WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa oraz planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za 2006 rok ZARZĄDZENIE NR Z/34/07 OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANÓW SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA - ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa oraz planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2006 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych w brzmieniu określonym w załącznikach nr 1,2,3,4 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd Województwa Osoba Pełniąca Funkcję Organów Samorządu Województwa Jarosław Schabieński

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2006 R. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 r. Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo , , ,32 38,03% Prace geodezyjno - urządzeniowe na , , ,00 97,60% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , ,00 97,60% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej ,00 0,00 0,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,53 104,43% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych , , ,24 100,92% jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , , ,49 100,55% Pozostałe odsetki , , ,35 496,09% Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,10 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 0, ,35

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0, ,00 Melioracje wodne , , ,88 33,59% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 0, ,30 Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,06 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 237, ,00 0,00 31,85 Wpływy z usług ,00 0, ,62 Odsetli od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 0,00 1,83 Pozostałe odsetki ,00 0,00 14,21 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 82,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,16 90,53%

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Restrukturyzacja i modernizacja sektorażywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich % (7/6) , , ,00 100,00% , ,00 0,00 0,00% , ,00 0,00 0,00% , , ,00 100,00% , , ,91 69,90% Pozostałe odsetki ,00 0,00 93,47 Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 69,06%

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa % (7/6) , , ,19 69,09% , , ,00 100,00% ,00 500,00 500,00 100,00% , , ,39 72,24% , , ,86 72,24% 150 0, , ,45 86,54% , , ,45 86,54% ,00 26,00 26,00 100,00% , , ,16 58,91%

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, , , , ,95% powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków , , ,54 130,82% powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , , ,35 42,90% inwestycyjnych własnych samorządu województwa Transport i łączność , , ,44 118,67% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , ,88 36,44% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych , , ,00 132,03% jednostek organizacyjnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków , ,00 0,00 0,00% powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , , ,88 100,00% inwestycyjnych własnych samorządu województwa Drogi publiczne wojewódzkie , , ,20 212,15% Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności ,00 0, ,08

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 0, ,83 Wpływy z różnych opłat , , ,93 99,36% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 759,95% Pozostałe odsetki , , ,74 303,98% Wpływy z różnych dochodów , , ,47 8,09% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego % (7/6) , , , ,12% , , ,01 100,00% , , ,45 100,00% Pozostała działalność , , ,36 82,63% Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,00 244,85% Wpływy z różnych opłat , , ,14 66,90% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,22 79,13%

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Turystyka , , ,28 83,48% Zadania w zakresie upowszechniania , , ,28 17,39% turystyki Wpływy z różnych dochodów , ,00 772,26 12,87% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 0,00 271,02 Pozostała działalność , , ,00 100,00% Pozostałe odsetki 0920 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , ,00 100,00% , , ,97 29,18% , , ,97 29,18% , , ,21 117,16% , , ,61 136,88% , , ,48 22,04% Pozostałe odsetki ,00 0, ,20 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,47 Działalność usługowa , , ,80 90,03% Biura planowania przestrzennego , , ,87 125,76% Wpływ z usług ,00 200,00 200,00 100,00% Pozostałe odsetki , , ,75 142,95% Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00 250, ,94 923,18% , , ,18 113,26%

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,93 25,92% (nieinwestycyjne) Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 465,00 Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej , , ,93 24,37% oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00% /nieinwestycyjne/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,00 100,00% Nauka 730 0, , ,02 61,80% Pozostała działalność , , ,02 61,80% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , , ,16 508,16% , , ,86 41,96% Administracja publiczna , , ,43 96,76% Urzędy wojewódzkie , , ,77 98,99% Wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,77 98,56%

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Urzędy marszałkowskie , , ,66 96,60% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych ,00 0,00 814,07 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników ,00 0, ,00 majątkowych Wpływ z usług 0830 Pozostałe odsetki , , ,75 116,10% Wpływy z różnych dochodów , , ,83 124,60% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,72 99,99% własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,04 97,63% własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, , , ,00 175,15% powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,35 247,38%

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków , , ,14 102,52% powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na , , ,76 76,65% inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ Promocja jednostek samorządu , , ,00 100,00% terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,00 100,00% własnych samorządu województwa Pozostała działalność ,00 0, ,00 Pozostałe odsetki ,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 751 0, , ,55 63,34% ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , , ,55 63,34%

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa % (7/6) , , ,55 63,34% , , ,56 103,29% , , ,00 120,19% , , ,00 120,19% , , ,56 103,16% Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 121,99% Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,56 98,54% Różne rozliczenia , , ,59 100,10% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Subwencje ogólne z , , ,00 100,00% budżetu państwa Różne rozliczenia , , ,59 139,96% finansowe Pozostałe odsetki , , ,59 139,96%

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Część regionalna subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00% województw Subwencje ogólne z , , ,00 100,00% budżetu państwa Oświata i wychowanie , , ,32 96,98% Szkoły zawodowe , , ,41 111,04% Wpływy z różnych opłat , , ,80 36,41% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,17 110,17% Wpływy z usług , , ,33 105,89% Pozostałe odsetki , , ,37 181,65% Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 400,00 572,76 143,19% ,00 0, ,98 Zakłady kształcenia nauczycieli , , ,90 180,34% Wpływy z różnych opłat , , ,14 102,17% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0, ,00 Pozostałe odsetki , , ,01 145,78% Wpływy z różnych dochodów ,00 600, ,75 368,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,38 88,68% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,30 176,74% Wpływy z usług , , ,86 62,62%

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,00 30,00 140,95 469,83% Pozostałe odsetki ,00 0, ,98 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 685,36 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , , ,00 100,00% /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień , , ,13 99,94% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, , , ,59 126,21% powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, , , ,42 99,88% powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, , , ,79 99,88% powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne , , ,63 88,53% Wpływy z usług , , ,40 104,39% Pozostałe odsetki ,00 900, ,13 210,79% Wpływy z różnych dochodów , , ,10 47,42%

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego % (7/6) , , ,00 100,00% Pozostała działalność ,00 800,00 800,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 800,00 800,00 100,00% Szkolnictwo wyższe 803 0, , ,89 378,47% Pomoc materialna dla studentów , , ,89 378,47% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 217,00 233,98 107,82% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,10 67,42% , , ,24 553,37% ,00 0, , ,00 764, ,57 176,78% Ochrona zdrowia , , ,30 96,71% Szpitale ogólne , , ,00 100,00%

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa % (7/6) , , ,00 100,00% Ratownictwo medyczne , , ,61 99,65% Pozostałe odsetki ,00 0,00 6,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,39 97,17% , , ,86 99,92% , , ,00 100,00% Kolumny transportu sanitarnego ,00 0, ,04 Pozostałe odsetki 0920 Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,04 Medycyna pracy , , ,00 71,85% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Przeciwdziałanie alkoholizmowi Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,00 71,85% , , ,58 105,62% ,00 0,00 15,48

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Staże i specjalizacje medyczne Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % (7/6) , , ,70 99,03% ,00 0, , , ,00 624,75 62,48% , ,00 624,75 62,48% , , ,32 97,88% , , ,39 100,01% , , ,93 97,87% Pomoc spoleczna , , ,69 100,26%

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % (7/6) , , ,49 96,37% , , ,49 96,37% Pozostała działalność ,00 0, ,20 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów ,00 0, , ,00 0,00 22, , , ,03 61,71% ,00 0, , ,00 0,00 272, ,00 0, , , , ,98 83,65% , , ,00 24,15%

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wojewódzkie urzędy pracy Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych % (7/6) , , ,48 95,86% , , ,80 98,47% , , ,70 98,47% , , ,00 100,00% , , ,50 61,42% , ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 834,50 Pozostałe odsetki , , ,39 513,50% Wpływy z różnych dochodów ,00 586, ,05 284,14% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , , ,27 99,98%

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości % (7/6) , ,00 0,00 0,00% , , ,28 77,78% , , ,03 20,89% , , ,25 51,37% , , ,57 75,83% , , ,87 99,94% ,00 0, ,89

21 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków , , ,40 100,00% powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów , , ,00 100,00% inwestycyjnych własnych samorządu województwa Edukacyjna opieka , , ,61 86,17% wychowawcza Internaty i bursy szkolne , , ,02 209,03% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,56 107,91% Pozostałe odsetki ,00 300,00 703,56 234,52% Wpływy z różnych dochodów ,00 0, ,57 Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych ,00 0, ,33 Pomoc materialna dla uczniów Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,59 85,34% ,00 425,00 437,32 102,90% , , ,03 70,61% ,00 0, ,90

22 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych % (7/6) , , ,85 99,41% , , ,49 88,69% , , ,21 103,04% , , ,89 117,86% , , ,89 117,86% , , ,29 107,07% Wpływy z opłaty produktowej , , ,29 107,07% Pozostała działalność , , ,03 100,31% Wpływy z różnych dochodów ,00 0,00 656,20 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , ,36 99,99% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry dramatyczne i lalkowe , , ,47 100,00% 921 0, , ,77 80,26% , , ,00 100,00%

23 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej % (7/6) , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,26 100,01% , , ,26 100,01% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Biblioteki , , ,77 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,77 99,93%

24 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego % (7/6) , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% Muzea , , ,46 97,92% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , , ,00 100,00% , , ,73 77,27% ,00 0, , , , ,00 100,00% , , ,00 100,00%

25 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za % budżetowej rok po zmianach 2006 rok (7/6) Dział Rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , ,00 100,40% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 580,00 610,00 105,17% pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , , ,00 100,00% pobranych w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,28 71,63% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , , ,32 142,48% pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,00 71,43% zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i , , ,29 92,00% zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 216,00 613,67 284,11% pobranych w nadmiernej wysokości Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i 925 0, , ,00 100,00% obiekty chronionej przyrody Pozostała działalność , , ,00 100,00%

26 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Plan na 2006 Plan Wykonanie za budżetowej rok po zmianach 2006 rok Dział Rozdz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa % (7/6) , , ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport 926 0, , ,18 104,76% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,18 104,76% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , ,39 100,00% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00 0, ,79 OGÓŁEM , , ,41 91,93%

27 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2006 ROK (SPR. ROCZNE) Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Wydatki Plan Plan % budżetowej wykonane za na 2006 rok po zmianach (7/6) Dział Rozdz Rolnictwo i łowiectwo , , ,15 50,35% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , , ,00 97,60% Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją ,00 0,00 0,00 wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Zakup usług pozostałych , , ,00 97,60% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , ,84 99,87% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 850,00 797,50 93,82% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,29 100,00% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,30 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 99,68% Składki na Fundusz Pracy , , ,96 100,00% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , ,00 99,60% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,35 100,00% Zakup energii , , ,61 98,52% Zakup usług remontowych , , ,09 99,98% Zakup usług pozostałych , , ,53 99,97% Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,57 91,94% Podróże służbowe krajowe , , ,56 93,00% Różne opłaty i składki , , ,63 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 99,97% Podatek od nieruchomości , , ,95 98,43% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,79 99,96% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,18 99,99% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,80 100,00% Melioracje wodne , , ,16 33,48% Zakup usług remontowych , , ,51 98,78% Zakup usług pozostałych , , ,20 100,01% Różne opłaty i składki , , ,00 100,00% Podatek od nieruchomości , , ,50 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 234,00 233,95 99,98%

28 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Wydatki Plan Plan % budżetowej wykonane za na 2006 rok po zmianach (7/6) Dział Rozdz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0,00% Restrukturyzacja i modernizacuja sektora żywnościowego oraz rozwój , , ,44 61,62% obszarów wiejskich Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub , , ,00 100,00% pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 500,00 500,00 100,00% pobranych w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,66 74,11% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,24 38,33% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,40 83,37% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,14 45,46% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,17 72,80% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,44 36,26% Składki na Fundusz Pracy , , ,39 72,92% Składki na Fundusz Pracy , , ,48 38,67% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 5,71% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 4,51% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,79 98,99% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,42 77,94% Zakup usług pozostałych , , ,99 86,05% Zakup usług pozostałych , , ,68 64,90% Podróże służbowe krajowe , , ,56 40,60% Podróże służbowe krajowe , , ,83 26,40% Różne opłaty i składki , ,00 0,00% Różne opłaty i składki , ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,39 72,24% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,86 72,24% Pozostała działalność , , ,71 98,88% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 96,25% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,44 98,62% Zakup usług pozostałych , , ,27 99,48% Przetwórstwo przemysłowe , , ,50 62,06% Rozwój przedsiębiorczości , , ,50 62,06% Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej , , ,45 79,24%

29 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Wydatki Plan Plan % budżetowej wykonane za na 2006 rok po zmianach (7/6) Dział Rozdz Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej , , ,15 79,24% Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora ,00 0,00 0,00 finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej , , ,00 72,08% Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej , , ,01 58,02% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 26,00 26,00 100,00% pobranych w nadmiernej ilości Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , , ,54 71,86% nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje celowez budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek , , ,35 42,90% nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Transport i łączność , , ,11 91,57% Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe , , ,84 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 100,00% finansów publicznych Zakup usług remontowych , , ,00 100,00% Zakup usług pozostałych , , ,99 100,00% Różne opłaty i składki , , ,00 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 100,00% Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , , ,00 100,00% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 100,00% finansów publicznych Drogi publiczne wojewódzkie , , ,04 84,70% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,09 99,94% Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,60 98,40% Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,07 100,00% Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,46 99,96% Składki na Fundusz Pracy , , ,29 99,90%

30 Województwa Podlaskiego Nr Poz. 807 Wyszczególnienie Podział klasyfikacji Wydatki Plan Plan % budżetowej wykonane za na 2006 rok po zmianach (7/6) Dział Rozdz Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , , ,70 98,39% Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , ,57 100,00% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,57 98,79% Zakup energii , , ,91 93,89% Zakup usług remontowych , , ,22 99,84% Zakup usług zdrowotnych , , ,09 96,14% Zakup usług pozostałych , , ,51 99,77% Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,56 98,80% Podróże służbowe krajowe , , ,26 85,59% Podróże służbowe zagraniczne , , ,99 100,00% Różne opłaty i składki , , ,63 99,93% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 99,74% Podatek od nieruchomości , , ,51 100,00% Pozostałe podatki , , ,00 98,36% Opłaty na rzecz budżetu Państwa , , ,19 94,37% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,05 96,57% Pozostałe odsetki ,00 176,00 175,73 99,85% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 100,00% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,17 65,97% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,87 91,71% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,47 91,74% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,53 99,94% Pozostała działalność , , ,23 91,18% Zakup usług pozostałych , , ,16 82,22% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,07 91,26% Turystyka , , ,06 93,27% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,16 90,28% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 93,63% stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia , , ,22 97,84% Zakup usług pozostałych , , ,94 87,52% Pozostała działalność , , ,90 95,03% Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 60,38% Zakup materiałów i wyposażenia , , ,69 99,93% Zakup usług pozostałych , , ,21 89,78% Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki , , ,00 100,00%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r.

Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. Zarządzenie nr 195/34/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 23 marca 2016r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2007r. - część tabelaryczna Dział Rozdział Dochody związane z realizacją zadań własnych w podziale klasyfikacji budżetowej 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo