ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI STRONA Tabela - wykonanie planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 3 Tabela wykonanie planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku (z wykresami) 27 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 42 wykonanie planu dochodów zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 43 wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej w 2014 roku 47 wykonanie planu dochodów zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 50 wykonanie planu wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku 52 Tabela wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 roku i wydatków na realizację zadań ujętych w wojewódzkim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkim programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 r. 54 Tabela wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 56 Tabela zmiany w planie wydatków na projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 63 Tabela zmiany w planie dochodów i przychodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 66 Tabela zmiany w planie wydatków i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 70 CZĘŚĆ OPISOWA I. Zmiany w planie budżetu Województwa Opolskiego na 2014 rok 81 II. Syntetyczne przedstawienie podstawowych wielkości budżetowych 83 III. IV. Szczegółowe omówienie wykonania planu dochodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 89 Szczegółowe omówienie wykonania planu wydatków budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 105 V. planu przychodów i rozchodów budżetu Województwa Opolskiego w 2014 roku 202 VI. Wynik budżetu za 2014 roku i stan zadłużenia 203 VII. Realizacja planu wydatków programów i przedsięwzięć wieloletnich 204 VIII. Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków europejskich w 2014 roku 238

3 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 ROKU Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE ,35 90,9% 105,9% DOTACJE Z BUDETU PASTWA ,98 90,6% 107,6% DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,59 88,0% 114,0% DOCHODY BIECE ,71 96,0% 104,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,20 92,9% 87,6% Prace geodezyjno - urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,0% 236,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 236,8% Melioracje wodne ,00 100,0% 94,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 94,9% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,94 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2218 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,36 79,9% 73,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2219 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,58 79,9% 73,9% Pozostaa dziaalno ,26 100,0% 149,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,26 100,0% 149,7% 600 TRANSPORT I!CZNO ,78 97,8% 115,6% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,78 97,8% 115,3% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,78 97,8% 115,3% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% x 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,00 100,0% 117,2% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,0% 142,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 142,9% 3

4 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Opracowania geodezyjne i kartograficzne DOTACJE ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100,0% 98,1% Urzdy wojewódzkie ,00 100,0% 98,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 98,1% URZDY NACZELNYCH ORGANÓW W!ADZY PASTWOWEJ, KONTROLI I 751 OCHRONY PRAWA ORAZ SDOWNICTWA ,05 87,7% x Wybory dorad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,05 87,7% x 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji ,05 87,7% x 752 OBRONA NARODOWA ,00 100,0% 100,0% Pozostae wydatki obronne ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 100,0% 100,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,76 61,5% x Szkoy podstawowe ,76 61,5% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,76 61,5% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,73 95,7% 93,5% Skadki na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych ,00 90,9% 58,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,00 90,9% 58,8% Pozostaa dziaalno ,73 95,9% 95,9% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,73 95,9% 95,9% 852 POMOC SPO!ECZNA ,63 99,8% 101,9% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,51 99,9% 100,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,51 99,9% 100,5% Orodki adopcyjne ,12 99,8% 104,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,12 99,8% 104,7% 4

5 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) GOSPODARKA KOMUNALNA DOTACJE I OCHRONA RODOWISKA ,56 94,9% 336,0% Wpywy i wydatki zwizane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów ,56 94,9% 450,8% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji 2210 rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzd województwa ,56 94,9% 450,8% DOCHODY MAJTKOWE ,88 78,5% 130,9% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,88 78,5% 130,9% Melioracje wodne ,41 73,9% 200,5% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,86 65,6% 102,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6517 samorzd województwa ,64 77,1% 332,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,91 80,7% 310,8% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,47 100,0% 59,7% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6510 samorzd województwa ,47 100,0% 59,7% Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6518 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 6519 samorzd województwa ,00 21,5% 95,6% DOTACJE Z BUDETU PASTWA NA ZADANIA W!ASNE ,39 93,7% 101,1% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIA!EM RODKÓW Z BUDZETU UNII ,82 93,0% 91,6% DOCHODY BIECE ,09 93,4% 86,0% 050 RYBO!ÓWSTWO I RYBACTWO ,89 74,0% 99,2% Program Operacyjny Zrównowa ony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich ,89 74,0% 99,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2008 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,95 73,6% 98,7% 5

6 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich 2009 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 73,4% 98,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich 2000 oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,72 89,6% 114,6% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,31 76,2% 299,1% Rozwój przedsibiorczoci ,31 76,2% 299,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,31 76,2% 299,1% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,23 93,3% 92,7% Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej ,49 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,9% 75,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,67 88,9% 75,5% Urzdy marszakowskie ,28 94,5% 98,1% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 94,7% 98,8% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,82 88,8% 75,9% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,46 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,46 90,9% 105,5% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,41 92,3% 79,8% Regionalne Programy Operacyjne ,39 94,9% 55,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,38 94,9% 55,7% 6

7 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe w ramach programów DOTACJE finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,01 1,0% 0,0% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,02 91,6% 90,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2009 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 91,6% 90,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,25 99,3% 104,2% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,25 99,3% 104,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2008 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,25 99,3% 104,2% DOCHODY MAJTKOWE ,73 92,3% 106,4% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,02 100,0% x Urzdy marszakowskie ,02 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,02 100,0% x 758 RÓNE ROZLICZENIA ,71 92,2% 105,1% Regionalne Programy Operacyjne ,07 92,2% 105,4% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6208 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,85 100,0% 13,3% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,22 92,2% 105,5% Program Operacyjny Kapita Ludzki ,64 99,5% 30,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6209 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 99,5% 30,7% POZOSTA!E DOTACJE NA ZADANIA W!ASNE ,57 96,7% 171,3% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 100,0% Zadania w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% 7

8 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) OGRODY BOTANICZNE DOTACJE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 100,0% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj biecych zada wasnych 2230 samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% DOCHODY MAJTKOWE ,57 96,6% 176,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,57 96,6% 176,0% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,00 100,0% 100,0% Usuwanie skutków klsk ywioowych ,57 92,4% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów 6530 inwestycyjnych wasnych samorzdu województwa ,57 92,4% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZDOWEJ ,00 100,0% 57,8% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 57,8% 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA ,00 100,0% 20,1% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% 20,1% Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% 20,1% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% - Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% POMOC SPO!ECZNA ,00 100,0% 106,7% Pozostaa dziaalno ,00 100,0% x Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez 2220 samorzad województwa na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,00 100,0% x DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIE Z JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,00 100,0% 39,6% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 100,0% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,00 100,0% 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 100,0% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie (umów) midzy j.s.t ,00 100,0% 100,0% 8

9 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE Z TYTU!U POMOCY DOTACJE FINANSOWEJ JEDNOSEK SAMORZDU ,86 84,7% 41,1% TERYTORIALNEGO DOCHODY UDZIELANYCH BIECE NA ZADANIA W!ASNE ,55 100,0% 158,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,55 100,0% 0,0% Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na ,55 100,0% 0,0% 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,55 100,0% 0,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,00 100,0% 0,0% Biblioteki pedagogiczne ,00 100,0% 0,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 0,0% OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 925 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY ,00 100,0% 66,7% Parki krajobrazowe ,00 100,0% 66,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 2710 dofinansowanie wasnych zada biecych ,00 100,0% 66,7% DOCHODY MAJTKOWE ,31 79,7% 31,6% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 55,7% 336,0% Melioracje wodne ,00 55,7% 336,0% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 55,7% 336,0% 600 TRANSPORT I!CZNO ,27 97,5% 24,2% Drogi publiczne wojewódzkie ,27 97,5% 24,2% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej pomidzy j.s.t na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,28 93,9% 9,7% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6309 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,99 100,0% x 851 OCHRONA ZDROWIA ,04 91,6% 8,8% Szpitale ogólne ,04 91,6% 8,8% Dotacja celowa otrzymana z tytuu pomocy finansowej udzielanej midzy j.s.t. na 6300 dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,04 91,6% 8,8% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE WSPÓLNIE Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO ,11 100,0% 109,4% DOCHODY BIECE ,11 100,0% 109,4% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,11 100,0% 112,1% Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli ,11 100,0% 112,1% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie 2310 porozumie pomidzy j.s.t ,11 100,0% 105,6% 9

10 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Dotacje celowe otrzymane z powiatu DOTACJE na zadania biece realizowane na podstawie 2320 porozumie pomidzy j.s.t ,00 100,0% 135,4% Dotacje celowe otrzymane od samorzdu województwa na zadania biece realizowane na 2330 podstawie porozumie (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 100,0% DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ,40 99,4% 99,6% DOCHODY BIECE ,40 99,3% 121,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 125,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 125,3% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,00 100,0% 125,3% 851 OCHRONA ZDROWIA ,60 96,8% 42,1% Pozostaa dziaalno ,60 96,8% 42,1% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,60 96,8% 42,1% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,80 93,4% 99,0% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,80 93,4% 99,0% Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek 2440 sektora finansów publicznych ,80 93,4% 99,0% DOCHODY MAJTKOWE ,00 100,0% 32,3% 600 TRANSPORT I!CZNO ,00 100,0% 32,3% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,00 100,0% 32,3% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 100,0% 32,3% SUBWENCJE ,00 100,0% 103,0% DOCHODY BIECE ,00 100,0% 104,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,00 100,0% 104,3% Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego ,00 100,0% 85,0% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 85,0% Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 100,6% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 100,6% Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw ,00 100,0% 122,1% 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 100,0% 122,1% 10

11 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY DOTACJE W!ASNE ,11 95,4% 98,0% RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ,24 99,5% 105,8% DOCHODY BIECE ,67 99,1% 99,5% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,71 97,0% 35,6% Rozwój przedsibiorczoci ,87 92,1% 183,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,66 91,9% 186,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,21 100,0% 127,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,56 99,3% 26,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,56 99,3% 26,2% Pozostaa dziaalno ,28 100,0% 26,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,28 100,0% 26,1% 630 TURYSTYKA ,53 97,0% 231,2% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,53 97,0% 231,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,37 96,8% 242,1% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,16 100,9% 118,4% 720 INFORMATYKA ,73 100,0% x Pozostaa dziaalno ,73 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,73 100,0% x 8538 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,05 98,4% 242,9% Urzdy marszakowskie ,53 100,0% 101,5% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,53 100,0% 101,5% Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,92 90,9% 105,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,92 90,9% 105,5% 11

12 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Pozostaa dziaalno DOTACJE ,60 101,4% 2957,3% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europjskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w 2007 ramach rodków europejskich ,25 101,4% x rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,35 100,0% 131,0% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,47 100,0% 242,7% Pozostaa dziaalno ,47 100,0% 242,7% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2708 województw, pozyskane z innych róde ,47 100,0% 242,7% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,18 99,9% 185,7% Pozostaa dziaalno ,18 99,9% 185,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 2007 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,18 99,9% 185,7% DOCHODY MAJTKOWE ,57 100,0% 114,7% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,00 x 0,0% Melioracje wodne ,00 x 0,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x 0,0% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,64 100,0% 59,6% Rozwój przedsibiorczoci ,64 100,0% 59,6% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 59,6% 600 TRANSPORT I!CZNO ,29 100,0% 116,7% Drogi publiczne wojewódzkie ,29 100,0% 116,7% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,29 100,0% 116,7% 720 INFORMATYKA ,50 100,0% x Pozostaa dziaalno ,50 100,0% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 100,0% x 12

13 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) ADMINISTRACJA DOTACJE PUBLICZNA ,7% x Urzdy marszakowskie ,00 x x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,00 x x Pozostaa dziaalno ,7% x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,50 42,7% x 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,64 100,0% 5,2% Pozostaa dziaalno ,64 100,0% 5,2% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziaem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6207 patnoci w ramach budetu rodków europejskich ,64 100,0% 5,2% POZOSTA!E DOCHODY W!ASNE ,87 92,1% 92,0% DOCHODY BIECE ,88 91,6% 87,4% 010 ROLNICTWO I!OWIECTWO ,49 91,6% 74,9% Zarzdy melioracji i urzdze wodnych ,91 99,1% 16,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,69 98,4% 98,6% 0830 Wpywy z usug ,07 109,1% 101,7% 0920 Pozostae odsetki ,78 109,9% 88,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,37 107,0% 46,8% rodki otrzymane od pozostaych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 96,9% x Melioracje wodne ,18 99,7% 4144,1% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,21 100,0% x 0920 Pozostae odsetki ,97 100,0% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 100,0% x Dochody j.s.t. zwiazane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych 2360 zada zleconych ustawami ,00 85,9% 74,4% 13

14 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wyczenie z produkcji gruntów DOTACJE rolnych ,40 90,8% 83,5% 0690 wpywy z rónych opat ,94 90,3% 82,6% 0920 Pozostae odsetki ,46 111,6% 125,2% Pozostaa dziaalno ,00 104,9% 108,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,00 104,9% 108,9% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYS!OWE ,21 88,9% 56,8% Rozwój przedsibiorczoci ,24 86,7% 91,6% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,65 100,0% x 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,24 x x 0920 Pozostae odsetki ,29 100,3% 42995,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,90 99,8% 0,2% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0908 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,02 70,7% 137,1% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 70,9% 137,1% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,22 90,3% 268,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,32 90,3% 268,5% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsibiorczoci ,97 89,1% 55,3% odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0909 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,24 98,3% 783,9% 0929 Pozostae odsetki ,00 100,0% 17,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 103,3% 21,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,60 100,0% 987,4% 14

15 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Wpywy ze zwrotów dotacji oraz DOTACJE patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,06 100,0% 19,2% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,14 92,0% 91,2% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2707 województw, pozyskane z innych róde ,80 86,7% 48,4% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2709 województw, pozyskane z innych róde ,43 86,7% 48,4% 600 TRANSPORT I!CZNO ,49 105,0% 53,1% Krajowe pasa erskie przewozy kolejowe ,35 166,3% 342,3% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,35 166,3% 342,3% Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe ,28 38,6% 89,1% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 17,2% 318,5% Wpywy ze zwrotów dotacji oraz patnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,28 100,2% 65,8% Drogi publiczne wojewódzkie ,36 103,6% 51,4% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od osób fizycznych ,21 125,0% 85,8% 0580 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,51 124,5% 211,5% 0690 Wpywy z rónych opat ,22 101,1% 113,7% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,48 77,0% 69,7% 0830 Wpywy z usug ,00 110,8% x 0910 Odsetki od nieterminowych wpat z tytuu podatków i opat ,59 164,4% 110,4% 0920 Pozostae odsetki ,72 127,9% 2928,0% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,63 107,6% 4,1% Pozostaa dziaalno ,50 102,8% x Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,50 102,8% x 15

16 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOTACJE TURYSTYKA ,69 99,4% x Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,69 99,4% x 0920 Pozostae odsetki ,69 99,4% x 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,21 101,5% 90,1% Gospodarka gruntami i nieruchomociami ,21 101,5% 90,1% 0470 Wpywy z opat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci ,43 100,0% 107,5% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,08 103,7% 75,8% 0920 Pozostae odsetki ,40 100,4% 33,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,30 113,9% 68,7% 710 DZIA!ALNO US!UGOWA ,50 72,5% 85,2% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,50 72,5% 85,2% 0830 Wpywy z usug ,30 63,4% 60,8% 0690 wpywy z rónych opat ,20 133,8% x 0920 Pozostae odsetki ,00 0,0% 0,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,92 106,5% 210,6% Urzdy wojewódzkie ,02 99,7% 36,2% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,02 99,7% 36,2% Urzdy marszakowskie ,16 103,0% 211,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,25 99,7% 276,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,42 105,5% 176,7% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,97 116,4% 86,4% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,07 101,0% 1769,9% 0978 Wpywy z rónych dochodów ,52 99,6% 1762,7% 0979 Wpywy z rónych dochodów ,93 99,4% 27325,0% 0589 Grzywny i inne kary pienine od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 100,0% x Pozostaa dziaalno ,74 153,9% x 0970 Wpywy z rónych dochodów ,74 153,9% x 16

17 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH DOTACJE OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJCYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ ,22 91,1% 87,6% Wpywy z innych opat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw ,00 87,0% 22,0% 0480 wpywy z opat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych ,00 87,0% 22,0% Udziay województw w podatkach stanowicych dochód bud etu pastwa ,22 91,1% 88,0% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 99,3% 108,3% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,22 88,4% 82,3% 758 RÓNE ROZLICZENIA ,83 106,5% 146,9% Ró ne rozliczenia ,83 106,5% 146,9% 0920 Pozostae odsetki ,83 106,5% 166,8% 801 OWIATA I WYCHOWANIE ,55 116,0% 99,6% Licea profilowane ,34 219,1% 218,5% 0690 wpywy z rónych opat ,84 47,8% 57,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 770,5% 380,7% 0970 wpywy z rónych dochodów ,00 29,0% 50,4% Szkoy zawodowe ,13 112,0% 57,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,56 104,8% 197,1% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,50 101,1% 65,6% 0830 Wpywy z usug ,00 100,0% 12,4% 0970 wpywy z rónych dochodów ,07 168,0% 54,5% Zakady ksztacenia nauczycieli ,68 104,7% 51,0% 0690 Wpywy z rónych opat ,51 103,9% 38,6% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 132,4% 65,9% 0920 Pozostae odsetki ,50 102,1% 69,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,67 101,2% 246,0% 17

18 Dzia Rozdzia Paragraf Wyszczególnienie 2013 r. Plan na 2014r. (przyjty 20 grudnia 2013r.) Plan po zmianach (stan na r.) 2014 r. % wykonania 2014 (kol.8/7) 2014/2013 (kol. 8/5) Doksztacanie i doskonalenie DOTACJE nauczycieli ,25 117,0% 110,6% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 x 75,0% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,77 98,1% 90,4% 0830 Wpywy z usug ,56 123,2% 113,4% 0840 Wpywy ze sprzeday wyrobów ,00 0,0% x 0920 Pozostae odsetki ,87 x 932,2% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,05 103,1% 115,9% rodki na finansowanie wasnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów 2700 województw, pozyskane z innych róde ,00 100,0% 102,9% Biblioteki pedagogiczne ,15 114,1% 80,3% Dochody z najmu i dzierawy skadników majtkowych Skarbu pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 0,0% 0,0% 0830 Wpywy z usug ,75 98,5% 73,3% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,40 126,8% 84,9% 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 x 0,0% Programy polityki zdrowotnej ,00 x 20,0% Odsetki od dotacji oraz patnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych 0900 nienalenie lub w nadmiernej wysokoci ,00 x 20,0% 852 POMOC SPO!ECZNA ,78 122,6% 11,3% wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoecznego ,63 x 106,9% Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu 2360 administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,63 x 106,9% Regionalne Orodki Polityki Spoecznej ,15 117,3% 10,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,15 117,3% 10,9% 853 POZOSTA!E ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO!ECZNEJ ,63 97,4% 116,8% Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepenosprawnych ,43 100,5% 96,6% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,43 100,5% 96,6% Wojewódzkie Urzdy Pracy ,89 108,1% 269,3% 0690 Wpywy z rónych opat ,00 109,1% 102,9% 0970 Wpywy z rónych dochodów ,54 108,1% 544,2% 18

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały nr Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia. Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dochody budżetu Województwa Lubuskiego na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 925 500,00 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 1 700 750,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/1537/2016

UCHWAŁA NR 126/1537/2016 UCHWAŁA NR 126/1537/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 31 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 228/15 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA Nr 267/3864/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu budżetu województwa podlaskiego na 2015 rok. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 109/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Racibórz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWALA NR 99/1171/12 ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj^cia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Wojewodztwa Lubuskiego za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r.

ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. ZARZ1\DZENIE Nrl! 113 MARSZALKA WOJEWOnZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO z dni,14stycznia 2013 r. w sprawie planu finansowego Urz~du Marszalkowskiego na 2013 rok Na podstawie art.43, ust.1 ustawy Z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Projekt BudŜetu Województwa Lubelskiego na 2011 rok ZESTAWIENIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.. Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia grudnia 2010 r. w złotych Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 316 UCHWAŁA Nr 246/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00

Dochody majątkowe, w tym: 40 000,00 Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych samorządowi województwa w roku finansowanych z dotacji z budżetu państwa Załącznik do uchwały Nr XII/178/ Zarządu Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 2 Budżet Gminy Zgorzelec na 2014 rok w układzie klasyfikacji budżetowej 010 Rolnictwo i łowiectwo 234 000,00 01008 Melioracje wodne 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Załącznik nr 3 Informacja z wykonania dochodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2012 r. Plan Wykonanie Procent Dział Rozdział Paragraf Treść wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 1 169 109,00 1 138 004,70

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 r. Poz. 2788 UCHWAŁA NR XLVII/544/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lipca 2010 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A S E J M I K U W O J E W Ó D Z T W A W A R M I Ń S K O - M A Z U R S K I E G O : 1601

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 1899 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 31 marca 2015 r. z wykonania budżetu Gminy Miasta Świnoujście

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 3763 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wykonania budżetu miasta Racibórz za 2012r. Na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo