ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI STRONA Tabela - wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 3 Tabela wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 27 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 42 wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 43 wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 47 wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 50 wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 52 Tabela wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. 54 Tabela wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 56 Tabela zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 Tabela zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 66 Tabela zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 70 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok 81 II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych 83 III. IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 89 Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 105 V. planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 202 VI. Wynik budżetu za 2014 roku i stan zadłużenia 203 VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich 204 VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2014 roku 238

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE ,35 90,9% 105,9% DOTACJE Z BUDETU PASTWA ,98 90,6% 107,6% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,59 88,0% 114,0% DOCHODY BIECE ,71 96,0% 104,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,20 92,9% 87,6% Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 236,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 236,8% Melioracje wodne ,00 100,0% 94,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 94,9% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,94 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2218 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,36 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2219 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,58 79,9% 73,9% Pozostaa dziaalno ,26 100,0% 149,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,26 100,0% 149,7% 600 TRANSPORT I!CZNO ,78 97,8% 115,6% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,78 97,8% 115,3% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,78 97,8% 115,3% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% x 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,00 100,0% 117,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 142,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 142,9% 3

4 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne DOTACJE ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 98,1% Urzdy wojewódzkie ,00 100,0% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 98,1% URZDY NACZELNYCH ORGANÓW W!ADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA ,05 87,7% x Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,05 87,7% x 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji ,05 87,7% x 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 100,0% Pozostae wydatki obronne ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,76 61,5% x Szkoy podstawowe ,76 61,5% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,76 61,5% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,73 95,7% 93,5% Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych ,00 90,9% 58,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 90,9% 58,8% Pozostaa dziaalno ,73 95,9% 95,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,73 95,9% 95,9% 852 POMOC SPO!ECZNA ,63 99,8% 101,9% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,51 99,9% 100,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,51 99,9% 100,5% Orodki adopcyjne ,12 99,8% 104,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,12 99,8% 104,7% 4

5 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) GOSPODARKA KOMUNALNA DOTACJE I OCHRONA RODOWISKA ,56 94,9% 336,0% Wpywy i wydatki zwizane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,56 94,9% 450,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,56 94,9% 450,8% DOCHODY MAJTKOWE ,88 78,5% 130,9% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,88 78,5% 130,9% Melioracje wodne ,41 73,9% 200,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,86 65,6% 102,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 samorzd województwa ,64 77,1% 332,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,91 80,7% 310,8% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,47 100,0% 59,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,47 100,0% 59,7% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% DOTACJE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA W!ASNE ,39 93,7% 101,1% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIA!EM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,82 93,0% 91,6% DOCHODY BIECE ,09 93,4% 86,0% 050 RYBO!ÓWSTWO I RYBACTWO ,89 74,0% 99,2% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,89 74,0% 99,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2008 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,95 73,6% 98,7% 5

6 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich 2009 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 73,4% 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2000 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,72 89,6% 114,6% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,31 76,2% 299,1% Rozwój przedsibiorczoci ,31 76,2% 299,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,31 76,2% 299,1% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 93,3% 92,7% Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej ,49 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,67 88,9% 75,5% Urzdy marszakowskie ,28 94,5% 98,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 94,7% 98,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,8% 75,9% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,46 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 90,9% 105,5% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,41 92,3% 79,8% Regionalne Programy Operacyjne ,39 94,9% 55,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,38 94,9% 55,7% 6

7 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,01 1,0% 0,0% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,02 91,6% 90,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 91,6% 90,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,25 99,3% 104,2% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,25 99,3% 104,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,25 99,3% 104,2% DOCHODY MAJTKOWE ,73 92,3% 106,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,02 100,0% x Urzdy marszakowskie ,02 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 100,0% x 758 RÓNE ROZLICZENIA ,71 92,2% 105,1% Regionalne Programy Operacyjne ,07 92,2% 105,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,85 100,0% 13,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 92,2% 105,5% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,64 99,5% 30,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 99,5% 30,7% POZOSTA!E DOTACJE NA ZADANIA W!ASNE ,57 96,7% 171,3% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% 7

8 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE DOTACJE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJTKOWE ,57 96,6% 176,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,57 96,6% 176,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,57 92,4% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,57 92,4% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,00 100,0% 57,8% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 57,8% 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ,00 100,0% 20,1% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% 20,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% 20,1% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 106,7% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 39,6% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umów) midzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% 8

9 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE Z TYTU!U POMOCY DOTACJE FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZDU ,86 84,7% 41,1% TERYTORIALNEGO DOCHODY UDZIELANYCH BIECE NA ZADANIA W!ASNE ,55 100,0% 158,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,55 100,0% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na ,55 100,0% 0,0% 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,55 100,0% 0,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 0,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 0,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 66,7% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 66,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 66,7% DOCHODY MAJTKOWE ,31 79,7% 31,6% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 55,7% 336,0% Melioracje wodne ,00 55,7% 336,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 55,7% 336,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,27 97,5% 24,2% Drogi publiczne wojewódzkie ,27 97,5% 24,2% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej pomidzy j.s.t na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 93,9% 9,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6309 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,99 100,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,04 91,6% 8,8% Szpitale ogólne ,04 91,6% 8,8% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,04 91,6% 8,8% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,11 100,0% 109,4% DOCHODY BIECE ,11 100,0% 109,4% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,11 100,0% 112,1% Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ,11 100,0% 112,1% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie pomidzy j.s.t ,11 100,0% 105,6% 9

10 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu DOTACJE na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie pomidzy j.s.t ,00 100,0% 135,4% Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 100,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,40 99,4% 99,6% DOCHODY BIECE ,40 99,3% 121,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 125,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 125,3% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,00 100,0% 125,3% 851 OCHRONA ZDROWIA ,60 96,8% 42,1% Pozostaa dziaalno ,60 96,8% 42,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,60 96,8% 42,1% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,80 93,4% 99,0% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,80 93,4% 99,0% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,80 93,4% 99,0% DOCHODY MAJTKOWE ,00 100,0% 32,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 32,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 32,3% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% 32,3% SUBWENCJE ,00 100,0% 103,0% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 104,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,00 100,0% 104,3% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 85,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 85,0% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 100,6% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 100,6% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 122,1% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 122,1% 10

11 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY DOTACJE W!ASNE ,11 95,4% 98,0% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,24 99,5% 105,8% DOCHODY BIECE ,67 99,1% 99,5% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,71 97,0% 35,6% Rozwój przedsibiorczoci ,87 92,1% 183,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,66 91,9% 186,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,21 100,0% 127,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,56 99,3% 26,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,56 99,3% 26,2% Pozostaa dziaalno ,28 100,0% 26,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,28 100,0% 26,1% 630 TURYSTYKA ,53 97,0% 231,2% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,53 97,0% 231,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,37 96,8% 242,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,16 100,9% 118,4% 720 INFORMATYKA ,73 100,0% x Pozostaa dziaalno ,73 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,73 100,0% x 8538 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,05 98,4% 242,9% Urzdy marszakowskie ,53 100,0% 101,5% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,53 100,0% 101,5% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,92 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,92 90,9% 105,5% 11

12 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Pozostaa dziaalno DOTACJE ,60 101,4% 2957,3% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w 2007 ramach rodków europejskich ,25 101,4% x rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,35 100,0% 131,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,47 100,0% 242,7% Pozostaa dziaalno ,47 100,0% 242,7% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,47 100,0% 242,7% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,18 99,9% 185,7% Pozostaa dziaalno ,18 99,9% 185,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,18 99,9% 185,7% DOCHODY MAJTKOWE ,57 100,0% 114,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 x 0,0% Melioracje wodne ,00 x 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,64 100,0% 59,6% Rozwój przedsibiorczoci ,64 100,0% 59,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 59,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,29 100,0% 116,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,29 100,0% 116,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,29 100,0% 116,7% 720 INFORMATYKA ,50 100,0% x Pozostaa dziaalno ,50 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 100,0% x 12

13 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) ADMINISTRACJA DOTACJE PUBLICZNA ,7% x Urzdy marszakowskie ,00 x x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x x Pozostaa dziaalno ,7% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 42,7% x 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,64 100,0% 5,2% Pozostaa dziaalno ,64 100,0% 5,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 5,2% POZOSTA!E DOCHODY W!ASNE ,87 92,1% 92,0% DOCHODY BIECE ,88 91,6% 87,4% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,49 91,6% 74,9% Zarzdy melioracji i urzdze wodnych ,91 99,1% 16,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 98,4% 98,6% 0830 Wpywy z usug ,07 109,1% 101,7% 0920 Pozostae odsetki ,78 109,9% 88,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,37 107,0% 46,8% rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 96,9% x Melioracje wodne ,18 99,7% 4144,1% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,21 100,0% x 0920 Pozostae odsetki ,97 100,0% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 100,0% x Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych 2360 zada zleconych ustawami ,00 85,9% 74,4% 13

14 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wyczenie z produkcji gruntów DOTACJE rolnych ,40 90,8% 83,5% 0690 wpywy z rónych opat ,94 90,3% 82,6% 0920 Pozostae odsetki ,46 111,6% 125,2% Pozostaa dziaalno ,00 104,9% 108,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 104,9% 108,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,21 88,9% 56,8% Rozwój przedsibiorczoci ,24 86,7% 91,6% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,65 100,0% x 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,24 x x 0920 Pozostae odsetki ,29 100,3% 42995,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,90 99,8% 0,2% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0908 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,02 70,7% 137,1% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 70,9% 137,1% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,22 90,3% 268,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,32 90,3% 268,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,97 89,1% 55,3% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,24 98,3% 783,9% 0929 Pozostae odsetki ,00 100,0% 17,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 103,3% 21,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 100,0% 987,4% 14

15 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wpywy ze zwrotów dotacji oraz DOTACJE patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,06 100,0% 19,2% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,14 92,0% 91,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2707 województw, pozyskane z innych róde ,80 86,7% 48,4% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2709 województw, pozyskane z innych róde ,43 86,7% 48,4% 600 TRANSPORT I!CZNO ,49 105,0% 53,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,35 166,3% 342,3% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,35 166,3% 342,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,28 38,6% 89,1% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 17,2% 318,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,28 100,2% 65,8% Drogi publiczne wojewódzkie ,36 103,6% 51,4% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych ,21 125,0% 85,8% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,51 124,5% 211,5% 0690 Wpywy z rónych opat ,22 101,1% 113,7% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 77,0% 69,7% 0830 Wpywy z usug ,00 110,8% x 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat ,59 164,4% 110,4% 0920 Pozostae odsetki ,72 127,9% 2928,0% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,63 107,6% 4,1% Pozostaa dziaalno ,50 102,8% x Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,50 102,8% x 15

16 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE TURYSTYKA ,69 99,4% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,69 99,4% x 0920 Pozostae odsetki ,69 99,4% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,21 101,5% 90,1% Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,21 101,5% 90,1% 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,43 100,0% 107,5% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 103,7% 75,8% 0920 Pozostae odsetki ,40 100,4% 33,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,30 113,9% 68,7% 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,50 72,5% 85,2% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,50 72,5% 85,2% 0830 Wpywy z usug ,30 63,4% 60,8% 0690 wpywy z rónych opat ,20 133,8% x 0920 Pozostae odsetki ,00 0,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,92 106,5% 210,6% Urzdy wojewódzkie ,02 99,7% 36,2% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,02 99,7% 36,2% Urzdy marszakowskie ,16 103,0% 211,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,25 99,7% 276,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 105,5% 176,7% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,97 116,4% 86,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,07 101,0% 1769,9% 0978 Wpywy z rónych dochodów ,52 99,6% 1762,7% 0979 Wpywy z rónych dochodów ,93 99,4% 27325,0% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% x Pozostaa dziaalno ,74 153,9% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,74 153,9% x 16

17 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH DOTACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ,22 91,1% 87,6% Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 87,0% 22,0% 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 87,0% 22,0% Udziay województw w podatkach stanowicych dochód bud etu pastwa ,22 91,1% 88,0% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 99,3% 108,3% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,22 88,4% 82,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,83 106,5% 146,9% Ró ne rozliczenia ,83 106,5% 146,9% 0920 Pozostae odsetki ,83 106,5% 166,8% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,55 116,0% 99,6% Licea profilowane ,34 219,1% 218,5% 0690 wpywy z rónych opat ,84 47,8% 57,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 770,5% 380,7% 0970 wpywy z rónych dochodów ,00 29,0% 50,4% Szkoy zawodowe ,13 112,0% 57,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,56 104,8% 197,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 101,1% 65,6% 0830 Wpywy z usug ,00 100,0% 12,4% 0970 wpywy z rónych dochodów ,07 168,0% 54,5% Zakady ksztacenia nauczycieli ,68 104,7% 51,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,51 103,9% 38,6% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 132,4% 65,9% 0920 Pozostae odsetki ,50 102,1% 69,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,67 101,2% 246,0% 17

18 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Doksztacanie i doskonalenie DOTACJE nauczycieli ,25 117,0% 110,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 x 75,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77 98,1% 90,4% 0830 Wpywy z usug ,56 123,2% 113,4% 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobów ,00 0,0% x 0920 Pozostae odsetki ,87 x 932,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,05 103,1% 115,9% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2700 województw, pozyskane z innych róde ,00 100,0% 102,9% Biblioteki pedagogiczne ,15 114,1% 80,3% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,0% 0,0% 0830 Wpywy z usug ,75 98,5% 73,3% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,40 126,8% 84,9% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 x 0,0% Programy polityki zdrowotnej ,00 x 20,0% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 x 20,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,78 122,6% 11,3% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,63 x 106,9% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,63 x 106,9% Regionalne Orodki Polityki Spoecznej ,15 117,3% 10,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,15 117,3% 10,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,63 97,4% 116,8% Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych ,43 100,5% 96,6% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,43 100,5% 96,6% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,89 108,1% 269,3% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 109,1% 102,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,54 108,1% 544,2% 18