WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok Nr 10/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r ZARZĄDZENIE NR 9/07 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832) Wójt Gminy zarządza, co następuje: 1. Przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok, według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,26 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do zarządzenia. 2. Sprawozdanie za 2006 rok z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za 2006 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 i 2, przekazać w terminie 7 dni od daty przyjęcia niniejszego zarządzenia: 1. Radzie Gminy Bargłów Kościelny. 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Suwałkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Andrzej Kwieciński

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. DOCHODY ZA ROK 2006 W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 100, Wpływy z różnych opłat ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ,28 100, ,72 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami ,02 100, LEŚNICTWO ,95 80, Gospodarka leśna ,95 80, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,95 80, GÓRNICTWO I KOPALNICTWO ,22 32, Pozostała działalność ,22 32, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,22 32, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,64 102, Drogi publiczne gminne ,64 102, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ,64 102, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,06 106, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,06 106, Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. i użytkow. wieczyste nieruchomości ,32 99,97

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ,74 107, ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,79 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100, ,00 118, Urzędy wojewódzkie ,79 98, Wpływy z różnych opłat ,07 75, Wpływy z różnych dochodów ,72 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej ,00 57, ,00 100, ,00 100, ,00 55, ,00 55, ,43 101,

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,70 100, Podatek od nieruchomości ,70 100, Podatek rolny ,00 100, Podatek leśny ,00 100, Podatek od środków transportowych ,00 87, Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,53 101, Podatek od nieruchomości ,87 101, Podatek rolny ,36 99, Podatek leśny ,01 100, Podatek od środków transportowych ,00 79, Podatek od spadków i darowizn ,20 171, Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej ,00 100, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,53 134, Zaległości z podatków zniesionych ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,56 99, ,35 101, Wpływy z opłaty skarbowej ,10 104, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,25 100, Wpływy z różnych opłat ,00 93, Wpływy z różnych rozliczeń ,57 95, Wpływy z różnych opłat ,57 90, Wpływy z różnych dochodów ,00 106, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,28 103,12

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 103, Podatek dochodowy od osób prawnych ,28 60, RÓŻNE ROZLICZENIA ,01 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,01 91, Pozostałe odsetki ,01 91, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE ,24 96, Szkoły podstawowe ,24 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jedn. zal. do sekt. fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze ,57 61, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100, Pozostałe odsetki ,40 123, Wpływy z różnych dochodów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,27 47, ,00 100, ,00 100, Gimnazja ,00 100, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100, ,00 100, Pozostała działalność ,00 97,95

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 97, OPIEKA SPOŁECZNA ,38 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,64 98, ,64 98, ,97 80, ,97 80, ,17 97, ,87 96, ,30 97, Ośrodki pomocy społecznej ,00 100, Pozostałe odsetki ,00 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100, ,60 100, Wpływy z usług ,60 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ,00 100, Pozostała działalność ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,00

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Plan Wykonanie % GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,52 82, ,52 82, Wpływy z opłaty produktowej ,52 82,41 RAZEM: ,26 99,87

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz WYDATKI Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. za rok 2006 w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,17 98, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,60 96, Zakup usług remontowych ,37 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,98 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,08 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,17 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Izby rolnicze ,94 96, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w ,94 96,07 wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ,61 99,54 żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,92 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.- fin ,00 100,00 progr. realiz. ze śr. fund.strukt Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,69 100,00 współfin. progr. realiz. ze śr. fund.strukt Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,10 94, Drogi publiczne powiatowe ,77 100, Dotacje celowe przekaz. dla powiatu na ,77 100,00 inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorial Drogi publiczne gminne ,33 94, Zakup materiałów i wyposażenia ,38 70, Zakup usług remontowych ,73 84, Zakup usług pozostałych ,27 60, Różne opłaty i składki ,16 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,43 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,78 100,00 finans.progr.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,58 100,00 współfin.progr.real.ze śr.bezzwrotnych poch.z UE Pozostała działalność ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,88 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,88 97,17

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Zakup materiałów i wyposażenia ,85 90, Zakup usług remontowych ,77 94, Zakup usług pozostałych ,26 78, Podatek od nieruchomości ,00 100, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn ,00 100,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 37 37,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,00 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 0, Plany zagospodarowania przestrzennego ,60 0, Zakup usług pozostałych ,60 2, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,86 90, Urzędy wojewódzkie ,02 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,92 93, Składki na ubezpieczenia społeczne ,43 98, Składki na Fundusz Pracy ,88 98, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 82, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,06 71, Podróże służbowe krajowe ,76 80, Odpisy na ZFŚS ,50 99, Rady gmin ,28 95, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,56 97, Zakup materiałów i wyposażenia ,80 83, Zakup usług pozostałych ,92 94, Podróże służbowe krajowe Urzędy gmin ,88 90, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,73 92, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,86 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 86, Składki na Fundusz Pracy ,53 93, Wpłaty na PFRON ,63 98, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61, Zakup materiałów i wyposażenia ,99 88, Zakup energii ,19 88, Zakup usług remontowych ,40 2, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,60 95, Opłaty za usługi internetowe ,04 99, Podróże służbowe krajowe ,07 81, Różne opłaty i składki ,60 99, Odpisy na ZFŚS ,86 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżet ,45 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,67 67,24 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,68 12, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,68 18,26

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW ,00 57,76 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I ,32 84,16 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy wojewódzkie Policji ,83 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,83 100, Ochotnicze straże pożarne ,26 85, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,00 100,00 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,15 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,99 94, Składki na Fundusz Pracy ,73 98, Wpłaty na PFRON 86 85,87 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,73 88, Zakup energii ,95 91, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,81 25, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki ,00 79, Odpisy na ZFŚS ,75 99, Obrona cywilna ,23 18, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 70, Zakup usług pozostałych ,62 3, Podróże służbowe krajowe ,40 38, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD ,58 89,41 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych ,58 89,41 należności budżetowych 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,00 97, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia ,40 25, Zakup usług pozostałych ,18 76,60

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,34 80, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,34 80,45 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od kraj.skarb.pap.wart. oraz ,34 80,45 od krajowych pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE ,25 96, Szkoły podstawowe ,62 97, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej ,48 100,00 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,79 99,82 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 99, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,01 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,82 95, Składki na Fundusz Pracy ,37 95, Wynagrodzenia bezosobowe ,01 32, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,78 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,32 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,21 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,45 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,43 99,99 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,55 99,98 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,85 99,98 książek 4260 Zakup energii ,84 82, Zakup usług remontowych ,49 97, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,53 81, Zakup usług pozostałych ,16 100, Zakup usług pozostałych ,00 100, Opłaty za usługi internetowe ,63 65, Podróże służbowe krajowe ,58 77, Różne opłaty i składki ,30 66, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Wydatki inwestycyjne jedn. budżet ,47 94, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,44 92, Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jedn. sam. terytorial. oraz przez osobę fiz ,72 87,18

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,73 87,78 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,49 96, Składki na ubezpieczenia społeczne ,98 92, Składki na Fundusz Pracy ,88 88, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,84 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,74 99,99 książek 4260 Zakup energii ,06 99, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS ,00 100, Gimnazja ,64 98, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do ,55 99,16 wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów ,00 88, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,57 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,96 96, Składki na Fundusz Pracy ,19 93, Wynagrodzenia bezosobowe ,03 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,75 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,91 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,34 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,52 97,63 książek 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,73 99,99 książek 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,26 100,03 książek 4260 Zakup energii ,79 79, Zakup usług remontowych ,28 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,95 79, Zakup usług pozostałych ,42 100, Zakup usług pozostałych ,47 99, Opłaty za usługi internetowe ,72 88, Podróże służbowe krajowe ,50 76, Różne opłaty i składki ,70 83, Odpisy na ZFŚS ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół ,03 93, Zakup usług pozostałych ,03 93, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,52 59, Zakup usług pozostałych ,00 51, Podróże służbowe krajowe ,52 70, Pozostała działalność ,00 84, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 25, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 73, Odpisy na ZFŚS ,00 100,00

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu OCHRONA ZDROWIA ,75 60, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,75 84, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 42, Składki na Fundusz Pracy ,25 12, Wynagrodzenia bezosobowe ,24 80, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 83, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych ,29 97, Podróże służbowe krajowe ,00 33, Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jedn. budżet POMOC SPOŁECZNA ,37 96, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna ,01 97,07 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,42 76, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 80, Składki na ubezpieczenia społeczne ,57 70, Składki na Fundusz Pracy ,59 79, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,30 56, Podróże służbowe krajowe ,54 40, Odpisy na ZFŚS ,23 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,73 97,89 społ Świadczenia społeczne ,73 97, Dodatki mieszkaniowe ,38 22, Świadczenia społeczne ,38 22, Ośrodki pomocy społecznej ,19 94, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do ,78 99,99 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,40 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,19 95, Składki na Fundusz Pracy ,00 94, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 62, Zakup materiałów i wyposażenia ,49 100, Zakup energii Zakup usług remontowych ,00 16, Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,29 99, Opłaty za usługi internetowe ,41 58, Podróże służbowe krajowe ,29 81, Różne opłaty i składki ,00 25, Odpisy na ZFŚS ,13 99, Wydatki na zakupy inwestyc.jedn. budżetowych ,00 81, Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne ,45 99,99

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na Fundusz Pracy ,60 99, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 100, Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100, Pozostała działalność ,54 78, Świadczenia społeczne ,22 91, Inne formy pomocy dla uczniów Zakup materiałów i wyposażenia ,16 99, Zakup usług pozostałych ,36 36, Zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego ,80 7,98 od innych jedn.sam.terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 99, Pomoc materialna dla uczniów ,00 99, Stypendia dla uczniów ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów ,00 80, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,58 87,82 ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg ,58 70, Zakup energii ,59 76, Zakup usług remontowych ,99 59, Zakup usług pozostałych Zakłady gospodarki komunalnej ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakł. budżet ,00 100, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA ,20 99,71 NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury ,47 93, Zakup materiałów i wyposażenia ,47 93, Biblioteki ,73 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 100,00 instytucji kultury 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,52 95, Składki na Fundusz Pracy ,99 95, Wpłaty na PFRON ,50 99, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,28 85, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,28 85, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone ,00 100,00 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,72 88, Zakup usług pozostałych ,72 81, Podróże służbowe krajowe ,84 18,42 RAZEM WYDATKI: ,28 94,89

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. WYDATKI Zadania zlecone w/g działów, rozdziałów i paragrafów Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,76 100, Zakup materiałów i wyposażenia ,26 99, Zakup usług pozostałych ,00 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy ,00 100, ,00 57, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,00 100,00 kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 19 19,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 55, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 42, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ,00 78, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100, Zakup usług pozostałych ,00 41, Podróże służbowe krajowe ,00 94, POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,64 98, Świadczenia społeczne ,90 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,69 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99, Składki na Fundusz Pracy ,19 99, Zakup materiałów i wyposażenia ,46 99, Zakup usług pozostałych ,81 93, Podróże służbowe krajowe ,86 43, Odpisy na ZFŚS ,23 99,95

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za ,97 80,07 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,97 80, Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.i na ubezpiecz ,87 96,32 społ Świadczenia społeczne ,87 96, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Świadczenia społeczne ,00 100,00 RAZEM WYDATKI: ,50 98,43 DOTACJE ZADANIA ZLECONE W/G DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,02 100, Pozostała działalność ,02 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,02 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 100, Urzędy wojewódzkie ,00 100, Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami 751 URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,00 57, Urzędy naczelnych organów władzy ,00 100,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików ,00 55,77 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na ,00 55,77 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,48 98, Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz ,64 98,20

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,64 98,20 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,97 80,07 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,97 80,07 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,87 96,32 ubezpieczenia społeczne 2010 Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,87 96,32 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami Dział Rozdział Nazwa działu Plan Wykonanie % Nazwa rozdziału Nazwa paragrafu Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 100, Dotacje celowe otrz. z budżetu państwa na ,00 100,00 realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zlec. gminie ustawami RAZEM DOCHODY: ,50 98,43

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY ZA 2006 ROK 1. UWAGI OGÓLNE Budżet gminy na 2006 rok został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 22 grudnia 2005 roku uchwałą Nr XVIII/171/05 i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 17 lutego 2006 r. Nr 50, poz Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości zł, wydatki w kwocie zł, rozchody na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie zł, przychody w kwocie zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego zł. Możliwość sfinansowania deficytu budżetu Gminy oraz prawidłowość sporządzonej prognozy kwoty długu zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku uchwałą Nr RIO.V /06 z dnia 24 stycznia 2006 roku. Na przestrzeni 2006 roku budżet był zmieniany 5 uchwałami Rady Gminy i 10 zarządzeniami Wójta Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa nie stwierdziła nieprawidłowości w uchwałach i zarządzeniach dotyczących budżetu Gminy. Planowany budżet gminy według stanu na 31 grudzień 2006 roku po dokonanych zmianach wynosił: - dochody zł, - wydatki zł, - deficyt zł, w tym źródło pokrycia deficytu: * wolne środki zł, * kredyt długoterminowy zł, * kredyt pomostowy zł. Podstawowe wielkości planowanego budżetu, w wyniku zmian na przestrzeni roku, uległy zwiększeniu. Zwiększono dochody i wydatki, zwiększono deficyt budżetu Gminy. Powodem zmian były różnice w dotacjach z budżetu państwa, korekty w zadaniach inwestycyjnych, w tym planowanych do realizacji ze środków Unii Europejskiej. Na bieżąco dostosowywano plan budżetu do faktycznych potrzeb Gminy Bargłów Kościelny.

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz Wykonanie budżetu na dzień 31 grudzień 2006 rok przedstawia się następująco: - dochody ,26 zł, co stanowi 99,87 % planu, - wydatki ,28 zł, co stanowi 94,89 % planu. Zadłużenie gminy na dzień 1 stycznia 2006 roku wynosiło zł: zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w PKO BP SA, Oddział Centrum w Suwałkach w 2003 r.; zł kredyt długoterminowy zaciągnięty w BS Bargłów Kościelny w 2004 r., zł pożyczka długoterminowa zaciągnięta w WFOŚiGW w Białymstoku w 2005 r. Spłata rat kredytu długoterminowego przypadających na 2006 r. dokonywana była terminowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat. Z planowanej do spłaty kwoty zł spłacono zł. Różnica zł wynika z przesunięcia terminu płatności z 31 grudnia 2006 roku na pierwszy dzień roboczy 2007 roku, co uwzględniono w planie rozchodów budżetu gminy na 2007 r. W 2006 roku został zaciągnięty kredyt długoterminowy w PKO BP SA Suwałki w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Rozwój infrastruktury okołobiznesowej w Gminie Bargłów Kościelny budowa sieci drogowej i telekomunikacyjnej oraz kredyt pomostowy w BS Bargłów Kościelny w kwocie zł na sfinansowanie części refinansowanej z Programu SPO-ROL inwestycji Przebudowa i urządzenie boiska sportowego w Bargłowie Kościelnym. Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie gminy wyniosło zł. W stosunku do dochodów wykonanych stanowi ono 10,77 % (po uwzględnieniu wyłączeń kredytów pomostowych na prefinansowanie wskaźnik wynosi 7,30 %), a więc nie przekracza ustawowo określonego wskaźnika zadłużenia, tj. 60 %. Na dzień 31 grudnia 2006r. budżet Gminy Bargłów Kościelny nie posiadał żadnych zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące (niewymagalne) wynosiły ,75 zł. Są to m.in. zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od tego wynagrodzenia, usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, dostaw energii elektrycznej. II. DOCHODY BUDŻETOWE Plan dochodów, zwiększony w ciągu 2006 roku o zł do kwoty zł, został wykonany w 99,87 %, tj. w wysokości ,26 zł. Na dochody Gminy Bargłów Kościelny uzyskane w 2006 roku składają się: 1. Podstawowe dochody podatkowe w kwocie: ,07 zł, w tym:

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Wykonanie dochodów budżetu gminy Zbiczno na 31.12.2008r. Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z budżetu gminy Zbiczno za 2008 rok 010 Rolnictwo i łowiectwo 315 995,00 312 984,00 99,05% 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 147/13 WÓJTA GMINY TUROŚL z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r. Na podstawie art.267, 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. SPRAWOZDANIE NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 25 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2012 rok. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony w dniu 25 lutego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2015 roku WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ PLANOWANA KWOTA NA 2015 WYKONANIE na

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 20 marca 2015 r. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW budżetu Gminy Bierawa za 2014 r. DOCHODY BIEŻĄCE w złotych Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za I pół. 2006 020 Leśnictwo 7 000,00 4 406,86 62,96% 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 55.2015 WÓJTA GMINY ŚNIADOWO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00

DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 DZIAŁ ROZDZ. NAZWA PLAN O10 Rolnictwo i Łowiectwo 2 055,00 O1030 Izba Rolnicza 2 055,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 055,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 70 000,00 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANÓW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU WÓJT GMINY BARANÓW Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2009 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.08.2009 r. WÓJT GMINY BARANÓW ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 1015 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 marca 2011 r. Nr 89 TREŅĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKI EJ 1021 nr V/26/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie zmian

Bardziej szczegółowo

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00

71035 Cmentarze 3 500,00 0,00 Rodzaj: Porozumienia z AR DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/17/14 Rady Gminy Czeremcha z dnia 30 grudnia 2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 rok 710 Działalność

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI. z dnia 25 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2014 r. Poz. 1595 ZARZĄDZENIE NR 12/2014 WÓJTA GMINY KRUKLANKI z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145

Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 Województwa Lubuskiego Nr 145 Dziennik Urzędowy - 8628 - poz. 2119 1 2 3 4 5 12. Subwencja wyrównawcza 1.528.669,00 1.528.669,0 13. Subwencja uzupełniająca 16.598,00 16.598,00 14. Dotacje na zadania zlecone 2.736.064,00 2.719.783,35

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU B U R M I S T R Z R Y K INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RYKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Ryki SIERPIEŃ 2013 r. SPIS TREŚCI I. ZMIANY W BUDŻECIE W CIĄGU ROKU..... 3-6 Budżet wg uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r

ZARZĄDZENIE NR 19/11 BURMISTRZA NOWOGRODU. z dnia 29 marca 2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 2010 r ZARZĄDZENIE NR 9/ BURMISTRZA NOWOGRODU z dnia 29 marca 20 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Nowogród za 200 r Na podstawie art. 267 ust. pkt 3, art.268, art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK

DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr II/149/09 Wójta Gminy Sulików z dnia 19 stycznia 2009 roku DOCHODY BUDŻETU GMI Y A 2009 ROK Dz. Roz. Par. Treść Plan 600 Transport i łączność 70 000,00 60014 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 28 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 305/14 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gródek za 2013 r. Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 25.03.2014 r. S P R A W O Z D A N I E WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CIECHANÓW ZA 2013 ROK 1 ANALIZA SPRAWODAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1102 ZARZĄDZENIE NR 522/2014 WÓJTA GMINY BIERAWA z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok

Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia 5/2007 Wójta Gminy Kołaczkowo z dnia 16.03.2007 r Informacja z wykonania budżetu Gminy Kołaczkowo za 2006 rok Dochody Plan 11 968 954,00 Wykonanie 11 905 660,00 % 99,47 plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.9.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo