UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. 1 ), art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) oraz uchwały Nr XLV/505/10 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 4 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Zarząd Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje: 1. Ustala się: 1) projekt budżetu województwa na 2015 rok w formie projektu uchwały budżetowej Sejmiku Województwa Podlaskiego wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) materiał informacyjny do projektu uchwały budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2; 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz

2 UCHWAŁA Nr / / SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 201 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. 1 ), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu w wysokości zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, 1) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr Wydatki budżetu w wysokości zł, z tego : 1) bieżące w wysokości zł, 1) majątkowe w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 1) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w kwocie zł, b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie zł, c) wydatki na wyrównanie wynagrodzeń w jednostkach oświatowych w kwocie zł, d) wydatki na dofinansowanie projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie zł, e) udziały własne dla organizacji pozarządowych w kwocie zł, f) pokrycie wydatków na ewentualne zmniejszenie subwencji w kwocie zł. 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 zgodnie z Załącznikiem nr 3 5. Deficyt budżetu w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie zł, 1) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł. 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo w kwocie zł Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 1 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 z 2014 r. poz. 379, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz

3 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii. 3. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 4. Ustala się dochody pochodzące z opłaty produktowej w kwocie zł i wydatki w kwocie 1500zł na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłaty produktowej. 5. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizacje zadań określonych w wojewódzkim programie wspierania rodziny. 6. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 7. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 8. Ustala się dochody w kwocie zł i wydatki w kwocie zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Województwa, zgodnie z Załącznikiem nr 5, Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody zł; wydatki zł, zgodnie z Załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie zł. 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4 Załącznik nr 1 do uchwały Nr... Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia... Planowane dochody na 2015 rok Podział klasyfikacji budżetowej Dział/ Rozdz./ Nazwa Przewidywane wykonanie 2014 Plan ogółem na 2015 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w tym: na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rolnictwo i łowiectwo ,5 z tego Dochody majątkowe % (4/3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Prace gedodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 Zarządy melioracji i urządzeń ,7 wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Melioracje wodne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,0 Strona 1

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Strona 2

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wpływy z różnych rozliczeń ,6 Wyłaczenie z produkcji ,4 gruntów rolnych 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,1 050 Rybołówstwo i rybactwo , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,8 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości ,0 Strona 3

7 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,2 500 Handel , Promocja eksportu , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust ,9 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,9 600 Transport i łączność ,7 Krajowe pasażerskie ,6 przewozy kolejowe 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,0 Strona 4

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Drogi publiczne wojewódzkie , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Strona 5

9 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Infrastruktura telekomunikacyjna , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 Strona 6

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność , Wpływy z opłat za koncesje i licencje , Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,6 630 Turystyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 7

11 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn Strona 8

12 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa ,4 Gospodarka gruntami i ,4 nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,0 710 Działalność usługowa ,4 Biura planowania przestrzennego , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Prace geologiczne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,0 Strona 9

13 Wpływy z różnych dochodów , Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 750 Administracja publiczna , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 Strona 10

14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy marszałkowskie , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 Strona 11

15 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Komisje egzaminacyjne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Pozostała działalność ,3 Strona 12

16 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , Udziały województw w podatkach stanowiących ,5 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych ,9 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,0 Strona 13

17 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Część regionalna subwencji ogólnej dla województw Subwencje ogólne z budżetu 2920 państwa Regionalne Programy Operacyjne , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2 Strona 14

18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Oświata i wychowanie ,6 Strona 15

19 Szkoły zawodowe , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów ,0 Zakłady kształcenia nauczycieli , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki ,0 Dokształcanie i doskonalenie ,7 nauczycieli 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Biblioteki pedagogiczne , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,8 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,8 Strona 16

20 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjetych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5 852 Pomoc spoleczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,6 Strona 17

21 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 Regionalne ośrodki polityki społecznej , Pozostałe odsetki , pozostałe odsetki ,7 Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,5 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Wojewódzkie urzędy pracy , Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 18

22 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na ,0 realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ,0 Edukacyjna opieka ,0 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,8 Gospodarka komunalna i ,9 ochrona środowiska Gospodarka odpadami , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Zmniejszenie hałasu i wibracji ,9 Strona 19

23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Wpływy z opłaty produktowej , Dotyczy wprowadzenia do obrotu baterii i akumlatorów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 Strona 20

24 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem ,9 procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie ,0 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Pozostała działalność ,0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na ,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,5 przyrody Parki krajobrazowe ,5 Strona 21

25 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 926 Kultura fizyczna i sport , Obiekty sportowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 OGÓŁEM ,1 Strona 22

26 Planowane wydatki na 2015 rok Załącznik nr 2 do uchwały Nr... Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia... Podział klasyfikacji budżetowej Dział/ Rozdz./ Nazwa Przewidywane wykonanie 2014 Plan ogółem na 2015 rok Wydatki bieżące w tym Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. z tego Wydatki majątkowe w tym Na współfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w tym Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst % (4/3) Rolnictwo i łowiectwo ,2 Biura geodezji i terenów ,8 rolnych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet ,0 Strona 1

27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,1 budżetowych Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby ,0 rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,4 Strona 2

28 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , ,4 Strona 3

29 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,1 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,3 budżetowych Melioracje wodne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 Niepełnosprawnychł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,2 Strona 4

30 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości ,6 Pozostałe podatki na rzecz 4490 budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , , , , , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 Strona 5

31 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , Strona 6

32 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zk Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet ,4 Strona 7

33 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci itlf telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia , , ,7 Strona 8

34 Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących 4398 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących 4399 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , ,2 Strona 9

35 Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0 Szkolenia pracowników 4708 niebędących członkami korpusu służby ł cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6068 inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek budżetowych Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 10

36 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Różne rozliczenia finansowe , Pozostała działalność , Wynagrodzenia bezosobowe ,0 Strona 11

37 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,0 opinii 4430 Różne opłaty i składki , Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,0 050 Rybołówstwo i rybactwo , Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i ,6 nadbrzeżnych ż obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,4 Strona 12

38 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Sk Szkolenia pracowników 4708 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,0 150 Przetwórstwo przemysłowe , Rozwój przedsiębiorczości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,3 Strona 13

39 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2 Strona 14

40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Stypendia różne , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,4 Strona 15

41 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4377 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , ,0 Strona 16

42 Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,8 500 Handel , Promocja eksportu , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia i społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,0 opinii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,0 opinii 600 Transport i łączność ,1 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,3 Strona 17

43 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,1 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Drogi publiczne wojewódzkie , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,4 Strona 18

44 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0 Opłaty z tytułu zakupu usług lk k 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości ,0 Strona 19

45 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , ,3 Strona 20

46 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Drogi publiczne gminne , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Infrastruktura telekomunikacyjna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia ,9 Strona 21

47 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych id hw ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,8 Strona 22

48 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetu państwa , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,9 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,6 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,8 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jd jednostek tkbudżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,4 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,2 budżetowych Pozostała działalność , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,6 opinii 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 630 Turystyka ,9 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,9 Strona 23

49 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,2 Strona 24

50 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,7 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,7 budżetowych Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,9 Strona 25

51 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczneł Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,5 Strona 26

52 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4567 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6067 inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6069 inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Strona 27

53 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Strona 28

54 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,0 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości ,6 Strona 29

55 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych 710 Działalność usługowa ,2 Biura planowania przestrzennego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,0 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,7 Strona 30

56 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Szkolenia pracowników niebędących członkami ł ,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,6 budżetowych Plany zagospodarowania przestrzennego , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 Prace geologiczne ,0 (nieinwastycyjne) 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,3 Strona 31

57 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych ,0 720 Informatyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,1 Strona 32

58 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,8 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,7 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,1 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,2 Strona 33

59 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,4 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,1 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 Strona 34

60 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,5 750 Administracja publiczna , Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego ,0 Strona 35

61 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet ,0 Strona 36

62 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,0 terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,0 terytorialnego Szkolenia pracowników 4708 niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,1 Strona 37

63 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki województw , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Urzędy marszałkowskie , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,0 Strona 38

64 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,6 Strona 39

65 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,1 Strona 40

66 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych onychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,0 Strona 41

67 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , , ,0 Strona 42

68 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , ,4 Strona 43

69 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , Różne rozliczenia finansowe , Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,0 Strona 44

70 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Komisje egzaminacyjne , Wynagrodzenia bezosobowe , Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich , Wynagrodzenia osobowe ,0 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup energii ,0 Strona 45

71 Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz ,0 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,5 Strona 46

72 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,0 terytorialnego Pozostała działalność , Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,4 opinii 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,3 opinii ii 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i ,3 opinii 4420 Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Składki do organizacji międzynarodowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,0 Strona 47

73 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i ,0 prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,0 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań ,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 757 Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Strona 48

74 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczneł , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , ,0 Strona 49

75 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,9 Opłaty z tytułu zakupu usług lk k 4367 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki ,5 Strona 50

76 Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady kształcenia nauczycieli , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,0 Strona 51

77 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby ł cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,4 Strona 52

78 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,3 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,9 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Biblioteki pedagogiczne ,4 Strona 53

79 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet t , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,9 Strona 54

80 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,8 Strona 55

81 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych ,0 851 Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,4 Strona 56

82 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,0 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne ,0 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów ,0 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Zakup usług zdrowotnych , Programy polityki zdrowotnej , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zwalczanie narkomanii , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,8 Strona 57

83 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,8 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,7 Strona 58

84 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,3 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostała działalność ,3 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań ,0 zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,7 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej ,5 Strona 59

85 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,5 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ,0 rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zk Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,2 Strona 60

86 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci itlf telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Regionalne ośrodki polityki społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , ,5 Strona 61

87 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,3 Strona 62

88 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych Ośrodki adopcyjno opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,0 Strona 63

89 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność ,4 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań ,1 zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań ,5 zleconych hdo realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Strona 64

90 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych Wojewódzkie urzędy pracy ,1 Strona 65

91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia ,7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy ,0 Fundusz Rehabilitacji Osób 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,1 Strona 66

92 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , Zakup usług obejmujących tłumaczenia , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i , Opłaty za administrowanie i czynszeza budynki lokale i , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 Strona 67

93 Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami , Szkolenia pracowników niebędących członkami , Szkolenia pracowników ,0 niebędących członkami 4950 Różnice kórsowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , Różne rozliczenia finansowe Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,0 Strona 68

94 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Stypendia różne , Stypendia różne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia , ,4 Strona 69

95 Zakup energii , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci itlf telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia , ,0 Strona 70

96 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,6 Strona 71

97 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych ,0 Edukacyjna opieka ,2 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki ,9 Strona 72

98 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,9 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,6 Gospodarka komunalna i ,7 ochrona środowiska Gospodarka odpadami ,6 Zakup materiałów i ,8 wyposażenia Strona 73

99 Pozostałe odsetki , Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,0 Ochrona powietrza ,0 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych , Zmniejszenie hałasu i wibracji , Zakup usług pozostałych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,3 środowiska 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Szkolenia pracowników niebędących członkami ł ,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów , , , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,5 Strona 74

100 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,0 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Teatry ,7 Dotacja podmiotowa z 2480 budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,0 Strona 75

101 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,5 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych ,0 Strona 76

102 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność ,6 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2810 dofinansowanie zadań ,1 zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , , ,0 Strona 77

103 Stypendia dla uczniów , Stypendia różne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej ,8 przyrody Parki krajobrazowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczneł , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,4 Strona 78

104 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,0 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,4 budżetowych 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Zakup usług pozostałych , Podatek od towarów i usług (VAT) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,0 Strona 79

105 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,2 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność ,4 Nagrody o charakterze 3040 szczególnym niezaliczone do ,0 wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ,0 Łącznie ,6 Strona 80

106 Załącznik nr 3 do uchwały Nr / / Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 201 r. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r. Lp. dochody własne jst kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rzeka Słuczka kształtowanie przekroju A poprzecznego i podłużnego koryta wraz z B budowlami w km , , C Wojewódzki Zarząd Melioracji i gm. Bargłów Kościelny, Augustów Urządzeń Wodnych w Białymstoku 2 3 Dział Rozdz ** dokumentacja projektowa Rzeka Skroda budowa 2 jazów w km w m. Zabiele oraz w km w m. Janowo, gm. Kolno dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu, odszkodowania, nadzory inwestorskie Łączne koszty finansowe Finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych w ramach PROW Nazwa zadania inwestycyjnego Postawelek budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, gm. Szypliszki dokumentacja projektowa Bobra Wielka odbudowa zbiornika małej retencji wodnej roboty budowlane Przebudowa Kanału Koryciska w km , gm. Dubicze Cerkiewne roboty budowlane Zakup środka transportu rok budżetowy ( ) Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

107 Zakup hydraulicznego pluga Zakup zestawów komputerowych Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany Janów Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km w m. Bulowizna Przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 w km przez rz. Potopka w m. Rowele oraz w km przez CBN w m. Słobódka Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 w km w m. Dawidowizna, w km w m. Smogorówka Przebudowa czterech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 w km w m. Kolonia Szuszalewo, w km w m. Kolonia Grabowo oraz w km i w km w m Dąbrowa Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km , w km oraz w km w Puszczy Białowieskiej A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

108 Przebudowa dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 w km i w km w m. Milejczyce Opracowanie dokumentacji projektowej na 6050 przebudowę mostu przez rz. Jastrzębiankę w m. Hruskie w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Opracowanie dokumentacji projektowej na 6050 przebudowę mostu przez rz. Beberka w m. Klewianka w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Opracowanie dokumentacji projektowej na 6050 przebudowę mostu przez rz. Brzozówka w m. Karpowicze w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Opracowanie dokumentacji projektowej na 6050 przebudowę mostu przez rz. Supraśl w m. Supraśl w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Słójka w m Talkowszczyzna w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Mień m. Pułazie Świerże w km w ciągu drogi j ód ki jn 659 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Ślina w m. Ruś Stara w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród Zwodzieckie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu przez rz. Orlanka w m. Dzięciołowo w km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów Suwałki Smolany Dąb przebudowa drogi wojewódzkiej Nr A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

109 Ostrożany Siemiatycze przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 Ciechanowiec Ostrożany przebudowa drogi wojewódzkiej Nr Obwodnica Księżyna budowa drogi wojewódzkiej Nr Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Lipsk granica państwa Michałowo Juszkowy Gród przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Nowogród Łomża przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Markowszczyzna Roszki Wodźki przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Opracowanie dokumentacji projektowo A 6050 wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Łomża B Śniadowo przebudowa drogi wojewódzkiej Nr C Opracowanie dokumentacji projektowo A 6050 wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Białystok B Supraśl przebudowa drogi wojewódzkiej Nr C Opracowanie dokumentacji projektowo A 6050 wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Zabłudów B Nowosady przebudowa drogi wojewódzkiej Nr C Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

110 A 6050 Opracowanie dokumentacji projektowo B wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Węzeł C 6059 Porosły przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8 A B Sprzęt do utrzymania dróg Opracowanie dokumentacji projektowo wykonawczej przedsięwzięcia pn.: Dąbrowa Białostocka Sokółka przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 Analizy porealizacyjne projektów drogowych zrealizowanych przy dofinansowaniu ze środków UE Adaptacja budynku na potrzeby brygady patrolowej RDW w Suwałkach Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynku WUP w Białymstoku Zmiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej oraz przebudowa istniejącego ganku wejściowego w siedzibie PKPK w Supraślu Przbudowa i doposażenie bazy edukacyjno noclegowej działajacej przy Suwalskim Parku Krajobrazowym Samochody Urządenia biurowe i programy komputerowe Tachimetr C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Suwalski Park Krajobrazowy A B C A B C Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku

111 Wymiana dachu na budynku głównym Adaptacja budynku przy ul. Sienkiewicza 86 w celu przystosowania go na pracownie dydaktyczne Zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni Zestawy komputerowe Program MapInfo Skaner format A Zakup i montaż klimatyzatora w Sali dydaktycznej Wykonanie ośmiu miejsc postojowych dla samochodów osobowych Zakup wyposazenia i oprogramowania do prowadzenia ewidencji środków trwałych Budowa lotniska regionalnego użytku publicznego w województwie podlaskim etap I faza proejktowa Realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" Budowa parkingu przy Operze i Filharmonii Podlaskiej A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych I Społecznych w Białymstoku Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Inwestycji

112 Zakupy inwestycyjne: system nagłośnienia do sali A konferencyjnej, ekspres do kawy do obsługi B spotkań w salach konferencyjnych, wymiana C 0 samochodu osobowego, zakup samochodu Budowa przyłącza wodno kanalizacyjnego do A B budynku UMWP przy ul. Kleeberga 20 w C Białymstoku. A B C 0 A B C A B Podlaski System Informacyjny e Zdrowie C A B "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności część II, administracja samorządowa" C A B Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z 6068 zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata C Obsługa informatyczna Urzędu wydatki na zakupy inwestycyjne Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim Wydatki na inwestycje związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej promocja" Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. "Podlaskie odwieczna potrzeba natury" A B C A B C A B 6150 C A B C Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Biuro Obsługi Urzędu Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji Sportu i Turystyki Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego/Departament Edukacji Sportu i Turystyki

113 A Urząd Marszałkowski B Pomoc Techniczna PROW Województwa C 6069 Podlaskiego/Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła (** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

114 Załącznik nr 4 do uchwały Nr / / Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 201 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota I Przychody ogółem Kredyty Pożyczki ż Pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłata pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) II Rozchody ogółem Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

115 Załącznik nr 5 do uchwały Nr / / Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 201 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku Teatr Wierszalin w Supraślu Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Ośrodek "Pogranicze" sztuk, kultur, narodów w Sejnach Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku Muzeum Podlaskie w Białymstoku Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Jednostki samorządu terytorialnego na wspomaganie rozwoju edukacji i 9 czytelnictwa poprzez udostępnianie księgozbioru Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko Mazurskie Dotacja celowa na funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli 12 Województwo Warmińsko Mazurskie Miasta, Gminy, Powiat z terenu Województwa Podlaskiego, Wigierski Park Narodowy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad Oddział W Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w 13 imieniu: Nadleśnictwa Augustów, Nadleśnictwa Białowieża, Nadleśnictwa Browsk, Nadleśnictwa Hajnówka, Nadleśnictwa Płaska, Nadleśnictwa Bielsk na realizację zadań w ramach projektu"trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Województwo Podlaskie" Partnerzy projektu "Podlaski System Infomacyjny e Zdrowie" z sektora finansów publicznych na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu w kwocie: zł podmioty lecznicze, dla których Województwo Podlaskie jest organem prowadzącycm oraz dotacja dla partnerów projektu na płatności europejskie w kwocie: zł 129 Partnerów (Jednostek Samorządu Terytorialnego) projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa" na podstawie umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania. Kwota stanowi 85% dofinansowania z EFRR Powiaty realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych wykonywanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz Gminy realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 17 rolnych 18 Powiaty realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów id ji ó SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku 19 "Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku 7 i 8 przeniesienie pionu Ginekologiczno Położniczego z ul. Warszawskiej 15" SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku "Przebudowa rozbudowa, i nadbudowa budynku Szpitala przy ul. 20 M.Skłodowskiej Curie 25,26 budynek Nr 1/1A/1B/2/9 wraz z dobudową zewnętrznej windy osobowej szpitalnej przy budynku nr 12" 21 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Rozwój współpracy instytucji medycznych Białorusi i Polski w celu zwiększenia

116 Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 22 SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Rozwój współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko litewsko rosyjskiego obszary przygranicza nr Projektu LPRI/010/148 Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku 23 Adaptacja budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul Warszawskiej 15 na potrzeby BCO Etap I Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej Curie w Białymstoku Wyposażenie bloku operacyjnego, oddziałów łóżkowych i przychodni I etap 24 adaptacji budynków położonych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 i ul Warszawskiej 15 na potrzeby BCO Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach Rozwój współpracy 25 instytucji medycznych Polski i Białorusi w celu podniesienia jakości diagnostyki onkologicznej oraz organizacji pomocy w nagłych wypadkach SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy Rozwój współpracy 26 między placówkami medycznymi z polsko białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych roboty budowlane SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy Rozwój współpracy 27 między placówkami medycznymi z polsko białoruskiego pogranicza w leczeniu ostrych zaburzeń psychicznych wyposażenie SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. S. Deresza w Choroszczy Przebudowa i doposażenie oddziału rehabilitacji neurologicznej w Samodzielnym Publicznym 28 Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach Transgraniczna akademia psychiatrii aktywnej porojekt zożony w ramach Programu Operacyjnego PL07 29 w ramach MF EOG i NMF polegający na dalszej adaptacji budynku przy ul. Reja 67A w Suwałkach na potrzeby Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach Techniki Informacyjne i 30 Komunikacyjne (TIK) w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku Finansowanie 31 działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku 32 Jednostki realizujące zadania z zakresu Medycyny Pracy Beneficjenci Działania 7.1 POKL Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Beneficjenci Działania 7.2 POKL Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 34 sektora ekonomii społecznej Beneficjenci Działania 7.4 POKL Niepełnosprawni na rynku pracy Beneficjenci Działania 9.1 POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych i 36 zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Beneficjenci Działania 9.2 POKL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 37 zawodowego Beneficjenci Działania 9.6 POKL Upowszechnienie uczenia się dorosłych Beneficjenci Działania 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju 39 innowacyjności Beneficjenci Działania 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Beneficjenci Działania 6.2 RPOWP Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej

117 Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 42 Jednostki należące do sektora finansów publicznych konkurs w ramach Działania 7.1 RPOWP na udzielenie dotacji na przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć dotyczących dróg wojewódzkich na obszarze województwa podlaskiego kwalifikujących się do wsparcia w latach Jednostki należące do sektora finansów publicznych konkursy w ramach Działania 6.1 PO KL Jednostki należące do sektora finansów publicznych konkursy w ramach Działania 8.1 PO KL Sp zoz przeciwdziałanie alkoholizmowi Ogółem

118 Załącznik nr 6 do uchwały Nr... Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia... Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1 2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu kultury Przekazanie dotacji celowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działajacych w dziedzinie 3 kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działajacych w dziedzinie 4 turystyki Dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działajacych w dziedzinie 5 ratownictwa wodnego Projekt "Podlaski System Infomacyjny e- Zdrowie". Dotacja dla Partnera spoza 6 sektora finansów publicznych -Szpitala Powiatowego w Zambrowie, który jest spółką prawa handlowego - płatność europejska Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na odkrzaczanie i odkamienianie - przyznawane osobom 7 fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej 8 9 Realizacja zadań z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych - wnioski na budowę i renowację zbiorników małej retencji - przyznawane osobom fizycznym, prawnym albo jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o Przewozy regionalne sp. z o.o Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych Dotacje dla stowarzyszeń przyznawane w ramach konkursów na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej Beneficjenci Działania 6.2 POKL- Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i 13 samozatrudnienia Beneficjenci Działania 7.2 POKL- Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 14 sektora ekonomii społecznej Beneficjenci Działania 7.4 POKL- Niepełnosprawni na rynku pracy Beneficjenci Działania 8.2 POKL- Transfer wiedzy Beneficjenci Działania 9.1 POKL- Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Beneficjenci Działania 9.2 POKL- Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 18 zawodowego Beneficjenci Działania 9.4 POKL- Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Beneficjenci Działania 9.6 POKL- Upowszechnienie uczenia się dorosłych Działanie 1.1 RPOWP Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.4 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Działanie 3.1 RPOWP Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Działanie 3.2 RPOWP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży 24 turystycznej Oś priorytetowa IV RPOWP Społeczeństwo informacyjne Działanie 5.2 RPOWP Rozwój lokalnej infrastruktry ochrony środowiska PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. -dotacja na realizację projektów w ramach RPOWP na lata , Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Jednostki spoza sektora finansów publicznych - konkurs dotacji na prowadzenie 28 Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich należących do Sieci PIFE w województwie podlaskim w latach Beneficjenci w ramach projektu "Przedsiębiorczość przepisem na 29 sukces" Działanie 6.2 PO KL Jednostki spoza sektora finansów publicznych konkursy w ramach 30 Działania 6.1 PO KL

119 Jednostki spoza sektora finansów publicznych konkursy w ramach 31 Działania 8.1 PO KL Jednostki spoza sektora finansów publicznych konkursy w ramach 32 Programu operacyjnego Wiedza i Edukacja (PO WER Oś I) DPS Garbary Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 34 zleconych do realizacji fundacjom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 35 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ogółem

120 Załącznik nr 7 do uchwały Nr / / Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego z dnia 201 r. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2015 rok L.p. Nazwa jednostki Dział Rozdział Plan Dochodów Wydatków 1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku 2. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku 4. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku OGÓŁEM

121 Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik nr 2 Uchwały Nr / /2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2014 roku Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok Białystok 2014

122 I Materiał informacyjny do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 rok 1. UWAGI OGÓLNE. Przy opracowaniu projektu budżetu na 2015 rok kierowano się następującymi założeniami i wskaźnikami: przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków za rok 2014; wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2015 rok: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,2 % składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadań własnych województwa oraz kwotach dotacji celowych budżetu środków europejskich ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 r. przyjęto do budżetu województwa zgodnie z informacją Wojewody Podlaskiego. Środki zaplanowane na finansowanie RPO oraz PO KL z uwzględnieniem podziału na wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na podstawie zawiadomienia Ministra Rozwoju Regionalnego i Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W budżecie województwa ujęto środki z budżetu państwa, natomiast środki europejskie uruchamiane są poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego. Łącznie planowane wydatki na ww. programy ujęte w części 34 Rozwój regionalny wynoszą tys. zł z tego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata tys. zł., Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata tys. zł., Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tys. zł. 2

123 2. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Dochody województwa podlaskiego na 2015 rok wg źródeł ich pochodzenia. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Struktura w % Dochody ogółem ,0 100,00 Dochody własne: ,0 18,76 - podatek dochod. od osób prawnych ,0 7,68 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,0 3,43 - pozostałe dochody ,0 7,65 Dotacje celowe z budżetu państwa ,0 63,98 - na zadania z zakresu administracji rządowej ,0 5,16 - na zadania własne ,0 2,49 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,0 56,32 - Pozostałe dotacje ,0 0,21 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst ,0 0,07 - z funduszy celowych ,0 0,14 - z innych źródeł Subwencja ogólna ,0 17,06 - część oświatowa ,0 2,42 - część wyrównawcza ,0 10,24 - część regionalna ,0 4,40 uzupełnienie subwencji ogólnej 3

124 Struktura dochodów na 2015 roku Dotacje celowe z budżetu państwa 64,0% Dochody własne 18,8% Pozostałe dotacje 0,2% Subwencja ogólna 17,% Dochody budżetu Województwa Podlaskiego planowane na 2015 r. wynoszą zł., z tego: dochody bieżące zł., tj. 50,61 % planowanych dochodów, dochody majątkowe zł, tj. 49,39 % planowanych dochodów Dochody własne Dochody własne w wysokości zł stanowią 18,76 % ogółu dochodów województwa. Dochody własne planowane na 2015 roku pozostałe dochody 40,8% podatek dochod. od osób prawnych 41,0% podatek dochodowy od osób fizycznych 18,3% 4

125 2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych Przewidywane wykonanie za 2014 r. Plan na 2015 r Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,75 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz zarejestrowanych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Przewidywane wykonanie za 2014 r. Plan na 2015 r Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w oparciu o analizę przewidywanego wykonania roku Pozostałe dochody Pozostałe dochody własne zaplanowano w kwocie zł stanowią 7,65 % ogółu dochodów województwa. Największy udział stanowią dochody pozyskiwane w kwocie zł przez Urząd Marszałkowski a w szczególności: Refundacja wydatków KSOW Planowany dochód w wysokości zł będą stanowić wpływy z różnych rozliczeń tj. dotyczących refundacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztów kwalifikowalnych poniesionych wydatków ze środków własnych województwa z lat na wdrażanie PROW Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim. Kalkulacji dochodów dokonano na podstawie złożonych wniosków o płatność w 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej PROW Należności i opłaty z tytułu przejmowania użytków rolnych na cele nierolnicze Dochody w wysokości zł planuje się uzyskać z wpływów z należności i opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych na cele nierolnicze od osób fizycznych i prawnych. Grzywny i inne kary pieniężne W związku z zawartą ugodą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna w Bydgoszczy zobowiązała się do zapłaty na rzecz Województwa Podlaskiego kwoty zł w 8 ratach w kwocie po zł każda, płatnych w następujących terminach: - do dnia 31 marca 2014 roku, 5

126 - do dnia 30 czerwca 2014 roku, - do dnia 30 września 2014 roku, - do dnia 31 grudnia 2014 roku, - do dnia 31 marca 2015 roku, - do dnia 30 czerwca 2015 roku, - do dnia 30 września 2015 roku, - do dnia 31 grudnia 2015 roku. W związku z powyższym planowany dochód w 2015 roku wynosi zł. Realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim Planowana kwota dochodu w wysokości zł stanowić będzie zwrot z urzędu skarbowego poniesionej kwoty podatku VAT, będącej wydatkiem niekwalifikowanym w ramach projektu SSPW na rok 2015 oraz zwrot opłat za umieszczenie infrastruktury w pasach drogowych od Wykonawców sieci (oszacowany na kwotę ,00 zł). Dochody związane z projektem SSPW na rok 2015 przewidziano na kwotę ,00 PLN. Kwota powyższa wynika z harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowiącego załącznik nr 5 oraz z harmonogramu przekazywania dofinansowania, stanowiącego załącznik nr 6 do Umową nr POPW /10-00 z dnia roku pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Samorządem Województwa Podlaskiego (Województwem Podlaskim), w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, oś priorytetowa II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego, działanie II.1, które aktualizowane były r. Dochody bedą pochodziły w ze środków EFRR oraz dotacji celowej budżetu państwa, zgodnie z montażem finansowym Projektu SSPW. Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym Źródłem dochodów w planowanej kwocie zł będą opłaty za wydanie, przedłużenie bądź zmianę zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób, udzielanych przedsiębiorcom działającym w krajowym transporcie drogowym. Zezwolenia są wydawane i zmieniane na wniosek przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy osób (przewoźników), na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w formie decyzji administracyjnych. Urząd nie ma możliwości oszacowania ile takich wniosków w danym roku kalendarzowym wpłynie. Wpływy związane z wpisem do ewidencji egzaminatorów Zaplanowana na 2015 rok kwota 500 zł dotyczy wpływów związanych z wpisu do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa. W świetle przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600 j.t.) Marszałek Województwa Podlaskiego prowadzi ewidencję egzaminatorów. Działając na podstawie art. 58 ust. 2 pkt.1 oraz art. 5 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatora (Dz. U. z 2014 r. poz. 974), Marszałek wpisuje do ewidencji w drodze decyzji administracyjnej po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 zł, osobę spełniającą wymagania o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-9 ww. ustawy. Tutejszy urząd, zatem nie ma możliwości oszacowania ile takich wpisów w danym roku kalendarzowym wpłynie a co z tego wynika jaki będzie dochód w ramach przedmiotowego zadania. Gospodarowanie nieruchomościami Dochody w kwocie zł zostały zaplanowane na podstawie dokumentów określających wysokość opłat za trwały zarząd nieruchomości, za użytkowanie wieczyste, opłat wynikających z umów najmu i dzierżawy. Sprzedaż materiałów i usług Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wpływy z usług i odpłatnego udostępniania map oraz materiałów będących w zasobie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 2015 roku zaplanowano w kwocie zł. Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa sprzedaży usług i materiałów będących w zasobie WODGiK, dlatego też zaplanowana kwota dochodu na 2015 rok jest niższa od planu dochodów na 2014 roku o zł. Dochody z tytułu najmu pomieszczeń UMWP Planowany dochód w wysokości zł uzyskany będzie z tytułu umowy bezpłatnego użyczenia pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku dla Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku. 6

127 Wpływy dotyczyć będą zwrotu kosztów w zakresie m.in. energii cieplnej, elektrycznej, wody, ochrony oraz kosztów utrzymania części wspólnych. Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Litwa Zadanie realizowane jest na podstawie Porozumienia o współpracy w procesie wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa w Województwie Podlaskim i zostało zawarte dn r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Podlaskim. Wydatki związane z realizacją zadania są refundowane ze środków Pomocy Technicznej Programu (85% EFRR) oraz ze środków rezerwy celowej budżetu państwa (15%). Zatem plan dochodów może być szacowany w oparciu o przewidywany koszt realizacji zadań wynikających z w/w Porozumienia oraz dokumentów Programu. W 2015 roku planowany dochód wyniesie zł. Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18% Zaplanowano dochód w wysokości zł. Dochód uzależniony będzie od wielkości obrotów w poszczególnych przedsiębiorstwach. Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa Podlaskiego, do zapłacenia w 2015 r. wynoszą łącznie ,61 zł. Odsetki od pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej przez Samorząd Województwa: 1) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku kwota odsetek ,31 zł 2) Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży kwota odsetek 818,69 zł 3) Szpital Wojewódzki im. dr. L. Rydygiera w Suwałkach kwota odsetek ,06 zł 4) SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. St. Deresza w Choroszczy kwota odsetek 5.561,55 zł. Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych w zakresie gospodarowania odpadami Do oszacowania wielkość wpływów w wysokości 800 zł przyjęto następujące założenia: wysokość kar przyjęto na podstawie art. 79c ustawy o odpadach, w zależności od rodzaju naruszenia obowiązków, wysokości kar rozłożonych na raty z terminami płatności w 2015 r., 20% wysokości wymierzonych kar pozostaje w budżecie województwa z przeznaczeniem na koszty egzekucji ustalonej należnej kary oraz koszty weryfikacji ustalenia jej wysokości. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej Planowane dochody w wysokości zł pochodzić będą z 10% wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Środki pochodzące z tych dochodów zostaną przeznaczone na: - tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska, - zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska, - pokrycie kosztów egzekucji należności z tytułu opłaty produktowej, - obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej Planowane dochody w wysokości zł pochodzić będą z 2 % wpływów z tytułu opłaty produktowej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Kalkulacji dochodów na 2015 r. dokonano w oparciu o przewidywane ich wykonanie w 2014 r. Wpływy z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 7

128 Zaplanowany dochód w wysokości 100 zł pochodzić będzie z opłat za wyszukanie informacji, a także jej przekształcenie w formę wskazaną we wniosku, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie. Wysokość opłat określa się na podstawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215, poz. 1415). Informacje udostępnia się na wniosek zainteresowanych podmiotów. Rozliczenie dotacji z lat ubiegłych Dochód stanowić będzie zwrot przez Fundację Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych w Białymstoku należności budżetowej z tytułu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji przyznanej w 2010 r. Należność w łącznej wysokości ,07 zł rozłożona została decyzją Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. (znak: DIS-V ) na 31 rat. W 2015 r. planowane wpływy z tego tytułu wynoszą: zł (dwanaście rat po 430 zł.). Pozostałe dochody zaplanowane w jednostkach budżetowych: zł - 5% z dochodów budżetu państwa uzyskanych przy realizacji zadań zleconych; zł do pozyskania przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich z tytułu opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz ze sprzedaży przeznaczonych do wycinki drzew, odsetek bankowych i różnych dochodów; zł do pozyskania przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku z tytułu odsetek zł do pozyskania przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z najmu i dzierżawy oraz odsetek; zł do pozyskania z usług przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku zł do pozyskania przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu odsetek bankowych i wpływu z różnych dochodów; zł do pozyskania przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego z tytułu odsetek i różnych dochodów zł do pozyskania przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z tytułu wpływów ze sprzedaży wydawnictw multimedialnych, map folderów, znaczków, pocztówek, zł do pozyskania przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu usług oraz najmu i dzierżawy, zł do pozyskania przez Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z tytułu wpływu z usług i ze sprzedaży wyrobów, zł do pozyskania przez jednostki oświatowe pochodzące głównie z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i doskonalenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych; zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym województwa; 2.2. Dotacje Dotacje udzielone województwu w kwocie zł stanowiły 64,18% zrealizowanych dochodów, z tego: 1. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi zł, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zł tj. 5,16 % ogółu dochodów w tym: a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zł prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa zł, melioracji wodnych zł, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zł., 8

129 szkody wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną zł., krajowych pasażerskich przewozów autobusowych zł, dystrybucja zaświadczeń ADR zł, prac geologicznych zł, prac geodezyjnych i kartograficznych zł, administracji publicznej zł tym: usługi turystyczne zł, komisji egzaminacyjnych ds. sprawdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami zł., składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolnowychowawczych zł, zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego zł, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł, ośrodki adopcyjno- opiekuńcze zł. b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zł, na budowę urządzeń melioracji wodnych c) na współfinansowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków Unii Europejskiej zł., w tym: - na melioracje wodne zł., - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich zł., d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami z budżetu środków europejskich zł. 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa zł tj. 0,50 % ogółu dochodów w tym: administracja publiczna zł, domy pomocy społecznej zł, parki krajobrazowe zł 4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich zł tj. 0,13 % 5. dotacje otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej zł tj.27,82 % ogółu dochodów w tym: zł realizacja projektu "Trasy rowerowe w Województwie Podlaskim" zł realizacja projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim 6. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zł. tj.10,10 % ogółu dochodów, w tym: a. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zł b. pozostałe wydatki w ramach RPO WP zł c. pomoc techniczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zł d. projekty realizowane w ramach pomocy technicznej PO KL zł e. pozostałe wydatki w ramach PO KL zł 7. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych dla samorządu województwa zł., tj.18,27 % ogółu dochodów. 8. dotacje otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację bieżących zadań własnych zł tj.0,04% 9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zł. tj. 0,06 % ogółu dochodów. 10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie inwestycji drogowych) zł 11. dotacje otrzymane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zł tj. 0,09 % ogółu dochodów 9

130 Planowane dotacje dla województwa podlaskiego na 2015 roku dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej; 8,1% dotacje na zadania własne; 3,9% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich; 88,0% 2.3. SUBWENCJE Subwencja ogólna zaplanowana została zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/786/2014 z 13 października 2014 r. Planowane na 2015 r. poszczególne kwoty subwencji ogólnej ujęto do budżetu województwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. jest niższa od subwencji roku bieżącego o kwotę zł. w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zmniejszenie część regionalna subwencji ogólnej zastąpiono dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi w kwocie zł. Na etapie planowania nie uwzględniono uzupełnienia rezerwy ogólnej na inwestycje na drogach wojewódzkich (w roku bieżącym kwota zł). Zwiększeniu uległa część oświatowa o kwotę zł, regionalna o kwotę zł., i część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę zł Lp Subwencja ogólna Przewidywane wykonanie za 2014 rok Plan na 2015 rok % (4;3) 1 część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 94,66 2 część regionalna subwencji ogólnej , ,00 69,34 3 część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 77,70 Razem , ,00 77,26 Subwencja ogólna stanowi 17,06 % zrealizowanych dochodów. 10

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. UCHWAŁA Nr 64/780/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2012 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr XXXII/284/2016 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2017. Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c oraz lit.

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok

Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/619/2013 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2013 r. Wielkości dochodów przyjętych do Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok Dochody razem 1 497 374 340,60 Dochody

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok

Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Tabela Nr 1 do Uchwały nr 59/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 maja 2016 roku Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 28 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 marca 2017 r. Poz. 750 UCHWAŁA NR 175/2366/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r.

Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. Uchwała Nr 1271/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2016 Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK GMINA KRYNICA-ZDRÓJ S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y K R Y N I C A Z D R Ó J ZA 2013 ROK Krynica-Zdrój marzec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES 1.01.2013

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK

BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa z dnia 9 listopada 2016 r. PROJEKT BUDŻET WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ROK 2017 Toruń, 9 listopada 2016 roku Druk Nr 124/16 Projekt Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie

Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 Województwa Lubuskiego Nr 92. 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia dział 801 - Oświata i wychowanie Dziennik Urzędowy - 6328 - poz. 1391 1 2 dział 758 - Różne rozliczenia 4.082.194zł dział 801 - Oświata i wychowanie 152.915zł dział 803 - Szkolnictwo wyższe 245.566zł dział 851 - Ochrona zdrowia 1.171.300zł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku

Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Dochody Budżetu Województwa Wielkopolskiego - szczegółowe zestawienie realizacji dochodów w 2005 roku Załącznik nr 1a Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2005 rok po zmianach Wykonanie za 2005 rok

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXI-224/2012 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2013 r. UCHWAŁA NR XXI-224/212 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 213 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 443 UCHWAŁA NR V/16/15 RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Śmigiel na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie:

1. Przyjąć informację z realizacji budżetu miasta za I półrocze 2014 r. zgodnie: ZARZĄDZENIE NR 543/14 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji z realizacji budżetu miasta za I r. Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo