Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyjaśnienia zagadnień występujących w dotychczasowych kolokwiach zaliczeniowych DSP"

Transkrypt

1 Szanwni czytelnicy uczestnicy kursu prcesry sygnałwe. trakcie rzmów p wykładach przewijały się pytania zakres wiadmści niezbędny d spkjneg zaliczenia kursu prcesrów sygnałwych. trakcie prwadzenia jeszcze pprzedniej edycji kursu, w której przykładem architektury i mżliwści były prcesry rdziny TMS320C54xx pracwany zstał przez jedneg z uczestników zbiór pytań i zagadnień, które występwały w treści różnych zaliczeń, klkwiów zaliczeniwych i egzaminów. klejnych edycjach uzupełniałem i rzbudwywałem ten materiał zachwując zasadniczy układ treści autra pczątkweg pracwania. becnej jeg edycji dknałem zmian uwzględniających parcie kursu nwcześniejsze prcesry rdziny TMS320C55xx. Przekazuję je Państwu z nadzieją, że się przyda. Krzystając z kazji chciałbym również zwrócić uwagę na kilka elementów przygtwania i dpwiedzieć na trzymane pytania. Prszę zwrócić uwagę na fakt, że materiał kursu bejmuje następujące pdstawwe bszary z bjaśnieniem ich znaczenia i pwiązań wzajemnych; Budwa i własnści tru DSP Budwa prcesra Architektura główne blki prcesra charakteryzujące działanie i ich pwiązanie (schemat blkwy prcesra) Przeznaczenie głównych blków prcesra i ich graniczenia Lgiczne przestrzenie zasbów prcesra Magistrale, dmiany i ich rla Rdzaje pamięci w prcesrze i ich rla Mapa pamięci i jej funkcja w prcesrze Przestrzeń prtów prcesra przeznaczenie. Główne rejestry prcesra i ich rla. (akumulatry, rejestry adresujące, statutwe, pmcnicze itd.) Działanie i mechanizmy Sekwencyjnść działania prcesra Pdstawwe mechanizmy działania inicjwanie BOOT prządkwanie RESET spwalnianie READY zwalnianie zasbów HOLD wtrącanie INTERRUPT bezpśrednieg transferu DMA arunki mżliwe d sprawdzenia w prcesrze (flagi, kmparatry) i ich wykrzystanie w rzkazach warunkwych Klejka, przetwarzanie nakładkwe, zalety i wady Stsy, działanie przeznaczenie, bsługa Bufr kłwy działanie przeznaczenie, bsługa Mechanizm bufrów Ping-Png Sprzętwa realizacja pętli w prcesrze Obliczenia, rzumienie głównych rzkazów Cykle w prcesrze (zegarwy, prcesra, rzkazwy) Główne grupy rzkazów, przykłady Tryby adresacji w rzkazach, przykłady Shifty, rtacje, skalwanie danych 1 / 49

2 Mechanizmy adresacji wspierające ukierunkwane peracje, przeznaczenie i działanie Pstmdyfikacja, przeznaczenie BRA, (steczna prpagacja Carry) Adresacja cyrkulacyjna Usprawnianie peracji i wyników bliczeń Zakrąglanie (RND) Rzszerzenie znakwe (SXMD) Nasycanie (Saturatin) i jeg wykrzystanie Reprezentacja danych w bliczeniach Kdwanie dziesiętne, binarne, HEX Reprezentacja InQm U2, liczb ddatnich i ujemnych Stałprzecinkwa całkwitliczbwa (I16F0) Stałprzecinkwa ułamkwa I1Q15, I3Q13 Zmiennprzecinkwa Zakresy i rzdzielczść reprezentacji Knwersje reprezentacji Pdstawwe rzkazy specjalizwane peracje w DSP i ich użycie w rzkazach Mnóż i akumuluj (MAC) Realizacja szybkiej transfrmaty Furiera (FFT) Filtr symetrycznych współczynnikach Obliczenia wartści wielmianu punkcie Narzędzia i śrdwisk develperskie Elementy składwe prgramu asemblera, rdzaje i przeznaczenie (Elementy linii prgramu, sekcje, dyrektywy, zbiór knfiguracyjny linkera) Pdstawwy zestaw narzędzi i ich przeznaczenie (Edytr, Asembler. Kmpilatr, Linker, Lader, Mnitr, Debugger, Emulatr) Sprzętwe urządzenia dewelperskie Emulatry ICE, mduły DSK, EVM, Reference Design cechy i przeznaczenie Bibliteki wspmagające prace R&D (Research and Develpment) Przeznaczenie i mżliwści, CSL, BSL, DSPLib, IQ-math, Częst zwracan się d mnie pytając rdzaj pytań. Pdstawwymi będą pytania wymagające pisania np. cech, przeznaczenia czy budwy prcesra lub jeg fragmentu, spsbu działania, mechanizmu, przyczyn jakiegś rzwiązania, charakterystyki c zyskujemy a c tracimy przez..., pdania warunków realizacji takieg czy inneg rzwiązania, działania pdstawwych rzkazów, składu i przeznaczenia elementów śrdwiska develperskieg narzędzi wspmagających pracę prjektanta/prgramisty, reprezentacji danych i knwersji, itp. Prszę nie spdziewać się pytań typu testweg z wybrem dpwiedzi jak twaru z półki supermarketu. T raczej spsób sprawdzania skjarzeń i szczęśliwej ręki niż rzeczywistej wiedzy i rzumienia materiału. Prszę nie pkładać przesadneg zaufania w tzw. tabelkach, chć w materiale pświęcn im spr miejsca. One pzwalają na sprawdzenie i przećwiczenie znajmści rzkazów, elementów reprezentacji i kdwania danych, ale są źródłem grmnej liczby pmyłek, szczególnie w warunkach pśpiechu i stresu, zużywając mnóstw czasu. art raczej walczyć z ddzielnymi pytaniami na temat, zrzumieniem działania i budwy niż tradycyjnymi tabelami. Zatem nie przeceniać tabelek! Szczegóły rganizacji klkwium i dkładny pdział na grupy raz terminy zamieszczne zstaną na strnie kursu w przyszłym rku Życzę efektywneg wykrzystania dstępnych materiałów i dbreg przygtwania. Krzysztf Kardach 2 / 49

3 1 Tabelki OPRACOANIE ZAGADNIEŃ DO ZALICZENIA DSP parciu pmysł pracwania Pawła ańtwskieg pracwał dr Krzysztf Kardach :24 (v. 4.0) 1.1 Tabelki reprezentacji i knwersji arytmetycznych w. DEC HEX BIN 12-bitwy akumulatr A A 0x B 2 B 0x B 3 C=A+B 0x B 4 C=A-B 0x B 5 C=A*B 0x B 1. Dla liczb A=0,75 i B=-0,125 uzupełnić tabelę w klumnach 2,3,4 zakładając ntację U2 i frmat I1Q5. 2. Zakładając prace prcesra na słwie 6-bitwym i kdwanie U2, I1Q5, raz akumulatr 12-bitwy i włączny SXMD uzupełnij tabelę w klumnie 5 wyknując dpwiednie rzkazy: dla wiersza 1 MOV #A,<<#2,A dla wiersza 2 MOV #B,A yniki należy zapisać w ntacji binarnej. 3. pisz d tabelki zadania 1 w klumnie 5 (wiersze 3,4 i 5) binarną zawartść akumulatra p wyknaniu dpwiedni peracji zapisanych w klumnie Jak zmieni się wynik peracji w wierszu 5, jeśli w naszym ćwiczebnym prcesrze będzie ustawiny dpwiednik bitu FRCT (Fractinal). ad.1. UAGA! yniki peracji należy zamieścić zgdnie z wymaganymi frmatem i ntacją. Kdujemy A i B w kdzie U2 (jeśli ktś d tej pry nie wie, jak się t rbi, t niech zajrzy d materiałów wystawinch na strnie kursu d materiału [Reprezentacja liczb, bliczenia i nie tylk...]. Inne przydatne materiały dnśnie systemów liczbwych i ich kdwania mżna znaleźć na Internecie lub w pdręcznikach pdstaw techniki kmputerwej. Prcesr pracuje na słwie 6-bitwym, zaś frmat I1Q5 znacza, że z tych 6 bitów jeden zstanie przeznaczny na zakdwanie części całkwitej liczby, zaś pzstałe 5 na zakdwanie części ułamkwej. (T I1Q5 t tylk przykład a nie żaden standard!. Równie dbrze mże być I2Q6 czy np. I4Q12) Tak więc pzstając dla przykładów przy I1Q5: A = 0,75 d = = b B = -0,125 d Aby uzyskać B, kdujemy 0,125 jak wyżej (a), następnie negujemy wszystkie bity (b) i ddajemy 1 d pzycji najmłdszeg bitu (c): (a) 0,125 d = = b (b) ~0,125 d = b (c) = / 49

4 UAGA! Trzeba pamiętać 1-kach z przdu ) dla utrzymania wartści i znaku liczby i wyników wszelkich peracji!!! (SXM) Zatem B = -0,125 d = b. i w 6-ci bitwym rejestrze zmieszczą się tylk wytłuszczne bity. Teraz mżna wyknać następujące działania: ddawanie (t liczba ujemna!) = Jak widać wynik jest ddatni. Zatem 0-ra z przdu (tu zaznaczne na żółt) dla ddatnich, a 1-ki dla ujemnych wykraczające pza rejestr trzeba pminąć, b nie mieszczą się w rejestrze wyniku, czyli prawidłw jest: A + B = b = 0,625 d Analgicznie jest dla dejmwania (uwzględniamy tylk 6 najmłdszych bitów wyniku) i mnżenia (uwzględniamy tym razem 12 najmłdszych bitów wyniku). dejmwanie - jeżeli ktś nie lubi bawić się w pżyczki i przenszenie, alternatywnie zamiast wyknywać dejmwanie A-B mżna wyknać ddawanie A+(~B)+1, trzymany wynik będzie taki sam (pamiętać SXMD!): A - B = b = 0,875 d UAGA: jeżeli w wyniku dejmwania dziesiętneg (dla kdwania I1Q5 U2) trzymana zstanie liczba mniejsza d -1, t wykraczamy pza zakres reprezentacji! Dzieje się tak z pwdu przekrczenia zakresu reprezentwanych wartści dla frmatu I1Q5 U2 (dpuszcza n minimalną wartść równą -1). T jest celwy haczyk i należy napisać tym w tabelce lub pd nią. Np. dla -1,125 d i reprezentacji jak wyżej na 6-ciu bitach mżemy psłużyć się kalkulatrem z knwersją DEC <-> HEX. Zatem, -1,125 d * 2 5 = -36 d = F... FDC h = b Zatem z zamieszczną uwagą wykrczeniu pza zakres reprezentacji prawidłwa dpwiedź na pytanie zawartść rejestru (takieg 6-ci bitweg!) p wyknaniu pwyższej peracji w rejestrze zmieści się b raz DC h. Jeśli zaś pytanie pada wynik kdwania I1Q5 U2 wówczas dpwiedź jest krótka nie da się zakdwać takiej liczby I1Q5. mnżenie by zmieścić wynik mnżenia dwóch liczb 6-ci bitwych I1Q5 U2 ptrzebny jest rejestr dwukrtnie większy. Dla uniknięcia błędów należy przygtwać d peracji binarnej ba czynniki stswnie je rzszerzając znakw c najmniej d 12 bitów (pdwójnej długści) pprzez dstawienie 6 starszych bitów wypełninych wartścią taką, jaką ma najstarszy bit wagwy ze znakiem danej liczby w U2: 4 / 49

5 A = b b B = b b P dknaniu teg mżna pmnżyć A * B (tu czywiście wygdniej będzie wymnżyć B * A): * A * B = b = -0,09375 ynikiem mnżenia, reprezentwanym zgdnie z przyjętą tu ntacją na 6-ciu bitach, który należy zamieścić w tabelce w wierszu 5 klumnie 4 są bity na pzycjach zaznacznych pwyżej na czerwn. (prszę zwrócić uwagę na wynikającą z płżenia przecinka ddatkwą 1-kę z przdu i fakt wybru tylk starszych 6- ciu bitów wyniku) Natmiast wynikiem, jaki trafi d 12-t bitweg akumulatra bez krekcyjneg przesunięcia, będzie pdkreślny fragment wyniku mnżenia. ynik ten mżna również trzymać inaczej; -0,125 * 0,75 = -0, ,09375 * 2 5 = -3 d = F... FFD h = b Mając już wyniki dziesiętnie i binarnie, mżemy łatw przekdwać BIN na HEX. Są t dwie różne drgi rzwiązywania, bie prawidłwe i muszą dać takie same wartści liczb!. Pierwsza: granicza się d 6-ciu bitów i tłumaczy dkładnie c widać; A = b = b 1 8 h czyli p prstu przekształcamy t c widać. Młdszą czwórkę bitów na liczbę HEX z zakresu 0-F i starszą dwójkę bitów też na liczbę HEX tyle że z zakresu 0-3: = 18 h I tutaj nie ma prblemów dla liczb z zakresu reprezentacji, ddatnich i ujemnych. Dla przykładwej wartści; -0,09375 d = b = 3D h sumwe wartści wag -> ,5 + 0,25 + 0, ,03125 = -0,09375 Ale dla liczb przekraczających zakres reprezentacji ptrzebna jest stswna uwaga której napisan wcześniej i zapis zależny d sfrmułwania pytania. Zatem dla; -1,125 d = b w 6-ci bitwym rejestrze będzie miejsce tylk dla 1C h n i niezbędna jest adntacja przekrczeniu zakresu reprezentacji Zaś wartść będzie ,5 + 0,25 + 0,125 = -1,125 (t żółte t dzięki adntacji i tym dwóm żółtym bitm). 5 / 49

6 Druga: nie pmija starszych bitów a p prstu je uwzględnia. Dla ddatnich zatem uzupełnia zerami (przykład dla A): A = b = b 1 8 h czyli p prstu przekształcamy każdą czwórkę binarną na liczbę w HEX: b = 18 h Dla ujemnych uzupełniamy zgdnie z zasadami rzszerzenia znakweg 1-kami. Dla przykładwej wartści; -0,09375 d = b = FD h stąd wartść ,5 + 0,25 + 0, ,03125 = -0,09375 Dla liczb przekraczających zakres reprezentacji musimy uwzględnić uzupełnienie zgdnie z wynikiem knwersji. Zatem dla; -1,125 d = b = DC h i tutaj wartść ,5 + 0,25 + 0,125 = -1,125 (t zielne t z uzupełnienia tymi dwma zielnymi bitami). Trzeba pamiętać, że przy przekrczeniu reprezentacji pjawia się ta subtelnść jak sfrmułwane jest pytanie. Jeśli dmaga się n np. pdania zawartści rejestru 6-ci bitweg p peracji na perandach U2 I1Q5 wówczas w dpwiedzi trzeba zawrzeć t c zmieści się w tym rejestrze (czarne bity w statnim przykładzie, ale kniecznie z adntacją, że t tylk kawałek liczby z wyniku). Jeśli zaś pytanie będzie wymagał pdania wyniku zakdwaneg U2 I1Q5, a wynik przekracza zakres reprezentacji n t nie ma c pdać. Ple pwinn zstać puste ale patrzne adntacją, że wynik pza zakresem reprezentacji. I tutaj jedna ważna uwaga. Przy peracjach arytmetycznych nie należy glądać się na ustawiny lub nie bit SXMD. TUTAJ ROZSZERZENIE ZNAKOE MUSI CA- ŁY CZAS DZIAŁAĆ BO INACZEJ NIE ZACHOALI BYŚMY ARTOŚCI!!! ad.2. Bit SXMD wpływa na t, jak uzupełniane są starsze bity w akumulatrze gdy ładujemy d nieg liczby krótsze - reprezentwane na mniejszej liczbie bitów niż długść akumulatra: jeżeli bit SXMD jest włączny, t uzupełniamy w zależnści d znaku, tj. gdy liczba jest ddatnia uzupełniamy zerami, a gdy ujemna - jedynkami gdy bit SXMD jest wyłączny, t zawsze uzupełniamy zerami Mamy wyknać następujące rzkazy: MOV #A,<<#2,A załaduj A d akumulatra i przesuń 2 w lew (* 2 SHIFT ) MOV #B,A załaduj B d akumulatra Dla A będzie t wyglądać następując (pglądw, b w rzeczywistści rzecz jasna nie byłby pustych miejsc ): - uzupełniamy starsze bity w zależnści d znaku (czyli tutaj zerami), - ładujemy uzupełnine A d akumulatra: _ przesuwamy 2 pzycje w lew: a na najmłdszych zawsze wstawiamy zera: Pstępując analgicznie (czywiście tym razem bez przesuwania), dla B mamy: 6 / 49

7 Mżna jeszcze rzpatrzyć pdbny przykład np. z przesunięciem 4 ; MOV #B,<<4,A załaduj B d akumulatra i przesuń 4 w lew (* 2 SHIFT ) - uzupełniamy starsze bity w zależnści d znaku (czyli tutaj zerami), - ładujemy uzupełnine A d akumulatra: _ teraz przesuwamy 4 pzycje w lew, wychdzące pza rejestr najstarsze bity bcinamy a najmłdsze bity uzupełniamy zerami: _ art tutaj zrbić jeszcze jedną uwagę. Najpierw rzszerzamy liczbę a ptem przesuwamy. I jeszcze jedna uwaga, dla stałych wprwadzanych d akumulatrów dyspnujemy tutaj tylk przesunięciem SHFT w lew. Przesunięcie w lew i w praw SHIFT [-32 / +31] dyspnujemy jedynie przy przesłaniach z pamięci i rejestrów. ad.3. Dla ddawania i dejmwania pstępujemy pdbnie, jak w punkcie pprzednim, pamiętając włącznym bicie SXMD. Inaczej mówiąc ładujemy wyniki peracji d akumulatra i dpwiedni uzupełniamy zerami lub jedynkami w zależnści d znaku. przypadku mnżenia wynik jest dłuższy i p prstu przepisujemy d akumulatra najmłdsze 12 bitów trzymane w wyniku pisemneg mnżenia binarneg, czyli w naszym wypadku tę pdkreślną część wyniku ze strny 3: ad.4. Bit FRCT pwduje skaswanie nadmiarweg znaku wyniku peracji mnżenia liczb, c dzieje się pprzez przesunięcie liczby 1 w lew, czyli jeśli wynik mnżenia będzie w rejestrze prduktu jak niżej: t p przesunięciu jeden w lew uzyskamy w akumulatrze: Pwstałą wskutek przesunięcia pustą pzycję na najmłdszym bicie zawsze uzupełniamy zerem. Jeszcze uwaga dla mających kłpt z rzumieniem kreślenia nadmiarweg znaku. Prpnuję pliczyć pzycje p przecinku bu czynników, następnie kreślić płżenie przecinka w wyniku (dkładnie tak, jak t się rbi przy mnżeniu pisemnym liczb dziesiętnych) i natychmiast ujawni się ddatkwe miejsce przed przecinkiem i wynikła z teg kniecznść krekcyjneg przesunięcia w lew realizwaneg za sprawą bitu FRCT. Bit FRCT nie zmienia innych wyników peracji ani przesłań d akumulatrów! I t już wszystk, p prawidłwym uzupełnieniu tabelka arytmetyczna pwinna zawierać następujące wartści: A = 0,75, B = -0,125 w. DEC HEX BIN ACC 12-bitwy akumulatr A 0,75 0x B B 2 B -0,125 0x3C B B 3 C=A+B 0,625 0x B B 4 C=A-B 0,875 0x1C B B 5 C=A*B -0, x3D B B A p uwzględnieniu FRCT akumulatr będzie zawierał; B Pniżej 4 inne tabelki z innych grup z hiptetycznymi rzkazami d wyknania na stałych w klumnie 5 7 / 49

8 dla wiersza 1 MOV #A<<3,ACC dla wiersza 2 MOV #B,ACC dla wiersza 3 ADD #A,#B,ACC dla wiersza 4 SUB #A,#B,ACC dla wiersza 5 MPY #A,#B,ACC A = -0,875, B = 0,5 w. DEC HEX BIN ACC 12-bitwy akumulatr A -0,875 0x B B 2 B 0,5 0x B B 3 C=A+B -0,375 0x B B 4 C=A-B -1,375* 0xD4; 0x14* * B B* 5 C=A*B -0,4375 0x B B *przekrczenie zakresu reprezentacji pniżej granicznej -1;. UAGA, licząc binarnie trzeba pamiętać rzszerzeniu znakwym (uzupełnieniu jedynek z przdu) inaczej trzymamy BŁĘDNY YNIK 0,625 *widać tylk zawartść 6-ciu najmłdszych bitów b starsze bcięł (nie weszły) *prsze zauważyć, że t c nie mieścił się w rejestrze (przekrczenie zakresu) będzie jużreprezentwane w dwa razy większym rejestrze!!! A = 0,125, B = -0,75 w. DEC HEX BIN ACC 12-bitwy akumulatr A 0,125 0x B B 2 B -0,75 0x B B 3 C=A+B -0,625 0x2C B B 4 C=A-B 0,875 0x1C B B 5 C=A*B -0, x3D B B A = -0,25, B = 0,375 w. DEC HEX BIN ACC 12-bitwy akumulatr A -0,25 0x B B 2 B 0,375 0x0C B B 3 C=A+B 0,125 0x B B 4 C=A-B -0,625 0x2C B B 5 C=A*B -0, x3D B B A = 0,75, B = -0,25 w. DEC HEX BIN ACC 12-bitwy akumulatr A 0,75 0x B B 2 B -0,25 0x B B 3 C=A+B 0,5 0x B B 4 C=A-B 1* B 5 C=A*B -0,1875 0x3A B B *przekrczenie zakresu reprezentacji; Tej liczby nie da się przedstawić na 6-ciu bitach. ALE w akumulatrze pdwójnej długści da się przedstawić b ten 6-ty bit nie będzie już skrajnym bitem z infrmacją znaku jak jest t w krótkim rejestrze! 1.2 Tabelka wprawki rzkazwe Sprwadza się d dpwiedniej interpretacji rzkazów (pd tabelką przykładwa instrukcja interpretacji krk p krku). Górna tabelka pza zadaniem wartści bitów ustalających spsób interpretacji rzkazów zawiera dane zawartści 8 / 49

9 fragmentów pamięci danych. Zwracam uwagę na wskaźnik strny DP, który mże być pdany a czasami trzeba g kreślić w parciu adres pamięci w tabelce. szystkie liczby wstawine d tabelki pdczas rzwiązywania są w HEX, a nie w DEC! Dane: DP=0 DP=2 DP=6 CPL= CMPT= Adr./Dane HEX Adres artść Adres artść Adres artść Prgram AC1 AC2 DP AR0 AR1 AR2 1 MOV #0,DP 0 2 MOV #2,AR0 2 3 MOV #200h,AR MOV #300h,AR ADD *AR1+,A ADD *AR1+,AC2,AC MOV #6,DP ADD *AR2+,AC1 3A SUB *AR2+,AC SUB #64,AC1 2E0 14 ADD *AR2-0,AC1,AC2 3E SUB *AR2,AC2,AC1 2B0 16 MOV #160,AR0 A0 17 ADD *AR1-0,AC1,AC1 2D MOV AC1,*AR1-161 Przykładwa interpretacja klejnych wierszy tabeli: 1. Załaduj liczbę binarną 0 d DP. (włączamy w ten spsób 0-wą strnę pamięci danych) 2. Załaduj liczbę binarną 2 d AR0. 3. Załaduj liczbę 200h (alb inaczej 0x200) d AR1. 4. Załaduj liczbę 0x300 d AR2. 5. Załaduj wartść kmórki adresie 0x61 d A (patrz nad tabelką). 6. Ddaj d akumulatra A zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR1 (zawartść AR1 t 0x200, a dpwiadająca temu adreswi zawartść kmórki t 0x120 patrz nad tabelką), ddaj d teg zawartść A, zapisz wynik w A i ptem inkrementuj zawartść AR1. 7. Odejmij d akumulatra A zawartść kmórki pamięci danych adresie 0x60 (adres 0x60 zawartść równa 0x60 patrz nad tabelką) i wynik zapisz w B. 8. Ddaj d akumulatra B zawartść kmórki pamięci danych adresie równym wartści AR1 (zawartść AR1 t 0x201, a dpwiadająca temu adreswi wartść kmórki t 0x70 patrz nad tabelką), a zapisz wynik w A, ptem inkrementuj zawartść AR1. 9. Załaduj liczbę 6 d DP. (włączamy w ten spsób 6-tą strnę pamięci danych) 10. Mając DP=6 (zrbiliśmy t w wierszu 9) patrzymy d tabelek nad główną tabelą i szukamy DP=6 (pierwsza mała, górna tabelka d prawej w wierszu 10 mówi, że interesuje nas adres 2 kmórki na 6-tej strnie pamięci danych (6 * 0x = 0x302), a wiec w tym przypadku adres 302h. Zatem zawartść kmórki adresie 0x302 czyli 0x100 ddajemy d A i wynik zapisujemy w A. 9 / 49

10 11. Zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR2 (zawartść AR2 t 0x300, a dpwiadająca temu adreswi zawartść kmórki danych t 0x130 patrz nad tabelką) ddaj t d zawartści akumulatra A i zapisz wynik w A, ptem inkrementuj zawartść AR Zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR2 (zawartść AR2 t 0x301, a dpwiadająca temu adreswi wartść kmórki t 0x80 patrz nad tabelką), dejmij d zawartści akumulatra A i zapisz wynik w A, następnie inkrementuj zawartść AR Pdaną w rzkazie (adresacja natychmiastwa) wartść dziesiętną 64 (c daje 40h) dejmij t d zawartści akumulatra A i zapisz wynik w A. 14. Zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR2 (zawartść AR2 t 0x302, a dpwiadająca temu adreswi zawartść kmórki t 0x100 patrz nad tabelką). Ddaj t d zawartści akumulatra A i wynik zapisz w B. Teraz *AR2-0 znacza: d teg, c jest w AR2, dejmij t, c jest w AR0 (0x302-2=0x300) i zapisz w AR Zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR2 (zawartść AR2 t 0x300, a dpwiadająca temu adreswi zawartść kmórki pamięci danych t 0x130 patrz nad tabelką). Odejmij t d B i zapisz wynik w A. 16. Załaduj liczbę dziesiętną 160 (c daje A0h) d AR Zawartść kmórki pamięci danych adresie równym zawartści AR1 (zawartść AR1 t 0x202, a dpwiadająca temu adreswi zawartść kmórki t 0x20 patrz nad tabelką). Ddaj t d A i zapisz wynik w A. Teraz AR1-0 znacza: d teg, c jest w AR1, dejmij t, c jest w AR0 i zapisz w AR1 (202h-A0h=162h). 18. T, c jest w A, załaduj d kmórki adresie równym zawartści AR1. UAGA: w pwyższej tabelce znajduje się klejny drbiazg. bszarze danych (nad tabelką) jest puste miejsce pd adresem 0x62 sugerujące miejsce czekające na wstawienie czegś. Tymczasem z 18 wiersza tabelki wynika, że trzeba załadwać wartść znajdującą się w akumulatrze AL. d kmórki adresie 0x162 (i nie jest t myłka). takim przypadku mżna bk tabelki naryswać pglądw fragment pamięci z kmórką adresie 0x162, d której ma trafić wartść zawarta w akumulatrze, np. tak jak bk: D / 49

11 Pniżej wypełnine tabelki dla innych dwóch grup z 2004 rku. Dane: DP=0 DP=2 DP=4 Adres artść Adres artść Adres artść CPL= CMPT= Adr./Dane HEX Prgram AC1 AC2 DP AR0 AR1 AR2 1 MOV #0,DP 0 2 MOV #2,AR0 2 3 MOV #100h,AR MOV #200h,AR ADD *AR1+,A ADD *AR1+,AC2,AC MOV #4,DP B0 11 ADD *AR2+,AC1 2E SUB *AR2+,AC SUB #64,AC ADD *AR2-0,AC1,AC SUB *AR2,AC2,AC MOV #160,AR0 A0 17 ADD *AR1-0,AC1,AC MOV AC1,*AR1-61 Dane: DP=0 DP=2 DP=4 Adres artść Adres artść Adres artść CPL= CMPT= Adr./Dane HEX Prgram AC1 AC2 DP AR0 AR1 AR2 1 MOV #0,DP 0 2 MOV #2,AR0 2 3 MOV #100h,AR MOV #200h,AR ADD *AR1+,A ADD *AR1+,AC2,AC MOV #4,DP A0 11 ADD *AR2+,AC1 3D SUB *AR2+,AC SUB #64,AC ADD *AR2-0,AC1,AC SUB *AR2,AC2,AC1 2F0 16 MOV #160,AR0 A0 17 ADD *AR1-0,AC1,AC MOV AC1,*AR / 49

12 Dane: DP=0 DP=2 DP=4 Adres artść Adres artść Adres artść CPL= CMPT= Adr./Dane HEX 62 FF Prgram AC1 AC2 DP AR0 AR1 AR2 1 MOV #0,DP 0 2 MOV #2,AR0 2 3 MOV #100h,AR MOV #200h,AR ADD *AR1+,A ADD *AR1+,AC2,AC MOV #4,DP A0 11 ADD *AR2+,AC1 3D SUB *AR2+,AC1 FF FFFF FF60* SUB #64,AC1 FF FFFF FF20 14 ADD *AR2-0,AC1,AC SUB *AR2,AC2,AC1 FF FFFF FEF0 16 MOV #160,AR0 A0 17 ADD *AR1-0,AC1,AC1 FF FFFF FF MOV AC1,*AR1-61 *Uwaga, d teg mmentu wkraczamy w liczby ujemne I jeszcze jedna uwaga. yniki bliczeń pdlegają wpływwi ustawienia bitu OVM. zamieszcznych przykładach nie był pwdu tym się zajmwać b nie zbliżaliśmy się d granic nasycania. Ale prblem istnieje! 2 Pytania z testów - pracwanie 2.1 ymień główne cechy wyróżniające prcesry sygnałwe d innych prcesrów i mikrkntrlerów. sprzętwa jednstka mnżąca (MAC) szybki shifter (Barrel Shifter) d skalwania danych sprzętwe nasycanie i zakrąglanie sprzętwy mechanizm realizacji pętli pprzez repetycję rzkazów i blków rzkazów specjalizwane rzkazy d przetwarzania sygnałów (FIRS, SUBC, POLY, ) jednstki arytmetyczne dla bliczeń na adresach liczne, specjalizwane rejestry d adresacji pśredniej rzbudwany mechanizm mdyfikacji adresów wspmagający specyficzne krekty adresów np. dla ptrzeb FFT sprzętwy mechanizm bsługi bufrów kłwych sprzętwe, wewnątrz struktury prcesra wsparcie mechanizmu debugwania i emulacji zwielkrtnienie i specjalizacja magistral w tym sbne magistrale danych i prgramu prcesra rzbudwane systemy pamięci ntatnikwych (cache) znaczne mce bliczeniwe wyrażane w MIPS i FLOPS w zależnści d typu i specjalizacji prcesra 12 / 49

13 wydzielne magistrale specjalizwane d bsługi strumienia danych sygnału (zwykle magistrale szeregwe) małe budwy (BGA, TQFP) przy małym pbrze mcy 2.2 Jaka jest w prcesrach C55xx rla rejestrów statuswych i dlaczeg jest ich aż cztery? Rejestry te służą d zachwania infrmacji stanie pracy prcesra i wybranych ustawieniach. Jest ich aż cztery (ST0_55, ST1_55, ST2_55, ST3_55) gdyż zachdzi ptrzeba przechwania znacznej liczby danych, których nie da się przechwać w mniejszej liczbie rejestrów. 2.3 Jakie zmiany w architekturze wprwadzne w klejnych generacjach prcesrów pzwliły na zwiększenie szybkści wyknania prgramu? Na przykładzie różnic między C54xx, C55xx, C6000: zwielkrtnienie zasbów MAC i ALU Akumulatrów ddatkwe generatry adresów ddatkwe jednstki przetwarzania równległeg (d 8-miu) pszerzenie magistral pszerzenie listy rzkazów / prcedur specjalizwanych rzbudwa mechanizmów dstępu d danych i prgramu rzbudwa mechanizmu cache wielpzimweg zwiększenie równległści przetwarzania wydłużenie słwa adresweg (architektura LIV) wprwadzenie sprzętwych jednstek zmiennprzecinkwych peracji wprwadzenie specjalizwanych jednstek kprcesrów - np. d bsługi różnych standardów interfejsów, prcedur (np. FFT) czy peryferii (np. sensry CCD, eqep). Zwielkrtnienie rdzeni prcesrów DSP 2.4 Od czeg mżna uzależnić przebieg prgramu w prcesrach rdziny C55xx? Generalnie sekwencyjny przebieg rzkazu mdyfikują skki. tym skki warunkwe mają szczególne znaczenie, b realizwane są w zależnści d spełnienia lub nie warunku lub warunków. Pytanie dtyczy wskazania d czeg mżna uzależnić przebieg prgramu czyli jakie warunki jesteśmy w stanie wykrzystać w tych warunkwych skkach, a zatem; iele stanów jest wykrywane i sygnalizwane flagami; ACOVx czyli przekrczenia w każdym z akumulatrów C Carry przeniesienie w użytym akumulatrze, TC bit, gdzie trafiają wyniki peracji lgicznych Inne elementy mgą być wykrywane bezpśredni (zwykle kmparatrami); Zawartść akumulatrów i jej relacja względem zera, Zawartść rejestrów tymczaswych Tx i ich relacja względem zera, Zawartść rejestrów adreswych ARx i ich relacja względem zera, Stan testwaneg dwlneg bitu w pamięci danych (trafi d TC) Zawartść całej kmórki w pamięci danych arunki te mgą być wykrzystywane w takich rzkazach sterujących przebiegiem prgramu jak: 13 / 49

14 - instrukcji skku (BCC) - instrukcji wywłania prcedur (CALLCC) - instrukcji pwrtu (RETCC) - instrukcji dpwiedzialnych za repetycję (RPTCC) 2.5 Dlaczeg w prcesrach sygnałwych rejestr akumulatra jest pnad dwa razy większy d rzmiaru słwa, jakim pracują? Aby przyjąć wynik mnżenia liczb binarnych, ptrzebny jest akumulatr będący dwukrtnie większy niż rzmiar słwa. ynik mnżenia dbierany d przechwania w pamięci danych znajduje się w takiej sytuacji na starszej części akumulatra AH. Młdsza część akumulatra AL młdsze 16 bitów ma za zadanie zapewnienie większej rzdzielczści dla sumwania wyników mnżenia i uniknięcia kumulwania błędów na skutek przedwczesneg graniczania rzdzielczści reprezentacji. Ta młdsza część akumulatra mże uzyskać swój wpływ na wartść wyniku pprzez perację zakrąglania (Runding). Z klei ddawanie mże dprwadzić d wyniku wykraczająceg pnad 32 bity akumulatra stąd rezerwę d sumwania lub wyników pśrednich sumwania zapewniają bity AG - GUARD (jest ich siem). Rezerwa na wyniki pśrednie sumwań Dla zachwania dkładnści wielkrtnych bliczeń A39 A32 A31 A16 A15 A0 AG AH AL YNIK d pamięci 2.6 C t jest przetwarzanie nakładkwe, na czym plega i czemu służy? Przetwarzanie nakładkwe, alb klejka (z angielskieg pipelining), jest t spsób wykrzystania zasbów prcesra d realizacji rzkazów tak, by żaden jeg fragment nie stał bezczynnie. Uwarunkwane jest pdziałem realizacji rzkazu na klejne fazy wyknywane w pjedynczych cyklach prcesra i mżliwściami blków przetwarzających prcesra raz magistral transprtu danych i rzkazów. Plega n na równczesnym wyknywaniu różnych faz klejnych rzkazów prgramu. Przykładw, wyknując fazę Pre-Fetch dla jednej instrukcji, prcesr mże jedncześnie wyknywać fazę Fetch pprzedniej instrukcji, fazę Decde dla jeszcze wcześniejszej instrukcji itd. Dzięki temu rzkazy pbierane d klejki są wyknywane quazi równlegle p jednej fazie z każdeg z klejnych rzkazów jak gdyby cały jeden rzkaz w jednej fazie. Liczba pzimów klejki, jej głębkść, zależy d liczby faz na które pdzielne zstał wyknywanie rzkazu. prcesrach rdziny C54xx rzkaz jest pdzielny na 6 fa realizacji, stąd klejka ma 6 pzimów działania. ten spsób przy wypełninej klejce w jednym cyklu prcesra wyknywanych jest równcześnie 6 różnych faz czyli jeden cały rzkaz. Fakt, że każda z faz pchdzi z inneg rzkazu nie zmienia faktu, że w rzliczeniu czasu wyknywania prgramu na jeden cykl prcesra przypada wyknanie kmpletneg rzkazu dając przyspieszenie realizacji prgramu. 14 / 49

15 Trzeba mieć jednak świadmść, że bez klejki na wyknanie pjedynczeg rzkazu rzmiarze jedneg słwa na cały cykl rzkazwy wyknywany bez klejki - ptrzeba 6-ciu cykli prcesra, p jednym cyklu na każdą z faz. Zatem technika ta nie skraca czasu wyknywania pjedynczeg rzkazu ale dzięki nakładaniu na siebie rzkazów pzwala na skrócenie wyknywania sekwencji rzkazów i przyspieszenie wyknania całeg prgramu. przetwarzaniu klejkwym pbierając zawartść klejnych kmórek z pamięci prgramu natrafia się na trudnści związane z wyknywaniem skków. Typwy skk zakłóca ciągłść klejki i wymaga jej pnwneg napełnienia rzkazami p skku. Innym prblemem jest knfliktu klejki, gdy klejny rzkaz chce wykrzystać wynik działania bezpśredni pprzedzająceg g rzkazu, a pprzednik jeszcze nie ukńczył działania. Metdą zaradzenia tym kłptm jest rerganizacja prgramu lub wprwadzenie ddatkweg późnienia (np. rzkazem NOP). 2.7 Dlaczeg pjedyncza magistrala zewnętrzna prcesra DSP stanwi isttne graniczenie dla jeg szybkści działania? Jeżeli pamięć prgramu i danych będą umiejscwine na zewnątrz prcesra, t pjedyncza magistrala zewnętrzna mże transprtwać tylk jeden biekt. Alb kd rzkazu, alb jedną daną. T zaś uniemżliwia wykrzystanie walrów klejki i szybkść realizacji prgramu spada. Mże t spwdwać bniżenie efektywnści, c najmniej 50%. 2.8 Dlaczeg w prcesrze DSP stsuje się wiele równległych magistral transprtwych? Dlateg, że inaczej nie mżna wykrzystać walrów przetwarzania nakładkweg (klejki). Jest n tylk wtedy efektywne, gdy mżliwe jest pbieranie w tym samym czasie zarówn perandów d przetwarzania (nawet dwóch równcześnie) jak też i kdu/kdów klejnych rzkazów raz dsyłanie wyniku peracji d pamięci. ielść magistral d równległych transferów, praca z pamięcią pdwójneg dstępu wraz ze specjalnymi technikami wyknywania rzkazów (rzkazy z późnieniem) i mdyfikacja klejnści rzkazów lub dwufazwa klejka jak w c55xx przekłada się na szybszą realizację całeg prgramu. 2.9 C t jest DARAM i dlaczeg jest krzystna w prcesrach DSP C55xx? DARAM (Duble Access RAM) jest t pamięć zezwalająca na 2 dstępy w jednym cyklu prcesra w każdym z blków pamięci. Oznacza t, że różne jednstki bliczeniwe MAC, czy CPU jak i wewnętrzne zespły mgą dknywać dczytu i zapisu w tym samym cyklu. Część rzkazów mże być efektywnie wyknywana tylk, gdy ich perandy rzmieszczne są w DARAM (np. rzkazy z grupy MAC, rzkazy równległe). Isttne jest pnadt, że pamięć DARAM z przestrzeni pamięci danych mżna przełączyć (uwidcznić) d przestrzeni pamięci prgramu (t w starszych prcesrach, pprzez ustawienie bitu OOVLY) zaś w nwych przygtwana ciągła pamięć mże być dstępna z dwóch strn, zarówn jak pamięć danych jak i prgramu. 15 / 49

16 2.10 ymień tryby adresacji stswane w rdzinie prcesrów TMS320C55xx i pdaj przykłady rzkazów stsujących je. Adresacja Przykład Przeznaczenie, zalety Natychmiastwa (Immediate) MOV #10,AC1 - perand bezpśredni w kdzie rzkazu - użyteczne d inicjalizacji [umieść 10d w akumulatrze A] {K => A} Abslutna (Abslute) Pśrednia (Indirect) Bezpśrednia (Direct) Kłwa (Circular) MOV AC1,*(y) MOV *AR1,AC1 AC1 ADD AR0+,AC1 - używa pełneg 23-bitweg adresu dwlnej kmórki [zachwaj młdszą część akumulatra A pd adresem y w pamięci danych] {(A(L)) _ Smem(y)} - adresem perandu jest zawartść aktywneg rejestru (ARi) użyta jak wskaźnik [zapisz w akumulatrze A wartść z kmórki pamięci danych spd adresu zawarteg w rejestrze AR1] {(Smem(AR1)) => A} - adresacja względem wskaźnika strny -DP alb wskaźnika stsu SP (decyduje bit CPL) [zapisz w akumulatrze A zawartść kmórki z pamięci danych spd adresu trzymaneg ze złżenia x z DP lub sumy x z SP] {(Smem(x DP)/(x+SP)) => dst} - gdy używana adresacja cyrkulacyjna mdyfikacja AR0 będzie w pszarze zadeklarwaneg rejestru kłweg [ddawaj klejne wartści d akumulatra AC1] {AC1 + (AR0) => AC1 (AR0 + 1 => AR0) Stswnie z ST2_55, BK03, BSA01} 2.11 Jak rzumiesz i c kreśla pjęcie trybu adresacji? Tryb adresacji jest spsbem definiwania dstępu d perandu w treści rzkazu (pdawania adresu w rzkazie). Określa n, w jaki spsób instrukcje sięgają d swich perandów w pamięci. yróżniamy następujące tryby adresacji: - natychmiastwy np. MOV #10,AC1 - abslutny MOV AC1, *(y) - pśredni MOV *AR1,AC1 - bezpśredni - Cyrkulacyjny ze specyficznym użyciem rejestrów adresujących Tryby adresacji i ich rzumienie i sprawnść wykrzystania t kluczwy element efektywneg prgramwania przetwarzania we wszystkich prcesrach nie tylk sygnałwych ymień pdstawwe spsby mdyfikacji zawartści rejestrów adreswych prcesrów C55xx i pdaj ich przykładwe przeznaczenie. Opcja Składnia Spsób realizacji Bez mdyfikacji *ARn ARn bez zmian 16 / 49

17 Pst-Inkrement / Pst-Dekrement *ARn+ *ARnpst inkrementacja 1 pst dekrementacja 1 Pst-Indekswana *(ARn+AR0) *(ARn AR0) pst inkrementacja zawartść AR0 pst dekrementacja zawartść AR0 pdbnie z rejestrem T0 i T1 Pst-Md-Kłwa (circular) *(ARn+AR0%) *(ARn-AR0%) kłw pst inkrementacja zawartść AR0 kłw pst dekrementacja zawartść AR0 Pst-z dwr. Bitów (Bit-Reversed r Reverse Carry Prpagatin) *(ARn+AR0B) *(ARn-AR0B) pst inkrementacja AR0 z dwróc. Bitów (alb wsteczną prpagacją Carry) pst dekrementacja AR0 z dwróc. Bitów (alb wsteczną prpagacją Carry) Pre-mdyfikacja *ARn(AR0) chwilwe pre *(ARn+AR0), bez zminy ARn! Pdbnie z CDP Ale nie względem AR0 a stałych (#K16) Przykładwe zastswania: inkrement/dekrement dstęp d tablic, wektrów, sygnałów kłwe dstęp d tablic i wektrów ale ze sprzętwą kntrlą przemieszczania się w bufrze (zapewnia autmatyczny skk na/przez pczątek/kniec bufra), bsługa bufrów współczynników i próbek dla filtrów, transfrmat i transferu danych z dwróceniem bitów - dla szybkiej transfrmaty Furiera (FFT) i innych transfrmat wykrzystujących własnści symetrii funkcji sin/cs 2.13 C t są sekcje prgramu i d czeg są używane? Sekcje t fragmenty prgramu zawierające jednrdne biekty; kd, stałe, zmienne lub układy we/wy. Są ne zdefiniwane za pmcą dyrektyw w zbirach źródłwych. Sekcje dzielimy wg. zawartści na; sekcja inicjalizwana (kd prgramu, predefiniwane stałe), sekcja nieinicjalizwana (rezerwacja bszarów pamięci na zmienne czy stałe) i wg. pisu na sekcja nazwana (patrzne nazwą) sekcja nienazwana (bez nazwy) Sekcje są umieszczane przez linker we wskazanych bszarach pamięci zgdnie z zapisem zbiru knfiguracyjneg. Sekcje tych samych nazwach łączne są we wspólne bszary ułatwiając rganizację danych w pamięci C t jest dyrektywa asemblera i d czeg służy? Dyrektywa asemblera jest t plecenie definiujące mu spsób traktwania daneg fragmentu prgramu. Są elementem sterwania asemblacją prgramu. Nie są tłumaczne na rzkazy prgramu a jedynie uruchamiają spsób działania asemblera. Dyrektywy mgą służyć np. d zdefiniwania sekcji w zbirach źródłwych, uaktywnienia własnści asemblera, itd. Są ne pleceniami tekstwymi i zaczynają się d krpki. Przykładami dyrektyw mgą być:.mmregs ; włącza predefiniwane nazwy rejestrów MMR.sect kt ; kńczy pprzedni zdefiniwaną sekcję i twiera nwą 17 / 49

18 tab ; inicjalizwaną i nazwaną kt sekcję na kd prgramu ; lub dane.text ; kńczy pprzedni zdefiniwaną sekcję i twiera nwą ; inicjalizwaną i nazwaną sekcję na kd prgramu.bss test,n ; kńczy pprzedni zdefiniwaną sekcję i twiera nwą ; nieinicjalizwaną sekcję nazwie test na n słów danych.usect pies, n ; kńczy pprzedni zdefiniwaną sekcję i twiera nwą ; nieinicjalizwaną i nazwaną pies sekcję dla danych ; rezerwując dla nich n słów w pamięci danych.wrd 4, 0x13, 66h ; kńczy pprzedni zdefiniwaną sekcję i twiera nwą ; inicjalizwaną sekcję dla trzech wartści 4, 13h, 66h ; zaczynającą się d adresu tab 2.15 Objaśnij zadania linkera w śrdwisku prgramów d generacji kdu prcesra DSP. Linker łączy plik *.bj i generuje dcelwy plik wyjściwy *ut. Rzmieszcza n i łączy jednimienne sekcje w bszarach pamięci wskazanych w zbirze/pleceniach knfiguracyjnych. Linker mże generwać różne, pmcne w analizie i uruchamianiu prgramu zbiry np. *.map mapę pamięci, *.lst pełneg listingu prgramu, *.hex zbiór dla prgramatra pamięci, itd. Zajmuje się n rzmieszczeniem relkwalnych zbirów *.bj a w nich symbli i sekcji, by przypisać je d statecznych adresów raz decyduje zewnętrznych pwiązaniach między plikami wejściwymi i biblitekami. D prawidłweg działania linkera niezbędny jest zbiór knfiguracyjny linkera - Linker Cmmand File ( w CCS ma n rzszerzenie.cmd) ymień czynniki decydujące szybkści realizacji prgramu w DSP. a) wynikające z budwy prcesra częsttliwść taktwania prcesra przetwarzanie nakładkwe zwielkrtnienie magistral rzkazy specjalizwane i ukierunkwane na aplikacje zastswanie adresacji kłwej lub z dwracaniem bitów rzkazy skków z późnieniem łączne warunki dla skków i peracji warunkwych wyknywanie rzkazów w trybie repetycji zaawanswana bsługa pśrednich wyników peracji peracje dwusłwwe wielkść pamięci wewnętrznej, szczególnie DARAM ilść i spsób wykrzystania przerwań raz ich ewentualne klizje z trybami repetycji b) wynikające ze spsbu przygtwania prgramu wykrzystanie wymieninych wyżej mżliwści sprzętwych pdział prgramu pmiędzy asembler i języki wyskieg pzimu rzmieszczenie danych w pamięciach SARAM / DARAM, pamięci zewnętrznej i/lub wewnętrznej 18 / 49

19 2.17 Omów spsby realizacji pętli i stswane tam rzkazy. D realizacji pętli mgą zstać wykrzystane następujące rzwiązania: repetycja pjedynczeg rzkazu realizwana instrukcją RPT, pzwala na pwtórzenie instrukcji d 1 d razy. RPT mżna wyknać równlegle z zerwaniem akumulatra dla czysteg pczątku sumwania (dpwiednik RPTZ w rdzinie C54xx). RPT n n+1 pwtórzeń repetycja blku rzkazów realizwana za pmcą instrukcji RPTB. Pzwala na na pwtórzenie blku instrukcji d 1 d razy. Liczbę biegów pętli ustala się przed wywłaniem repetycji ustalając zawartść BRC (Blck Repeat Cunter). BRC=n n+1 pwtórzeń Fakt repetycji blku rzkazów z rzróżnieniem dwóch pzimów zagłębienia jest sygnalizwany dpwiednimi stanami bitów w rejestrze CFCT, dla uniknięcia niszczenia zawartści rejestrów kreślających warunki repetycji (dpwiednik flagi BRAF dla uprszczneg mechanizmu repetycji w prcesrach C54xx). instrukcje skku warunkweg, wyknujące skk tylk wtedy, gdy spełniny jest dany warunek (w przeciwnym razie wyknanie prgramu przechdzi d następnej instrukcji). yróżniamy dwie instrukcje skku warunkweg: BC: przeładwuje PC bezpśrednim adresem, gdy spełniny jest warunek. Zazwyczaj wykrzystywane d testów arytmetycznych wyknywanych na zawartści akumulatra lub testwania flag. arunkiem takim mże być również zawartść wybraneg rejestru ARx, który mże służyć równcześnie jak licznik biegów pętli. (dpwiedniść rzkazu BANZ w rdzinie C54xx). instrukcje skku bezwarunkweg dla pętli bez kńca C t są tryby repetycji i czemu służą w prcesrach DSP rdziny C 55xx? Tryb repetycji plega na pwtarzaniu rzkazu lub blku rzkazów. trybie tym dzięki sprzętwej bsłudze licznika pętli nie tracimy czasu na rzkazy sprawdzające licznik i realizujące skk. Stąd pętle takie są bardziej efektywne, tylk użyteczna część pętli zajmuje czas wyknania. Repetycja pjedynczeg rzkazu: - uruchamiana instrukcją RPT pzwala na pwtórzenie następnej instrukcji d 1 d razy. RPT n n+1 pwtórzeń. Niestety pętli takiej nie mżna przerwać przerwaniem! Repetycja blku rzkazów: - uruchamiana za pmcą instrukcji RPTB etykieta Pzwala na pwtórzenie d 1 d razy blku instrukcji d inicjująceg rzkazu d rzkazu patrzneg etykietą. Liczba przebiegów zadana jest zawartścią BRC (Blck Repeat Cunter) plus jeden; BRC=n n+1 pwtórzeń. Zakres pętli zadawany jest zawartściami rejestrów RSA adres pczątku pętli, REA adres kńca pętli. 19 / 49

20 2.19 jaki spsób i p c prgramista mże kreślać/zmieniać płżenie tablicy wektrów przerwań (pczątków prcedur przerwań)? P resecie sprzętwym prcesr nadając wartść rejestrm IVPD i IVPH równą 0xFFFF będzie sięgał d tablicy wektrów przerwań zaczynającej się d adresu 0xFFFF00. Dmyślnie, dla takiej sytuacji tablica wektrów przerwań jest lkwana w zakresie adresów d FFFF00h d FFFFFFh w przestrzeni pamięci prgramu. Mżna przygtwać inną/inne tablice w przestrzeni pamięci prgramu, zaczynające się d adresów równych (IVPD)*256 / (IVPH)*256 i wskazać ją prcesrwi d użycia pprzez nadanie dpwiedniej zawartści rejestrów a następnie wyknanie prgramweg reset (czyli rzkazu RESET). Mechanizm taki jest zaimplementwany z teg pwdu, by użytkwnik mógł rerganizwać strukturę przerwań sweg prgramu w zależnści d ptrzeb. Np. gdy nie chce używać dmyślnych wektrów przerwań rezydujących w pamięci ROM układu mże przesunąć wskazanie tablicy wektrów d dwlnej 256- słwwej przestrzeni w pamięci prgramu i tam przygtwać jej własną wersję C t jest i czemu służy w prcesrach rdziny C 55xx IVPD? IVPD (czyli DSP Interrupt Vectr Pinter) t 16-t bitwy rejestr prcesra umieszczny pd adresem 0x Jeg zawartść stanwi najstarsze 16 bitów adresu w tablicy wektrów przerwań. Uzupełnina kdwanym na 5 bitach numerem przerwania i najmłdszymi trzema bitami 000 twrzy adres pczątkwy w tablicy wektrów przerwań prcesra, czyli adres płżenia pierwszeg wektra w tej tablicy. Jest t wektr przerwania RESET złżny z pierwszych śmiu bajtów prgramu jeg bsługi startu prcesra. P sprzętwym RESET prcesra IVPD = 0xFFFF c lkuje pczątek tej tablicy pd adresem 0xFFFF00. Prgramista mże przełączyć prcesr d dczytywania tablicy wektrów przerwań z inneg miejsca w pamięci prgramu przez zmianę zawartści IVPD i wyknanie prgramweg RESET. Rejestr IVPD wskazuje tablicę dla wektrów przetwań 0 15 i C t jest i czemu służy w prcesrach rdziny C 55xx IVPH? IVPH (czyli Hst Interrupt Vectr Pinter) t 16-t bitwy rejestr prcesra umieszczny pd adresem 0x00004A. Jeg zawartść stanwi najstarsze 16 bitów adresu w tablicy wektrów przerwań. Uzupełnina kdwanym na 5 bitach numerem przerwania i najmłdszymi trzema bitami 000 twrzy adres pczątkwy w tablicy wektrów przerwań prcesra, czyli adres płżenia pierwszeg wektra w tej tablicy. Jest t wektr przerwania RESET złżny z pierwszych śmiu bajtów prgramu jeg bsługi startu prcesra. P sprzętwym RESET prcesra IVPH = 0xFFFF c lkuje pczątek tej tablicy pd adresem 0xFFFF00. Prgramista mże przełączyć prcesr d dczytywania tablicy wektrów przerwań z inneg miejsca w pamięci prgramu przez zmianę zawartści IVPH i wyknanie prgramweg RESET. Rejestr IVPH wskazuje tablicę dla wektrów przerwań / 49

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi

Załącznik do ćwiczenia w środowisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi 4. Kdwanie rzkazów Załącznik d ćwiczenia w śrdwisku MASM32 Przesyłanie danych i zarządzanie danymi Prcesr 32-bitwy Intel ma skmplikwane reguły kdwania rzkazów, pnieważ prcesr mże perwać 8-, 16- lub 32-bitwymi

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiszowe Window-Eyes

Skróty klawiszowe Window-Eyes Skróty klawiszwe Windw-Eyes Table f Cntents 1 Parametry mwy 2 Klawisze nawigacji 3 Klawisze myszy 4 Skróty Windw-Eyes dla MS Excel 5 Skróty Windw-Eyes dla MS Wrd 6 Skróty Windw-Eyes dla MS Internet Explrer

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena

Tworzenie kwerend. Nazwisko Imię Nr indeksu Ocena Twrzenie kwerend - 1-1. C t jest kwerenda? Kwerendy pzwalają w różny spsób glądać, zmieniać i analizwać dane. Mżna ich również używać jak źródeł rekrdów dla frmularzy, raprtów i strn dstępu d danych. W

Bardziej szczegółowo

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur.

Poniżej krótki opis/instrukcja modułu. Korekta podatku VAT od przeterminowanych faktur. Pniżej krótki pis/instrukcja mdułu. Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur. W systemie ifk w sekcji Funkcje pmcnicze zstał ddany mduł Krekta pdatku VAT d przeterminwanych faktur zgdny z zapisami ustawwymi

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

"Pies" P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies );

Pies P i e s \0. Prawidłowy zapis wymaga wykorzystania funkcji strcpy() z pliku nagłówkowego string.h: char txt[10]; strcpy(txt, Pies ); Łańcuchy znaków MATERIAŁY POMOCNICZE NR 7 DO PRACOWNII Z PRZEMIOTU INFORMATYKA 1 Łańcuch znaków (napis, stała napiswa) jest t ciąg złŝny z zera lub większej liczby znaków zawartych między znakami cudzysłwu,

Bardziej szczegółowo

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table

Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Temat: System plików NTFS. Wady i zalety. Master File Table Klastry na dysku mają przyprządkwane klejne numery pcząwszy d 0 (Lgical Cluster Numbers - LCN). Klastry każdeg strumienia danych są pdbnie pnumerwane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach

Jak założyć blog na platformie blogów CEO w 3 krokach Pstępuj według instrukcji. Jak załżyć blg na platfrmie blgów CEO w 3 krkach Krk 1 rejestracja w Serwisie CEO Czy masz knt w serwisie CEO? Jeśli tak przejdź d krku 2. Jeśli nie zarejestruj się tutaj (tu

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-sklepie

Przewodnik po e-sklepie Przewdnik p e-sklepie Prezentujemy Państwu pniżej kmplekswą instrukcję pruszania się p naszym nwym e-sklepie. >> www.pgb-plska.cm 1. Lgwanie Aby zalgwać się d sklepu prsimy wybrać link e-sklep w prawej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe

QuarkXpress skład i publikacja operacje podstawowe QuarkXpress skład i publikacja peracje pdstawwe Opis szklenia: Szklenie QuarkXpress przeznaczne dla sób chcących zapznać się ze światem składu DTP, Grafików, prjektantów, specjalistów d spraw reklamy,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkwnika Prgram Cmarch ERP e-deklaracje Klasyka Wersja 1.0 Spis treści 1 INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 1.1 PRZEZNACZENIE I PODSTAWOWE FUNKCJE PROGRAMU... 3 1.2 WYMAGANIA SPRZĘTOWE PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE

DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE DOKUMENTACJA WYPEŁNIANIA DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH ONLINE Deklaracje elektrniczne nline są dstępne pd adresem internetwym https://deklaracje.mp.krakw.pl Deklaracje pwinny być wypełniane za pmcą przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Komunikacja szeregowa UART:

Komunikacja szeregowa UART: Kmunikacja szeregwa UART: Serial Buses UART Universal Asynchrnus Receiver Transmitter: Standard rzwinięty już w latach 60, Prsty, uniwersalny, dbrze udkumentwany, Wlna kmunikacja: max. 1Mbit/s, P jednym

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny

Sieci neuronowe model konekcjonistyczny Sieci neurnwe mdel knekcjnistyczny Plan wykładu Mózg ludzki a kmputer Mdele knekcjnistycze Perceptrn Sieć neurnwa Sieci Hpfielda Mózg ludzki a kmputer Twój mózg t kmórek, 3 2 kilmetrów przewdów i (biliard)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 -

Instrukcja korzystania z serwisu Geomelioportal.pl. - Strona 1/12 - Instrukcja krzystania z serwisu Gemeliprtal.pl - Strna 1/12 - Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Słwnik pdstawwych terminów... 3 2. Wyświetlanie i wyszukiwanie danych... 4 2.1. Okn mapy... 5 2.2. Paski z menu

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH W PROGRAMIE MICROSOFT POWERPOINT Ćwiczenie 1. Twrzenie prezentacji świątecznej. POMOC Zapznaj się z paskiem narzędzi: Frmatwanie: Zapznaj się z menu prgramu PwerPint:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej

SENTE CMS zarządzanie treścią witryny internetowej Opis aplikacji zarządzanie treścią witryny internetwej SENTE Systemy Infrmatyczne Sp. z.. ul. Supińskieg 1 52-317 Wrcław tel. 071 78 47 900 e-mail: ffice@sente.pl http://www.sente.pl/ t aplikacja internetwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne

Współpraca programów WINBUD Kosztorys i Symfonia Handel premium I Informacje ogólne Współpraca prgramów WINBUD Ksztrys i Symfnia Handel premium I Infrmacje gólne Współpraca prgramów plega na wymianie infrmacji dtyczących materiałów/twarów znajdujących się w ich bazach. Kmunikacja między

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

Writer edytor tekstowy.

Writer edytor tekstowy. Writer edytr tekstwy. Uruchmienie prgramu następuje z pzimu menu Start : Ekran pwitalny prgramu Writer: Ćwiczenie 1: Dstswywanie śrdwiska pracy Prszę zapznać się z wyglądem widku startweg. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne aplikacji LSI

Wymagania techniczne aplikacji LSI Właściciel Dkumentu: BLStream Sp. z.. Data utwrzenia 2008-04-18 Data statnieg zapisu: 2008-06-23 Autrzy: PKW, LRO BLStream Sp. z.., Plac Hłdu Pruskieg 9, 70-550 Szczecin, Plska Tel. +48 (91) 432 56 80,

Bardziej szczegółowo

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl

Baza Aktów Własnych Opis produktu. Zastosowanie, Wykaz funkcjonalności, Cennik. www.abcpro.pl Baza Aktów Własnych Opis prduktu Zastswanie, Wykaz funkcjnalnści, Cennik www.abcpr.pl Spis treści Zastswanie... 3 Wykaz pdstawwych funkcjnalnści... 4 Cennik... 5 Wymagania techniczne... 5 Szczegółwy pis

Bardziej szczegółowo

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PSO matematyka I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PSO matematyka I gimnazjum Szczegółwe wymagania edukacyjne na pszczególne ceny POZIOM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K knieczny cena dpuszczająca spsób zakrąglania liczb klejnść wyknywania działań pjęcie liczb

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 2013.6 Zmiany funkcjnalne wprwadzne w wersji 2013.6 1 Cpyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżne Nieautryzwane rzpwszechnianie całści lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejklwiek pstaci jest zabrnine.

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA PODATKOWA Strna 1 z 15 1. Mduł Księga Pdatkwa infrmacje gólne i cel zajęć Mduł Księga Pdatkwa bejmuje funkcjnalnie bsługę księgwą firmy, rzliczającej się na pdstawie księgi przychdów i rzchdów lub na pdstawie ewidencji

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta

MultiInfo SOHO. w. 1.0. Instrukcja obsługi dla administratora klienta MultiInf SOHO w. 1.0 Instrukcja bsługi dla administratra klienta Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Lgwanie... 3 1.1.1 Lgwanie za pmcą kdów SMS... 3 1.2 Nawigacja... 6 2 Mduł Administracja... 8 2.1 Menu Knfiguracja...

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.0. Generator Raportów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.0 Generatr Raprtów (GenRap) 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.cmarch.pl/cdn inf.cdn@cmarch.pl

Bardziej szczegółowo

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION)

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION) ETS (Educatinal Testing Service) t becnie największa na świecie niezależna rganizacja badająca umiejętnści edukacyjne. Uznawana za lidera badań w zakresie edukacji raz twrzenia systemów ceny wiedzy, ETS

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację.

Szkolenie obejmuje także naukę języka angielskiego w stopniu umożliwiającym podstawową komunikację. O szkleniu internetwym Nwczesne narzędzia pracy OPIS I CEL SZKOLENIA Nwczesne narzędzia pracy t szklenie, na którym uczestnicy zstaną d pdstaw wprwadzeni w bsługę kmputera raz prgramów biurwych. Ddatkw

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana.

Poprawiono wyświetlanie się informacji o nowych wiadomościach w przypadku, gdy wiadomość została przeczytana. Zmiany w prgramie Uczniwie Optivum NET+ w wersji 14.01.0000 (2014-03-18) Strna startwa Kafelek Sprawdziany ddan mżliwść wyświetlania pisu zakresu materiału z jakieg ma dbyć się sprawdzian lub kartkówka.

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3

Moduł Konsolidacji Sprawozdań wersja 5.15.3 System bsługi sprawzdawczści część VI Mduł Knslidacji Sprawzdań wersja 5.15.3 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 12.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 7

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 7 www.imi.plsl.pl JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 7 1 WSKAŹNIKI JAKO ARGUMENTY FUNKCJI www.imi.plsl.pl Ad. 2. Przekazywanie przez wskaźnik. Funkcja pracuje na ryginale przekazywanej

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1:.Powtórka. kurs HTML

to jest tresc...

Lekcja 1:.Powtórka. <head> <title>kurs HTML</title> </head> <body> <p>to jest tresc...</p> </body> Lekcja 1:.Pwtórka I Dkument pdzielny jest na dwie sekcje - head (nagłówek) i bdy (część główna dkumentu). W nagłówku, pmiędzy znacznikami umieszcza się infrmacje, które nie są widczne na

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP E-SKLEP...

COMARCH ERP E-SKLEP... Ultka Wersja 7.6 Spis treści COMARCH ERP E-SKLEP... 3 1 NOWOŚCI... 4 1.1 ALLEGRO - INTEGRACJA Z SERWISEM WEBAPI SANDBOX.... 4 2 ZMIANY... 5 2.1 ALLEGRO USUNIĘCIE SERWISU TESTOWEGO TESTWEBAPI.PL... 5 2.2

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OTWARTEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO (OSA) Data utwrzenia: Autr: Wersja: 2016-01-22 Krzysztf Smaga 1.2 Zawartść 1.Wstęp...3 2.Wymagania systemwe...4 3.Lgwanie d systemu...5 4.Główny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń papier / model

Przestrzeń papier / model Przestrzeń papier / mdel AutCAD działa alb w przestrzeni (bszarze) mdelu alb bszarze papieru. Obszar mdelu wykrzystujemy d pracy rysunkwej i prjektwej, twrzenia rysunków 2D lub mdeli 3D. Obszar papieru

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi

RAPORT Analizy Finansowej Rozliczenia JGP Instrukcja obsługi RAPORT Analizy Finanswej Rzliczenia JGP Instrukcja bsługi CmpuGrup Medical Plska Sp. z.. (dawniej UHC Sp. z..), ul. D Dysa 9, 20-149 Lublin, T +48 81 444 20 15, F +48 81 444 20 18, www.cmpugrup.pl - 2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu.

Specyfikacja dotycząca modernizacji przepompowni ścieków należącej do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Specyfikacja dtycząca mdernizacji przepmpwni ścieków należącej d czyszczalni ścieków w Pdrzeczu. 1. Przepmpwnia ścieków PS Gimnazjum. Brzezna P1 1. Demntaż istniejących klan stpwych Szt.2 2. Mntaż nwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów

Operatory odległości (część 2) obliczanie map kosztów Operatry dległści (część 2) bliczanie map ksztów Celem zajęć jest zapznanie się ze spsbem twrzenia mapy ksztów raz wyznaczeni mapy czasu pdróży d centrum miasta. Wykrzystane t zstanie d rzwinięcia analizy

Bardziej szczegółowo

Moduł korekty podatku dochodowego

Moduł korekty podatku dochodowego Strna 1 z 5 Mduł krekty pdatku dchdweg Mdułu krekty pdatku dchdweg party jest na ustalaniu wartści ksztów uzyskania przychdu raz ksztu własneg sprzedaży d nierzlicznych faktur i zmniejszaniu ich zgdnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja bsługi Panelu Sklep Spis treści: Lgwanie Lista wnisków Filtr Stan Filtr Spsób pdpisania umwy Edycja wnisku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blkada hasła Stary Panel Sklep Strna 1 z 15 Lgwanie

Bardziej szczegółowo

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego

CERTO program komputerowy zgodny z wytycznymi programu dopłat z NFOŚiGW do budownictwa energooszczędnego CERTO prgram kmputerwy zgdny z wytycznymi prgramu dpłat z NFOŚiGW d budwnictwa energszczędneg W związku z wejściem w życie Prgramu Prirytetweg (w skrócie: PP) Efektywne wykrzystanie energii Dpłaty d kredytów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INWENTARYZACJA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Arkusze spisu z natury...2 2.1. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych...2 2.2. Arkusz spisu z natury bez stanów ewidencyjnych (wzór 2)...4 2.3. Arkusz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015

o o o o o o o o o Wersja 7.2.1-10/09/2015 Wersja 7.2.1-10/09/2015 Ddan nwą wersję deklaracji elektrnicznych VAT-7(15), VAT-27(1) raz VAT-27K(1) publikwanych przez Ministerstw Finansów. Kmunikat ministerstwa w tej sprawie znajduje się pd tym adresem.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl, www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl, www.plskie.pl Ople: Wyknanie usługi na ptrzeby realizacji zadania pn. Oplska Karta Rdziny

Bardziej szczegółowo

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w Odbiór dpadów Każdy z mieszkańców Lublina wytwarza rcznie pnad 250 kg dpadów kmunalnych, czyli takich, które pwstają w wyniku cdziennych czynnści w naszych gspdarstwach dmwych. Segregacja w dmu, tzw. segregacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r.

Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. Zasady ładu krpracyjneg stswane w 2012 r. (Wszystkie kwty prezentwane są w tys. złtych, ile nie pdan inaczej) Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu

Bardziej szczegółowo

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010

Znane problemy Autodesk Revit Architecture 2010 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2010 Znane prblemy Autdesk Revit Architecture 2010 InfCenter Szukanie pmcy przy użyciu panelu InfCenter mże pwdwać wyświetlanie trafień pchdzących z przeszukiwania bazy wiedzy

Bardziej szczegółowo