1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Opis modułów Moduły FAKTURY i HANDEL"

Transkrypt

1 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 1 z 9 1. Opis mdułów Mduły FAKTURY i HANDEL Funkcjnalnść handlwa (mduł Faktury) jest ddzielna d funkcjnalnści magazynwej (mduł Handel). Dkumenty handlwe t Faktury Sprzedaży, Paragny i Faktury Zakupu, jak również Zamówienia u Dstawców raz Rezerwacje Odbirców. Dkumenty magazynwe t Wydania Zewnętrzne i Przyjęcia Zewnętrzne raz Rzchdy Wewnętrzne, Przychdy Wewnętrzne i Przesunięcia Międzymagazynwe. Kntrla brtu ilściweg jest związana z dkumentami magazynwymi (WZ i PZ), a nie handlwymi. W prgramie mamy również mżliwść rejestracji Zamówień u Dstawców (ZD) raz Rezerwacji Odbirców (RO). W związku z ddzieleniem funkcjnalnści handlwej i magazynwej w prgramie funkcjnuje m.in. Ilść twaru (w magazynie), Ilść zarezerwwana (zablkwana d sprzedaży), Ilść dstępna (d sprzedaży), ilść zamówina. 1.1 Dkumenty w bufrze Każdy dkument mżna zapisać: w spsób trwały - wtedy nie mżna dknywać na nim żadnych zmian ani g skaswać. Dpuszczane są jedynie krekty ilściwe lub wartściwe, alb anulwanie. W tym statnim przypadku dkument anulwany pzstaje na liście faktur (ma klr czerwny), ale nie jest brany pd uwagę w żadnych analizach i zestawieniach; d bufra - dkumenty w bufrze, na liście znaczne klrem zielnym, t dkumenty na których mżna dknywać wszelkich zmian. 1.2 Zasby Magazyn składa się z karttek twarwych. Z klei kartteki twarwe składają się z zasbów. Zasób reprezentuje ilść i wartść twaru pchdząceg z jedneg elementu dkumentu źródłweg, który g wykrewał ( dstarczył ). Dla każdeg zasbu pamiętane są ilść i wartść. Zasby nie są łączne. Jeśli nwy dkument źródłwy (PZ) ma ten sam twar w tej samej cenie, t nie jest n ddawany d pprzedni utwrzneg zasbu, ale twrzy nwy. Standardw prgram jest sknfigurwany w ten spsób, że d czasu wystawienia dkumentu magazynweg faktury zakupu są widczne jak zamówienie twaru, natmiast faktury sprzedaży pwdują jeg zarezerwwanie Bilans Otwarcia Bilans twarcia służy d wprwadzenia stanu twarów d magazynu przy rzpczęciu pracy z prgramem. Na dkumencie wprwadzane są twary wraz z ilściami i wartściami. W prgramie istnieje mżliwść prwadzenia kilku magazynów lkalnych. Na dkumencie BOM (BILANS OTWARCIA MAGAZYNU) kreślamy magazyn, d któreg wprwadzny będzie twar. Jeśli w firmie prwadzne będzie kilka magazynów lkalnych należy utwrzyć dpwiednią ilść dkumentów rzprwadzających twar. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

2 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 2 z 9 Ćwiczenie1: wprwadzenie bilansu twarcia magazynu 1. Otwieramy menu Handel/ Magazyn/ Inne: Bilans Otwarcia. Lista jest pusta. 2. Przy pmcy przycisku ddajemy nwy dkument (z datą ). Twar zstaje wprwadzny d magazynu główneg, więc w plu Magazyn zstawiamy MAGAZYN. 3. Wprwadzamy twary na bilans twarcia magazynu (z grupy ROŚLINY, więc wyświetlaną listę twarów mżemy zawęzić d wybranej grupy), mżna zaznaczyć wszystkie ptrzebne pzycje i zatwierdzić razem listę wpisać przyjmwane w bilansie twarcia ilści i ceny: CYKLAMEN 200 szt. w cenie 6 zł IGLAKI_CYPRYS 200 szt. w cenie 2.50 zł IGLAKI_JAŁOWIEC 200 szt. w cenie 2.80 zł RÓŻA_PN 200 szt. w cenie 3.70 zł TUJA 200 szt. w cenie 6.25 zł wartść dkumentu nett zł 1.3 Dkumenty w systemie. Następnie należy Zatwierdzamy Bilans twarcia (dznaczamy parametr Bufr i zapisujemy dkument). Dkument niezatwierdzny, z zaznaczną pcją Bufr są na brudn i nie zmieniają stanów magazynwych. Twar zstaje wprwadzny d magazynu (uwaga: w trakcie zatwierdzania pjawi się kienk Mdyfikwane ceny. Należy je zatwierdzić przyciskiem z dyskietką). Dkumenty wystawiane w systemie mżna pdzielić na dwa rdzaje: handlwe i magazynwe. Zamówienie u Dstawcy nie pwduje przyjęcia twaru d magazynu, a jedynie zwiększenie ilści zamówinej, nie ma również innych następstw (np. płatnści). Faktura Zakupu pwduje pwstanie płatnści w mdule Kasa/Bank, mżna ją zaksięgwać bezpśredni d mdułu Księga Handlwa lub przenieść d Rejestrów VAT. Przyjęcie Zewnętrzne wprwadza twar d magazynu i mżna je zaksięgwać d mdułu Księga Handlwa. Rezerwacja Odbircy nie pwduje zdjęcia twaru z magazynu, ale zwiększa ilść zarezerwwaną, a tym samym zmniejsza ilść dstępną. Nie ma innych następstw (np. płatnści). Faktura Sprzedaży (FA) pwduje pwstanie płatnści w mdule Kasa/Bank, mżna ją zaksięgwać bezpśredni d mdułu Księga Handlwa lub przenieść d Rejestrów VAT. W standardwej knfiguracji nie zdejmuje twaru z magazynu a ilść jest nadal widczna jak zarezerwwana. Wydanie Zewnętrzne zdejmuje twar z magazynu i mżna je zaksięgwać d mdułu Księga Handlwa. Ćwiczenie2: wystawienie faktury sprzedaży płatnej gtówką 1. Z menu Handel wybieramy Faktury twieramy listę faktur sprzedaży. Lista jest pusta. Przy pmcy przycisku ddajemy nwy dkument. 2. Otwarty zstaje frmularz faktury, który uzupełniamy: kntrahent: wywłać listę kntrahentów - przycisk Kntrahent. Ddać d listy nweg kntrahenta akrnimie GOTÓWKOWY, na zakładce Płatnści przypisz frmę płatnści gtówka, nie zaznaczny parametr Nie rzliczaj płatnści ), na zakładce Handlwe Cena dmyślna = cena detaliczna, Status=Osba fizyczna. Zapisz zmiany i ptwierdź wybranie teg kntrahenta na liście kntrahentów. data wystawienia i sprzedaży: , Uzupełniamy listę twarów przycisk : CYKLAMEN: 10 szt. w cenie brutt 9.59zł (nett 7.80zł) IGLAKI_CYPRYS: 20 szt. w cenie brutt 4,00 zł Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

3 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 3 z 9 Wartść brutt faktury wynsi zł. Zaznaczamy parametr WZ/WKA, p t, aby w chwili zatwierdzenie faktury sprzedaży pwstał dkument Wydania Zewnętrzneg zdejmujący twar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, nie d bufra parametr Bufr - dznaczny). Zapisujemy zmiany. W chwili zatwierdzania faktury pjawia się kienk z ptwierdzeniem wpłaty na kwtę zł. Zatwierdzamy je (klient wpłaca 175,90zł). Na liście pjawia się faktura. P jej pdglądnięciu widać, że w plu zapłacn wpisana jest wartść faktury, natmiast pzstał d zapłaty 0zł. Na liście zapisów kaswych/bankwych w rejestrze KASA pjawił się zapis kaswy na kwtę zł ze statusem Rzliczny całkwicie (prgram autmatycznie skjarzył g z fakturą). W Preliminarzu płatnści pjawił się zdarzenie związane z wystawiną fakturą, z tym, że jest n widczne d razu na liście dkumentów rzlicznych (prgram w chwili przyjęcia gtówki autmatycznie rzliczył g z zapisem faktury). Ćwiczenie3: wystawienie faktury sprzedaży z drcznym terminem płatnści 1. Z menu Handel wybieramy Faktury twieramy listę faktur sprzedaży. Przy pmcy przycisku Ddaj ddajemy nwy dkument. 2. Otwarty zstaje frmularz faktury, który uzupełniamy: kntrahent: wybrać kntrahenta z listy GALERIA - autmatycznie uzupełniane są infrmacje kategrii raz frmie płatnści przypisanej kntrahentwi (przelew), raz przydzielny rabat indywidualny 3%. data wystawienia i sprzedaży: , faktura liczna d: nett. Uzupełniamy listę twarów. Ceny jednstkwe autmatycznie pmniejszane są 3% upustu przyznaneg kntrahentwi na karcie: RÓŻA_PN: 100 szt. w cenie 4.48 zł IGLAKI_JAŁOWIEC: 50 szt. w cenie 3.40 zł wartść brutt faktury wynsi zł. Status dkumentu pwinien pzstać Nie rzliczn. Zaznaczamy parametr WZ, p t, aby w chwili zatwierdzenie pwstał równcześnie dkument Wydania Zewnętrzneg zdejmujący twar z magazynu. Zatwierdzamy fakturę (na trwałe, dznaczny Bufr). Na liście pjawia się faktura. P jej pdglądnięciu widać, że w plu zapłacn wpisane jest 0, natmiast pzstał d zapłaty ZŁ. W Preliminarzu płatnści dla dpwiednieg rejestru bankweg na liście dkumentów nierzlicznych pjawił się zdarzenie związane z wystawiną fakturą, na kwtę ZŁ (wartść faktury). Zdarzenie zstał autmatycznie pwiązane z rejestrem na pdstawie wykrzystanej frmy płatnści. Kiedy trzymujemy ptwierdzenie wpłaty należy fakturę rzliczyć: w raprcie bankwym Kasa/Bank / Zapisy kaswe/bankwe wybieramy dpwiedni rejestr, np. NBP i wprwadzamy zapis kaswy Dkument KP na kwtę ZŁ d kntrahenta GALERIA (status Nie rzliczn ). Jeśli nie widać zapisu t należy twrzyć Preliminarz płatnści, w filtrach zaznaczyć status Nie pdlega dnaleźć dkument, dknać edycji teg dkumentu i zmienić jeg status na Nie rzliczn. z pzimu zakładki Rzliczenia dkumentów wprwadzamy rzliczenie ze zdarzeniem dpwiadającym fakturze, w tym celu należy wybrać przy tabelce i z listy wybrać właściwą fakturę sprzedaży. p zatwierdzeniu zapisu trzymuje n status Rzliczny w Preliminarzu płatnści zdarzenie trzymuje status Rzliczne i jest widczne na liście zdarzeń rzlicznych. Rzliczenie jest widczne również z pzimu faktury: na frmularzu widać, że kwta zapłacna t całść faktury, natmiast pzstaje d zapłaty 0zł. 1.4 Rezerwacje Odbircy Rezerwacje dbircy t funkcja w prgramie, która pzwala na zarezerwwanie twaru dla kntrahenta. Nie pwduje na zdjęcia twaru z magazynu, a jedynie pmniejszenie ilści dstępnej d sprzedaży. W prgramie rzróżniamy dwa rdzaje rezerwacji: Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

4 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 4 z 9 Rezerwacja terminwa pwduje zarezerwwanie twaru w kreślnym przedziale czasu. Przedział ten kreślny jest przez datę wystawienia rezerwacji i termin rezerwacji. Twary z przeterminwanych rezerwacji zstają dblkwane, czyli zwiększają ilść dstępną twaru. Rezerwacje terminwe są wprwadzane przez Użytkwnika jak drębne dkumenty z pzimu listy rezerwacji (menu Faktury/ Rezerwacje Odbircy). Rezerwacja bezterminwa wynika z wystawinych faktur sprzedaży i paragnów, zatwierdznych na stałe lub d bufra, które nie spwdwały jeszcze zdjęcia twaru z magazynu. Ćwiczenie4: d rezerwacji d wydania twaru A) Kntrahent rezerwuje twar: 1. Z pzimu menu Handel / Rezerwacje dbircy twieramy listę rezerwacji (jest pusta). Ddajemy nwą rezerwację. 2. Na nwym frmularzu uzupełniamy infrmacje: kntrahent: wybrać z listy (słwnika kntrahentów), np.galeria data wystawienia: data rezerwacji: twar: CYKLAMEN 30 szt. w cenie 7.28 zł (cena hurtwa 3 pmniejszna 3% upustu standardweg dla kntrahenta) Zatwierdzamy rezerwację (na trwałe - dznacz parametr Bufr ). W Kasa/Bank na razie nie jest jeszcze widczna żadna płatnść. Zwróćmy teraz uwagę, jakie ma t knsekwencje w magazynie (menu Handel / Magazyn: Zasby): przed wystawieniem rezerwacji w magazynie był 190 szt. twaru (200 szt. z BOM pmniejszne 10 szt. sprzedanych na pierwszej fakturze). Była t również ilść twaru dstępna d sprzedaży. p zatwierdzeniu rezerwacji ilść w magazynie t nadal 190 szt., ale pjawiła się ilść zarezerwwana 30 szt., a ilść dstępna d sprzedaży wynsi już tylk 160 szt. ( = 160) B) Kntrahent kupuje twar (rezerwację przekształcamy d faktury sprzedaży): 3. Na liście rezerwacji zaznaczamy dpwiedni dkument. 4. Wciskamy przycisk. Prgram przeprwadza knwersję rezerwacji d dkumentu faktury sprzedaży. Zapisz zmiany. Na liście faktur menu Handel Faktury pjawia się nwa faktura sprzedaży. faktura jest w bufrze (na liście widczna w klrze zielnym), faktura w dkumentach pwiązanych ma dkument RO, c znacza, że pwstała na pdstawie rezerwacji. Na liście faktur sprzedaży pjawia się status RO. Na frmularzu faktury przepisane zstały wszystkie infrmacje z rezerwacji. Ddatkw z karty kntrahenta pbrana zstała infrmacja frmie i terminie płatnści. Faktura jest edytwalna (mżna wprwadzać na niej zmiany). W magazynie twar nadal nie zstał zdjęty z magazynu, twar jest nadal zarezerwwany. 5. Edytujemy fakturę, dznaczamy parametrem WZ, zatwierdzamy fakturę na trwałe (dznaczny Bufr), prgram nie twrzy autmatycznie dkumentu WZ, czyli twar nie zstaje jeszcze wydany z magazynu. w magazynie twar nadal nie zstał zdjęty z magazynu, jest nadal zarezerwwany, w Preliminarzu płatnści, w dpwiednim rejestrze, pjawiła się planwana płatnść na kwtę zł rezerwacja w dkumentach pwiązanych ma na liście dkument FA, c znacza, że ten dkument zstał już przeknwertwany i pnwna knwersja nie będzie już mżliwa. Na liście rezerwacji pjawia się status zrealizwan. C) Kntrahent pbiera twar z magazynu (fakturę kjarzymy z dkumentem WZ): 6. Na liście faktur zaznaczamy dpwiedni dkument. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

5 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 5 z 9 7. Wciskamy przycisk. Na pdstawie danych z faktury twrzny jest dkument WZ. P zakńczeniu knwersji infrmuje tym dpwiednim kmunikatem. Na frmularz WZ przepisane zstały wszystkie infrmacje z faktury sprzedaży. Faktura trzymuje na liście faktur status WZ, c znacza, że ten dkument zstał już przeknwertwany i pnwna knwersja nie będzie mżliwa. Na liście dkumentów WZ (menu Handel / Magazyn / Wydania Zewnętrzne) pjawia się nwy dkument WZ. WZ jest w zatwierdzny na stałe (nie mżna w nim wprwadzać zmian). WZ ma status FA, c znacza, że jest już skjarzny z fakturą sprzedaży. W magazynie twar zstał zdjęty z magazynu zarówn ilść w magazynie jak i ilść dstępna d sprzedaży wynsi 160 szt. Zniknęła ilść zarezerwwana. Dkument WZ nie jest widczny w mdule Kasa/Bank (płatnść pwstała wcześniej na pdstawie faktury sprzedaży). 1.5 Wydania zewnętrzne Wydania zewnętrzne t dkumenty, które pwdują zmianę ilści i wartści magazynu, niezależnie d teg czy są zatwierdzane na stałe czy d bufra. Dkumenty WZ pwinny być skjarzne z fakturą sprzedaży. Kjarzenie mże być wyknywane na różne spsby: mżemy wystawić fakturę sprzedaży i w chwili zatwierdzania autmatycznie utwrzyć dkument WZ (aktywny znacznik WZ na fakturze), mżemy wystawić fakturę sprzedaży, zatwierdzić ją i dpier ptem, w chwili wydania twaru, utwrzyć dkument WZ (wciśnięcie przycisku WZ z pzimu listy), mżemy wystawić WZ i w chwili zatwierdzenia autmatycznie zstanie utwrzna faktura sprzedaży (aktywny znacznik FA na frmularzu dkumentu WZ), mżemy zatwierdzić WZ i dpier ptem wystawić d niej fakturę sprzedaży (z pzimu listy WZ) - dzięki temu mżna wystawić kilka dkumentów dla teg sameg klienta, a później przeknwertwać je d jedneg dkumentu sprzedaży. Magazyn/ Wydania zewnętrze Faktury/ Faktury sprzedaży Wydanie zewnętrzne WZ dla kntrahenta A Wydanie zewnętrzne WZ dla kntrahenta A Faktura sprzedaży FS (zbircza) dla kntrahenta A Rysunek. Dwa wydanie zewnętrzne kntrahenta knwertujemy d jednej faktury sprzedaży. Ćwiczenie5: knwersja dkumentów WZ d faktury sprzedaży 1. Lista dkumentów WZ jest dstępna z pzimu menu Handel / Magazyn / Wydania Zewnętrzne. Na liście znajdują się już dkumenty WZ skjarzne z fakturami wystawinymi we wcześniejszych ćwiczeniach. 2. Wystawiamy nwy dkument WZ: kntrahent: GALERIA data: twary: CYKLAMEN 20 szt. w cenie nett 7.20 zł, IGLARKI_JAŁOWIEC 10 szt. w cenie nett 3.36zł wartść brutt WZ zł zatwierdzamy dkument na trwałe (parametr Bufr raz parametr FA pwinien być dznaczny) twar zstaje zdjęty z magazynu w Kasa/Bank nie pwstaje żadna płatnść. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

6 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 6 z 9 3. Wystawiamy drugi dkument WZ: kntrahent (ten sam c pprzedni GALERIA) data: twary: CYKLAMEN 30 szt. wartść brutt WZ zł zatwierdzamy dkument na trwałe (parametr FA pwinien być dznaczny) twar zstaje zdjęty z magazynu w mdule Kasa/Bank nie pwstaje żadna płatnść 4. Knwertujemy dkumenty WZ d faktury sprzedaży: na liście zaznaczamy bydwa dkumenty WZ wciskamy przycisk, który spwduje przeknwertwanie zaznacznych dkumentów WZ d jednej faktury sprzedaży. Prgram pinfrmuje zakńczeniu peracji kmunikatem. (Dkumenty WZ na liście trzymują status FA, c znacza, że zstały skjarzne z fakturą sprzedaży) Na liście faktur (menu Handel / Faktury) pjawiła się nwa faktura. Jest na zapisana d bufra, na liście jest widczna w klrze zielnym. W fakturze: większść infrmacji nie jest edytwalna (nie mżna zmienić np. infrmacji kntrahencie czy twarach) twary zstały przepisane z dkumentów WZ (twar CYKLAMEN, który występwał na bu dkumentach w tej samej cenie zstał zagregwany d jednej pzycji 50szt=20+30) zmienić mżna frmę płatnści i termin (prpnwana jest frma przelew z terminem 7 dni, przypisana na karcie kntrahenta). Również z pzimu zakładki Płatnści mżna rzbić płatnść na kilka części. 5. Zapisujemy fakturę sprzedaży na trwałe (nie d bufra) w mdule Kasa/Bank pwstaje płatnść związana z fakturą na kwtę zł (w tym wypadku jest t planwana wpłata w preliminarzu) 1.6 Dkumenty krygujące Dkumenty krygujące w systemie CDN OPT!MA mgą dtyczyć: ilści sprzedaneg twaru lub usługi, wartści sprzedaneg twaru lub usługi, pdatku VAT wyliczneg na fakturze źródłwej. Ćwiczenie6: faktura krygująca 1. Z menu Handel / Faktury twieramy listę faktur i wybierz fakturę d skrygwania (np. statnia utwrzna). 2. Załóżmy, że kntrahent zwraca 20 szt. twaru CYKLAMEN. Musimy wystawić fakturę krygującą. zaznaczamy na liście fakturę kursrem, a następnie wciskamy przycisk z pcją krekta ilści. Pjawia się frmularz faktury krygującej. Na fakturę krygującą przepisane są wszystkie infrmacje z dkumentu źródłweg: kntrahent i twary. Należy pamiętać, by data dkumentu była datą nie wcześniejszą niż data wystawienia faktury, którą krygujemy, np prgram prpnuje zwrt całści twaru. Aby uzupełnić zwracaną ilść należy edytwać frmularz pzycji (przycisk lupki) i w ple ilść dla CYKLAMENU należy wpisać ilść zwracaną, czyli -20 sztuk. Pzycję faktury dtyczącą twaru JAŁOWIEC usuwany. zatwierdzamy frmularz pzycji - prgram wylicza wartść faktury krygującej na zł. zatwierdzamy fakturę na trwałe (nie d bufra). Na liście pjawia się dkument faktury krygującej. Ma n autmatycznie status WZKOR (prgram autmatycznie utwrzył dkument WZ, który wprwadził zwracany twar d magazynu). W Kasa/Bank pjawił się planwany rzchód na skrygwaną kwtę. Dla kntrahenta istnieją więc nierzliczne płatnści, które mżemy ze sbą skmpenswać. W wyniku kmpensaty trzymamy kwtę jak pzstaje jeszcze d zapłat. Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

7 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 7 z Faktury Zakupu Faktury zakupu są dkumentami handlwymi. Pwdują naliczenie wartści nett, brutt, pdatku VAT i generują płatnści. Każda faktura zakupu pwinna być pwiązana p zatwierdzeniu z dkumentem magazynwym PZ. Dkumenty FZ w bufrze raz nie pwiązane z dkumentem magazynwym wpływają jedynie na zamawianą ilść twaru, widczną na liście zasbów magazynwych w klumnie Zamówienia. Nie pwdują wprwadzenia twaru na magazyn. Dpier pwiązanie FZ z dkumentem PZ (przyjęcie zewnętrzne), który jest dkumentem magazynwym, skutkuje przyjęciem twaru na magazyn Zamówienia u Dstawcy Funkcja pzwala na dntwanie infrmacji złżnym zamówieniu u dstawcy. Każde zamówienie generwane jest dla kntrahenta i dtyczy wybraneg magazynu. Mamy dwa spsby twrzenia zamówień: Zamówienia twrzne ręcznie z pzimu listy zamówień, Zamówienia autmatyczne, twrzne na pdstawie listy braków - z pzimu listy zasbów. Zamówienie nie ma wpływu na ilść twaru w magazynie. Zamówina ilść twaru widczna jest na liście zasbów w klumnie Zamówienia. Zatwierdzne zamówienie mże zstać autmatycznie przeknwertwane d PZ (przyjęcia zewnętrzneg) lub FZ (faktury zakupu). Zamówienie mże zstać przekształcne d dkumentu Przyjęcia Zewnętrzneg lub Faktury Zakupu. Ćwiczenie7: d zamówienia d faktury zakupu A) Zamówienie twaru u dstawcy 1. Aby wprwadzić zamówienie u dstawcy z pzimu menu Handel wybieramy Zamówienia u Dstawcy. Lista jest pusta. Nwe zamówienie twrzymy p wciśnięciu przycisku Ddaj. 2. Otwarty zstaje frmularz zamówienia: kntrahent: wybrać z listy np. GALERIA lub inneg z ustawiną pcja dstawcy data wystawienia: , termin dstawy faktura liczna d nett uzupełniamy twary: RÓŻA_PN - 50 szt. w cenie nett 3.70zł TUJA szt. w cenie 6.25 zł zatwierdzamy zamówienie na trwałe (nie d bufra) Sprawdźmy jakie knsekwencje zamówienia ma w magazynie (Handel / Magazyn: Zasby): ilść twaru nie wzrasta (twar nie zstał wprwadzny d magazynu), ilść z zamówienia pjawiła się w klumnie Zamówienia. B) Wprwadzenie twaru d magazynu 3. Kiedy twar zstaje dstarczny d magazynu musimy g wprwadzić wystawiając dkument PZ. Mżna w tym celu należy wyknać knwersję dkumentu ZD (zamówienia) d PZ: zaznaczamy dpwiedni dkument ZD na liście, wciskamy przycisk. Prgram przeprwadza knwersję, pwstaje dkument PZ, który na razie jest jeszcze w bufrze zamówienie trzymuje status Zrealizwan, c znacza, że zstał już przeknwertwane d dkumentu PZ i pwtórna knwersja nie będzie mżliwa W magazynie: twar pzstaje nadal jak zamówiny. Wprwadzenie d magazynu nastąpi dpier p zatwierdzeniu dkumentu PZ na trwałe. 4. Edytujemy dkument PZ na liście dkumentów PZ ( Handel / Magazyn: Przyjęcia Zewnętrzne) ma n status ZD, c znacza, że pwstał na pdstawie zamówienia u dstawcy (infrmacje zstały przepisane z zamówienia: kntrahent raz lista twarów. Infrmacje te są nadal edytwalne: mżna zmienić listę twarów, ilści i ceny): uzupełniamy numer dkumentu bceg (trzymaneg d dstawcy): WZ 1234/2011 zatwierdzamy dkument PZ na trwałe (bez wprwadzania żadnych zmian). Parametr FZ pwinien nie być Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

8 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 8 z 9 zaznaczny (fakturę zakupu utwrzymy później) pjawia się tabela Mdyfikwane ceny - należy ją zatwierdzić Nie pwstała jeszcze płatnść w Kasa/Bank. W magazynie: nie ma już ilści zamówinej, natmiast twar zstał wprwadzny d magazynu. Ilść jest widczna w klumnie Ilść (w magazynie) raz Ilść dstępna (d sprzedaży) C) Utwrzenie faktury zakupu Ostatnim etapem jest utwrzenie faktury zakupu, która będzie pdstawą d pwstania płatnści w Kasa/Bank: 5. Na liście dkumentów PZ zaznaczamy dpwiedni dkument i wciskamy przycisk. Prgram na pdstawie dkumentu PZ twrzy fakturę zakupu. 6. Na liście faktur zakupu (menu Handel / Faktury zakupu) pjawił się nwy dkument: faktura jest w bufrze, p jej wyedytwaniu widać, że zawiera takie same infrmacje jak dkument PZ, mżliwe d ustalenia są frma i termin płatnści należy uzupełnić numer źródłwy (numer dkumentu trzymaneg d dstawcy): FA/1234/2011 zatwierdzamy dkument FZ (na trwałe) - pjawia się tabela z aktualizacją cen sprzedaży należy ją zatwierdzić W magazynie nie wprwadził t żadnych zmian W Kasie/Banku w Preliminarzu (dpwiedni rejestr) pjawił się planwany rzchód na kwtę z faktury. Kiedy płatnść będzie realizwana należy wprwadzić dpwiednie KW w raprcie bankwym i rzliczyć je z planwaną wypłatą w Preliminarzu. 1.8 Prdukcja - kmpletacja W prgramie pd pjęciem prdukcji rzumiany jest prces kmpletacji składników, które wchdzą w skład daneg prduktu (twaru/usługi złżnej). Kmpletwać mżna tylk twary/ usługi, które na frmularzu mają zadeklarwany typ złżny. Dla takieg twaru mżna zdefiniwać wtedy receptury (czyli skład). Każdy twar złżny mże mieć zdefiniwaną dwlną ilść receptur. Jedną z nich kreślamy jak dmyślną. Ćwiczenie8: prdukcja A) Załżenie karty ewidencyjnej dla prduktu: 1. Z pzimu menu Handel / Magazyn/ Zasby lub Ogólne/Cennik ddajemy nwą kartę ewidencyjną (cennikwą): kd: ZESTAW_ROŚLIN nr katalgwy: ZE/0002 grupa: ROŚLINY typ: twar złżny nazwa: Zestaw rślin (iglaki) stawka VAT: 23% jednstka pdstawwa: sztuka ceny zakupu i sprzedaży nie uzupełniamy. Wprwadzamy jedynie dpwiedni wartść prcentwą marży 10%, 20%, 25% i 30% zatwierdzamy kartę ewidencyjną B) Ustalenie receptury 2. Edytujemy pnwnie kartę ewidencyjną twaru na zakładce Receptury i ddajemy recepturę (przycisk Ddaj): kd: RECEPTURA_1 dla ilści : 1 szt. (pdawane będą składniki ptrzebne d wyprdukwania jednej sztuki prduktu) ddajemy składniki (lista pniżej): IGLAKI_CYPRYS 1 szt. IGLAKI_JAŁOWIEC 2 szt. 3. Zatwierdzamy recepturę, a następnie kartę ewidencyjną twaru. C) Prdukcja 4. Otwieramy menu Handel / Magazyn/ Inne / Kmpletacja - przyjęcia prduktów 5. Ddajemy nwy dkument PWP Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

9 Ćwiczenia labratryjne CDN OPT!MA Ćwiczenie 3 mduły FAKTURY I HANDEL Strna 9 z 9 data: wpisujemy twar ZESTAW_ROŚLIN: 5 szt. w górnej części kna widczne są znaczniki: pbranie raz rezerwacja decydujące tym, czy składniki mają być tylk zarezerwwane czy d razu zdjęte z magazynu przed trwałym zapisaniem dkumentu PWP. zapisujemy dkument na trwałe (dznaczny Bufr) - prgram wylicza kszt wyprdukwania składnika 6. Dkument PWP pjawia się na liście, ma status RWS, c znacza, że równcześnie pwstał dkument zdejmujący składniki z magazynu. 7. Prdukt zstaje wprwadzny d magazynu (widczny jest w klumnie Ilść raz Ilść dstępna d sprzedaży) Równcześnie na liście dkumentów rzchdu składników (menu Handel / Magazyn/ Inne / Kmpletacja Rzchdy składników) pjawił się dkument RWS - dkument nie jest edytwalny. Dkument ten znacza iż na pdstawie dkumentu zstały zdjęte składniki zgdnie z kreślną recepturą: 5 szt. składnika IGLAKI_CYPRYS raz 10 szt. składnika IGLAKI_JAŁOWIEC (5 x 2 szt.) Labratrium Infrmatyki w Zarządzaniu, Katedra Autmatyki, WEAIiE, AGH

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy

Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Ćwiczenie 4 Mduł KSIĘGA HANDLOWA Strna 1 z 16 1. Mduł Księga Handlwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Handlwa t system kmputerwy pzwalający na prwadzenie ksiąg rachunkwych zgdnie z wymgami ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.14 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.14 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan d knfiguracji

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014:

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014: Regulamin bwiązujący d 25.12.2014: Główna Księgarnia Naukwa Spółka Jawna, Grzegrz Stępień, Aleksandra Stępień NIP 526-010-78-84, REGON 011002789 ul. Krakwskie Przedmieście 7 00-068 Warszawa tel. 22-827-67-06

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1

Lista zmian Sello. Wersja 1.18.3. Wersja 1.18.2. Wersja 1.18.1 Lista zmian Sell Wersja 1.18.3 Wersja 1.18.3 przeprwadza aktualizację bazy z wersji 1.18.2.. alecamy wyknać archiwizację bazy przed rzpczęciem instalacji. Uwaga! W wersji 1.18.3 zakradł się błąd, który

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE...

ZLECENIA. .. str.23 1. AKCJE I OBLIGACJE... ... str.2 ... ... ... ... ... ... str.11 2. INSTRUMENTY POCHODNE... ... ... ... ... ... str.13 3. INNE... ZLECENIA 1. AKCJE I OBLIGACJE...... str.2 2. INSTRUMENTY POCHODNE......... str.11 3. INNE............ str.13 4. KRÓTKA SPRZEDAŻ......... str.15 5. WYKONANIE JEDNOSTEK INDEKSOWYCH... str.18 6. ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji

Dostosowywanie zakresu subskrypcji na platformie Marketplace przez usuwanie i dodawanie licencji lub anulowanie całej subskrypcji Ingram Micr Marketplace: Dstswywanie zakresu subskrypcji na platfrmie Marketplace przez usuwanie i ddawanie licencji lub anulwanie całej subskrypcji Ingram Micr Inc. Zastrzeżne infrmacje firmy Ingram Micr

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B

Instrukcja obsługi. Adapter OBD v2. Wersja oprogramowania: NEVO DiegoG Pełna zgodność z Adapterem OBD v2 2.0B Instrukcja bsługi Adapter OBD v2 Wersja prgramwania: NEVO-4.0.4.0 DiegG3-3.0.8.0 Pełna zgdnść z Adapterem OBD v2 2.0B Strna 2 z 7 1 Opis Adapter OBD v2 umżliwia kmunikację ze sterwnikiem benzynwym wykrzystując

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY

WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Strna użytkwnika Explay (6987) Zgłś naruszenie zasad Zasady strny "O mnie" WITAMY NA AUKCJACH EXPLAY Firma MixHit Paweł Kurdziel ul. Leśna 73 32-590 Libiąż Inflinia dla kientów: 661 956 527 d 9.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15

Opis zmian w Rewizorze GT wersja 1.15 Opis zmian w Rewizrze GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Rewizra GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść kreślenia

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja drukowania recept Prgram dla praktyki lekarskiej Instrukcja drukwania recept Cpyright Ericpl Telecm sp. z.. 2011 Spis treści Spis treści... 2 Wystawianie recept... 3 Mdyfikacja wypisanych recept... 5 Drukwanie recepty...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna

WYPOSAŻENIE. Dokumentacja eksploatacyjna WYPOSAŻENIE Dkumentacja eksplatacyjna Wprwadzenie... 3 1 Rejestracja danych... 4 1.1 Wypsażenie... 4 2 Pdgląd... 8 2.1 Przeglądanie wg użytkwników... 8 2.2 Przeglądanie wg miejsc... 8 3 Słwniki... 9 3.1

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

Kadry i Płace. Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów: Kadry i Płace Obsługa działu kadrw-płacweg wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dstswanych d zmieniająceg się prawa. Przeprwadzana samdzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu gdzin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.18 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.18 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Dstawa sprzętu kmputerweg dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 41053-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spsk4.lublin.pl Lublin: dzierżawa wstrzykiwacza d kntrastu wraz z dstawą materiałów eksplatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.opera.poznan. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pera.pznan.pl/ Pznań: Świadczenie usługi sprzątania w budynkach Teatru Wielkieg im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Opis pliku XML Wersja 6.0

Opis pliku XML Wersja 6.0 Opis pliku XML Wersja 6.0 Wstęp Prfesjnalny sklep internetwy Utwrzenie dkumentu XML jest dsknałym spsbem na zapewnienie imprtu i eksprtu prduktów ze sklepu lub integrację z zewnętrznym prgramwaniem. Kierując

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Najem i serwis dzieży rbczej dla pracwników NiOL Sp. z.. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MNITR PLSKI DZIENNIK URZĘDWY RZECZYPSPLITEJ PLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 1997 r. Nr 70 TREŚĆ: Pz.: ZARZĄDZENIE 688 - Prezesa Główneg Urzędu Ceł z dnia 23 września 1997 r. w sprawie ewidencji twarów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi przewzu sbweg - taxi dla Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 18167-2015;

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Wdrżenie i wsparcie rzwiązań Micrsft - Office 365 dla Nardweg Frum Muzyki Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2

Spis treści. Ulotka 2 v.7.2 Ultka Wersja 7.2 Spis treści 1 NOWOŚCI... 4 1.1 PRODUKTY ZBIORCZE KARTY SPINACZE... 4 1.2 JEDNOSTKI DOMYŚLNE... 7 1.3 RABAT TYPU STAŁA CENA... 9 1.4 WIELOSKLEPOWOŚĆ... 10 1.5 KOLEJNOŚĆ ATRYBUTÓW... 10

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy

zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup energii elektrycznej na ptrzeby Gminy Węgliniec i jej jednstek rganizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o.

Instrukcja procesowa. DocuSafe Dokument. Wniosek o przekwalifikowanie ŚT na wyposażenie. Data dokumentu 04-11-2014. COM-PAN System Sp. z o.o. Instrukcja prceswa DcuSafe Dkument Wnisek przekwalifikwanie ŚT na wypsażenie Data dkumentu 04-11-2014 Przygtwany dla Akademia Mrska w Szczecinie Autr COM-PAN System Sp. z.. 1.0 Wersja dkumentu COM-PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gnojnik.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gnjnik.pl Gnjnik: Zakup energii elektrycznej na terenie Gminy Gnjnik Numer głszenia: 153515-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt części budynku zlkalizwaneg przy ul. Kasprwicza 1 w Olsztynie Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bielsko-Biała, 22 maja 2013 r. Bielsk-Biała, 22 maja 2013 r. Zakład Mechaniki Precyzyjnej AQMET Nwiński Spółka jawna Pl. Święteg Mikłaja 2 43-300 Bielsk-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planwaną realizacją prjektu wdrżenia sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik,

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44, 23-210 Kraśnik, Kraśnik: LEASING OPERACYJNY PRZY DOSTAWIE CYFROWEGO PROJEKTORA KINOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM Numer głszenia: 274463-2011; data zamieszczenia: 19.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz budżetu Fundusze Eurpejskie dla rzwju reginu łódzkieg OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 14 stycznia 2013 rku Dtyczy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows

Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 6.0 i instalacja komponentu w środowisku systemów Windows Knfiguracja przeglądarki Internet Explrer 6.0 i instalacja kmpnentu w śrdwisku systemów Windws Jak sknfigurwać przeglądarkę Internet Explrer 6.0? Krzystając z menu wybieramy Narzędzia, a następnie Opcje

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaska.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaska.hp.pl Wrcław: Drugi przetarg - dstawa leju pałweg d Ośrdka Szklenia i Wychwania OHP w Ząbkwicach

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048 3202097, faks 048 3202097. Gózd: INTERNET dla wszystkich - umżliwienie dstępu d szerkpasmweg internetu mieszkańcm z terenu gminy Gózd Numer głszenia: 187552-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo