Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie"

Transkrypt

1 Regulamin Prmcji Kieruj się na szczędzanie 1. Organizatr Prmcji Organizatrem Prmcji Kieruj się na szczędzanie jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18B, Warszawa, wpisana d rejestru przedsiębirców prwadzneg przez Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gspdarczy Krajweg Rejestru Sądweg pd numerem ; NIP: ; kapitał zakładwy w wyskści zł, wpłacny w całści (Bank lub Organizatr). 2. Definicje pjęć 1. Karta płatnicza jedna z następujących kart płatniczych wydanych przez Bank d Knta: 1) Karta debetwa Super Red III numerze BIN , 2) Karta debetwa Ruby Passin numerze BIN , 3) Karta debetw ljalnściwa MORE numerze BIN Kd MCC (ang. Merchant Categry Cde) kd kategrii akceptanta Kart płatniczych. 3. Knt rachunek szczędnściw - rzliczeniwy Uczestnika Prmcji prwadzny przez Bank, tj. Knt Jedyne. 4. Płatnść dmwa przelew wychdzący zrealizwany z psiadaneg przez Uczestnika Knta w Banku przez System Bankwści Elektrnicznej, związany z płatą czynszu, dstawy prądu, gazu, wdy lub usług telekmunikacyjnych. 5. Premia kwta śrdków wypłacana Uczestnikwi Prmcji p spełnieniu warunków jej uzyskania. 6. Prmcja prwadzna przez Bank akcja prmująca aktywne krzystanie z ferty Banku, w szczególnści z Knta Jedyneg na zasadach kreślnych w niniejszym Regulaminie. 7. Średnie sald Knta średnie miesięczne sald śrdków pieniężnych zgrmadznych na Kncie bliczne jak suma sald na kniec każdeg dnia miesiąca kalendarzweg, pdzielna przez ilść dni w danym miesiącu. 8. Średnie sald szczędnści średnie miesięczne sald śrdków pieniężnych zgrmadznych na innych niż Knt Jedyne rachunkach Uczestnika Prmcji w Banku (z wyjątkiem Indekswaneg Knta Oszczędnściweg) raz na wszystkich psiadanych przez nieg lkatach, bliczane jak suma sald na kniec każdeg dnia miesiąca kalendarzweg na tych prduktach, pdzielna przez ilść dni w danym miesiącu. 9. Transakcja Petrl transakcja bezgtówkwa z tytułu zakupu paliw wyknana Kartą płatniczą i kreślna Kdem MCC numerach 5172, 5541, 5542, 5983 lub Uczestnik Prmcji pełnletnia sba fizyczna, która spełniła wszystkie warunki kreślne w niniejszym Regulaminie. 3. Czas trwania Prmcji 1. Prmcja trwa w kresie d 1 stycznia 2015 r. d 30 czerwca 2015 r. 2. Bank zastrzega sbie mżliwść zmiany kresu trwania Prmcji. 4. Warunki uczestnictwa w Prmcji 1. Uczestnikiem Prmcji mże być pełnletnia sba fizyczna, która w kresie trwania Prmcji: 1) Zawarła lub psiada umwę Knta i umwę karty debetwej w Banku, 2) Wypełni deklarację Przystąpienia d Prmcji (wg wzru stanwiąceg załącznik nr 1 d niniejszeg Regulaminu) za pśrednictwem strny internetwej [https://www.tytabank.pl/tanszepaliw/], w której: a) wyrazi zgdę na przesyłanie infrmacji handlwych fercie Banku za pmcą pczty elektrnicznej i wiadmści SMS, b) wyrazi zgdę na przetwarzanie danych sbwych przez Bank w celu marketingu prduktów i usług własnych, 1

2 c) wyrazi zgdę na przetwarzanie danych za pmcą telekmunikacyjnych urządzeń kńcwych w celu marketingu bezpśrednieg Banku, d) pda dane dtyczące psiadaneg samchdu. 3) Wykna Transakcje Petrl za pmcą Karty płatniczej, 4) Spełni warunki dtyczące średnieg salda śrdków kreślne w 5 ust. 4 niniejszeg Regulaminu. 2. Uczestnikm Prmcji będącym jedncześnie uczestnikami Prgramu ljalnściweg TOYOTA MORE, w kresie trwania Prmcji, nie będą naliczane punkty MORE przewidziane z tytułu transakcji wyknanych Kartami płatniczymi. 3. Z udziału w Prmcji wyłączeni są pracwnicy Banku. 4. Uczestnik Prmcji zstaje autmatycznie wyłączny z uczestnictwa w Prmcji w przypadku, gdy w kresie jej trwania: 1) djdzie d wypwiedzenia umwy Knta lub umwy karty debetwej przez którąklwiek ze strn; 2) Uczestnik c najmniej trzykrtnie spwduje pwstanie na Kncie niedzwlneg salda debetweg. 5. Zasady udziału w Prmcji 1. Uczestnik bierze udział w Prmcji jeśli spełni jedncześnie warunki kreślne w 4 ust Aby dana Transakcja Petrl zstała zakwalifikwana d naliczenia Premii, dla każdej Transakcji Petrl w danym miesiącu kalendarzwym Uczestnik musi wyknać c najmniej trzy transakcje bezgtówkwe Kartą płatniczą minimalnej wartści 39 zł (słwnie: trzydzieści dziewięć złtych) każda, inne niż Transakcja Petrl. Ddatkwe transakcje bezgtówkwe muszą zstać wyknane w punkcie handlwusługwym innym niż stacja paliw. 3. Premia naliczana będzie d sumy wartści Transakcji Petrl, zakwalifikwanych (według klejnści ich faktyczneg wyknania) d naliczania Premii zgdnie z ust. 2 pwyżej, wyknanych w danym miesiącu kalendarzwym. 4. Z zastrzeżeniem 5 ust. 1, w czasie trwania Prmcji Uczestnik trzymuje Premię: 1. w wyskści 2% (słwnie: dwa prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: tysiąc pięćset złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: trzy tysiące złtych). 2. w wyskści 3% (słwnie: trzy prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: dwa tysiące pięćset złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: piętnaście tysięcy złtych). 3. w wyskści 5% (słwnie: pięć prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: dwa tysiące pięćset złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: piętnaście tysięcy złtych); 3) W danym miesiącu kalendarzwym Uczestnik Prmcji wykna minimum 2 (słwnie: dwie) Płatnści dmwe. 2

3 4. w wyskści 6% (słwnie: sześć prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: trzy tysiące złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: dwadzieścia pięć tysięcy złtych). 5. w wyskści 8% (słwnie: siem prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: trzy tysiące złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: dwadzieścia pięć tysięcy złtych); 3) W danym miesiącu kalendarzwym Uczestnik Prmcji wykna min. 2 (słwnie: dwie) Płatnści dmwe; lub 4) W danym miesiącu kalendarzwym Średnie sald knta wynsi minimum zł (słwnie trzy tysiące pięćset złtych) i Średnie sald szczędnści wynsi zł (słwnie: pięćdziesiąt tysięcy złtych). 6. w wyskści 10% (słwnie: dziesięć prcent) d łącznej wartści wyknanych w danym miesiącu Transakcji Petrl, jeśli spełni łącznie następujące warunki: 1) Średnie sald knta w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie trzy tysiące pięćset złtych); 2) Średnie sald szczędnści w miesiącu kalendarzwym wynsi minimum zł (słwnie: pięćdziesiąt tysięcy złtych); 3) W danym miesiącu kalendarzwym Uczestnik Prmcji wykna min. 2 (słwnie: dwie) Płatnści dmwe 5. Maksymalna kwta Premii wynsi 50 zł (słwnie: pięćdziesiąt złtych) miesięcznie. 6. Wypłata Premii 1. Wypłata Premii następwać będzie przez przelew śrdków na Knt Uczestnika, wyknywany przez Bank d 15-teg dnia rbczeg każdeg miesiąca następująceg p miesiącu, w którym spełnine zstały warunki, których mwa w 4 i 5 niniejszeg Regulaminu. 2. Kwta Premii, zstanie pmniejszna należny pdatek zgdnie z bwiązującymi przepisami prawa. 3. Przelew Premii zstanie patrzny tytułem: Premia za szczędzanie. Gratulujemy!" 4. Niezależnie d liczby zawartych umów Knta i umów karty debetwej, Uczestnikwi mże być wypłacana Premia dla maksymalnie jednej Karty Płatniczej. 5. W przypadku anulwania transakcji w częściwej lub pełnej kwcie lub wycfania jej w związku ze zwrtem prduktu lub rezygnacji z usługi, Uczestnik Prmcji ma bwiązek zwrócić Bankwi kwtę Premii d takiej transakcji. 6. Bank zastrzega sbie praw d weryfikacji zrealizwanej przez Uczestnika Płatnści dmwej. 3

4 7. Reklamacje 1. Reklamacje związane z Prmcją należy składać na piśmie, telefnicznie pd numerem lub , elektrnicznie za pśrednictwem pczty elektrnicznej na adres lub pprzez System Bankwści Elektrnicznej. 2. Reklamacje pisemne należy wysłać na adres: Tyta Bank Plska S.A., ul. Pstępu 18b, Warszawa. 3. Praw złżenia reklamacji przysługuje Uczestnikm Prmcji. 4. Reklamacja pwinna zawierać imię, nazwisk, adres i numer telefnu Uczestnika Prmcji, jak również dkładny pis i pwód reklamacji. 5. Złżne reklamacje będą rzpatrywane w terminie 14 dni d daty ich trzymania. 8. Pstanwienia kńcwe 1. W kwestiach nieuregulwanych niniejszym Regulaminem zastswanie mają pstanwienia Regulaminu świadczenia usług dla knsumentów przez Tyta Bank Plska S.A. 2. Wzięcie udziału w Prmcji znacza, że Uczestnik Prmcji zapznał się z jeg zasadami kreślnymi w Regulaminie i je akceptuje. 3. Niniejszy Regulamin dstępny jest w siedzibie Banku raz na strnie 4. Bankwi przysługuje praw zmiany niniejszeg Regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa d Premii nabyte przez Uczestnika Prmcji przed zmianą Regulaminu. 5. Administratrem danych sbwych Uczestników Prmcji jest Tyta Bank Plska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Pstępu 18 B, Warszawa. 6. Dane sbwe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych z realizacją Prmcji. 7. Udział w Prmcji i pdanie związanych z tym danych sbwych Uczestników Prmcji jest dbrwlne. Uczestnikm Prmcji przysługuje praw dstępu d ich danych sbwych raz ich pprawiania. 4

5 Załącznik nr 1 DEKLARACJA PRZYSTAPIENIA DO PROMOCJI Kieruj się na szczędzanie Mam Knt Jedyne PESEL Nie mam Knta Jedyneg DANE OSOBOWE (pla wymagane): (imię i nazwisk ) (data urdzenia) (Numer telefnu kntaktweg) (adres e - mail) DANE POSIADANEGO POJAZDU (pla wymagane): (marka / mdel) (rk prdukcji) (rk zakupu) (nr rejestracyjny pjazdu) Niniejszym wyrażam wlę przystąpienia d Prmcji "Kieruj się na Oszczędzanie". Oświadczam, że znam i akceptuję pstanwienia Regulaminu Prmcji. Wyrażam zgdę na przesyłanie infrmacji handlwych w rzumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U nr 144 pz z późn. zm.) fercie Tyta Bank Plska S.A. za pmcą pczty elektrnicznej i wiadmści SMS. Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich pwyższych danych sbwych zgdnie z ustawą z dnia r. chrnie danych sbwych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, pz. 926, z późn. zm.) przez Tyta Bank Plska S.A. w celu marketingu prduktów i usług własnych Banku. Wyrażam zgdę na przetwarzanie mich danych za pmcą telekmunikacyjnych urządzeń kńcwych (takich jak np. telefn, kmputer, tablet lub inne urządzenie elektrniczne za pmcą, któreg mżliwe jest nawiązanie łącznści z Internetem) dla celów marketingu bezpśrednieg Banku 5

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015

Regulamin konferencji RadioEXPO 2015 1 Pstanwienia wstępne Regulamin knferencji RadiEXPO 2015 1. Niniejszy Regulamin dtyczy knferencji RadiEXPO 2015 rganizwanej przez firmę Telecm Cnsulting Mariusz Waruszewski z siedzibą w Piasecznie przy

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi plusbank24

Instrukcja obsługi plusbank24 Instrukcja bsługi plusbank24 Systemu Bankwści Elektrnicznej Aplikacja Klienta - Kanał SMS Spis treści Przedmwa... Błąd! Nie zdefiniwan zakładki. Infrmacje pdręczniku... 3 1 Krzystanie z plusbank24 przez

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku

R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 roku R E G U L A M I N RED BULL GRAVITY CHALLENGE z dnia 16 października 2014 rku I. Pstanwienia gólne 1. Organizatrem Knkursu Red Bull Gravity Challenge [dalej zwaneg również: "Knkursem "] jest Red Bull Spółka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Transferuj.pl

Oferta handlowa Transferuj.pl Oferta handlwa Transferuj.pl Krajwy Integratr Płatnści Spółka Akcyjna z siedzibą w Pznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana d rejestru przedsiębirców Krajweg Rejestru Sądweg prwadzneg przez Sąd Rejnwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo