PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad 2015 r.

2 UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia.. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 1. Określa się dochody budżetu województwa w kwocie ,08 zł, z tego dochody bieżące ,46 zł i dochody majątkowe ,62 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, w tym: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych samorządowi województwa ustawami w kwocie ,00 zł; 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie ,00 zł; 3) dochody z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie ,00 zł; 4) dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu w kwocie ,00 zł. 2. Określa się wydatki budżetu województwa w kwocie ,73 zł, z tego wydatki bieżące ,37 zł i wydatki majątkowe ,36 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2, w tym: 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone samorządowi województwa ustawami w kwocie ,00 zł; 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie ,77 zł; 3) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł; 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie ,00 zł; 5) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie ,00 zł; 6) wydatki na realizację zadań związanych z wspieraniem rodziny, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie ,00 zł; 7) wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych, w szczególności na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie ,00 zł; 8) wydatki na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie ,00 zł; 9) wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ,00 zł.

3 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości ,65 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z kredytu określone w Załączniku nr Określa się przychody budżetu województwa w kwocie ,45 zł i rozchody budżetu w kwocie ,80 zł. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w Załączniku Nr Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie ,00 zł; 2) celowe z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie ,00 zł. 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu województwa określa Załącznik Nr Określa się: 1) wydatki na zadania majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 5; 2) wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia wieloletnie finansowane środkami własnymi zgodnie z Załącznikiem Nr Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w kwocie ,00 zł oraz wydatków w kwocie ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiących jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty ,45 zł. 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez samorząd województwa w kwocie ,19 zł. 11. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w Załączniku nr Upoważnia się Zarząd Województwa do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy. 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej kierownikom innych jednostek organizacyjnych samorządu województwa, za wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń i pochodnych, zwiększeń i zmniejszeń wydatków majątkowych oraz przeniesień między rozdziałami. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. r. Strona 2 z 3

4 13. Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Uchwała Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia.. r. Strona 3 z 3

5 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dochody razem ,08 Bieżące ,46 Dotacje bieżące ,53 Majątkowe ,62 Dotacje majątkowe ,62 Dochody własne ,76 Bieżące ,76 Dotacje bieżące ,71 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Biura geodezji i terenów rolnych ,00 Bieżące , Wpływy z usług ,00 Roz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 1 900,00 Bieżące 1 900, Wpływy z różnych dochodów 1 900,00 Roz Melioracje wodne ,00 Bieżące , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Roz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 Bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo 157,89 Roz Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 157,89 Bieżące 157, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 157,89 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,12 Roz Pozostała działalność ,12 Bieżące ,12 Dotacje bieżące , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,12 Dział 600 Transport i łączność ,37 Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,79 Bieżące ,79 Dotacje bieżące , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,79 Roz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 3 947,37 Bieżące 3 947, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 947,37 Budżet 2016 Strona 1 z 10

6 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Bieżące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 1 000, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,00 Majątkowe , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 Roz Pozostała działalność ,21 Bieżące , Wpływy z różnych opłat , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 684,21 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Bieżące , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego ,00 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Majątkowe , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Roz Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,00 Bieżące , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym ,00 charakterze Roz Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 Bieżące , Wpływy z usług ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka ,80 Roz Pozostała działalność ,80 Bieżące ,80 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,58 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,22 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 750 Administracja publiczna ,58 Roz Urzędy wojewódzkie 526,32 Budżet 2016 Strona 2 z 10

7 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące 526, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 526,32 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z pozostałych odsetek , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Roz Komisje egzaminacyjne 105,26 Bieżące 105, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 105,26 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Roz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Bieżące , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Roz Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 Bieżące , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Regionalne Programy Operacyjne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Szkoły podstawowe specjalne 1 500,00 Bieżące 1 500, Pozostałe odsetki 200, Wpływy z różnych dochodów 1 300,00 Roz Gimnazja specjalne 600,00 Bieżące 600, Wpływy z różnych dochodów 600,00 Roz Szkoły zawodowe ,00 Bieżące , Pozostałe odsetki 2 655, Wpływy z różnych dochodów ,00 Roz Kolegia pracowników służb społecznych 163,00 Bieżące 163, Pozostałe odsetki 9, Wpływy z różnych dochodów 154,00 Budżet 2016 Strona 3 z 10

8 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000,00 Bieżące 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 Roz Biblioteki pedagogiczne 2 790,00 Bieżące 2 790, Pozostałe odsetki 140, Wpływy z różnych dochodów 2 650,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 150,00 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Bieżące 150, Wpływy z różnych dochodów 150,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 Bieżące , Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Roz Pozostała działalność 100,00 Bieżące 100, Pozostałe odsetki 100,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Bieżące , Pozostałe odsetki 5 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Roz Pozostała działalność 100,00 Bieżące 100, Pozostałe odsetki 100,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135,00 Roz Internaty i bursy szkolne 135,00 Bieżące 135, Wpływy z różnych dochodów 135,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Bieżące , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 Roz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 Bieżące , Wpływy z różnych opłat ,00 Roz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 500,00 Bieżące 1 500, Wpływy z opłaty produktowej 1 500,00 Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii ,32 Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Bieżące ,70 Dotacje bieżące ,82 Majątkowe ,62 Dotacje majątkowe ,62 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Budżet 2016 Strona 4 z 10

9 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 Roz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,88 Roz Pozostała działalność ,88 Bieżące , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,88 Dział 600 Transport i łączność ,87 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,87 Majątkowe ,87 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,87 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,50 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 8 250,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 758 Różne rozliczenia ,25 Roz Regionalne Programy Operacyjne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Budżet 2016 Strona 5 z 10

10 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Roz Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Roz Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,75 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Majątkowe ,75 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,75 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Roz Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego ,50 Bieżące ,50 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,00 których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,00 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o ,50 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, ,00 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,32 Bieżące ,32 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,32 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Budżet 2016 Strona 6 z 10

11 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,20 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,80 europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ,00 ustawami Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Melioracje wodne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Roz Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy wojewódzkie ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Roz Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Dotacje bieżące 3 000,00 Budżet 2016 Strona 7 z 10

12 Symbol Nazwa Plan na rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Roz Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Dotacje bieżące 3 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 000,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Roz Ośrodki adopcyjne , Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 Subwencje ,00 Bieżące ,00 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Roz Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 Bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Roz Część regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 Bieżące , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dotacje z tytułu zwrotu dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych ,00 Bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Roz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 Bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 nadmiernej wysokości Majątkowe 5 000,00 Budżet 2016 Strona 8 z 10

13 Symbol Nazwa Plan na rok Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 5 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 nadmiernej wysokości Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 5 000,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 5 000,00 nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 nadmiernej wysokości Majątkowe , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w ,00 nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Dotacje z budżetu państwa na zadania własne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Szpitale ogólne ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 Roz Medycyna pracy ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,00 Budżet 2016 Strona 9 z 10

14 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 Roz Parki krajobrazowe ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 Budżet 2016 Strona 10 z 10

15 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem ,73 Bieżące ,37 Wydatki na realizację zadań statutowych ,36 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 Wynagrodzenia i składki ,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 Dotacje bieżące ,65 Wydatki na obsługę długu ,55 Majątkowe ,36 Dotacje majątkowe ,55 Zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,81 Wydatki na zadania własne ,96 Bieżące ,81 Wydatki na realizację zadań statutowych ,80 Dotacje bieżące ,65 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 Wydatki na obsługę długu ,55 Wynagrodzenia i składki ,93 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 Majątkowe ,15 Dotacje majątkowe ,55 Zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,01 Roz Biura geodezji i terenów rolnych ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Roz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,58 Bieżące ,58 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Pozostała działalność ,43 Bieżące ,43 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,43 Budżet 2016 Strona 1 z 12

16 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 560,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,68 Roz Rozwój przedsiębiorczości ,56 Bieżące ,56 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,56 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 Roz Pozostała działalność ,12 Bieżące ,12 Wynagrodzenia i składki ,12 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 600 Transport i łączność ,09 Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,65 Bieżące ,65 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,65 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,44 Bieżące ,44 Wynagrodzenia i składki ,77 Wydatki na realizację zadań statutowych ,67 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Infrastruktura portowa ,00 Majątkowe ,00 Zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 630 Turystyka ,00 Roz Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki 5 000,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,60 Roz Pozostała działalność ,60 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Budżet 2016 Strona 2 z 12

17 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 500,00 Majątkowe ,60 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,60 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,39 Roz Samorządowe sejmiki województw ,69 Bieżące ,69 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 Roz Urzędy marszałkowskie ,19 Bieżące ,19 Wynagrodzenia i składki ,04 Wydatki na realizację zadań statutowych ,15 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,51 Bieżące ,51 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,51 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 Roz Zarządzanie kryzysowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 757 Obsługa długu publicznego ,74 Roz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,55 Bieżące ,55 Wydatki na obsługę długu ,55 Roz Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego ,19 Bieżące ,19 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 Dział 758 Różne rozliczenia ,00 Roz Rezerwy ogólne i celowe ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Szkoły podstawowe specjalne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Budżet 2016 Strona 3 z 12

18 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe 4 500,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00 Roz Gimnazja specjalne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Roz Licea ogólnokształcące specjalne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 730,00 Roz Szkoły zawodowe ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe 7 000,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 000,00 Roz Kolegia pracowników służb społecznych ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 618,00 Roz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Biblioteki pedagogiczne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Roz Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania ,00 przedszkolnego Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 318,00 Roz Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 258,00 Roz Pozostała działalność ,00 Budżet 2016 Strona 4 z 12

19 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,76 Roz Szpitale ogólne ,34 Majątkowe ,34 Dotacje majątkowe ,34 Roz Medycyna pracy ,42 Bieżące ,42 Wydatki na realizację zadań statutowych ,42 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Programy polityki zdrowotnej ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Zwalczanie narkomanii ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Wspieranie rodziny ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Roz Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 Roz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,64 Bieżące ,64 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,64 Budżet 2016 Strona 5 z 12

20 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 Roz Internaty i bursy szkolne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,21 Roz Teatry ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Centra kultury i sztuki ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Biblioteki ,21 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,21 Dotacje majątkowe ,21 Roz Muzea ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,84 Budżet 2016 Strona 6 z 12

21 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz Parki krajobrazowe ,84 Bieżące ,84 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,84 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Dotacje bieżące ,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii ,77 Europejskiej oraz innych środków zagranicznych Bieżące ,56 Wydatki na realizację zadań statutowych ,56 Dotacje bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,21 Dotacje majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,21 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 Roz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,56 Roz Rozwój przedsiębiorczości ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Pozostała działalność ,56 Bieżące ,56 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,56 Dział 600 Transport i łączność ,21 Budżet 2016 Strona 7 z 12

22 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Lokalny transport zbiorowy ,00 Bieżące 8 000,00 Dotacje bieżące 8 000,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Drogi publiczne wojewódzkie ,21 Majątkowe ,21 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,21 Dotacje majątkowe ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Szpitale ogólne ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Budżet 2016 Strona 8 z 12

23 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Obiekty sportowe ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 430,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Melioracje wodne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 630,00 Majątkowe ,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Budżet 2016 Strona 9 z 12

24 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,00 Roz Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy wojewódzkie ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 6 000,00 Roz Komisje egzaminacyjne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 3 000,00 Dział 752 Obrona narodowa 3 000,00 Roz Pozostałe wydatki obronne 3 000,00 Bieżące 3 000,00 Wynagrodzenia i składki 1 100,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 1 900,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 Roz Ośrodki adopcyjne ,00 Bieżące ,00 Wynagrodzenia i składki ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Budżet 2016 Strona 10 z 12

25 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Licea ogólnokształcące ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Szkoły zawodowe ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Biblioteki ,00 Bieżące ,00 Dotacje bieżące ,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych ,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Roz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe 5 000,00 Dotacje majątkowe 5 000,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 2 000,00 Dotacje bieżące ,00 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Wojewódzkie urzędy pracy ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Bieżące ,00 Wydatki na realizację zadań statutowych 5 000,00 Dotacje bieżące ,00 Majątkowe ,00 Dotacje majątkowe ,00 Budżet 2016 Strona 11 z 12

26

27 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZYCHODY I ROZCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2015 r Treść Przychody Rozchody Ogółem , ,80 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku ,45 krajowym Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,80 Budżet 2016 Strona 1 z 1

28 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem ,20 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ,65 Wydatki na zadania własne ,65 Dział 600 Transport i łączność ,65 Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,65 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,65 publicznych Dział 630 Turystyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Roz Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Roz Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Regionalne ośrodki polityki społecznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom ,00 prowadzącym działalność pożytku publicznego Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ,00 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych ,55 Wydatki na zadania własne ,55 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych ,00 Budżet 2016 Strona 1 z 5

29 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,50 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 412,50 Dział 851 Ochrona zdrowia ,34 Roz Roz Roz Roz Roz Szpitale ogólne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , , , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 publicznych Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,21 Roz Roz Roz Roz Roz Roz Teatry Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz Urzędy marszałkowskie ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Wydatki na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Budżet 2016 Strona 2 z 5

30 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Roz Roz Licea ogólnokształcące Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Szkoły zawodowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu ,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Biblioteki ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Pozostałe ,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Roz Roz Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz Roz Roz Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Szpitale ogólne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , ,00 Budżet 2016 Strona 3 z 5

31 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz Roz Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,80 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,20 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Budżet 2016 Strona 4 z 5

32 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach 5 000,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach ,00 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie , ,00 Budżet 2016 Strona 5 z 5

33 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - INWESTYCJE Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r Symbol Nazwa Plan na rok 2016 Wydatki razem ,36 Wydatki na zadania własne ,15 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Roz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , ,00 DRiŚ Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na ,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 600 Transport i łączność ,00 Roz ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW Roz DMiI Drogi publiczne wojewódzkie Budowa 3 magazynów na sól drogową do zimowego utrzymania dróg w obwodach drogowych Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr bw"0" Budowa zatoki autobusowej w m. Józefów - droga Nr 807 Budowa zbiornika retencyjno - odparowującego w ciągu drogi Nr 844 Pozostałe koszty zadań inwestycyjnych Przebudowa chodników wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Krzeszowskiej w Biłgoraju, na odcinku od km do km droga Nr 858 Przebudowa drogi na odcinku Wisznice - Kaplonosy od km do km droga Nr 812 Przebudowa mostu na rz. Ciemięga w m. Snopków - droga Nr 809 Przebudowa mostu na rz. Wiśle w m. Puławy - droga gminna Nr L Przebudowa mostu przez rzekę Wieprz w km w m. Trawniki - droga Nr 838 Przebudowa mostu przez rz. Siennica w km w m. Kasjan - droga Nr 812 Przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr 816 Przebudowa mostu w m. Matcze w km droga Nr 816 Rozbudowa drogi Nr 844 od km do km odc. w m. Hrubieszów, ul. Łany Rozbudowa drogi od km do km odc. w m. Jeziorzany - droga Nr 809 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km do km o dł. ok. 5 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km do km o dł. 16,389 km - bw"0" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km do km o dł. ok. 5 km - bw"0" Środki na realizację zadań z innymi jednostkami samorzadu terytorialnego Utworzenie Obwodu Drogowego w Opolu Lubelskim Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura portowa Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Roz ZNW ZNW ZNW ZNW ZNW Gospodarka gruntami i nieruchomościami Biała Podlaska, ul. Warszawska 14 - Wykonawstwo III etap Lublin, Uniwersytecka 4 - instalacja klimatyzacji Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego - bw"0" Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie - bw"0" Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , ,00 Dział 710 Działalność usługowa ,60 Roz Pozostała działalność ,60 Budżet 2016 Strona 1 z 5

34 Symbol DMiI DMiI DMiI LCK Nazwa Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Zakup sprzętu komputerowego - zabezpieczenie realizacji kontraktu"budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie" Wydatki inwestycyjne Plan na rok , , , ,00 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz DMiI DMiI DO DO DO DO Urzędy marszałkowskie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - bw"0" Zabezpieczenie realizacji kontraktu na wykonanie inwestycji "Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie" Oprogramowanie do baz danych - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury serwerowej - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej - przełączniki dostępowe - b.w. "0" Rozbudowa infrastruktury sieciowej wifi - b.w. "0" , , , , , , ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 Roz Roz MSZ-L Roz Szkoły podstawowe specjalne ZSSUSD-L - Zakupy inwestycyjne. Szkoły zawodowe Zakupy inwestycyjne. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 500, , , , ,00 LSCDN LSCDN w Lublinie - "Wykonanie II etapu kanalizacji deszczowej oraz zewnętrznej klatki ,00 ewakuacyjnej w oddziale w Zamościu" - b.w. "0" Dział 851 Ochrona zdrowia ,34 Roz DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS DZiPS Roz Szpitale ogólne COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.p. "0" COZL im. Św. Jana z Dukli w Lublinie - "Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" - b.w. "0" WSS im. S.K. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - "Zakup rezonansu magnetycznego z aparatem do znieczulenia" - b.w. "0" WSS w Białej Podlaskiej - "Modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej" - b.w. "0" Medycyna pracy , , , , , , , ,00 DZiPS Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.p. "0" ,00 DZiPS Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów - b.w. "0" ,00 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,21 Roz DKEiS DKEiS Roz DKEiS DKEiS DKEiS DKEiS DKEiS Roz DKEiS Roz DKEiS Teatry Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Wymiana stropu technicznego" Dotacja dla Teatru im. J. Osterwy w Lublinie - "Zakup cyfrowego miksera/konsoli akustycznej oraz mikrofonów bezprzewodowych i mikroportów" Centra kultury i sztuki Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Infrastruktura wystawiennicza alei kultur i sal" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Prace wykończeniowe i wyposażenie pokoi hotelowych" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Rozbudowa istniejących systemów i sieci" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Wyposażenie media lab" Dotacja dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - "Zakup dodatkowego wyposażenia sal i obiektu" Biblioteki Dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie - "Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im. H. Łopacińskiego przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej" Muzea Dotacja dla Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie - "Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SSP, włamania i napadu IAS, kontroli dostępu ACS wraz z kanalizacją teletechniczną i , , , , , , , , , , , , ,00 Budżet 2016 Strona 2 z 5

35 Symbol DKEiS DKEiS Roz Nazwa zasilaniem elektroenergetycznym na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej (kontynuacja-dot. systemu włamania i napadu IAS) Dotacja dla Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - "Budowa hali garażowej" Dotacja dla Muzuem Wsi Lubelskeij w Lublinie - "Zakup samochodu" Pozostała działalność Plan na rok , , ,00 DMiI Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - bw"0" ,00 DMiI Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - bw"0" 9 215,00 DMiI Zabezpieczenie realizacji umów na dostawę systemów nagłosnieniowych i sprzętu audiowizualnego - Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie ,00 Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków zagranicznych ,21 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Roz LAWP LAWP LAWP LAWP Rozwój przedsiębiorczości Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bw"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych - majątkowe bp"9" , , , , ,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 600 Transport i łączność ,21 Roz DPTiD DPTiD Roz DWEFRR DWEFRR Roz ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW ZDW DWEFRR Roz Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - ue"7" Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) - bw"9" Lokalny transport zbiorowy Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Drogi publiczne wojewódzkie Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km do km o dł. 14,215 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km do km z wyłączeniem odc. od km do km (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - ue"7" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km do km oraz od km do km o dł. 14,483 km - ue"7" Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S19 - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Pozostałe koszty - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km do km o dł. 14,215 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km do km o dł. 34,903 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km do km z wyłączeniem odc. od km do km (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km o dł. 15,986 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km (Piotrków- Wysokie) o dł. 17,162 km - bw"9" Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km do km oraz od km do km o dł. 14,483 km - bw"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Pozostała działalność , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Budżet 2016 Strona 3 z 5

36 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Dział 720 Informatyka ,00 Roz Pozostała działalność ,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 750 Administracja publiczna ,00 Roz DZRPO DZRPO DZRPO DZRPO Roz DZRPO DZRPO Urzędy marszałkowskie Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - b.p. "8" Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL - b.w. 9" Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL - b.w. "9" Pozostała działalność Koszty wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - bp"8" Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim - bp"9" , , , , , , , ,00 Dział 851 Ochrona zdrowia ,00 Roz Szpitale ogólne ,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Roz Pozostała działalność ,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz WUP WUP WUP WUP Roz Wojewódzkie urzędy pracy Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Koszt dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Pozostała działalność , , , , , ,00 DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFS Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Roz Pozostała działalność ,00 Budżet 2016 Strona 4 z 5

37 Symbol Nazwa Plan na rok 2016 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Roz Pozostała działalność ,00 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, ,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie bp"9" DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 DWEFRR Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub ,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - bp"9" Dział 926 Kultura fizyczna ,00 Roz Obiekty sportowe ,00 DZRPO Koszty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,00 europejskich oraz środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 Roz Melioracje wodne WZMiUW-wL - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WZMiUW-wL - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki na zwrot dotacji i odsetek, udzielonych w latach ubiegłych ,00 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000,00 Roz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 5 000,00 DF Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 5 000,00 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 Roz DF Pozostała działalność Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , ,00 Budżet 2016 Strona 5 z 5

38 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok - PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2015 r. Nazwa Koszty zadania w roku 2016 Budżet Województwa , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa 1 Badania i innowacje , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 na odc. od km do km o dł. 14,215 km , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 na odc. od km do km o dł. 34,903 km , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 na odc. od km do km z wyłączeniem odc. od km do km (most na rz. Wieprz) o dł. 17,880 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km (Piotrków-Wysokie) o dł. 17,162 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odc. od km do km oraz od km do km o dł. 14,483 km , , , Pozostałe koszty - zadanie roczne , Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie (studium wykonalności) , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 9 Rynek pracy , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 10 - Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO ,00 Budżet 2016 Strona 1

39 Nazwa Koszty zadania w roku Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego - zadanie roczne , Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO , Oś priorytetowa 14 Pomoc techniczna , Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL , Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL , Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL , Projekt nr 1 - Zatrudnienie pracowników zaangażowanych w RPO WL , Projekt nr 2 - Wsparcie wdrażania RPO WL , Projekt nr 3 - Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL , Interreg Region Morza Bałtyckiego , Priorytet 1 Potencjał dla innowacji , Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno) , Pomoc Techniczna , Oś priorytetowa 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich , Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji , Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim , Polska Wschodnia , Oś priorytetowa II Nowoczesna infrastruktura transportowa , Budowa drogi Nr 747 stanowiącej dojazd do węzła "Konopnica" w ciągu drogi ekspresowej S , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odc. od km do km o dł. 15,986 km , Pozostałe koszty - zadanie roczne , Wiedza Edukacja Rozwój , Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna ,00 Budżet 2016 Strona 2

40 Nazwa Koszty zadania w roku Pomoc Techniczna PO WER , Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata , Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorczość i innowacje , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Oś priorytetowa 2 Infrastruktura ekonomiczna , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Oś priorytetowa 5 Transport , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Oś priorytetowa 6 Środowisko i czysta energia , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Oś priorytetowa 7 Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Oś priorytetowa 8 Infrastruktura społeczna , Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO zadanie roczne , Szwajcarsko-Polski Program Współpracy , Priorytet 2 Środowisko i infrastruktura , Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania , Priorytet 4 Rozwój społeczny i zasobów ludzkich , Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczowychowawczych - zadanie roczne , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 3 200, Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - zadanie roczne 2 100, Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - zadanie roczne 1 100, Priorytet VII Promocja integracji społecznej 4 800, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - zadanie roczne 1 500, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie roczne 1 650, Niepełnosprawni na rynku pracy - zadanie roczne 1 650, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki , Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - zadanie roczne , Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - zadanie roczne , Interreg Europa ,00 Budżet 2016 Strona 3

41 Nazwa Koszty zadania w roku Priorytet 1 Infrastruktura innowacji , BRIDGES , Priorytet 2 Wzmacnianie konkurencyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw , Clust&RIS , Zadania własne , Finansowane w 100% ze środków własnych , Trwałość projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja , Utrzymanie trwałości projektu Lubelski Park Naukowo-Technologiczny w Lublinie , Zachowanie trwałości projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Program realizacji strategii działania LCK (w tym: powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau) Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 na odc. od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy o dł. ok. 35 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 na odc. Korolówka-Włodawa od km do km o dł. ok. 5 km , , , , Budowa obwodnicy Nałęczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 na odc. od km do km o dł. 16,389 km , Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 na odc. Mircze-Witków od km do km o dł. ok. 5 km Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie , , , , , , Termomodernizacja budynku przy ul. Radziszewskiego 2a w Lublinie , Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego , Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A , Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich , Finansowane z udziałem zewnętrznych środków krajowych , Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach , Aktualizacja Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym - zakończenie realizacji w 2016 r Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata zakończenie realizacji w 2016 r Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu - zakończenie realizacji w 2016 r , , ,00 Budżet 2016 Strona 4

42 Nazwa Koszty zadania w roku Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej - zakończenie realizacji w 2016 r Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli - zakończenie realizacji w 2016 r Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE , , , , Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie lubelskim , Rybactwo i Morze , Priorytet 7 Pomoc techniczna , Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze zadanie roczne , Eksploatacja samochodu - zadanie roczne 9 000, Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO Rybactwo i Morze zadanie roczne , Informacja i promocja w ramach PO Rybactwo i Morze zadanie roczne , Organizacja i obsługa konferencji w ramach PO Rybactwo i Morze zadanie roczne , Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby wdrażania PO Rybactwo i Morze zadanie roczne , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Pomoc techniczna , Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW zadanie roczne Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim - zadanie roczne Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie lubelskim - zadanie roczne Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji - zadanie roczne , , , , Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata zadanie roczne , Delegacje PROW zadanie roczne , Utrzymanie samochodów PROW zadanie roczne , Realizacja Planu Komunikacyjnego w ramach PROW zadanie roczne , Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne Realizacja Planu Operacyjnego Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego KSOW województwa lubelskiego - zadanie roczne , , , ,00 Budżet 2016 Strona 5

43 Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia. w złotych Lp. Dział Rozdział DOCHODY WYDATKI Wyszczególnienie Projekt planu Projekt planu (Nazwa jednostki realizującej) na 2016 r. na 2016 r Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej , , Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju , , Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie , , Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie , , Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie , , Medyczne Studium Zawodowe w Puławach 1 500, , Medyczne Studium Zawodowe w Zamościu 5 600, ,00 RAZEM , , Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie , ,00 RAZEM , , Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie , ,00 RAZEM , , Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej , , Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie , , Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie , , Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu , ,00 RAZEM , , Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju , , Medyczne Studium Zawodowe im. St. Liebharta w Lublinie , , Medyczne Studium Zawodowe w Łukowie , , Medyczne Studium Zawodowe w Parczewie , ,00 RAZEM , ,00 OGÓŁEM , ,00 Strona1z1

44 UZASADNIENIE

45 DOCHODY Na 2016 rok dochody Województwa Lubelskiego oszacowano w wysokości ,08 zł, co stanowi 82,12% w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 roku ( ,64 zł). Kwota dochodów została oszacowana na podstawie: pisma Ministra Finansów informującego o wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok dla województwa lubelskiego oraz udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, pisma Ministra Infrastruktury i Rozwoju informującego o planowanych wydatkach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok przeznaczonych na realizację RPO WL, pisma Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego informującego o podziale planu dotacji celowych na realizację inwestycji i zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prognoz dochodów własnych jednostek budżetowych, ustaleń zawartych w ramowych planach finansowania działań realizowanych przy udziale środków strukturalnych. Dochody bieżące ustalono w wysokości ,46 zł, (plan 2015 roku ,89 zł 90,87%), dochody majątkowe określono w kwocie ,62 zł (plan 2015 roku ,75 zł 70,55% - wysokość wskaźnika związana jest harmonogramem kończących się w 2015 roku inwestycji). Struktura dochodów Budżetu Województwa Lubelskiego na 2016 rok wg źródeł uzyskiwania przedstawia się jak niżej: 1. Dochody własne ,76 zł 32,82% w strukturze, w dochodach własnych 52,48% stanowią udziały w podatkach, z tego: a) udział województwa w podatku dochodowym od osób fizycznych ,00 zł (4,69%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2015, b) udział województwa w podatku dochodowym od osób prawnych ,00,00 zł (12,53%), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku 2015, c) pozostałe dochody własne ,76 zł (15,60%), w tym ,76 zł bieżące, ,00 zł majątkowe, więcej o ,27 zł w porównaniu do roku Subwencje ,00 zł 19,51% w strukturze (plan 2015 roku ,00 zł.), więcej o ,00 zł w porównaniu do roku z tego: a) część oświatowa ,00,00 zł (4,37%), b) część wyrównawcza ,00 zł (11,35%), c) część regionalna ,00 zł (3,79%).

46 Lp. 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa ,00 zł, (plan na 2015 rok ,09 zł, (8,22% w dochodach ogółem). Od 2016 roku w grupie tej nie ujmuje się dotacji z budżetu państwa stanowiącej wkład krajowy w projektach unijnych, środki tek uwzględnione są w grupie dotacji na zadania unijne. 4. Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskich oraz innych środków zagranicznych ,32 zł, (plan na 2015 rok ,41 zł), (34,44% dochodów ogółem), w tym na zadania bieżące ,70 zł, zadania inwestycyjne ,62 zł. 5. Zwrot dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetek od nich ,00 zł, (plan 2015 roku ,00 zł) (0,02% dochodów ogółem). 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,00 zł, (plan na 2015 rok ,88 zł), (4,99% w dochodach ogółem). Szczegółowy wykaz dochodów samorządu Województwa Lubelskiego przedstawia Załącznik Nr 1. Tabela 1 Zestawienie dochodów budżetu województwa w 2016 roku w porównaniu do wykonania 2014 r. i przewidywanego wykonania roku Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie plan na Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) Dochody własne , , ,49 163,11% 111,84% 32,82% 1.1 Udziały w podatkach , , ,00 105,75% 101,83% 17,22% od osób fizycznych , , ,00 113,61% 105,50% 4,69% od osób prawnych , , ,00 103,07% 100,52% 12,53% 1.2 Pozostałe dochody własne , , ,49 406,74% 125,46% 15,60% bieżące , , ,84 305,06% 86,50% 9,71% majątkowe , , ,65 902,68% 486,90% 5,89% 2 Subwencje , , ,00 80,13% 104,14% 19,51% część oświatowa , , ,00 96,97% 101,82% 4,37% część wyrównawcza , , ,00 88,29% 103,41% 11,35% część regionalna , , ,00 55,63% 117,14% 3,79% uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% 3 Środki i dotacje na zadania realizowane z budżetu Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych , , ,41 59,85% 79,93% 34,44% Strona 2 z 62

47 Lp. Źródło Projekt planu na 2016 r. Wykonanie plan na Wskaźnik w% Wskaźnik w% Udział planu w% (3/4) (3/5) (3/ 3) bieżące , , ,69 162,28% 97,52% 9,87% majątkowe , , ,72 47,74% 74,53% 24,56% 4 Zwroty dotacji , , ,00 17,49% 1,16% 0,02% bieżące , , ,00 17,87% 23,44% 0,02% majątkowe , , ,00 13,19% 0,07% 0,00% 5 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,88 51,11% 64,78% 4,99% bieżące , , ,88 71,00% 75,95% 4,90% majątkowe , , ,00 3,26% 7,44% 0,09% 6 Dotacje na zadania własne , , ,09 68,78% 42,56% 8,22% bieżące , , ,95 44,68% 34,81% 1,77% majątkowe , , ,14 80,71% 45,32% 6,45% 7 Dotacje i środki uzyskane z pomocy finansowej od jst 0, , ,09 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,78 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0, , ,31 0,00% 0,00% 0,00% 8 Dotacje z funduszy celowych* 0, , ,78 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,75 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0, , ,03 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z jst 0, , ,90 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, ,51 0,00 0,00% - 0,00% majątkowe 0, , ,90 0,00% 0,00% 0,00% 9 Dotacje na zadania wynikające z porozumień z administracją rządową 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% bieżące 0, , ,00 0,00% 0,00% 0,00% majątkowe 0,00 0, ,00-0,00% 0,00% Razem , , ,64 79,73% 82,12% 100,00% bieżące , , ,89 102,18% 90,87% 63,00% majątkowe , , ,75 58,02% 70,55% 37,00% Strona 3 z 62

48 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 4,99% Pozostałe dochody własne ,76 15,60% Wykres 1. Struktura dochodów Województwa Lubelskiego w 2016 roku Dotacje na zadania własne ,00 8,22% Zwroty dotacji ,00 0,02% Udziały w podatkach ,00 17,22% Dochody z budżetu UE ,32 34,44% Subwencje ,00 19,51% Dochody wł asne Dochody własne województwa zaplanowano na 2016 rok w kwocie ogółem ,76 zł, która stanowi 111,84% przewidywanego wykonania roku 2015 r. ( ,49 zł). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,76 zł (plan 2015 roku ,84 zł), dochody majątkowe określono w kwocie ,00 zł. (plan na 2015 r ,65 zł). Udziały województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie ,00 zł, stanowią 52,48% w strukturze dochodów własnych z tego: udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł, tj. 105,50% planu ustalonego przez Ministra Finansów na 2015 rok ( ,00 zł), udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 zł, tj. 100,52% planu w 2015 roku. Na pozostałą kwotę dochodów własnych oszacowanych w wysokości ,76 zł (47,52% w strukturze dochodów własnych) składają się: wpływy z opłaty produktowej 1.500,00 zł, dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomościami ,00 zł realizowane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie, Strona 4 z 62

49 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi ,00 zł, plan oszacowano w oparciu o harmonogram wynikający z cyklu odnawiania zezwoleń co dwa lata, wpływy z różnych opłat ,00 zł w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, wpływy z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ,00 zł, placówki oświatowe 1.000,00 zł, Urząd Marszałkowski ,00 zł, w tym ,00 zł za analizy sytuacji rynkowej dla przewoźników, ,00 zł z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz potwierdzenia zgłoszenia przewozu ,00 zł za 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących mienie samorządu województwa ,00 zł, z tego: Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, zł, Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich ,00 zł, Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie ,00 zł, pozostałe ,00 zł. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości samorządu województwa dochody majątkowe ,00 zł uzyskiwane przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Będą one pochodzić ze sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych, budynków i mienia zbędnego do realizacji zadań statutowych województwa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł osiągane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. wpływy z usług ,00 zł w tym: ,00 zł planowane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji z tytułu wykonywania usług w zakresie scalania gruntów (w tym, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie (sprzedaż specyfikacji przetargowych 1.000,00 zł), Urząd Marszałkowski (sprzedaż map ,00 zł), dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych ,00 zł, z tego Urząd Marszałkowski w Lublinie ,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy 5.000,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 5.200,00 zł, placówki oświatowe 3.004,00 zł, wpływy z różnych dochodów i opłat ,00 zł osiągane przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie 1.900,00 zł, Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 zł, placówki oświatowe ,00 zł, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (z tytułu 2,5% wpływów z PFRON) ,00 zł, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ,00 zł z tytułu refundacji wydatków z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Urząd Marszałkowski w Lublinie z tytułu zwrotu podatku VAT (koszt niekwalifikowany) od wydatków poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją inwestycji Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zł, dotacje celowe (bieżące) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,80 zł; wpływy te stanowią refundację Strona 5 z 62

50 Subwencje wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna ,58 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy ,22 zł. Refundacja dotyczy projektów: Marketing gospodarczy województwa lubelskiego ,00 zł, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim ,80 zł. 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu realizowania zadań rządowych ,05 zł, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,91 zł, w tym ,12 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe na sfinansowanie projektu Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE, ,79 zł z Funduszu Kolejowego na dofinansowanie organizowania pasażerskich przewozów regionalnych w województwie lubelskim, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ,00 zł; są to dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie z przeznaczeniem na dofinansowanie: w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł na Program odbudowy zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach , Aktualizację planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2021 wraz z planem inwestycyjnym ,00 zł; w dziale 750 Administracja publiczna zł, na Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze środowiska na lata ; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł na Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej z wyłączeniem planu działań krótkoterminowych ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Lubelska ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu. dotacje celowe (inwestycyjne) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,00 zł; wpływy te stanowią refundację wydatków poniesionych w 2015 roku ze środków własnych na projekty unijne, w tym część unijna ,00 zł, część stanowiąca udział dotacji z budżetu państwa na wkład krajowy ,00 zł. Refundacja dotyczy projektów: Lubelskie Centrum Konferencyjne ,00 zł, inwestycji drogowych w ramach RPO ,00 zł, Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ,00 zł, Pomoc Techniczna RPO ,00 zł. Minister Finansów określił dla Województwa Lubelskiego na 2016 rok dochody z tytułu subwencji w kwocie ogółem ,00 zł, która stanowi 104,14% planu subwencji w 2015 roku (więcej o ,00 zł). Na kwotę subwencji ogółem składają się: część oświatowa ,00 zł, tj. 101,82% planu na 2015 r., Strona 6 z 62

51 część wyrównawcza ,00 zł, tj. 103,41% planu na 2015 r., część regionalna ,00 zł, tj. 117,14% planu na 2015 r. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań wł asnych samorządu województwa Dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych określono na 2016 rok w kwocie ,00 zł, co stanowi 42,56% planowanych kwot w 2015 roku, w tym dotacje na zadania bieżące: ,00 zł, na zadania majątkowe: ,00 zł. Poziom wskaźnika wynika z ujęcia w 2016 roku dotacji na wkład krajowy w zadaniach unijnych w grupie dotacji na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z UE. Planowane na 2016 rok środki stanowią: dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 600 Transport i łączność na zadania zawiązane z utrzymaniem dróg wojewódzkich ,00 zł. dotację bieżącą w dziale 750 Administracja publiczna na zadania związane z recyclingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji ,00 zł, dotację majątkową w dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie ,00 zł, w tym na dofinansowanie: rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie ,00 zł, zakupu specjalistycznego wyposażenia i technologii informatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie ,00 zł, dostosowania infrastruktury WOMP-CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących przepisów ,00 zł, dotację bieżącą z budżetu państwa w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przeznaczoną na pokrycie kosztów działalności statutowej parków krajobrazowych ,00 zł, Dotacje na finansowanie programów i projektów z udział em środków z UE i innych środków zagranicznych Środki z budżetu Unii Europejskiej oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego a także dotacje z budżetu państwa na wkład krajowy określono w budżecie na 2016 rok na kwotę ,32 zł (79,93% dochodów w 2015 roku). Dochody bieżące ustalono w wysokości ,70 zł (97,52% p.w r.), dochody majątkowe określono w kwocie ,62 zł (74,53% p.w r.),. Planowana kwota obejmuje: 1. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. Strona 7 z 62

52 2. Dotacje bieżące na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 zł, Pomoc Techniczna programu, w tym ,00 zł część unijna, ,00 zł wkład krajowy. 3. Dotacje i dochody z budżetu środków europejskich na projekty i zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ,25 zł, w tym bieżące: ,50 zł, majątkowe: ,75 zł. W ramach planu na osie priorytetowe finansowane z EFS przeznaczono ,50 zł, natomiast na finansowane z EFRR ,75 zł; w tym z budżetu środków europejskich ,75 zł głównie na finansowanie inwestycji drogowych, z dotacji z budżetu państwa część unijna ,50 zł na dofinansowanie Pomocy Technicznej programu, z dotacji z budżetu państwa część krajowa ,00 zł głównie na sfinansowanie wkładu do projektów konkursowych w ramach poszczególnych osi priorytetowych. 4. Dotacje bieżące (część krajowa) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 5. Dotacje (cześć krajowa) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w dziale 758 Różne rozliczenia ,00 zł (w tym bieżące ,00 zł, majątkowe ,00 zł) na rozliczenie projektów zrealizowanych i zakończonych przez beneficjentów w 2015 roku. 6. Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (z budżetu środków europejskich) otrzymywane po rozliczeniu projektów własnych realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego ,87 zł w dziale 600 Transport i łączność w całości na zadania inwestycyjne realizowane na drogach wojewódzkich Rozbudowa drogi Nr 747 na odcinku Konopnica Kamień. 7. Środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy otrzymywane po rozliczeniu projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego ,88 zł, w tym: w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe ,88 zł w całości na zadania bieżące: projekt Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania, w dziale 852 Pomoc społeczna ,00 zł na zadania bieżące: projekt Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 8. Środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,00 zł, w tym bieżące: ,00 zł, majątkowe: ,00 zł; cześć unijna stanowi kwotę ,80 zł, wkład krajowy: ,20 zł. w ramach programu dofinansowana jest realizacja dwóch projektów: w dziale 750 Administracja publiczna: Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubelskim ,00 zł ( ,00 zł bieżące, ,00 zł majątkowe), Wsparcie gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji dotacje bieżące ,00 zł, w tym w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł. Strona 8 z 62

53 9. Dotacje bieżące (część unijna) z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,32 zł, Pomoc Techniczna programu. 10. Środki pochodzące z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego w dziale 750 Administracja publiczna ,50 zł na projekt Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno). 11. Środki pochodzące z Programu Interreg Europa w dziale 750 Administracja publiczna ,50 zł na projekty: BRIDGES i Clust&RIS3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami W tej grupie dochodów zaplanowano na 2016 r ,00 zł, co stanowi 64,78% planu roku 2015 ( ,82 zł). Środki przeznaczone są na: zadania bieżące realizowane na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych ,00 zł. zadania inwestycyjne związane z budową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych ,00 zł, wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną na obszarach obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich ,00 zł, dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przejazdów w transporcie autobusowym ,00 zł zadania związane z wydawaniem zaświadczeń ADR ,00 zł, zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 zł, w dziale 750 Administracja publiczna ,00 zł środki przeznaczone są na zadania z zakresu turystyki, zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, ewidencji egzaminatorów, kontroli legalności zatrudnienia, udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie kopalin, prowadzenie rejestru polowań, gospodarki rybackiej, pomocy społecznej, kontroli wykorzystania gruntów leśnych na inne cele, polityki energetycznej, decyzji o lokalizacji dróg, koszty rady dialogu społecznego, na sfinansowanie prac komisji z zakresu ochrony środowiska 3.000,00 zł, na zadania z zakresu obronności 3.000,00 zł, sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów oraz słuchaczy placówek oświatowych ,00 zł, prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, kontrola wykonywania badań lekarskich i wydawania orzeczeń ,00 zł, zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ,00 zł, Strona 9 z 62

54 zadania związane z finansowaniem ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ,00 zł. Zwroty dotacji udzielonych w ubiegł ych latach na programy finansowane z udział em środków UE i odsetki od nich Dochody z tytułu zwrotów dotacji udzielonych w ubiegłych latach, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE i odsetki od nich określono na 2016 rok na kwotę ,00 zł, w tym zwrot należności głównej: ,00 zł, odsetki: ,00 zł. Dochody bieżące ustalono w wysokości ,00 zł, dochody majątkowe określono w kwocie ,00 zł. Planowana kwota w wysokości ,00 zł obejmuje zwroty dotacji i odsetek od beneficjentów realizujących projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. WYDATKI Wydatki w 2016 r. planuje się w wysokości ,73 zł, co stanowi 68,95% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: 1. Wydatki bieżące ,37 zł, tj.: 94,50% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) wynagrodzenia i składki ,93 zł, tj. 101,07% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) świadczenia na rzecz osób fizycznych ,69 zł, tj. 43,28% przewidywanego wykonania w 2015 r., c) dotacje bieżące ,65 zł, tj. 112,58% przewidywanego wykonania w 2015 r., d) wydatki na realizację zadań statutowych ,36 zł, tj. 67,86% przewidywanego wykonania w 2015 r. e) obsługa długu ,55 zł, tj.: 92,77% przewidywanego wykonania w 2015 r., wskaźnik wynika z harmonogramu spłat odsetek. f) z tytułu poręczeń i gwarancji ,19 zł, tj. 143,55% planu z uchwały budżetowej na 2015 r. 2. Wydatki majątkowe ,36 zł, tj.: 53,60% przewidywanego wykonania w 2015 r., w tym: a) dotacje na inwestycje ,55 zł, tj. 85,83% przewidywanego wykonania w 2015 r., b) inwestycje i zakupy inwestycyjne ,81 zł, 43,45% przewidywanego wykonania w 2015 r., zmniejszenie wydatków wynika z mniejszego zakresu inwestycji realizowanych w ramach programów unijnych związanego z zakończeniem poprzedniego okresu programowania, c) zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 zł, tj. 75,55% przewidywanego wykonania w 2015 r. Strona 10 z 62

55 Wydatki na zadania własne planowane w kwocie ,96 zł stanowią 55,50% wydatków ogółem, w tym ,91 zł finansowane jest środkami zewnętrznymi (głównie dotacją z budżetu państwa), ,05 zł środkami własnymi budżetu województwa. Wydatki na projekty finansowane z udziałem środków z funduszy strukturalnych w kwocie ,77 zł stanowią 39,51% wydatków ogółem, w tym ze finansowane środków unijnych ,12 zł, współfinansowane z innych źródeł krajowych ,20 zł, współfinansowane środkami własnymi województwa ,45 zł. Wykres 2 Planowane na 2016 rok wydatki województwa przedstawia Załącznik Nr 2. Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok w podziale na rodzaje zadań Zadania realizowane z udziałem środków z UE 39,51% Zadania z zakresu administracji rządowej 4,89% Pomoc finansowa dla JST 0,05% Zadania wspólne z JST 0,03% Zwroty dotacji i odsetki 0,02% Zadania własne 55,50% Strona 11 z 62

56 Wykres 3 Struktura wydatków majątkowych budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 59,48% Zadania z zakresu administracji rządowej 0,19% Zadania własne 40,33% Wykres 4 Struktura wydatków bieżących budżetu województwa na 2016 rok Zadania realizowane z udziałem środków z UE 20,64% Zadania z zakresu administracji rządowej 9,33% Pomoc finansowa dla JST 0,10% Zadania wspólne z JST 0,05% Zwroty dotacji i odsetki 0,04% Zadania własne 69,84% Strona 12 z 62

57 Tabela Nr 2 Wydatki Województwa Lubelskiego w 2016 r. w porównaniu do planu 2015 r. w układzie działów klasyfikacji budżetowej Lp Nazwa D Plan 2015 r. ( ) Projekt planu na 2016r. wskaźnik w% (5:4) Rolnictwo i łowiectwo , ,01 62,77% 2. Rybołówstwo i rybactwo , ,00 162,49% 3. Przetwórstwo przemysłowe , ,24 32,88% 4. Handel ,95 0,00 0,00% 5. Transport i łączność , ,30 115,61% 6. Turystyka , ,00 0,88% 7. Gospodarka mieszkaniowa , ,00 78,43% 8. Działalność usługowa , ,60 13,15% 9. Informatyka , ,00 5,24% 10. Administracja publiczna , ,39 76,24% 11. Obrona narodowa , ,00 100,00% 12. Bezpieczeństwo publiczne i , ,00 134,01% 13. Obsługa długu publicznego , ,74 150,69% 14. Różne rozliczenia , ,00 170,98% 15. Oświata i wychowanie , ,00 95,30% 16. Szkolnictwo wyższe ,00 0,00 0,00% 17. Ochrona zdrowia , ,76 99,75% 18. Pomoc społeczna , ,00 64,85% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 140,99% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 89,93% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 59,90% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 54,17% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz , ,84 89,23% 24. Kultura fizyczna i sport , ,00 120,06% Razem , ,73 68,95% Strona 13 z 62

58 Wykres 5 Struktura wydatków ogółem budżetu województwa na 2016 rok wg działów klasyfikacji budżetowej Oświata i wychowanie 4,00% Różne rozliczenia 0,14% Obsługa długu publicznego 3,02% Bezpieczeństwo publiczne.. 0,17% Obrona narodowa 0,0003% Ochrona zdrowia 12,19% Edukacyjna opieka wychowawcza 0,22% Pozostałe zadania w zakresie polityki.. 4,06% Pomoc społeczna 0,51% Kultura i ochrona dziedzictwa narod. 6,76% Gospodarka komunalna i ochrona środ. 0,85% Ogrody botaniczne i zoologiczne 0,18% Kultura fizyczna i sport 0,55% Rolnictwo i łowiectwo 4,89% Rybołówstwo i rybactwo 0,09% Przetwórstwo przemysłowe 3,77% Administracja publiczna 9,15% Informatyka 1,33% Działalność usługowa 0,78% Gospodarka mieszkaniowa 0,63% Turystyka 0,04% Transport i łączność 46,68% Strona 14 z 62

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki

Budżet Województwa Lubelskiego na 2018 r. - Wydatki Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 stycznia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 1 237 509 139,17 878 132,82 8 261 618,29

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO. z dnia 28 marca 2017 r. UCHWALA NR 175/2366/17 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKJEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2016 rok Na podstawie an. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Dotacje udzielane z budżetu Województwa Lubelskiego na r. - Dotacje udzielane z budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 grudnia r. Województwa - BW Symbol Wydatki razem 257 680 308,71 6 620

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU

Budzet Województwa Lubelskiego na 2016 rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU 05-01- Budzet Województwa Lubelskiego na rok - DOTACJE UDZIELANE Z BUDZETU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/191/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. Symbol na rok Wydatki razem

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 UCHWAŁA NR XXXII/293/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r.

DOCHODY BIEŻĄCE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia r. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/342/16 Sejmiku Województwa z dnia 25.4.216 r. W załączniku nr 1 "Dochody budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na rok 216" do uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 25 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 463/2016 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu informacji o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r.

Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 2017 r. Dochody bieżące budżetu gminy Biała na 217 r. Dział Rozdział Treść Plan dochodów (zł) 1 2 3 4 5 2 Leśnictwo 6 21 Gospodarka leśna 6 75 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 6 7 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia...

Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... Dochody budżetowe na 2013 r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...Rady Gminy Łubniany z dnia... w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 4 80 4 02095 Pozostała działalność 4 80 0750

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo