Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76"

Transkrypt

1 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78),

2 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln ie, przez szereg la t cz onek o rg an ¾ w W ile±skiej Izby A dw okackiej. Jam uczyw ek u ro d zi siµ w P a b ia n ic a c h w lu ty m 1899 roku. Do szko y redniej uczµszcza w odzi, d o ra b ia jó c k o rep ety cjam i. W ro k u 191* "w stópi ja k o ochotnik do w o jsk a i w ra z baonem h arcersk im, w k t¾ ry m s u²y, tr a f i do W ilna, gdzie zap isa siµ jak o jed en z p ierw szy ch w poczet stu d e n t¾ w w sk rz e sz o n e j w ted y uczelni ù U n iw e rsy te tu im. S te fa n a B atorego. Po uko±czen iu stu di¾w po w iµci siµ ad w o k atu rze. Z aw ¾d a d w o k a ta u w a²a za zaszczytnó, ale i za zobow iózujócó fu n k cjµ spo ecznó. A d w o k a tu ra d a a m u m o²no Ò ro zw o ju i pog µbienia w iedzy, w y k azan ia n a co òdzie± w alo r¾ w jego u m ys u i serca. D ba o zau fan ie koleg¾w i k lien t¾ w i cieszy s iµ ty m zau fan iem. U tw o rzen ie na p o d staw ie p ra w a o u stro ju ad w o k a tu ry z 1932 r. obow iózkow ego 'F u n d u sz u W zajem n ej P om ocy przy Izbie A dw okackiej um o²liw i o Jan o w i u czy w - k o w i w ykazaò szczere o d d anie siµ p racy spo ecznej i du²y ta le n t o rg an izato rsk i. B y fak ty czn y m a u to re m sta tu tu, by d u szó tw orzonego F u n d u szu W zajem n ej 'P om ocy W sty czniu 1934 ro k u zosta w iceprzew odniczócym p ierw szej p o w o an ej p rz e z R adµ A dw okackó k o m isji tego F u n d u szu, a n astµp n ie p rzew odniczócym k o m isji. O d ro k u 1934 pe n i kolejno szereg fu n k c ji w org an ach W ile±skiej Izby A dw o k a c k ie j: je s t cz onkiem R ady, rzecznikiem d y scy p lin arn y m, cz onkiem K o m isji.r ew izyjnej, k iero w n ik iem k o n su ltacji. P o w y b u ch u w o jn y w 1939 ro k u rozpoczó tu acze ²ycie, k t¾ re zaprow adzi o g«-do A nglii. O statn io zam ierza w r¾ciò do k ra ju i czyni w tym w zglµdzie p rzy g o to w an ia, k t¾ re p rz e rw a a n ag a m ierò. M. A n d re o w icz m iaczeeni/t H A D A A D W O K A C K A U c h w a y W ydzia u W ykonaw czego N aczelnej Rady A dw okackiej 1. C Z E N IE Z ZAW O DEM A D W O K A TA F U N K C JI T U M A C ZA PR ZY SIã G E G O ORAZ N A U C ZY C IELA W SZK O LE < u ch w a a W ydzia u W ykonaw czego N aczelnej R ady A dw okackiej z dn. 13.I I I.1964 r.) W ydzia W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej, po ro zpoznaniu pism a R a d y A dw okackiej w K oszalinie z d nia 29 stycznia 1964 r. w kw estii w y ja n ien ia, c z y z w y k o n y w an iem zaw odu a d w o k a ta m o²na ÓczyÒ p e n ien ie fu n k c ji t u m a c z a przysiµg ego jµzyk¾w obcych oraz nauczyciela w szkole podstaw ow ej w ieczoro w e j d la doros ych, postanowi : n a p o d staw ie a rt. 55 ust. 1 p k t 4 u staw y o u.a. wyja niò, co n a stµ p u je : 1. U staw a o u stro ju a d w o k a tu ry z dn. 19 g ru d n ia 1963 r. o kre la dw ie grupy s ta n o w isk, k t¾ ry ch n ie w olno ÓczyÒ z zaw odem adw o k ata.

3 N r 6 (78) Uchwa y Wydzia u Wykonawczego NR A 71 Je d n Ó µ ru p µ stan o w ió stan o w isk a w ym ienione w a rt. 78 ust. 1 p k t 4 i 5. S Ó to o k re lo n e sta n o w isk a w sód o w n ictw ie i p ro k u ra tu rz e oraz stan o w isk a w w o jsk o w e j s u²bie zaw odow ej. Z ajm o w an ie jednego z ty ch stan o w isk w y Ócza n ie ty lk o sam o w y k o n y w anie zaw odu ad w o k ata, ale tak ²e pozo staw an ie n a li cie a d w o k a t¾w, p o w o d u jóc sk re le n ie z listy adw okat¾w. D ru g Ó g ru p µ stan o w ió stan o w isk a w ym ienione w a rt. 70 p k t 1ù 3; z ajm o w a n ie ty c h stan o w isk u m o²liw ia p ozo staw anie n a li cie ad w o k at¾ w, je d n a k ² e bez w y k o p y w a n ia zaw odu a d w o k ata. F u n k c ja t u m a c z a przysiµg ego n ie nale²y do ²adnej z pow y²szych dw ¾ch g ru p stan o w isk, k t¾ ry c h n ie w olno ÓczyÒ z zaw odem a d w o k a ta albo z w y k o n y w an ie m teg o zaw odu. W ed ug a rt. 157 º 1 p ra w a o u stro ju sód¾w pow szechnych (Dz. U. z 1964 r. N r 6, poz. 40) t u m acze przy siµg li só u sta n a w ia n i äprzy sód a c h ö, ale w sk u te k tego u s ta n o w ien ia t u m a c z n ie s ta je siµ p raco w n ik iem sódu, p rzy k t¾ ry m zo sta u sta n o w io ny, gdy² t u m a c z p rzy siµg y n ie p o zostaje w sto su n k u s u²bow ym do sódu, p rzy k t¾ ry m je s t u stan o w io n y. W m y l a rt. 157 º 2 p ra w a o u stro ju sód ¾ w p o w szech nych p e n i on sw o jó fu n k c jµ n a ka²dorazow e w ezw an ie i za ka²d o razo w Ó sw o jó Czynno Ò p o b iera od só d u lu b od os¾b ²Ód ajócych w y k o n ania czynno ci w y n a g ro d z e n ie w w ysoko ci o d p o w iad ajócej o b o w iózujócym staw k o m ta ry fo w y m zgodnie z a rt. 10 d e k re tu z d n ia 26 p a Ûd ziern ik a 1950 r. o n ale²no ciach w iadk¾w, bieg ych i stro n w p o stµp o w an iu sód o w y m (Dz. U. N r 49, poz. 445) i º 7 rozp o rzód zen ia M in istra S p raw ied liw o ci z d n ia 9 g ru d n ia 1953 r. w sp raw ie t um acz¾w p rzy siµg y ch (Dz. U. N r 51, poz. 256). T ote² n ie zachodzi ²ad n a u staw o w a p rzeszkoda do p e n ienia fu n k c ji t u m acza przy siµg eg o przez a d w o k a ta w y k onujócego zaw ¾d. Z asad y z a w a rte w ty m w z g lµ d zie w u ch w ale W ydzia u W ykonaw czego N RA z d n ia 1 lipca 1960 r. (ä P a le stra ö n r 9 z 1960 r., str. 112ù 113) pozo stajó w m ocy r¾w nie² pod rzódem u sta w y o u.a. z 1963 r. N auczyciel szko y p o dstaw ow ej bez w zglµdu n a u d zia w sw ojej p ra c y p ed ag o gicznej p o zostaje w sto su n k u s u²bow ym zw iózan y m ù zgodnie z a rt. 6 u sta w y z d n ia 27 k w ie tn ia 1956 r. o p raw ach i obow iózkach n au czy cieli (Dz. U. N r 12, poz. 63) ù b ÓdÛ p rzez m ian o w anie go w p i m ie n om inacyjnym, b ÓdÛ p rzez zaw arcie um ow y o p racµ. N a p o d staw ie tego sto su n k u s u²bow ego n auczyciel z a jm u je s ta now isko p raco w n ik a in s ty tu c ji p a± stw o w ej, ja k Ó je s t szko a p o d staw o w a z a tr u d n ia jó c a nauczyciela. S tan o w isk o to je s t o b jµte p u n k te m 2 a r t 70, w obec czego a d w o k a t zajm u jó c y to stan o w isk o pozostaje w p raw d zie n a li cie ad w o k at¾ w, ale w o k resie zajm o w a n ia stan o w isk a n au czy ciela w szkole podstaw o w ej n ie m o²e w y k o n y w aò zaw odu a d w o k ata O B O W I ZE K A D W O K A TË W -R A D C Ë W PR A W N Y C H N A L E E N IA DO FU N D U SZ Ë W SA M O PO M O CY K O L E E Ð S K IE J { uchw a a W ydzia u W ykonaw czego N aczelnej R ad y A dw okackiej z dn. 3.IV.1964 r.) W ydzia W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej, po ro zp o zn an iu p ism a adw. X z d n ia 16 m arc a 1964 r. o w y ja n ien ie sp ra w y obow iózku ad w o k at¾ w -rad c¾ y r p ra w n y c h n ale² en ia do fundusz¾ w sam opom ocy kole²e±skiej,

4 72 Naczelna Rada Adwokacka N r 6 (78> postanowi : na zasadzie a rt. 55 ust. 1 p k t 4 i a rt. 113 ust. 2 u sta w y o u stro ju ad w o k atu ry, w celu sk o o rd y n o w an ia dzia alno ci w ojew ¾dzkich ra d adw okackich, wyja niò, con a stµ p u je : A dw. X w p i m ie do N aczelnej R ad y A dw okackiej poda, ²e w zw iózku z w e j ciem w ²ycie now ej u sta w y o u s tro ju a d w o k a tu ry zaprzesta w y k o n y w an ia zaw o d u a d w o k ata, o b jó stan o w isk o ra d c y p raw n eg o z pozostaniem n a li cie a d w o k a t¾ w i zarazem zg osi R adzie A d w okackiej w A w y stóp ien ie z fu n d u sz¾ w sam o p o m ocy k o le²e±sk iej, w obec czego obow iózki jego o g ran iczajó siµ do o p acania je d y n ie sk a d k i ro czn ej n a rzecz Izby bez u iszczania o p a t n a cele F u n d u sz u S am - pom ocy K o le²e±skiej p rzy N aczelnej R adzie A dw okackiej i odrµbnego F u n d u sz u S am opom ocy K ole²e±skiej p rzy Izbie A d w okackiej w A. R a d a A dw o k ack a w A zajµ a stanow isko, ²e z a p rzestan ie w y k o n y w an ia zaw odu ad w o k a ta z p o zo stan iem n a li cie ad w o k at¾ w n ie zw aln ia ad w o k ata od o b o w iózk¾w n a rzecz fu n d u sz¾ w sam opom ocy kole²e±skiej. W ydzia W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej zw a²y, co n a stµ p u je : P o zo staw an ie os¾b o k re lo n y ch w a rt. 70 o u.a. n a li cie ad w o k at¾ w je s t w y ra zem u trz y m a n ia ich przy n ale²n o ci do a d w o k a tu ry o b jµtej jed n o litó o rg an izacjó sam o rzód u zaw odow ego (art. 1 ust. 1 u. o u.a.). Z te j przynale²no ci o rg an izacy jn ej w y p y w a jó d la w szystk ich os¾b p o zo stajócy ch n a li cie adw o k at¾ w je d n o lite obow iózk i k o rp o ra c y jn e, w szczeg¾lno ci ta k ² e w zakresie uiszczania o p a t p rz y p a d a jó c y c h od cz onk¾w a d w o k a tu ry. O soby, k t¾ re o b e jm u jó stanow isk a w ym ien io n e w a rt. 70 u. o u.a., n ie m a jó o bow iózku p o zo staw an ia n a li cie ad w o k at¾ w. P o zo staw an ie n a li cie ad w o k at¾ w zale²y w y Óczn ie od ich uznania, gdy² m ogó k a ² dego czasu zg osiò w y stóp ien ie z a d w o k a tu ry i uzyskaò sk re lenie z listy ad w o k a t¾ w (art. 78 u st. 1 p k t 2 u sta w y o u.a.). Je²eli je d n a k p o zostajó n a li cie a d w o k at¾ w z zachow aniem w iµzi o rg an izacy jn ej z a d w o k a tu ró, to nie m ogó siµ u ch y laò od obow iózk¾w w y n ik a jó c y c h z tego p o w iózania organizacyjnego. R egulam in F u n d u szu Sam opom ocy K ole²e± sk iej, u stalo n y uch w a Ó N aczelnej R ad y A d w o k ack iej, ja k r¾ w n ie² reg u lam in y o d rµb n y ch fu ndusz¾w sam opom ocy k o le²e±sk iej p rzy poszczeg¾lnych izbach a d w o k ack ich w ió²ó jednolicie w szy stk ich a d w o k at¾ w, tj. w szystk ie osoby p o zo stajóce n a li cie adw o k at¾ w bez w zg lµd u na to, ²e w pew n y m o k resie n ie m ogó w y k o n y w aò zaw odu ad w o k ata, só to bow iem re g u la m in y doty czóce d zia aln o ci a d w o k a tu ry i je j organ¾w, uch w alo n e p.rzez N aczeln Ó R adµ A dw o k ack Ó w g ranicach je j u staw o w y ch zad a± (art. 55 u st. 1 p k t 6 u. o u.a.), b Ód Û dotyczóce o d rµb n y ch fu n d u sz¾ w w ojew ¾dzkich, uch w alo n e w try b ie u staw o w o p rzep isan y m w ra m a c h b u d ²et¾ w izb i u sta la n ia sk ad k i rocznej n a p o trzeby izby (art. 38 p k t 2 u. o u.a.). B ud²et izby i sk adka roczna na p o trzeb y izby o b e jm u jó n ie ty lk o pozycje w y d a tk ¾ w a d m in istra c y jn o -g o sp o d a r czych ra d y ad w o k ack iej, lecz w szelk ie pozycje zw iózane z dzia alno ció sam o rzódu zaw odow ego i jego o rg an izacji, a do pozycji ty c h n ale²ó r¾w nie² w y d a tk i zw iózan e z dzia aln o ció fu n d u sz¾ w sam opom ocy kole²e±sk iej. S am a zasada jednolito ci o b ow iózk¾w k o rp o ra c y jn y c h w a d w o k a tu rz e n ie uleg a zm ianie w sk u te k w ej cia w ²ycie now ej u sta w y o u s tro ju a d w o k a tu ry. N ow a u sta w a o u.a. w a rt. 77 z r¾ w n a a ad w o k at¾ w -cz o n k ¾ w zespo ¾w z p r a co w n ik am i w dziedzinie u b ezpieczenia spo ecznego i em ery taln eg o, co sp o w o d u je d a le k o idócó re d u k c jµ p o trz e b org an ¾ w sam o rz Ó d u adw okackiego n a cele sam o pom ocy kole²e±sk iej. R ed u k cjµ tµ w y ra ² a ju ² odpow iednio bud²et N aczelnej R a dy A d w o k ack iej u ch w alo n y n a ro k 1964, p rz e w id u jó c w d ziale dotyczócym F u n d u szu S am opom ocy K ole²e±skiej po stro n ie w p y w ¾ w w p aty ra d ad w o k ack ich p o

5 N r 6 (78) Uchwa y Wydzia u Wykonawczego NR A 7 3 ^0 z od ad w o k ata ty lko przez pierw sze 3 m iesióce 1964 r., na o k res za n a s tµ p n y ch 9 m iesiµcy ju ² ty lk o po 30 z m iesiµcznie, m a jó c n a w zglµdzie o d p o w ied n io zm niejszony zak res d zia an ia fundusz¾w sam opom ocy kole²e±sk iej, k t¾ ry c h now e reg u lam in y m ajó byò dopiero opracow ane n a podstaw ie p rzy g o to w y w an y ch o b ecn ie m ateria ¾ w. W ychodzóc z pow y²szych za o²e±, nale²a o uznaò za tra fn e stan o w isk o R a d y A dw okackiej w A w b rew odm iennym w yw odom adw. X. 3. ZESPË A D W O K A C K I JA K O O SOBA ZA IN T E R E SO W A N A W S P R A W IE U TW O R ZEN IA NOW EGO Z E SPO U A D W O K A C K IEG O W T E J S A M E J M IEJSC O W O C I (ART. 45 UST. I U. O U.A. Z 1963 R.) (uchw a a W ydzia u W ykonaw czego N aczelnej R ady A dw okackiej z dn r.) W ydzia W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej po ro zp o zn an iu sp raw y z odw o ania Z espo u A dw okackiego N r 2 w A od u chw a y R ad y A d w o k ack iej w A z dnia 28 w rze n ia 1963 r. co do zezw olenia n a u tw o rzenie Z esp o u A dw o kackiego N r 4 w A, postanowi : zaskar²onó uchw a µ R ady A dw okackiej w A uchyliò i sp raw µ R adzie A dw okackiej do ponow nego rozpoznania. p rzek azaò tej²e- Uzasadnienie Zesp¾ ad w o k ack i N r 2 w A sk ad a siµ w r z 23 cz onk¾w. O m iu z n ic h, w tym r¾w nie² dziek an R ady A dw okackiej w A, zg osi o w y stó p ie n ie z Z espo u i w dniu 23 w rze n ia 1963 r. odby o zeb ran ie o rg an izacy jn e, n a k t¾ ry m p o stanow io r no utw orzyò now y Z esp¾ N r 4 w lo k alu dotychczasow ego Z espo u A dw okackiego- N r 2 w A oraz w y b rano k iero w n ik a Z espo u. P ro to k ¾ tego zeb ran ia zo sta p rz e s any R adzie A dw okackiej w A, k t¾ ra w d n iu 28 w rze n ia 1963 r. p o d jµ a u c h w a µ zezw alajócó 8 adw okatom, o k t¾rych w y²ej m ow a, na u tw o rzen ie Z esp o u A d w okackiego N r 4 w A. U chw a a ta n ie o k re la lokalu an i te² n ie zaw ie ra z a tw ie r d zen ia w yboru k iero w n ik a zespo u adw okackiego. Z espo ow i A dw okackiem u N r 2 w A u ch w a a pow y²sza nie zo sta a d o rµczo n a, gdy² ù w ed u g tw ierd zen ia przytoczonego w odw o aniu ù d ziekan R ad y o w iad czy, ²e Z esp¾ nie je s t zain tereso w an y tó uchw a Ó i dlateg o dorµczenie to je s t zbyteczne. P ism em z dnia 4 stycznia 1964 r. Z esp¾ A dw okacki N r 2 w A p rz e s a b ezpo rednio N aczelnej R adzie A dw okackiej odw o anie od te j uchw a y. O d w o an ie to nale²y uw a²aò za w niesione w term in ie, skoro d o rµczenie u ch w a y o d w o u jó c e m u siµ w og¾le nie nastópi o. Z esp¾ A dw okacki N r 2 w A u zu p e n i n astµp n ie sw oje o d w o an ie p ism em z d n ia 8 sty czn ia 1964 r. i 28 stycznia 1964 r. W odw o aniu tyiji i w dalszych p ism a c h Z esp¾ tw ierd zi, ²e 8 cz onk¾w, kt¾ rzy p o stanow ili w y stópiò z Z espo u z dniem 30 w rze n ia 1963 r., w yrazi o n a stµ p n ie zgodµ n a odroczenie w y stó p ie n ia do d n ia 1 stycznia 1964 r. Jed n ak²e w y stóp ien ie ty ch cz onk¾w stw a rz a w Z espole A dw o kackim N r 2 w A w a ru n k i tego ro d zaju, ²e Z esp¾ ten w sk adzie pozosta ych.

6 7 4 Naczelna Rada Adwokacka N r 6 (78) ad w o k a t¾ w nie bµdzie zdolny do praw id ow ego fu n k cjo n o w an ia, po w y stó p ie n iu b o w iem 8 cz onk¾w pozostaje w Z espole 15 adw okat¾w, z k t¾ ry c h 3 przesz o n a ra d c o s tw a p raw n e, je d e n p rzeszed ju ² n a rentµ, a d ru g i s ta r a siµ obecnie o re n tµ, k ilk u je s t pow a²nie chorych, a jed en je s t zaw ieszony w czynno ciach zaw o d o w y ch ù ta k i² rzeczyw i cie a k ty w n y ch ad w o k at¾ w w zespole p o zosta oby n a j w y ²ej dw ¾ch lu b trzech. A dw okaci, k t¾ rzy zg osili w y stó p ie n ie z zespo u, só sto su n k o w o najm o d si, n ajzdro w si i m a jó n ajlep szó p ra k ty k µ zaw odow Ó. W ydzia W ykonaw czy N RA zw a²y, co n a stµ p u je : Z esp¾ A d w o k ack i N r 2 w A uznaò nale²y w k o n k re tn y m w y p a d k u za osobµ zainteresow anó w ro zu m ien iu a rt. 45 ust. 1 u. o u.a. Ja k k o lw ie k bow iem w zasad zie n ie m o²na przy zn aò zespo ow i w d an ej m iejscow o ci p ra w a o d w o y w an ia siµ od u c h w a y ra d y ad w o k ack iej zezw alajócej n a u tw o rzen ie innego zespo u, to je d n a k w n in iejszej sp raw ie Z esp¾ A dw okacki N r 2 uznaò nale²y za stro n µ w m y l a rt. 25 k.p.a. (k.p.a. z n a jd u je tu ta j posi kow e zastosow anie), p o n iew a² w m y l p ro to k o u z e b ra n ia o ragnizacyjnego Z espo u A dw okackiego N r 4 w A z 23 w rze n ia 1963 r. z e b ra n ie to uchw ali o stw orzyò Z esp¾ A dw okacki N r 4 w A w lo k a lu d o tychczasow ego Z espo u A dw okackiego N r 2 w A. Z ask ar²o n a u ch w a a R ad y A dw okackiej w A pow ziµta zosta a w d n iu 28 w rz e n ia 1963 r., a w iµc jeszcze pod rzód em rozporzódzenia M in istra S p raw ied liw o ci z d n ia 31 m a rc a 1958 r. w sp ra w ie zespo ¾w adw o k ack ich (Dz. U. N r 22, poz. 95). W m y l º 1 i 2 tego rozporzódzenia ra d a adw o k ack a m o²e u zale²niò u d zielenie zezw olenia na utw o rzen ie zespo u od zm iany siedziby lu b lo k alu. Ja k w y n ik a za z zask ar²o n ej, lak o n iczn ej zresztó, u ch w a y R ad y A d w o k ack iej w A, R ada n ie z a s ta n a w ia a siµ w og¾le n ad k w estió lo k alu now o u tw orzonego zespo u, jak k o lw iek k w e stia ta je s t zupe nie n ie w y ja n io n a i n ie w iadom o, czy cz onkow ie now o u tw o rzo n eg o Z espo u A dw okackiego N r 4, p o d ejm u jóc u ch w a µ o tym, ²e b µdó ten Z e sp ¾ p ro w ad ziò w lo k alu ädotychczasow egoö Z espo u A dw okackiego N r 2 w A, b y li do tego przez kogokolw iek upow a²nieni i czy m ieli p ra w o pow zióò tego ro d z a ju decyzjµ. R ada A dw okacka w A pow in n a by a co do tego lo k alu zajóò s ta no w isk o w y raûn e, a skoro tego nie uczyni a, uchw a µ nale²y uchyliò. N iezale²nie od pow y²szego W ydzia W ykonaw czy z u rz µ d u podnosi, ²e d ziekan R a d y A d w okackiej w A, k t¾ ry je s t jed n y m z cz onk¾w za o²ycieli now ego zespo u, n ie p o w in ien by w m y l a rt. 21 º 1 k.p.a. b ra Ò u d zia u w g osow aniu n a d p o w y²szó k w estió, gdy² w y n ik g osow ania m a b ezpo redni w p y w n a jego p ra w a i obow iózki ja k o ad w o k ata i cz onka zespo u. T ym czasem d ziek a n R ady A d w o k ack iej w A n ie ty lko b ra u dzia w n a ra d z ie i g osow aniu R ad y A dw okackiej nad sp ra w Ó zezw olenia n a u tw orzenie now ego zespo u, ale p o n ad to sam sp ra w µ tµ re fe ro w a n a zebraniu R ady A dw okackiej w A w d n iu 28 w rz e n ia 1963 r. P o n adto W ydzia W ykonaw czy N RA zauw a²a, ²e o b o w iózu jóce przep isy (º 17 i 18 ust. 1 ro zp o rzód zen ia M in istra S p raw iedliw o ci z d n ia 28.XII.1963 r. w s p ra w ie zespo ¾w ad w o k ack ich ù Dz. U. z 1964 r. N r 1, poz. 4) z ezw a lajó ad w o k a to w i n a w y stóp ien ie z zespo u w ed le jego w asn ej oceny, o g ra n ic z a jó go za jed y n ie konieczno ció 3-m iesiµcznego w ypow iedzenia, je li zesp¾ n ie zgodzi siµ na sk r¾ cen ie tego okresu. D latego te² pozosta a czµ Ò tw ierd ze± o d w o an ia.i p ism d o d atk o w y ch, p ro te stu jó c a w og¾le p rzeciw ko w y stóp ien iu 8 ad w o k at¾ w z Z espo u A dw o k ackiego N r 2 w A, nie m og a byò przyczynó u ch y len ia zask ar²o n ej uchw a y.

7 N r 6 (78) Uchwa y Wydzia u "Wykonawczego NRA R ZE C Z N IK D Y SC Y PL IN A R N Y W O JE W Ë D Z K IE J RADY A D W O K A C K IE J N IE JE S T U PR A W N IO N Y DO W N O SZ E N IA O D W O A N IA OD U C H W A Y R ADY A D W O K A C K IE J P O W Z Iã T E J W7 R A M A C H º 8 R O Z PO R Z D Z E N IA M IN IS T R A SPR A W IE D L IW O C I Z R. O P O STãPO W A N IU D Y SC Y PLIN A R N Y M < uchw a a W ydzia u W ykonaw czego N aczelnej R ad y A dw okackiej z dn. 3.IV r.) W ydzia W ykonaw czy N aczelnej R ady A dw okackiej, po ro zp o zn an iu sp ra w y z o d w o an ia adw. X od u ch w a y R ady A dw okackiej w C. z d nia 13 lu teg o 1964 r., p o lecajócej w n iesien ie odw o ania od p o stan o w ien ia W ojew ¾dzkiej K o m isji D y scyp lin a rn e j w D. o d d alajócej w nio sek o przy w r¾ cen ie te rm in u do w n iesien ia o d w o a n ia od orzeczenia te j² e K om isji D y scy p lin arn ej z d n ia 5 p aûd ziern ik a 1963 r. w s p ra w ie adw. Z., o d w o an ie adw. X odrzuciò. postanowi : Uzasadnienie R zecznik D y scy p lin arn y R ady A dw okackiej w C. w ni¾s w d n iu 2.XI.1961 r. a k t o sk a r² e n ia przeciw ko adw. Z. do W ojew ¾dzkiej K om isji D y scyplin arn ej w C. P o stan o w ien iem z d n ia 4.VII.1962 r. W y²sza K o m isja D y scy p lin arn a ze w zg lµd u n a m iejsce zam ieszk an ia w iadk¾w p rzek aza a tµ sp raw µ d o ro zp o zn an ia W o jew ¾ d zk iej K o m isji D y scy p lin arn ej w D. W zw iózk u z ty m rzecznik d y sc y p lin a rn y R ady A dw okackiej w C. n a zasadzie º 21 ust. 5 rozp. M in istra S p raw ied liw o ci 7. dn. 11.III.1959 r. o p o stµp o w an iu d y scyplin arn y m w sp raw ach ad w o k at¾ w p rz e kaza. sw oje u p ra w n ie n ia rzecznikow i d y scy p lin arn e m u R ady A d w o k ack iej w D. W ojew ¾dzka K o m isja D y scy p lin arn a w D. orzeczeniem z d n ia 5.X.1963 r. u n ie w in n i a adw. Z. od z a rz u tu a k tu oskar²enia. Od orzeczenia tego rzecznik d y scy p lin arn y R ady A dw okackiej w C. w n i¾ s odw o anie z w n io sk iem o przy w r¾ cen ie te rm in u do w n iesien ia odw o ania, a to w o b ec n iezask ar²en ia orzeczenia przez rzeczn ik a d y scy p lin arn ego R ad y A d w o k ack ie j w D. W ojew ¾dzka K o m isja D y scy p lin arn a w D. p o stan o w ien iem z d n ia r. o d d ali a w niosek o p rzy w r¾ cen ie te rm in u do w niesien ia odw o ania, jak o w n ie sio n y p rzez nie u p raw n io n eg o rzecznika. R ada A dw o k ack a w C. uch w a Ó z d n ia r. poleci a rzeczn ikow i d y sc y p lin a rn e m u R ady A d w okackiej w C. w nie Ò odw o anie od tego p o stanow ien ia. Od tej u ch w a y rzeczn ik d y scy p lin arn y R ad y A d w okackiej w C. w n i¾ s o d w o an ie do N aczelnej R ady A dw okackiej u w a²ajóc, ²e stan o w isk o W ojew ¾dzkiej K o m isji D y scy p lin arn ej w D., w obec p rzek azania u p ra w n ie ± rzecznikow i d y sc y p lin a rn e m u R ady A d w okackiej w D., je s t s uszne. W ydzia W ykonaw czy N RA zw a²y, co n a stµ p u je : 1) rzecznik d y sc y p lin a rn y w sp raw ie tej n ie je st osobó äzain te re so w a n Ó ö w ro z u m ien iu a rt. 45 p k t 1 u. o.u.a.; 2) stosow nie do º 8 p.kt 1 rozp. M in istra S p raw ied liw o ci z d n ia r. 0 postµp o w an iu d y scy p lin arn y m w sp raw ach ad w o k at¾ w, rzeczn ik d y sc y p lin a rn y d zia a z ra m ie n ia rad y, k t¾ ra go w y b ra a, i je s t zw iózan y jej p o le c e n ia m i co do p ro w adzenia dochodzenia oraz co do w n iesien ia a k tu o sk ar²en ia 1 rodk¾w odw o aw czych.

8 76 Orzecznictwo Wy²szej Komisji Dyscyplinarnej N r 6 (78) P rz e p isy te só zupe nie w y raûne i n ie d o p u szczajó o d w o an ia rzeczn ik a od u ch w a R ad y A dw okackiej p o w ziµtych w ra m a c h º 8 cyt. ro zporzódzenia: W zw iózk u z ty m o d w o an ie rzeczn ik a d y sc y p lin arn e g o R ady A d w o k ack iej w C. n ale²a o odrzuciò, ja k o niedopuszczalne. N iezale²nie od tego W ydzia W ykonaw czy N RA w y ra ² a poglód, ²e nie m a p rz e szk¾d do tego, ²eby rzecznik d y scy p lin arn y, k t¾ ry p rz e k a z a sw oje u p ra w n ie n ia in n e m u rzeczn ik o w i stosow nie do º 21 p k t 5 pow o anego ro zp o rzód zen ia M in istra S p raw ied liw o ci, p rz e jó z p o w ro tem u p ra w n ie n ia o sk ar²y ciela, gdy oka²e siµ to p o trz e b n e w to k u p o stµp o w an ia d y scy p lin arn ego. M o²e to n astóp iò w yraûniep rzez z o²enie stosow nego o w iadczenia lu b w spos¾b dom n iem an y przez p rzejµcie o sk ar²en ia, z o²enie ro d k a odw o aw czego itp. O R Z E C Z N IC T W O W Y S Z E J K O M ISJI ItYSCYPLIW AH NEJ ORZECZENIE z dnia 27 lipca 1963 r. (WKD 118/63) Przepis art. 3 lit. a k.p.k. nie ma zastosowania, nawet subsydiarnego, w postµpowaniu dyscyplinarnym. Wprawdzie bowiem Naczelna Rada Adwokacka uchwali a Zbi¾r zasad etyki adwokackiej obowiózujócy cz onk¾w adwokatury, jednak²e Zbi¾r ten nie obej m uje wszystkich przewinie± d yscyplinarnych, a odpowiedzialno Ò dyscyplinarna opiera siµ na og¾lnej zasadzie okre lonej w art. 87 u. o u.a. z dn. 27.VI.1950 r. (obecnie art. 93 ustawy z dn. 19.XII.1963 r.). Je²eli przeto rzecznik dyscyplinarny, upatrujóc w postµpowaniu cz onka adwokatury przewinienie dyscyplinarne, wnosi akt oskar²enia, to komisja dyscyplinarna powinna bódû uniewinniò obwinionego, bódû te², uznajóc jego winµ, skazaò go na karµ dyscyplinarnó. D n ia 27 lip ca 1963 r. W y²sza K o m i sja D y scy p lin arn a dla sp ra w a d w o k a t¾ w, po rozp o zn an iu sp ra w y d y scyplin a rn e j adw. Y z o d w o an ia R zecznika D y scy p lin arn eg o R ad y A dw okackiej w A od orzeczenia W ojew ¾dzkiej K o m i sji D y scy p lin arn ej w A z d n ia 8 g r u d n ia 1962 r. (KD 30/62), o rzek a: zask ar²o n e orzeczenie uchyliò i sp raw µ przekazaò W ojew ¾dzkiej K om isji D y scy p lin arn ej w A do p o n o w nego rozpoznania. Uzasadnienie A kt o sk ar²en ia zarzu ca obw inionem u adw. Y, ²e z poczótk iem ro k u 1962 w G- sporzódzi d la sw ego k lien ta, o sk ar²o nego J.W., re w iz jµ od w y ro k u S Ódu P o w iato w eg o w G z d n ia 27 stycznia 1962 r.. sygn. a k t II K p 15/62, w k t¾ re j dom aga siµ w aru n k o w eg o zaw ieszenia ù w m y l p rzep is¾ w a rt. 61 k.k. ù k a ry d o d atk o w ej zak azu w y k o n y w an ia zaw odu, w y k a z u jó c w te n spos¾b oczyw istó n ieznajom o Ò przepis¾w p ra w nych, przez co p o stóp i sp& ecznie zasw ym i o bow iózkam i zaw odow ym i i e ty k Ó ad w o k ack Ó, tj. p rzew in ien ie z a rt. 3T ust. 1 u sta w y o u s tro ju ad w o k atu ry. W ojew ¾dzka K o m isja D y scyplinarna Izby A d w o k ack iej w A, po rozpoznaniu pow y²szego a k tu osk ar²en ia n a ro z p ra w ie w d n iu 8 g ru d n ia 1962 r., u m o rzy a p o stµp o w an ie n a zasadzie a rt. 3 lit. a k.p.k. z b ra k u zn am io n p rzew in ien ia d y scy p lin arn ego, obció²ajóc kosztam i p o stµp o w an ia Izbµ A dw okackó w A. Od o rzeczenia tego odw o a siµ R zeczn ik D y sc y p lin a rn y R ad y A dw okackiej w A, z a rz u c a jó c obrazµ przepisu art. 3

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O

CENA 25 GR. R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O CENA 25 GR R O K III T Y G O D N IK N r 28 P R E M IA Z A Z W Y C IĘ S T W O - M IĘ D Z Y S Z K O L N E Z E S P O Ł Y S P O R T O W E W IM B L E D O N Z T R Z E C H S Z L A K Ó W W O D N Y C H N A STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11

Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11 Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów Palestra 8/2(74), 6-11 1964 Z D ZISŁA W KRZEMIŃSKI A plikacja adw okacka w świetle nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 1964 r. w eszła

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 7/7-8(67-68),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 7/7-8(67-68), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 7/7-8(67-68), 136-141 1963 136 N aczeln a R a d a A dw okacka N r 7 8 (67 68) S k a rb n ik N R A adw. M. K ulczycki p rzy p o m in a,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ ... 4 Wychodzi raz w tygodniu. Porto opłacone ryczałtem. ROK IV. K raków, d n ia 16 p a ź d z ie rn ik a 191 N r. 1 PRZEGLĄD KUPIECKI ORGAN ZW IĄZKU STOW ARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C ena

Bardziej szczegółowo

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej

Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ INFORMATOR Rok II. Gliwice, 24 lutego 1981 r Nr 12/24/ Z p ra c K o m is ji Z akładow ej W c z a s i e d r u g ie g o p o s ie d z e n ia K o m is ji Z a k ła d o w e j p r z y ję

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72 Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa Palestra 3/1(13), 67-72 1959 N r 1 Z P R A K T Y K I S Ą D O W E J W P R O C E SA C H O U ST A L. O JC O ST W A 67 Pow yższe

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145

Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145 Michał Krzykowski Nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

B a rty la i B ie d a

B a rty la i B ie d a 977023929420438 Kto zasiądzie w nowej Radzie Miejskiej 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 0 4 ZYCIE BYTOMSKIE Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 38 (2881) 17.09.2012 Cena 1,50 zł (w tym 8 % v a t PL ISSN

Bardziej szczegółowo

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach!

W imieniu d r u²yny reprezentujócej nasz D o m zachµcamy do w ziµcia udzia u w tych za wodach! Z A C Z N I K N R 1 Za wody w jedzeniu póczk¾ w Dziecia ki z D o m u Dziec ka n r 3 w Poznaniu k o nt ra reszta Poznania R E G U L A M I N Z AW O D Ë W: 1. Z g as z a Ò s i µ d o u d z i a u w z a w o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27

Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 Halina Kiepurska Adwokaci warszawscy w okresie rewolucji 1905-1907 : (ciąg dalszy) Palestra 8/4(76), 20-27 1964 20 Halina Kiepura k a N r 4 (76) * W yw ody pow yższe s ą w y razem w ieloletniego d o św

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68),

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68), Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich Palestra 7/7-8(67-68), 141-149 1963 N r 7 8 (67 68) Regulam in ap lik acji adw okackiej 141 ad w o k a tó w obow iązan

Bardziej szczegółowo

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI.

TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. Poznań, Medziela 27. października 1895 r. Rok II. m u i i m w n u s i TYGODNIK POLITYCZNY, SPOŁECZNY I LITERACKI. P rz eg lą d P oznański14 wychodzi w każdą Setcotę. b rfla k e y a : Poznań, Ul. św. Mareima

Bardziej szczegółowo

regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87

regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87 regulamin w sprawie sposobu prowadzenia biurowości i form sprawozdawczości zespołów adwokackich Palestra 3/12(24), 84-87 1959 84 N A CZELN A RADA ADW OKACKA N r 12 E. R e g u l a m i n w sp ra w ie sp

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR

SPORT ZU ŁO W - WILNO CENA 25 GR SPORT CENA 25 GR TYG O D N IK ZU ŁO W - WILNO FAŁSZYW A D R O G A T R E N IN G LEKKOATLETY W M A R C U Z M A R SZU NARCIARSKIEG O ZUŁÓW- W IL N O - HOKEIŚCI PO D LUPA - KRYTYKOW AĆ JEST NAJŁATWIEJ - =

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74,

Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Grażyna Rosa, Izabela Auguściak Aspekt społeczny w działaniach marketingowych organizacji na przykładzie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, 721-732 2011

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z

_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 29 RVK 100E2-A1 L wa Kana db(a) L wa Otoczenie db(a) Z 016-057_Katalog2005.qxd 16/3/06 8:10 Page 28 W e n ty la to r y d o k a n a ó w o p rze k ro ju k o o w y m RVK 100-125 O b u d o w a z tw o rz y w a s z tu c z n e g o R e g u lo w a n a p r d k o Ê ç

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Drużyna K P W Gdańsk przed metą,

Drużyna K P W Gdańsk przed metą, 17 V 39 CENA 25 GR SPORT TYG O D N IK Drużyna K P W Gdańsk przed metą, M Ó C TO CHCIEĆ! - R O ZW A ŻA N IA PIŁKARSKIE - CZY OBNIŻENIE P O Z IO M U W BIEGACH DŁUGICH? W YC H O W A N IE FIZYCZNE W P O C

Bardziej szczegółowo

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Palestra 3/7-8(19-20), 82-86 1959 ALBERT M E S ZO R E R s ę d iia Sadu N a jw yższe

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 0 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f S p r z» t a n i e i u t r z y m a n i e c z y s t o c i g d y

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie

Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie Zasady dotyczące organizacji praktyk studenckich w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z/s w Krośnie I. Informacje ogólne 1. W celu zorganizowania praktyki studenckiej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 8/6(78), 78-81 1964 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH ADWOKACKICH 1. WYROK z dnia 28 grudnia 1963 r. (R.A dw. 70/63) Nie jest do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK

PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK PRZEGLĄD LOTNICZY MIESIĘCZNIK WYDAWANY PRZEZ DOWÓDZTWO LOTNICTWA F ra g m e n t p o m n ik a ku czci M arszałk a Jó zefa P iłsu d sk ieg o n a lo tn isk u O kęcie. W NARODZIE NA PIERW SZYM MIEJSCU ARMIA.

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów

Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Agnieszka Ogonowska Gry intertekstualne na tekście filmowym : opis mechanizmów Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 4, 229-241 2004 Annales Academiae Paedagogicae

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60

Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60 Marcin Domian, Robert Dziembowski, Magda Pieńkowska Wybrane aspekty zakazu reklamy w systemie prawa polskiego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 49-60 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 M agda

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I

OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I OGRÓDEK SZKOLNY W NAUCE I WYCHOWANIU I 28 OGRÓDEK SZKOLNY WYCHOWANIU I NAUCZANIU B 1 B L J 0 T E K A N A U C Z Y C I E L A S Z K O Ł Y P O W S Z E C H N E J Jak realizować now e program y szkolne. P o

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Porzuczek, Mieczys³aw Udzia³ Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej w zagospodarowaniu Warmii i Mazur. Komunikaty Mazursko-Warmi skie nr 3, 405-418

Porzuczek, Mieczys³aw Udzia³ Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej w zagospodarowaniu Warmii i Mazur. Komunikaty Mazursko-Warmi skie nr 3, 405-418 Porzuczek, Mieczys³aw Udzia³ Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej w zagospodarowaniu Warmii i Mazur Komunikaty Mazursko-Warmi skie nr 3, 405-418 1967 M IECZYS AW PO RZUCZEK UDZIA ZWI ZKU SAMOPOMOCY CH OPSKIEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY

[2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY I Wyd Zi a ł,', 'J '.. J '., '''~ ' iil OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WPL \'.\ ~, t{j [2014-00--12.i... BlJRMISTR ZA SKWIERZYNY "lnsr ~ ~ l R\/). JEWODZ K I ---Os r) -111. vvi Je eń maiątkowych 0(82 WS. rac z.'

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość)

..^lęfam?*?<,dnia d3.,..qa:a?mv. (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, okarbnika gminy, kierownika jednostki liny, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m!

P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Koronowo 19.11.2009 P o m py C ie pła za s t o s o w a n ie w b u do w n ic t w ie e n e rg o o s zc z ę dn y m! 1 DA N F O S S In w e s t y c je w P o ls c e Danfos s s p.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH

ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI POWRÓCIŁ DO POLSKI ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH Ma s z y n is t a O R C A N Z W IA Z K Y ZAW. M A S Z Y N IS T» W KOLEJOW YCH PISMO POŚW IĘCONE SPRAWOM MASZYNISTÓW I KOLEJNICTWU Wychodzi raz w miesiącu. Redakcja i Administracja: W arszawa, Chmielna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo