WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok Nr 10/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r ZARZĄDZENIE NR 9/07 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,26 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie za 2006 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2006 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 i 2, przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Gminy Bargłów Kościelny. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Kwieciński

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. DOCHODY ZA ROK 2006 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,28 100, ,72 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami ,02 100, LEŚNICTWO ,95 80, Gospodarka leśna ,95 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 80, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,22 32, Pozostała działalność ,22 32, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,22 32, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,64 102, Drogi publiczne gminne ,64 102, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,64 102, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,06 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 106, Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości ,32 99,97

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,74 107, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,79 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, ,00 118, Urzędy wojewódzkie ,79 98, Wpływy z różnych opłat ,07 75, Wpływy z różnych dochodów ,72 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej ,00 57, ,00 100, ,00 100, ,00 55, ,00 55, ,43 101,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 100, Podatek od nieruchomości ,70 100, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,00 87, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,53 101, Podatek od nieruchomości ,87 101, Podatek rolny ,36 99, Podatek leśny ,01 100, Podatek od środków transportowych ,00 79, Podatek od spadków i darowizn ,20 171, Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 134, Zaległości z podatków zniesionych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56 99, ,35 101, Wpływy z opłaty skarbowej ,10 104, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,25 100, Wpływy z różnych opłat ,00 93, Wpływy z różnych rozliczeń ,57 95, Wpływy z różnych opłat ,57 90, Wpływy z różnych dochodów ,00 106, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,28 103,12

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,28 60, RÓŻNE ROZLICZENIA ,01 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,01 91, Pozostałe odsetki ,01 91, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,24 96, Szkoły podstawowe ,24 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,57 61, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Pozostałe odsetki ,40 123, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,27 47, ,00 100, ,00 100, Gimnazja ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,00 97,95

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, OPIEKA SPOŁECZNA ,38 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 98, ,64 98, ,97 80, ,97 80, ,17 97, ,87 96, ,30 97, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Pozostałe odsetki ,00 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100, ,60 100, Wpływy z usług ,60 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,52 82, ,52 82, Wpływy z opłaty produktowej ,52 82,41 RAZEM: ,26 99,87

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. za rok 2006 w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,17 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,60 96, Zakup usług remontowych ,37 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,98 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,08 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,17 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Izby rolnicze ,94 96, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,94 96,07 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,61 99,54 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,00 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,69 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 94, Drogi publiczne powiatowe ,77 100, Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na ,77 100,00 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorial Drogi publiczne gminne ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 70, Zakup usług remontowych ,73 84, Zakup usług pozostałych ,27 60, Różne opłaty i składki ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,43 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,78 100,00 finans.progr.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,58 100,00 współfin.progr.real.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE Pozostała działalność ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 97,17

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Zakup materiałów i wyposażenia ,85 90, Zakup usług remontowych ,77 94, Zakup usług pozostałych ,26 78, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 37 37,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,60 0, Zakup usług pozostałych ,60 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,86 90, Urzędy wojewódzkie ,02 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 98, Składki na Fundusz Pracy ,88 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 82, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,06 71, Podróże służbowe krajowe ,76 80, Odpisy na ZFŚS ,50 99, Rady gmin ,28 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,56 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 83, Zakup usług pozostałych ,92 94, Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin ,88 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 86, Składki na Fundusz Pracy ,53 93, Wpłaty na PFRON ,63 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 88, Zakup energii ,19 88, Zakup usług remontowych ,40 2, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,60 95, Opłaty za usługi internetowe ,04 99, Podróże służbowe krajowe ,07 81, Różne opłaty i składki ,60 99, Odpisy na ZFŚS ,86 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,45 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,67 67,24 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,68 12, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,68 18,26

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 57,76 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,32 84,16 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100, Ochotnicze straże pożarne ,26 85, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 94, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Wpłaty na PFRON 86 85,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 88, Zakup energii ,95 91, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,81 25, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 79, Odpisy na ZFŚS ,75 99, Obrona cywilna ,23 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 70, Zakup usług pozostałych ,62 3, Podróże służbowe krajowe ,40 38, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ,58 89,41 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,58 89,41 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 25, Zakup usług pozostałych ,18 76,60

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,34 80, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,34 80,45 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz ,34 80,45 od krajowych pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE ,25 96, Szkoły podstawowe ,62 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej ,48 100,00 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,79 99,82 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 95, Składki na Fundusz Pracy ,37 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,01 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,78 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,43 99,99 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,55 99,98 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,85 99,98 książek 4260 Zakup energii ,84 82, Zakup usług remontowych ,49 97, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,53 81, Zakup usług pozostałych ,16 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty za usługi internetowe ,63 65, Podróże służbowe krajowe ,58 77, Różne opłaty i składki ,30 66, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Wydatki inwestycyjne jedn. budżet ,47 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,44 92, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz ,72 87,18

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,73 87,78 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 92, Składki na Fundusz Pracy ,88 88, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,84 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,74 99,99 książek 4260 Zakup energii ,06 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS ,00 100, Gimnazja ,64 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,55 99,16 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 96, Składki na Fundusz Pracy ,19 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,52 97,63 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,73 99,99 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,26 100,03 książek 4260 Zakup energii ,79 79, Zakup usług remontowych ,28 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,95 79, Zakup usług pozostałych ,42 100, Zakup usług pozostałych ,47 99, Opłaty za usługi internetowe ,72 88, Podróże służbowe krajowe ,50 76, Różne opłaty i składki ,70 83, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,03 93, Zakup usług pozostałych ,03 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 59, Zakup usług pozostałych ,00 51, Podróże służbowe krajowe ,52 70, Pozostała działalność ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 73, Odpisy na ZFŚS ,00 100,00

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OCHRONA ZDROWIA ,75 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 84, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 42, Składki na Fundusz Pracy ,25 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ,29 97, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jedn. budżet POMOC SPOŁECZNA ,37 96, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,01 97,07 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 70, Składki na Fundusz Pracy ,59 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,30 56, Podróże służbowe krajowe ,54 40, Odpisy na ZFŚS ,23 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,73 97,89 społ Świadczenia społeczne ,73 97, Dodatki mieszkaniowe ,38 22, Świadczenia społeczne ,38 22, Ośrodki pomocy społecznej ,19 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do ,78 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 95, Składki na Fundusz Pracy ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 100, Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 16, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,29 99, Opłaty za usługi internetowe ,41 58, Podróże służbowe krajowe ,29 81, Różne opłaty i składki ,00 25, Odpisy na ZFŚS ,13 99, Wydatki na zakupy inwestyc.jedn. budżetowych ,00 81, Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 99,99

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100, Pozostała działalność ,54 78, Świadczenia społeczne ,22 91, Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup usług pozostałych ,36 36, Zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego ,80 7,98 od innych jedn.sam.terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów ,00 99, Stypendia dla uczniów ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 80, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,58 87,82 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg ,58 70, Zakup energii ,59 76, Zakup usług remontowych ,99 59, Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet ,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,20 99,71 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury ,47 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 93, Biblioteki ,73 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 95, Składki na Fundusz Pracy ,99 95, Wpłaty na PFRON ,50 99, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,28 85, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,28 85, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone ,00 100,00 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 88, Zakup usług pozostałych ,72 81, Podróże służbowe krajowe ,84 18,42 RAZEM WYDATKI: ,28 94,89

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo