MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI WN-III Kraków, dnia Pani Boena Urbaniec Powiatowy Lekarz Weterynarii w Brzesku ul. Piastowska Brzesko WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pón. zm.) oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewod Małopolskiego Planem kontroli zewntrznych Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie na 2012 r. w dniach od 25 do 27 lipca 2012 r. Pani Anna Plichta - inspektor wojewódzki w Wydziale Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadziła kontrol w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku, której przedmiotem była realizacja budetu jednostki, ze szczególnym uwzgldnieniem realizacji wydatków budetowych oraz realizacja dochodów budetowych i ich odprowadzanie na rachunek budetu Pastwa. Kontrol objto nastpujce zadania: 1) Planowanie i realizacja wydatków. 2) Realizacja dochodów budetu pastwa zwizanych z wykonywaniem zada zleconych z zakresu administracji rzdowej. 3) Kontrola zarzdcza. Kontrol objto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Realizacj zada we wskazanym wyej zakresie ocenia si pozytywnie z uchybieniem. SPRAWY ORGANIZACYJNE I KONTROLA ZARZDCZA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Brzesku (PIW) jest jednostk budetow, dysponentem rodków budetowych trzeciego stopnia finansowan z działu 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziałów: Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego, Powiatowe Inspektoraty Weterynarii. PIW funkcjonuje na podstawie Statutu nadanego przez Głównego Lekarza Weterynarii Zarzdzeniem Nr 57/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 Inspektoratowi Weterynarii w Brzesku oraz Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzesku z dnia 20 czerwca 2011 r. ustalonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku w uzgodnieniu z Małopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii. Wg 6 ust. 3 i 4 ww. Regulaminu, okrelajcego szczegółowy zakres działalnoci PIW, w jego skład wchodz nastpujce komórki organizacyjne: Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierzt, Zespół do spraw finansowo-ksigowych i administracyjnych, Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej, Pracownie Badania Misa na Obecno Włoni, podległe bezporednio Powiatowemu Lekarzowi oraz Zespół do spraw bezpieczestwa ywnoci, pasz oraz ubocznych produktów zwierzcych, podległy Zastpcy Powiatowego Lekarza, który ponadto posiada pełnomocnictwo do podpisywania i zatwierdzania do zapłaty rachunków podczas nieobecnoci Powiatowego Lekarza po wczeniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Obowizki i odpowiedzialno w zakresie prowadzenia rachunkowoci jednostki, wykonywania dyspozycji rodkami pieninymi, dokonywania wstpnej kontroli: zgodnoci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletnoci i rzetelnoci dokumentów dotyczcych operacji gospodarczych i finansowych powierzone zostały Pani Annie Grys - Głównej ksigowej, spełniajcej wymogi wynikajce z art. 54 ust. 2 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z pón. zm.), a w szczególnoci dotyczce stau pracy i wykształcenia. W czasie nieobecnoci Głównej ksigowej zastpstwo sprawuje p. Beata Wiatr starszy referent w PIW. W PIW zatrudnionych jest na podstawie umowy o prac 9 pracowników (w tym: Powiatowy Lekarz, Zastpca Powiatowego Lekarza i Główna Ksigowa) na nastpujcych stanowiskach: starszy referent (1 osoba), inspektor weterynaryjny (1 osoba), kontroler weterynaryjny (4 osoby). Pracownicy merytoryczni realizuj zadania wynikajce z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z pón. zm.), a szczegółowo okrelone w zakresach czynnoci, dotyczce ochrony zdrowia zwierzt, zwalczania chorób zakanych zwierzt oraz ochrony zwierzt a take sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem: zasad identyfikacji i rejestracji zwierzt, wymaga weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujcych zwierzta gospodarskie, przepisów o ochronie zwierzt a take wprowadzaniem ich na rynek. W ramach wykonywanych w tym zakresie czynnoci przysługuje im prawo wstpu do nadzorowanych zakładów i gospodarstw, przegldania ksig i innych dokumentów a take bezpłatnego pobierania próbek z surowców, półproduktów i wyrobów gotowych oraz rodków pomocniczych uywanych do ich produkcji. W zwizku z powyszym współpracuj z organizacjami i instytucjami w zakresie nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w celu ochrony ludzi i zwierzt. W 2011 r. decyzjami administracyjnymi wydanymi na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy 22 osoby niebdce pracownikami Inspekcji wyznaczone zostały do wykonywania okrelonych w teje ustawie zada oraz niektórych czynnoci pomocniczych. Z osobami tymi zawarte zostały stosowne umowy na czas okrelony, w których sprecyzowany został sposób, zakres i miejsce wykonywania powierzonych czynnoci, zakres uprawnie i odpowiedzialnoci, zasady pobierania i przekazywania opłat a take wysoko wynagrodzenia za wykonywanie czynnoci oraz termin płatnoci. Czynnoci, bdce przedmiotem umowy wyznaczone osoby wykonywały na podstawie imiennego upowanienia wydanego na czas obowizywania umowy. 2

3 Zarzdzeniem Nr 1/11 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia r. ustalone zostały zasady rachunkowoci dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzesku. Załcznikami do ww. Zarzdzenia s: ogólne zasady prowadzenia ksig rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, zakładowy plan kont dysponenta trzeciego stopnia, opis zbioru danych systemu finansowoksigowego, zasady właciwego stosowania programu i ochrony danych, instrukcja kontroli i obiegu dokumentów. Wykonanie ww. Zarzdzenia powierzone zostało głównemu ksigowemu PIW. Ksigi rachunkowe jednostki obejmuj: dziennik, konta syntetyczne (ksiga główna), konta analityczne (ksiga pomocnicza), zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych. Jednostka zarzdzana jest przy uyciu zintegrowanego systemu informatycznego CDN OPTIMA (tryb pracy programu: Microsoft SQL Server 2005). Funkcje systemu podzielone s na moduły, kady z nich obsługuje róne obszary funkcjonowania jednostki (Kasa/Bank, Ksiga Handlowa, rodki trwałe, Płace i Kadry, Faktury, Handel, Analizy, Serwis). Z zasadami rachunkowoci zapoznani zostali pracownicy PIW. Zarzdzeniem Nr 1/KZ/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzesku z dnia 2 czerwca 2010 r. wprowadzony został System Kontroli Zarzdczej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Brzesku. Powołanemu Zespołowi ds. kontroli zarzdczej, przewodniczy Pani Anna Grys Główna Ksigowa. Posiedzenia ww. Zespołu dokumentowane s w formie sprawozda. Kontrola zarzdcza obejmuje procedury wewntrzne: finansowe oraz organizacyjne (organizacyjne, merytoryczne, kadrowo-płacowe). Procedury finansowe wynikaj bezporednio z przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowoci oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Natomiast procedury organizacyjne, regulujce prac PIW to m.in.: Regulamin organizacyjny (okrelajcy struktur, i podział kompetencji), zakresy czynnoci pracowników, instrukcja kancelaryjna i archiwizacyjna, kodeks etyki, instrukcja BHP, instrukcja bezpieczestwa poarowego, ocena ryzyka zawodowego, regulamin przeprowadzania okresowej oceny pracowników, polityka bezpieczestwa systemów informatycznych słucych do przetwarzania danych osobowych, jednolity rzeczowy wykaz akt, Regulamin Zakładowego Funduszu wiadcze Socjalnych, opisy stanowisk. Kontrola sprawowana jest poprzez kontrol wstpn, bieca i nastpn. Opracowany w kontrolowanej jednostce Plan działalnoci na 2011 r. uwzgldnia cele wynikajce z budetu Pastwa w układzie zadaniowym oraz mierniki okrelajce stopie ich realizacji, a take podzadania słuce do osignicia celu. Strategia zarzdzania ryzykiem obejmuje: Rejestr zidentyfikowanych ryzyk na 2011 r., dot. wszystkich pracowników, listy celów i zada z okreleniem ryzyka i jego istotnoci dot. wszystkich pracowników oraz oddzielnie dot. stanowiska głównego ksigowego. Opracowany został take Arkusz weryfikacji mechanizmów kontroli dla PIW. Ponadto kontrolowana jednostka posiada wprowadzone zarzdzeniami wewntrznymi dokumenty takie jak: Kodeks etyki pracowników PIW, Zasady odpowiedzialnoci za powierzone mienie jednostki, Zasady zapewniajce bezstronno i obiektywizm działania w PIW, Zasady planowania szkole w PIW. 3

4 Zgodnie z opracowanym Planem szkole w 2011 r. pracownicy PIW uczestniczyli w szkoleniach w słubie cywilnej: powszechnych i specjalistycznych. Szkolenia powszechne dotyczyły m.in.: kontroli zarzdczej, rachunkowoci budetowej i zadaniowej Inspekcji Weterynaryjnej podsumowanie roczne, budetu zadaniowego dla pracowników merytorycznych Inspekcji Weterynaryjnej, KPA przed organami Inspekcji Weterynaryjnej. W PIW obowizuje Instrukcja dokonywania samooceny w zwizku, z czym wszyscy pracownicy w grudniu 2011 r. wypełnili Ankiety do samooceny kontroli zarzdczej. Owiadczenie o stanie kontroli zarzdczej w roku 2011 złoone zostało w dniu r. Siedziba PIW znajduje si w budynku bdcym własnoci Starostwa Powiatowego w Brzesku, który uycza kontrolowanej jednostce nieodpłatnie 5 pokoi o łcznej powierzchni 95 m 2. Koszty utrzymania nieruchomoci w 2011 r. wynosiły ,95 zł i obejmowały w szczególnoci: opłaty za energi elektryczn, gaz, wod, nieczystoci stałe, przegldy roczne, rodki czystoci i sprztanie. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDETOWYCH Plan finansowy na 2011 r. dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brzesku dla działu 010 Rolnictwo i łowiectwo został zatwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i Głównego Ksigowego w dniu 10 lutego 2011 r. i przedstawiał si nastpujco: - plan dochodów ( rozdział 01034) zł, (rozdział 01093) zł, - plan wydatków (rozdział 01034) zł. W cigu roku dokonano zwikszenia planowanych wydatków na podstawie: - Decyzji Ministra Finansów Nr FS/4135/7/KD/R/FS/59/2011 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 125//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 188// 11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 233//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 291//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 289//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 353//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 428//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 468//11 z dnia r., - Zarzdzenia Wojewody Małopolskiego Nr 544/11 z dnia r., - Zarzdzenia Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr 34/2011 z dnia r. oraz zmniejszenia planowanych wydatków na podstawie: - Zarzdzenia Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr 23/2011 z dnia r. Na podstawie upowanienia zawartego w Zarzdzeniu nr 39/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie planu dochodów i wydatków budetu Wojewody Małopolskiego na 2011 rok dokonywano w cigu roku przeniesie wydatków pomidzy paragrafami nastpujcymi zarzdzeniami wewntrznymi: - Nr 1/Z/2011 z dnia r. - Nr 2/Z/2011 z dnia r. - Nr 3/Z/2011 z dnia r. - Nr 5/Z/2011 z dnia r. 4

5 Plan wydatków budetowych PIW w dziale 010, rozdziale oraz wykonanie przedstawiały si nastpujco: - Plan pierwotny ,00 zł - Plan po zmianach na r ,00 zł - Wykonanie na r ,74 zł - Niewykorzystane rodki w wysokoci ,26 zł zostały zwrócone w dniach: r. - wycig bankowy nr kwota ,21 zł r. - wycig bankowy nr kwota 1.789,05 zł W 2011 roku PIW otrzymał rodki finansowe w wysokoci ,70 zł, w tym: w rozdziale Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego - kwota ,70 zł, w rozdziale Powiatowe inspektoraty weterynarii - kwota ,00 zł. Stan rodków na rachunku biecym wydatków na dzie r. wykazany w Rb- 23 sprawozdaniu o stanie rodków na rachunkach bankowych pastwowych jednostek budetowych za okres od pocztku roku do dnia r. wyniósł 0,00 zł i został potwierdzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okrgowy Kraków w dniu 2 stycznia 2012 r. Kontrola wykazała, e roczne sprawozdanie Rb-23 jest zgodne z rocznymi sprawozdaniami Rb-27 i Rb-28. Na r. wystpiły zobowizania niewymagalne na kwot ,94 zł, w tym: Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 zł, Składki na ubezpieczenia społeczne 4.896,45 zł, Składki na Fundusz Pracy 669,06 zł, Wynagrodzenia bezosobowe ,85 zł. REALIZACJA WYDATKÓW BUDETOWYCH Wyrywkow kontrol objto dokumentacj ksigow wydatków budetowych poniesionych w okresie od stycznia do grudnia 2011 r. w nastpujcych klasyfikacji budetowej: 4210, 4300, 4350, 4370, W powyszym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowoci. Objte kontrol dokumenty ksigowe były zgodne z ewidencj ksigow wydatków oraz spełniały wymogi okrelone w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z pón. zm.). Sprawdzone były pod wzgldem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. REALIZACJA DOCHODÓW BUDETOWYCH ORAZ TERMINOWO ICH ODPROWADZANIA NA RACHUNEK BUDETU PASTWA Plan dochodów budetowych na rok 2011 w PIW wyniósł ,00 zł, w tym: rozdział Powiatowe inspektoraty weterynarii, kwota ,00 zł, 5

6 rozdział Dochody pastwowej jednostki budetowej uzyskane z tytułu przejtych zada, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych, kwota ,00 zł. Zgodnie z rocznym sprawozdaniem Rb-27 z wykonania planu dochodów budetowych dochody zostały zrealizowane ogółem w kwocie ,20 zł, w tym: w rozdziale kwota ,68 zł Wpływy z rónych opłat obejmuje dochody pochodzce z opłat pobieranych przez Inspekcj Weterynaryjn za czynnoci okrelone w rozporzdzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokoci opłat za czynnoci wykonywane przez Inspekcj Weterynaryjn, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywania informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 15 z pón. zm.) - kwota ,89 zł Pozostałe odsetki - kwota 461,12 zł Dochody z rónych opłat - kwota ,67 zł w rozdziale Wpływy z usług, kwota ,52 zł Szczegółowo skontrolowano wpływy dochodów do PIW w sierpniu 2011 r. Kontrol objto wycigi bankowe o numerach: 109 z dnia r., 110 z dnia r., 112 z dnia r., 114 z dnia r., 115 z dnia r., 116 z dnia r., 117 z dnia r., 118 z dnia r., 119 z dnia r., 120 z dnia r., 121 z dnia r., 122 z dnia r., 124 z dnia r., 125 z dnia r., 126 z dnia r. Terminowo przekazywania uzyskanych dochodów na konto Ministerstwa Finansów oceniono na podstawie objtych kontrol wycigów bankowych: o numerach: 110 z dnia r., 113 z dnia r., 114 z dnia r., 115 z dnia r., 116 z dnia r., 119 z dnia r., 120 z dnia r., 123 z dnia r., 126 z dnia r., 127 z dnia r. Na podstawie ewidencji dochodów oraz ww. wycigów bankowych stwierdzono, e uzyskane dochody przekazywane były na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów w obowizujcych terminach. Natomiast z zestawienia sporzdzonego przez kontrolowan jednostk, które załczone zostało do akt niniejszej kontroli wynika, e dochody uzyskane w okresie od 11 do 15 maja 2011 r. w kwocie 5.076,25 zł przekazano w dniu 23 maja 2011 r., tj. z 3 dniowym opónieniem, a za nieterminow wpłat naliczono i odprowadzono odsetki w kwocie 6,00 zł. Jak wynika ze złoonego na t okoliczno wyjanienia opónienie nastpiło z powodu braku dostpu do Internetu. Kontrola wykazała, e dochody budetowe ujte w rocznym sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów budetowych pastwowych jednostek budetowych za okres od pocztku roku do dnia 31 grudnia 2010 r. s zgodne z prowadzon ewidencj ksigow. W zwizku ze stwierdzonym w powyszym zakresie uchybieniem zwracam si do Pani o podjcie stosownych działa majcych na celu jego wyeliminowanie poprzez przestrzeganie terminów odprowadzania dochodów na centralny rachunek biecy budetu pastwa, zgodnie z 4 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budetu pastwa (Dz. U. Nr 245, poz z pón. zm.). 6

7 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rzdowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) prosz o przesłanie informacji o sposobie wykonania zalecenia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystpienia. Dyrektor Wydziału /-/ Sławomir Dyl 7

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

PROTOKÓŁ. W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932 38-04 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 06 do 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych.

W toku kontroli przyjto wyrywkowy system badania urzdze ksigowo ewidencyjnych i dowodów ródłowych. FB.V.0932-38-05 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Małopolskim Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie przy ulicy Krupniczej 11 a, 34 123 Kraków zwanym dalej MCZP, w dniach od 24 padziernika

Bardziej szczegółowo

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r.

Głównym Ksigowym jest mgr Stanisława Niemiec zatrudniona na tym stanowisku od dnia 02 stycznia 1989 r. FB.V.0932-31-06 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Jurajskich Parków Krajobrazowych, przy ulicy Vetulaniego 1a, 30 965 Kraków, zwanym w dalszej czci protokołu ZJPK przez starszego

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. WYSTPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.85.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Józef Tomal Starosta Mylenicki ul. Reja 13 32-400 Mylenice WYSTPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011.

Kontrol objto okres od 01 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz pierwsze półrocze roku 2011. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431.82.2011 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Mylenicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2009 FN-0913/13/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Wejherowie ul. Bukowa 1 84-200 Wejherowo Termin i miejsce przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.37.2012 Kraków, dnia 12.02.2013 r. Pan bryg. mgr inż. Krzysztof Kokoszka Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 18/2009 FN-0913/18/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi ul. Sabata

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza Nowy Targ.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul. Jana Kazimierza Nowy Targ. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Targu, ul.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie P r o t o k ó ł Z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Rumi. Kontrol na podstawie upowanienia Starosty Nr OR 0114/19/06 z dnia 08.04.2006

Bardziej szczegółowo

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r.

Protokół. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, Spytkowice w dniach od 5 do 13 grudnia 2011 r. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.112.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Spytkowice, ul. Zamkowa 12, 34-116 Spytkowice

Bardziej szczegółowo

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r.

Kontrol przeprowadzono na podstawie upowanienia 47/05 w dniach od 18 do 26 padziernika 2005 r. FB.V.0932-36-05 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie Al. Solidarnoci 5-9 przez Mari Szarek starszego inspektora w Wydziale Finansów i Budetu

Bardziej szczegółowo

FB.V Kraków,

FB.V Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI FB.V.0934-3-07 Kraków, 12.11.2007 Pan Marian Gil Prezes Stowarzyszenia Romów w Krakowie Os. Złotej Jesieni 6/33 31 831 Kraków Małopolski Urzd Wojewódzki w Krakowie Wydział Finansów

Bardziej szczegółowo

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU

R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU R EG UL AM I N ORGANI ZACYJNY SZKOŁY PO D ST AWOWEJ N R 4 IM. J AROSŁ AWA I W ASZKIEW I CZA W SANDOMIE R ZU Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie terytorialnym (tekst

Bardziej szczegółowo

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. ' - «Kicii 11 li Punkt i' Klienta 19. MA;:, 2015 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI L.dz. Kielce, 2015-03- Ą 3 Znak sprawy: FN.IY.431.2.6.2015 Pan Dariusz Doroz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-22-3/07 id. 951085 Zielona Góra, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarz dzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. Zarzdzenie nr 38/2017 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowoci dla projektu pn. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usug publicznych i

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków.

Protokół. Kontrola swoim zakresem objła wprowadzenie procedur kontroli finansowej i zasad wstpnej oceny celowoci poniesionych wydatków. Starostwo Powiatowe W Wejherowie Protokół Z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Wejherowie z siedzib przy ul. Transportowej 4. Kontrol w dniach 09 13.01. 2006 r. na

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA

CZ I TRYB PRACY, ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA BIURA REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (załcznik do zarzdzenia nr 10/2001 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 3 lipca 2001 r.) CZ I TRYB PRACY,

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ BEZPIECZESTWA I ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO BZ.VI.J.0931-1-08 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZESPÓŁ KONTROLNY WYDZIAŁU ZARZDZANIA KRYZYSOWEGO MUW W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007

Nr AW /2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) Nr AW.0941-1/2007 PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2007 Informacje istotne dla

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu Załcznik do Zarzdzenia Wójta Gminy Tuchomie Nr 207/2006 z dn. 7 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gminnego

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.VII.EL.0931-2-08 Owicim, 21 maja 2008 r. Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzdzie Pracy w Owicimiu, ul.

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.42.2012 Kraków, dnia 10 CZE 2013 Pani Michalina Nadczuk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ul. Konarskiego 4 33 100

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Przedmiotem kontroli była realizacja budetu ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych zagadnie:

PROTOKÓŁ. Przedmiotem kontroli była realizacja budetu ze szczególnym uwzgldnieniem nastpujcych zagadnie: MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.0932-11-10 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Krakowie, ul. Brodowicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KRAKOWIE Załcznik do Zarzdzenia Nr 209/2008 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 lipca 2008 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W KRAKOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-2-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Budzów, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-15-3/08 id. 1054597 Zielona Góra, 23 lipca 2008

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015:-03-'fi Znak sprawy: FN-IY.431.2.7.2015 Pan Jan Dębski Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kazimierzy Wielkiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Prawidłowość wykorzystania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PS.IV.0931-3-12-08 Kraków, dnia 24 PA. 2008 Pan Konrad URBACZYK Dyrektor Domu Dziecka Sieborowice 16 32-091 Michałowice W dniach od 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej

Protokół z kontroli problemowej R.VIII.M.0930-17-04 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej przez Wydział rodowiska i Rolnictwa Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie, w dniach 26 i 27 kwietnia 2004 r. w Małopolskim Orodku

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r.

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Niniejszy plan kont dla budetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. w Świeciu nad Wisłą Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu nad Wisłą Wprowadził: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu n/wisłą Świecie nad Wisłą, dnia 01 kwietnia 2010 rok Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 06 02 Znak sprawy: FN.IV.431.2.11.2015 Pani Ewa Drożdżał Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli: Kontrola procesu

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza

ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza ZARZDZENIE Nr.PO151/80/06 Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 23. 08. 2006 roku w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczestwem narodowym w Miecie Sandomierzu. Na podstawie rozporzdzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Czarnków, wrzesie 2009 rok

Czarnków, wrzesie 2009 rok Powiatowy Urzd Pracy w Czarnkowie ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FIINANSOWE Z BUDETU,, PROJEKTÓW EFS PO KL ORAZ FUNDUSZU PRACY zza okrreess od 01 ssttycczzniia do 31 ssiieerrpniia 2009 rr..

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania Razem dla Powiatu Radziejowskiego Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" Opis stanowisk pracowników 1. Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes/Dyrektor ds. koordynacji pracy biura i organów LGD powołany przez Zarzd Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji.

ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. ZARZDZENIE NR 465/07 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Wydziału Komunikacji. Na podstawie 78 ust. 1 zarzdzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

P R O T O K Ó Ł. 1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-50-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy w Trzcianie, przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansów i Budetu Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r.

Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. Poznań, dnia 5 lutego 2015 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.127.2014.1 Pan Ryszard Siwicki Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.25.2012 Kraków, 14 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r.

ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. ZARZDZENIE Nr 28/03 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 29 wrzenia 2003 r. w sprawie zmian w budecie gminy. Na podstawie art. 109 i 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 4, Proszowice

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 4, Proszowice MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-68-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach

P R O T O K Ó Ł. z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach P R O T O K Ó Ł MZO-0912/7/AJ/06 z kontroli doranej przeprowadzonej w dniu 13.06.2006 r. w Gimnazjum nr 12 w Tychach Kontrol przeprowadzono zgodnie z Upowanieniem nr 16/2006 z dnia 13.06.2006 r. Kontrol

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Biuro Dyrektora Generalnego DG.II.0931-10-06 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Urzdzie Miejskim w Wadowicach przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzdu

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W ŁAZISKACH GÓRNYCH Miejski Dom Kultury w Łaziskach Górnych powołano Uchwał nr VII/49/94 Rady Miejskiej z dnia 29.XII.1994r. I. ZAKRES DZIAŁANIA I ZASADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska Kraków

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie ul. Bratysławska Kraków MAŁOPOLSKI URZD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 WN.III.431-43-11 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Nr II/3/01 z dnia 22 lutego 2001 roku STATUT Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Kamiennej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Załcznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu w Lipnie z dnia... w sprawie nadania Statutu DPS w Nowej Wsi STATUT Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi 1 Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwany dalej Domem działa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI BO-III.431.22.2012 Kraków, dnia 25 luty 2013 r. Pan st. bryg. mgr inż. Adam Rzemiński Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brodnicy z dnia 24 sierpnia 2010r. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Brodnicy ustalił: Powiatowy Lekarz

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu

1. Prawidłowo i celowo wykorzystania dotacji na realizacj zada biecych z zakresu FB.V.0932-17-05 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzdzie Gminy Wietrzychowice przez Bogdana Szura - inspektora wojewódzkiego w Wydziale Finansowym Małopolskiego Urzdu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Protokół I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE.

Protokół I. USTALENIA OGÓLNOORGANIZACYJNE. Załczniki do protokołu kontroli słu wyłcznie do uytku wewntrznego Znak: WK 60/8//2007 Protokół z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Sandomierz za okres 2006 roku przeprowadzonej od 2 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III Protokół MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN-III.431.89.2011 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) w Brzesku

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo