ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze"

Transkrypt

1 ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego. Z-13/05 z dnia EGZEMPLARZ UYTKOWY Jednolity tekst nr 05 z dnia LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021 Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Zdzisława Kłys Sławomir Strzykalski Główny Ksigowy Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze Łucja Babiarz Pełnomocnik ds. SZJ Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze Dorota Kowalczuk Krzywda Naczelnik Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze Włodzimierz Obworski Data Data Data Data Podpis:... Podpis:... Podpis:... Podpis:... Na podstawie obowizujcego Regulaminu organizacyjnego Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, zarzdzam co nastpuje: Wprowadzam Regulamin premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego, który ustala jednolite zasady tworzenia funduszu nagród oraz zasady premiowania i przyznawania nagród pracownikom Urzdu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o słubie cywilnej, rozporzdzeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 9 grudnia 2009r. (Dz.U Nr 211 poz. 1630) w sprawie okrelenia stanowisk urzdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni słubowych urzdników słuby cywilnej, mnoników do ustalania wynagrodze oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych wiadcze przysługujcych członkom korpusu słuby cywilnej oraz rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010r. (Dz.U. Nr 27 poz.134) w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie bdcych członkami korpusu słuby cywilnej zatrudnionych w urzdach administracji rzdowej i pracowników innych jednostek. Regulamin premiowania i przyznawania nagród pracownikom LUS stanowi załcznik numer 01 do niniejszego Zarzdzenia. 2 Zobowizuj pracowników Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze do przestrzegania procedur i zasad okrelonych w załcznikach do Zarzdzenia. Zmiany w zarzdzeniu wchodz w ycie z dniem podpisania i maj zastosowanie do wypłat nagród od 1 stycznia 2009r. Nadzór nad skutecznym przekazaniem treci niniejszego zarzdzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. SZJ. LUS w Zielonej Górze ZARZADZENIE NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 1/8 5

2 Integraln cz niniejszego Zarzdzenia stanowi: Załcznik nr 01 - Załcznik nr 02 - Regulamin premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego, Wniosek o przyznanie nagrody. 6 Rozdzielnik zarzdzenia: Oryginał szt.1 - Pełnomocnik ds. SZJ. Egzemplarze uytkowe - w wersji elektronicznej - wszyscy pracownicy. LUS w Zielonej Górze ZARZADZENIE NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 2/8

3 ZAŁCZNIK NR 01 do Zarzdzenia Nr 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 02 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego Z-13/05 z dnia EGZEMPLARZ UYTKOWY Jednolity tekst nr 05 z dnia LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021 Regulamin premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego I. Zasady ogólne Postanowienia niniejszego regulaminu obejmuj członków korpusu słuby cywilnej oraz pracowników nie bdcych członkami korpusu słuby cywilnej zatrudnionych w Lubuskim Urzdzie Skarbowym w Zielonej Górze. Ilekro w regulaminie jest mowa o Urzdzie, naley przez to rozumie Lubuski Urzd Skarbowy w Zielonej Górze W Lubuskim Urzdzie Skarbowym w Zielonej Górze tworzy si fundusz nagród dla pracowników Urzdu. 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 dzielony jest na fundusz nagród członków korpusu słuby cywilnej i fundusz nagród pozostałych pracowników nie bdcych członkami korpusu słuby cywilnej. ródłami dochodów funduszu s: a) wyodrbnione rodki funduszu wynagrodze osobowych w wysokoci 3% planowanych rodków tego funduszu, b) rodki stanowice oszczdnoci osobowego funduszu wynagrodze. 5 Fundusz nagród pozostaje w dyspozycji Naczelnika Urzdu. 6 Premia indywidualna dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi wypłacana jest z przyznanego przez jednostk nadrzdn funduszu płac 4010 wynagrodzenia pozostałych pracowników. 7 Nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzdu wypłacane s z przyznanego przez jednostk nadrzdn funduszu płac podzielonego na 4010 wynagrodzenia pozostałych pracowników i 4020 wynagrodzenia członków korpusu słuby cywilnej. LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 3/8

4 II. Zasady przyznawania nagród kwartalnych i indywidualnych pracownikom zatrudnionym w Lubuskim Urzdzie Skarbowym Z funduszu nagród wypłacane s: 1. nagrody kwartalne, 2. nagrody indywidualne Nagrody indywidualne, o których mowa w pkt. 2 przyznawane s za szczególne osignicia w pracy zawodowej. 2. Za szczególne osignicia w pracy zawodowej uznaje si w szczególnoci: a. osiganie ponadprzecitnych efektów w pracy, b. wykazywanie si inicjatyw w zakresie poprawy organizacji i jakoci pracy Urzdu, c. podnoszenie kwalifikacji i umiejtnoci zawodowych we własnym zakresie, d. podejmowanie zada w zakresie i wymiarze wykraczajcym poza normalne obowizki pracownika i zadania komórki, e. realizacj zada wymagajcych dodatkowego nakładu pracy oraz okresowo zwikszonych. 3. Podstaw okrelenia wysokoci nagród kwartalnych, o których mowa w pkt. 1 jest bieca praca pracownika, szczególne zaangaowanie w realizacj zada komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, faktyczne jej wiadczenie oraz pozostawanie do dyspozycji pracodawcy w kwartale, którego dotyczy nagroda. 1. Prawo do nagrody przysługuje pracownikom, równie nowozatrudnionym lub przebywajcym na urlopie bezpłatnym, którzy przepracowali efektywnie w okresie za który wypłacana jest nagroda nie mniej ni 50 % kalendarzowego czasu pracy. 2. Warunek, okrelony w pkt 1 nie dotyczy pracowników odchodzcych na emerytur lub przeniesionych do innej jednostki organizacyjnej resortu finansów. 3. Nagroda nie przysługuje pracownikom za czas za który wypłacono im wynagrodzenie za czas niezdolnoci do pracy lub wiadczenia pienine z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzystwa. 4. Wyłczeniu z podziału nagród podlegaj pracownicy, którzy : a) zostali ukarani kar dyscyplinarn b) w stosunku, do których toczy si postpowanie karne lub zostało zakoczone postpowanie karne w sposób nie uwalniajcy od winy. Członek korpusu słuby cywilnej traci prawo do nagrody za okres w którym ujawniono: 1. nieterminowe załatwienie spraw lub wykonanie powierzonych zada, w tym take skutkujce nieuzasadnionym przedłueniem terminu załatwienia sprawy, 2. nierzetelne wykonanie obowizków i powierzonych zada, 3. stronniczo lub kierowanie si interesem jednostkowym lub prywatnym w wykonaniu zada i obowizków, 4. naruszenie tajemnicy ustawowo chronionej, 5. nieracjonalne gospodarowanie majtkiem Urzdu i rodkami publicznymi, LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 4/8

5 6. odmow wykonania polecenia słubowego przełoonego zgodnego z prawem i nie zawierajcego znamion pomyłki, 7. podejmowanie dodatkowego zatrudnienia bez zgody Naczelnika Urzdu. Nagrody kwartalne i indywidualne Naczelnikowi Urzdu przyznaje Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na mocy odrbnych przepisów. 5 6 Zasady przyznawania nagród kwartalnych i indywidualnych : 1. Nagrody kwartalne dla Zastpcy Naczelnika, Głównego Ksigowego, kierowników oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezporednio podległych Naczelnikowi Urzdu przyznaje Naczelnik. 2. Nagrody kwartalne pozostałym pracownikom przyznaje Naczelnik na wniosek bezporednich przełoonych zaakceptowany przez Zastpc Naczelnika, bd Głównego Ksigowego na formularzu F-247/LUS stanowicym załcznik nr 02 niniejszego zarzdzenia. 3. Wnioski o przyznanie nagrody kwartalnej składane s do Naczelnika Urzdu w terminie do 10 dnia pierwszego miesica po upływie kwartału, a za czwarty kwartał do dnia 10 grudnia danego roku. 4. Nagrody indywidualne dla pracowników urzdu przyznaje Naczelnik z własnej inicjatywy lub na wniosek bezporedniego przełoonego. 5. Wniosek o przyznanie indywidualnej nagrody powinien zawiera - propozycj wysokoci nagrody, - uzasadnienie proponowanej nagrody 6. Naczelnik Urzdu nie jest zwizany wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 i 4 w przypadku odmiennej decyzji umieszcza na wniosku stosown adnotacj Kadorazowo przy uruchamianiu funduszu nagród Główny Ksigowy w terminie do koca miesica nastpujcego po kwartale ustala kwot funduszu nagród, któr przedkłada Naczelnikowi Urzdu. 2. rodki funduszu nagród nie wykorzystane w danym kwartale zwikszaj kwot przeznaczon na nagrody w nastpnym kwartale. 3. Naczelnik Urzdu dokonuje podziału kwoty funduszu nagród kwartalnych pomidzy poszczególne komórki organizacyjne Urzdu zgodnie z zasadami przedstawionymi w 8. 8 Zasady podziału kwoty funduszu nagród kwartalnych: 1. Z wyliczonego funduszu nagród, ustala si fundusz w wysokoci 5 % pozostajcy w dyspozycji Naczelnika urzdu w danym kwartale. 2. Z pozostałego funduszu nagród Naczelnik ustala nagrody dla Zastpcy Naczelnika i Głównego Ksigowego, kierowników oraz pracowników zatrudnionych na wieloosobowych stanowiskach pracy, przy załoeniu e: a. łczna kwota rodków przeznaczona dla kierowników komórek organizacyjnych nie moe przekroczy 200% kwoty stanowicej iloczyn uprawnionych do nagrody kierowników w urzdzie oraz wysokoci nagrody przypadajcej na uprawnionego do nagrody pracownika. b. łczna kwota rodków przeznaczona dla wieloosobowych stanowisk pracy nie moe przekroczy 120% kwoty stanowicej iloczyn uprawnionych do LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 5/8

6 nagrody pracowników wieloosobowych stanowisk pracy w urzdzie oraz wysokoci nagrody przypadajcej na uprawnionego pracownika. c Pozostał pul Naczelnik urzdu dzieli na poszczególne komórki organizacyjne, a bezporedni przełoeni składaj wnioski zgodnie z Działem II 6 pkt.2 3. Zbiorcze rozliczenie rodków na nagrody w danym kwartale podlega uzgodnieniu z przedstawicielem załogi lub działajcymi w Urzdzie Zwizkami Zawodowymi Wypłata nagród z funduszu nagród dokonywana jest raz na kwartał, w terminie do 15 dnia drugiego miesica nastpujcego po kwartale, a za IV kwartał danego roku w terminie do 20-go grudnia. 2. Wypłata nagrody indywidualnej nastpuje na podstawie decyzji Naczelnika Urzdu w terminie w niej okrelonym. Wysoko tej nagrody nie podlega ujawnieniu. III. Nagrody jubileuszowe Za wieloletni prac członkom korpusu słuby cywilnej oraz pracownikom niebdcym członkami korpusu słuby cywilnej zatrudnionym w Lubuskim Urzdzie Skarbowym w Zielonej Górze przysługuje nagroda jubileuszowa. 2 Podstaw obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujce pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujce mu w dniu jej wypłaty. Wypłata nagrody jubileuszowej nastpuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody. Szczegółowe zasady wypłat nagród jubileuszowych oraz ich wysokoci okrela ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o słubie cywilnej, rozporzdzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2007r. w sprawie okrelenia stanowisk urzdniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni słubowych urzdników słuby cywilnej, mnoników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych wiadcze przysługujcych członkom korpusu słuby cywilnej, oraz rozporzdzenie Rady Ministrów z dnia 06 marca 2007r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebdcych członkami korpusu słuby cywilnej zatrudnionych w urzdach administracji rzdowej i pracowników innych jednostek. IV. Premiowanie pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi w Lubuskim Urzdzie Skarbowym 1. Pracownicy Urzdu zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi za naleyte i terminowe wykonanie zada otrzymuj premi od wynagrodzenia zasadniczego. 2. Premia przyznawana jest za okresy miesiczne.. LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 6/8

7 2 Premi indywidualn dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymienionych w ustala si w wysokoci miesicznych stawek premii dla pracowników zatrudnionych w Urzdzie na stanowiskach pomocniczych, robotniczych i obsługi według poniszej tabeli: Stanowisko Wysoko premii 1. stanowiska pomocnicze od 10 do 50 % wynagrodzenia zasadniczego 2. stanowiska robotnicze i obsługi od 10 do 50 % wynagrodzenia zasadniczego Premia indywidualna w pełnej wysoko przysługuje za prawidłowe i terminowe wykonywanie zada nalecych do zakresu obowizków słubowych pracownika oraz przestrzegania podstawowych zasad dyscypliny pracy. 1. Kwota premii ulega obnieniu za: a) niewykonanie zada w wyznaczonym terminie, b) marnotrawstwo materiałów, brak naleytej dbałoci o obsługiwanie maszyny i urzdzenia, c) wykonywanie pracy w sposób niedbały, d) naruszenie dyscypliny pracy lub przepisów bhp. 2. Pracownik zostaje pozbawiony premii za: a) race zaniedbanie w pracy, b) stawienie si do pracy w stanie nietrzewym lub spoywanie alkoholu w czasie pracy, c) popełnienie czynu, za który przepisy przewiduj kary dyscyplinarne w razie udzielenia kary, d) rozwizania umowy o prac bez wypowiedzenia z winy pracownika. 5 Premia przyznawana jest na indywidualne wnioski kierownika Referatu organizacyjnoadministracyjnego Decyzj o przyznaniu, zmniejszaniu lub pozbawieniu premii podejmuje Naczelnik Urzdu. 2. O przyczynach powodujcych obnienie lub pozbawienie premii, pracownik zostaje powiadomiony pisemnie, najpóniej w dniu wypłaty premii. 7 Premia nie przysługuje za czas nieobecnoci w pracy, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy. Kwota wypłaconej premii wchodzi do podstawy wymiaru przysługujcego pracownikowi zasiłku. Premie wypłaca si najpóniej do dnia 10 miesica nastpujcego po miesicu, za który premia przysługuje. 8 LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 7/8

8 ZAŁCZNIK NR 02 do Zarzdzenia Nr 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 02 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego Z-13/05 z dnia EGZEMPLARZ UYTKOWY Jednolity tekst nr 05 z dnia LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021 WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY za... kwartał... r. Komórka organizacyjna :... ( nazwa,symbol komórki organizacyjnej) Przyznana kwota nagrody na komórk w wysokoci...zł Lp. Nazwisko Imi Stanowisko Proponowana kwota nagrody Korekta Naczelnika Ogółem Uzasadnienie wniosku: ( podpis kierownika) Akceptacja: ( podpis osoby upowanionej) F-247/LUS (Wyd.02) - Wniosek o przyznanie nagrody LUS w Zielonej Górze Załcznik nr 01 do ZARZADZENIA NR 13/05 Z-13/05 (j.t. 05 ) Strona 8/8