Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11"

Transkrypt

1 Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów Palestra 8/2(74),

2 Z D ZISŁA W KRZEMIŃSKI A plikacja adw okacka w świetle nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 1964 r. w eszła w życie u sta w a z d n ia 19.XII.1963 r. o u stro ju a d w o k a tu ry (Dz. U. N r 57, poz. 309).1 Z aw iera ona w iele now ych u n o rm o w ań p o d staw o w y ch im stytucyj zaw odu adw okackiego. O dnosi,się to m iędzy in n y m i tak że do in s ty tu c ji a p lik a c ji ad w o k ack iej. Z ad an iem n in iejszeg o a rty k u łu je s t om ów ić novum tek sto w e, k tó re zm ienia (profil a p lik a c ji adw o k ack iej. Z e zro zu m iały ch w zględów ro zw ażan ia sw o je ograniczam do k ilk u p o d staw o w y ch ty lk o k w estii dotyczących ap lik acji. I. Wpis na listę. W edług s ta ry c h p rzep isó w k a n d y d a t na a p lik a n ta m u siał o d pow iadać licznym w aru n k o m. M usiał w ięc: a) d aw ać rę k o jm ię w y k o n y w a n ia zaw odu zgodnie z zad an iam i a d w o k a tu ry w P olsce L udow ej, b) posiadać o b y w atelstw o polskie i korzy stać iw p e łn i z p ra w publiczn y ch i o b y w atelsk ich p ra w honorow ych, c) m ieć p e łn ą zdolność do czynności p ra w n y c h, d) m ieć n ie sk a z ite ln y c h a ra k te r, e) posiad ać ukończone w yższe stu d ia p ra w n icze z p rz e p isa n y m i eg zam inam i, f) odbyć a p lik a c ję sąd o w ą zakończoną zdanym egzam inem sędziow skim (ten o statn i w a ru n e k obow iązyw ał dopiero od d n ia 1 lipca 1961 r. n a p o d staw ie rozporządzenia M in istra S p raw ied liw o ści z d n ia 7.XI.1960 r. o a p lik a n ta c h i aseso rach sądow ych Dz. U. N r 51, poz. 301). N ow e p rzep isy u trzy m ały w szy stk ie w y m ien io n e w yżej w aru n k i. Je d y n ie w art. 63 ust. 5 um ieszczono obok dotychczasow ego te k s tu zdanie, w m yśl k tórego n a ró w n i z a p lik a c ją sądow ą tra k to w a n a je s t a p lik a c ja p ro k u ra to rs k a zakończona eg zam in em p ro k u rato rsk im. D opiero w ięc po odbyciu ap lik a c ji sąd o w ej lu b p ro k u ra to rs k ie j, zakończonej złożonym pom yślnie egzam inem, będzie m ożna u b ieg ać się o w p is na listę a p lik a n tó w adw okackich. M oże się zdarzyć, że w n iek tó ry ch w ięk szy ch izbach ad w o k ackich liczba s ta r a ją c y c h się o w pis na listę znacznie p rzew y ższy liczbę w o lnych m iejsc. W ty m w y p a d k u m ożliw e je st urząd zen ie eg zam in u k w alifik acy jn eg o d la k a n d y d a tó w n a ap lik an tó w. R eg u lam in tak ieg o eg zam in u zo stał u ch w alo n y przez N aczelną R ad ę A d w o k ack ą jeszcze w 1957 r. ( P a le stra n r 4/1957, s. 102 i n.). F o rm aln ie re g u la m in te n obow iązuje do chw ili obecn ej, chociaż ze w zględu n a m ały ostatn io n a p ły w k an d y d ató w nie m a on p rakty czn ego zastosow ania. II. Uprawnienia. A rty k u ł 83 s ta re j u sta w y stan o w ił, że a p lik a n t a d w o k a c k i m ógł zastępow ać ad w o k ata w sąd ach i u rzędach z w y ją tk ie m S ądu N a j w yższego. U p o w ażn ien ia do zastęp stw a u d zielał ad w o k at, k tó ry p ro w adził sp raw ę. N a tle tego te k stu p o w staw ały w d o k try n ie i p ra k ty c e sąd o w ej w ątp liw o ści. I ta k z astanaw iano się n ad tym, czy a p lik a n t ad w o k ack i m ógł w y stęp o w ać przed okręg o w y m sąd em ubezpieczeń lu b p rzed T ry b u n a łe m U bezpieczeń Społecznych. P o d o b n ie p o w staw ały w ątp liw o ści przy o k re ś la n iu u p ra w n ie ń a p lik a n ta w zakresie i W dalszym ciągu a rty k u łu u sta w a o u s tro ju a d w o k a tu ry z d n ia 27.VI.1950 r. b ędzie n a z y w a n a s ta rą u sta w ą, a p rzep isy w n ie j z a w a rte sta ry m i p rz e p isa m i, n ato m iast u sta w a z dnia ]9.XII.1963 r. n azy w a n a b ędzie n o w ą u sta w ą, a n o rm y w n iej z a w a rte n o w y m i p rz e p isa m i.

3 N r 2 (74) A p lik a c ja a d w o k a c k a w św ie tle n o w y c h p rzep isó w obrony przed są d a m i w ojskow ym i. N aczelna R ada A dw okacka u c h w a łą W y d ziału W ykonaw czego z d n ia 11.IX.1959 r. ( P alestra n r 11/1959, s. 124) p rz y ję ła za obow iązu jącą zasadę, że ap lik an ci ad w okaccy nie m a ją u p ra w n ie ń do z astęp o w an ia ad w o k ató w przed są d a m i w ojskow ym i. Ściem niającą w y k ła d n ię w ym ienionego w yżej p rzep isu zaw iera ta k ż e pism o M in istra S p raw ied liw o ści do N RA z d n ia 10. X r. n r A 29<6/61, k tó re w y jaśniło, że aplik an ci adw okaccy w p isan i n a listę przed 1.VII.1961 r. n ie m a ją p ra w a zastępow ać a d w o k ató w w sąd ach w ojew ódzkich ja k o sądach p ie rw sz e j in sta n c ji zarów no w sp raw ach cy w iln y ch, ja k i w sp raw ach k a rn y c h. Po odbyciu 18 m iesięcy a p lik a c ji dopuszczalne je s t w y stęp o w an ie a p lik a n tó w p rzed sąd am i w ojew ó dzkim i ja k o sąd am i d ru g iej ins'tancji w sp raw ach cy w iln y ch i k a r nych. S tan o w isk o to zn ajd o w ało u zasad n ien ie w tek ście a rty k u łu 1C5 s ta re j u staw y, k tó ry stanciw ił, że ap lik an ci w p s a n i na listę p rzed 1 lipca 1961 r. o d b y w a ją a p lik a c ję n a zasadach p o p rzed n io obow iązu jący ch. N ato m iast o g ran iczen ia te n ie odnosiły się do a p lik a n tó w w p isan y ch n a listę po d n iu 1.VII.1961 r. Istn ia ła w ięc rozbieżność m iędzy te k ste m art. 83 s ta re j u staw y a o b o w iązu ją cą i p rz y ję tą w y k ła d n ią tego p rzepisu, u zasad n iającą konieczność zn o w elizow an ia tego przepisu. W now ej u staw ie zastosow ano in n ą te c h n ik ę re d a k c y jn ą. M ianow icie w tek ście a r t. 90 w ym ieniono w sposób w y czerp u jący sądy oraz organy, p rzed k tó ry m i a p lik a n t m oże zastęp o w ać adw o k ata. W edług tego p rzep isu aiplikant ad w o k ack i m oże w p ierw szy m ro k u a p lik a c ji zastęp o w ać a d w o k a ta w sąd zie p o w iato w y m, w sądzie okręgow ym ubezpieczeń społecznych, w sądzie w o jew ó d zk im o rz e k a ją cym jak o d ru g a in s ta n c ja i przed o rg an am i a d m in istra c ji p aństw o w ej, a począw szy od dru g ieg o ro k u a p lik a c ji ponad to w sądzie w ojew ódzkim o rz e k a ją c y m ja k o p ierw sza in stan cja. W św ietle pow yższego należy zatem p rzy jąć, że a p lik a n t adw o k ack i nie m oże zastęp cw ać ad w o k ata an i p rzed sąd em i w ojskow ym i, a n i p rzed k o m isjam i d y scy p lin arn y m i. Nie będzie też m ógł w y stęp o w ać przed Sądem N ajw yższym i T ry b u n ałem Ubezipieczeń Społecznych. W n cw ej u staw ie nieco odm iennie niż dotychczas u reg u lo w ana została k w estia w y sta w ia n ia su b sty tu c ji aplik an to w i. M ianow icie obecnie u p o w ażn ien ia do z a stę p o w an ia udziela ap lik a n to w i ad w o k at p row adzący sp raw ę za zgodą k ie ro w n ik a zespołu albo spoiecznego b iu ra pom ocy p raw n ej. D otychczas sp raw a ta b y ła u reg u lo w an a nieco inaczej, w edług bow iem s ta re j u sta w y u pow ażnienia u dzielał ad w o k at, k tó ry pro w ad ził spraw ę. W ty c h w a ru n k ach słu szn ie przy jm o w an o, że a p lik a n t był należycie leg ity m o w an y, jeżeli złożył u p o w ażn ien ie podpisan e przez ustan o w io n eg o w sp raw ie a d w o k ata, choćby nie b y łe zgody p a tro n a i k iero w n ik a zespołu. P rzeciw ko ta k ie j w y k ła d n i (p rzy zn ajm y zgodnej z b rzm ien iem przepisów ) podnoszono zarzu ty w sk a z u ją c n a to, że tego ro d z a ju p ra k ty k a pozbaw ia p a tro n a k c n tro li n a d p rzeb ieg iem a p lik a c ji i u m ożliw ia ap lik an to w i p row adzenie, w b rew u staw ie, sp raw na w ła sn y ra c h u n e k. D latego też W arszaw ska R ada A dw okacka pow zięła w 1962 r. ( P a le stra n r 7/1962) uch w ałę, że k o rzystan ie z zastęp stw a a p lik a n ta pow inno m ieć m iejsce za w ied zą i zgodą ak tu aln eg o p a tro n a i k iero w n ik a zespołu. Jeszcze inaczej u reg u lo w an o to zag ad n ien ie w R eg u lam in ie a p lik a c ji a d w o k ackie j o ra z k ształcen ia i egzam inu ap lik a n tó w adw o k ack ich (,.P a le s tra n r 7 8/1963, s. 141). O tóż w 11 tego re g u la m in u czytam y, że,,p a tro n m oże zlecić a p lik a n to w i zastąp ien ie innego członka zespołu z m ocy u p o w ażn ien ia udzielonego przez tegoż członka w d a n e j sp ra w ie. Zgoda zatem k iero w n ik a zespołu w ed łu g p rzep isó w regulam in u b y ła zbyteczna.

4 8 Zdzisław Krzemiński N r 2 (74) O becnie w obec w y raźn eg o b rzm ien ia a rt. 90 n o w ej u sta w y (ust. 2) n ależało b y p o stu lo w ać zm ian ę 11 R eg u lam in u a p lik a c ji ad w o k ack iej o raz p rzy sto so w an ie b rz m ie n ia teg o p rz e p isu do zasad w y rażo n y ch w ustaw ie. W p odobny sposób p o w in n a ulec zmiainie u ch w ała W arszaw sk iej R ad y A dw okackiej., Z a ró w n o now a, ja k i s ta ra u sta w a n ie re g u lu ją zag ad n ien ia u p ra w n ie n ia a p lik a n ta do sam odzielnego p o d p isy w an ia p ism procesow ych. N ato m iast zag ad n ien ie to je s t w y raźn ie u reg u lo w an e w cyt. w yżej R eg u lam in ie a p lik a c ji ad w o k ack iej oraz k sz ta łc e n ia i eg zam in u ap lik a n tó w adw okackich. T a k w ięc w 17 tego reg u lam in u czy tam y, że u p ow ażnienie do zastęp stw a n ie u p o w ażn ia a p lik a n ta adw o k ack ieg o do p o d p isy w an ia w im ien iu zastępow anego a d w o k a ta pism pro ceso w y ch. Z asad a ta w obec b ra k u in n y ch dyspozycji w n ow ej u sta w ie pow in n a m ieć p e łn e zasto so w an ie w p ra k ty c e sąd o w ej.2 S koro m ow a o u p ra w n ie n ia c h a p lik a n ta, to n ależy p rzy o k azji om ów ić zag ad n ien ie p ra w pracow niczych. D o te j p o ry k w estia ta n a su w a ła w iele w ątp liw o ści, m. in. d latego, że te k s t -stare} u sta w y nic n a ten te m a t n ie m ów ił. Ze w zględ u zaś n a to, że w zajęciach a p lik a n tó w m ieściły się elem en ty nie ty lk o p racy, ale ta k ż e n a u k i, p o w staw ały np. w ątp liw o ści, w ja k im zakresie k o rz y s ta ją o n i z urlopów. K w estię tę ro z strz y g n ą ł w reszcie W ydział W ykonaw czy N RA z d n ia 24.IV.1953 r. ( B iul. N R A 1956 r. n r 1, s. 74) w y ja śn ia ją c, że a p lik a n c i m a ją p ra w o do m iesięcznego u rlo p u w ypoczynkow ego, p raw o do ubezpieczenia o raz p ra w o do d o datkow ego m iesięcznego u rlo p u p rzed egzam inem. Z asad a ta zo stała u trz y m a n a w cy to w an y m ju ż w yżej re g u la m in ie a p lik a c ji ad w o k ack iej ( 9). O becnie zagad n ien ie to doczekało się u staw o w eg o unorm o w an ia. M ianow icie a rt. 89 ust. 3 now ej u sta w y stan o w i, że do a p lik a n tó w z a tru d n io n y ch w z e sp o łach sto su je się ogólne przep isy u sta w o d a w stw a p racy dotyczące p raco w n ik ó w um y sło w y ch. W ym ieniona w yżej u ch w ała W ydziału W ykonaw czego N RA m ia ła b y je d n a k n a d a l zastosow anie, jeśli chodzi o p rzy zn an ie a p lik a n to m p ra w a do dodatkow ego m iesięcznego u rlo p u przedeg zam in acy jn eg o. W tekście a rt. 89 now ej u sta w y opuszczono co p ra w d a zdanie tra k tu ją c e o a p lik a n ta c h ze społecznych b iu r pom ocy p ra w n e j, je d n a k ż e je s t to okoliczność o.tyle bez znaczenia, że w ty c h b iu ra c h w szyscy p ra c u ją c y, tzn. ad w o k aci, ap lik an ci i u rzęd n icy, k o rz y sta ją z u staw o d aw stw a p racy (art. 5). N ależy ta k ż e w sk azać n a b ard zo w ażn e novum dotyczące tzw. z aję ć uboczn y ch a p lik a n tó w. J a k w y n ik a z a rt. 86 now ej u sta w y, a p lik a n t m u si m ieć zgodę ra d y ad w o k ack iej n a k ażd e zajęcie uboczne. W edług p rzepisów sta re j u sta w y obow iązek u z y sk iw a n ia zgody n ie odnosił się do p ra c y n au k o w ej, ped ag o g iczn ej, lite ra c k ie j, a rty sty c z n e j i p u b licystycznej. III. Czas trwania aplikacji. N a w stę p ie należy p rzy p o m n ieć, że dotychczas m ieliśm y w łaściw ie dw ie g ru p y a p lik a n tó w, ró żn iące się o k resem trw a n ia a p lik a c ji i sto p n iem p rzy g o to w an ia do w y k o n y w an ia zaw odu. O bok bow iem a p lik a n tó w w p isan y ch n a listę b ezp o śred n io po u k o ńczeniu stu d ió w p ra w n iczych bez o d b y cia ap lik a c ji sąd o w ej, istn ia ła jeszcze d ru g a g ru p a a p lik a n tó w m ający ch za sobą o d b y tą a p lik a c ję sądow ą i zdany eg zam in sędziow ski. P ierw szą g ru p ę a p lik a n tó w obow iązyw ała a p lik a c ja trz y le tn ia, d ru g ą n a to m ia st ty lk o d w u le tn ia. W a ru n e k odb} cia u p rzed n io a p lik a c ji sądow ej został w p ro w adzo n y w życie z d n iem 1 lip ca 1961 r. n a p o d staw ie 25 rozp o rząd zen ia M in istra S p ra w ie d li 2 Z ag a d n ie n ie to o m aw iam szerzej w a rty k u le : A p lik a c ja ad w o k a c k a (de leg e la ta et de le g e fe re n d a ), P a le s tra n r 6/1963, s. 9 i n. o raz w k o m e n ta rz u zb io ro w y m (S. Janczew ski, Z. Krzemiński, w. Pociej, W. Z y wieki: U stró j a d w o k a tu ry, s. 181 i n.)-

5 N r 2 (74) Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów 9* w ości z d n ia 7 listo p ad a 1960 r. o a p lik a n ta c h i aseso rach sąd o w y ch (Dz. U N r 51, poz. 301). N ow a u sta w a w a rt. 109 u z n a je p ra w a n a b y te przez a p lik a n tó w stan o w iąc, że a p lik an ci w p isani n a listę w d n iu w ejścia w życie u sta w y są a p lik a n ta m i a d w o k ack im i w ro zu m ien iu u sta w y o u s tro ju a d w o k a tu ry. W te n sposób u trz y m a n y został p rz y n a jm n ie j n a ra z ie p o dział n a dw ie g ru p y o ró żn y ch u p ra w n ie n ia c h (np. co do długości okresu trw a n ia ap lik a cji, co do u p ra w n ie ń a p lik a n ta do w y s tę pow ania przed sądam i, w reszcie co do w ysokości w y n ag ro d zen ia).3 N ow a u sta w a w p ro w ad za trz y le tn ią a p lik a c ję ad w o k ack ą (art. 63 u st. 5). P r z y d zielenie do zepołu adw okackiego lu b społeczego b iu ra pom ocy p ra w n e j n a s tę p u je n a m ocy decyzji d ziek ana ra d y, k tó ry w m iarę m ożności u w zg lęd n ia ży czenia k iero w n ik a zespołu lu b b iu ra o raz a p lik a n ta. Z te k s tu a rt. 89 w y n ik a, że do. k iero w n ik a zespołu lu b b iu ra należy k iero w an ie p ra c ą ap lik a n ta. N a to m ia st ra d a adw o k ack a sp ra w u je ogólne k iero w n ictw o n a d kształcen iem a p lik a n tó w (art. 87). U sta w a nie uży w a w tek ście o k reślen ia p a tro n. N ie znaczy to je d n a k, żeby ta in s ty tu c ja została sk aso w an a. N ależy przy p o m n ieć, że cy to w an y ju ż k ilk a k ro t nie re g u la m in ap lik a c ji ad w o k ack iej re g u lu je szczegółow e k w estie zw iązan e z tzw. p a tro n a te m. W arto tu p rzy p o m n ieć 3 tegoż re g u la tn in u stan o w iący, że p atro n e m może zostać ad w o k at, k tó ry m a co n a jm n ie j p ięcio letn i staż w w y k o n y w a n iu zaw odu adw o k ack ieg o i d a je pod w zg lęd em zaw odow ym rę k o jm ię n ależyteg o p rzy g o to w an ia a p lik a n ta do zaw odu adw okackiego. P a tro n a w yzn acza k ie ro w n ik zespołu lu b b iu ra, zaw iad am iając o ty m niezw łocznie ra d ę ad w o k ack ą. D ziekan rad y m oże w ciągu 14 d n i zgłosić sp rz e c iw p rzeciw ko w y zn aczen iu k o n k re tn e g o p atro n a. O k res odbyw ania p ra k ty k i pod k ie ru n k ie m jednego p a tro n a p o w in ien być nie k ró tszy niż sześć m iesięcy i n ie dłuższy niż rok. W o k resie ap lik acji a p lik a n t obow iązany jest: a) o p raco w y w ać p ism a i w n io sk i o ra z p rzy g o to w y w ać k o resp o n d en cję, b) p rzeg ląd ać i b ad ać w sąd ach i u rz ę d a c h a k ta, c) w m ia rę m ożności asy sto w ać p rzy p rz y jm o w a n iu k lien tó w i p rzy w y stę p o w a n iu p a tro n a p rzed sądem, d) zastęp o w ać p a tro n a w p ro w ad zo n y ch p rzez niego sp raw ach. O czyw iście m oże m ieć m iejsce zastąp ien ie tak że innego a d w o k a ta z zespołu /.a w ied zą p a tro n a. A d w o k a t-p a tro n sk ła d a sp raw o zd an ie po u p ły w ie o k resu sześciom iesięcznego, w y k a z u ją c liczbę i ro d zaj sporządzonych przez ap lik an t» pism. P o zakończonej a p lik a c ji a p lik a n t p o w in ie n p rz y stą p ić d o eg zam in u a d w o k a c kiego. O dopuszczeniu do eg zam in u d e c y d u je ra d a adw o k ack a, k tó ra sp ra w d z a, czy zd ają cy o d b y ł u staw o w y o k res a p lik a c ji. N ależy tu je d n a k p o d k reślić, że zaliczenie p ra c y w zespole czy b iu rze n ie n a stę p u je w sposób m ech aniczn y. N ie zalicza się bow iem do czasu a p lik a c ji o k resu, w k tó ry m a p lik a n t bez u sp ra w ie d liw ien ia fa k ty c z n ie n ie w y k o n y w ał ciążących n a nim obow iązków ( 33 re g u la m in u a p lik a c ji ad w o k ack iej) lu b b y ł zaw ieszony w w y k o n y w an iu czynności zaw odow y ch (art. 97). Jeśli chodzi o o k resy u sp raw ied liw io n e g o n iew y k o n y w an ia obow iązk ó w, to zaliczeniu p o d leg ają ty lk o o k resy n ie dłuższe (każdorazow o) niż m ie sięczne. W w y p adkach w y ją tk o w y c h ra d a adw o k ack a m oże zaliczyć u sp ra w ie d liw io n y o k res nieobecności dłuższy niż m iesiąc, lecz nie p rz e k ra c z a ją c y 3 m iesięcy. J S? e r-e j r.a te n te m a t p isałem w w y m ien io n y m ju ż w yżej a rty k u le : A p lik acja a d w o k a c k a (De leg e la ta e t de lege fe re n d a ). Je ś li chodzi o ró żn ice w w y n a g ra d z a n iu p a tr r w chw ałę W ydz. W yk. NRA z dnia r. ( P a le stra n r 3/1963, s. 84).

6 10 Zdzisław Krzemiński N r 2 (74) E g z a m n ad w o k acki ta k ja k i p rzed tem m oże być pow tó rzo n y ty lko je d e n raz. K om isja egzam in acy jn a (nie rad a) m oże w w y p ad k ach w y jątk o w y ch zezw o lić a p lik a n to w i na p rzy stąp ie n ie po ra z trz e c i do egzam inu, jed n ak ż e obow ią z u je tu ta j te rm in w yznaczony p rz e z k o m isję (art. 92). A p lik an t, k tó ry nie zostan ie w p isan y n a listę adw o k ató w w ciągu ro k u od d aty złożenia egzam inu, podlega sk re śle n iu z listy ap lik a n tó w (art. 91). W sta ry c h p rz e p isa c h o k re s ten fiył dłuższy, gdyż w ynosił 2 la ta, sam o zas sk re śle n ie było p o tra k to w a n e fa k u lta ty w n ie. S y tu a c ja określona w a rt. 91 m oże m ieć m iejsce w ów czas, gdy a p lik a n t n ie złoży w n io sk u o w pis, b ądź też w ów czas, gdy M in ister S p raw ied liw o ści sk o rz y sta z przy słu g u jąceg o m u p ra w a w eta co do w pisu. N ow a u sta w a m ów i ty lk o o a p lik a c ji w zesp o łach ad w o k ack ich lu b w społeczn y c h b iu ra c h pom ocy p raw n ej. A p lik acja >u a d w o k a ta w y k o n u jąceg o zaw ód in d y w id u a ln ie 4 je s t n a przyszłość niedopuszczalna. P o w sta je je d n a k n ie ty lk o te o re ty czn y, ale i p rak ty czn y problem, czy aplik a n c i, k tó rz y a p lik u ją n a p o d staw ie a r t. 79 s ta re j u sta w y u ad w o k ata p ra k ty k u ją c e g o in d y w id u aln ie, m ogą tę a p lik a c ję u kończyć u tegoż p a tro n a. T łum acząc w e rb a ln ie p rzep is a rt. 88 n ow ej u staw y, m o żn a b y udzielić na postaw io n e p y ta n ie odpow iedzi n eg aty w n ej. Je d n a k ż e do in n eg o w n io sk u dojdziem y po zapoznaniu się z p rzepisam i p rzejścio w y m i now ej u sta w y. O tóż ja k wy:n;k a z treści a rt. 109 u st. 2, ap lik an ci adw okaccy, w p isani n a listę ap lik a n tó w adw o k ack ich przed dniem 1 lipca 1961 r., o d b y w a ją a p lik a c ję n a zasad ach obow iązujących do dnia 20 g ru d n ia 1958 r.. S koro zaś ta k, to należy p rz y ją ć, że ap lik an ci w pisani przed w y m ien io n ą d a tą n a listę ap lik a n tó w m ogą k o n ty n u o w a ć a p lik a c ję u adw o k ató w p ra k ty k u ją c y c h in d y w id u aln ie. J e s t to co p ra w d a n iew ielk a ju ż g ru p a, k tó ra w ciągu n ajb liższy ch m iesięcy p rz y stą p i do eg zam in u adw okackiego. IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna. P rzed e w szystk im należy -zaznaczyć, że in s ty tu c ja odpow iedzialności d y sc y p lin a rn e j uległa w now ych p rz e p isa c h zasacni-czej zm anie. Ta zm ian a odnosi się w k o n sek w en cji tak że do odpow iedzialności d y scy p lin arn e j ap lik an tó w. A rt. 93 now ej u staw y głosi, że adw okaci i a p lik a n c i p o d leg ają odpow iedzialności d y sc y p lin a rn e j na rów nych zasadach. R eg u ła ta zna p ew ne w y ją tk i. J e ś li chodzi o zm iany, to są cn e w idoczne p rzed e w szy stk im w zak resie liczby p rzew id zianych przez u sta w ę k ar. D rabina k a r zo stała w now ej u sta w ie znaczn ie ro zbudow ana. O becnie istn ie ją n a stę p u ją c e k a ry d y scy p lin arn e (art. 91): 1) upom n ien ie, 2) n ag a n a, 3) k a ra pieniężna, 4) zaw ieszenie w czynnościach zaw o d o w y ch na o k res od trzech m iesięcy do dw óch la t, 5) p rzen iesien ie siedziby, <j) pozb aw ien ie p ra w a w y k o n y w an ia zaw odu a d w o k a ta na o k res od jed n eg o ro k u do la t pięciu, 7) w y d alenie z a d w o k atu ry. A rt. 97 stan o w i, że w sto su n k u do a p lik a n tó w ad w o k ack ich nie orzeka się k a ry p ien iężn ej i k a ry pozbaw ienia p ra w a w y k o n y w a n ia zaw odu. A p lik a n t zatem m oże być u k a ra n y n astę p u ją c y m i k a ra m i d y scy p lin arn y m i: u pom nieniem, n ag an ą, zaw ieszen iem w czynnościach zaw odow ych, p rzen iesien iem siedziby, w y d alen iem z a d w o k a tu ry. * S ta ra u sta w a znała dw ie fo rm y w y k o n y w a n ia zaw o d u ad w o k ackie g o. J a k w y n ik ało /. a rt. 3, w y k o n y w a n ie zaw odu ad w o k ac k ie g o o d b y w a się w zesp o łach ad w o k ackic h lu b in d y w id u a ln ie. N a to rria st now a u sta w a zasadniczo znosi p ra k ty k ę in d y w id u a ln ą. Je d y n ie a rt. 110 p rzep isó w p rzejścio w y c h p ozw ala a d w o k a to m w y k o n u ją c y m d o ty ch czas zaw ód In d y w id u aln ie n a dalsze p ro w a d z e n ie p ry w a tn e j k a n c e la rii p rzez ro k. M in ister S p ra w ie d liw ości m eże te n o k res p rzed łu ży ć w u zasad n io n y ch w y p a d k a c h, p rzy czym sam w n io se k z a in te re so w a n e g o m u^i być zao p in io w an y przez N aczeln ą R a d ę A dw o k ack ą. Z te k s tu p rzep isu w ynika, że treść opinii NRA nie w iąże M inistra.

7 Nor 2 (74) A d w o k a c i w a rsza w scy w o k resie re w o lu c ji A d w o k at lu b a p lik a n t ad w o k ack i, p rzeciw ko k tó ry m toczy się p o stęp o w an ie d y scyplin arn e lu b k a rn e, m oże być tym czasow o zaw ieszony w czynnościach zaw o dow ych, jeżeli tego w y m ag a in te re s społeczny. Czas trw a n ia zaw ieszen ia a p lik a n ta w czynnościach n ie zalicza się do o k resu obow iązkow ej a p lik a c ji (art. 94 i 97). K ary d y scy p lin arn e u p o m n ien ia i n agan y m ogą być w y m ierzo n e p rzez d z iekana ra d y ad w o k ack iej. O d tej decyzji p rzy słu g u je odw ołanie do kom isji d y sc y p lin a rn e j. N ato m iast zeb ran ie zespołu lu b k iero w n ik zespołu m oże udzielić członkow i zespołu lu b a p lik a n to w i adw o k ackiem u o strzeżenia (art. 29). Od te j d ecy zji o d w o łan ie nie p rzy słu g u je. H A L IN A KIEPURSKA Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji Przed rewolucją 12 lipca 1876 r. zniesiono w K ró lestw ie sądy polskie, a n astep n eg o d n ia w p ro w adzono now ą o rg an izację sąd o w n ictw a o p a rtą na refo rm ie ro s y jsk ie j z 1864 r. Jed n o cześn ie językiem urzęd o w y m sta ł się język rosyjski. R e fo rn re uległa tak że a d w o k a tu ra. N a m iejsce poprzed n ich sto p n i (p atro n ó w, a d w o k a tó w i m ecenasów ) *, u zy sk iw an y ch iw drodze egzam inów p ań stw o w y ch, w prow adzono te ra z jed en : ad w o k ató w przysięgłych (pom ocnicy a d w o k ató w i o b ro ń cy p ry w a tn i zostali p o w o łani nieco później). D aw ni członkow ie p a le s try o trzy m ali ty tu ł a d w o k a ta przysięgłego p o zd an iu eg zam in u z jęz. rosyjskiego. W początk o w y m o k resie po w p ro w ad zen iu refo rm y za sto łam i sędziow skim i sp o ty k a n o się z sąd o w n ik am i p o lsk im i, w ięc n ie odczuw ało się ta k d o tk liw ie w p ro w ad zo n ej zm iany 2. S ta n te n nie trw a ł je d n a k długo. P ow oli zaczęto obsad zać sta n o w isk a p rzy b y ły m i z R osji c a rsk im i u rzędnik am i. P o lity k a ta, acz pow olna, d z ia ła ła skutecznie. W trzy d zieści la t później, w r. 1906, n a 590 sądow n ik ó w W K ró lestw ie P olskim zn ajd zie się ty lko 24 P olaków, tj. zaled w ie 4% 3. N ow a org an izacja sąd o w n ictw a pozo staw iła dla ludności m iejsco w ej, poza n iższym i sta n o w isk a m i w sądach, n o ta r ia t i ad w o k a tu rę. P rzep isy n ow ej p ro c e d u ry sąd o w ej poddały ad w o k ató w zu p ełn ej w ładzy sądów. O gólne zgro m ad zen ia sąd ó w o k ręg o w y ch m ianow ały ad w o k ató w, one też były sąd a m i d y scy p lin arn y m i. O d w o ła n ia od ich decyzji ro z p a try w a ła Izba S ądow a, a w dalszej in s ta n c ji S e n a t K a sacyjn y. * W ch w ili re fo rm y b y ło w W arszaw ie 50 m ecenasów, 50 ad w o k ató w i 100 p a tro n ó w <A. Suligowski: L u d w ik M arczew ski, G az. Sąd. W arsz. 1928, s. 392). 2 Kraushar A.: C zasy są d o w n ictw a ro sy jsk ie g o w W arszaw ie ( ), W arsz a w a 3916, s P rz em ó w ien ie A. Peplowskiego na p ro cesie S trzem b o sza i S zy ffa ( G az. S ąd. W arsz. 19C6 nr 48. s ).

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44),

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44), A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 5/8(44), 106-112 1961 O R Z E C Z N IC T W O SĄ D U N A J W Y Ż S Z E G O W S P R A W A C H A D W O K A C K I C H 1 O R Z E C

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym. Palestra 8/11(83), 43-52

Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym. Palestra 8/11(83), 43-52 Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym Palestra 8/11(83), 43-52 1964 N r 11 (83) Naruszenie prawa mater, jako podstawa rewizji 43 p ie n ie w razie

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku Protokół dodatkowy Nr 1 z dnia 6 marca 1975 roku do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w kółkach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r. Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24,

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24, Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 297-302 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosy Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Palestra 8/11(83), 22-32 1964 22 Florian D o ro iau N r 11 (83) Z w rócić n

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73 Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73 1964 50 N a c zeln a R a d a A d w o k a c k a N r 2 (74) W czasie o sta tn ie j w o jn y b y ł d w u k

Bardziej szczegółowo

Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej

Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej Studia Prawnoustrojowe nr 24, 147-159 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W W A R S Z A W I E PRZEW ODNIK l l 3 M A J-C Z E R W IE C 1 9 3 C R ZBIO RSW ^ ^ N 4 R?J>

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 1964 20 Halina Kiepura k a N r 4 (76) * W yw ody pow yższe s ą w y razem w ieloletniego d o św

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Ossowska Od całki Lebesgue a do projektu Manhattan : historia lwowskiej szkoły matematycznej. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Katarzyna Ossowska Od całki Lebesgue a do projektu Manhattan : historia lwowskiej szkoły matematycznej. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Katarzyna Ossowska Od całki Lebesgue a do projektu Manhattan : historia lwowskiej szkoły matematycznej Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 425-430 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T

Bardziej szczegółowo

Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych

Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Palestra 8/1(73), 5-8 1964 WŁADYSŁAW CHOJNOW SKI Przepisy przejściowe

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym. Studia Prawnoustrojowe nr 26,

Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym. Studia Prawnoustrojowe nr 26, Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym Studia Prawnoustrojowe nr 26, 157-169 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 26 2014 A rkadiusz M onkiew

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Lucjan Ostrowski Zarzut potrącenia w procesie adhezyjnym. Palestra 7/7-8(67-68), 35-41

Lucjan Ostrowski Zarzut potrącenia w procesie adhezyjnym. Palestra 7/7-8(67-68), 35-41 Lucjan Ostrowski Zarzut potrącenia w procesie adhezyjnym Palestra 7/7-8(67-68), 35-41 1963 N r 7 8 (67 68) Z arzut potrącenia w procesie a d h ezyjn y m 35 p rz e k a z u ją in n y m sąd o ta n iż sądy

Bardziej szczegółowo

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Studia Prawnoustrojowe nr 24, 233-242 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 27 marca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/113/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 19 marca 2015 r. ZE URZĘY JEÓZTA LŚLĄE, 27 2015 P 1376 UCHAŁA R V/113/15 RAY EJEJ RCŁAA 19 2015 b ó ó ą 4,5% ( ą ), 18 2 15 8 1990 ą g ( U 2013 594, óź 1) ) ą 12 1 26 ź 1982 źś ( U 2012 1356, óź 2) ) R, ę: 1 1 U ś bę ó

Bardziej szczegółowo

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 770239"2942

Janusz Paczocha i. Cena 1,50 Zł (w tym8% VAT) ^ SojuszLewicy 9 7702392942 977023929420432 REKLAMA Kandydat na Prezydenta Bytomia 9 770239"2942 Z Y C I E B Y T O M S K I E U k a z u je się o d 1 9 5 6 r. w B y to m iu i R a d z io n k o w ie 32 (2875) 6.0 8.2 0 1 2 PL ISSN 0239-2941

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 157892 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 274430 IntC l5: B66B 25/00 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (22) D ata zgłoszenia: 26.08.1988 (54)

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

Michał Lasota, Adam Zienkiewicz Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych. Studia Prawnoustrojowe nr 9,

Michał Lasota, Adam Zienkiewicz Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych. Studia Prawnoustrojowe nr 9, Michał Lasota, Adam Zienkiewicz Dyrektywy interpretacyjne umów międzynarodowych Studia Prawnoustrojowe nr 9, 423-432 2009 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 9 2009 M ichał Lasota, Adam Z ienkiewicz

Bardziej szczegółowo

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43

Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie. Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43 Jerzy Święch Katedra Historii Literatury Polskiej I UMCS w Lublinie Biuletyn Polonistyczny 10/30, 40-43 1967 - 40 - Asystent P io tr N o w a c z y ń s k i 1. "Litania do Marii Panny" Jerzego L ieb erta

Bardziej szczegółowo

Przemysław Krzykowski Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej

Przemysław Krzykowski Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej Przemysław Krzykowski Znaczenie zasady praworządności przy wydawaniu decyzji administracyjnych przez organy administracji publicznej Studia Prawnoustrojowe nr 9, 215-230 2009 UWM S tu d ia P raw n o u

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60

Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60 Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 M agda

Bardziej szczegółowo

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907. Palestra 8/2(74), 11-20

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907. Palestra 8/2(74), 11-20 Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 Palestra 8/2(74), 11-20 1964 Nor 2 (74) A d w o k a c i w a rsza w scy w o k resie re w o lu c ji 1905 1907 11 A d w o k at lu b a p lik

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

' l i i B k P i i Ł...

' l i i B k P i i Ł... ora 1 SPIS ZAW ARTOŚCI TECZKI ' l i i B k P i i Ł...... I/2. Dokumenty (sensu stricto) dotyczące osoby relatora. I/3. Inne materiały dokumentacyjne dotyczące osoby relatora II. Materiały uzupełniające

Bardziej szczegółowo