Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami 1) ) w związku z art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zmianami 2) ) oraz Uchwałą nr 3/207/2013 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie: zakresu i przebiegu prac nad sporządzeniem rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa pomorskiego, informacji o stanie mienia samorządu województwa pomorskiego oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, ośrodków ruchu drogowego oraz ośrodka doradztwa rolniczego za rok 2012, Zarząd Województwa Pomorskiego uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa za 2012 rok w ujęciu tabelarycznym zgodnie z załącznikami nr 1-11 oraz opisowym zawierającym informację o stanie mienia Samorządu Województwa Pomorskiego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedkłada się Sejmikowi Województwa Pomorskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, Dz. U. z 2011 r.: Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r.: poz. 1456, poz. 1530, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Nr 162 poz.1568; z 2004 r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1206; z 2006 r.: Nr 126 poz. 875, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r.: Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 216 poz. 1370, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r.: Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r.: Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Marszałek Województwa Mieczysław Struk

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,96 80,3% Biura geodezji i terenów rolnych ,00 103,7% Wpływy z usług ,00 103,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 984, Pozostałe odsetki 0 33, Wpływy z różnych dochodów ,97 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,56 97,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,44 85,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 108,1% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,90 21,4% 0920 Pozostałe odsetki ,71 115,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 162,9% Melioracje wodne ,34 78,4% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa ,00 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,70 77,3%

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6200 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6289 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,13 77,3% ,33 100,0% ,84 136,1% ,00 100,0% ,80 100,0% ,09 69,4% ,00 70,5% ,12 73,0% ,00 100,0% ,33 100,0% ,13 65,4%

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2218 administracji rządowej oraz inne ,85 65,4% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2219 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,28 65,4% Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,05 118,2% 0690 Wpływy z różnych opłat ,33 118,5% 0920 Pozostałe odsetki ,72 93,7% Pozostała działalność ,88 122,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 128,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,88 99,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,06 69,0% Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,06 69,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2000 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,76 4,5% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,72 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,58 80,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe ,69 58,0% Rozwój przedsiębiorczości ,00 88,2% Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,49 93,7% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 50 37,51 75,0%

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz nadmiernej wysokości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 0,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 0,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,69 88,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,76 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,60 84,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,33 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600 Transport i łączność ,71 98,3% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,39 100,1% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,39 101,2% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 99,3% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów ,00 100,0% publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 100,0%

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,82 98,0% ,00 100,0% ,93 98,0% ,89 100,0% Drogi publiczne wojewódzkie ,14 95,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek ,00 56,3% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,87 94,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,39 86,5% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 11,5% 0920 Pozostałe odsetki ,92 59,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,40 94,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,99 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,14 97,3% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,43 95,7% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,36 69,2% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,86 68,8%

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz jednostkami samorządu terytorialnego Turystyka Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,90 97,8% Ośrodki informacji turystycznej 0 0,01 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,01 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 52,4% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,80 52,4% Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6667 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące ,09 98,1% ,17 67,6% ,15 79,0% ,64 84,0% ,82 99,2% ,22 99,5% ,09 100,0%

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0,0% ,62 103,1% ,62 103,1% ,52 78,5% 0690 Wpływy z różnych opłat ,58 116,0% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,67 194,1% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 0760 przysługującego osobom fizycznym w ,00 100,0% prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,41 101,5% nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,75 350,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,69 95,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 100,0% 710 Działalność usługowa ,49 118,1% Biura planowania przestrzennego ,00 100,0% 0830 Wpływy z usług ,00 100,0% Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,40 88,2% Wpływy z różnych dochodów ,50 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,90 83,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,27 85,4% 0830 Wpływy z usług ,27 85,3% 0920 Pozostałe odsetki 0 107, Pozostała działalność ,82 131,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,28 - pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,87 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), ,49 - samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,65 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,53 66,9% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 750 Administracja publiczna ,21 90,5% Urzędy wojewódzkie ,89 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,89 100,0% 2360 przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,00 111,5% ,61 89,5% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych ,03 94,0% Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek ,27 844,2% organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,05 116,7% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,41 74,1% 0830 Wpływy z usług ,00 90,0%

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , Pozostałe odsetki ,75 347,4% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,26 97,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,55 84,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,95 84,8% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,10 88,9% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,00 41,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,48 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem ,08 62,1% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,68 34,8% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Komisje egzaminacyjne ,72 89,7%

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,04 91,9% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej ,68 64,6% oraz innych zadań zleconych ustawami Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 91,2% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,00 91,2% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,99 97,9% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa ,87 - w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,12 97,3% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy państwowe 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,70 100,3% ,00 109,0% ,00 109,0% ,70 100,2% ,00 97,2% ,70 101,1% 0 8, ,42 95,7% ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0%

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach 6180 powiatowych, wojewódzkich i ,00 100,0% krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,51 110,0% 0920 Pozostałe odsetki ,54 169,7% Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z ,97 100,0% upływem roku budżetowego Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% Regionalne Programy Operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,01 91,4% ,76 82,5% ,99 92,2% ,18 42,1% ,56 74,2% ,00 0,0% ,35 97,0%

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2917 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,30 51,6% ,05 70,8% ,82 2,9% ,90 84,0% ,00 0,0% ,00 0,0% ,53 87,4% ,09 1,2% ,10 83,0% ,00 51,7%

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem ,63 76,0% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2919 wykorzystanych z naruszeniem ,73 76,9% procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,50 96,4% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6208 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,00 0,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6209 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,05 63,0% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6669 procedur, o których mowa w art ,27 26,6% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 801 Oświata i wychowanie ,65 99,5% Szkoły podstawowe specjalne ,17 99,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0% własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych ,17 99,9% samorządu województwa Szkoły zawodowe ,38 98,4% 0690 Wpływy z różnych opłat ,45 116,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,87 101,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,32 92,6% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0 600,00 -

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,41 27,1% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 94, Wpływy z różnych dochodów ,30 107,8% Kolegia pracowników służb społecznych ,02 94,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,50 92,8% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,49 83,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,10 93,4% 0920 Pozostałe odsetki 0 390, Wpływy z różnych dochodów , ,8% Szkoły zawodowe specjalne ,00 13,9% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 107, Wpływy z usług ,00 0,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 76,0% Zakłady kształcenia nauczycieli ,23 101,5% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,22 103,3% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,24 96,1% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,77 138,9% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 125,0% Biblioteki pedagogiczne ,85 102,4% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,10 93,4% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,64 110,8% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 20 0,00 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 74,51 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,65 109,8% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,95 71,3% Pozostała działalność ,00 100,0% 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,00 100,0%

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz własnych samorządu województwa 851 Ochrona zdrowia ,21 98,9% Szpitale ogólne ,74 95,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 100,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,82 100,0% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust ,87 94,5% pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 100,0% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,00 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art ,00 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Lecznictwo psychiatryczne ,43 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,43 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Medycyna pracy ,94 135,6% Wpływy z różnych opłat 0 960, Wpływy z usług ,33 135,3% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 0 256, Pozostałe odsetki ,37 401,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,20 70,1% ubezpieczenia zdrowotnego

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,20 70,1% ,90 100,0% ,90 100,0% 852 Pomoc społeczna ,75 100,1% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,79 100,1% Wpływy z różnych opłat 0 718,90 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 99,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 601,57 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej 0 220, Wpływy z różnych dochodów ,00 108,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między ,12 100,0% jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,20 99,9% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne ,55 100,0% i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,55 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,41 100,2% Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów 0 241,74 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,84 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,50 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,25 93,7% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,12 99,1%

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz Wpływy z różnych dochodów ,12 99,1% Wojewódzkie urzędy pracy ,48 96,9% 0690 Wpływy z różnych opłat ,36 98,5% 0920 Pozostałe odsetki ,81 830,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,38 93,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,64 99,2% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,00 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), ,29 69,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,65 80,8% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0909 naruszenien procedur, o których mowa ,04 88,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2008 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,89 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust ,64 93,6% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,08 79,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,54 104,9% Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,50 87,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 49,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,32 83,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 -

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Pozostałe odsetki ,32 176,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,86 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2701 gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 100,0% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Internaty i bursy szkolne ,13 114,9% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,75 108,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,91 118,2% 0920 Pozostałe odsetki ,37 48,9% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,10 95,8% Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,91 127,9% Wpływy z różnych opłat 0 39,00 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek ,00 100,0% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,40 129,4% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 w postaci pieniężnej ,00 75,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 606,6% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,40 94,0% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar ,26 192,4% za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat ,26 192,4% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat ,56 101,2% produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,56 101,2% Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i ,58 96,6% akumulatorów 0690 Wpływy z różnych opłat ,87 99,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne ,71 96,1% zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,00 90,6% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 40,0% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 33,4%

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 100,0% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,15 99,1% Teatry ,44 100,0% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa 23 22,92 99,7% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 6660 procedur, o których mowa w art ,52 100,0% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Galerie i biura wystaw artystycznych ,79 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań ,79 100,0% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Centra kultury i sztuki ,00 99,6% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 99,6% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Muzea ,00 100,0% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,92 97,0%

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,0% na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,92 95,7% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ,34 98,6% chronionej przyrody Parki krajobrazowe ,34 98,6% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych ,00 100,0% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych ,00 100,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,58 100,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2230 państwa na realizację bieżących zadań ,43 99,8% własnych samorządu województwa Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację ,61 97,4% zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ŁĄCZNIE ,72 100,0% ,05 95,6%

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 309/233/13 Zarządu Woj. Pomorskiego z dnia 26 marca 2013 r. REALIZACJA WYDATKÓW WOJEWÓDZTWA wg stanu na r. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN po zmianach na WYKONANIE na Wskaźnik wykonania w % kol.6/kol Rolnictwo i łowiectwo ,64 78,9% Biura geodezji i terenów rolnych ,64 91,8% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,48 93,6% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 97,4% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 91,4% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72 70,0% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 33,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,2% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,07 97,1% 4260 Zakup energii ,28 97,5% 4270 Zakup usług remontowych ,79 91,7% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50 94,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,53 63,0% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 76,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,93 87,0% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci ,69 61,2% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz, opinii ,00 0,0% Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia ,08 91,1% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 44,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 75,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,97 98,6% 4480 Podatek od nieruchomości ,19 98,8% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 5,8% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 200 0,00 0,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,60 85,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,90 97,8% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100,0%

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,0% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,90 97,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń ,67 98,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,91 96,7% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,39 96,8% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,75 96,7% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65 94,9% Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 97,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,99 99,4% 4260 Zakup energii ,56 96,7% 4270 Zakup usług remontowych ,46 99,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,36 99,2% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 99,7% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ,21 95,5% ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci ,35 97,6% telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400 budynki, lokale i pomieszczenia ,28 99,9% garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,18 98,1% 4430 Różne opłaty i składki ,18 99,7% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych ,84 99,5% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 99,5% Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego ,92 99,9% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 100,0% Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej ,72 98,3% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,50 99,9% Melioracje wodne ,14 78,7% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa ,80 100,0% w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,93 28,0% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,87 28,0% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 56,3% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 56,3% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 28,0% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 28,0% 4127 Składki na Fundusz Pracy ,94 27,7%

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 27 marca 2012r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 czerwca 2012 r. Poz. 1137 ZARZĄDZENIE NR 165/12 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XIV/94/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015 rok Zmiany w planie dochodów, dotacji i wydatków związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 10 maja 2013 r. Poz. 2167 ZARZĄDZENIE NR 226/13 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo