DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania bud etu Województwa Ma³opolskiego za 2006 r Uchwa³a Nr 129/07 Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego z przebiegu wykonania bud etu Województwa Ma³opolskiego za 2006 r. Na podstawie: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z póÿn. zm.), art. 199 ust. 1, pkt. 1, ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z póÿ. zm.), Zarz¹d Województwa Ma³opolskiego uchwala, co nastêpuje: 1 Przyjmuje siê sprawozdanie z wykonania bud etu Województwa Ma³opolskiego za 2006 r. w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej uchwa³y. 2 Sprawozdanie przekazuje siê Sejmikowi Województwa Ma- ³opolskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 3 Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorowi Urzêdu Marsza³kowskiego. 4 Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem podjêcia. Z up. Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego: Wicemarsza³ek: L. Zegzda

2 Dział Rozdział Treść Sprawozdanie z wykonania bud etu Województwa Ma³opolskiego za rok Za³¹cznik 1 do Uchwa³y Nr 129/07 Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego z dnia 20 marca 2007 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,9% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,8% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wkonanie na ,8% 0830 Wpływy z usług ,3% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% Melioracje wodne ,5% 0928 Pozostałe odsetki 17 (7:6) 0929 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

3 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 2440 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 6298 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6510 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6518 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Wkonanie na ,0% (7:6) ,0% ,6% ,0% ,6% ,0% ,4% ,7% ,4% ,8% ,8% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

4 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% ,1% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% ,0% ,0% Pozostała działalność ,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wkonanie na (7:6) ,0% ,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,7% Rozwój przedsiębiorczości ,7% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0908 pobranych w nadmiernej wysokości Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

5 Dział Rozdział Treść Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0909 pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,8% ,3% ,6% ,6% ,4% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,7% Pozostała działalność ,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 2239 zadań własnych samorządu województwa ,7% 600 Transport i łączność ,6% Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe ,6% 0580 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu terytorialnego Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wkonanie na (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

6 Dział Rozdział Treść Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości ,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 812 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub pobranych w nadmiernej wysokości ,1% Drogi publiczne wojewódzkie ,7% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych ,8% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,3% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 0830 Wpływy z usług ,1% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,5% 0920 Pozostałe odsetki ,9% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego ,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 6298 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6309 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wkonanie na (7:6) ,0% ,0% ,5% ,4% ,0% ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

7 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycji realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycji realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% ,0% ,0% ,0% ,7% ,0% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i 6533 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i 6534 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% ,0% Pozostała działalność ,7% 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% Gospodarstwa pomocnicze ,0% 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,0% 630 Turystyka ,3% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,3% 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wkonanie na 27 (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

8 Dział Rozdział Treść 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 2239 zadań własnych samorządu województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych ,7% ,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,6% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,6% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,0% ,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych ,5% 0920 Pozostałe odsetki 308 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,9% 710 Działalność usługowa ,4% Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wpływy z róŝnych dochodów Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,5% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Wkonanie na (7:6) ,5% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

9 Dział Rozdział Treść Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,0% 2210 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0% Pozostała działalność ,7% 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,8% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów 985 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2220 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,4% organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,1% ,3% 720 Informatyka ,0% Pozostała działalność ,0% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 6298 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6529 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0% ,3% Wkonanie na (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

10 Dział Rozdział Treść 6619 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie prozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Administracja publiczna ,1% Urzędy wojewódzkie ,9% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami ,7% Samorządowe sejmiki województw Wpływy z róŝnych dochodów Urzędy marszałkowskie ,5% 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów ,6% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów 5 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bieŝące 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 2708 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 6298 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6529 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,2% ,4% Wkonanie na (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

11 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% Komisje egzaminacyjne ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,7% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Ustawami Promomocja jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność ,1% Wpływy z róŝnych opłat 91 Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z róŝnych dochodów ,3% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 2708 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad Gmin, rad Powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda Gminne, Powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Wkonanie na (7:6) ,8% ,8% ,8% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

12 Dział Rozdział Treść 752 Obrona narodowa ,7% Pozostałe wydatki obronne ,7% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie Ustaw ,7% ,9% ,7% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,7% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu ,1% Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,8% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,7% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,2% 758 RóŜne rozliczenia ,9% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wkonanie na (7:6) ,0% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 2780 Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

13 Dział Rozdział Treść Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,0% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0% RóŜne rozliczenia finansowe ,4% 0920 Pozostałe odsetki ,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Część regionalna subwencji ogólnej dla województwa ,0% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,0% 801 Oświata i wychowanie ,7% Szkoły podstawowe specjalne ,6% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,8% ,0% ,0% Licea ogólnokształcące ,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,1% Licea profilowane ,2% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wkonanie na (7:6) ,2% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

14 Dział Rozdział Treść Szkoły zawodowe ,7% 0690 Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% Szkoły zawodowe specjalne Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,1% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,5% ,7% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Biblioteki pedagogiczne ,2% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wkonanie na ,2% 0830 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów 6 (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

15 Dział Rozdział Treść Pozostała działalność ,9% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województw Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województw Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,7% ,0% ,5% 803 Szkolnictwo wyŝsze ,9% Działalność dydaktyczna ,0% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% Pomoc materialna dla studentów ,6% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wkonanie na (7:6) ,6% ,3% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

16 Dział Rozdział Treść 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,0% Pozostała działalność ,3% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% ,0% 851 Ochrona zdrowia ,0% Szpitale ogólne ,4% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,1% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,7% ,0% Lecznictwo psychiatryczne ,0% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 6530 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wkonanie na ,0% Lecznictwo ambulatoryjne Pozostałe odsetki Wpływy z róŝnych dochodów (7:6) Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

17 Dział Rozdział Treść Inspekcja sanitarna ,5% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,7% 2370 Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego ,0% Ratownictwo medyczne ,3% 6510 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,3% Medycyna pracy Wpływy z róŝnych dochodów Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotone oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Wkonanie na (7:6) ,0% ,7% ,7% StaŜe i specjalizacje medyczne ,9% Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości ,6% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 224 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

18 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,8% ,4% Pozostała działalność ,7% 0740 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ,0% Osetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z róŝnych dochodów ,0% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów Wpływy z róŝnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Pomoc społeczna ,5% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wkonanie na (7:6) ,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,7% Regionalne ośrodki polityki społecznej ,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,5% 0978 Wpływy z róŝnych dochodów 33 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

19 Dział Rozdział Treść 0979 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wkonanie na ,5% ,5% Pozostała działalność Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (7:6) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,1% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,1% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z róŝnych dochodów ,0% Wojewódzkie urzędy pracy ,7% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,7% 0975 Wpływy z róŝnych dochodów ,3% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,7% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

20 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków 2701 Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków 2708 Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków 2709 Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), 6298 Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,3% ,1% ,5% ,4% Pozostała działalność ,2% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2918 lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2919 lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝace 2229 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 2239 zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków 2708 Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wkonanie na ,0% ,9% (7:6) ,6% ,4% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

21 Dział Rozdział Treść 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,9% Internaty i bursy szkolne ,7% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,4% 0830 Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów ,4% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝacych Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,7% ,0% ,2% MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze ,7% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wpływy z róŝnych opłat Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wkonanie na (7:6) ,9% 0830 Wpływy z usług ,7% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych Wpływy z róŝnych dochodów 176 Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

22 Dział Rozdział Treść 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,7% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wkonanie na (7:6) ,9% 0400 Wpływy z opłaty produktowej ,9% 0540 Przychody z tytułu opłat i kar za substancje zuboŝające warstwę ozonową ,0% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,8% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,1% Pozostała działalność ,1% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,7% terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących 2440 jednostek sektora finansów publicznych ,2% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,6% jednostek sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,9% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,6% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,0% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z róŝnych dochodów ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 2239 zadań własnych samorządu województwa ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

23 Dział Rozdział Treść Teatry ,1% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące 2220 realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z ,0% organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących 2230 zadań własnych samorządu województwa ,0% Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% ,8% ,0% ,3% Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych samorządu województwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,0% ,0% ,0% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,9% 2220 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wkonanie na (7:6) ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

24 Dział Rozdział Treść Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy 6520 inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i 6530 zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,0% ,0% Galeria i biura wystaw artystycznych ,0% Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,0% ,0% ,0% ,0% Biblioteki ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Wkonanie na (7:6) ,0% ,0% ,0% Muzea ,5% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu 2210 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa ,2% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

25 Dział Rozdział Treść Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gmin (związków Gmin), Powiatów (związków Powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa ,2% ,0% ,0% ,0% ,9% ,5% ,6% Pozostała działalność ,0% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Wkonanie na (7:6) ,0% ,0% ,0% Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

26 Dział Rozdział Treść 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,0% 926 Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 423 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 0900 pobranych w nadmiernej ilości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 2910 lub pobranych w nadmiernej wysokości Ogółem Wkonanie na (7:6) ,7% Z up. Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego: Wicemarsza³ek: L. Zegzda Dziennik Urzêdowy Województwa Ma³opolskiego Nr

27 Województwa Ma³opolskiego Nr Za³¹cznik 2 do Uchwa³y Nr 129/07 Zarz¹du Województwa Ma³opolskiego z dnia 20 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUD ETU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO ZA 2006 r. wed³ug Ÿróde³ powstawania Wyszczególnienie Wykonanie na % Wykonania (4:3) Struktura wykonania A. Udziały w podatkach, subwencje i dotacje ,8% 84,9% I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ,8% 47,9% ,7% 8,3% ,2% 39,6% II. Subwencja ogólna ,0% 19,6% część oświatowa subwencji ogólnej ,0% 7,5% część wyrównawcza subwencji ogólnej ,0% 10,3% część regionalna subwencji ogólnej ,0% 0,9% uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,0% 0,8% III. Dotacje ,6% 17,4% 1) dotacje celowe z budŝetu państwa ,6% 14,0% a) na zadania zlecone ,8% 5,4% bieŝące ,7% 3,3% inwestycyjne ,0% 2,1% b) na zadania własne ,7% 7,8% bieŝące ,7% 2,4% inwestycyjne ,1% 5,3% c) na zadania realizowane na podstawie porozumień ,6% 0,9% bieŝące ,9% 0,5% inwestycyjne ,7% 0,4% 2) dotacje z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania ,7% 2,0% bieŝące ,2% 0,9% inwestycyjne ,2% 1,1% 3) dotacje z funduszy celowych na zadania ,9% 1,4% bieŝące ,4% 0,1% inwestycyjne ,4% 1,3% B. Środki ze źródeł zagranicznych ,9% 11,9% 1) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej ,9% 11,9% 2) środki niepodlegające zwrotowi ,7% 0,0% C. Pozostałe dochody ,8% 3,2% w tym dochody z majątku Województwa ,9% 0,9% DOCHODY OGÓŁEM ,7% 100,0% Z up. Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego: Wicemarsza³ek: L. Zegzda

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. UCHWAŁA Nr 203/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 13 paŝdziernika 2008 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 785/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.0.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU UCHWAŁA NR 236/1939/10 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 9 39 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2010r. Nr 69 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 939 Uchwała Zarządu Województwa Lubuskiego Nr 236/1939/10 z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14%

100, Leśnictwo 3 240, ,03 109,14% Załącznik Nr 1 do sprawozdania z budŝetu Gminy Czarnków za 2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 974 209,10 978 200,99 100,41% 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2007 ROKU WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W ROKU Dział Plan na r. (przyjęty 19 grudnia 2006 r.) Plan po zmianach (stan na 31.12. r.) 12 m-cy r. /2006 DOTACJE 39 076 994 27 803

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY

Budżet Województwa Lubelskiego na 2017 rok - DOCHODY Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/359/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. Symbol Dochody razem 919 907 113,04 Bieżące 660 515 195,21 Dotacje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY

Projekt Budżetu Województwa Lubelskiego na 2018 rok - DOCHODY Projekt u Województwa Lubelskiego na rok - DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia... grudnia 2017 r. Symbol Dochody razem 1 113 917 992,69 Bieżące 722 034 392,21 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budŝetu gminy na 2010 r.

Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Św z dnia 30 grudn Dochody budŝetu gminy na 2010 r. Dział Rozdział Źródło dochodów Planowane dochody n w t Ogółem bieŝące 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 312

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych

DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/274/2012 Rady Gminy Smołdzino z dnia 27 grudnia 2012 roku DOCHODY BUDŻETU GMINY SMOŁDZINO NA 2013 ROK w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok 1 2 3 4 5 bieżące

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ ROK GMINA MIEŚCISKO Załącznik nr 1 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Mieścisko za I półrocze 2011 r. DOCHODY BUDŻETU GMINY MIEŚCISKO WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW NA DZIEŃ 30.06.2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem. Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 902/2006/P. PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.12.0006r. Nazwa Plan 2006 r. Dz. Rozdz.

Dochody ogółem. Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 902/2006/P. PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.12.0006r. Nazwa Plan 2006 r. Dz. Rozdz. Załącznik nr a do zarządzenia Nr 902/2006/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 29.2.0006r. Dz. Rozdz. Dochody ogółem 764 459 275 00 020 050 600 630 700 0095 02095 05002 60004 6005 6006 6007 63095 7000 0590

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA. z dnia 29 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2017 BURMISTRZA BRZESKA z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Brzesko za 2016 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r.

Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Dział Rozdział* Źródła dochodów Dochody budżetu Gminy Ostrowice w 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ostrowice w złotych Plan z tego: na 2014 r. Dochody Dochody bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0

Treść. Dz. Rozdz. 6: ,- 6, Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i ,00 0,00 0 DOCHODY BUDŻETU GMINY GNOJNIK za I półrocze 2011 ROKU Klasyfikacja budżetowa Treść Planowane dochody na 30.06.2011 roku Wykonanie na 30.06.2011 r. Dz. Rozdz. 6:5 1. 2. 3. 4. 5,- 6,- 7. 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych

Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Brak danych Tabela Nr 1b do uchwały nr 254/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2017 r. Plan dochodów bieżących budżetu na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW na 2006 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/38/5 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 3 grudnia 25 r. PLAN DOCHODÓW na 26 rok dzia rozdz plan w tym: par. treść plan 26 ł. 25 zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 7 1 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo