GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEO-INFO V Sigma. Podręcznik Użytkownika"

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO V Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], Pznań tel.: (061) , fax: (061) ,

2 S t r n a 2 Cpyright 2004 SYSTHERM INFO Sp. z.. Wszelkie prawa zastrzeżne Kpiwanie, reprdukwanie, tłumaczenie, przenszenie na inny nśnik infrmacji lub zmiana frmy na czytelną maszynw tak całści, jak i części niniejszej publikacji jest niedzwlne bez pisemneg zezwlenia udzielneg przez SYSTHERM INFO Sp. z.. SYSTHERM INFO Sp. z.. DOSTARCZAJĄC PRODUKT TAKI JAKI JEST NIE UDZIELA GWARANCJI I NIE UWZGLĘDNIA REKLAMACJI, ZARÓWNO WYRAŻONYCH JAK I SUGEROWANYCH, DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA GO W OKREŚLONYM CELU. W ŻADNYM WYPADKU SYSTHERM INFO Sp. z.. NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, RÓWNIEŻ PRZYPADKOWE, I EWENTUALNE SKUTKI UBOCZNE MAJĄCE ZWIĄZEK LUB MOGĄCE WYNIKAĆ Z ZAKUPU LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW. WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ SYSTHERM INFO Sp. z.., NIEZALEŻNIE OD FORMY DZIAŁANIA, NIE PRZEKROCZY CENY ZAKUPU PRZEDSTAWIONYCH TUTAJ MATERIAŁÓW. SYSTHERM INFO Sp. z.. zastrzega sbie praw d wprwadzania zmian i ulepszania swich prduktów bez uprzednieg pwiadmienia. Niniejsza publikacja przedstawia stan prduktu w chwili jej utwrzenia, i mże nie dzwierciedlać stanu prduktu w dwlnym czasie w przyszłści. Znaki twarwe SYSTHERM INFO Sp. z.. Nazwa: GEO-INFO jest zastrzeżnym znakiem twarwym SYSTHERM INFO Sp. z.. Wszystkie inne nazwy handlwe i twarów występujące w niniejszej publikacji są zastrzeżnymi znakami twarwymi lub nazwami zastrzeżnymi dnśnych właścicieli. Pznań 11 stycznia 2011r.

3 S t r n a

4 S t r n a 4 RYSUNEK 1. POPRAWNE USTAWIENIA INSTALATORA MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS RYSUNEK 2. INSTALATOR SPRAWDZA POPRAWNOŚD KONFIGURACJI SYSTEMU PRZED INSTALACJĄ RYSUNEK 3.WPROWADZENIE NAZWY INSTANCJI MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS RYSUNEK 4. WYBÓR RODZAJU AUTORYZACJI PRZY LOGOWANIU SIĘ DO BAZ DANYCH RYSUNEK 5.INSTALACJA MICROSOFT SQL MANAGEMENT STUDIO RYSUNEK 6.LOGOWANIE DO MICROSOFT SQL MANAGEMENT STUDIO RYSUNEK 7.UTWORZENIE NOWEJ BAZY DANYCH W SQL MANAGEMENT STUDIO 2005 EXPRESS RYSUNEK 8. NADANIE NAZWY BAZIE DANYCH RYSUNEK 9.WYBÓR LOKALIZACJI BAZY DANYCH RYSUNEK 10. ODTWARZANIE BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Z PLIKU *.BAK RYSUNEK 11. WYBÓR ŹRÓDŁA BAZY DANYCH RYSUNEK 12.ZAZNACZENIE BAZY DO ODTWORZENIA I PRZEJŚCIE DO POLA OPTIONS RYSUNEK 13.WPROWADZENIE NAZWY BAZY DANYCH I WYBÓR KATALOGU RYSUNEK 14. USTAWIENIE ŚCIEŻEK DO PLIKÓW *.MDF ORAZ*.LDF RYSUNEK 15. OKNO POCZĄTKOWE INSTALATORA GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 16. WYBÓR RODZAJU INSTALACJI PROGRAMU RYSUNEK 17. WYBÓR DOMYŚLNEJ LOKALIZACJI PROGRAMU GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 18. WYBÓR BAZ DANYCH JAKIE INSTALATOR MA UTWORZYD ORAZ DANYCH JAKIE MA ZAIMPORTOWAD RYSUNEK 19. WYBÓR LOKALIZACJI, GDZIE MAJĄ BYD ZAINSTALOWANE BAZY DANYCH RYSUNEK 20. WYBÓR SERWERA ORAZ SPOSOBU PODŁĄCZENIA DO BAZ DANYCH RYSUNEK 21.WYBÓR BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW, Z KTÓREJ BĘDĄ POBIERANE DANE DLA GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 22. USTAWIENIA ZAPORY WINDOWS RYSUNEK 23. SPRAWDZANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWNIKA W CELU ZMIANY JEGO UPRAWNIEO RYSUNEK 24. USTAWIENIA DOTYCZĄCE NOWEGO UŻYTKOWNIKA RYSUNEK 25. USTALANIE UPRAWNIEO W SQL SERWER RYSUNEK 26. OPIS RÓL ODPOWIEDZIALNYCH ZA POSZCZEGÓLNE KLAWISZE W PROGRAMIE RYSUNEK 27. KLAWISZ DZIAŁKI W OKNIE DIALOGOWYM OBIEKTY RYSUNEK 28. FUNKCJE DLA DANYCH WYSELEKCJONOWANYCH POPRZEZ KLAWISZ DZIAŁKI W OKNIE DIALOGOWYM OBIEKTY RYSUNEK 29. PRZEKRÓJ INFORMACJI PODLEGAJĄCYCH AKTUALIZACJI I EDYCJI RYSUNEK 30. OKNO DO WPROWADZANIA NOWYCH NIERUCHOMOŚCI RYSUNEK 31. PRZYKŁADY MIGRACJI DANYCH DO PROGRAMU GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 32. MENU GŁÓWNE PROGRAMU GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 33. FUNKCJA TWORZENIA ZESTAWIEO RYSUNEK 34. RAPORT PO IMPORCIE DANYCH Z EWIDENCJI GRUNTÓW RYSUNEK 35. FUNKCJA FILTROWANIA ZAWARTOŚCI RYSUNEK 36.FUNKCJA WYBORU OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI RYSUNEK 37. FUNKCJA WPROWADZENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI RYSUNEK 38. FUNKCJA WPROWADZENIA DOKUMENTU, NA KTÓREGO PODSTAWIE OKREŚLA SIĘ WARTOŚD NIERUCHOMOŚCI RYSUNEK 39. PRZYKŁAD WPROWADZANIA WYCEN DO PROGRAMU GEO-INFO V SIGMA POPRZEZ KLAWISZ NIERUCHOMOŚD RYSUNEK 40.OKNO DIALOGOWE LISTY WŁAŚCICIELI/WŁADAJĄCYCH DZIAŁKĄ/NIERUCHOMOŚCIĄ RYSUNEK 41.OKNO DIALOGOWE SŁOWNIKA STREF CZYNSZU DZIERŻAWNEGO RYSUNEK 42.OKNO DIALOGOWE RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI CZYNSZÓW DZIERŻAWNYCH RYSUNEK 43.OKNO DIALOGOWE DEFINICJI STAWEK CZYNSZU DZIERŻAWNEGO RYSUNEK 44.OKNO DIALOGOWE SŁOWNIKA RODZAJÓW WŁADANIA GRUNTEM RYSUNEK 45.ZAZNACZONE POLE WŁADAJĄCY W OKNIE DIALOGOWYM DZIAŁKI RYSUNEK 46. ZAZNACZONA LISTA ROZWIJANA RODZAJU WŁADANIA WRAZ Z WIDOCZNYM WPISEM DZIERŻAWCA RYSUNEK 47.OKNO DIALOGOWE NALICZANIA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO RYSUNEK 48.KOMUNIKAT O BŁĘDNEJ POWIERZCHNI DZIAŁKI W OKNIE DIALOGOWYM NALICZANIA CZYNSZU DZIERŻAWNEGO RYSUNEK 49. FUNKCJA PORZUD AKTUALIZACJĘ W PROGRAMIE GEO-INFO V SIGMA RYSUNEK 50. FUNKCJA DODAWANIA BIEGŁEGO DO LISTY W SŁOWNIKU RYSUNEK 51. LISTA RODZAJÓW OSÓB WPROWADZONYCH W SŁOWNIKU

5 S t r n a 5 RYSUNEK 52. BŁĘDNY ZAPIS REJESTRU OSÓB PRAWNYCH W SŁOWNIKU RYSUNEK 53. OKNO DIALOGOWE WYBORU DZIAŁEK I PRAW DO WYDRUKU OPŁAT RYSUNEK 54. OKNO GENERATORA DOKUMENTÓW RYSUNEK 55. OPCJA WYDRUKU DZIAŁEK ZASOBU MIENIA RYSUNEK 56. OPCJA WYDRUKU RAPORTU OPŁAT DLA WYBRANEJ NIERUCHOMOŚCI RYSUNEK 57. OKNO DIALOGOWE DO ZMIAN W BAZIE DANYCH RYSUNEK 58. WYSZUKIWANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYSUNEK 59.WYBÓR ELEMENTÓW DO POSZUKIWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYSUNEK 60.WPROWADZANIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI RYSUNEK 61. WYPEŁNIANIE INFORMACJI O PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYSUNEK 62. DOPISYWANIE WIELU DZIAŁEK DLA JEDNEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO RYSUNEK 63. OKNO DIALOGOWE DO IMPORTU PLIKU SWDE BAZY EWIDENCJI GRUNTÓW Z BAZY POŚREDNIEJ GMINA RYSUNEK 64. DZIAŁKI WYŁĄCZONE Z ZASOBU RYSUNEK 65. OKNO WYŁĄCZANIA DZIAŁEK Z ZASOBU KLIKU DZIAŁEK ZAŁĄCZNIK 1. PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚD PLIKU WZORCOWEGO GENERATORA DOKUMENTÓW DLA OSOBY, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANA JEDNA DZIAŁKA ZAŁĄCZNIK 2. PRZYKŁADOWA ZAWARTOŚD PLIKU WZORCOWEGO GENERATORA DOKUMENTÓW DLA OSOBY, Z KTÓRĄ JEST ZWIĄZANYCH WIELE DZIAŁEK ZAŁĄCZNIK 3.WYPEŁNIONA PRZYKŁADOWYMI DANYMI ZAWARTOŚD PLIKU GENERATORA DOKUMENTÓW DLA OSOBY, Z KTÓRĄ ZWIĄZANA JEST JEDNA DZIAŁKA ZAŁĄCZNIK 4.WYPEŁNIONA PRZYKŁADOWYMI DANYMI ZAWARTOŚD PLIKU GENERATORA DOKUMENTÓW DLA OSOBY, Z KTÓRĄ ZWIĄZANYCH JEST WIELE DZIAŁEK... 75

6 S t r n a 6 Przed zainstalwaniem prgramu Ge-Inf V Sigma należy dknać instalacji SQL Serwera. W instrukcji przedstawin instalację przykładwą partą 2 darmwe pliki instalacyjne Micrsft SQL Management Studi 2005 Express raz Micrsft SQL Server 2005 Express Editin (mżliwść ściągnięcia bezpłatnie ze strny Istnieją również wersje instalacyjne, które instalują jedncześnie ba prdukty raz wersje kmercyjne. W trakcie instalacji Micrsft SQL Server 2005 Express nie ma kniecznści wprwadzania żadnych mdyfikacji d dmyślnie zaprpnwanych ustawień instalacyjnych w zakładce Database Services, natmiast w zakładce Client Cmpnents należy zaznaczyć pcję Cnnectivity Cmpnents. Rysunek 1. Pprawne ustawienia instalatra Micrsft SQL Server 2005 Express. P zaakceptwaniu licencji, ustawień danych d rejestracji należy wybrać ścieżkę, gdzie ma być zainstalwany Micrsft SQL Server. Dla prawidłwej instalacji niezbędne jest ptwierdzenie prawidłwści ustawień kmputera i minimalnych wymagań dla Micrsft SQL Server.

7 S t r n a 7 Rysunek 2. Instalatr sprawdza pprawnść knfiguracji systemu przed instalacją. Wprwadzenie nazwy instancji dbywa się pprzez wpisanie nazwy (dmyślnie SQLExpress). Jeśli ma na ulec zmianie należy wyknać tą perację w tym miejscu instalacji. Rysunek 3.Wprwadzenie nazwy instancji Micrsft SQL Server 2005 Express.

8 S t r n a 8 Następnie należy wybrać spsób uwierzytelnienia przy dstępie d baz danych. Zalecaną pcją jest Mixed Mde (weryfikacja mieszana Windws raz Micrsft SQL Server 2005 Express). Hasł wprwadzne na tym etapie będzie bwiązywać przy lgwaniu się d baz danych jak administratr pprzez Micrsft SQL Management Studi 2005 Express. Rysunek 4. Wybór rdzaju autryzacji przy lgwaniu się d baz danych. Pzstałe ustawienia w trakcie klejnych etapów zapytań instalatra dla Ge-Inf V Sigma pwinny być ustawine dmyślnie. P zakńczeniu całeg prcesu i zainstalwaniu Micrsft SQL Server 2005 Express należy przystąpić d dtwrzenia bazy danych ewidencji gruntów i budynków. W drugiej klejnści należy zainstalwać raz Micrsft SQL Management Studi 2005 (graficzne narzędzie d zarządzania bazami danych).

9 S t r n a 9 Rysunek 5.Instalacja Micrsft SQL Management Studi W Menu Start uruchmić należy w katalgu Micrsft SQL Server 2005 SQL Management Studi 2005 Express.

10 S t r n a 10 Rysunek 6.Lgwanie d Micrsft SQL Management Studi Następnie należy utwrzyć nwą bazę danych klikając prawym przyciskiem na katalg Databases a następnie lewym klawiszem New Database Rysunek 7.Utwrzenie nwej bazy danych w SQL Management Studi 2005 Express. W górnej części kna należy wpisać nazwę bazy danych (Database name). Będzie t nazwa bazy z ewidencji gruntów i budynków. W przypadku przedstawianym w instrukcji będzie t nazwa GIV_Integra. W plu Path należy wybrać ścieżkę, gdzie pliki bazy danych będą przechwywane.

11 S t r n a 11 Rysunek 8. Nadanie nazwy bazie danych. Rysunek 9.Wybór lkalizacji bazy danych. Następnym etapem jest dtwrzenie bazy danych ewidencyjnych gruntów i budynków. Należy nacisnąć prawy klawisz na utwrznej przez nas bazie danych (w

12 S t r n a 12 przypadku bazy utwrznej w instrukcji jest t GIV_Integra) : Tasks Restre Database. Rysunek 10. Odtwarzanie bazy danych ewidencji gruntów i budynków z pliku *.bak. P pjawieniu się kna należy zmienić źródł bazy na frm device raz pprzez klawisz budynków., następnie klawisz Add aby wybrać backup bazy ewidencyjnej gruntów i Rysunek 11. Wybór źródła bazy danych.

13 S t r n a 13 P wybrze bazy należy zaznaczyć bazę d dtwrzenia, a następnie wybrać ple Optins z lewej listy. Rysunek 12.Zaznaczenie bazy d dtwrzenia i przejście d pla Optins. Przy wybrze katalgu dla pliku bazy danych raz pliku *.lg lkalizację należy wybrać pprzez klawisz, a następnie wpisać nazwę pliku. Pnadt należy zaznaczyć pcję Overite the existing database. Rysunek 13.Wprwadzenie nazwy bazy danych i wybór katalgu. P zakńczeniu prcesu wybru ścieżek dla plików *. mdf i *. ldf należy nacisnąć OK.

14 S t r n a 14 Rysunek 14. Ustawienie ścieżek d plików *.mdf raz*.ldf. P zakńczeniu dtwrzenia bazy danych należy przystąpić d instalacji prgramu Ge- Inf V Sigma.

15 S t r n a 15 Warunkiem prawidłweg przebiegu instalacji Ge-Inf V Sigma jest uprzednie zainstalwanie prgramu Micrsft SQL Server. Prgram pracuje zarówn na wersjach płatnych jak i niedpłatnych (np. SQL Server 2005 Express). Instalacja prgramu Ge-Inf V Sigma przebiega w kilku etapach. Rysunek 15. Okn pczątkwe instalatra Ge-Inf V Sigma. W pierwszej klejnści użytkwnik akceptuje warunki licencji z prducentem prgramwania. Następnie należy wybrać rdzaj stanwiska, na którym jest instalwany prgram. Wybór jest następujący: Jednstanwiskwa. Ge-Inf V Sigma zstanie zainstalwana na kmputerze lkalnym. Mżliwść pracy na prgramie będzie mżliwa tylk na kmputerze, na którym zstała zainstalwana. Sieciwa stacji rbczej. Zstanie wyknana tylk knfiguracja prgramwania na stacji rbczej. Należy ją wyknać na kmputerach klienckich, gdy prgram będzie instalwany na serwerze, a praca na nim będzie dbywać się na innym kmputerze pdłącznym d sieci.

16 S t r n a 16 Serwerwa. Ma na celu zainstalwanie prgramu w wersji pełnej na serwerze. Należy ją wyknać, gdy kmputer będzie pracwał w sieci, kmputery klienckie będą się łączyć d serwera, na którym będzie zainstalwany prgram. Rysunek 16. Wybór rdzaju instalacji prgramu. W klejnym etapie użytkwnik wybiera lkalizację dla prgramwania. Zalecaną lkalizacją jest katalg główny na dysku C:\. W przypadku, gdy prgram zstanie zainstalwany w katalgu C:\Prgram Files, mgą pjawić się prblemy z uprawnieniami użytkwników i kntrlą użytkwnika - UAC (dtyczy t systemów Windws Vista i Windws 7), dlateg nie należy instalwać prgramu w tym katalgu jeśli kntrla UAC jest właczna.

17 S t r n a 17 Rysunek 17. Wybór dmyślnej lkalizacji prgramu Ge-Inf V Sigma. P wybrze lkalizacji należy wskazać jakie bazy mają być utwrzne i jakie dane zaimprtwane. Należy pamiętać, że przed instalacją prgramu użytkwnik musi wyknać prawidłwy imprt danych z ewidencji gruntów i budynków w prgramie SQL Server, aby była mżliwść późniejszeg pbrania danych z dpwiedniej bazy. Wyjątkiem są tutaj imprty z pliku SWDE zamiast backup ów baz danych ewidencji gruntów i budynków. Rysunek 18. Wybór baz danych jakie instalatr ma utwrzyć raz danych jakie ma zaimprtwać.

18 S t r n a 18 Użytkwnik ma również wybór lkalizacji, gdzie będą zapisywane bazy danych. Rysunek 19. Wybór lkalizacji, gdzie mają być zainstalwane bazy danych. Następnie należy wybrać serwer bazy danych, na jakim będą utwrzne bazy i zaimprtwane dane raz wybór autryzacji. Zalecaną pcją jest lgwanie pprzez identyfikatr SQL Server. Rysunek 20. Wybór serwera raz spsbu pdłączenia d baz danych.

19 S t r n a 19 P autryzacji należy dknać wybru bazy, z której będą pbrane dane d bazy Gmina, a w drugiej klejnści d baz Mienie. Rysunek 21.Wybór bazy danych ewidencji gruntów i budynków, z której będą pbierane dane dla Ge-Inf V Sigma. P tym etapie zstanie zainstalwana aplikacja wraz z bazami danych. Należy pczekać na jej zakńczenie. Mże ptrwać t d kilkunastu minut (w zależnści d wielkści baz). W tym czasie nie należy wyknywać żadnych peracji na kmputerze. W nwszych systemach peracyjnych (Windws Vista i Windws 7) przy dmyślnych ustawieniach systemu mgą się pjawić prblemy z kmunikacją Ge-Inf V Sigma względem serwera. Najczęstszym pwdem jest zapra Windws, którą należy dpwiedni sknfigurwać. Rysunek 22. Ustawienia zapry Windws.

20 S t r n a 20 W prgramie Ge-Inf V Sigma administratr ma mżliwść ustalenia uprawnień użytkwnikm pracującym na prgramie. Wszystkie ustawienia są dknywane w Micrsft SQL Serwer. Należy nacisnąć prawy przycisk myszy na użytkwniku w katalgu: Security Lgins [nazwa użytkwnika], a następnie nacisnąć Prperties. Rysunek 23. Sprawdzanie właściwści użytkwnika w celu zmiany jeg uprawnień.

21 S t r n a 21 P wyświetleniu kna należy wybrać nazwę użytkwnika raz jeg hasł. System dmyślnie pdpwiada równeż pcję Enfrce passwrd plicy. Należy ją wyłączyć. Rysunek 24. Ustawienia dtyczące nweg użytkwnika.

22 S t r n a 22 Następnie należy wprwadzić dpwiednie uprawnienia dla użytkwnika. Wymagane jest włączenie rli db_wner raz ról, które dla daneg użytkwnika mają być włączne pprzez menu w lewej części kna w plu User Mapping. Rysunek 25. Ustalanie uprawnień w SQL Serwer. Pniżej przedstawin rle, które są dpwiedzialne za pszczególne klawisze w prgramie Ge- Inf V Sigma. Rysunek 26. Opis ról dpwiedzialnych za pszczególne klawisze w prgramie.

23 S t r n a 23 Prgram GEO-INFO V Sigma jest narzędziem d prwadzenia bazy zasbu nieruchmści zgdnie z wymgami ustawy gspdarwaniu nieruchmściami. Funkcje prgramu GEO-INFO V Sigma zstały sknstruwane w celu szacwania nieruchmści, pisywania dzierżawców, pszerzania infrmacji z zakresu ewidencji gruntów, rejestracji płat i pdatków d nieruchmści raz ich wydruków. Prgram psiada rzbudwane funkcje filtrwania danych, szybki dstęp d edycji danych, przejrzyste menu aktualizacji danych ewidencyjnych. Najczęstszym knem pracy z danymi w prgramie GEO-INFO V Sigma jest kn Działki, które trzymujemy pprzez naciśnięcie klawisza Obiekty, a następnie Działki w Menu Głównym prgramu. Rysunek 27. Klawisz Działki w knie dialgwym Obiekty. Przechdząc d pdstawwych elementów GEO-INFO V Sigma, prgram psiada w knie Działki p wybraniu zmiennych filtrujących mżliwść wizualizacji wybranych nieruchmści na mapie pprzez funkcję Pkaż (jeżeli istnieje mżliwść pdłączenia prgramu d mapy) raz eksprtu danych tabelarycznych d prgramu Micrsft Excel przez kliknięcie klawisza Excel. Pprzez naciśnięcie klawisza Relacje prgram wyświetla nam infrmacje nt.: Planu wykrzystania nieruchmści, klawisz Plan wyk., Uzbrjenia, klawisz Uzbrjenie, Uwag dla biektu, klawisz Uwagi,

24 S t r n a 24 Rszczeń dla działki, klawisz Rszczenia, Pstępwań dla działki, klawisz Pstępwanie, Umów dla działki, klawisz Umwy, Ograniczenia prawem rzeczwym, klawisz Ogr. prawa rzecz. Rysunek 28. Funkcje dla danych wyselekcjnwanych pprzez klawisz Działki w knie dialgwym Obiekty. Pnadt wyświetla Raprty dtyczące działek i płat. W dlnej części kna są infrmacje pwiązane z bazą danych nt.: Dkumentów, Władających, Użytków, Rysunek 29. Przekrój infrmacji pdlegających aktualizacji i edycji. Prgram GEO-INFO V Sigma umżliwia szybki dstęp d raprtów i wydruków, z pełną mżliwścią wybru elementów, które mają być zawarte na wydruku. Pnadt psiada generatr, który wybiera infrmacje, jakie mgą być zawarte na wydruku. Klawisz Filtr natmiast, pzwala na zmianę zakresu filtrów, wykrzystanych d wyszukiwania danych w bazie (np. zmiana jednstki rejestrwej, brębu, itp.). Inną funkcją prgramu jest

25 S t r n a 25 twrzenie wyceny nwej nieruchmści naciskając klawisz Nieruchmść. Jest bardz przydatna w przypadku, gdy nie psiadamy wiedzy wartści knkretnej działki a jedynie wartści wszystkich działek władająceg. Użytkwnik mże wtedy wprwadzić wartść, a następnie wybrać z listy działki, jakich dtyczy wycena. Rysunek 30. Okn d wprwadzania nwych nieruchmści. Okn składa się z dwóch głównych części. W lewej użytkwnik wprwadza dane znaczeniu, wartści nieruchmści i spsbie jej ustalenia. Pnadt prgram umżliwia w knie Wyceny, wpisanie wartści nieruchmści, daty raz wyceny lub wyników negcjacji. W knie Władający, zawarte są infrmacje charakterze władania raz nazwie właściciela. W prawej części kna Nieruchmść znajdują się szczegóły nt. wybru działek związanych z wyceną. Z listy rzwijanej, mamy mżliwść dpisania działek, pprzez wyszukanie dpwiedni: jednstki rejestrwej, brębu raz numeru działki. Jeżeli użytkwnik dknał teg wybru, klawisz Dpisz spwduje dpisanie działki d listy. Analgicznie, pcja Usuń, wykreśla działki z listy. Pdstawwym źródłem danych dla prgramu GEO-INFO V Sigma jest eksprtwana baza danych nazwie Gmina, której zawartść pchdzi z danych ewidencyjnych. W klejnych etapach dane te są dstarczane d 3 baz danych prgramu: bazy zbudwanej dla zasbu Pwiatu, Gminy raz Skarbu Państwa. Strukturę migracji

26 S t r n a 26 danych w brazwy spsób przedstawin na Rysunku pniżej. Prces eksprtu danych ewidencyjnych mże dbywać się na kilka spsbów, w zależnści d dstępnści i mbilnści tej bazy. W przypadku Starstwa Pwiatweg dane ewidencyjne, w większści przypadków mgą być pprzez prces autmatyczny eksprtwane d bazy pśredniej nazwie Gmina, a następnie zaimprtwane d zasbów Gminy, Pwiatu i Skarbu Państwa. W przypadku Urzędów Miasta i Gminy istnieje kniecznść regularneg przesyłania danych ewidencyjnych z Urzędu Pwiatweg i najczęściej ten prces dbywa się pprzez cykliczne, lecz nieautmatyczne przesłanie bazy z jedneg d drugieg urzędu. Rysunek 31. Przykłady migracji danych d prgramu GEO-INFO V Sigma. Prces aktualizacji trzech baz prgramu GEO-INFO V Sigma z bazy pśredniej Gmina nie jest autmatyczny. Wynika t z knsekwencji aktualizacji i przeniesieniem starszych wpisów nt. nieruchmści d histrii. P każdej aktualizacji jest generwany raprt zmian, w którym zawarte są infrmacje elementach, które uległy mdyfikacji.

27 S t r n a 27 W prgramie GEO-INFO V Sigma w Menu Głównym znajduje się dziesięć głównych funkcji: Rysunek 32. Menu Główne prgramu GEO-INFO V Sigma. Słwniki, Są dpwiedzialne za elementy wykrzystywane d wprwadzania danych w prgramie. Z rzwijaneg menu mżemy ddać wymienine pla bazy danych: 1) Czynsze dzierżawne, a. Strefy, b. Rdzaje działalnści, c. Definicje stawek. 2) Spsby pzyskania, 3) Metdy ustalenia wartści, 4) Lista biegłych, 5) Rdzaje bciążeń prawem rzeczwym, 6) Rdzaje władania gruntem, 7) Dkumenty, a. Źródła dkumentów, b. Rdzaje dkumentów, 8) Rdzaje sób, 9) Rdzaje użytkwania gruntu grupy rdzajwe, 10) Miejscwści i ulice, 11) Rdzaje zmian, 12) Rejestry sób prawnych,

28 S t r n a 28 13) Sądy rejestrwe, 14) Stawki prcentwe płat, 15) Stawki VAT, 16) Rdzaje uzbrjenia, 17) Rdzaje rszczeń, 18) Rdzaje pstępwań administracyjnych, 19) Rdzaje umów, 20) Spsby wykrzystania przedmitu umwy, 21) Rdzaje planów wykrzystania nieruchmści. Obiekty, Zmiana, Służy d wyszukiwania biektów. Daje mżliwść wybru pszukiwań p następujących zmiennych: 1) Działki, 2) Plan zagspdarwania przestrzenneg, 3) Dkumenty, 4) Umwy, 5) Rszczenia, 6) Pstępwania, 7) Działki wyłączne z zasbu. Funkcja służąca d wprwadzania zmian pprzez nwą dkumentację dtyczącą płat, Przeglądanie, Funkcja dpwiadająca za zaawanswane filtry, mająca na celu ułatwienie przeglądania danych na pdstawie selekcji pszczególnych zmiennych: 1) Działki, 2) Osby, 3) Rdzaje użytkwania gruntu, 4) Obręby.

29 S t r n a 29 Pnadt funkcja Przeglądanie daje mżliwść twrzenia zestawień. Mgą ne dtyczyć różnych stanów bazy w knkretnym przedziale czaswym d pprzednieg zestawienia (różnicwe), bądź wygenerwać nwe zestawienie (aktualne) wedle ściśle kreślnych rdzajów mające uwzględnić: 1) Obręby i jednstki ewidencyjne, 2) Rdzaje sób, 3) Charakter władania, 4) Rdzaj użytkwania, 5) Spsób pzyskania. Rysunek 33. Funkcja twrzenia zestawień. Aktualizacja, Funkcja, która aktualizuje bazę danych prgramu GEO-INFO V Sigma. Psiada następujące działania: 1) Start. Służy d rzpczęcia aktualizacji danych, 2) Przuć. Służy d drzucenia danych, które miały zstać zapisane w ramach aktualizacji. Naciśnięcie teg przycisku spwduje przywrócenie bazy danych d stanu sprzed statniej próby aktualizacji.

30 S t r n a 30 3) Raprty. Generuje raprt różnic, między bazą istniejącą dtychczas, a bazą p aktualizacji. Rysunek 34. Raprt p imprcie danych z ewidencji gruntów. Wydruki, 4) Aktualizacja Osób. Jest niezbędnym elementem d zakńczenia prcesu aktualizacji. Aktualizuje wpisy dtyczące własnści. 5) Aktualizacja Działek. Jest niezbędnym elementem d zakńczenia prcesu aktualizacji. Aktualizuje wpisy dtyczące danych działkach. Funkcja służąca d wydruków infrmacji płatach za nieruchmści raz zmian w tych płatach. Imprt SWDE-Bazy Gmina, Funkcja imprtująca dane ewidencyjne d bazy Gmina. Jest t baza pśrednia, niezbędna d stateczneg imprtu danych d trzech baz prgramu GEO-INFO V Sigma. Kniec. Wylguj. Funkcja, p której użytkwnik wychdzi z prgramu.

31 S t r n a 31 P wyknaniu teg plecenia użytkwnik ma mżliwść zmiany zasbu wylgwując się z becnej bazy danych.

32 S t r n a 32 Najlepszym spsbem na pruszanie się wśród danych p prgramie GEO-INFO V Sigma jest krzystanie z filtrów. Rzbudwane funkcje pzwalają na pszukiwanie infrmacji za pmcą następujących zmiennych: Własnść, pzwala na filtrwanie danych p własnści raz zaznaczania, czy zmienna własnść ma zstać uwzględnina w filtrze, Jednstka ewidencyjna, zawęża pszukiwania użytkwnika d wybranej jednstki ewidencyjnej, Obręb, daje mżliwść wybru pszczególnych brębów, Rdzaj użytku. Filtruje zawartść bazy danych p wyznacznym przez użytkwnika rdzaju użytku. Wybór klejnych, przedstawinych pniżej, filtrów spwduje wyświetlenie tylk działek, w których te pla są uzupełnine przez użytkwnika w prgramie GEO-INFO V Sigma, gdyż pniższe infrmacje nie są imprtwane z bazy danych ewidencyjnych. Spsób pzyskania zasbu nieruchmści, pzwala na filtrwanie p knkretnym spsbie pzyskania zasbu, Numeracja zbirów dkumentów, daje mżliwść wybru nieruchmści p kreślnym przez użytkwnika numerze zbirów dkumentów, Pwierzchnia [ha], pzwala na wyznaczenie knkretnej wielkści działki, jakiej użytkwnik zamierza wyszukać lub przedziału pwierzchni z jaką filtr ma wyszukiwać działki, Wartść działki, umżliwia wyznaczenie knkretnej wartści działki, jakiej użytkwnik ptrzebuje lub przedziału wartści z jaką filtr ma wyszukiwać działki, Wartść m 2 działki, pzwala na wyznaczenie knkretnej wartści m 2 działki, jakiej użytkwnik ptrzebuje lub przedziału wartści m 2 z jaką filtr ma wyszukiwać działki, Spsób ustalenia wartści działki, wyświetla nieruchmści, które psiadają wpisany kreślny spsób ustalenia wartści. Prawidłwe wypełnienie i edycja teg pla dbywa się pprzez dpisanie spsbu ustalenia wartści działki w słwniku, a następnie wybraniu g, przy interesującej użytkwnika działce, z listy rzwijanej. Histria usuniętych działek i pdmitów, jest t filtr pzwalający na wyszukiwanie działek i pdmitów usuniętych, na pdstawie jej histrii.

33 S t r n a 33 Przedstawine przykłady filtrów zstały zwizualizwane na rysunku pniżej. Rysunek 35. Funkcja filtrwania zawartści. Na pwyższym rysunku zabserwwać mżna również ddatkwe filtry, widczne w dlnej części kna dialgweg, p których użytkwnik mże wyselekcjnwać dane. Są t zmienne: Adresy. Filtruje dane p ulicy lub numerze dmu, Dkumenty. Umżliwia selekcję p następujących elementach: 1) Rdzaj dkumentu (np. akt ntarialny, inwentaryzacja itp.), 2) Sygnatura, 3) Źródł, 4) Data dkumentu, 5) Data wpływu, 6) Data uprawmcnienia, 7) Opis,

34 S t r n a 34 8) Wyróżnienie elementów bez dkumentów. Rdzaje użytkwania. Umżliwia filtrwanie p zmiennych: 1) Klasyfikacji Rdzajwej Śrdków Trwałych, 2) Grupie nadrzędnej (np. użytki rlne, grunty leśne), 3) Opisie użytkwania, 4) Wybrze elementów bez grup rdzajwych. Wyceny. Daje mżliwść selekcji p zmiennych: 1) Z wycenami, 2) Bez wycen. Władający. Filtruje bazę danych p zmiennych: 1) Charakter władania, 2) Udział, 3) Rdzaj sby, 4) Okres prawa, 5) Ilść sób, 6) Osba fizyczna, 7) Osba prawna. Charakter Władania. Użytkwnik kreśla charakter władania jaki g interesuje, lub nie interesuje. Daje mżliwść filtrwania działek z knkretnym charakterem władania, bądź na zasadzie selekcji dwrtnej, bez pszczególnych charakterów władania. Opłaty. Uwzględnia płaty wedle wyznacznej daty aktualizacji. Zmiany. Segreguje infrmacje p zmiennych: 1) Działki zmieninej wartści w zmianie, 2) Osby dpisane/zmienine zmianą, 3) Ogranicz listę sób. Ograniczne prawa rzeczwe. Określa, czy pszukiwania będą dtyczyć graniczneg prawa rzeczweg, czy bez graniczneg prawa. Lkale. Plan. Wyszukuje działki z planem zagspdarwania przestrzenneg lub bez planu. Budynki, Uzbrjenie terenu. Filtruje bazę w pszukiwaniu działek z uzbrjeniem lub bez uzbrjenia. Umwy, Określa działki z umwami lub ich brakiem.

35 S t r n a 35 Rszczenia. Wyszukuje działki z rszczeniami lub bez rszczeń. Pstępwania. Filtruje bazę w pszukiwaniu działek z pstępwaniami lub ich brakiem. Plan wyknania nieruchmści. Określa działki z planem wyknania nieruchmści lub ich brakiem. Użytki. Pzwala na wybór tylk działek z wybranymi użytkami. Wart zwrócić uwagę na t, że część zmiennych jest ściśle zależna d słwnika i jeg zawartści. Przykładw mżliwść filtrwania danych p spsbie pzyskania jest mżliwa p uprzednim ddaniu dpwiednich wpisów d słwnika, a następnie zastswaniu g d wybraneg elementu bazy danych.

36 S t r n a 36 Jednym z głównych zadań prgramu GEO-INFO V Sigma jest wprwadzanie infrmacji wartści nieruchmści, naliczania płat za wieczyste użytkwanie raz naliczanie wyskści stawek czynszów dzierżawnych. Użytkwnik ma mżliwść ustalenia wartści pjedynczej działki lub całej nieruchmści na pdstawie wyceny, negcjacji raz wartści szacunkwej. Aby wprwadzić dane wartści nieruchmści, należy w Menu Obiekty Działki wybrać pprzez filtr interesujące nas elementy bazy. P pjawieniu się kna Działki użytkwnik zaznacza w lewej części ekranu na liście, numer działki, na której będzie dknywał wprwadzenia wartści nieruchmści. W klejnym etapie należy ustalić rdzaj ustalenia wartści z menu rzwijaneg (Wycena, Negcjacje lub Szacunkwa). Rysunek 36.Funkcja wybru kreślenia wartści nieruchmści. Następnie, w wypadku zaznaczenia pcji Wycena lub Negcjacje z menu rzwijaneg naciskamy klawisz Wyceny, w celu wprwadzenia wartści nieruchmści. P ukazaniu się kna użytkwnik wypełnia pszczególne pla: Wartść, Data,

37 S t r n a 37 Ple Wycena/Negcjacje jest uzupełniane, p wyszczególnieniu dpwiednieg spsbu kreślenia wartści nieruchmści, pprzez wybór pmiędzy Wyceną a Negcjacjami w lewej części kna. W klejnym etapie użytkwnik wybiera z listy rzwijanej Biegłeg, dknująceg wyceny (należy g uprzedni wprwadzić za pmcą słwnika d bazy danych) raz Metdę ustalenia wartści (również w pierwszej klejnści należy ją wprwadzić d słwnika). Rysunek 37. Funkcja wprwadzenia wartści nieruchmści. W dlnej części kna jest mżliwść zawarcia ddatkwych uwag raz wprwadzenie dkumentu, na pdstawie któreg użytkwnik dknuje wyceny p naciśnięciu przycisku Edycja dkumentu. Rysunek 38. Funkcja wprwadzenia dkumentu, na któreg pdstawie kreśla się wartść nieruchmści.

38 S t r n a 38 Należy pamiętać, że infrmacja dkumencie nie jest bwiązkwa. Oznacza t, że prgram zapisze wszystkie infrmacje nt. wyceny, pmim nie wypełnienia szczegółów dkumentu, na któreg pdstawie kreśln wartść nieruchmści. Rdzaj dkumentu jest kreślny przez słwnik i uzupełniany z listy rzwijanej. Klejnymi szczegółami mżliwymi d uzupełnienia są Sygnatura, Filtr, Źródł dkumentów (p wprwadzeniu d słwnika, dstępne z listy rzwijanej), Data dkumentu, Data uprawmcnienia, Data wpływu, Opis dkumentu, Wartść, a w przyszłści, będzie również mżliwe pdłączenie Skanu dkumentu d prgramu GEO-INFO V Sigma. P wprwadzeniu pprawnie wszystkich danych użytkwnik akceptuje wprwadzne zmiany klawiszem Dkumentu jak i Wyceny/Negcjacji., a następnie zamyka zarówn kn Edycji Klejnym etapem jest wstawienie wartści wyceny lub wynegcjwanej pprzez menu Wstaw. P wyknaniu tej peracji, w plu Wartść działki zstanie wpisana wartść wprwadzna w knie Wyceny/Negcjacje. Aby wartści zstały zachwane, należy nacisnąć przycisk Nieruchmść., znajdujący się w prawej części kna, pd przyciskiem Jeśli użytkwnik psiada infrmacje wartści wyceny nieruchmści, w skład której wchdzi więcej niż jedna działka, należy ją wprwadzić pprzez klawisz Nieruchmść. Należy pamiętać, że skutkuje t tym, że ple wartści wyceny dla pjedynczej działki pwinn zstać niewypełnine. Na pniższym rysunku przedstawin dwa spsby wprwadzania wycen. W celu uniknięcia błędów raz pewnści, że w bazie danych zawsze są aktualne i pprawne dane, nie należy wypełniać jedncześnie pól wartści działki raz wartści nieruchmści. Mże się zdarzyć, że jedna z nich, będzie nieaktualna i płaty będą naliczane z nieaktualnych wycen, dlateg ich wprwadzanie pwinn zawsze skutkwać sprawdzeniem, czy druga wartść pzstaje niewypełnina lub usunięta.

39 S t r n a 39 Rysunek 39. Przykład wprwadzania wycen d prgramu GEO-INFO V Sigma pprzez klawisz Nieruchmść. W knie nieruchmść należy wypełnić pla: Oznaczenie (jest t pis jaki będzie widczny na wydruku płat dtyczących tej nieruchmści), Wartść raz Działki, które bejmuje ta wartść wyceny/negcjacji/szacunku. W dlnej części kna użytkwnik ma pdgląd d infrmacji władającym. P dknaniu wszystkich wpisów użytkwnik zamyka kn dialgwe Nieruchmści. P wprwadzeniu wartści działki bądź nieruchmści, aby naliczyć płaty w knie Władający, należy dwukrtnie nacisnąć myszką, w celu przejścia d kna Listy właścicieli/władających działką/nieruchmścią.

40 S t r n a 40 Rysunek 40.Okn dialgwe Listy właścicieli/władających działką/nieruchmścią. W tym knie pprzez naciśnięcie zaznaczenia przy plu NALICZAĆ OPŁATY, użytkwnik mże wyznaczyć płatę dla daneg rekrdu z tabeli. Prgram pzwala na kreślenie: stawki prcentwej, zaznaczenia, że płata ma charakter cykliczny, ustalić stawkę VAT (uprzedni wprwadzną d słwnika). Ważnym elementem jest fakt, że stawki VAT nie mają wpływu na wyskść płaty bezpśredni w knie Listy właścicieli/władających działką/nieruchmścią, natmiast stawka ta, będzie uwzględnina na wydruku płat, wygenerwanym w prgramie (Menu Główne Wydruki Opłaty). wyznaczeniu jakieg rdzaju działalnść ma miejsce na działce/nieruchmści, ustaleniu ewentualnej bnifikaty, ręczneg wprwadzenia wartści działki (jeśli sba, której naliczana jest płata wynegcjwała inną wartść działki, w związku z czym, płata wbec nieg będzie dpwiedni różna względem innych władających wybraną działką/nieruchmścią). Ręczneg wprwadzenia wyskści płaty. W tym przypadku należy dznaczyć ple Opłata:. raz wprwadzić ręcznie płatę w plu nazwie

41 S t r n a 41 P wprwadzeniu pprawnych wartści należy ptwierdzić zapis danych w bazie klawiszem. P tej peracji użytkwnik mże puścić kn Listy właścicieli/władających działką/nieruchmścią. Wszystkie dane zstały zapisane. Prgram GEO-INFO V Sigma pzwala również na ustalenie wyskści czynszów dzierżawnych. Aby wyliczyć wyskść czynszów należy w pierwszej klejnści uzupełnić dane ze słwnika, które ich dtyczą. Są t: Strefy czynszu dzierżawneg, Rdzaje działalnści czynszów dzierżawnych, Definicje stawek czynszu dzierżawneg. Ze względu na kniecznść uzupełnienia tych danych pprzez słwnik przedstawin przykłady danych jakie mgą występwać w pszczególnych elementach. Rysunek 41.Okn dialgwe słwnika stref czynszu dzierżawneg. Na przedstawinym przykładzie miast pdzieln na trzy niezależne strefy (Strefa I, Strefa II i Strefa III). Dzięki takiemu działaniu, dla każdej z nich użytkwnik będzie miał mżliwść ustalenia indywidualnych Rdzajów działalnści czynszów dzierżawnych raz Definicji stawek czynszu dzierżawneg dla danej strefy. W klejnym etapie należy wypełnić słwnik Rdzajów działalnści czynszów dzierżawnych.

42 S t r n a 42 Rysunek 42.Okn dialgwe Rdzajów działalnści czynszów dzierżawnych. Jak przykładwe dane wprwadzn następujące elementy słwnika Rdzajów działalnści czynszów dzierżawnych: Kiski, pawilny, działalnść usługw-handlwa, Parkingi, Reklamy, Tarasy knsumpcyjne, gródki, ekspzycja twarów, Tereny z przeznaczaniem na budwę. P tym etapie użytkwnik wypełnia słwnik Definicji stawek czynszu dzierżawneg. Jest t element, który decyduje statecznym wyliczeniu stawek czynszów dla pszczególnych dzierżawców. Rysunek 43.Okn dialgwe Definicji stawek czynszu dzierżawneg. W knie definicji, aby wprwadzić nwą stawkę dla wybranej strefy, należy nacisnąć klawisz Ddaj. Użytkwnik na pwyższym knie dialgwym ustala pięć elementów:

43 S t r n a 43 Wybór strefy. W tym plu użytkwnik ustala, dla jakiej strefy ma zamiar wprwadzać stawkę czynszu. Rdzaj działalnści. Jest wybrem wcześniej wprwadznych danych d słwnika pprzez Rdzaj działalnści czynszów dzierżawnych. Wybór jednstki. Użytkwnik wybiera jednstkę, która będzie pwiązana ze stawką. Mżliwymi jednstkami są hektar [ha], metr kwadratwy [m 2 ] i ar [a]. Wartść stawki. W tym miejscu należy wprwadzić wartść stawki za jednstkę (np. za jeden hektar, bądź m 2 ). Okres stawki. Użytkwnik ustala kres, jakieg dtyczy wartść stawki. Wybór istnieje pmiędzy kresami: dzień, miesiąc, rk. P dknaniu wszystkich ustawień należy zatwierdzić je klawiszem Zapisz. P tej peracji zstała prawidłw wprwadzna nwa stawka za czynsz dzierżawny. Ostatnim etapem jest upewnienie się, czy w słwniku Rdzajów Władania Gruntem istnieje wpis kreślający sbę, która będzie dzierżawcą. W naszym przypadku widnieje wpis Dzierżawca. Dzięki temu wpiswi użytkwnik ma mżliwść wyknania wpisu d bazy danych, a więc ma praw ustanwić nweg dzierżawcę na działce. Rysunek 44.Okn dialgwe słwnika Rdzajów Władania Gruntem. P dknaniu wpisu d słwnika należy ptwierdzić zapis znakiem, a następnie nacisnąć przycisk Kniec. Jeśli wpis istniał już wcześniej, należy bez dknywania zmian nacisnąć klawisz Kniec.

44 S t r n a 44 Gdy prces wprwadzania danych d słwnika zstał zakńczny, użytkwnik mże dknać naliczenia czynszu dzierżawneg pszczególnym dzierżawcm. W tym celu, użytkwnik pwinien nacisnąć dwukrtnie na ple Władający w knie Działki. Rysunek 45.Zaznaczne ple Władający w knie dialgwym Działki. Gdy na liście władających działką nie ma wpisaneg dzierżawcy, któreg użytkwnik pwinien wprwadzić d bazy danych, należy wyknać perację jeg ddania klawiszem. Wyświetli się infrmacja z plem wybru, czy użytkwnik ma zamiar ddać wpis dla: Osby fizycznej, Małżeństwa, Instytucji/Osby Prawnej, Pdmitu grupweg. Następnym etapem jest wprwadzenie danych w plu, które się wyświetli na ekranie. Będzie n różne, w zależnści d wybru dknaneg wcześniej. W następnej klejnści należy dknać wybru Rdzaju Władania z listy rzwijanej. W przypadku naliczania czynszu dzierżawneg wpis, który zaznacza użytkwnik t dzierżawca.

45 S t r n a 45 Rysunek 46. Zaznaczna lista rzwijana Rdzaju Władania wraz z widcznym wpisem dzierżawca. Jeśli wszystkie dane p uprzednim sprawdzeniu są prawidłwe, użytkwnik zatwierdza wpis klawiszem. Aby przejść d wprwadzenia czynszów dla utwrznej sby/instytucji/pdmitu należy nacisnąć klawisz Czynsze dzierżawne. P wyknaniu tych peracji wyświetli się na ekranie kn dialgwe Dzierżawa naliczanie czynszu dzierżawneg. Aby mieć mżliwść naliczenia płaty należy nacisnąć klawisz Ddaj raz zaznaczyć ple Opłata wyliczana.

46 S t r n a 46 Rysunek 47.Okn dialgwe naliczania czynszu dzierżawneg. W pierwszej klejnści użytkwnik, z listy rzwijanej wybiera Strefę, w której znajduje się działka raz Rdzaj działalnści. W autmatyczny spsób zstaną uzupełnine stawki dbrane wcześniej w słwniku dla wybranej działalnści. W następnym etapie należy wprwadzić pwierzchnię dzierżawiną. Prgram psiada blkadę, która nie pzwala na ustalenie pwierzchni dzierżawinej większej d pwierzchni działki. Rysunek 48.Kmunikat błędnej pwierzchni działki w knie dialgwym naliczania czynszu dzierżawneg. Ostatnim etapem jest kres dzierżawy raz ustalenie d kiedy pwierzchnia ma być naliczana. P sprawdzeniu pprawnści wszystkich danych należy nacisnąć klawisz Zapisz.

47 S t r n a 47 Aktualizacja bazy danych w prgramie GEO-INFO V Sigma z pwdów bezpieczeństwa danych nie dbywa się w spsób autmatyczny, w związku z tym należy ją wyknać ręcznie. P naciśnięciu klawisza Aktualizacja w Menu Głównym naciskamy na klawisz Start. W Pierwszym etapie użytkwnik, dla ułatwienia późniejszeg przeglądania histrii, wpisuje pis aktualizacji. Następnie prgram przez chwilę przygtwuje bazę d aktualizacji. P zakńczeniu tej peracji trzymujemy statystyki, które infrmują nas ptencjalnej liczbie zmian w bazie prgramu GEO-INFO V Sigma p aktualizacji. Oprócz statystyk gólnych użytkwnik ma mżliwść wyszczególnienia na zakładce w lewym, górnym rgu zmiennych: Osby, pzwalają na wyświetlenie danych nt. ptencjalnych zmian w bazie, sbn dla sób prawnych, sbn dla sób fizycznych. Działki, wyświetlają dane przed aktualizacją, p aktualizacji raz działki usunięte, jeśli będą usuwane w trakcie peracji aktualizacji. Pdmity, wyświetlają dane nt. jednstki rejestrwej, brębu, działki raz pwierzchni działki w [ha] przed aktualizacją, p aktualizacji raz pdmity usunięte, jeśli będą usuwane w trakcie peracji aktualizacji. W prawej części tej zakładki użytkwnik ma mżliwść wybru raz wydruku knkretnych działek, Statystyka. Opcja pzwalająca d pwrtu kna ze statystykami gólnymi aktualizacji. D teg mmentu aktualizacji mamy mżliwść anulwania zmian d jakich prwadzi ten prces. Odbywa się t pprzez Menu Główne, zakładkę Aktualizacja i element Przuć. Spwduje t cfnięcie wszystkich ptencjalnych aktualizacji, łącznie z raprtami wygenerwanymi przed prcesem aktualizacji. Rysunek 49. Funkcja Przuć aktualizację w prgramie GEO-INFO V Sigma. Jeżeli wszystkie elementy aktualizacji zstały sprawdzne i zaakceptwane, wtedy użytkwnik mże przystąpić d pełnej aktualizacji danych. Spwduje t przeniesienie dtychczaswych infrmacji d histrii raz zapisanie nwych, aktualnych danych w bazie.

48 S t r n a 48 W tym celu należy w Menu Głównym w zakładce Aktualizacja nacisnąć na element Aktualizacja sób. Prgram dmyślnie prsi ptwierdzenie tej peracji. W klejnym etapie, użytkwnik zapisuje nwe infrmacje działkach pprzez analgiczną funkcję: Menu Główne, zakładkę Aktualizacja element Aktualizacja działek. P ptwierdzeniu tej peracji następuje pełna aktualizacja działek i pdmitów. Jest t etap kńczący aktualizację bazy danych prgramu GEO-INFO V Sigma. Uwaga! Przy aktualizacji bazy danych wyknywana jest peracja tylk na bazie danych, d której jest zalgwany użytkwnik. Oznacza, t że jeśli są trzy bazy danych na serwerze dla trzech zasbów (Mienie_GM, Mienie_PO raz Mienie_SP) należy wyknać trzy aktualizacje, lgując się d każdej bazy sbn.

49 S t r n a 49 Gdy użytkwnik czekuje raprtów różnicwych ze starymi zapisami stanu bazy danych należy użyć funkcji Przeglądanie -> Zestawienia Zapis stanu bazy danych. Rysunek 50. Funkcja zapis stanu bazy danych. W następnym etapie użytkwnik wybiera datę zapisu (dmyślnie jest ustawina data bieżąca) raz pis, który będzie wiążący dla teg zapisu. Rysunek 51. Zapis danych d zestawienia. Raprt daje mżliwść wygenerwania pdstawwych różnic w bazie danych, takich jak zestawienia:

50 S t r n a 50 1) Obręby i jednstki ewidencyjne, 2) Rdzaje sób, 3) Charakter władania, 4) Rdzaj użytkwania, 5) Spsób pzyskania. Rysunek 52. Zestawienia różnicwe. W taki sam spsób zaznaczając pcję Aktualne mżna wyknać raprt aktualnych statystyk pprzez przycisk: Rysunek 53. Wybór rdzaju zestawienia.

51 S t r n a 51 Mechanizm działania słwnika jest sknstruwany tak, żeby użytkwnik nie miał mżliwści ppełnienia błędów przy późniejszym wprwadzaniu danych w prgramie. Warunkiem teg, jest prawidłwe wyknanie wpisów d słwnika. Wiele elementów piswych, które chcemy wprwadzić d bazy prgramu GEO- INFO V Sigma należy najpierw zdefiniwać w słwniku, w dpwiedniej funkcji. Przykładw, chcąc wprwadzić d bazy danych sbwych biegłeg Jana Nwaka, który zajmwał się wyceną działki, należy w pierwszej klejnści wyknać wpis jeg imienia i nazwiska d słwnika. Dzięki tej peracji, przy każdej następnej wycenie nieruchmści przez tą sbę będziemy mieli szybki dstęp d uzupełnienia tych danych z listy rzwijanej. Rysunek 54. Funkcja ddawania biegłeg d listy w słwniku. Innym przykładem są elementy, które są regulwane przez ustawę bądź rzprządzenie. Wtedy słwnik jest uzupełniny tylk elementami zgdnymi z pdstawami prawnymi i nie ma ptrzeby jeg uzupełniania. Przedstawin t na przykładzie rdzajów sób jakie mżliwe są d wprwadzenia d bazy danych na rysunku 16.

52 S t r n a 52 Rysunek 55. Lista rdzajów sób wprwadznych w słwniku. Należy pamiętać, że mżliwść dpisania nwych elementów słwnika mamy w każdym przypadku, niezależnie czy pla pwinny być wypełnine zgdnie z prawem gedezyjnym, czy są wpisywane ręcznie (np. nazwy ulic). W pniższym przykładzie przedstawin błędny zapis słwnika rejestru sób prawnych. Infrmacje w nim zstały wpisane niepprawnie raz zstały pwielne. Knsekwencją niepprawnści danych, jest trudnść w używaniu filtrów, która nie będzie działała prawidłw dla tej zmiennej. Pwielenie wpisów (zapisanie jedneg elementu, w dwóch niezależnych frmach, np. Skarb Państwa raz Skarb Państwa Plskieg lub Krajwy Rejestr Sądwy raz krajwy rejestr sadwy ) skutkuje w późniejszym kresie niekmpletnym przedstawieniem danych przez filtry, pnieważ mżliwść wybru elementów, będzie się zawężać d Skarbu Państwa lub Skarbu Państwa Plskieg. Każdy z tych elementów będzie działał niezależnie, dlateg niemżliwym stanie się uzyskanie pełnych infrmacji dtyczących Skarbu Państwa w bazie.

53 S t r n a 53 Rysunek 56. Błędny zapis rejestru sób prawnych w słwniku. Każdrazwy wpis d słwnika wyknywany jest w następujący spsób. W Menu Głównym należy nacisnąć klawisz Słwniki, a następnie wybrać, jakieg rdzaju elementu będzie dtyczył. P ukazaniu się kna wpisów w słwniku należy nacisnąć klawisz Nwy, a następnie dknać wpisu. P sprawdzeniu jeg pprawnści należy nacisnąć klawisz Zapisz, a następnie, jeśli użytkwnik nie ma zamiaru dknania większej ilści wpisów, należy nacisnąć klawisz Kniec, c spwduje puszczenie kna Słwniki. W przypadku, gdy użytkwnik dknuje większej ilści wpisów, należy p naciśnięciu klawisza Zapisz, wprwadzić nwy element pprzez pnwne naciśnięcie klawisza Nwy.

54 S t r n a 54 W Menu Głównym prgramu, w zakładce Wydruki znajdują się dwa elementy: Opłaty, Generwanie dkumentów zmiana płaty. Prgram GEO-INFO V Sigma daje mżliwść kilku rdzajów wydruków, w zależnści d ptrzeb użytkwnika. Naciśnięcie elementu Opłaty służy d wybru rdzaju danych d wydruku. Użytkwnik mże wybrać dwlną jednstkę ewidencyjną raz bręby. Elementem przyspieszającym wybór jest lista w lewym dlnym rgu ekranu Wybór działek i praw d wydruku płat. D wybru są trzy funkcje klasyfikacji danych: Cała baza, Jednstka ewidencyjna, Wybrane bręby. Rysunek 57. Okn dialgwe Wybru działek i praw d wydruku płat.

55 S t r n a 55 W prawej części kna dialgweg Wybór działek i praw d wydruku płat znajduje się Wybór praw rzeczwych. Również w tym miejscu prgram psiada menu pzwalające na szybki wybór kreślneg rdzaju prawa: Wszystkie prawa, Wybrane prawa, Wieczyste użytkwanie. Inną funkcją jest generwanie dkumentów służących d celów infrmacyjnych jest element Generwanie dkumentów zmiana płaty. Warunkiem niezbędnym d teg aby z daneg stanwiska był mżliwe jeg funkcjnwanie, jest zainstalwanie prgramu Micrsft Wrd w wersji 2000 lub nwszej. System generuje jeden plik dla danej sby (jedną sbą jest również małżeństw). W pierwszej klejnści użytkwnik wybiera charakter stanu władania. W prgramie występuje dmyślna lista wybru: Właściciel, Współwłaściciel, Współwłaściciel ustawwy, Wieczysty użytkwnik, Wieczysty współużytkwnik, Wieczysty współużytkwnik ustawwy, Władający, Zarząd, Trwały zarząd, Dzierżawca, Administratr, Współdzierżawca, Gspdarujący.

56 S t r n a 56 Element Generwanie dkumentów zmiana płaty zstał przedstawiny na pniższym rysunku: Rysunek 58. Okn Generatra Dkumentów. Użytkwnik za pmcą przycisków Dpisz raz Wieczyste użytkwanie wybiera charakter stanu władania. Przyciskiem Usuń redukujemy wcześniej dpisany stan władania z listy. Pprzez naciśnięcie klawisza Filtr działki użytkwnik wybiera działki z bazy danych na pdstawie wcześniej zdefiniwaneg stanu władania. W lewej części kna dialgweg znajduje się lista wybranych przez filtr działek. W jeg śrdkwej części zstają wyświetlne sby wraz z adresem danym charakterze władania na wybranej przez użytkwnika działce. Okn dialgwe daje mżliwść usunięcia z generwaneg dkumentu wybrane sby raz działki. Klejnym etapem przed statecznym wygenerwaniem dkumentu jest ustalenie synchrnizacji działki raz sby wedle schematu: Brak, Działka sba, Osba działka. Pnadt użytkwnik pwinien ustalić katalg dcelwy dla twrzneg dkumentu raz Plik wzrcwy. Ostatnim etapem jest naciśnięcie klawisza Generuj dkumenty. Zstanie n utwrzny z wyznacznymi przez nas parametrami. Jeśli użytkwnik naciśnie przycisk Przuć, spwduje t niezapisanie naszych zmiennych i pwrót d Menu Główneg prgramu.

57 S t r n a 57 Knstrukcja plików wzrcwych. Plik wzrcwy składa się z dwlneg tekstu i specjalnych znaczników znaczających miejsca w tekście, d których należy wstawić infrmacje z bazy danych. Znacznik zbudwany jest ze znaku # raz dwóch cyfr stanwiących kd infrmujący prgram Ge-Inf V Sigma jakie dane należy w t miejsce wstawić. Pniżej znajduje się lista kdów wraz z pisem jakieg rdzaju danych dtyczy: #00 - nazwa jednstki ewidencyjnej #01 - aktualna data #02 - bręb (numer lub nazwa w zależnści d rdzaju) #03 - numer działki #04 - pwierzchnia działki w ha #05 - adres działki #06 - identyfikatr ewidencyjny działki #07 -udział d działki #08 - prcent bnifikaty #09 - stawka VAT #10 - stawka prcentwa płaty #11 - wartść działki #12 - kwta płaty nett #13 - kwta płaty brutt #14 - kwta VAT #30 - wartść udziału #20 - nazwa sby (nazwisk imina lub nazwa) #21 - adres sby #15 - suma brutt #16 - suma brutt słwnie #23 - łączna wartść działek sby #22 - łączna wartść działek sby słwnie Nazwa pliku wzrcweg jest dwlna (użytkwnik wskazuje nazwę pliku wzrcweg). Jednak z uwagi na fakt że w dkumencie dtyczącym jednej sby mże być jedna lub kilka działek system rzróżnia dwa przypadki: dla danej sby jest tylk jedna działka w dkumencie (w bazie danych w wybranym bszarze), dla wybranej sby jest więcej niż jedna działka w dkumencie. System czekuje przygtwania dwóch ptencjalnie różnych plików wzrcwych każdy dla jednej z sytuacji pisanych pwyżej. W pierwszym przypadku system użyje pliku, któreg nazwa będzie zaczynać się d znaku 1, w drugiej sytuacji system użyje pliku któreg nazwa będzie zaczynać się d 2.

58 S t r n a 58 W przypadku drugim tzn. w sytuacji gdy dla danej sby w liście działek jest więcej niż jedna działka kdy #05 i #10 znaczają miejsce wstawienia tabel zawierających listę działek i listę płat związanych z tymi działkami. Aby pisać skład każdej z tabel użytkwnik musi dstarczyć dwa pliki nazwach dzialki.txt i platy.txt zawierające definicję każdej z tabel. Pliki te psiadają następującą strukturę: pierwsza linia pliku t ilść klumn tabeli, druga nagłówki każdej z klumn ddzielne średnikami, trzecia linia zawiera kdy pszczególnych klumn. Kdy dla pliku działki.txt: 1 nazwa jednstki ewidencyjnej działki 2 bręb działki 3 numer działki 4 pwierzchnię działki w ha 5 adres(y) działki 6 identyfikatr działki Kdy dla pliku płaty.txt: 1 nazwa jednstki ewidencyjnej 2 bręb 3 numer działki 4 pw. działki 5 adres(y) działki 6 identyfikatr działki 7 udział sby w danej działce 8 prcent bnifikaty 9 prcent VAT 10 stawka prcentwa płaty rcznej 11 wartść działki 12 wyskść płaty nett dla danej działki 13 wyskść płaty brutt dla danej działki 14 kwta VAT dla działki 15 wartść udziału Pniżej znajduje się przykładwa zawartść pliku płaty.txt 6 bręb;działka;stawka rczna [%];wartść działki;płata rczna;kwta VAT 2;3;10;11;13;14

59 S t r n a 59 Oraz przykładwa zawartść pliku dzialki.txt: 6 Identyfikatr;Jednstka ewidencyjna;bręb;numer działki;pw.działki[ha];adres 6;1;2;3;4;5; Dla zbrazwania teg schematu w załączniku instrukcji przedstawin wzór dkumentu raz wypełnine przykładwymi danymi dkumenty, zarówn dla przypadku gdy dla danej sby jest tylk jedna działka przypisana (w bazie danych w wybranym bszarze), jak i gdy dla wybranej sby jest więcej niż jedna działka. Pracując na bazie danych prgramu GEO-INFO V Sigma pprzez filtry wybru w menu Obiekty lub Przeglądanie, użytkwnik ma d dyspzycji klawisz Rap. Działki. P jeg naciśnięciu ukazuje się kn Opcje wydruku działek zasbu mienia. P lewej strnie kna znajduje się wybór Rdzajów danych na wydruku. Użytkwnik ma d dyspzycji następujące mżliwści wydruku infrmacji: Władający, Użytki gruntwe, Rdzaje użytkwania, Plan zagspdarwania, Adres działki, Dkumenty działki, Uzbrjenie działki, Uwagi, Rszczenia, Pstępwania, Umwy, Wyceny, Plan wykrzystania, Ograniczne prawa rzeczwe.

60 S t r n a 60 Rysunek 59. Opcja wydruku działek zasbu mienia. W prawej części kna jest mżliwść wybru Rdzaju zasbu, jaki ma znaleźć się na wydruku. Wybór bejmuje: Gmina, Skarb Państwa, Pwiat, Wjewództw. Prgram pnadt daje nam mżliwść sprawdzenia przed wydrukiem infrmacji jakie będą zawarte na wydruku pprzez kliknięcie klawisza Pdgląd. Klawisz Wydruk spwduje autmatyczne wydrukwanie wybranych działek z bazy mienia przez dmyślnie ustawiną drukarkę użytkwnika. Klejnym raprtem jest wydruk płat dla wybraneg władająceg. Naciskając klawisz Rap. Opłaty użytkwnik ma mżliwść wydrukwania infrmacji wyskści płaty d uiszczenia.

61 S t r n a 61 Rysunek 60. Opcja wydruku raprtu płat dla wybranej nieruchmści. Pdstawwą funkcją teg schematu jest wybranie działki, dla której użytkwnik ma zamiar wydrukwać płaty, następnie naciskając klawisz Rap. Opłaty. Następnie pjawi się kn pcji wydruku z rdzajem srtwania d wybru. P naciśnięciu klawisza Pdgląd użytkwnik ma mżliwść sprawdzenia jaka będzie frma wydruku. Jeśli wszystkie infrmacje zstały sknfigurwane prawidłw, należy nacisnąć klawisz w celu wydrukwania raprtu płat.

62 S t r n a 62 W Menu Głównym prgramu GEO-INFO V Sigma znajduje się zakładka Zmiana, służąca d wprwadzania mdyfikacji bazy danych. Znajduje się w niej szereg danych, mżliwych d edycji: Rdzaj zmiany, wyświetla typ zmiany. Jest t ple, które wypełniane jest z danych słwnikwych, dlateg, aby wprwadzić d nieg dane, należy uprzedni uzupełnić słwnik naciskając w Menu Głównym zakładkę Słwniki, a następnie Rdzaje Zmian. P wyknaniu wpisu i naciśnięciu klawisza Zapisz, należy wrócić d menu Zmiany i wybrać wprwadzny rdzaj z listy rzwijanej. Opis Zmiany, jest piswym elementem uzupełniającym rdzaj zmiany, Dkument, kreśla pdstawy prawne, na jakich dknywana jest zmiana. Zawiera ddatkwe elementy: Rdzaj Dkumentu, wyświetla infrmacje dkumencie, na któreg pdstawie jest dknywana zmiana. Jest elementem uzupełnianym z listy rzwijanej, na którą składają się elementy uprzedni wypełnine w słwniku (Menu Główne Słwniki Rdzaje dkumentów), Sygnatura, kreśla sygnatury zawarte na dkumencie, Źródł, infrmuje, skąd pchdzą dane zmianach, np. Agencja Mienia Wjskweg, ntariusz, Generalna Dyrekcja Dróg Krajwych i Autstrad, Data dkumentu, jest datą, która znajduje się na dkumencie, Data wpływu dkumentu, kreśla dzień wpłynięcia dkumentu, Opis dkumentu, jest elementem, służącym d zapisywania ddatkwych, piswych infrmacji dkumencie. Na pniższym rysunku przedstawin kn Zmian w prgramie GEO-INFO V Sigma:

63 S t r n a 63 Rysunek 61. Okn dialgwe d zmian w bazie danych. Jeżeli wszystkie infrmacje zstały pprawnie wprwadzne, należy w lewym, górnym rgu nacisnąć klawisz Zmiana, a następnie nacisnąć Kniec. Jeżeli dane zstały błędnie wprwadzne, należy wcześniej je edytwać pprzez klawisz Edycja dkumentu w dlnej części kna, lub nacisnąć klawisz Zmiana, a następnie Przuć, c spwduje niezapisanie zmian i pwrót d Menu Główneg. P dknaniu zmiany w Menu Głównym, naciskając na zakładkę Obiekty, a następnie Dkumenty, nwy wpis nt. zmiany zstanie ddany na kńcu tabeli, wraz z uzupełninymi przez użytkwnika infrmacjami.

64 S t r n a 64 Wyszukiwanie Planu Zagspdarwania Przestrzenneg dbywa się pprzez funkcję w Menu Głównym: Obiekt Plan Zagspdarwania Przestrzenneg. Rysunek 62. Wyszukiwanie Planu Zagspdarwania Przestrzenneg. Są t: Użytkwnik ma mżliwść wybru kryteriów p jakich ma zamiar wyszukać dane. Jednstka Ewidencyjna, Symbl ustaleń, Treść ustaleń szczegółwych, Infrmacje zalecenia. Rysunek 63.Wybór elementów d pszukiwania Planu Zagspdarwania Przestrzenneg. Wprwadzanie Planu Zagspdarwania Przestrzenneg dbywa się pprzez bezpśrednie wpisy na wybranej przez użytkwnika działce. Oznacza t, że w

65 S t r n a 65 pierwszej klejnści pprzez standardwą prcedurę użytkwnik wyszukuje działki (Obiekty Działki), a następnie naciska dwukrtnie na plu PZP. Rysunek 64.Wprwadzanie Planu Zagspdarwania Przestrzenneg dla działki. W klejnym etapie użytkwnik ddaje nwy plan pprzez klawisz i wpisuje następujące infrmacje (są ne niezbędne aby w późniejszym kresie wyknać filtrwanie): Symbl ustaleń, Treść ustaleń szczegółwych, Infrmacje zalecenia. Rysunek 65. Wypełnianie infrmacji Planie Zagspdarwania Przestrzenneg.

66 S t r n a 66 P zatwierdzeniu wprwadznych infrmacji użytkwnik ma mżliwść dpisania większej ilści działek d raz wprwadzneg Planu. Ma t na celu zaszczędzenie czasu użytkwnika i nie dpuszczenie d wprwadzania błędnych lub niespójnych infrmacji dla innych działek, które bejmuje ten sam Plan Zagspdarwania Przestrzenneg. Rysunek 66. Dpisywanie wielu działek dla Jedneg Planu Zagspdarwania Przestrzenneg.

67 S t r n a 67 Prces aktualizacji bazy danych prgramu GEO-INFO V Sigma następuje pprzez zebranie danych z bazy pśredniej Gmina (patrz: Wprwadzenie). W celu aktualizacji samej bazy Gmina na pdstawie danych ewidencyjnych zawartych w pliku SWDE w Menu Głównym należy nacisnąć klawisz Imprt SWDE baza Gmina. P wyświetleniu się kna d aktualizacji mamy mżliwść knfiguracji prcesu. W celu usunięcia danych, becnych w bazie danych w mmencie aktualizacji należy zaznaczyć pcję Usuń becną zawartść bazy gmina. Jeśli rezygnujemy z tej pcji, należy ją dznaczyć w tym samym miejscu. Klejną częścią jest imprt plików SWDE, który dbywa się pprzez naciśnięcie klawisza Wskaż pliki SWDE. Na pniższym rysunku przedstawin kn dialgwe imprtu pliku SWDE bazy Gmina. Rysunek 67. Okn dialgwe d imprtu pliku SWDE bazy ewidencji gruntów z bazy pśredniej Gmina. Następnym etapem jest wybór pcji, czy prgram ma ignrwać błędy występujące w trakcie imprtu pprzez zaznaczenie lub dznaczenie pcji Ignruj błędy. Ostatecznym etapem jest wciśnięcie klawisza Imprt w lewym, dlnym rgu kna raz, p wyknaniu tej peracji, naciśnięcie klawisza Kniec. Imprt zstał zakńczny. W zależnści d pcji jakie zaznaczył użytkwnik, dane wcześniej zawarte w bazie danych zstały usunięte lub przeniesine d histrii.

68 S t r n a 68 W wersji 11.1 Mdułu Ge-Inf V Sigma wprwadzn funkcję wyłączania działek z zasbu. Ma t na celu umżliwienie użytkwnikm generwania raprtów bez pszczególnych działek, które wg nieg nie pwinny znaleźć się w zasbie, ani w bazie mdułu. Pza standardwymi pcjami jak filtr działek p użytkach (w ten spsób w łatwy spsób użytkwnik mże wyłączyć np. zasób wdny lub wyszukać działki zabudwane) użytkwnik mże pewne działki trwale pminąć w raprtach. Nie znacza t, że zstały usunięte, natmiast nie będą figurwać w filtrach i raprtach. Rysunek 68. Działki wyłączne z zasbu. Użytkwnik ma mżliwść przeniesienia działek przeznacznych d wyłączenia pprzez przycisk Ddaj. Jeśli istnieje ptrzeba wyłączenia większej ilści działek najlepszym spsbem jest filtr, którym użytkwnik wybiera działki d wyłączenia (filtrując np. p użytkach, własnści itp.) przyciskiem Szukaj. W klejnym etapie należy ptwierdzić w lewym górnym rgu przycisk Zaznacz wszystk, a następnie nacisnąć Ddaj. Przeniesie t działki na listę wyłączną z zasbu.

69 S t r n a 69 Rysunek 69. Okn wyłączania działek z zasbu kliku działek. Jeśli użytkwnik djdzie d wnisku, że działka jednak pwinna pjawić się w zasbie (np. w związku z nwymi decyzjami, właścicielami itp.), należy ją zaznaczyć p prawej części kna nacisnąć klawisz Usuń. P tym etapie działka pnwnie wróci d zasbu raz będzie widczna w raprtach i filtrach.

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14

1 ROZPOCZYNAMY 3. 1.1 InInstalacja i aktywacja 3. 1.2 O tym podręczniku 9 2. STRONY 12. 2.1 Start 12. 2.2 Utwór 14 i SPIS TREŚCI 1 ROZPOCZYNAMY 3 1.1 InInstalacja i aktywacja 3 1.2 O tym pdręczniku 9 2. STRONY 12 2.1 Start 12 2.2 Utwór 14 2.3 Prjekt (Studi One Prfessinal) 15 2.4 Szybkie przełączanie 16 3. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Nowości w Solid Edge

Nowości w Solid Edge Nwści w Slid Edge Numer publikacji MU29005 Infrmacje prawach własnści i graniczeniach praw Oprgramwanie i pwiązana dkumentacja są własnścią firmy Siemens Prduct Lifecycle Management Sftware Inc. 2012 Siemens

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1.

1. Wprowadzenie. CERTO działa na platformie (C) Microsoft.NET 3.5 SP1. 1. Wprwadzenie CERTO t prgram kmputerwy d wyknywania certyfikacji energetycznej: dmów jednrdzinnych, budynków mieszkalnych, mieszkań, a także budynków i lkali pełniących różne funkcje usługwe zgdnie z

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce

7. Narzędzie Security Compliance Manager (SCM) w praktyce 7. Narzędzie Security Cmpliance Manager (SCM) w praktyce Micrsft Security Cmpliance Manager (SCM) 1 jest bezpłatnym narzędziem udstępninym przez zespół Micrsft Slutin Acceleratrs, pzwalającym na szybką

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS

Instrukcja pomocnicza do przygotowania sprawozdania LE ITS System bsługi sprawzdawczści Instrukcja pmcnicza d przygtwania sprawzdania LE ITS wersja 5.13.1 Autrzy: Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności.

Do zarządzania kontami uŝytkowników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, modyfikowanie, zmiana hasła oraz szereg dodatkowych czynności. Zarządzanie kntami D zarządzania kntami uŝytkwników naleŝy ich zakładanie, usuwanie, mdyfikwanie, zmiana hasła raz szereg ddatkwych czynnści. Typy lkalnych knt uŝytkwników KaŜdemu twrznemu kntu uŝytkwnika

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach,

adresy IP komputerów osiągalnych poprzez usługi działające na zidentyfikowanych komputerach, Metdy i techniki reknesansu Jak już pwiedzian, pierwszym krkiem realizwanym przez ewentualneg napastnika jest zbieranie infrmacji celu przyszłeg ataku. Fazę tę mżna nazwad reknesansem. Pzwala na agresrm

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo