WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok Nr 10/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r ZARZĄDZENIE NR 9/07 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,26 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie za 2006 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2006 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 i 2, przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Gminy Bargłów Kościelny. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Kwieciński

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. DOCHODY ZA ROK 2006 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,28 100, ,72 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami ,02 100, LEŚNICTWO ,95 80, Gospodarka leśna ,95 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 80, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,22 32, Pozostała działalność ,22 32, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,22 32, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,64 102, Drogi publiczne gminne ,64 102, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,64 102, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,06 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 106, Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości ,32 99,97

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,74 107, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,79 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, ,00 118, Urzędy wojewódzkie ,79 98, Wpływy z różnych opłat ,07 75, Wpływy z różnych dochodów ,72 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej ,00 57, ,00 100, ,00 100, ,00 55, ,00 55, ,43 101,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 100, Podatek od nieruchomości ,70 100, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,00 87, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,53 101, Podatek od nieruchomości ,87 101, Podatek rolny ,36 99, Podatek leśny ,01 100, Podatek od środków transportowych ,00 79, Podatek od spadków i darowizn ,20 171, Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 134, Zaległości z podatków zniesionych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56 99, ,35 101, Wpływy z opłaty skarbowej ,10 104, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,25 100, Wpływy z różnych opłat ,00 93, Wpływy z różnych rozliczeń ,57 95, Wpływy z różnych opłat ,57 90, Wpływy z różnych dochodów ,00 106, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,28 103,12

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,28 60, RÓŻNE ROZLICZENIA ,01 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,01 91, Pozostałe odsetki ,01 91, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,24 96, Szkoły podstawowe ,24 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,57 61, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Pozostałe odsetki ,40 123, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,27 47, ,00 100, ,00 100, Gimnazja ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,00 97,95

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, OPIEKA SPOŁECZNA ,38 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 98, ,64 98, ,97 80, ,97 80, ,17 97, ,87 96, ,30 97, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Pozostałe odsetki ,00 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100, ,60 100, Wpływy z usług ,60 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,52 82, ,52 82, Wpływy z opłaty produktowej ,52 82,41 RAZEM: ,26 99,87

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. za rok 2006 w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,17 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,60 96, Zakup usług remontowych ,37 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,98 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,08 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,17 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Izby rolnicze ,94 96, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,94 96,07 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,61 99,54 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,00 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,69 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 94, Drogi publiczne powiatowe ,77 100, Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na ,77 100,00 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorial Drogi publiczne gminne ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 70, Zakup usług remontowych ,73 84, Zakup usług pozostałych ,27 60, Różne opłaty i składki ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,43 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,78 100,00 finans.progr.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,58 100,00 współfin.progr.real.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE Pozostała działalność ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 97,17

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Zakup materiałów i wyposażenia ,85 90, Zakup usług remontowych ,77 94, Zakup usług pozostałych ,26 78, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 37 37,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,60 0, Zakup usług pozostałych ,60 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,86 90, Urzędy wojewódzkie ,02 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 98, Składki na Fundusz Pracy ,88 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 82, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,06 71, Podróże służbowe krajowe ,76 80, Odpisy na ZFŚS ,50 99, Rady gmin ,28 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,56 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 83, Zakup usług pozostałych ,92 94, Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin ,88 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 86, Składki na Fundusz Pracy ,53 93, Wpłaty na PFRON ,63 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 88, Zakup energii ,19 88, Zakup usług remontowych ,40 2, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,60 95, Opłaty za usługi internetowe ,04 99, Podróże służbowe krajowe ,07 81, Różne opłaty i składki ,60 99, Odpisy na ZFŚS ,86 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,45 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,67 67,24 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,68 12, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,68 18,26

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 57,76 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,32 84,16 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100, Ochotnicze straże pożarne ,26 85, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 94, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Wpłaty na PFRON 86 85,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 88, Zakup energii ,95 91, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,81 25, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 79, Odpisy na ZFŚS ,75 99, Obrona cywilna ,23 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 70, Zakup usług pozostałych ,62 3, Podróże służbowe krajowe ,40 38, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ,58 89,41 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,58 89,41 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 25, Zakup usług pozostałych ,18 76,60

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,34 80, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,34 80,45 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz ,34 80,45 od krajowych pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE ,25 96, Szkoły podstawowe ,62 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej ,48 100,00 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,79 99,82 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 95, Składki na Fundusz Pracy ,37 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,01 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,78 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,43 99,99 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,55 99,98 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,85 99,98 książek 4260 Zakup energii ,84 82, Zakup usług remontowych ,49 97, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,53 81, Zakup usług pozostałych ,16 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty za usługi internetowe ,63 65, Podróże służbowe krajowe ,58 77, Różne opłaty i składki ,30 66, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Wydatki inwestycyjne jedn. budżet ,47 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,44 92, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz ,72 87,18

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,73 87,78 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 92, Składki na Fundusz Pracy ,88 88, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,84 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,74 99,99 książek 4260 Zakup energii ,06 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS ,00 100, Gimnazja ,64 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,55 99,16 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 96, Składki na Fundusz Pracy ,19 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,52 97,63 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,73 99,99 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,26 100,03 książek 4260 Zakup energii ,79 79, Zakup usług remontowych ,28 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,95 79, Zakup usług pozostałych ,42 100, Zakup usług pozostałych ,47 99, Opłaty za usługi internetowe ,72 88, Podróże służbowe krajowe ,50 76, Różne opłaty i składki ,70 83, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,03 93, Zakup usług pozostałych ,03 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 59, Zakup usług pozostałych ,00 51, Podróże służbowe krajowe ,52 70, Pozostała działalność ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 73, Odpisy na ZFŚS ,00 100,00

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OCHRONA ZDROWIA ,75 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 84, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 42, Składki na Fundusz Pracy ,25 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ,29 97, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jedn. budżet POMOC SPOŁECZNA ,37 96, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,01 97,07 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 70, Składki na Fundusz Pracy ,59 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,30 56, Podróże służbowe krajowe ,54 40, Odpisy na ZFŚS ,23 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,73 97,89 społ Świadczenia społeczne ,73 97, Dodatki mieszkaniowe ,38 22, Świadczenia społeczne ,38 22, Ośrodki pomocy społecznej ,19 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do ,78 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 95, Składki na Fundusz Pracy ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 100, Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 16, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,29 99, Opłaty za usługi internetowe ,41 58, Podróże służbowe krajowe ,29 81, Różne opłaty i składki ,00 25, Odpisy na ZFŚS ,13 99, Wydatki na zakupy inwestyc.jedn. budżetowych ,00 81, Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 99,99

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100, Pozostała działalność ,54 78, Świadczenia społeczne ,22 91, Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup usług pozostałych ,36 36, Zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego ,80 7,98 od innych jedn.sam.terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów ,00 99, Stypendia dla uczniów ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 80, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,58 87,82 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg ,58 70, Zakup energii ,59 76, Zakup usług remontowych ,99 59, Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet ,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,20 99,71 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury ,47 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 93, Biblioteki ,73 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 95, Składki na Fundusz Pracy ,99 95, Wpłaty na PFRON ,50 99, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,28 85, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,28 85, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone ,00 100,00 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 88, Zakup usług pozostałych ,72 81, Podróże służbowe krajowe ,84 18,42 RAZEM WYDATKI: ,28 94,89

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. WYDATKI Zadania zlecone w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, ,00 57, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 55, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,64 98, Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99, Składki na Fundusz Pracy ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,81 93, Podróże służbowe krajowe ,86 43, Odpisy na ZFŚS ,23 99,95

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,87 96,32 społ Świadczenia społeczne ,87 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100,00 RAZEM WYDATKI: ,50 98,43 DOTACJE ZADANIA ZLECONE W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,02 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 57, Urzędy naczelnych organów władzy ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 55,77 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz ,64 98,20

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,64 98,20 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,97 80,07 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,97 80,07 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,87 96,32 ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,87 96,32 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami RAZEM DOCHODY: ,50 98,43

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2006 ROK 1. UWAGI OGÓLNE Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XVIII/171/05 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 50, poz Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości zł, wydatki w kwocie zł, rozchody na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł, przychody w kwocie zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego zł. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy oraz prawidłowość sporządzonej prognozy kwoty długu zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uchwałą Nr RIO.V /06 z dnia 24 stycznia 2006 roku. Na przestrzeni 2006 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Gminy. Planowany budżet gminy według stanu na 31 grudzień 2006 roku po dokonanych zmianach wynosił: - dochody zł, - wydatki zł, - deficyt zł, w tym źródło pokrycia deficytu: * wolne środki zł, * kredyt długoterminowy zł, * kredyt pomostowy zł. Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zwiększeniu. Zwiększono dochody i wydatki, zwiększono deficyt budżetu Gminy. Powodem zmian były różnice w dotacjach z budżetu państwa, korekty w zadaniach inwestycyjnych, w tym planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień 2006 rok przedstawia się następująco: - dochody ,26 zł, co stanowi 99,87 % planu, - wydatki ,28 zł, co stanowi 94,89 % planu. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło zł: zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2003 r.; zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2004 r., zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2005 r. Spłata rat kredytu długoterminowego przypadających na 2006 r. dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Z planowanej do spłaty kwoty zł spłacono zł. Różnica zł wynika z przesunięcia terminu płatności z 31 grudnia 2006 roku na pierwszy dzień roboczy 2007 roku, co uwzględniono w planie rozchodów budżetu gminy na 2007 r. W 2006 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w PKO BP SA Suwałki w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Rozwój infrastruktury okołobiznesowej w Gminie Bargłów Kościelny budowa sieci drogowej i telekomunikacyjnej oraz kredyt pomostowy w BS Bargłów Kościelny w kwocie zł na sfinansowanie części refinansowanej z Programu SPO-ROL inwestycji Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy wyniosło zł. W stosunku do dochodów wykonanych stanowi ono 10,77 % (po uwzględnieniu wyłączeń kredytów pomostowych na prefinansowanie wskaźnik wynosi 7,30 %), a więc nie przekracza ustawowo określonego wskaźnika zadłużenia, tj. 60 %. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,75 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej. II. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2006 roku o zł do kwoty zł, został wykonany w 99,87 %, tj. w wysokości ,26 zł. Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2006 roku składają się: 1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: ,07 zł, w tym:

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU

WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Załącznik 1 WYKO A IE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2008 ROKU Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 229 552,11 221 987,07 96,70% 01010 Infrastruktura wodociągowa i 3 640,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW. z dnia 24 czerwca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 94/2011 WÓJTA GMINY GRYBÓW z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grybów za 2010 rok i inne obowiązki informacyjne. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok.

Dochody budżetowe. załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Dochody budżetowe załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Rydzyna za 2003 rok. Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 308,000

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36 / 2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 29 czerwca 2005 r. D O C H O D Y W Ł A S N E HARMONOGRAM dochodów według planu na dzień 03.06.2005 r. w zł. w tym: Dział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok

Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY CISEK na 2008 rok Załącznik nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Cisek Nr XIV/ 67 /2007 z dnia 28.12.2007 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 90 000,00 zł Rozdział 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana

Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w roku zmiana Plan dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych z innymi jednostkami samorządu w roku - zmiana Załącznik nr 2 Rodzaj: Porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/75/08 Wójta Gminy Sulików z dnia 16 stycznia 2008 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 900,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/ , ROLNICTWO ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0151/ 2/06 Wójta Gminy Murów z dnia 4 stycznia 2006 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2006 /w zł/. 9.689.480,00 010 ROLNICTWO 283.131,00 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 122,71 tabela nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY TRZEBIEL ZA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Treść plan wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 566 571,69 556 305,98 98,19 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK.

PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 155/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 14 listopada 2014 roku PROJEKT PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK. Plan na Przewidy- Projekt Wzrost o % Dział Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008

WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 WYKONANIE DOCHODÓW MIASTA I GMINY JUTROSIN ZA ROK 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 369 489,00 369 483,89 100,00% 01095 Pozostała działalność 369 489,00 0770 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo