UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2012 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm. 1) ), uchwala się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2012 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

2 Załącznik do Uchwały Nr 113/1642/2012 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Podlaskiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za I półrocze 2012 roku Białystok 2012

3 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2012r. 4 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2012r. 17 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2012r 45 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 59 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna 163 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej 167 VII. Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 183 VIII. Zakłady budżetowe 184 IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 187 3

4 I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2012 r. Tabela nr 1 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,74 15, Biura geodezji i terenów rolnych ,59 23, Wpływy z usług ,00 23, Pozostałe odsetki 0 0 6,59 X Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 0 rolnictwa 0830 Wpływy z usług ,00 X 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,16 82, Wpływy z różnych opłat ,91 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,36 57,1 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,12 221, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,60 X 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków ,00 X i opłat 0920 Pozostałe odsetki ,81 51, Wpływy z różnych dochodów ,36 967, Melioracje wodne ,59 5, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 7,4 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,57 51,4 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,85 3,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,86 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,31 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,47 32, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,83 35,3 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,28 35,3 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 0 4

5 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8510 Wpływy z różnych rozliczeń 0 0 0,53 X 8518 Wpływy z różnych rozliczeń ,37 2, Wpływy z różnych rozliczeń ,46 2, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,03 91, Wpływy z różnych opłat ,84 90, Pozostałe odsetki ,19 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 X Pozostała działalność ,90 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,90 91,6 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 24, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora ,00 24,9 rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów ,00 17,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów ,00 26,5 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 23,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6200 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo przemysłowe ,39 84, Rozwój przedsiębiorczości ,93 99, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,93 99,9 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i ,46 84,7 5

6 przedsiębiorczości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,00 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,83 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,63 85,9 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 Handel , Promocja eksportu , Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność ,16 36, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,32 54, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,95 X innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki ,60 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,32 100, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,45 65,2 celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na ,00 48,9 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,34 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,59 49,1 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,75 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne wojewódzkie ,00 43, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,10 104,7 innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,69 84, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 140,5 6

7 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,24 147, Pozostałe odsetki ,67 31, Wpływy z różnych dochodów ,51 200, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,00 0 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy ,73 119,5 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu ,00 0 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Infrastruktura telekomunikacyjna , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność ,50 53, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 52, Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,50 X związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 630 Turystyka ,77 22, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,77 100, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,58 100,0 innych jednostek organizacyjnych 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,19 100,0 innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność , Środki otrzymane od pozostałych jednostek ,00 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,32 22, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,32 22, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,15 110,8 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,32 83,4 7

8 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności ,15 14,3 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki ,26 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,44 X 710 Działalność usługowa ,59 7, Biura planowania przestrzennego ,66 71, Pozostałe odsetki ,84 41, Wpływy z różnych dochodów ,82 358, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 8, Wpływy z różnych dochodów ,00 75, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 8,3 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,93 37, Pozostałe odsetki ,40 X 097 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów ,53 X Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 720 Informatyka ,52 X Pozostała działalność ,52 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,52 X innych jednostek organizacyjnych 750 Administracja publiczna ,56 53, Urzędy naczelnych i centralnych organów ,00 27,4 administracji rządowej 2008 Dotacje celowe w ramach programów ,00 27,4 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 27,4 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie ,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 50,9 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 49,5 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,00 71,3 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,39 56, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,36 X innych jednostek organizacyjnych 0589 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,16 X innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,37 X 8

9 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,55 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,49 219, Dotacje celowe w ramach programów ,00 51,9 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 49,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,35 19,0 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,12 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,34 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,65 100,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Komisje egzaminacyjne ,99 11, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 9,4 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,99 56,6 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,00 60, Dotacje celowe w ramach programów ,00 61,2 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 56,9 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 X 9

10 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 X innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność ,18 22, Dotacje celowe w ramach programów ,82 19,9 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,36 100,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,52 47,6 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,76 29,8 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,76 29,8 alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących ,76 47,7 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 40, Podatek dochodowy od osób prawnych ,76 51,6 758 Różne rozliczenia ,42 37, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 61,5 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 61, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek , samorządu terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych , powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla ,00 50,0 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Różne rozliczenia finansowe ,40 448, Pozostałe odsetki ,36 442, Pozostałe odsetki ,04 X Część regionalna subwencji ogólnej dla ,00 50,0 województw 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 50, Regionalne Programy Operacyjne ,15 18, Dotacje celowe w ramach programów ,12 12,6 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów ,00 32,6 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 29,2 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,03 16,4 10

11 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów ,00 16,7 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 17,5 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,87 49, Dotacje celowe w ramach programów ,91 55,3 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,96 46,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów , finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 33,3 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie ,16 66, Szkoły zawodowe ,41 63, Wpływy z różnych opłat ,07 79, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,97 59,2 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,37 85, Wpływy z różnych dochodów ,00 X Zakłady kształcenia nauczycieli ,56 65, Wpływy z różnych opłat ,50 51, Pozostałe odsetki ,81 47, Wpływy z różnych dochodów ,25 X Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,84 67, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,51 78,9 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,58 53, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,96 74, Wpływy z różnych dochodów ,79 110,2 11

12 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 80,0 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki pedagogiczne ,35 54, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,80 X majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50 31, Pozostałe odsetki ,05 50, Wpływy z różnych dochodów ,00 20,3 851 Ochrona zdrowia ,91 62, Szpitale ogólne ,86 37, Wpływy z różnych dochodów ,19 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,13 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę ,54 28,7 samorządu terytorialnego Kolumny transportu sanitarnego ,84 100, Wpływy z różnych dochodów ,84 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,30 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,00 X niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,70 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,00 71,8 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 71,8 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,91 64, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,91 64,5 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna ,86 55, Domy pomocy społecznej ,00 48, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 48,4 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,64 59,2 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 59,2 12

13 przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,64 35,8 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki polityki społecznej ,92 56, Pozostałe odsetki ,92 46, Wpływy z różnych dochodów ,00 X Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 82, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 82,1 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,30 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,30 X niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,00 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,20 53, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,55 12,7 Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,55 12, Wojewódzkie urzędy pracy ,10 47, Wpływy z różnych opłat ,00 X 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,38 82, Wpływy z różnych dochodów ,78 X 2008 Dotacje celowe w ramach programów ,00 51,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek ,94 39,5 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 0 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność ,55 91, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,00 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,82 97,7 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,24 90,3 13

14 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,49 76,0 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,62 58, Internaty i bursy szkolne ,62 58, Wpływy z różnych opłat ,41 62, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,21 57,8 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,93 38, Gospodarka odpadami ,00 13, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób ,00 21,4 fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,00 8,8 innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,48 153,6 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych dochodów ,48 153, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,57 13,5 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,57 13, Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do ,93 X obrotu baterii i akumulatorów 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,03 X 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego ,90 X związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,95 38, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,98 X innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,40 150, Wpływy z różnych dochodów ,49 202, Środki otrzymane od pozostałych jednostek ,08 38,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,51 19, Biblioteki ,00 49, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 50,0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,00 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i , zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,51 4, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,71 X 14

15 innych jednostek organizacyjnych 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,08 166,2 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0,07 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,88 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,77 105,5 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne ,40 53,4 obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe ,40 53, Dochody z najmu i dzierżawy składników ,53 X majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00 57, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,50 84, Pozostałe odsetki ,88 175, Wpływy z różnych dochodów ,49 X 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 52,8 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 926 Kultura fizyczna ,65 X Obiekty sportowe ,10 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,10 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadania w zakresie kultury fizycznej ,55 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,28 X niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,52 X 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym ,75 X wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM ,23 37,3 15

16 II Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2012 r. Tabela nr 2 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,09 18, Biura geodezji i terenów rolnych ,46 39, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,43 42, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,58 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 47, Składki na Fundusz Pracy ,93 39, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 44,6 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 4, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 42, Zakup energii ,40 26, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 73, Zakup usług pozostałych ,75 75, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,41 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,23 51,3 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,92 25,6 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,76 22,5 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,52 39, Różne opłaty i składki ,07 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 2,4 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,50 71,6 budżetowych Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby ,00 0 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,91 50, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89 52, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,03 53, Składki na Fundusz Pracy ,73 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 45,5 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia ,78 51, Zakup energii ,46 41, Zakup usług remontowych ,78 24, Zakup usług zdrowotnych ,00 36, Zakup usług pozostałych ,02 46, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,66 42, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,99 56,5 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,44 48,6 16

17 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,37 39,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,76 15, Różne opłaty i składki ,00 44, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,20 64, Podatek od nieruchomości ,30 50, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,92 12, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,40 98,9 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,92 25, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,05 26,5 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 99,8 budżetowych Melioracje wodne ,39 5, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,58 54, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,81 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 53, Składki na Fundusz Pracy ,55 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 26,9 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia ,71 31, Zakup energii ,22 37, Zakup usług remontowych ,99 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 18, Zakup usług pozostałych ,36 44, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 44, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,47 59,2 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,68 49,1 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 5, Różne opłaty i składki ,00 53, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,77 71, Podatek od nieruchomości ,00 49, Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,00 34, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,95 100,0 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,85 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 3, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 3, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,40 27, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,87 99,9 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,02 91,3 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z ,68 90,5 17

18 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,67 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,38 38, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,60 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 43, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 43, Składki na Fundusz Pracy ,11 41, Składki na Fundusz Pracy ,58 41, Wynagrodzenia bezosobowe ,25 10, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 10, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,19 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,94 13, Zakup energii ,82 68, Zakup energii ,47 68, Zakup energii ,22 68, Zakup usług remontowych ,15 21, Zakup usług remontowych ,11 21, Zakup usług remontowych ,74 21, Zakup usług pozostałych ,65 8, Zakup usług pozostałych ,65 13, Zakup usług pozostałych ,34 13, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,06 79, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,95 79, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,99 79, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,02 28,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 28,8 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,38 28,8 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,61 28,8 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 28,8 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,94 28,8 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia , zakup usług obejmujących tłumaczenia , zakup usług obejmujących tłumaczenia , Podróże służbowe krajowe ,08 26, Podróże służbowe krajowe ,35 35, Podróże służbowe krajowe ,04 35, Podróże służbowe zagraniczne ,71 9, Podróże służbowe zagraniczne ,76 13, Podróże służbowe zagraniczne ,19 13, Różne opłaty i składki ,

19 4438 Różne opłaty i składki ,81 19, Różne opłaty i składki ,27 19, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,87 15,1 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,63 15,1 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,24 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i ,00 0 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na ,00 X inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8550 Różne rozliczenia finansowe ,24 50, Pozostała działalność ,69 51, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,37 57, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,42 42, zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 62,0 analiz, opinii 4430 Różne opłaty i składki , Pozostałe odsetki ,90 49, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 56,1 fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 50,0 050 Rybołówstwo i rybactwo ,84 24, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora ,84 24,2 rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 26, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,68 26, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,57 87, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,20 87, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 26, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 26, Składki na Fundusz Pracy ,79 23, Składki na Fundusz Pracy ,14 25, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe ,

20 4179 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,78 15, Zakup materiałów i wyposażenia ,53 10, Zakup materiałów i wyposażenia ,28 10, Zakup usług pozostałych ,20 30, Zakup usług pozostałych ,07 29, Zakup usług pozostałych ,38 29, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,38 17, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 15, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,50 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 8, Podróże służbowe krajowe ,22 12, Podróże służbowe krajowe ,58 12, Podróże służbowe zagraniczne ,70 12, Podróże służbowe zagraniczne ,26 30, Podróże służbowe zagraniczne ,10 30, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 36,5 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 7,3 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 150 Przetwórstwo przemysłowe ,30 27, Rozwój przedsiębiorczości ,55 16, Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,62 17,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,93 99,9 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i ,75 43,1 przedsiębiorczości 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,83 19,6 20

21 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,94 47,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 54,1 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 54,1 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,83 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,61 85,1 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,53 2, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,56 2, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,40 5, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,07 5, Stypendia różne ,25 60, Stypendia różne ,75 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,06 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,06 49, Składki na ubezpieczenia społeczne ,68 49, Składki na Fundusz Pracy ,92 41, Składki na Fundusz Pracy ,47 41, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 19, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 19, Zakup materiałów i wyposażenia ,07 38, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 38, Zakup usług zdrowotnych ,25 41, Zakup usług zdrowotnych ,75 41, Zakup usług pozostałych ,48 6, Zakup usług pozostałych ,85 6, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 73, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,34 73, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,36 23,5 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,42 23,5 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,24 20,4 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,49 20,3 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,80 26,5 21

22 analiz, opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,32 26,5 analiz, opinii 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,72 49,7 lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,78 49,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe ,96 8, Podróże służbowe krajowe ,53 8, Podróże służbowe zagraniczne 0 1 0,15 15, Podróże służbowe zagraniczne ,95 2, Podróże służbowe zagraniczne ,58 2, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,18 89, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,68 89, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,00 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 500 Handel ,48 29, Promocja eksportu ,48 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,06 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 39, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,88 44, Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 44, Składki na Fundusz Pracy ,68 39, Składki na Fundusz Pracy ,18 39, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 8557 Różne rozliczenia finansowe ,18 99, Różne rozliczenia finansowe ,95 99,9 600 Transport i łączność ,15 25, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,01 46, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek ,41 45,8 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych ,60 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 48, Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,34 50,7 22

23 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek ,59 49,1 niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,75 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne wojewódzkie ,74 19, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,04 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,40 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 48, Składki na Fundusz Pracy ,80 40, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 37,2 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,60 63, Zakup materiałów i wyposażenia ,37 40, Zakup energii ,34 61, Zakup usług remontowych ,39 2, Zakup usług zdrowotnych ,00 48, Zakup usług pozostałych ,82 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,31 20, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 46,8 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,04 44,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,26 51,6 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,10 38, Różne opłaty i składki ,50 88, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 68, Podatek od nieruchomości ,00 47, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 51,3 samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,26 27, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,95 51,1 terytorialnego 4567 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych , niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,63 65, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 75,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,19 9, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,39 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,76 20, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,28 95,6 23

24 budżetowych 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,97 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Infrastruktura telekomunikacyjna ,06 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,96 33, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 10, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,61 36, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 10, Składki na ubezpieczenia społeczne ,12 30, Składki na ubezpieczenia społeczne ,30 8, Składki na Fundusz Pracy ,58 23, Składki na Fundusz Pracy ,59 7, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe krajowe ,39 9, Podróże służbowe krajowe ,21 2, Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych Pozostała działalność ,00 7, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 33,3 analiz, opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 57, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 57,8 630 Turystyka ,48 74, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,80 64, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 81,4 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 55,6 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 100,0 24

25 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,90 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,56 98, Składki na Fundusz Pracy ,45 99, Składki na Fundusz Pracy ,38 96, Zakup materiałów i wyposażenia ,05 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 95, Zakup materiałów i wyposażenia ,58 95, Zakup usług pozostałych ,77 36, Zakup usług pozostałych ,14 70, Zakup usług pozostałych ,01 70, Pozostała działalność ,68 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,18 2, Zakup usług pozostałych ,50 13, Różne opłaty i składki , Gospodarka mieszkaniowa ,26 9, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,26 9, Zakup energii ,00 57, Zakup usług remontowych ,54 40, Zakup usług pozostałych ,21 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 37,2 analiz, opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,51 42,2 lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 53, Podatek od nieruchomości ,00 57, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 24,8 samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 42, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 710 Działalność usługowa ,00 31, Biura planowania przestrzennego ,22 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,30 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,65 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 91, Składki na ubezpieczenia społeczne ,69 52, Składki na Fundusz Pracy ,38 33, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 45,5 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,61 13, Zakup energii ,66 43, Zakup usług remontowych ,21 9, Zakup usług zdrowotnych ,00 16, Zakup usług pozostałych ,62 34, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 15, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,47 27,3 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,54 54,9 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,50 50,7 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,94 17, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 67,9 25

26 4480 Podatek od nieruchomości ,00 41, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 40,3 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 53,2 budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 8, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 17, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,78 23, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,78 23,1 korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Zakup usług pozostałych , Informatyka ,98 0, Pozostała działalność ,98 0, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania ,00 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,13 21, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,36 21, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 3, Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 18, Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 18, Składki na Fundusz Pracy ,06 17, Składki na Fundusz Pracy ,79 17, Zakup usług pozostałych ,39 0, Zakup usług pozostałych ,31 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0 budżetowych 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i ,

27 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 750 Administracja publiczna ,92 37, Urzędy naczelnych i centralnych organów ,78 14,1 administracji rządowej 2318 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 0 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,86 27, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,20 27, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,97 26, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,76 26, Składki na ubezpieczenia społeczne ,22 31, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 31, Składki na Fundusz Pracy ,89 12, Składki na Fundusz Pracy ,20 12, Zakup materiałów i wyposażenia ,60 53, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 53, Zakup usług pozostałych ,11 9, Zakup usług pozostałych ,38 9, Podróże służbowe krajowe ,13 14, Podróże służbowe krajowe ,67 14, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej Urzędy wojewódzkie ,38 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,92 50, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 55, Składki na Fundusz Pracy ,23 53, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,72 70,3 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 42, Zakup materiałów i wyposażenia , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 31,7 korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki województw ,27 38, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,41 40, Zakup materiałów i wyposażenia ,39 11, Zakup usług pozostałych ,18 19, Różne opłaty i składki ,29 50, Urzędy marszałkowskie ,46 39, Dotacje celowe w ramach programów ,00 50,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów ,00 49,8 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na ,00 46,9 27

28 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,34 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,65 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,11 55, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 6, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 X 3038 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 6, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 X 3048 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 26,2 wynagrodzeń 3049 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 X wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 39, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 41, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,54 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 54, Składki na ubezpieczenia społeczne ,87 46, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 49, Składki na Fundusz Pracy ,57 44, Składki na Fundusz Pracy ,41 38, Składki na Fundusz Pracy ,53 44, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,28 40,3 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,45 18, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 16, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,08 40, Zakup materiałów i wyposażenia ,71 9, Zakup materiałów i wyposażenia ,12 18, Zakup energii ,33 53, Zakup energii ,65 39, Zakup energii ,78 40, Zakup usług remontowych ,80 48, Zakup usług remontowych ,23 8, Zakup usług remontowych ,58 42, Zakup usług zdrowotnych ,00 45, Zakup usług pozostałych ,37 44, Zakup usług pozostałych ,99 10, Zakup usług pozostałych ,85 23, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 13, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,22 12, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,86 17, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,90 21,3 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,27 27,0 28

29 telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,56 12,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,49 28,6 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,60 68, zakup usług obejmujących tłumaczenia , zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 X 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0,0 analiz, opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0,2 analiz, opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,49 39,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4408 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,00 0 lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,00 X lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 28, Podróże służbowe krajowe ,51 6, Podróże służbowe krajowe ,38 2, Podróże służbowe zagraniczne ,64 39, Podróże służbowe zagraniczne ,88 4, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,89 10, Różne opłaty i składki ,40 14, Różne opłaty i składki ,00 X 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,50 71, Podatek od nieruchomości ,49 65, Opłaty na rzecz budżetu państwa , Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,49 35, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,81 33,4 korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,09 8,0 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków ,65 X bieżących 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 17,7 budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,30 1,1 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,40 24,1 budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,00 0 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,

30 75046 Komisje egzaminacyjne ,00 9, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 9, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,51 41, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 11, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 12, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,44 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 38, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 81, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 81, Składki na ubezpieczenia społeczne ,04 44, Składki na ubezpieczenia społeczne ,46 44, Składki na Fundusz Pracy ,53 36, Składki na Fundusz Pracy ,11 36, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 39, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 39, Zakup materiałów i wyposażenia ,64 81, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 81, Zakup energii ,38 32, Zakup energii ,07 32, Zakup usług remontowych ,18 24, Zakup usług remontowych ,62 24, Zakup usług zdrowotnych ,95 87, Zakup usług zdrowotnych ,05 87, Zakup usług pozostałych ,09 12, Zakup usług pozostałych ,35 12, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,12 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 45, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,52 33,9 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,07 33,9 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,56 41,3 lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,86 41,3 lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe ,75 51, Podróże służbowe krajowe ,38 51, Różne opłaty i składki ,82 38, Różne opłaty i składki ,68 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,87 82, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,74 82, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,60 35, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 80,0 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,68 90, Zakup usług pozostałych ,92 33, Różne opłaty i składki , Pozostała działalność ,92 20, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,89 9, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,29 28, Zakup usług pozostałych ,59 3,7 30

31 4309 Zakup usług pozostałych ,41 3, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,00 0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,69 4, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 2,1 analiz, opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,56 82, Różne opłaty i składki ,15 98, Składki do organizacji międzynarodowych ,34 96,3 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 92,3 przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 92, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 91,8 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 757 Obsługa długu publicznego ,76 2, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,76 16,7 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,76 16,7 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ,00 0 udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu ,00 0 publicznego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy , Oświata i wychowanie ,30 50, Przedszkola ,09 91, Dotacje celowe w ramach programów ,09 91,0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Szkoły zawodowe ,04 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,23 29, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 92, Składki na ubezpieczenia społeczne ,32 59, Składki na Fundusz Pracy ,30 43, Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,80 52, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia ,43 54, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,05 24, Zakup energii ,68 38, Zakup usług remontowych ,62 9, Zakup usług zdrowotnych ,00 24,0 31

32 4300 Zakup usług pozostałych ,48 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,30 35, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,72 40,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,76 35,6 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,46 16, Różne opłaty i składki ,00 12, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 70, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 42,7 korpusu służby cywilnej Zakłady kształcenia nauczycieli ,69 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 44, Stypendia dla uczniów ,00 3, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,49 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 97, Składki na ubezpieczenia społeczne ,15 52, Składki na Fundusz Pracy ,06 41, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 37, Zakup materiałów i wyposażenia ,86 18, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 7, Zakup energii ,42 36, Zakup usług remontowych ,95 7, Zakup usług zdrowotnych ,00 8, Zakup usług pozostałych ,59 29, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,79 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,54 30,7 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,58 28,0 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,82 35,5 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 26, Różne opłaty i składki ,00 45, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 83, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 28,3 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,13 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 45, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,78 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,18 51, Składki na Fundusz Pracy ,09 36, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 0 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 31, Zakup materiałów i wyposażenia ,93 50, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,04 32, Zakup energii ,62 50, Zakup usług remontowych ,88 7, Zakup usług zdrowotnych ,00 24, Zakup usług pozostałych ,31 45, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,33 35,9 32

33 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,16 48,7 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,09 39,6 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,29 55,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,57 36, Podróże służbowe zagraniczne ,03 18, Różne opłaty i składki ,00 23, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 79, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych , niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,27 35,9 korpusu służby cywilnej 6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,92 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Biblioteki pedagogiczne ,45 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 9, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,28 51, Składki na Fundusz Pracy ,28 44, Wynagrodzenia bezosobowe ,93 54, Zakup materiałów i wyposażenia ,69 17, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,99 51, Zakup energii ,58 48, Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,00 44, Zakup usług pozostałych ,21 31, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,19 40, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,33 48,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,68 45,4 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,86 41, Różne opłaty i składki ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 36,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,90 37, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,87 53, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,03 76, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 82, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,

34 851 Ochrona zdrowia ,43 1, Szpitale ogólne ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0,5 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy ,50 36, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego ,00 50,3 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,50 25,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 22, Programy polityki zdrowotnej ,60 3, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,60 74, Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii ,00 6, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 29, Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,82 20, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego ,00 0 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 47,5 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 67,9 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 11, Zakup materiałów i wyposażenia ,82 13, Zakup usług pozostałych ,00 14, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ,60 71,8 34

35 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,60 71, Pozostała działalność ,91 53, Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 0 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 56,1 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub , dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych ,91 63,4 852 Pomoc społeczna ,29 52, Domy pomocy społecznej ,00 48, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 48,4 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ,93 59,1 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,64 35,8 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,32 49, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,32 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,13 44, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 41, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,00 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,40 40,5 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia ,44 99, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,32 97,1 lokale i pomieszczenia garażowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,36 24, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 81,7 korpusu służby cywilnej Regionalne ośrodki polityki społecznej ,95 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 87, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 45, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 80, Składki na ubezpieczenia społeczne ,78 53, Składki na Fundusz Pracy ,75 28, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 39,9 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 6, Zakup materiałów i wyposażenia ,89 36, Zakup energii ,51 80,8 35

36 4270 Zakup usług remontowych ,27 63, Zakup usług zdrowotnych ,00 28, Zakup usług pozostałych ,42 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,56 20, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,67 32,0 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,09 38,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,90 45,8 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,91 33, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 78, Pozostałe odsetki ,80 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,04 99, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 33,2 korpusu służby cywilnej Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00 82, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,27 86, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 87, Składki na Fundusz Pracy ,30 50, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 47, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 87, Zakup energii ,63 19, Zakup usług remontowych ,40 4, Zakup usług zdrowotnych ,00 31, Zakup usług pozostałych ,63 90, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,45 60, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,80 18,5 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,89 57,6 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,67 70,1 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,76 27, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 71, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 13,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,41 49, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 71,4 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 73,2 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 57,8 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,40 13, Składki na Fundusz Pracy ,20 3,9 36

37 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 20, Zakup materiałów i wyposażenia ,51 7, Zakup usług pozostałych ,30 19,4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,40 40, Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób ,22 40,0 niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 14,2 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,50 70,5 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 58,2 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 22, Składki na Fundusz Pracy ,00 4, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 32, Zakup materiałów i wyposażenia ,52 11, Zakup usług pozostałych ,20 14, Wojewódzkie urzędy pracy ,44 51, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,04 99,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,92 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,50 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,40 15, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,43 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,46 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,88 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 93, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,29 55, Składki na ubezpieczenia społeczne ,42 55, Składki na ubezpieczenia społeczne ,55 55, Składki na Fundusz Pracy ,89 45, Składki na Fundusz Pracy ,15 35, Składki na Fundusz Pracy ,91 35, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 0 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 30, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 9, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 9, Zakup materiałów i wyposażenia ,06 43, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia ,40 33,3 37

38 4219 Zakup materiałów i wyposażenia ,42 33, Zakup energii ,67 42, Zakup usług remontowych ,87 4, Zakup usług zdrowotnych ,50 33, Zakup usług pozostałych ,58 41, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,84 28, Zakup usług pozostałych ,66 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,18 14, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,27 28,9 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,66 32,3 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,80 50,2 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe ,30 50, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe ,91 51, Podróże służbowe krajowe ,79 51, Podróże służbowe zagraniczne ,99 9, Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,00 40, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,30 89, Podatek od nieruchomości ,37 51, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,55 96,1 terytorialnego 4568 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,20 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4569 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,01 100,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 0 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 75, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,31 30,7 korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 14,3 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 14,3 korpusu służby cywilnej 8558 Różne rozliczenia finansowe ,50 100, Pozostała działalność ,74 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,85 36,0 38

39 budżetu środków europejskich 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,82 97,7 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,20 90,3 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 38, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 37, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,08 88, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 88, Składki na ubezpieczenia społeczne ,49 45, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 43, Składki na Fundusz Pracy ,86 34, Składki na Fundusz Pracy ,78 33, Wynagrodzenia bezosobowe ,70 38, Wynagrodzenia bezosobowe ,47 35, Zakup materiałów i wyposażenia ,13 26, Zakup materiałów i wyposażenia ,79 17, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,33 99, Zakup energii ,73 14, Zakup energii ,48 14, Zakup usług remontowych ,39 11, Zakup usług remontowych ,71 11, Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,70 27, Zakup usług pozostałych ,60 28, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,98 27, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,70 27, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,86 28,6 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,90 28,6 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,08 31,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,43 31,7 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4387 zakup usług obejmujących tłumaczenia , zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,40 31,8 analiz, opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,19 31,8 analiz, opinii 4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,60 41,8 lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,96 41,8 lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe ,11 24, Podróże służbowe krajowe ,41 24, Różne opłaty i składki ,77 11,1 39

40 4439 Różne opłaty i składki ,95 11, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,67 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,48 84, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych ,00 0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 13,0 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej 6209 Dotacje celowe w ramach programów ,72 13,1 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych ,49 76,0 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,04 25, Internaty i bursy szkolne ,26 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,39 4, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 56, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,25 85, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 67, Składki na Fundusz Pracy ,11 43, Zakup materiałów i wyposażenia ,55 36, Zakup energii ,96 55, Zakup usług remontowych ,40 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 25, Zakup usług pozostałych ,96 18, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,18 38,2 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,66 22, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów ,78 0, Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 5, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 5, Składki na ubezpieczenia społeczne ,53 2, Składki na ubezpieczenia społeczne ,51 2, Składki na Fundusz Pracy ,98 2, Składki na Fundusz Pracy ,06 2, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,09 10, Zakup usług pozostałych ,61 10, Pozostała działalność ,00 90, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 90,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,78 27,2 40

41 90002 Gospodarka odpadami , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, ,00 0 analiz, opinii Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 0 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,71 5,0 środków z opłat produktowych 4300 Zakup usług pozostałych ,50 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,21 2,9 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,07 33, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 0 wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,25 40, Zakup usług pozostałych ,82 32,1 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,19 34, Teatry ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 50,0 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 52, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 52,3 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 84,3 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 51,7 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki ,00 48, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 49,5 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 17,5 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea ,95 47, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 50,7 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,84 18,7 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,11 30,9 41

42 finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 68, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 70,3 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 80,7 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 6, Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,24 12, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 76,7 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,14 53,2 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 58,7 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 0 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 50, Stypendia różne , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 10, Zakup materiałów i wyposażenia ,01 11, Zakup usług pozostałych ,59 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 13, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne ,15 51,3 obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe ,15 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,62 86, Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 54, Składki na Fundusz Pracy ,31 48, Wynagrodzenia bezosobowe ,52 33, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 63, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii ,05 65, Zakup usług remontowych ,02 17, Zakup usług zdrowotnych ,00 25, Zakup usług pozostałych ,63 31, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,16 36, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,71 54,7 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ,86 49,5 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,88 40,5 42

43 4430 Różne opłaty i składki ,00 26, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,11 79, Podatek od nieruchomości ,14 69, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,50 25,0 samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,06 84,2 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 59,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 90,5 budżetowych 926 Kultura fizyczna ,56 33, Obiekty sportowe ,00 19, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla , samorządowego zakładu budżetowego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 4, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe w ramach programów ,00 0 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną ,00 0 między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 76, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 77,1 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 50,0 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,56 23, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do ,00 99,8 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , Zakup materiałów i wyposażenia ,56 52,3 RAZEM ,40 26,1 43

44 III Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2012 rok Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze 2012 r I Przychody ogółem w tym: , , II Rozchody - ogółem w tym: Przychody Z planowanej kwoty zł. uzyskano przychody w kwocie ,73 zł., w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie ,73 zł. Rozchody Planowane rozchody zrealizowano w 28,47 % tj. kwotę zł., z tego: - dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie zł., 44

45 IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. 1. UWAGI OGÓLNE. Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XIV/145/2011 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 19 grudnia 2011r., w którym dochody określono na kwotę zł, a wydatki na kwotę zł. Deficyt budżetowy w kwocie zł zamierzano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie zł., W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 16-krotnie zmieniany, w tym 4-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-krotnie uchwałami Zarządu Województwa. Tabela nr 4. Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2012 roku. Data wejścia Zmiana Plan po zmianach Numer w życie Wydatki Dochody Wydatki Dochody XIV/145/ /1013/ /1030/ /1069/ XVI/162/ /1082/ /1122/ /1160/ /1199/ XVIII/186/ /1229/ /1272/ XIX/210/ /1330/ /1411/ XX/212/ /1440/ Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2012 r. zmian plan dochodów zwiększono o zł., z uwagi na: zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o złotych zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o złotych, zwiększenie dotacji celowej o złotych, zwiększenia dochodów własnych o złotych, zwiększenie subwencji o złotych Zwiększony plan wydatków o zł był większy od strony dochodowej budżetu o zł z uwagi na zwiększenie po stronie przychodów z wolnych środków W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie zł i po stronie wydatkowej w kwocie zł. Planowany deficyt w kwocie zł zamierza się sfinansować poprzez: 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie zł. 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie zł. 3) wolnych środków w kwocie zł. Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2012 r przedstawiają wcześniejsze zestawienia. Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 37,26 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 26,08 % kwoty określonej w planie po zmianach. 45

46 Struktura wykonania w % 2. DOCHODY. Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2012 r. oraz do wykonania w I półroczu 2012 r. Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia. (w tys w tys. zł Wyszczególnienie I półrocze 2011 r wykonanie I półrocze 2012 r. % Plan po zmianch Wykonanie dochodów 4/2 4/3 Tabela nr Dochody ogółem , , ,2 87,2% 37,3% 100,00 Dochody własne: , , ,4 79,4% 48,5% 21,03 podatek dochodów od osób prawnych , , ,5 100,0% 51,6% 11,63 podatek dochodowy od osób fizycznych 9 134, , ,7 110,9% 40,6% 5,08 dochody z majątku województwa 4 135, ,5 857,1 20,7% 31,9% 0,43 pozostałe dochody , , ,1 47,3% 56,0% 3,88 Dotacje celowe z budżetu państwa , , ,6 82,1% 25,6% 36,60 na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,0 88,5% 30,3% 7,65 na zadania własne 1 757, , ,1 100,0% 49,4% 0,88 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt , , ,5 80,1% 24,1% 133,47 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe dotacje , , ,1 84,3% 50,7% 7,21 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst , , ,0 44,0% 36,2% 0,79 z funduszy celowych , , ,1 96,9% 53,6% 6,42 z innych źródeł 259,3 122,0 0,0% 0,00 Subwencja ogólna , , ,1 100,3% 52,0% 35,17 część oświatowa , , ,9 99,1% 61,5% 5,77 część wyrównawcza , , ,8 99,7% 50,0% 19,78 część regionalna , , ,8 103,3% 50,0% 9,04 uzupełnienie subwencji ogólnej 1 300, , ,6 89,3% 100,0% 2,77 Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2012 roku 46

47 symbol I półrocze 2010 r. wykonanie I półrocze 2011 r. wykonanie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2012 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2011 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela. Tabela nr 6 Dochody województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2011 r. Wyszczególnienie I półrocze 2012 rok Wskaźniki w % Nazwa działu 7/3 7/4 7/5 7/ Rolnictwo i łowiectwo , , ,74 225,8% 21,5% 15,4% 15,4% Rybołówstwo i rybactwo , , ,00 443,9% 24,9% 24,9% 24,9% Przetwórstwo przemysłowe , , ,39 214,7% 581,9% 84,7% 84,7% Handel , ,00 0,0% 0,0% 0,0% Transport i łączność , , ,16 181,7% 58,5% 36,5% 36,5% Turystyka , , ,77 55,7% 22,2% 22,2% Gospodarka mieszkaniowa , , ,32 33,5% 22,7% 22,7% 22,7% Działalność usługowa , , ,59 22,9% 7,1% 7,1% 7,1% Informatyka , ,52 Administracja publiczna , , ,56 95,0% 53,0% 53,9% 53,9% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 5, ,0% Dochody od osób prawnych od odób fizycznych , , ,52 111,7% 52,0% 47,6% 47,6% Różne rozliczenia , , ,42 99,0% 45,0% 37,4% 37,4% Oświata i wychowanie , , ,16 75,9% 68,7% 66,0% 66,0% Ochrona zdrowia , , ,91 6,0% 62,5% 62,5% 62,5% Pomoc społeczna , , ,86 132,0% 63,2% 55,1% 55,1% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,20 156,9% 67,3% 53,9% 53,9% Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,62 94,1% 58,5% 58,5% 58,5% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,93 113,1% 45,3% 38,4% 38,4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,51 14,0% 28,3% 19,0% 19,0% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,40 104,2% 53,4% 53,4% 53,4% Kultura fizyczna i sport , ,88 0 0, ,65 337,8% OGÓŁEM , , ,23 Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

48 2.1. Dochody własne Dochody własne w wysokości ,30 zł. stanowiły 21,03 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa. Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2012 roku Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan po zmianach: zł wykonanie: ,76 zł % wykonania: 51,64 % Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan po zmianach: zł wykonanie: zł % wykonania: 40,60 % Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów Dochody z majątku województwa plan po zmianach: zł wykonanie: ,27 zł % wykonania: 31,94 % Dochody z majątku województwa składają się z: wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości Na planowaną kwotę zł uzyskano wpływy w kwocie ,15 zł, w tym: Na kwotę ,15 zł składają się wpływy: a) z opłat za trwały zarząd w wysokości ,98 zł, z czego: - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił 6.215,65 zł - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił 4.562,44 zł - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił 9.431,00 zł - Suwalski Park Krajobrazowy wpłacił 868,87 zł - Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej wpłacił 396,64 zł - Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie wpłacił 566,38 zł 48

49 b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości ,17 zł, z czego: - Książnica Podlaska w Białymstoku wpłaciła 1.850,68 zł - Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach wpłaciła 2.752,75 zł - Muzeum Podlaskie w Białymstoku wpłaciło 5.102,44 zł - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wpłacił 5.121,86 zł - Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wpłacił 4.867,18 zł - użytkownicy wieczyści gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku wpłacili 3.277,20 zł - Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2 wpłaciła 2.526,06 zł - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wpłaciło 3.737,00 zł. Wpływy są wyższe niż planowano, gdyż zaktualizowano opłaty za nieruchomości, które są w udziałach siedzibami parków krajobrazowych oraz przekazano w trwały zarząd pozostałe udziały w tychże nieruchomościach. Ponadto przekazano w trwały zarząd na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku nieruchomość położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej i w Augustowie przy ul. Portowej 12. Na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku przekazano w trwały zarząd nieruchomość położoną w obrębach Rudnia i Garbary. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Na planowane zł uzyskano wpływy w kwocie ,13zł Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zł uzyskano dochody w kwocie ,69 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym: Na planowane zł zrealizowano dochody w kwocie ,69 zł, na które składają się: Na powyższą kwotę składają się: - wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, - wpływy z najmu 2 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63, - wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12, - wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Gminy Białystok, - wpływy z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, - wpływy z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 ( Wodociągi Podlaskie), - wpływy z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR, - wpływy z wydzierżawienia nieruchomości w budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja, - wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy, - wpływ za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej 740,65 zł, - opłata za służebność przesyłu ,57 zł, - umowa z Polkomtel S.A. 423,74 zł. - wpływy za czynsze oraz za dostarczone media od najemców, ,37 zł Z planowanych zł. uzyskano dochody w kwocie ,44 zł tj. 68,35 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ( ,36 zł.),podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich ( ,06zł. ), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa ( ,49 zł.).oraz parki krajobrazowe (2.334,53 zł) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Z planowanej kwoty ,00 zł uzyskano dochody w kwocie ,84 zł, na które składają się min. następujące wpływy: - w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Wodnej kwota 135,60 zł - w Wojewódzkim Urzędzie Pracy kwota 137 zł - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota ,24 zł - jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa kwota zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,15 zł., Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy: - wpływ ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza ,00 zł, - odszkodowania za zwrot, wywłaszczanie nieruchomości oraz usuniecie drzew ,15 zł. Dochody są niższe niż planowano, gdyż nie zakończono jeszcze procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja (kotłownia) i w Bielsku Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego Pozostałe dochody plan po zmianach: zł wykonanie: ,27 zł % wykonania:55,99 % Na dochody pozostałe zrealizowane składają się m.in. dochody pochodzące z: - odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa ,30 zł., 49

50 - wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe ,20 zł. - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,76 zł., - wpływy z różnych dochodów ,81 zł., - wpływy z opłat za koncesje i licencje zł., - wpływy z różnych opłat ,82 zł., - grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności zł., - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,55 zł., - opłata produktowa 1.487,57 zł., - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,89 zł. - wpływy z różnych rozliczeń ,36 zł., - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ,96 zł - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,66 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1.014,50 zł., - odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek ,54 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 806 zł. - środki pozyskane z innych źródeł ,35 zł 2.2. Dotacje Dotacje udzielone województwu stanowiły 43,25 % zrealizowanych dochodów, z tego: - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości ,67 zł. Dotacje te stanowiły 8,53 % ogólnych dochodów, - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości ,47 zł., które stanowiły 7,21 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów, - dotacje rozwojowe w kwocie ,79 zł., które stanowiły 28,06 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 19,47 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,80 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 14,66 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 64,07 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2012 roku 50

51 Lp. Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2012 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela. Tabela nr 7 Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2012 r. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zm. Stan na Wykonanie wg stanu na Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,51 33,63 administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa 2 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i ,16 3,34 zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,36 własnych Samorządu Województwa 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,15 18,44 środków na realizację regionalnego programu operacyjnego 5 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne ,16 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,47 53,60 i inwestycyjnych 7 Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innych źródeł Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,87 50,13 środków na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki 9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,77 8,71 Ogółem: ,93 27, Subwencje Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2012 roku zamknęła się kwotą zł i stanowiła 35,17 % zrealizowanych dochodów, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3) część regionalnej subwencji ogólnej zł, 4) uzupełnienie subwencji ogólnej zł.. W I półroczu 2012 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę zł. tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych i w części regionalnej zł, oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę zł.. Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2012 roku % 5:4 51

52 3. Wydatki Zrealizowane w I półroczu 2012 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ,40 zł stanowiły 26,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o ,83 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Na wydatki bieżące przeznaczono ,37 zł, co stanowiło 79,65 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono ,03 zł, co stanowiło 20,35 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2012 rok Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2012 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2010 r i 2011r.. przedstawia poniższe zestawienie: 52

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za I półrocze 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, sierpień 2014 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Realizacja dochodów budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGNOZOWANE NA 2015 ROK Załacznik Nr 1 do uchwały Nr III/36/15 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 lipca r. Województwa - BW Dochody razem 984 171 841,74 4 895 098,00 8 785 575,44 988 062 319,18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok

Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 66 363 687,00 01004

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Dochody Województwa Lubelskiego na r. - Dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Dochody razem 1 113 918 139,79 0,00 68 413,14 1 113 986

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2012 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2013 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2014 rok 2 Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budŝetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok. Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Poznań, marzec 2016 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO za 2015 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2016 rok Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 171/2221/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 171/2221/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 171/2221/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2017 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające:

1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok zawierające: ZARZĄDZENIE NR 499/14 BURMISTRZA ŁAP z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł

Załącznik nr 1b. REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Załącznik nr 1b REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg klasyfikacji budżetowej) w zł Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze Wsk. wyk. w % 6/5 Struktura w % 1

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej)

REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) Załącznik nr 1a REALIZACJA DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU (wg źródeł z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej) w zł L.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/159/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XX/159/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UHWŁ Nr XX/159/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2016. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 268/3882/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 268/3882/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UHWŁ Nr 268/3882/2014 ZRZĄDU WOJEWÓDZTW PODLSKIEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie zmian do projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Zarządzenie Nr 0050. 386.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/147/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/147/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 21 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz. 2738 UCHWAŁA NR XV/147/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 1881 ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 28 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/603/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 28 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/603/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 28 grudnia 2017 r. Poz. 2805 UCHWAŁA NR XL/603/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 2478 ZARZĄDZENIE NR 16/13 BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM

DOCHODY OGÓŁEM Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr IV/ 21 /06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku Dochody Województwa Wielkopolskiego L.p. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2006r. Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych

TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem. w złotych TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2014 roku Wykonanie dochodów na 30 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 10.2015 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo