa Pwód wycfania się z prpnwanej frmy wsparcia Kandydat/ka spełnia wymgi kwalifikacyjne/nie spełnia wymgów kwalifikacyjnych warunkujących uczestnictw w prjekcie. data... pdpis sby przyjmującej frmularz Spełnine kryteria strategiczne dt. rekrutacji*: Osby z c najwyżej wykształceniem średnim (30pkt) Osby +50 (20pkt) Osby mieszkające w małych miejscwściach (10pkt.) Uczniwie szkół pnadgimnazjalnych, zawdwych (5pkt.) Przeprwadzny test kwalifikujący (20pkt.) Łącznie: /80 pkt.... pdpis Specjalisty ds. rekrutacji i rganizacji biura Lean Tech Rbert Markwiak Ul. B. Chrbreg 52a/ Szamtuły Trl InterMedia sp. z.. ul. Pznańska 56, Wrnki

3 ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg I. Pstanwienia Ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ECDL START dla dlnśląskich kadr! 1. W regulaminie kreślne są zasady rekrutacji i uczestnictwa w prjekcie ECDL START dla dlnśląskich kadr! realizwanym przez Lean Tech Rbert Markwiak raz Trl InterMedia sp. z Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg (EFS) w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet IX Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach, Działanie 9.6 Upwszechnienie uczenia się drsłych, Pddziałanie Pdwyższanie kmpetencji sób drsłych w zakresie ICT i znajmści jeżyków bcych. 3. Prjekt realizwany jest w terminie d r. d r. 4. Prjekt swym zasięgiem bejmuje wjewództw dlnśląskie. 5. Biur Prjektu znajduje się we Wrcławiu, ul. Kawalerzystów 25/17, Wrcław. II. Cele prjektu 1. Celem prjektu jest pdniesienie, dstswanie kwalifikacji 300 sób pracujących raz pzstających bez zatrudnienia (uczących się) w wieku lata d kńca czerwca 2015 r. 2. Osiągnięcie celów ma zstać zrealizwane pprzez: udział w Szkleniu ECDL Start (60 gdzin lekcyjnych / sbę), 3. Udział w prjekcie jest bezpłatny i współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. III. Rekrutacja 1. Rekrutacja rzpczyna się wraz z akcją prmcyjną prjektu d sierpnia 2013 r. 2. W prjekcie mgą uczestniczyć sby, które w chwili przystąpienia d prjektu spełniają łącznie następujące kryteria: wiek lata, uczestniczące w kursie z własnej inicjatywy, sby zatrudnine lub sby pzstające bez zatrudnienia (uczące się), sby zamieszkałe (zgdnie z Kdeksem Cywilnym) na terenie wjewództwa dlnśląskieg, są zaintereswane nabyciem, uzupełnieniem lub pdwyższeniem umiejętnści i kmpetencji w bszarach umiejętnści ICT. Lean Tech Rbert Markwiak Ul. B. Chrbreg 52a/ Szamtuły Trl InterMedia sp. z.. ul. Pznańska 56, Wrnki

4 ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 3. W prjekcie nie mgą uczestniczyć: sby zarejestrwane jak bezrbtne, sby zarejestrwane i płacające składki w Kasie Rlniczeg Ubezpieczenia Spłeczneg, sby psiadające wykształcenie wyższe i nie mające skńcznych 50 lat w mmencie przystąpienia d prjektu 4. Osby zgłaszające się d udziału w Prjekcie pwinny dstarczyć w mmencie zgłszenia następujące dkumenty: frmularz zgłszeniwy, deklarację uczestnictwa w prjekcie, upważnienie d przetwarzanie danych sbwych, zaświadczenie zatrudnieniu w przypadku sób pracujących. Wyżej wymienine dkumenty rekrutacyjne są dstępne na strnie internetwej www. lub w Biurze Prjektu we Wrcławiu ul. Kawalerzystów 25/17, Wrcław. 5. Decyzja zakwalifikwaniu danej sby d udziału w Prjekcie zstanie pdjęta na pdstawie spełnienia kryteriów rekrutacyjnych kreślnych w pkt. III pkt. 2 Regulaminu. 6. Rekrutacja będzie prwadzna w spsób cykliczny. Przed rzpczęciem każdej grupy szkleniwej Specjalista ds. rekrutacji i rganizacji biura dkna stateczneg wybru sób d prjektu. W sytuacji większej liczby zgłszeń zstanie utwrzna lista rezerwwa. 7. Osby będą infrmwane zakwalifikwaniu d udziału w prjekcie telefnicznie, mailw lub listwnie. 8. Uczestnik mże, z ważnych przyczyn sbistych zrezygnwać z udziału w prjekcie, w ciągu 5 dni d daty trzymania infrmacji zakwalifikwaniu d udziału w Prjekcie. Rezygnację należy złżyć pisemnie, na wzrze Oświadczenia rezygnacji z uczestniczenia w prjekcie, udstępninym na strnie internetwej prjektu raz w Biurze Prjektu we Wrcławiu. Na pwstałe w ten spsób wlne miejsce zstanie zakwalifikwana sba z listy rezerwwej. 9. W przypadku rezygnacji z własnej winy p rzpczęciu udziału w prjekcie uczestnik zbwiązuje się d zwrtu ksztów swjeg uczestnictwa. Wyliczne prprcjnalnie kszty udziału zbwiązuję się zwrócić w terminie 14 dni d dnia rezygnacji na wskazane przez realizatra knt bankwe. Przerwanie udziału w prjekcie z pwdu: chrby ptwierdznej zaświadczeniem lekarskim, wyjątkwych zdarzeń lswych (np. śmierć najbliższej rdziny) nie pwduje kniecznści zwrtu ksztów. Lean Tech Rbert Markwiak Ul. B. Chrbreg 52a/ Szamtuły Trl InterMedia sp. z.. ul. Pznańska 56, Wrnki

5 ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg IV. Świadczenia ddatkwe dla uczestników 1. Materiały dydaktyczne na szklenia ECDL Start. V. Obwiązki uczestnika prjektu 1. Osby zakwalifikwane d prjektu zbwiązują się uczestniczyć w min. 80% czasu zajęć, ptwierdzając swją becnść raz przystąpić d egzaminu. VI. Pstanwienia kńcwe 1. Sprawy nieuregulwane niniejszym regulaminem rzstrzygane są przez Beneficjenta/ Realizatra prjektu w parciu wytyczne dla instytucji birących udział we wdrażaniu Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki i przepisy kdeksu cywilneg. 2. Pwyższy regulamin wchdzi w życie z dniem jeg pdpisania i bwiązuje przez kres realizacji prjektu. miejscwść i data... czytelny pdpis Lean Tech Rbert Markwiak Ul. B. Chrbreg 52a/ Szamtuły Trl InterMedia sp. z.. ul. Pznańska 56, Wrnki

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo