Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach w roku 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014"

Transkrypt

1 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest: W publicznych żłbkach samrządwych - prwadznych przez m.st. Warszawę, W niepublicznych żłbkach, którym miast zlecił realizację zadania pn. Organizacja pieki nad dziećmi d lat 3 w frmie żłbka W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały żłbkwe z pdziałem na grupy wiekwe: I GW d 20 tyg. d 12 mż II GW d 13 mż d 18 mż III GW d 19 mż d 24 mż IV GW pwyżej 24 mż Dpuszcza się przesunięcie granicy wiekwej w pszczególnych grupach raz twrzenie grup mieszanych wiekw. ZAPISY DO ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH I NIEPUBLICZNYCH ŻŁOBKÓW, KTÓRYM MIASTO ZLECA REALIZACJĘ ZADANIA ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 Rekrutacja d żłbków samrządwych i niepublicznych żłbków, którym miast zlecił realizację zadania pn. Organizacja pieki nad dziećmi d lat 3 w frmie żłbka, będzie prwadzna z wykrzystaniem elektrniczneg systemu wnisków i wspmagania zapisu, zwaneg dalej Systemem. System umżliwi: sprawne przeprwadzenie pstępwania rekrutacyjneg, ptymalne wykrzystanie miejsc, przeprwadzenie pstępwania rekrutacyjneg z zastswaniem jednlitych zasad i kryteriów. Pstępwanie rekrutacyjne wspmagane Systemem będzie prwadzne w terminach kreślnych w harmngramie. Na klejnść przyjęcia dziecka nie będą miały żadneg wpływu: data i gdzina wydrukwania frmularza zapisu dziecka, data i gdzina złżenia frmularza w żłbku, data i gdzina zatwierdzenia frmularza przez kierwnika żłbka, data i gdzina dknania aktualizacji wnisku, dknywanej d 15 stycznia.

2 Infrmacje gólne 1. Kntynuacja pieki i edukacji żłbkwej Rdzice/piekunwie prawni dzieci urdznych w latach , które becnie uczęszczają d żłbków, w przypadku chęci kntynuwania pieki i edukacji żłbkwej, zbwiązani są złżyć pisemne ptwierdzenie wli kntynuwania pieki w żłbku, d któreg uczęszczają dzieci, na druku pbranym bezpśredni w żłbku. W przypadku złżenia wnisku d inneg żłbka niż dzieck aktualnie uczęszcza, rdzic/piekun prawny zbwiązany jest na wypełninej deklaracji złżyć świadczenie, d któreg żłbka złżył wnisek rekrutacyjny. Rdzice, składają u kierwnika ptwierdzenie wli kntynuwania pieki w żłbku na klejny rk. Dzieci rdziców, d których kierwnik nie trzymał ptwierdzenia wli zstają usunięte z Systemu. 2. Zapisy d żłbków W pstępwaniu rekrutacyjnym birą udział dzieci urdzne w latach , zamieszkałe w Warszawie. Rdzice mgą ubiegać się przyjęcie dziecka d trzech żłbków, które prwadzą zapisy dzieci w ddziałach żłbkwych z pdziałem na grupy wiekwe wg wykazu: Wykaz żłbków z pdaniem grup wiekwych Odrębna rekrutacja prwadzna jest d Żłbka nr 46 przy ul. St. Przybyszewskieg 70/72, Żłbka nr 47 przy ul. Chdeckiej 2, Żłbka nr 48 przy ul. Czerwna Drga 6, Żłbka nr 49 przy ul. Czerwna Drga 1/5 i Fili Żłbka nr 20 przy ul. Nwgrdzkiej 75 raz dzienneg piekuna. D Żłbka nr 14 przy ul. Wrzecin 4 d dnia 1 stycznia 2014 r. nie będzie mżliwści złżenia wnisku (z pwdu remntu rzpczynająceg się w rku 2014). Rdzice ubiegają się przyjęcie maksymalnie d 3 żłbków wg swich preferencji. wybierając żłbek pierwszeg, drugieg i trzecieg wybru według swich preferencji. Żłbek nazywany żłbkiem pierwszeg wybru znacza, że tam trzeba przynieść wnisek. Rdzice, którzy nie mają dstępu d Internetu, mgą krzystać z Systemu w dwlnym żłbku w gdzinach pracy kierwnika żłbka. Rdzice, którzy mają dstęp d Internetu i sami będą krzystać z Systemu: wprwadzają dane dziecka d Systemu, drukują wypełniny frmularz zgłszenia, a następnie, p pdpisaniu przez bje rdziców, składają g w żłbku pierwszeg wybru w ciągu 10 dni rbczych d dnia zarejestrwania. Jeżeli wnisek nie zstanie złżny w tym czasie, zstanie usunięty z systemu przez kierwnika żłbka, i wtedy rdzice mgą się lgwać pnwnie, Na adres przyjdzie infrmacja ptwierdzająca rejestrację wraz z numerem dstępu PIN, na który mżna się pnwnie lgwać d systemu sprawdzać status wnisku, P złżeniu wnisku w żłbku status z zarejestrwany zmieni się na czekujący,

3 Za pmcą PIN należy również crcznie aktualizwać wnisek d 15 stycznia daneg rku. Wnisek nie zaktualizwany w tym terminie zstanie usunięty z Systemu. Frmularz zgłszenia dziecka d żłbka: pdpisują bje rdzice/ piekunwie prawni dziecka, pdpisy złżne na frmularzu są ptwierdzeniem zgdnści infrmacji zawartych w frmularzu ze stanem faktycznym, za sprawdzenie i ptwierdzenie zgdnści infrmacji zawartych w frmularzu z infrmacjami w Systemie dpwiedzialni są kierwnicy żłbków. kierwnik żłbka na ptwierdzenie przyjęcia frmularza zgłszenia dziecka d żłbka wydaje pisemne pświadczenie. W przypadku wystąpienia jakiejklwiek pmyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych, rdzic zbwiązany jest przynieść d kierwnika żłbka 1-g wybru wnisek z prśbą zmianę tych danych. Jeżeli chcesz aby wnisek przyjęcie Twjeg dziecka d żłbka był rzpatrywany w prcesie rekrutacji d knkretnej daty, złóż w żłbku stswne świadczenie. Ostateczną decyzję przyjęciu dziecka pdejmuje kmisja rekrutacyjna w żłbku. Wszelkie skargi będą rzpatrywane zgdnie z kmpetencjami Zespłu Żłbków m. st. Warszawy raz Biura Pmcy I Prjektów Spłecznych Urzędu m. st. Warszawy w zakresie rganizacji nadzru nad żłbkami publicznymi. 3. Pstępwanie rekrutacyjne wspmagane Systemem będzie prwadzne w terminach kreślnych w harmngramie. 4. Przydział dzieci kntynuujących piekę i edukację żłbkwą i nw przyjętych d żłbków na rk szklny 2013/2014 nastąpi p zakńczeniu pstępwania rekrutacyjneg. Organizacja grup żłbkwych uzależnina jest d liczby i wieku dzieci kntynuujących piekę i edukację w żłbku i dzieci przyjętych w rekrutacji raz mżliwści rganizacyjnych żłbka. 5. Zapisy dzieci z rzeczeniem niepełnsprawnści d żłbków integracyjnych Rdzice dzieci z rzeczeniem niepełnsprawnści lub wymagających szczególnej pieki, które chcą zapisać d żłbka, w pierwszej klejnści birą udział w pstępwaniu rekrutacyjnym d żłbków integracyjnych i są zbwiązani d wskazania żłbka integracyjneg jak żłbka pierwszeg wybru. Mżliwść przyjęcia dziecka d żłbka drugieg lub trzecieg wybru, który nie jest żłbkiem integracyjnym, zależy d mżliwści zapewnienia przez żłbek szczególnej pieki, wymaganej ze względu na stan zdrwia. Dzieck d takiej placówki mże zstać nie przyjęte. Dzieci z rzeczeniem niepełnsprawnści birą udział w pstępwaniu rekrutacyjnym na zasadach drębnych (kwalifikacja w trybie indywidualnym). Rdzice d frmularza z Systemu dłączają rzeczenie stpniu niepełnsprawnści lub dkumenty ptwierdzające psiadanie przez dzieck dysfunkcji rzwjwej (zaświadczenie stanie zdrwia, pinię wydaną przez specjalistę). 6. Zasady i kryteria zapisów Pdstawą ubiegania się przyjęcie d żłbka jest wypełniny w frmie elektrnicznej w Systemie wnisek, złżny przez rdziców z chwilą, kiedy dzieck psiada nadany numer PESEL lub jedynie w przypadku braku numeru PESEL dziecka inny dkument ptwierdzający jeg urdzenie i numer PESEL matki lub w przypadku samtneg jca numer PESEL jca.

4 Wnisek trzeba złżyć w żłbku pierwszeg wybru w ciągu 10 dni rbczych d zarejestrwania. W przypadku wybrania więcej niż trzech żłbków żaden wnisek nie pdlega rzpatrzeniu. Jeżeli dzieck uczęszcza d żłbka publiczneg lub niepubliczneg, które zawarły umwę z miastem, a chcesz zmienić żłbek kniecznie zaznacz dpwiednią pcję. Wnisek należy aktualizwać crcznie d 15 stycznia daneg rku. Wnisek, nie zaktualizwany, zstanie usunięty z Systemu. Infrmacje sytuacji dziecka ujęt w pstaci pisanych kryteriów. W przypadku wystąpienia jakiejklwiek pmyłek przy rejestracji lub zmiany danych rejestracyjnych rdzice zbwiązani są d zmiany danych u kierwnika żłbka pierwszeg wybru. Kryteria wynikają z treści statutów żłbków stanwiących załączniki d Uchwały nr XXXVII/940/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie nadania statutów żłbkm m. st. Warszawy i zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespłu Żłbków m. st. Warszawy i płączenia Żłbków m.st. Warszawy w zespół (Rzdział 3) z póź. zm. Każdemu z kryteriów przypisan punktację liczbwą, w przypadku kryteriów dtyczących zamieszkania na terenie m. st. Warszawy, zatrudnienia raz dprwadzania pdatku dchdweg d Urzędu Skarbweg właściweg dla m. st. Warszawy, przyjmuje się następujące zasady: - rdzic samtnie wychwująceg dzieck spełniający kryteria trzymuje maksymalny pułap punktów; - bje rdzice spełniający kryteria trzymują maksymalny pułap punktów; - jedn z rdziców spełnia kryteria rdzice trzymują płwę maksymalnej liczby punktów; Uwzględnine będą tylk kryteria wskazane przez rdziców w frmularzu zgłszenia ptwierdznym w Systemie przez kierwnika żłbka. Zarejestrwane w Systemie frmularze zstaną autmatycznie uszeregwane zgdnie z kryteriami kwalifikacyjnymi. Na żądanie kierwnika żłbka i w terminie przez nieg ustalnym rdzice przekazują d wglądu dkumenty ptwierdzające spełnianie kryteriów kreślnych w Uchwale nr XXXVII/940/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. W przypadku nieprzedłżenia w terminie wskazanym przez kierwnika żłbka dkumentów ptwierdzających spełnianie kreślneg kryterium, przyjmuje się, że dpwiedni rdzice lub dzieck, któreg wnisek dtyczy, daneg kryterium nie spełniają i kierwnik zmienia liczbę punktów w Systemie. O klejnści przyjęć d Żłbka w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustaln dla więcej niż jedneg wnisku decyduje klejnść zarejestrwania w systemie raz wiek dziecka. Z Systemu nie będą usuwane dzieci, których rdzice nie przyjmą zaprpnwaneg miejsca, pd warunkiem złżenia stswneg świadczenia w żłbku pierwszeg wybru, kreślająceg datę, d kiedy wnisek ma być rzpatrywany w prcesie rekrutacji. Uwaga! Za sbę samtnie wychwującą dzieck, uważa się jedneg z rdziców alb piekuna prawneg stanu wlneg, sbę pzstająca w separacji rzecznej prawmcnym wyrkiem sadu, sbę rzwiedziną, chyba, że wychwuje wspólnie c najmniej jedn dzieck z jeg rdzicem. Za sbę samtnie wychwującą dzieck uważa się także sbę pzstająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżnek zstał pzbawiny praw rdzicielskich lub

5 dbywa karę pzbawienia wlnści. Dla "dziecka samtnej matki lub jca" ptwierdzeniem jest jeden z dkumentów: - zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilneg ptwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny dpis aktu urdzenia dziecka, skrócny dpis aktu małżeństwa z adntacją rzwdzie) lub inne dkumenty ptwierdzające stan cywilny; - wyrk sądu rdzinneg pzbawieniu praw rdzicielskich lub separacji; - zaświadczenie z Zakładu Karneg dbywaniu kary pzbawienia wlnści; - świadczenie rdzica samtnym wychwywaniu dziecka. Lp. Opis kryterium punkty 1. Rdzice i dzieck mieszkają na terenie m.st. Warszawy 2. Odprwadzanie pdatku dchdweg d urzędu skarbweg m.st. Warszawy: a) bje rdzice dprwadzają pdatek dchdwy d urzędu skarbweg m.st. Warszawy; b) rdzic samtnie wychwuje dzieck i dprwadza pdatek dchdwy d urzędu skarbweg m.st. Warszawy; c) jedn z rdziców dprwadza pdatek dchdwy d urzędu skarbweg m.st. Warszawy; 13,5 3. Rdzice są zatrudnieni lub uczą się w trybie dziennym, lub świadczą usługi na pdstawie umwy cywilnprawnej, lub prwadzą pzarlniczą działalnść gspdarczą alb wbec matki lub jca, lub piekuna prawneg, lub innej sby, której sąd pwierzył sprawwanie pieki nad dzieckiem rzeczn znaczny alb umiarkwany stpień niepełnsprawnści, alb całkwitą niezdlnść d pracy raz niezdlnść d samdzielnej egzystencji Rdzic samtnie wychwujący dzieck spełniający pwyższe kryteria trzymuje za każde spełniane kryterium pkt. Gdy rdzice wspólnie wychwują dzieck, każdy z nich trzymuje p 13,5 pkt za każde spełniane pwyższe kryterium. 4. Dzieck, któreg dtyczy wnisek, ma rdzeństw: a) w wieku d 6 lat - 6 punktów, b) w wieku d 7 d 13 lat - 4 punkty, c) w wieku d 14 d 16 lat - 2 punkty, d) w wieku d 17 d 18 lat -1 punkt - w rku, w którym dzieck ma być przyjęte d żłbka 5. Dzieck, któreg dtyczy wnisek, wychwuje się w rdzinie bjętej nadzrem kuratra 4 lub wsparciem asystenta rdziny 6. Dzieck, któreg dtyczy wnisek ma rdzeństw z rzeczną niepełnsprawnścią 4 7. Dzieck, któreg dtyczy wnisek ma dwje lub więcej rdzeństwa pniżej 18 rku życia 5

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Warszawa, dnia 09.07.2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE Nr MW/01/07/2014 Uczelnia Techniczn-Handlwa im. Heleny Chdkwskiej Al. Jerzlimskie 200 02-486 Warszawa www.nauczyciele.eu II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Załącznik nr 1 d regulaminu świadczenia usług drgą elektrniczną z dnia 10 kwietnia 2015. Warunki rezerwacji zakupu imprez turystycznych rganizwanych przez LOT TRAVEL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Uprzejmie infrmujemy, że z dniem 25 grudnia 2014 r. zmianie ulega Regulamin księgarni internetwej Wydawnictwa Czelej raz prtalu Magazynu Stmatlgiczneg. Prsimy zapznanie się ze zmianami. Regulamin bwiązujący

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016

REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 REGULAMIN Grand Prix CITY TRAIL 2015/2016 1. Cel zawdów: ppularyzacja biegania jak najprstszej frmy ruchu raz rekreacji ruchwej jak jedneg z elementów zdrweg trybu życia; prmwanie aktywnści fizycznej w

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo