1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL"

Transkrypt

1 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł Handel). Dkumenty handlwe t Faktury Sprzedaży, Paragny i Faktury Zakupu, jak również Zamówienia u Dstawców raz Rezerwacje Odbirców. Dkumenty magazynwe t Wydania Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne raz Rzchdy Wewnętrzne, Przychdy Wewnętrzne i Przesunięcia Międzymagazynwe. Kntrla brtu ilściweg jest związana z dkumentami magazynwymi (WZ i PZ), a nie handlwymi. W prgramie mamy również mżliwść rejestracji Zamówień u Dstawców (ZD) raz Rezerwacji Odbirców (RO). W związku z ddzieleniem funkcjnalnści handlwej i magazynwej w prgramie funkcjnuje m.in. Ilść twaru (w magazynie), Ilść zarezerwwana (zablkwana d sprzedaży), Ilść dstępna (d sprzedaży), ilść zamówina. 1.1 Dkumenty w bufrze Każdy dkument mżna zapisać: w spsób trwały - wtedy nie mżna dknywać na nim żadnych zmian ani g skaswać. Dpuszczane są jedynie krekty ilściwe lub wartściwe, alb anulwanie. W tym statnim przypadku dkument anulwany pzstaje na liście faktur (ma klr czerwny), ale nie jest brany pd uwagę w żadnych analizach i zestawieniach; d bufra - dkumenty w bufrze, na liście znaczne klrem zielnym, t dkumenty na których mżna dknywać wszelkich zmian. 1.2 Zasby Magazyn składa się z karttek twarwych. Z klei kartteki twarwe składają się z zasbów. Zasób reprezentuje ilść i wartść twaru pchdząceg z jedneg elementu dkumentu źródłweg, który g wykrewał ( dstarczył ). Dla każdeg zasbu pamiętane są ilść i wartść. Zasby nie są łączne. Jeśli nwy dkument źródłwy (PZ) ma ten sam twar w tej samej cenie, t nie jest n ddawany d pprzedni utwrzneg zasbu, ale twrzy nwy. Standardw prgram jest sknfigurwany w ten spsób, że d czasu wystawienia dkumentu magazynweg faktury zakupu są widczne jak zamówienie twaru, natmiast faktury sprzedaży pwdują jeg zarezerwwanie Bilans Otwarcia Bilans twarcia służy d wprwadzenia stanu twarów d magazynu przy rzpczęciu pracy z prgramem. Na dkumencie wprwadzane są twary wraz z ilściami i wartściami. W prgramie istnieje mżliwść prwadzenia kilku magazynów lkalnych. Na dkumencie BOM (BILANS OTWARCIA MAGAZYNU) kreślamy magazyn, d któreg wprwadzny będzie twar. Jeśli w firmie prwadzne będzie kilka magazynów lkalnych należy utwrzyć dpwiednią ilść dkumentów rzprwadzających twar. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

2 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 2 z 9 Ćwiczenie1: wprwadzenie bilansu twarcia magazynu 1. Otwieramy menu Handel/ Magazyn/ Inne: Bilans Otwarcia. Lista jest pusta. 2. Przy pmcy przycisku ddajemy nwy dkument (z datą ). Twar zstaje wprwadzny d magazynu główneg, więc w plu Magazyn zstawiamy MAGAZYN. 3. Wprwadzamy twary na bilans twarcia magazynu (z grupy ROŚLINY, więc wyświetlaną listę twarów mżemy zawęzić d wybranej grupy), mżna zaznaczyć wszystkie ptrzebne pzycje i zatwierdzić razem listę wpisać przyjmwane w bilansie twarcia ilści i ceny: CYKLAMEN 200 szt. w cenie 6 zł IGLAKI_CYPRYS 200 szt. w cenie 2.50 zł IGLAKI_JAŁOWIEC 200 szt. w cenie 2.80 zł RÓŻA_PN 200 szt. w cenie 3.70 zł TUJA 200 szt. w cenie 6.25 zł wartść dkumentu nett zł 1.3 Dkumenty w systemie. Następnie należy Zatwierdzamy Bilans twarcia (dznaczamy parametr Bufr i zapisujemy dkument). Dkument niezatwierdzny, z zaznaczną pcją Bufr są na brudn i nie zmieniają stanów magazynwych. Twar zstaje wprwadzny d magazynu (uwaga: w trakcie zatwierdzania pjawi się kienk Mdyfikwane ceny. Należy je zatwierdzić przyciskiem z dyskietką). Dkumenty wystawiane w systemie mżna pdzielić na dwa rdzaje: handlwe i magazynwe. Zamówienie u Dstawcy nie pwduje przyjęcia twaru d magazynu, a jedynie zwiększenie ilści zamówinej, nie ma również innych następstw (np. płatnści). Faktura Zakupu pwduje pwstanie płatnści w mdule Kasa/Bank, mżna ją zaksięgwać bezpśredni d mdułu Księga Handlwa lub przenieść d Rejestrów VAT. Przyjęcie Zewnętrzne wprwadza twar d magazynu i mżna je zaksięgwać d mdułu Księga Handlwa. Rezerwacja Odbircy nie pwduje zdjęcia twaru z magazynu, ale zwiększa ilść zarezerwwaną, a tym samym zmniejsza ilść dstępną. Nie ma innych następstw (np. płatnści). Faktura Sprzedaży (FA) pwduje pwstanie płatnści w mdule Kasa/Bank, mżna ją zaksięgwać bezpśredni d mdułu Księga Handlwa lub przenieść d Rejestrów VAT. W standardwej knfiguracji nie zdejmuje twaru z magazynu a ilść jest nadal widczna jak zarezerwwana. Wydanie Zewnętrzne zdejmuje twar z magazynu i mżna je zaksięgwać d mdułu Księga Handlwa. Ćwiczenie2: wystawienie faktury sprzedaży płatnej gtówką 1. Z menu Handel wybieramy Faktury twieramy listę faktur sprzedaży. Lista jest pusta. Przy pmcy przycisku ddajemy nwy dkument. 2. Otwarty zstaje frmularz faktury, który uzupełniamy: kntrahent: wywłać listę kntrahentów - przycisk Kntrahent. Ddać d listy nweg kntrahenta akrnimie GOTÓWKOWY, na zakładce Płatnści przypisz frmę płatnści gtówka, nie zaznaczny parametr Nie rzliczaj płatnści ), na zakładce Handlwe Cena dmyślna = cena detaliczna, Status=Osba fizyczna. Zapisz zmiany i ptwierdź wybranie teg kntrahenta na liście kntrahentów. data wystawienia i sprzedaży: , Uzupełniamy listę twarów przycisk : CYKLAMEN: 10 szt. w cenie brutt 9.59zł (nett 7.80zł) IGLAKI_CYPRYS: 20 szt. w cenie brutt 4,00 zł Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

3 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 3 z 9 Wartść brutt faktury wynsi zł. Zaznaczamy parametr WZ/WKA, p t, aby w chwili zatwierdzenie faktury sprzedaży pwstał dkument Wydania Zewnętrzneg zdejmujący twar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, nie d bufra parametr Bufr - dznaczny). Zapisujemy zmiany. W chwili zatwierdzania faktury pjawia się kienk z ptwierdzeniem wpłaty na kwtę zł. Zatwierdzamy je (klient wpłaca 175,90zł). Na liście pjawia się faktura. P jej pdglądnięciu widać, że w plu zapłacn wpisana jest wartść faktury, natmiast pzstał d zapłaty 0zł. Na liście zapisów kaswych/bankwych w rejestrze KASA pjawił się zapis kaswy na kwtę zł ze statusem Rzliczny całkwicie (prgram autmatycznie skjarzył g z fakturą). W Preliminarzu płatnści pjawił się zdarzenie związane z wystawiną fakturą, z tym, że jest n widczne d razu na liście dkumentów rzlicznych (prgram w chwili przyjęcia gtówki autmatycznie rzliczył g z zapisem faktury). Ćwiczenie3: wystawienie faktury sprzedaży z drcznym terminem płatnści 1. Z menu Handel wybieramy Faktury twieramy listę faktur sprzedaży. Przy pmcy przycisku Ddaj ddajemy nwy dkument. 2. Otwarty zstaje frmularz faktury, który uzupełniamy: kntrahent: wybrać kntrahenta z listy GALERIA - autmatycznie uzupełniane są infrmacje kategrii raz frmie płatnści przypisanej kntrahentwi (przelew), raz przydzielny rabat indywidualny 3%. data wystawienia i sprzedaży: , faktura liczna d: nett. Uzupełniamy listę twarów. Ceny jednstkwe autmatycznie pmniejszane są 3% upustu przyznaneg kntrahentwi na karcie: RÓŻA_PN: 100 szt. w cenie 4.48 zł IGLAKI_JAŁOWIEC: 50 szt. w cenie 3.40 zł wartść brutt faktury wynsi zł. Status dkumentu pwinien pzstać Nie rzliczn. Zaznaczamy parametr WZ, p t, aby w chwili zatwierdzenie pwstał równcześnie dkument Wydania Zewnętrzneg zdejmujący twar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, dznaczny Bufr). Na liście pjawia się faktura. P jej pdglądnięciu widać, że w plu zapłacn wpisane jest 0, natmiast pzstał d zapłaty ZŁ. W Preliminarzu płatnści dla dpwiednieg rejestru bankweg na liście dkumentów nierzlicznych pjawił się zdarzenie związane z wystawiną fakturą, na kwtę ZŁ (wartść faktury). Zdarzenie zstał autmatycznie pwiązane z rejestrem na pdstawie wykrzystanej frmy płatnści. Kiedy trzymujemy ptwierdzenie wpłaty należy fakturę rzliczyć: w raprcie bankwym Kasa/Bank / Zapisy kaswe/bankwe wybieramy dpwiedni rejestr, np. NBP i wprwadzamy zapis kaswy Dkument KP na kwtę ZŁ d kntrahenta GALERIA (status Nie rzliczn ). Jeśli nie widać zapisu t należy twrzyć Preliminarz płatnści, w filtrach zaznaczyć status Nie pdlega dnaleźć dkument, dknać edycji teg dkumentu i zmienić jeg status na Nie rzliczn. z pzimu zakładki Rzliczenia dkumentów wprwadzamy rzliczenie ze zdarzeniem dpwiadającym fakturze, w tym celu należy wybrać przy tabelce i z listy wybrać właściwą fakturę sprzedaży. p zatwierdzeniu zapisu trzymuje n status Rzliczny w Preliminarzu płatnści zdarzenie trzymuje status Rzliczne i jest widczne na liście zdarzeń rzlicznych. Rzliczenie jest widczne również z pzimu faktury: na frmularzu widać, że kwta zapłacna t całść faktury, natmiast pzstaje d zapłaty 0zł. 1.4 Rezerwacje Odbircy Rezerwacje dbircy t funkcja w prgramie, która pzwala na zarezerwwanie twaru dla kntrahenta. Nie pwduje na zdjęcia twaru z magazynu, a jedynie pmniejszenie ilści dstępnej d sprzedaży. W prgramie rzróżniamy dwa rdzaje rezerwacji: Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

4 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 4 z 9 Rezerwacja terminwa pwduje zarezerwwanie twaru w kreślnym przedziale czasu. Przedział ten kreślny jest przez datę wystawienia rezerwacji i termin rezerwacji. Twary z przeterminwanych rezerwacji zstają dblkwane, czyli zwiększają ilść dstępną twaru. Rezerwacje terminwe są wprwadzane przez Użytkwnika jak drębne dkumenty z pzimu listy rezerwacji (menu Faktury/ Rezerwacje Odbircy). Rezerwacja bezterminwa wynika z wystawinych faktur sprzedaży i paragnów, zatwierdznych na stałe lub d bufra, które nie spwdwały jeszcze zdjęcia twaru z magazynu. Ćwiczenie4: d rezerwacji d wydania twaru A) Kntrahent rezerwuje twar: 1. Z pzimu menu Handel / Rezerwacje dbircy twieramy listę rezerwacji (jest pusta). Ddajemy nwą rezerwację. 2. Na nwym frmularzu uzupełniamy infrmacje: kntrahent: wybrać z listy (słwnika kntrahentów), np.galeria data wystawienia: data rezerwacji: twar: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.28 zł (cena hurtwa 3 pmniejszna 3% upustu standardweg dla kntrahenta) Zatwierdzamy rezerwację (na trwałe - dznacz parametr Bufr ). W Kasa/Bank na razie nie jest jeszcze widczna żadna płatnść. Zwróćmy teraz uwagę, jakie ma t knsekwencje w magazynie (menu Handel / Magazyn: Zasby): przed wystawieniem rezerwacji w magazynie był 190 szt. twaru (200 szt. z BOM pmniejszne 10 szt. sprzedanych na pierwszej fakturze). Była t również ilść twaru dstępna d sprzedaży. p zatwierdzeniu rezerwacji ilść w magazynie t nadal 190 szt., ale pjawiła się ilść zarezerwwana 30 szt., a ilść dstępna d sprzedaży wynsi już tylk 160 szt. ( = 160) B) Kntrahent kupuje twar (rezerwację przekształcamy d faktury sprzedaży): 3. Na liście rezerwacji zaznaczamy dpwiedni dkument. 4. Wciskamy przycisk. Prgram przeprwadza knwersję rezerwacji d dkumentu faktury sprzedaży. Zapisz zmiany. Na liście faktur menu Handel Faktury pjawia się nwa faktura sprzedaży. faktura jest w bufrze (na liście widczna w klrze zielnym), faktura w dkumentach pwiązanych ma dkument RO, c znacza, że pwstała na pdstawie rezerwacji. Na liście faktur sprzedaży pjawia się status RO. Na frmularzu faktury przepisane zstały wszystkie infrmacje z rezerwacji. Ddatkw z karty kntrahenta pbrana zstała infrmacja frmie i terminie płatnści. Faktura jest edytwalna (mżna wprwadzać na niej zmiany). W magazynie twar nadal nie zstał zdjęty z magazynu, twar jest nadal zarezerwwany. 5. Edytujemy fakturę, dznaczamy parametrem WZ, zatwierdzamy fakturę na trwałe (dznaczny Bufr), prgram nie twrzy autmatycznie dkumentu WZ, czyli twar nie zstaje jeszcze wydany z magazynu. w magazynie twar nadal nie zstał zdjęty z magazynu, jest nadal zarezerwwany, w Preliminarzu płatnści, w dpwiednim rejestrze, pjawiła się planwana płatnść na kwtę zł rezerwacja w dkumentach pwiązanych ma na liście dkument FA, c znacza, że ten dkument zstał już przeknwertwany i pnwna knwersja nie będzie już mżliwa. Na liście rezerwacji pjawia się status zrealizwan. C) Kntrahent pbiera twar z magazynu (fakturę kjarzymy z dkumentem WZ): 6. Na liście faktur zaznaczamy dpwiedni dkument. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

5 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 5 z 9 7. Wciskamy przycisk. Na pdstawie danych z faktury twrzny jest dkument WZ. P zakńczeniu knwersji infrmuje tym dpwiednim kmunikatem. Na frmularz WZ przepisane zstały wszystkie infrmacje z faktury sprzedaży. Faktura trzymuje na liście faktur status WZ, c znacza, że ten dkument zstał już przeknwertwany i pnwna knwersja nie będzie mżliwa. Na liście dkumentów WZ (menu Handel / Magazyn / Wydania Zewnętrzne) pjawia się nwy dkument WZ. WZ jest w zatwierdzny na stałe (nie mżna w nim wprwadzać zmian). WZ ma status FA, c znacza, że jest już skjarzny z fakturą sprzedaży. W magazynie twar zstał zdjęty z magazynu zarówn ilść w magazynie jak i ilść dstępna d sprzedaży wynsi 160 szt. Zniknęła ilść zarezerwwana. Dkument WZ nie jest widczny w mdule Kasa/Bank (płatnść pwstała wcześniej na pdstawie faktury sprzedaży). 1.5 Wydania zewnętrzne Wydania zewnętrzne t dkumenty, które pwdują zmianę ilści i wartści magazynu, niezależnie d teg czy są zatwierdzane na stałe czy d bufra. Dkumenty WZ pwinny być skjarzne z fakturą sprzedaży. Kjarzenie mże być wyknywane na różne spsby: mżemy wystawić fakturę sprzedaży i w chwili zatwierdzania autmatycznie utwrzyć dkument WZ (aktywny znacznik WZ na fakturze), mżemy wystawić fakturę sprzedaży, zatwierdzić ją i dpier ptem, w chwili wydania twaru, utwrzyć dkument WZ (wciśnięcie przycisku WZ z pzimu listy), mżemy wystawić WZ i w chwili zatwierdzenia autmatycznie zstanie utwrzna faktura sprzedaży (aktywny znacznik FA na frmularzu dkumentu WZ), mżemy zatwierdzić WZ i dpier ptem wystawić d niej fakturę sprzedaży (z pzimu listy WZ) - dzięki temu mżna wystawić kilka dkumentów dla teg sameg klienta, a później przeknwertwać je d jedneg dkumentu sprzedaży. Magazyn/ Wydania zewnętrze Faktury/ Faktury sprzedaży Wydanie zewnętrzne WZ dla kntrahenta A Wydanie zewnętrzne WZ dla kntrahenta A Faktura sprzedaży FS (zbircza) dla kntrahenta A Rysunek. Dwa wydanie zewnętrzne kntrahenta knwertujemy d jednej faktury sprzedaży. Ćwiczenie5: knwersja dkumentów WZ d faktury sprzedaży 1. Lista dkumentów WZ jest dstępna z pzimu menu Handel / Magazyn / Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dkumenty WZ skjarzne z fakturami wystawinymi we wcześniejszych ćwiczeniach. 2. Wystawiamy nwy dkument WZ: kntrahent: GALERIA data: twary: CYKLAMEN 20 szt. w cenie nett 7.20 zł, IGLARKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie nett 3.36zł wartść brutt WZ zł zatwierdzamy dkument na trwałe (parametr Bufr raz parametr FA pwinien być dznaczny) twar zstaje zdjęty z magazynu w Kasa/Bank nie pwstaje żadna płatnść. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

6 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 6 z 9 3. Wystawiamy drugi dkument WZ: kntrahent (ten sam c pprzedni GALERIA) data: twary: CYKLAMEN 30 szt. wartść brutt WZ zł zatwierdzamy dkument na trwałe (parametr FA pwinien być dznaczny) twar zstaje zdjęty z magazynu w mdule Kasa/Bank nie pwstaje żadna płatnść 4. Knwertujemy dkumenty WZ d faktury sprzedaży: na liście zaznaczamy bydwa dkumenty WZ wciskamy przycisk, który spwduje przeknwertwanie zaznacznych dkumentów WZ d jednej faktury sprzedaży. Prgram pinfrmuje zakńczeniu peracji kmunikatem. (Dkumenty WZ na liście trzymują status FA, c znacza, że zstały skjarzne z fakturą sprzedaży) Na liście faktur (menu Handel / Faktury) pjawiła się nwa faktura. Jest na zapisana d bufra, na liście jest widczna w klrze zielnym. W fakturze: większść infrmacji nie jest edytwalna (nie mżna zmienić np. infrmacji kntrahencie czy twarach) twary zstały przepisane z dkumentów WZ (twar CYKLAMEN, który występwał na bu dkumentach w tej samej cenie zstał zagregwany d jednej pzycji 50szt=20+30) zmienić mżna frmę płatnści i termin (prpnwana jest frma przelew z terminem 7 dni, przypisana na karcie kntrahenta). Również z pzimu zakładki Płatnści mżna rzbić płatnść na kilka części. 5. Zapisujemy fakturę sprzedaży na trwałe (nie d bufra) w mdule Kasa/Bank pwstaje płatnść związana z fakturą na kwtę zł (w tym wypadku jest t planwana wpłata w preliminarzu) 1.6 Dkumenty krygujące Dkumenty krygujące w systemie CDN OPT!MA mgą dtyczyć: ilści sprzedaneg twaru lub usługi, wartści sprzedaneg twaru lub usługi, pdatku VAT wyliczneg na fakturze źródłwej. Ćwiczenie6: faktura krygująca 1. Z menu Handel / Faktury twieramy listę faktur i wybierz fakturę d skrygwania (np. statnia utwrzna). 2. Załóżmy, że kntrahent zwraca 20 szt. twaru CYKLAMEN. Musimy wystawić fakturę krygującą. zaznaczamy na liście fakturę kursrem, a następnie wciskamy przycisk z pcją krekta ilści. Pjawia się frmularz faktury krygującej. Na fakturę krygującą przepisane są wszystkie infrmacje z dkumentu źródłweg: kntrahent i twary. Należy pamiętać, by data dkumentu była datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury, którą krygujemy, np prgram prpnuje zwrt całści twaru. Aby uzupełnić zwracaną ilść należy edytwać frmularz pzycji (przycisk lupki) i w ple ilść dla CYKLAMENU należy wpisać ilść zwracaną, czyli -20 sztuk. Pzycję faktury dtyczącą twaru JAŁOWIEC usuwany. zatwierdzamy frmularz pzycji - prgram wylicza wartść faktury krygującej na zł. zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie d bufra). Na liście pjawia się dkument faktury krygującej. Ma n autmatycznie status WZKOR (prgram autmatycznie utwrzył dkument WZ, który wprwadził zwracany twar d magazynu). W Kasa/Bank pjawił się planwany rzchód na skrygwaną kwtę. Dla kntrahenta istnieją więc nierzliczne płatnści, które mżemy ze sbą skmpenswać. W wyniku kmpensaty trzymamy kwtę jak pzstaje jeszcze d zapłat. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

7 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 7 z Faktury Zakupu Faktury zakupu są dkumentami handlwymi. Pwdują naliczenie wartści nett, brutt, pdatku VAT i generują płatnści. Każda faktura zakupu pwinna być pwiązana p zatwierdzeniu z dkumentem magazynwym PZ. Dkumenty FZ w bufrze raz nie pwiązane z dkumentem magazynwym wpływają jedynie na zamawianą ilść twaru, widczną na liście zasbów magazynwych w klumnie Zamówienia. Nie pwdują wprwadzenia twaru na magazyn. Dpier pwiązanie FZ z dkumentem PZ (przyjęcie zewnętrzne), który jest dkumentem magazynwym, skutkuje przyjęciem twaru na magazyn Zamówienia u Dstawcy Funkcja pzwala na dntwanie infrmacji złżnym zamówieniu u dstawcy. Każde zamówienie generwane jest dla kntrahenta i dtyczy wybraneg magazynu. Mamy dwa spsby twrzenia zamówień: Zamówienia twrzne ręcznie z pzimu listy zamówień, Zamówienia autmatyczne, twrzne na pdstawie listy braków - z pzimu listy zasbów. Zamówienie nie ma wpływu na ilść twaru w magazynie. Zamówina ilść twaru widczna jest na liście zasbów w klumnie Zamówienia. Zatwierdzne zamówienie mże zstać autmatycznie przeknwertwane d PZ (przyjęcia zewnętrzneg) lub FZ (faktury zakupu). Zamówienie mże zstać przekształcne d dkumentu Przyjęcia Zewnętrzneg lub Faktury Zakupu. Ćwiczenie7: d zamówienia d faktury zakupu A) Zamówienie twaru u dstawcy 1. Aby wprwadzić zamówienie u dstawcy z pzimu menu Handel wybieramy Zamówienia u Dstawcy. Lista jest pusta. Nwe zamówienie twrzymy p wciśnięciu przycisku Ddaj. 2. Otwarty zstaje frmularz zamówienia: kntrahent: wybrać z listy np. GALERIA lub inneg z ustawiną pcja dstawcy data wystawienia: , termin dstawy faktura liczna d nett uzupełniamy twary: RÓŻA_PN - 50 szt. w cenie nett 3.70zł TUJA szt. w cenie 6.25 zł zatwierdzamy zamówienie na trwałe (nie d bufra) Sprawdźmy jakie knsekwencje zamówienia ma w magazynie (Handel / Magazyn: Zasby): ilść twaru nie wzrasta (twar nie zstał wprwadzny d magazynu), ilść z zamówienia pjawiła się w klumnie Zamówienia. B) Wprwadzenie twaru d magazynu 3. Kiedy twar zstaje dstarczny d magazynu musimy g wprwadzić wystawiając dkument PZ. Mżna w tym celu należy wyknać knwersję dkumentu ZD (zamówienia) d PZ: zaznaczamy dpwiedni dkument ZD na liście, wciskamy przycisk. Prgram przeprwadza knwersję, pwstaje dkument PZ, który na razie jest jeszcze w bufrze zamówienie trzymuje status Zrealizwan, c znacza, że zstał już przeknwertwane d dkumentu PZ i pwtórna knwersja nie będzie mżliwa W magazynie: twar pzstaje nadal jak zamówiny. Wprwadzenie d magazynu nastąpi dpier p zatwierdzeniu dkumentu PZ na trwałe. 4. Edytujemy dkument PZ na liście dkumentów PZ ( Handel / Magazyn: Przyjęcia Zewnętrzne) ma n status ZD, c znacza, że pwstał na pdstawie zamówienia u dstawcy (infrmacje zstały przepisane z zamówienia: kntrahent raz lista twarów. Infrmacje te są nadal edytwalne: mżna zmienić listę twarów, ilści i ceny): uzupełniamy numer dkumentu bceg (trzymaneg d dstawcy): WZ 1234/2011 zatwierdzamy dkument PZ na trwałe (bez wprwadzania żadnych zmian). Parametr FZ pwinien nie być Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

8 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 8 z 9 zaznaczny (fakturę zakupu utwrzymy później) pjawia się tabela Mdyfikwane ceny - należy ją zatwierdzić Nie pwstała jeszcze płatnść w Kasa/Bank. W magazynie: nie ma już ilści zamówinej, natmiast twar zstał wprwadzny d magazynu. Ilść jest widczna w klumnie Ilść (w magazynie) raz Ilść dstępna (d sprzedaży) C) Utwrzenie faktury zakupu Ostatnim etapem jest utwrzenie faktury zakupu, która będzie pdstawą d pwstania płatnści w Kasa/Bank: 5. Na liście dkumentów PZ zaznaczamy dpwiedni dkument i wciskamy przycisk. Prgram na pdstawie dkumentu PZ twrzy fakturę zakupu. 6. Na liście faktur zakupu (menu Handel / Faktury zakupu) pjawił się nwy dkument: faktura jest w bufrze, p jej wyedytwaniu widać, że zawiera takie same infrmacje jak dkument PZ, mżliwe d ustalenia są frma i termin płatnści należy uzupełnić numer źródłwy (numer dkumentu trzymaneg d dstawcy): FA/1234/2011 zatwierdzamy dkument FZ (na trwałe) - pjawia się tabela z aktualizacją cen sprzedaży należy ją zatwierdzić W magazynie nie wprwadził t żadnych zmian W Kasie/Banku w Preliminarzu (dpwiedni rejestr) pjawił się planwany rzchód na kwtę z faktury. Kiedy płatnść będzie realizwana należy wprwadzić dpwiednie KW w raprcie bankwym i rzliczyć je z planwaną wypłatą w Preliminarzu. 1.8 Prdukcja - kmpletacja W prgramie pd pjęciem prdukcji rzumiany jest prces kmpletacji składników, które wchdzą w skład daneg prduktu (twaru/usługi złżnej). Kmpletwać mżna tylk twary/ usługi, które na frmularzu mają zadeklarwany typ złżny. Dla takieg twaru mżna zdefiniwać wtedy receptury (czyli skład). Każdy twar złżny mże mieć zdefiniwaną dwlną ilść receptur. Jedną z nich kreślamy jak dmyślną. Ćwiczenie8: prdukcja A) Załżenie karty ewidencyjnej dla prduktu: 1. Z pzimu menu Handel / Magazyn/ Zasby lub Ogólne/Cennik ddajemy nwą kartę ewidencyjną (cennikwą): kd: ZESTAW_ROŚLIN nr katalgwy: ZE/0002 grupa: ROŚLINY typ: twar złżny nazwa: Zestaw rślin (iglaki) stawka VAT: 23% jednstka pdstawwa: sztuka ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Wprwadzamy jedynie dpwiedni wartść prcentwą marży 10%, 20%, 25% i 30% zatwierdzamy kartę ewidencyjną B) Ustalenie receptury 2. Edytujemy pnwnie kartę ewidencyjną twaru na zakładce Receptury i ddajemy recepturę (przycisk Ddaj): kd: RECEPTURA_1 dla ilści : 1 szt. (pdawane będą składniki ptrzebne d wyprdukwania jednej sztuki prduktu) ddajemy składniki (lista pniżej): IGLAKI_CYPRYS 1 szt. IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt. 3. Zatwierdzamy recepturę, a następnie kartę ewidencyjną twaru. C) Prdukcja 4. Otwieramy menu Handel / Magazyn/ Inne / Kmpletacja - przyjęcia prduktów 5. Ddajemy nwy dkument PWP Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

9 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 9 z 9 data: wpisujemy twar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt. w górnej części kna widczne są znaczniki: pbranie raz rezerwacja decydujące tym, czy składniki mają być tylk zarezerwwane czy d razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dkumentu PWP. zapisujemy dkument na trwałe (dznaczny Bufr) - prgram wylicza kszt wyprdukwania składnika 6. Dkument PWP pjawia się na liście, ma status RWS, c znacza, że równcześnie pwstał dkument zdejmujący składniki z magazynu. 7. Prdukt zstaje wprwadzny d magazynu (widczny jest w klumnie Ilść raz Ilść dstępna d sprzedaży) Równcześnie na liście dkumentów rzchdu składników (menu Handel / Magazyn/ Inne / Kmpletacja Rzchdy składników) pjawił się dkument RWS - dkument nie jest edytwalny. Dkument ten znacza iż na pdstawie dkumentu zstały zdjęte składniki zgdnie z kreślną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS raz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.) Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Kazdy jest komus potrzebny

Kazdy jest komus potrzebny Kazdy jest kmus ptrzebny edycja 3 Brszura dla nauczycieli szkól pdstawwych klas IV-VI kazdy jest kmus ptrzebny Sprawiedliwść Prfesr Annie Świderkównie Gdyby wszyscy mieli p cztery jabłka gdyby wszyscy

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O 2 0 1 5 W R A M A C H F U N D U S Z U A K U M U L A T O R S P O Ł E C Z N Y AKUMULATOR SPOŁECZNY t przyjazny, trwały i innwacyjny fundusz, mający na

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo