Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) oraz Uchwały Nr 153/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. uchwala się, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelami Nr 1 i Nr 1a do uchwały, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1b do uchwały; 2) dochody majątkowe w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 1c do uchwały. 2. Ogólna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi: 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1d do uchwały; 2) dotacje celowe na programy operacyjne w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1e do uchwały; 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1f do uchwały; 4) dotacje celowe otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w kwocie zł, zgodnie z tabelą Nr 1g do uchwały. 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 3. Ustala się planowany deficyt budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z kredytu długoterminowego, określone w tabeli Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 3 do uchwały, w tym z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości zł; 2) spłatę długu w wysokości zł.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr 4 do uchwały Ustala się limit zobowiązań na 2013 rok z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Województwo Mazowieckie w wysokości zł. 3. Ustala się limit zobowiązań na 2013 rok na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę długu i sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów w kwocie zł. 3. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie zł. 4. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na zwroty dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie zł. 5. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na projekty systemowe i konkursów PO KL - komponent regionalny w kwocie zł. 8. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 9. Ustala się plan dotacji na wydatki majątkowe w podziale na dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów i dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 10. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 11. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 12. Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały Ustala się plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały. 2. Ustala się plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. 14. Ustala się plan dotacji na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały. 2. Ustala się plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa oraz plan dochodów Województwa Mazowieckiego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9a do uchwały. 16. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 17. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Usług Wodnych w Mławie - samorządowego zakładu budżetowego na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, określonych w uchwale Nr 155/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11 października 2010r. w sprawie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, zmienionej uchwałą Nr 8/11 z dnia 31 stycznia 2011r., Nr 42/11 z dnia 21 marca 2011r., Nr 48/11 z dnia 18 kwietnia 2011r., Nr 174/11 z dnia 21 listopada 2011r., Nr 78/12 z dnia 13 kwietnia 2012r. oraz Nr 191/12 z dnia 10 września 2012r., oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały. 19. Upoważnia się Zarząd Województwa Mazowieckiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu; 2) dokonywania przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z możliwością przeniesień pomiędzy zadaniami zapisanymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem przedsięwzięć zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego; 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu; 4) podziału kwot dotacji zapisanych w budżecie, o których mowa w 12 i 13 na poszczególne podmioty w ramach rozdziału; 5) dokonywania lokat wolnych środków pieniężnych, z wyjątkiem środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 6) ustalania szczegółowego trybu wykonywania budżetu; 7) opracowania budżetu Województwa Mazowieckiego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) w podziale na jednostki budżetowe oraz departamenty w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie; 8) przekazania innym jednostkom organizacyjnym Województwa Mazowieckiego uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 1) 2) 20. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 21. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 216, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113 i Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz i Nr 257, poz oraz z 2012r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz i Nr 234, poz Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Bożenna Pacholczak

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 316 Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Melioracje wodne Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 730 Nauka Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym należności uboczne Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne programy operacyjne

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Kolegia pracowników służb społecznych Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Zakłady kształcenia nauczycieli Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Biblioteki pedagogiczne Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Regionalne ośrodki polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wojewódzkie urzędy pracy Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z różnych dochodów Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa SUMA

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 316 Tabela Nr 1a do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok według źródeł Źródła dochodów Plan dochody bieżące dochody majątkowe 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Subwencja ogólna, w tym: subwencja ogólna - część oświatowa subwencja ogólna - część regionalna Dotacje celowe, w tym: dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Dotacje celowe na programy operacyjne, w tym: Dotacja celowa - środki EFRR Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA dotacja celowa PO KL dotacja celowa PO KL - komponent centralny dotacja celowa PO KL - lider dotacja celowa PO RYBY dotacja celowa PO RYBY (PWK) dotacja celowa PO RYBY (UE) dotacja celowa RPO Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie Płatności z UE, w tym: płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) komponent centralny płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) lider płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) 6. Pozostałe dotacje celowe Inicjatywy wspólnotowe Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Środki z Funduszu Kolejowego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zwroty dotacji od beneficjentów Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL Pozostałe dochody celowe, w tym: Opłaty celowe Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Pozostałe, w tym: Dochody z mienia

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 316 Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe Dochody ze sprzedaży majątku Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego ochronie Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach Pozostałe dochody Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji RAZEM Dochody własne i subwencje: Dochody dotacyjne:

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 316 Tabela Nr 1b do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dochodów bieżących budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Nazwa źródła 010 Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych Dochody z mienia 800 Pozostałe dochody Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Dochody z mienia Pozostałe dochody Melioracje wodne dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pozostałe dochody Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostałe dochody Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Pozostała działalność 15 Pozostałe dochody Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dotacja celowa PO RYBY dotacja celowa PO RYBY (PWK) dotacja celowa PO RYBY (UE) Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie Dochody z mienia Pozostałe dochody Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody z mienia Pozostałe dochody Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Dochody z mienia Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 316 Pozostałe dochody Prace geologiczne (nieinwestycyjne) dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pozostałe dochody Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pozostała działalność Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Nauka Pozostała działalność Inicjatywy wspólnotowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Urzędy marszałkowskie dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne dotacja celowa PO KL Dochody z mienia Refundacja przez UE kosztów realizacji zadań Pozostałe dochody Pozostała działalność dotacja celowa PO KL Dochody z mienia Pozostałe dochody Dotacja celowa - środki EFRR Dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie Planowana refundacja przez Ministerstwo Zdrowia zobowiązań po przekształcanych spzoz-ach Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych Obsługa długu publicznego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja ogólna - część oświatowa Różne rozliczenia finansowe Dochody z mienia Dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem 300 Zwroty dotacji od beneficjentów Zwroty dotacji od beneficjentów PO KL Dochody z tytułu zwrotu VAT przez urzędy skarbowe Część regionalna subwencji ogólnej dla województw subwencja ogólna - część regionalna

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Regionalne programy operacyjne dotacja celowa RPO płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) Program Operacyjny Kapitał Ludzki dotacja celowa PO KL dotacja celowa PO KL - lider płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Dochody z mienia Pozostałe dochody Szkoły zawodowe Dochody z mienia Pozostałe dochody Kolegia pracowników służb społecznych 250 Pozostałe dochody Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z mienia 10 Pozostałe dochody Zakłady kształcenia nauczycieli Dochody z mienia Pozostałe dochody Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dochody z mienia Inicjatywy wspólnotowe Pozostałe dochody Biblioteki pedagogiczne Dochody z mienia 285 Pozostałe dochody Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Regionalne ośrodki polityki społecznej Dochody z mienia Pozostałe dochody Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pozostała działalność dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego 0 dotacja celowa PO KL - komponent centralny płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Dochody z mienia 12 Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowaniczych Wojewódzkie urzędy pracy

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 316 dotacja celowa PO KL Dochody z mienia 60 Pozostałe dochody Pozostała działalność Dochody z mienia Pozostałe dochody Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Dochody z mienia Pozostałe dochody Internaty i bursy szkolne Dochody z mienia Pozostałe dochody Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Dochody z mienia 500 Pozostałe dochody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do wód i urządzeń wodnych Gospodarka odpadami Pozostałe dochody Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Opłaty celowe Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii Dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność Opłaty za wyszukiwanie, przekształcanie formy i kopiowanie informacji o środowisku i jego 300 ochronie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pozostałe dochody Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne Dochody z mienia 5 Pozostałe dochody 200 SUMA

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 316 Tabela Nr 1c do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dochodów majątkowych budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa działu/rozdziału Plan Nazwa źródła 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich dotacja celowa PO RYBY dotacja celowa PO RYBY (PWK) dotacja celowa PO RYBY (UE) Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne Środki z Funduszu Kolejowego Pozostała działalność płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody ze sprzedaży majątku Administracja publiczna Pozostała działalność dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zwroty dotacji od beneficjentów Regionalne programy operacyjne dotacja celowa RPO płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) Program Operacyjny Kapitał Ludzki dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Oświata i wychowanie Biblioteki pedagogiczne 500 Dochody ze sprzedaży majątku Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy dotacja celowa PO KL Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie SUMA

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 316 Tabela Nr 1d do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 710 Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez SUMA

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 316 Tabela Nr 1e do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17grudnia 2012r. Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych na programy operacyjne na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 050 Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Różne rozliczenia Regionalne programy operacyjne Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków SUMA

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 316 Tabela Nr 1f do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 750 Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa SUMA

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 316 Tabela Nr 1g do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji celowych na zadania realizowane przez na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego SUMA

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 316

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 316

26 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 26 Poz. 316

27 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 27 Poz. 316

28 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 28 Poz. 316

29 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 29 Poz. 316

30 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 30 Poz. 316

31 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 31 Poz. 316

32 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 32 Poz. 316

33 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 33 Poz. 316 Plan przychodów Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Paragraf Nazwa Plan 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Spłata długu - Przychody ze spłat pożyczek udzielonych SPZOZ - i innym podmiotom Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Kredyt długoterminowy na rynku krajowym - sfinansowanie deficytu Kredyt długoterminowy na rynku krajowym - spłata długu Spłata długu -Przychody na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu SUMA

34 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 34 Poz. 316 Plan rozchodów Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Paragraf Nazwa Plan 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłata kredytu długoterminowego Spłata kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów Spłata długu - kredyt długoterminowy na rynkach zagranicznych - CEB Spłata długu - kredyt długoterminowy na rynkach zagranicznych - EBI SUMA

35 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 35 Poz. 316 Plan wydatków majątkowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego 010 Rolnictwo i łowiectwo Numer zadania źródło finansowania Plan Melioracje wodne Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski Melioracje użytkow rolnych "Szczerbaki" - zadanie I, gm. Winnica, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo I, gm. Gzy, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych Skaszewo II, gm. Gzy, pow. pułtuski Remont jazów na rzece Przewodówce w km: , , , , gm. Gzy, pow. pułtuski Remont jazów na rzece Przewodówce w km: , , , , gm. Gzy, pow. pułtuski Remont jazów na rzece Przewodówce w km: , , , , gm. Gzy, pow. pułtuski Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 5+380, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/01 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/01 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/01 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/02 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/02 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/02 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/03 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/03 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/03 WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/04 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/04 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/04 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/05 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/05 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/05 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa

36 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 36 Poz Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński Remont jazu na rzece Potok Zadębie w km 3+900, gm. Siemiątkowo, pow. żuromiński Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km do wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km do wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płodownica w km do wraz z budowlami, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km , gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km , gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski Budowa budowli wodnych wraz z przebudową rzeki Węgierka, zadanie 1, etap I w km , gm. Płoniawy Bramura, pow. makowski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Pukawka II" gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/06 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/06 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/06 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/07 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/07 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/07 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/08 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/08 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/08 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/09 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/09 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/09 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/10 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy

37 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 37 Poz Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zadanie "Nieskórz, Jasienica, Chmielewo", gm. Ostrów Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. Brańszczyk, pow. wyszkowski Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki Budowa jazu na rz. Trybówka i zastawki na Kanale Księży Lasek w m. Brzozowy Kąt, gm. Czarnia, pow. ostrołęcki Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów Rzeka Mołtawa - budowa przegrody dolinowej w miejscowości Stanowo gm. Bodzanów "Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.solec nad Wisłą" "Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.solec nad Wisłą" WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/10 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/10 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/11 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/11 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/11 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/12 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/12 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/12 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/13 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/13 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/13 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/14 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/14 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/14 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/15 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/15 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa

38 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 38 Poz "Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśle w m. Kępa Piotrowińska w km wraz z odbudową rowu odpływowego długości 1,4 km, gm.solec nad Wisłą" "Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km , gm. Jedlińsk" "Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km , gm. Jedlińsk" "Regulacja - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta rzeki Radomki w km , gm. Jedlińsk" "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km do 3+650" "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km do 3+650" "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap II - km do 3+650" "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap IIb - km " "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap IIb - km " WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/15 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/16 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/16 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/16 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/17 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/17 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/17 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/18 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/18 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa

39 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 39 Poz "Odbudowa - kształtowanie przekroju podłużnego oraz układu poziomego koryta rzeki Struga Wsolska w km wraz z odbudową dwóch zbiorników retencyjnych, gm. Jedlińsk - etap IIb - km " "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km , gm. Przytyk czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa" "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km , gm. Przytyk czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa" "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km , gm. Przytyk czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa" "Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km , gm. Zwoleń" "Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km , gm. Zwoleń" "Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zwoleń na rzece Zwolence w km , gm. Zwoleń" Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Promnik w km gm. Sobolew i Żelechów, pow. garwoliński Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km i rzeki Myśli w km Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km i rzeki Myśli w km WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/18 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/19 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/19 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/19 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/20 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/20 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/20 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/21 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/21 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/21 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/22 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/22 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa

40 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 40 Poz Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km i rzeki Myśli w km Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km gm. Repki, pow. sokołowski Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km gm. Repki, pow. sokołowski Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego cieku Zanioski w km gm. Repki, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Turna Łuzki VII gm. Jabłonna Lacka, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk- Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk- Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski Melioracje użytków rolnych w ramach zadania inwestycyjnego Kamieńczyk- Sewerynówka IV gm. Sterdyń, pow. sokołowski Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/22 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/23 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/23 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/23 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/24 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/24 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/24 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/25 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/25 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/25 WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/26 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/26 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa

41 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 41 Poz Przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Wilgi w km z odbudową 2 stopni i remontem 1 stopnia, m. Garwolin i wieś Czyszkówek gm. Garwolin, pow. garwoliński Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Przebudowa Kanału Ożarowskiego na dł. 3,277 km - zad. III w km Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW Zakup sprzętu komputerowego, biurowego, wyposażenia oraz materiałów biurowych na potrzeby wdrażania PROW Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.) 050 Rybołówstwo i rybactwo WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/26 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/27 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/27 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/27 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/28 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/28 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/28 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/29 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/29 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy WZMIUW/2013/01008/PROW/WPF/29 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa OR/WPF_I/PROW/2013/1 środki UE - dotacja budżetu państwa - adm. rządowa OR/WPF_I/PROW/2013/1 dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa - publiczny wkład krajowy OR/WPF_I/PROW/2013/1 środki własne RW/2013/01042/01 Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

42 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 42 Poz Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura Zakup sprzętu komputerowego, materiałów i wyposażenie biura Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - projekt w ramach Działania 1.7 RPO WM Projekty konkursowe PO KL Projekty konkursowe RPO "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie OR/WPF_I/RYBY/2013/1 dotacja celowa PO RYBY (UE) OR/WPF_I/RYBY/2013/1 dotacja celowa PO RYBY (PWK) OR/WPF_I/RYBY/2013/1 dotacja celowa PO RYBY GW/WPF_G/2013/Przyspieszenie.. dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF GW/WPF_G/2013/Przyspieszenie.. płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) GW/WPF_G/2013/Przyspieszenie.. środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane MJWPU/WPF_S/konkursy_POKL dotacja celowa PO KL 0 MJWPU/WPF_S/RPO 1.5 dotacja celowa RPO WUP/WPF_S/AKADEMIAVI płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/AKADEMIAVI dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/AKADEMIAVII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/AKADEMIAVII dotacja celowa PO KL

43 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 43 Poz "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Projekty konkursowe PO KL Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 1.7 WUP/WPF_S/CZASV dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/CZASV płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/KIERUNEKII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/KIERUNEKII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/KIERUNEKIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/KIERUNEKIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/PŁOCKAVII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/PŁOCKAVII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/RADOM/II dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/RADOM/II płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/RADOMIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/RADOMIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) MJWPU/WPF_S/POKL 8.1 dotacja celowa PO KL MJWPU/WPF_S/RPO 1.7 dotacja celowa RPO Hotele i restauracje Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Projekty konkursowe RPO Zakup spalinowych autobusów szynowych Zakup spalinowych autobusów szynowych Lokalny transport zbiorowy Projekty konkursowe RPO Drogi publiczne wojewódzkie MJWPU/WPF_S/RPO 3.2 dotacja celowa RPO NW/2012/SZYNOBUSY Środki z Funduszu Kolejowego NW/2012/SZYNOBUSY dotacja celowa budżetu państwa - zadania własne MJWPU/WPF_S/RPO 5.1 dotacja celowa RPO Pozyskanie gruntów MZDW/2013/I-1 środki własne

44 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 44 Poz Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Srebrna w km drogi wojewódzkiej nr 559 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie Przebudowa mostu nad rzeką Skrwą w km drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Biskupice na działkach ewidencyjnych nr 5,8,9 obręb Biskupice Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do granicy miasta Mińsk Maz. w km z podziałem na II etapy Nadzory i inne wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec -Łomża od km do km odc. Wykrot -Łyse z wyłączeniem obiektu mostowego z dojazdami na odc. od km do km Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojew. nr ul. Piłsudskiego w Sulejówku Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn- Duchnów - rozbudowa odcinka w granicach miasta Piaseczno do przekroju dwujezdniowego - przebudowa odcinka od dr. kr. 7 do dr. krajowej nr Budowa obwodnicy Konstancina i Góry Kalwarii Droga wojewódzka nr 801 Warszawa-granica województwa Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr obwodnica centrum Nowego Miasta nad Pilicą - etap I Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 relacji Kazuń Polski - Leszno - Błonie - Grodzisk Mazowiecki - Radziejowice na odcinku: od km do km na terenie gmin Grodzisk Mazowiecki, Radziejowice, powiatów: grodziskiego, żyrardowskiego, województwa mazowieckiego (odc. Grodzisk Maz. - Radziejowice) MZDW/2013/I-2 środki własne MZDW/2013/I-3 środki własne MZDW/2013/I-4 środki własne MZDW/2013/I-5 środki własne MZDW/2013/I-6 środki własne MZDW/2013/WPF_D/01 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/02 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/03 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/04 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/05 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/06 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/07 środki własne - WPF

45 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 45 Poz Droga wojewódzka nr 575 Płock-Kazuń Nowy Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 579 Kazuń - Błonie Etap II Droga wojewódzka Ostrołęka-Wyszków Budowa odcinka tzw. Paszkowianki, nowego odcinka drogowego po zachodniej stronie Warszawy, od drogi wojewódzkiej nr 719 do węzła autostradowego A Budowa drogi wojewódzkiej nr 740 po nowym śladzie na odc. Radom - Potworów Budowa obwodnicy Lesznowoli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 618 relacji Gołymin- Wyszków Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 580 na odcinku Leszno - granica gm. Kampinos od km do km przejście przez m. Wiejca i m. Kampinos Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 747 na odc. od Iłży do granicy województwa wraz z dojazdami do obiektu mostowego na rzece Wisła Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa - Kamion Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 631 Nowy Dwór Mazowiecki - Warszawa 1) Przebudowa odcinka Nowy Dwór Maz. (dr. kr. nr 85) - Zielonka (wybrane odcinki) wraz z budową nowego przebiegu drogi w Nowym Dworze Mazowieckim 2) Rozbudowa odcinka Zielonka - granica Warszawy do przekroju dwujezdniowego Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 730 w m. Warka wraz ze skrzyżowaniem z linią kolejową nr Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr w ciągu ulic: Stołeczna, Pod Bateriami, Gołkowska, na odcinku od ul. Pomorskiej do ulicy IV Pułku Ułanów, wraz z przebudową skrzyżowania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 gr.woj. Mazowieckiego - Mława - Przasnysz - Ostrołęka na odcinku od km do km wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę MZDW/2013/WPF_D/08 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/09 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/10 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/11 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/12 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/13 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/14 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/15 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/16 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/17 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/18 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/19 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/20 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/21 środki własne - WPF

46 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 46 Poz. 316 Omulew w miejscowości Drężewo, gm. Olszewo Borki Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 na odc do przejście przez m. Nową Pogorzel i Pogorzel, od km do km przejście przez m. Zaków i Żakówek Droga wojewódzka nr 615 odcinek Ciechanów - skrzyżowanie z drogą nr Droga wojewódzka nr 541 odcinek Mochowo - granica województwa warmińsko-mazurskiego Droga wojewódzka nr 634 gr.warszawy- Zielonka-Wołomin- Tłuszcz-Wólka Kozłowska Droga wojewódzka nr 579 relacji Kazuń Polski - Radziejowice - Budowa zachodniej obwodnicy centrum Błonia wraz z budową wiaduktu nad torami PKP i budową mostu przez rz. Rokitnicę - Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 z wyłączeniem odcinka z węzłem autostradowym w miejscowości Tłuste - Przebudowa odcinka Błonie - Grodzisk Maz Budowa drogi wojewódzkiej nr 627 na odcinku od km do km Droga wojewódzka nr 727 Klwów-Szydłowiec Droga wojewódzka nr 718 Borzęcin-Pruszków Droga wojewódzka nr 637 Warszawa- Węgrów Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km do km projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km do km projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na odc. od km do km projekt w ramach Działania 3.1 RPO WM Zadania w zakresie telekomunikacji Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM MZDW/2013/WPF_D/22 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/23 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/24 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/25 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/26 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/27 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/28 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/29 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/30 środki własne - WPF MZDW/2013/WPF_D/RPO/1 płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) MZDW/2013/WPF_D/RPO/1 środki własne - publiczny wkład MZDW/2013/WPF_D/RPO/1 dotacja celowa RPO RW/2013/60052/RPO/WPF_I/1 środki własne - publiczny wkład

47 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 47 Poz Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej sieci Społeczeństwa Informacyjnego Mazowszanie - projekt w ramach Działania: Rozwój e-usług, RPO WM Infrastruktura telekomunikacyjna Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM Internet dla Mazowsza - projekt w ramach Działania: Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu, RPO WM Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO Projekty konkursowe RPO Projekty konkursowe RPO Projekty konkursowe RPO Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki) - dokapitalizowanie spółki Mazowiecki Port Lotniczy - Warszawa - Modlin (umowa wsparcia) Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin Budowa nowej linii kolejowej relacji Modlin- Płock RW/2013/60052/RPO/WPF_I/1 płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) RW/2013/60053/RPO/WPF_I/2 płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) RW/2013/60053/RPO/WPF_I/2 środki własne - publiczny wkład MJWPU/WPF_S/konkursy_RPO dotacja celowa RPO 0 MJWPU/WPF_S/RPO 2.2 dotacja celowa RPO MJWPU/WPF_S/RPO 2.3 dotacja celowa RPO MJWPU/WPF_S/RPO 5.1 dotacja celowa RPO NW/2012/MODLIN/WPF_T/2 środki własne - WPF NW/2012/MODLIN/WPF_T/3 NW/2012/MODLIN/WPF_T/3 płatności z Unii Europejskiej - w ramach PO IŚ (środki własne - do refundacji w latach przyszłych) środki własne - publiczny wkład NW/WPF_T/LINIA_KOLEJOWA środki własne - WPF Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Projekty konkursowe RPO Pozostała działalność MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO

48 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 48 Poz Projekty konkursowe RPO Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Modernizacja nieruchomości przy ul. Brzeskiej 710 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL "Trendy rozwojowe Mazowsza" - projekt systemowy PO KL Pozostała działalność MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO MZN/2013/WPF_I/BRZESKA środki własne - WPF MBPR/WPF_S/8.1.4 dotacja celowa PO KL MBPR/WPF_S/8.1.4 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) MBPR/WPF_S/8.1.4 środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane Projekty konkursowe MJWPU/WPF_S/RPO 1.4 dotacja celowa RPO RPO Projekty konkursowe MJWPU/WPF_S/RPO 1.6 dotacja celowa RPO RPO Projekty konkursowe MJWPU/WPF_S/RPO 1.7 dotacja celowa RPO RPO Projekty konkursowe MJWPU/WPF_S/RPO 1.8 dotacja celowa RPO RPO Nauka Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie RPO - zakup sprzętu komputerowego (stacjonarnego i przenośnego) wraz z oprogramowaniem itp RPO - zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (m.in.: meble biurowe, faks, aparaty telefoniczne, pamięć przenośna, rzutniki, bindownice, drukarki itp.) Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO Budowa i wdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - projekt w ramach Działania 2.1 RPO Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług MJWPU/WPF_S/RPO 1.2 dotacja celowa RPO OR/PT_RPO/WPF_S/1 dotacja celowa RPO OR/PT_RPO/WPF_S/2 dotacja celowa RPO OR/WPF_I/RPO/PLATFORMA środki własne - publiczny wkład OR/WPF_I/RPO/PLATFORMA płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) OR/WPF_I/RPO/PORTAL.E-USŁUG płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)

49 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 49 Poz Portal korporacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie - platforma cyfrowa e-usług "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie "Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza" - projekt systemowy PO KL poddziałanie Pozostała działalność Rozwój elektrocznicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM Rozwój elektrocznicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM Rozwój elektrocznicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (RPO) - projekt w ramach Działania 2.2 RPO WM OR/WPF_I/RPO/PORTAL.E-USŁUG SR/WPF_S/BUDOWA/POKL środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane SR/WPF_S/BUDOWA/POKL dotacja celowa PO KL SR/WPF_S/BUDOWA/POKL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) GW/WPF_G/2013/Rozwój.. płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO) GW/WPF_G/2013/Rozwój.. dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy - WPF GW/WPF_G/2013/Rozwój.. środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane Pomoc Techniczna RPO MJWPU/WPF_S/PT_RPO dotacja celowa RPO Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (ZPORR, RPO, PO KL) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa celowa na inwestycje na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych MJWPU/W/zwrot dotacji Zwroty dotacji od beneficjentów NW/REZ.CEL/WPF_I/INW środki własne

50 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 50 Poz Oświata i wychowanie realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz innych programów Przedszkola Projekty konkursowe PO KL MJWPU/WPF_S/POKL 9.1 dotacja celowa PO KL Szkoły zawodowe Doposażenie nowej siedziby placówki przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Remont i modernizacja budynku MSCDN w Warszawie przy ul. Solec 57 wraz z zakupem wyposażenia Pozostała działalność MSP-3/2013 środki własne MSCDN/2012/2 środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane Projekty konkursowe PO MJWPU/WPF_S/POKL 9.1 dotacja celowa PO KL KL Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Projekty konkursowe MJWPU/WPF_S/RPO 7.1 dotacja celowa RPO RPO Budowa obiektu dla NW/2012/BOGDAN/WPF_Z/1 środki własne - WPF nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza Zakup aparatury i sprzętu NW/2012/MCLCPiG_OTWOCK/WPF_Z/1 środki własne - WPF medycznego/mazowiecki e Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Termomodernizacja NW/2012/MSB_W/WPF_Z/2 środki własne - WPF budynku C wraz z łącznikami/mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Zakup sprzętu i aparatury NW/2012/MSS_SPZOZ/WPF_Z/02 środki własne - WPF medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny Rozbudowa, NW/2012/SSW_CIECH/WPF_Z/2 środki własne - publiczny wkład modernizacja i doposażenie Szpitalengo Oddziału Ratunkowego/Specjalisty czny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Wojewódzki Szpital NW/2012/SWOSTRO/WPF_Z/1 środki własne - WPF Specjalistyczny w Ostrołęce/Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce Wdrozenie rozwiazań NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/02 środki własne - publiczny wkład wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania Termomodernizacja NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/03 środki własne - publiczny wkład Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania

51 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 51 Poz Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Wojewódzki Szpital Bródnowski Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie Lecznictwo psychiatryczne Dokapitalizowanie spółki "Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o." Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Przystosowanie byłego budynku gospodarczotechnicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórzu NW/2012/WSS_RADOM/WPF_Z/02 NW/2013/MS_BRÓD/01 NW/WPF_Z/SZP_KOL/01 środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane środki własne - publiczny wkład NW/2012/DREWNICA/WPF_Z/1 środki własne - WPF NW/2012/MAZURK/WPF_Z/1 NW/2012/MAZURK/WPF_Z/2 NW/2012/MCN_ZAGORZE/WPF_Z/01 środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład Medycyna pracy Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Pozostała działalność Budowa systemu energii odnawialnej - kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego NW/2012/MWOMP_PŁOCK/WPF_Z/2 środki własne - WPF NW/2012/MWOMP/WPF_Z/1 środki własne - WPF NW/WPF_Z/KOLEKTORY środki własne - towarzyszące bezzwrotnym źródłom zagranicznym - WPF

52 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 52 Poz Pomoc społeczna Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Pomoc Techniczna PO KL Pomoc Techniczna PO KL Pozostała działalność "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie w ramach POKL "Przygotowanie pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej do awansu zawodowego", Poddziałanie w ramach POKL Projekty konkursowe PO KL "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie PO KL Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie PO KL Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III Poddziałanie PO KL 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Projekty konkursowe RPO Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły w km , wstecznego lewobrzeżnego wału rzeki Jeziorki w km oraz wstecznego prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, w km i (według pomiarów archiwalnych prof. Sokołowskiego), a w km i (według aktualnych pomiarów mk "Perfekt") część I w zakresie "Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych lewobrzeznego odcinka MJWPU/WPF_S/POKL 7.2 dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/PT/POKL dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/PT/POKL środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane MCPS/2013/POKL/WPF_Z/04 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) MCPS/2013/POKL/WPF_Z/04 dotacja celowa PO KL MJWPU/WPF_S/POKL 7.1 dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/6.1.1/KONKURSY dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/MORPIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/MORPIII dotacja celowa PO KL MJWPU/WPF_S/RPO 4.2 dotacja celowa RPO MJWPU/WPF_S/RPO 4.3 dotacja celowa RPO WZMIUW/2013/90095/WFOS/WPFR Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

53 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 53 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki rz. Wisły w km ,7 km na terenie m.st. Warszawy dzielnica Wilanów i Mokotów Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu Rewaloryzacja Zaspołu Pałacowo-Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Pozostałe instytucje kultury Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" NW/2012/CSW/WPF_K/1 środki własne - WPF NW/2012/ECAim.FCH/WPF_K/1 NW/2012/PZPiTMAZOWSZE/WPF_K/2 środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład Biblioteki Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Bibliotek a Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy NW/2012/BIBLIOTEKA/WPF_K/2 środki własne - publiczny wkład Muzea Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/muzeum Romantyzmu w Opinogórze NW/2012/MUZ_A/WPF_K/2 środki własne - WPF NW/2012/MUZ_E/WPF_K/2 środki własne - WPF NW/2012/MUZ_N/WPF_K/1 NW/2012/MUZ_ROM/WPF_K/2 środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład

54 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 54 Poz Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjnokulturalną na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romatyzmu w Opinogórze - etap II Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody NW/2012/MUZ_SM/WPF_K/03 NW/2012/MUZ_WsiM/WPF_K/1 NW/2012/MUZ_WsiR/WPF_K/1 NW/2013/MUZ_R/WPF_K/01 NW/MUZ_AiP/01 środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład środki własne - publiczny wkład Parki krajobrazowe Budowa szamba w Bazie Torfy w Karczewie MZPK/2013/W_Inwest/001 środki własne Kultura fizyczna Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO MJWPU/WPF_S/RPO 4.3 dotacja celowa RPO SUMA, w tym:

55 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 55 Poz. 316 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji majątkowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego Numer zadania źródło finansowania Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Dotacje celowe dla j.s.t. na realizację zadań określonych w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz z późn. zm.) 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości RW/2013/01042/01 Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Projekty konkursowe PO KL 8.1 MJWPU/WPF_S/POKL 8.1 dotacja celowa PO KL Transport i łączność Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 5.1 MJWPU/WPF_S/RPO 5.1 dotacja celowa RPO Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Projekty konkursowe RPO 6.2 MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO Działalność usługowa Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 1.7 MJWPU/WPF_S/RPO 1.7 dotacja celowa RPO Oświata i wychowanie Przedszkola Projekty konkursowe PO KL 9.1 MJWPU/WPF_S/POKL 9.1 dotacja celowa PO KL Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 9.1 MJWPU/WPF_S/POKL 9.1 dotacja celowa PO KL Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Projekty konkursowe RPO 7.1 MJWPU/WPF_S/RPO 7.1 dotacja celowa RPO Budowa obiektu dla nowej lokalizacji Bloku Operacyjnego, Oddziału Pooperacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego/SZPZOZ im. prof. J.Bogdanowicza Zakup aparatury i sprzętu medycznego/mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku Zakup sprzętu i aparatury medycznej/ Międzyleski Szpital Specjalistyczny Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitalengo Oddziału Ratunkowego/Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Wdrozenie rozwiazań wykorzystujacych odnawialne źródła energii oraz kogenerację w Szpitalu Kolejowym w Pruszkowie metodą na zwiększenie efektywności jego funkcjonowania Termomodernizacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie metodą na zwiekszenie efektywności funkcjonowania NW/2012/BOGDAN/WPF_Z/1 środki własne - WPF NW/2012/MCLCPiG_OTWOCK/WP F_Z/1 środki własne - WPF NW/2012/MSS_SPZOZ/WPF_Z/02 środki własne - WPF NW/2012/SSW_CIECH/WPF_Z/2 środki własne - publiczny wkład NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/02 środki własne - publiczny wkład NW/2012/SZP_KOL/WPF_Z/03 środki własne - publiczny wkład

56 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 56 Poz Budowa instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej wraz z systemem kogeneracyjnym dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Kompleksowa informatyzacja Szpitala Kolejowego w Pruszkowie/Szpital Kolejowy w Pruszkowie Lecznictwo psychiatryczne Kompleksowa modernizacja Oddziału Przyjęciowego z Izbą Przyjęć Szpitala Tworkowskiego w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Przystosowanie byłego budynku gospodarczo-technicznego na cele medyczne (etap I) - utworzenie Centrum Radiologii oraz Oddziału VII A Ogólnopsychiatrycznego wraz z zakupem aparatury medycznej w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie/Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie NW/2012/WSS_RADOM/WPF_Z/02 środki własne - publiczny wkład NW/WPF_Z/SZP_KOL/01 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MAZURK/WPF_Z/1 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MAZURK/WPF_Z/2 środki własne - publiczny wkład Medycyna pracy Rozbudowa Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Modernizacja budynku przy ul. Kolegialnej 19/Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku NW/2012/MWOMP_PŁOCK/WPF_Z/ 2 środki własne - WPF NW/2012/MWOMP/WPF_Z/1 środki własne - WPF Pomoc społeczna Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 7.2 MJWPU/WPF_S/POKL 7.2 dotacja celowa PO KL Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 7.1 MJWPU/WPF_S/POKL 7.1 dotacja celowa PO KL "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie PO KL 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami WUP/WPF_S/6.1.1/KONKURSY dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe RPO 4.2 MJWPU/WPF_S/RPO 4.2 dotacja celowa RPO Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki Zmiana sposobu użytkowania budynku elektrociepłowni na Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" w Radomiu/ Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia"w Radomiu Rewaloryzacja Zaspołu Pałacowo- Parkowego im. Fryderyka Chopina/ Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Pozostałe instytucje kultury Zabytkowy Park Mazowsza wizytówką regionu/ Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" NW/2012/CSW/WPF_K/1 środki własne - WPF NW/2012/ECAim.FCH/WPF_K/1 środki własne - publiczny wkład NW/2012/PZPiTMAZOWSZE/WPF_ K/2 środki własne - publiczny wkład Biblioteki Rozbudowa i modernizacja Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego/Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy/ Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy NW/2012/BIBLIOTEKA/WPF_K/2 środki własne - publiczny wkład

57 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 57 Poz Muzea Przebudowa dziedzińca Arsenału Warszawskiego wraz z otoczeniem/ Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie Rozbudowa infrastruktury energetycznej Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie/Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału Cytadeli Warszawskiej, w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca/ Muzeum Niepodległości Zwiększenie dostępności do kultury - stworzenie Miedzynarodowego Osrodka Edukacji i Dziecictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - etap I zaplecze edukacyjne, folwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy/muzeum Romantyzmu w Opinogórze Rewitalizacja Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie - Ośrodek Pogranicza Kultur (etap I)/ Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu / Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie/ Muzeum Wsi Radomskiej Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Północnego Mazowsza - Budowa Oranżerii z funkcją konferencyjnokulturalną na terenie Zespołu Pałacowo- Parkowego Muzeum Romatyzmu w Opinogórze - etap II Wyposażenie specjalistyczne Muzeum Azji i Pacyfiku Plan dotacji majątkowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2013 rok 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości NW/2012/MUZ_A/WPF_K/2 środki własne - WPF NW/2012/MUZ_E/WPF_K/2 środki własne - WPF NW/2012/MUZ_N/WPF_K/1 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MUZ_ROM/WPF_K/2 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MUZ_SM/WPF_K/03 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MUZ_WsiM/WPF_K/1 środki własne - publiczny wkład NW/2012/MUZ_WsiR/WPF_K/1 środki własne - publiczny wkład NW/2013/MUZ_R/WPF_K/01 środki własne - publiczny wkład NW/MUZ_AiP/01 środki własne - publiczny wkład SUMA, w tym: Projekty konkursowe PO KL MJWPU/WPF_S/konkursy_POKL dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe RPO 1.5 MJWPU/WPF_S/RPO 1.5 dotacja celowa RPO "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 WUP/WPF_S/AKADEMIAVI dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/AKADEMIAVI płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/AKADEMIAVII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/AKADEMIAVII WUP/WPF_S/CZASV płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/CZASV dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/KIERUNEKII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 WUP/WPF_S/KIERUNEKII dotacja celowa PO KL

58 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 58 Poz "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie Pozostała działalność WUP/WPF_S/KIERUNEKIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/KIERUNEKIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/PŁOCKAVII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/PŁOCKAVII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/RADOM/II płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/RADOM/II dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/RADOMIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) WUP/WPF_S/RADOMIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘIII dotacja celowa PO KL WUP/WPF_S/ZAŁÓŻFIRMĘIII płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty konkursowe RPO 1.7 MJWPU/WPF_S/RPO 1.7 dotacja celowa RPO Hotele i restauracje Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 6.2 MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Projekty konkursowe RPO 3.2 MJWPU/WPF_S/RPO 3.2 dotacja celowa RPO Lokalny transport zbiorowy Projekty konkursowe RPO 5.1 MJWPU/WPF_S/RPO 5.1 dotacja celowa RPO Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO MJWPU/WPF_S/konkursy_RPO dotacja celowa RPO Projekty konkursowe RPO 2.2 MJWPU/WPF_S/RPO 2.2 dotacja celowa RPO Projekty konkursowe RPO 2.3 MJWPU/WPF_S/RPO 2.3 dotacja celowa RPO Projekty konkursowe RPO 5.1 MJWPU/WPF_S/RPO 5.1 dotacja celowa RPO Turystyka Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 6.2 MJWPU/WPF_S/RPO 6.2 dotacja celowa RPO Działalność usługowa Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 1.4 MJWPU/WPF_S/RPO 1.4 dotacja celowa RPO Projekty konkursowe RPO 1.6 MJWPU/WPF_S/RPO 1.6 dotacja celowa RPO Projekty konkursowe RPO 1.8 MJWPU/WPF_S/RPO 1.8 dotacja celowa RPO Nauka Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 1.2 MJWPU/WPF_S/RPO 1.2 dotacja celowa RPO Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Termomodernizacja budynku C wraz z łącznikami/mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Budowa lądowiska dla helikopterów na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie/Wojewódzki Szpital Bródnowski Lecznictwo psychiatryczne NW/2012/MSB_W/WPF_Z/2 środki własne - WPF NW/2013/MS_BRÓD/01 środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane

59 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 59 Poz Kompleksowa informatyzacja MCNIR w Zagórzu/Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii sp. z o.o w Zagórzu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność NW/2012/MCN_ZAGORZE/WPF_Z/ 01 środki własne - publiczny wkład Projekty konkursowe RPO 4.3 MJWPU/WPF_S/RPO 4.3 dotacja celowa RPO Kultura fizyczna Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 4.3 MJWPU/WPF_S/RPO 4.3 dotacja celowa RPO SUMA, w tym:

60 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 60 Poz. 316 Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2013 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Dział Rozdział Nazwa źródło Plan finansowania 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana środki własne Kiepury w Warszawie Dotacja podmiotowa dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego środki własne w Płocku Dotacja podmiotowa dla Teatru Polskiego w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie środki własne Centra kultury i sztuki Dotacja podmiotowa dla Europejskiego Centrum Artystycznego środki własne im. Fryderyka Chopina w Sannikach Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki środki własne w Warszawie Dotacja podmiotowa dla Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej środki własne "Elektrownia" w Radomiu Pozostałe instytucje kultury Dotacja podmiotowa dla Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca środki własne "Mazowsze" im.tadeusza Sygietyńskiego Biblioteki Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki środki własne Głównej Województwa Mazowieckiego Muzea Dotacja podmiotowa dla Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego środki własne w Warszawie Dotacja podmiotowa dla Muzeum im.jacka Malczewskiego w Radomiu środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kolejnictwa w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza środki własne w Warszawie Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych środki własne w Szydłowcu Dotacja podmiotowa dla Muzeum Mazowieckiego w Płocku środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Niepodległości w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalne w Siedlcach środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu środki własne Dotacja podmiotowa dla Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie środki własne Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Archeologicznego środki własne w Warszawie Dotacja podmiotowa dla Państwowego Muzeum Etnograficznego środki własne w Warszawie SUMA

61 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 61 Poz. 316 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji na wydatki bieżące dla wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa źródło finansowania Plan 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o środki własne - WPF Dotacja podmiotowa dla spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o Środki z Funduszu Kolejowego - środki z lat ubiegłych Dotacja podmiotowa dla spółki "Warszawska Kolej Dojazdowa" środki własne - WPF Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Zadania z zakresu administracji rządowej - uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (autobusy) dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Ochrona zdrowia Szpitale ogólne "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Międzyleski Szpital środki własne - WPF Specjalistyczny w Warszawie "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Samodzielny Zespół środki własne - WPF Publicznych ZOZ im. dr J. Pisarskiego w Ostrołęce "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Specjalistyczny Szpital środki własne - WPF Wojewódzki w Ciechanowie "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Szpital Kolejowy im. środki własne - WPF dr Roeflera w Pruszkowie "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/wojewódzki Szpital środki własne - WPF Specjalistyczny w Radomiu "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/wojewódzki Zespolony środki własne - WPF Szpital w Płocku Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Samodzielny Zespół Publicznych środki własne - WPF Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrołęce Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Specjalistyczny Szpital środki własne - WPF Wojewódzki w Ciechanowie Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Chirurgii środki własne - WPF Urazowej Św. Anny Warszawa, ul. Barska 16/20 Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital środki własne - WPF Specjalistyczny w Radomiu Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Wojewódzki Szpital Zespolony środki własne - WPF w Płocku Ratownictwo medyczne "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/wojewódzka Stacja środki własne - WPF Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego"MEDITRANS" SPZOZ w Warszawie Medycyna pracy Finansowanie bieżącej działalności Mazowieckiego Wojewódzkiego środki własne Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Organizacja i realizacja zadań z zakresu medycyny pracy środki własne Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia "/Centrum Leczniczo- środki własne - WPF Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy "ATTIS" w Warszawie Przeciwdziałanie alkoholizmowi Funkcjonowanie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. Jana Mazurkiewicza w Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż

62 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 62 Poz. 316 Pruszkowie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/ Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "DREWNICA" w Ząbkach - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Centra kultury i sztuki "Nagrody im. C.K.Norwida" / Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki środki własne w Warszawie SUMA

63 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 63 Poz. 316 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań województwa na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa źródło finansowania Plan 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/mazowiecki środki własne - WPF Wojewódzki Szpital w Warszawie "Profilaktyka wtórna chorób układu krążenia"/wojewódzki Szpital środki własne - WPF Specjalistyczny w Siedlcach Program "Szkoła Promocji Zdrowia"/Mazowiecki Szpital środki własne - WPF Wojewódzki w Siedlcach Lecznictwo psychiatryczne "Rozpoznanie i zapobieganie depresji u młodzieży szkolnej - Program środki własne - WPF edukacyjno-konsultacyjny"/'mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" Sp. z o. o. w Zagórzu k/warszawy Zwalczanie narkomanii Inicjowanie programów przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowanych na tworzenie środowisk liderów młodzieżowych, działających w zakresie promocji zdrowia, wolontariatu, upowszechniania alternatywnych form spędzanego wolnego czasu Wspieranie i realizacja działań na rzecz reintegracji osób uzależnionych od narkotyków oraz/lub zakażonych wirusem HIV/chorych na AIDS i ich rodzin Wspieranie i realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz problematyki HIV/AIDS dla młodzieży (profilaktyka uniwersalna/selektywna/wskazująca) Wspieranie i realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków oraz ich rodziców i osób realizujących zadania profilaktyczne (np. nauczyciele, kadra placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracownicy socjalni, policjanci z wydziału prewencji) Wspieranie inicjatyw w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w którym występuje problem przemocy związanej z używaniem narkotyków Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Przeciwdziałanie alkoholizmowi Inicjowanie i wspieranie działań skierowanych na przeciwdziałanie zjawisku zwiększającego się picia alkoholu wśród dziewcząt i kobiet Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /"Mazowiecki Szpital w Garwolinie" Sp. z o. o. - poprawa jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia osób uzależnionych od alkoholu Realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /'Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii" w Zagórzu k/warszawy- terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i osób współuzależnionych Wspieranie i realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i studentów Wspieranie i realizacja programów edukacyjnych oraz działań wspierających dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie przemocy w rodzinie Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu

64 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 64 Poz. 316 Wspieranie i realizacja programów informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska picia alkoholu przez kobiety w ciąży Wspieranie i realizacja programów na rzecz przeciwdziałania nietrzeżwości na drogach w tym: edukacyjnych, interwencyjnych oraz resocjalizacyjnych Wspieranie i realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych w środowisku pracy Wspieranie i realizacja programów skierowanych do osób współuzależnionych Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich województwa mazowieckiego, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. Na wakacje po uśmiech Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno- terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. "Pogodne Lato" Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Prowadzenie ośrodków adopcyjnych dotacja celowa budżetu państwa - administracja rządowa Pozostała działalność 0 Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dotacja celowa od 0 jednostek samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu środki własne SUMA

65 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 65 Poz. 316 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa źródło finansowania Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 dotacja celowa PO KL "Akademia Przedsiębiorczości VI" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Akademia Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania POIG. Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w Województwie Mazowieckim - projekt w ramach Poddziałania POIG. "Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Czas na biznes IV" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Czas na biznes V" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Kierunek - Własna Firma II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Kierunek - Własna Firma III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości VII" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Dotacja celowa INNOWACYJNA GOSPODARKA płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka dotacja celowa PO KL 330 płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty konkursowe PO KL dotacja celowa PO KL 0 Projekty konkursowe PO KL 6.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe RPO 1.5 dotacja celowa RPO "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 dotacja celowa PO KL "Radomski biznes II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

66 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 66 Poz. 316 "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Radomski biznes III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Załóż firmę z WUP II" - projekt systemowy PO KL Działanie 6.2 "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 "Załóż firmę z WUP III" projekt systemowy PO KL - Działanie 6.2 dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Projekty konkursowe PO KL 8.1 dotacja celowa PO KL Hotele i restauracje Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 6.2 dotacja celowa RPO Transport i łączność Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO dotacja celowa RPO 0 Projekty konkursowe RPO 2.3 dotacja celowa RPO Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Projekty konkursowe RPO 6.2 dotacja celowa RPO Nauka Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 8.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe RPO 1.2 dotacja celowa RPO Administracja publiczna Urzędy marszałkowskie Pomoc Techniczna PO KL - ROEFS dotacja celowa PO KL Oświata i wychowanie Przedszkola Projekty konkursowe PO KL 9.1 dotacja celowa PO KL Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Projekty konkursowe PO KL 9.3 dotacja celowa PO KL Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Projekty konkursowe PO KL 9.4 dotacja celowa PO KL Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 9.1 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 9.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 9.5 dotacja celowa PO KL Pomoc społeczna Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 7.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 7.3 dotacja celowa PO KL Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność "Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL dotacja celowa PO KL

67 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 67 Poz. 316 "Kalkulator kosztów zaniechania - wprwadzenie innowacyjnych rozwiązań na Mazowszu w zakresie polityki społecznej, w obszarze analizy kosztów braku podejmowania działań aktywizująco wspierających", Działanie 7.3 w ramach POKL "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie PO KL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 7.1 dotacja celowa PO KL Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL dotacja celowa PO KL "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL "Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacujnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych " - projekt systemowy POKL płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) środki własne - publiczny wkład niekwalifikowane SUMA

68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 68 Poz. 316 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programów operacyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa źródło finansowania Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Projekty konkursowe PO KL 6.2 dotacja celowa PO KL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Projekty konkursowe PO KL 8.1 dotacja celowa PO KL Działalność usługowa Pozostała działalność Projekty konkursowe RPO 1.7 dotacja celowa RPO Nauka Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 8.2 dotacja celowa PO KL Oświata i wychowanie Przedszkola Projekty konkursowe PO KL 9.1 dotacja celowa PO KL Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Projekty konkursowe PO KL 9.3 dotacja celowa PO KL Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Projekty konkursowe PO KL 9.4 dotacja celowa PO KL Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 9.1 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 9.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 9.5 dotacja celowa PO KL Pomoc społeczna Pozostała działalność Projekty konkursowe PO KL 7.2 dotacja celowa PO KL Projekty konkursowe PO KL 7.3 dotacja celowa PO KL Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności dotacja celowa PO KL zawodowej w regionie" - projekty konkursowe Poddziałanie PO KL SUMA

69 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 69 Poz. 316 Plan wydatków na dotacje na wydatki bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego na 2013 rok Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Dział Rozdział Nazwa źródło finansowania Plan 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wykonywanie środki własne - WPF regionalnych połączeń kolejowych na odcinku Sierpc - granica województwa SUMA

70 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 70 Poz. 316 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok DOCHODY na zadania z zakresu administracji rządowej: Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Melioracje wodne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 710 Działalność usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

71 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 71 Poz Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 851 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 852 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez SUMA

72 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 72 Poz. 316 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok Dział Rozdział Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego OGÓŁEM Plan dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok Dział Rozdział Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 600 Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami OGÓŁEM

73 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 73 Poz. 316 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 246/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 grudnia 2012r. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok DOCHODY związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego SUMA WYDATKI związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 150 Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego SUMA

74 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 74 Poz. 316

75 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 75 Poz. 316

76 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 76 Poz. 316

77 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 77 Poz. 316

78 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 78 Poz. 316

79 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 79 Poz. 316

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK Gliwice, dnia 17 grudnia 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2010 rok wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2010 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 13 listopada 2009 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2

600 Transport i łączność 3 300, ,25 355, Drogi publiczne gminne 3 300, ,25 355, Wpływy z usług 2 700, ,75 139,2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2015 roku Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY 420.066.981 zł Dochody budżetu województwa lubuskiego na 2015 rok wynoszą 420.066.981 zł i w poszczególnych działach,

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo