Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11"

Transkrypt

1 Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów Palestra 8/2(74),

2 Z D ZISŁA W KRZEMIŃSKI A plikacja adw okacka w świetle nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 1964 r. w eszła w życie u sta w a z d n ia 19.XII.1963 r. o u stro ju a d w o k a tu ry (Dz. U. N r 57, poz. 309).1 Z aw iera ona w iele now ych u n o rm o w ań p o d staw o w y ch im stytucyj zaw odu adw okackiego. O dnosi,się to m iędzy in n y m i tak że do in s ty tu c ji a p lik a c ji ad w o k ack iej. Z ad an iem n in iejszeg o a rty k u łu je s t om ów ić novum tek sto w e, k tó re zm ienia (profil a p lik a c ji adw o k ack iej. Z e zro zu m iały ch w zględów ro zw ażan ia sw o je ograniczam do k ilk u p o d staw o w y ch ty lk o k w estii dotyczących ap lik acji. I. Wpis na listę. W edług s ta ry c h p rzep isó w k a n d y d a t na a p lik a n ta m u siał o d pow iadać licznym w aru n k o m. M usiał w ięc: a) d aw ać rę k o jm ię w y k o n y w a n ia zaw odu zgodnie z zad an iam i a d w o k a tu ry w P olsce L udow ej, b) posiadać o b y w atelstw o polskie i korzy stać iw p e łn i z p ra w publiczn y ch i o b y w atelsk ich p ra w honorow ych, c) m ieć p e łn ą zdolność do czynności p ra w n y c h, d) m ieć n ie sk a z ite ln y c h a ra k te r, e) posiad ać ukończone w yższe stu d ia p ra w n icze z p rz e p isa n y m i eg zam inam i, f) odbyć a p lik a c ję sąd o w ą zakończoną zdanym egzam inem sędziow skim (ten o statn i w a ru n e k obow iązyw ał dopiero od d n ia 1 lipca 1961 r. n a p o d staw ie rozporządzenia M in istra S p raw ied liw o ści z d n ia 7.XI.1960 r. o a p lik a n ta c h i aseso rach sądow ych Dz. U. N r 51, poz. 301). N ow e p rzep isy u trzy m ały w szy stk ie w y m ien io n e w yżej w aru n k i. Je d y n ie w art. 63 ust. 5 um ieszczono obok dotychczasow ego te k s tu zdanie, w m yśl k tórego n a ró w n i z a p lik a c ją sądow ą tra k to w a n a je s t a p lik a c ja p ro k u ra to rs k a zakończona eg zam in em p ro k u rato rsk im. D opiero w ięc po odbyciu ap lik a c ji sąd o w ej lu b p ro k u ra to rs k ie j, zakończonej złożonym pom yślnie egzam inem, będzie m ożna u b ieg ać się o w p is na listę a p lik a n tó w adw okackich. M oże się zdarzyć, że w n iek tó ry ch w ięk szy ch izbach ad w o k ackich liczba s ta r a ją c y c h się o w pis na listę znacznie p rzew y ższy liczbę w o lnych m iejsc. W ty m w y p a d k u m ożliw e je st urząd zen ie eg zam in u k w alifik acy jn eg o d la k a n d y d a tó w n a ap lik an tó w. R eg u lam in tak ieg o eg zam in u zo stał u ch w alo n y przez N aczelną R ad ę A d w o k ack ą jeszcze w 1957 r. ( P a le stra n r 4/1957, s. 102 i n.). F o rm aln ie re g u la m in te n obow iązuje do chw ili obecn ej, chociaż ze w zględu n a m ały ostatn io n a p ły w k an d y d ató w nie m a on p rakty czn ego zastosow ania. II. Uprawnienia. A rty k u ł 83 s ta re j u sta w y stan o w ił, że a p lik a n t a d w o k a c k i m ógł zastępow ać ad w o k ata w sąd ach i u rzędach z w y ją tk ie m S ądu N a j w yższego. U p o w ażn ien ia do zastęp stw a u d zielał ad w o k at, k tó ry p ro w adził sp raw ę. N a tle tego te k stu p o w staw ały w d o k try n ie i p ra k ty c e sąd o w ej w ątp liw o ści. I ta k z astanaw iano się n ad tym, czy a p lik a n t ad w o k ack i m ógł w y stęp o w ać przed okręg o w y m sąd em ubezpieczeń lu b p rzed T ry b u n a łe m U bezpieczeń Społecznych. P o d o b n ie p o w staw ały w ątp liw o ści przy o k re ś la n iu u p ra w n ie ń a p lik a n ta w zakresie i W dalszym ciągu a rty k u łu u sta w a o u s tro ju a d w o k a tu ry z d n ia 27.VI.1950 r. b ędzie n a z y w a n a s ta rą u sta w ą, a p rzep isy w n ie j z a w a rte sta ry m i p rz e p isa m i, n ato m iast u sta w a z dnia ]9.XII.1963 r. n azy w a n a b ędzie n o w ą u sta w ą, a n o rm y w n iej z a w a rte n o w y m i p rz e p isa m i.

3 N r 2 (74) A p lik a c ja a d w o k a c k a w św ie tle n o w y c h p rzep isó w obrony przed są d a m i w ojskow ym i. N aczelna R ada A dw okacka u c h w a łą W y d ziału W ykonaw czego z d n ia 11.IX.1959 r. ( P alestra n r 11/1959, s. 124) p rz y ję ła za obow iązu jącą zasadę, że ap lik an ci ad w okaccy nie m a ją u p ra w n ie ń do z astęp o w an ia ad w o k ató w przed są d a m i w ojskow ym i. Ściem niającą w y k ła d n ię w ym ienionego w yżej p rzep isu zaw iera ta k ż e pism o M in istra S p raw ied liw o ści do N RA z d n ia 10. X r. n r A 29<6/61, k tó re w y jaśniło, że aplik an ci adw okaccy w p isan i n a listę przed 1.VII.1961 r. n ie m a ją p ra w a zastępow ać a d w o k ató w w sąd ach w ojew ódzkich ja k o sądach p ie rw sz e j in sta n c ji zarów no w sp raw ach cy w iln y ch, ja k i w sp raw ach k a rn y c h. Po odbyciu 18 m iesięcy a p lik a c ji dopuszczalne je s t w y stęp o w an ie a p lik a n tó w p rzed sąd am i w ojew ó dzkim i ja k o sąd am i d ru g iej ins'tancji w sp raw ach cy w iln y ch i k a r nych. S tan o w isk o to zn ajd o w ało u zasad n ien ie w tek ście a rty k u łu 1C5 s ta re j u staw y, k tó ry stanciw ił, że ap lik an ci w p s a n i na listę p rzed 1 lipca 1961 r. o d b y w a ją a p lik a c ję n a zasadach p o p rzed n io obow iązu jący ch. N ato m iast o g ran iczen ia te n ie odnosiły się do a p lik a n tó w w p isan y ch n a listę po d n iu 1.VII.1961 r. Istn ia ła w ięc rozbieżność m iędzy te k ste m art. 83 s ta re j u staw y a o b o w iązu ją cą i p rz y ję tą w y k ła d n ią tego p rzepisu, u zasad n iającą konieczność zn o w elizow an ia tego przepisu. W now ej u staw ie zastosow ano in n ą te c h n ik ę re d a k c y jn ą. M ianow icie w tek ście a r t. 90 w ym ieniono w sposób w y czerp u jący sądy oraz organy, p rzed k tó ry m i a p lik a n t m oże zastęp o w ać adw o k ata. W edług tego p rzep isu aiplikant ad w o k ack i m oże w p ierw szy m ro k u a p lik a c ji zastęp o w ać a d w o k a ta w sąd zie p o w iato w y m, w sądzie okręgow ym ubezpieczeń społecznych, w sądzie w o jew ó d zk im o rz e k a ją cym jak o d ru g a in s ta n c ja i przed o rg an am i a d m in istra c ji p aństw o w ej, a począw szy od dru g ieg o ro k u a p lik a c ji ponad to w sądzie w ojew ódzkim o rz e k a ją c y m ja k o p ierw sza in stan cja. W św ietle pow yższego należy zatem p rzy jąć, że a p lik a n t adw o k ack i nie m oże zastęp cw ać ad w o k ata an i p rzed sąd em i w ojskow ym i, a n i p rzed k o m isjam i d y scy p lin arn y m i. Nie będzie też m ógł w y stęp o w ać przed Sądem N ajw yższym i T ry b u n ałem Ubezipieczeń Społecznych. W n cw ej u staw ie nieco odm iennie niż dotychczas u reg u lo w ana została k w estia w y sta w ia n ia su b sty tu c ji aplik an to w i. M ianow icie obecnie u p o w ażn ien ia do z a stę p o w an ia udziela ap lik a n to w i ad w o k at p row adzący sp raw ę za zgodą k ie ro w n ik a zespołu albo spoiecznego b iu ra pom ocy p raw n ej. D otychczas sp raw a ta b y ła u reg u lo w an a nieco inaczej, w edług bow iem s ta re j u sta w y u pow ażnienia u dzielał ad w o k at, k tó ry pro w ad ził spraw ę. W ty c h w a ru n k ach słu szn ie przy jm o w an o, że a p lik a n t był należycie leg ity m o w an y, jeżeli złożył u p o w ażn ien ie podpisan e przez ustan o w io n eg o w sp raw ie a d w o k ata, choćby nie b y łe zgody p a tro n a i k iero w n ik a zespołu. P rzeciw ko ta k ie j w y k ła d n i (p rzy zn ajm y zgodnej z b rzm ien iem przepisów ) podnoszono zarzu ty w sk a z u ją c n a to, że tego ro d z a ju p ra k ty k a pozbaw ia p a tro n a k c n tro li n a d p rzeb ieg iem a p lik a c ji i u m ożliw ia ap lik an to w i p row adzenie, w b rew u staw ie, sp raw na w ła sn y ra c h u n e k. D latego też W arszaw ska R ada A dw okacka pow zięła w 1962 r. ( P a le stra n r 7/1962) uch w ałę, że k o rzystan ie z zastęp stw a a p lik a n ta pow inno m ieć m iejsce za w ied zą i zgodą ak tu aln eg o p a tro n a i k iero w n ik a zespołu. Jeszcze inaczej u reg u lo w an o to zag ad n ien ie w R eg u lam in ie a p lik a c ji a d w o k ackie j o ra z k ształcen ia i egzam inu ap lik a n tó w adw o k ack ich (,.P a le s tra n r 7 8/1963, s. 141). O tóż w 11 tego re g u la m in u czytam y, że,,p a tro n m oże zlecić a p lik a n to w i zastąp ien ie innego członka zespołu z m ocy u p o w ażn ien ia udzielonego przez tegoż członka w d a n e j sp ra w ie. Zgoda zatem k iero w n ik a zespołu w ed łu g p rzep isó w regulam in u b y ła zbyteczna.

4 8 Zdzisław Krzemiński N r 2 (74) O becnie w obec w y raźn eg o b rzm ien ia a rt. 90 n o w ej u sta w y (ust. 2) n ależało b y p o stu lo w ać zm ian ę 11 R eg u lam in u a p lik a c ji ad w o k ack iej o raz p rzy sto so w an ie b rz m ie n ia teg o p rz e p isu do zasad w y rażo n y ch w ustaw ie. W p odobny sposób p o w in n a ulec zmiainie u ch w ała W arszaw sk iej R ad y A dw okackiej., Z a ró w n o now a, ja k i s ta ra u sta w a n ie re g u lu ją zag ad n ien ia u p ra w n ie n ia a p lik a n ta do sam odzielnego p o d p isy w an ia p ism procesow ych. N ato m iast zag ad n ien ie to je s t w y raźn ie u reg u lo w an e w cyt. w yżej R eg u lam in ie a p lik a c ji ad w o k ack iej oraz k sz ta łc e n ia i eg zam in u ap lik a n tó w adw okackich. T a k w ięc w 17 tego reg u lam in u czy tam y, że u p ow ażnienie do zastęp stw a n ie u p o w ażn ia a p lik a n ta adw o k ack ieg o do p o d p isy w an ia w im ien iu zastępow anego a d w o k a ta pism pro ceso w y ch. Z asad a ta w obec b ra k u in n y ch dyspozycji w n ow ej u sta w ie pow in n a m ieć p e łn e zasto so w an ie w p ra k ty c e sąd o w ej.2 S koro m ow a o u p ra w n ie n ia c h a p lik a n ta, to n ależy p rzy o k azji om ów ić zag ad n ien ie p ra w pracow niczych. D o te j p o ry k w estia ta n a su w a ła w iele w ątp liw o ści, m. in. d latego, że te k s t -stare} u sta w y nic n a ten te m a t n ie m ów ił. Ze w zględ u zaś n a to, że w zajęciach a p lik a n tó w m ieściły się elem en ty nie ty lk o p racy, ale ta k ż e n a u k i, p o w staw ały np. w ątp liw o ści, w ja k im zakresie k o rz y s ta ją o n i z urlopów. K w estię tę ro z strz y g n ą ł w reszcie W ydział W ykonaw czy N RA z d n ia 24.IV.1953 r. ( B iul. N R A 1956 r. n r 1, s. 74) w y ja śn ia ją c, że a p lik a n c i m a ją p ra w o do m iesięcznego u rlo p u w ypoczynkow ego, p raw o do ubezpieczenia o raz p ra w o do d o datkow ego m iesięcznego u rlo p u p rzed egzam inem. Z asad a ta zo stała u trz y m a n a w cy to w an y m ju ż w yżej re g u la m in ie a p lik a c ji ad w o k ack iej ( 9). O becnie zagad n ien ie to doczekało się u staw o w eg o unorm o w an ia. M ianow icie a rt. 89 ust. 3 now ej u sta w y stan o w i, że do a p lik a n tó w z a tru d n io n y ch w z e sp o łach sto su je się ogólne przep isy u sta w o d a w stw a p racy dotyczące p raco w n ik ó w um y sło w y ch. W ym ieniona w yżej u ch w ała W ydziału W ykonaw czego N RA m ia ła b y je d n a k n a d a l zastosow anie, jeśli chodzi o p rzy zn an ie a p lik a n to m p ra w a do dodatkow ego m iesięcznego u rlo p u przedeg zam in acy jn eg o. W tekście a rt. 89 now ej u sta w y opuszczono co p ra w d a zdanie tra k tu ją c e o a p lik a n ta c h ze społecznych b iu r pom ocy p ra w n e j, je d n a k ż e je s t to okoliczność o.tyle bez znaczenia, że w ty c h b iu ra c h w szyscy p ra c u ją c y, tzn. ad w o k aci, ap lik an ci i u rzęd n icy, k o rz y sta ją z u staw o d aw stw a p racy (art. 5). N ależy ta k ż e w sk azać n a b ard zo w ażn e novum dotyczące tzw. z aję ć uboczn y ch a p lik a n tó w. J a k w y n ik a z a rt. 86 now ej u sta w y, a p lik a n t m u si m ieć zgodę ra d y ad w o k ack iej n a k ażd e zajęcie uboczne. W edług p rzepisów sta re j u sta w y obow iązek u z y sk iw a n ia zgody n ie odnosił się do p ra c y n au k o w ej, ped ag o g iczn ej, lite ra c k ie j, a rty sty c z n e j i p u b licystycznej. III. Czas trwania aplikacji. N a w stę p ie należy p rzy p o m n ieć, że dotychczas m ieliśm y w łaściw ie dw ie g ru p y a p lik a n tó w, ró żn iące się o k resem trw a n ia a p lik a c ji i sto p n iem p rzy g o to w an ia do w y k o n y w an ia zaw odu. O bok bow iem a p lik a n tó w w p isan y ch n a listę b ezp o śred n io po u k o ńczeniu stu d ió w p ra w n iczych bez o d b y cia ap lik a c ji sąd o w ej, istn ia ła jeszcze d ru g a g ru p a a p lik a n tó w m ający ch za sobą o d b y tą a p lik a c ję sądow ą i zdany eg zam in sędziow ski. P ierw szą g ru p ę a p lik a n tó w obow iązyw ała a p lik a c ja trz y le tn ia, d ru g ą n a to m ia st ty lk o d w u le tn ia. W a ru n e k odb} cia u p rzed n io a p lik a c ji sądow ej został w p ro w adzo n y w życie z d n iem 1 lip ca 1961 r. n a p o d staw ie 25 rozp o rząd zen ia M in istra S p ra w ie d li 2 Z ag a d n ie n ie to o m aw iam szerzej w a rty k u le : A p lik a c ja ad w o k a c k a (de leg e la ta et de le g e fe re n d a ), P a le s tra n r 6/1963, s. 9 i n. o raz w k o m e n ta rz u zb io ro w y m (S. Janczew ski, Z. Krzemiński, w. Pociej, W. Z y wieki: U stró j a d w o k a tu ry, s. 181 i n.)-

5 N r 2 (74) Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów 9* w ości z d n ia 7 listo p ad a 1960 r. o a p lik a n ta c h i aseso rach sąd o w y ch (Dz. U N r 51, poz. 301). N ow a u sta w a w a rt. 109 u z n a je p ra w a n a b y te przez a p lik a n tó w stan o w iąc, że a p lik an ci w p isani n a listę w d n iu w ejścia w życie u sta w y są a p lik a n ta m i a d w o k ack im i w ro zu m ien iu u sta w y o u s tro ju a d w o k a tu ry. W te n sposób u trz y m a n y został p rz y n a jm n ie j n a ra z ie p o dział n a dw ie g ru p y o ró żn y ch u p ra w n ie n ia c h (np. co do długości okresu trw a n ia ap lik a cji, co do u p ra w n ie ń a p lik a n ta do w y s tę pow ania przed sądam i, w reszcie co do w ysokości w y n ag ro d zen ia).3 N ow a u sta w a w p ro w ad za trz y le tn ią a p lik a c ję ad w o k ack ą (art. 63 u st. 5). P r z y d zielenie do zepołu adw okackiego lu b społeczego b iu ra pom ocy p ra w n e j n a s tę p u je n a m ocy decyzji d ziek ana ra d y, k tó ry w m iarę m ożności u w zg lęd n ia ży czenia k iero w n ik a zespołu lu b b iu ra o raz a p lik a n ta. Z te k s tu a rt. 89 w y n ik a, że do. k iero w n ik a zespołu lu b b iu ra należy k iero w an ie p ra c ą ap lik a n ta. N a to m ia st ra d a adw o k ack a sp ra w u je ogólne k iero w n ictw o n a d kształcen iem a p lik a n tó w (art. 87). U sta w a nie uży w a w tek ście o k reślen ia p a tro n. N ie znaczy to je d n a k, żeby ta in s ty tu c ja została sk aso w an a. N ależy przy p o m n ieć, że cy to w an y ju ż k ilk a k ro t nie re g u la m in ap lik a c ji ad w o k ack iej re g u lu je szczegółow e k w estie zw iązan e z tzw. p a tro n a te m. W arto tu p rzy p o m n ieć 3 tegoż re g u la tn in u stan o w iący, że p atro n e m może zostać ad w o k at, k tó ry m a co n a jm n ie j p ięcio letn i staż w w y k o n y w a n iu zaw odu adw o k ack ieg o i d a je pod w zg lęd em zaw odow ym rę k o jm ię n ależyteg o p rzy g o to w an ia a p lik a n ta do zaw odu adw okackiego. P a tro n a w yzn acza k ie ro w n ik zespołu lu b b iu ra, zaw iad am iając o ty m niezw łocznie ra d ę ad w o k ack ą. D ziekan rad y m oże w ciągu 14 d n i zgłosić sp rz e c iw p rzeciw ko w y zn aczen iu k o n k re tn e g o p atro n a. O k res odbyw ania p ra k ty k i pod k ie ru n k ie m jednego p a tro n a p o w in ien być nie k ró tszy niż sześć m iesięcy i n ie dłuższy niż rok. W o k resie ap lik acji a p lik a n t obow iązany jest: a) o p raco w y w ać p ism a i w n io sk i o ra z p rzy g o to w y w ać k o resp o n d en cję, b) p rzeg ląd ać i b ad ać w sąd ach i u rz ę d a c h a k ta, c) w m ia rę m ożności asy sto w ać p rzy p rz y jm o w a n iu k lien tó w i p rzy w y stę p o w a n iu p a tro n a p rzed sądem, d) zastęp o w ać p a tro n a w p ro w ad zo n y ch p rzez niego sp raw ach. O czyw iście m oże m ieć m iejsce zastąp ien ie tak że innego a d w o k a ta z zespołu /.a w ied zą p a tro n a. A d w o k a t-p a tro n sk ła d a sp raw o zd an ie po u p ły w ie o k resu sześciom iesięcznego, w y k a z u ją c liczbę i ro d zaj sporządzonych przez ap lik an t» pism. P o zakończonej a p lik a c ji a p lik a n t p o w in ie n p rz y stą p ić d o eg zam in u a d w o k a c kiego. O dopuszczeniu do eg zam in u d e c y d u je ra d a adw o k ack a, k tó ra sp ra w d z a, czy zd ają cy o d b y ł u staw o w y o k res a p lik a c ji. N ależy tu je d n a k p o d k reślić, że zaliczenie p ra c y w zespole czy b iu rze n ie n a stę p u je w sposób m ech aniczn y. N ie zalicza się bow iem do czasu a p lik a c ji o k resu, w k tó ry m a p lik a n t bez u sp ra w ie d liw ien ia fa k ty c z n ie n ie w y k o n y w ał ciążących n a nim obow iązków ( 33 re g u la m in u a p lik a c ji ad w o k ack iej) lu b b y ł zaw ieszony w w y k o n y w an iu czynności zaw odow y ch (art. 97). Jeśli chodzi o o k resy u sp raw ied liw io n e g o n iew y k o n y w an ia obow iązk ó w, to zaliczeniu p o d leg ają ty lk o o k resy n ie dłuższe (każdorazow o) niż m ie sięczne. W w y p adkach w y ją tk o w y c h ra d a adw o k ack a m oże zaliczyć u sp ra w ie d liw io n y o k res nieobecności dłuższy niż m iesiąc, lecz nie p rz e k ra c z a ją c y 3 m iesięcy. J S? e r-e j r.a te n te m a t p isałem w w y m ien io n y m ju ż w yżej a rty k u le : A p lik acja a d w o k a c k a (De leg e la ta e t de lege fe re n d a ). Je ś li chodzi o ró żn ice w w y n a g ra d z a n iu p a tr r w chw ałę W ydz. W yk. NRA z dnia r. ( P a le stra n r 3/1963, s. 84).

6 10 Zdzisław Krzemiński N r 2 (74) E g z a m n ad w o k acki ta k ja k i p rzed tem m oże być pow tó rzo n y ty lko je d e n raz. K om isja egzam in acy jn a (nie rad a) m oże w w y p ad k ach w y jątk o w y ch zezw o lić a p lik a n to w i na p rzy stąp ie n ie po ra z trz e c i do egzam inu, jed n ak ż e obow ią z u je tu ta j te rm in w yznaczony p rz e z k o m isję (art. 92). A p lik an t, k tó ry nie zostan ie w p isan y n a listę adw o k ató w w ciągu ro k u od d aty złożenia egzam inu, podlega sk re śle n iu z listy ap lik a n tó w (art. 91). W sta ry c h p rz e p isa c h o k re s ten fiył dłuższy, gdyż w ynosił 2 la ta, sam o zas sk re śle n ie było p o tra k to w a n e fa k u lta ty w n ie. S y tu a c ja określona w a rt. 91 m oże m ieć m iejsce w ów czas, gdy a p lik a n t n ie złoży w n io sk u o w pis, b ądź też w ów czas, gdy M in ister S p raw ied liw o ści sk o rz y sta z przy słu g u jąceg o m u p ra w a w eta co do w pisu. N ow a u sta w a m ów i ty lk o o a p lik a c ji w zesp o łach ad w o k ack ich lu b w społeczn y c h b iu ra c h pom ocy p raw n ej. A p lik acja >u a d w o k a ta w y k o n u jąceg o zaw ód in d y w id u a ln ie 4 je s t n a przyszłość niedopuszczalna. P o w sta je je d n a k n ie ty lk o te o re ty czn y, ale i p rak ty czn y problem, czy aplik a n c i, k tó rz y a p lik u ją n a p o d staw ie a r t. 79 s ta re j u sta w y u ad w o k ata p ra k ty k u ją c e g o in d y w id u aln ie, m ogą tę a p lik a c ję u kończyć u tegoż p a tro n a. T łum acząc w e rb a ln ie p rzep is a rt. 88 n ow ej u staw y, m o żn a b y udzielić na postaw io n e p y ta n ie odpow iedzi n eg aty w n ej. Je d n a k ż e do in n eg o w n io sk u dojdziem y po zapoznaniu się z p rzepisam i p rzejścio w y m i now ej u sta w y. O tóż ja k wy:n;k a z treści a rt. 109 u st. 2, ap lik an ci adw okaccy, w p isani n a listę ap lik a n tó w adw o k ack ich przed dniem 1 lipca 1961 r., o d b y w a ją a p lik a c ję n a zasad ach obow iązujących do dnia 20 g ru d n ia 1958 r.. S koro zaś ta k, to należy p rz y ją ć, że ap lik an ci w pisani przed w y m ien io n ą d a tą n a listę ap lik a n tó w m ogą k o n ty n u o w a ć a p lik a c ję u adw o k ató w p ra k ty k u ją c y c h in d y w id u aln ie. J e s t to co p ra w d a n iew ielk a ju ż g ru p a, k tó ra w ciągu n ajb liższy ch m iesięcy p rz y stą p i do eg zam in u adw okackiego. IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna. P rzed e w szystk im należy -zaznaczyć, że in s ty tu c ja odpow iedzialności d y sc y p lin a rn e j uległa w now ych p rz e p isa c h zasacni-czej zm anie. Ta zm ian a odnosi się w k o n sek w en cji tak że do odpow iedzialności d y scy p lin arn e j ap lik an tó w. A rt. 93 now ej u staw y głosi, że adw okaci i a p lik a n c i p o d leg ają odpow iedzialności d y sc y p lin a rn e j na rów nych zasadach. R eg u ła ta zna p ew ne w y ją tk i. J e ś li chodzi o zm iany, to są cn e w idoczne p rzed e w szy stk im w zak resie liczby p rzew id zianych przez u sta w ę k ar. D rabina k a r zo stała w now ej u sta w ie znaczn ie ro zbudow ana. O becnie istn ie ją n a stę p u ją c e k a ry d y scy p lin arn e (art. 91): 1) upom n ien ie, 2) n ag a n a, 3) k a ra pieniężna, 4) zaw ieszenie w czynnościach zaw o d o w y ch na o k res od trzech m iesięcy do dw óch la t, 5) p rzen iesien ie siedziby, <j) pozb aw ien ie p ra w a w y k o n y w an ia zaw odu a d w o k a ta na o k res od jed n eg o ro k u do la t pięciu, 7) w y d alenie z a d w o k atu ry. A rt. 97 stan o w i, że w sto su n k u do a p lik a n tó w ad w o k ack ich nie orzeka się k a ry p ien iężn ej i k a ry pozbaw ienia p ra w a w y k o n y w a n ia zaw odu. A p lik a n t zatem m oże być u k a ra n y n astę p u ją c y m i k a ra m i d y scy p lin arn y m i: u pom nieniem, n ag an ą, zaw ieszen iem w czynnościach zaw odow ych, p rzen iesien iem siedziby, w y d alen iem z a d w o k a tu ry. * S ta ra u sta w a znała dw ie fo rm y w y k o n y w a n ia zaw o d u ad w o k ackie g o. J a k w y n ik ało /. a rt. 3, w y k o n y w a n ie zaw odu ad w o k ac k ie g o o d b y w a się w zesp o łach ad w o k ackic h lu b in d y w id u a ln ie. N a to rria st now a u sta w a zasadniczo znosi p ra k ty k ę in d y w id u a ln ą. Je d y n ie a rt. 110 p rzep isó w p rzejścio w y c h p ozw ala a d w o k a to m w y k o n u ją c y m d o ty ch czas zaw ód In d y w id u aln ie n a dalsze p ro w a d z e n ie p ry w a tn e j k a n c e la rii p rzez ro k. M in ister S p ra w ie d liw ości m eże te n o k res p rzed łu ży ć w u zasad n io n y ch w y p a d k a c h, p rzy czym sam w n io se k z a in te re so w a n e g o m u^i być zao p in io w an y przez N aczeln ą R a d ę A dw o k ack ą. Z te k s tu p rzep isu w ynika, że treść opinii NRA nie w iąże M inistra.

7 Nor 2 (74) A d w o k a c i w a rsza w scy w o k resie re w o lu c ji A d w o k at lu b a p lik a n t ad w o k ack i, p rzeciw ko k tó ry m toczy się p o stęp o w an ie d y scyplin arn e lu b k a rn e, m oże być tym czasow o zaw ieszony w czynnościach zaw o dow ych, jeżeli tego w y m ag a in te re s społeczny. Czas trw a n ia zaw ieszen ia a p lik a n ta w czynnościach n ie zalicza się do o k resu obow iązkow ej a p lik a c ji (art. 94 i 97). K ary d y scy p lin arn e u p o m n ien ia i n agan y m ogą być w y m ierzo n e p rzez d z iekana ra d y ad w o k ack iej. O d tej decyzji p rzy słu g u je odw ołanie do kom isji d y sc y p lin a rn e j. N ato m iast zeb ran ie zespołu lu b k iero w n ik zespołu m oże udzielić członkow i zespołu lu b a p lik a n to w i adw o k ackiem u o strzeżenia (art. 29). Od te j d ecy zji o d w o łan ie nie p rzy słu g u je. H A L IN A KIEPURSKA Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji Przed rewolucją 12 lipca 1876 r. zniesiono w K ró lestw ie sądy polskie, a n astep n eg o d n ia w p ro w adzono now ą o rg an izację sąd o w n ictw a o p a rtą na refo rm ie ro s y jsk ie j z 1864 r. Jed n o cześn ie językiem urzęd o w y m sta ł się język rosyjski. R e fo rn re uległa tak że a d w o k a tu ra. N a m iejsce poprzed n ich sto p n i (p atro n ó w, a d w o k a tó w i m ecenasów ) *, u zy sk iw an y ch iw drodze egzam inów p ań stw o w y ch, w prow adzono te ra z jed en : ad w o k ató w przysięgłych (pom ocnicy a d w o k ató w i o b ro ń cy p ry w a tn i zostali p o w o łani nieco później). D aw ni członkow ie p a le s try o trzy m ali ty tu ł a d w o k a ta przysięgłego p o zd an iu eg zam in u z jęz. rosyjskiego. W początk o w y m o k resie po w p ro w ad zen iu refo rm y za sto łam i sędziow skim i sp o ty k a n o się z sąd o w n ik am i p o lsk im i, w ięc n ie odczuw ało się ta k d o tk liw ie w p ro w ad zo n ej zm iany 2. S ta n te n nie trw a ł je d n a k długo. P ow oli zaczęto obsad zać sta n o w isk a p rzy b y ły m i z R osji c a rsk im i u rzędnik am i. P o lity k a ta, acz pow olna, d z ia ła ła skutecznie. W trzy d zieści la t później, w r. 1906, n a 590 sądow n ik ó w W K ró lestw ie P olskim zn ajd zie się ty lko 24 P olaków, tj. zaled w ie 4% 3. N ow a org an izacja sąd o w n ictw a pozo staw iła dla ludności m iejsco w ej, poza n iższym i sta n o w isk a m i w sądach, n o ta r ia t i ad w o k a tu rę. P rzep isy n ow ej p ro c e d u ry sąd o w ej poddały ad w o k ató w zu p ełn ej w ładzy sądów. O gólne zgro m ad zen ia sąd ó w o k ręg o w y ch m ianow ały ad w o k ató w, one też były sąd a m i d y scy p lin arn y m i. O d w o ła n ia od ich decyzji ro z p a try w a ła Izba S ądow a, a w dalszej in s ta n c ji S e n a t K a sacyjn y. * W ch w ili re fo rm y b y ło w W arszaw ie 50 m ecenasów, 50 ad w o k ató w i 100 p a tro n ó w <A. Suligowski: L u d w ik M arczew ski, G az. Sąd. W arsz. 1928, s. 392). 2 Kraushar A.: C zasy są d o w n ictw a ro sy jsk ie g o w W arszaw ie ( ), W arsz a w a 3916, s P rz em ó w ien ie A. Peplowskiego na p ro cesie S trzem b o sza i S zy ffa ( G az. S ąd. W arsz. 19C6 nr 48. s ).

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68),

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68), Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich Palestra 7/7-8(67-68), 141-149 1963 N r 7 8 (67 68) Regulam in ap lik acji adw okackiej 141 ad w o k a tó w obow iązan

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 7/7-8(67-68),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 7/7-8(67-68), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 7/7-8(67-68), 136-141 1963 136 N aczeln a R a d a A dw okacka N r 7 8 (67 68) S k a rb n ik N R A adw. M. K ulczycki p rzy p o m in a,

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza ", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb.

Jan Prokop Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza , Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. Jan Prokop "Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza. 1916-1938", Ryszard Przybylski, Warszawa 1970, Czytelnik, ss. 368, 2 nlb. : [recenzja] Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44),

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44), A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 5/8(44), 106-112 1961 O R Z E C Z N IC T W O SĄ D U N A J W Y Ż S Z E G O W S P R A W A C H A D W O K A C K I C H 1 O R Z E C

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni ", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja]

Strzyżewska, Małgorzata Polski Związek Zachodni , Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Strzyżewska, Małgorzata "Polski Związek Zachodni 1944-1950", Michał Musielak, Warszawa 1986 : [recenzja] Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 571-576 1987 Recenzje i omówienia 571 d o b ry p a p ie r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 8/6(78), 78-81 1964 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH ADWOKACKICH 1. WYROK z dnia 28 grudnia 1963 r. (R.A dw. 70/63) Nie jest do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym. Palestra 8/11(83), 43-52

Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym. Palestra 8/11(83), 43-52 Feliks Prusak Pojęcie naruszenia prawa materialnego jako podstawy rewizji w procesie karnym Palestra 8/11(83), 43-52 1964 N r 11 (83) Naruszenie prawa mater, jako podstawa rewizji 43 p ie n ie w razie

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY.

ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. R ED A K C JA I A D M IN IS T R A C JA. K R A K Ó W, Z I E L O N A 7. T E L.5 1 0. CENA 1 ZŁ TYGODNIK SPORTOWY ORGAN NIEZALEŻNY DLA WYCHOWANIA F IZ Y C Z N E G O M Ł O D ZIE ŻY. ROK IV. KRAKÓW, DNIA 10

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373),

Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie. Palestra 33/1(373), Wojciech Krzysztoporski VI Ogólnopolski Rajd Adwokatów w Góry Bialskie Palestra 33/1(373), 163-64 1989 Nr 1 (373) Spor i i Turystyka 163 i przesłał z Białegostoku adw. Michał Bondyra. Pamiątkowy album

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Adolf Dąb Rozbieżność między zarzutem w postępowaniu przygotowawczym a zarzutem w akcie oskarżenia. Palestra 7/7-8(67-68), 45-48

Adolf Dąb Rozbieżność między zarzutem w postępowaniu przygotowawczym a zarzutem w akcie oskarżenia. Palestra 7/7-8(67-68), 45-48 Adolf Dąb Rozbieżność między zarzutem w postępowaniu przygotowawczym a zarzutem w akcie oskarżenia Palestra 7/7-8(67-68), 45-48 1963 Nr 7 8 (67 68) Zarzut w postępow aniu przygot. i w akcie oskarżenia

Bardziej szczegółowo

CEGŁA NORMALNA POLSKA

CEGŁA NORMALNA POLSKA CZESŁAW DOMANIEWSKI ARCHITEKT PROFESOR POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ CEGŁA NORMALNA POLSKA WYMIARÓW 27X13X6 CM. v OBOWIĄZUJĄCA Z MOCY POSTANOW IENIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z DNIA 15 LIPCA ROKU

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku Protokół dodatkowy Nr 1 z dnia 6 marca 1975 roku do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w kółkach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r. Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Bronisław Dobrzański Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? : (dokończenie) Palestra 8/6(78), 18-25

Bronisław Dobrzański Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? : (dokończenie) Palestra 8/6(78), 18-25 Bronisław Dobrzański Jakie zmiany wprowadzi kodeks rodzinny i opiekuńczy? : (dokończenie) Palestra 8/6(78), 18-25 1964 B R O N IS Ł A W D O B R Z A Ń S K I Jakie zmiany wprowadzi Kodeks rodzinny i opiekuńczy?

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA

C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA C H R Ä M I N EWANGELIA ŻYCIE I MYŚL C H R Z E ŚC IJA Ń S K A -JE D N O Ś Ć -PO W T Ó R N E PRZYJŚCIE CHRYSTUSA X» N iech się w e se li p u sty n ia i sp ieczon a ziem ia; n ie ch się rozraduje i z a k

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24,

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24, Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 297-302 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosy Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku. Palestra 8/1(73), 16-19

Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku. Palestra 8/1(73), 16-19 Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku Palestra 8/1(73), 16-19 1964 STANISŁAW REJMAN Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku

Bardziej szczegółowo

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123,

Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy. Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, Marcin Krysiński, Przemysław Miller Cloud computing : szansa i ryzyko dla firmy Ekonomiczne Problemy Usług nr 123, 245-254 2016 Ekonomiczne Problemy Usług nr 123 ISSN: 1896-3 82X w w w.w n u s.e d u.p

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej

Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej Maciej Bendorf-Bundorf Instrumentalizacja zamówień publicznych w kontekście polityki społecznej Unii Europejskiej Studia Prawnoustrojowe nr 24, 147-159 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę

50 łodzi z bolszewikami na dnie Newy B o m b y n a S e w a s t o p o l, J a ł t ę, K e r c z, G o r k i j, L e n i n g r a d i M o s k w ę Cena num eru 20 g ro ^ y D Z E N N K D L A D Y S T R Y K T U G A L C Y J S K E G O Nr. 77 Czwartek, 6 listopada 1941 r. Rok N a K r y m i e N i e m c y d o t a r l i d o M o r z a C z a r n e g o 50 łodzi

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 1964 20 Halina Kiepura k a N r 4 (76) * W yw ody pow yższe s ą w y razem w ieloletniego d o św

Bardziej szczegółowo

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym

Część VI. Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Część VI Dodatkowe informacje o mieniu komunalnym Tabela 15=1 - Informacja o gruntach o u regulowanym na rzecz Gminy Chrzanów stanie prawnym w całości L.p Wyszczególnienie Stan na 01.01.201 lr. Stan na

Bardziej szczegółowo

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Palestra 8/11(83), 22-32 1964 22 Florian D o ro iau N r 11 (83) Z w rócić n

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4,

Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, Chałupczak, Henryk Pomoc rządu polskiego i województw przygranicznych na rzecz działalności oświatowo-szkolnej Polaków w Niemczech w okresie międzywojennym Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 3-4, 431-465

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1,

Jan Gliściński Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, Jan Gliściński "Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu", Henryk Skorowski, Warszawa 1990 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 194-197 1992 teo lo giczn e m a u m ieszczen ie J a n a P a w ła

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R

TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH PRZEW ODNIK. l l 3 M A J-C Z E R W IE C C R TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH W W A R S Z A W I E PRZEW ODNIK l l 3 M A J-C Z E R W IE C 1 9 3 C R ZBIO RSW ^ ^ N 4 R?J>

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73 Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 7 grudnia 1963 r. Palestra 8/2(74), 50-73 1964 50 N a c zeln a R a d a A d w o k a c k a N r 2 (74) W czasie o sta tn ie j w o jn y b y ł d w u k

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r.

D z i e n n i k U r z ę d o w y. W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o. B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a r. D z i e n n i k U r z ę d o w y W o j e w ó d z t w a B i a ł o s t o c k i e g o B i a ł y s t o k, d n i a 3 1 m a r c a 1 9 9 5 r. N r 5 T R E S C ; P o z. R o z p o r z ą d z e n i a 1 2 w sp ra w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a

PSZ V09N1X. całej stronicy. - ;a Rok XXI. wów, w październihu 1907. X r. l O. PSZ V09N1X P O Z f l R H l C Z y Jeden za w$zyjtl!i

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym. Studia Prawnoustrojowe nr 26,

Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym. Studia Prawnoustrojowe nr 26, Arkadiusz Monkiewicz Dostęp sądu do informacji objętych tajemnicą bankową w postępowaniu cywilnym Studia Prawnoustrojowe nr 26, 157-169 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 26 2014 A rkadiusz M onkiew

Bardziej szczegółowo

Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych

Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Władysław Chojnowski Przepisy przejściowe i końcowe ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych Palestra 8/1(73), 5-8 1964 WŁADYSŁAW CHOJNOW SKI Przepisy przejściowe

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Bogdan Michalak "Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata ", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja]

Bogdan Michalak Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata , Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Bogdan Michalak "Papież - Pielgrzym. Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata 1978-1990", Waldemar Chrostowski, Warszawa 1991 : [recenzja] Collectanea Theologica 62/1, 191-194 1992 sk ie p o d staw

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

TEST ^izjologiczne ^^H

TEST ^izjologiczne ^^H TEST ^izjologiczne ^^H Redakcja naukowa Marek Zatoń Agnieszka Jastrzębska OiJPWN Spis treści O d A u t o r ó w... V W y d o ln o ść fizyczna Agnieszka Jastrzębska... 1 1.1. W stęp... 1 Piśmiennictwo...

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciw odrzutowe przy piłach tarczowych do drzewa z samoczynnym posuwem i przy piłach wielo tarczowych In ż.

Zabezpieczenie przeciw odrzutowe przy piłach tarczowych do drzewa z samoczynnym posuwem i przy piłach wielo tarczowych In ż. T P e S C,! Prace Instytutu Spraw Społecznych wobec aktualnych zagadnień polityki społecznej K. K o r n i ł o w i c z... 2 O metodzie statystyki wypadków przy pracy jako podstawie akcji zapobiegawczej

Bardziej szczegółowo

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Studia Prawnoustrojowe nr 24, 233-242 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo

Bardziej szczegółowo

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH

Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH eon xxn ZESZYT 3 Elektrotechniczny O R G A N S T O W A R Z Y S Z E N IA ELEKTRYKÓW PO LSKICH C E N TR A LN E G O Z A R Z Ą D U ENERGETYKI, C EN TR A LN EG O Z A R Z Ą D U PR ZEM YS ŁU E L E K T R O TE

Bardziej szczegółowo