INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK SZCZYTNO, marzec 2008r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2007r. uchwalony został 7 lutego 2007r. Uchwałą Nr IV/21/2007 Rady Powiatu w Szczytnie. BudŜet powiatu został wówczas ustalony w wysokości: o po stronie dochodów zł o po stronie wydatków zł Planowany deficyt budŝetu w wysokości zł zaplanowano sfinansować kredytem bankowym Ponadto uchwała budŝetowa zatwierdziła plany finansowe na 2007r.: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Szkolne, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin; dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007r. W trakcie realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. Rada Powiatu podjęła 8 uchwały wprowadzające zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych. Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budŝetu, w tym: uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budŝetu, uchwałę zatwierdzającą plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonaniu zmian budŝet powiatu na 2007r. na dzień zawierał następujące wielkości. Dochody powiatu w tym: zł dochody własne zł dotacje celowe i subwencje zł Przychody w tym: zł wolne środki zł kredyty 0zł poŝyczki 0zł RAZEM zł 2

3 Wydatki powiatu w tym: zł wydatki bieŝące zł wydatki majątkowe zł Rozchody (spłaty rat kredytów) RAZEM zł zł Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budŝetowej po zmianach przedstawia się następująco: Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) 1. Dochody własne ,36% ,54% Dotacje celowe, subwencje ,64% ,46% OGÓŁEM ,00% ,00% Zmniejszenie pierwotnie planowanych dochodów dotyczyło głównie zadań infrastruktury drogowej, oświaty i zdrowia które okazały się, Ŝe w roku bieŝącym są niemoŝliwe do uzyskania. Rada Powiatu postanowiła zmniejszyć dochody na n/w zadania: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty środki RPO - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N środki RPO - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek środki RPO - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim środki RPO - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi środki RPO - Budowa StraŜnicy dotacje celowe budŝetu państwa, - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie 3

4 Wykres do Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 24,54% 75,46% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,36% 51,64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% dochody własne dotacje celowe, subwencje W okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę zł, co stanowi spadek o 25,9% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym dochody własne zmalały o zł, dotacje na zadania zlecone wzrosły o zł. Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia 7 lutego 2007r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r.. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) Wydatki bieŝące ,49% ,29% Wydatki majątkowe ,51% ,71% OGÓŁEM ,00% ,00%

5 Wykres do Tab. Nr2:Plan planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 74,29% 25,71% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,49% 51,51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% wydatki bieŝące wydatki majątkowe W okresie od 7 lutego do dnia 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę zł co stanowi spadek o 30,88% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym wydatki bieŝące wzrosły o zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o zł. Zmniejszenie pierwotnie planowanych wydatków dotyczyło zadań infrastrukturalnych, oświaty i zdrowia, na realizację których uzyskanie dochodów okazało się niemoŝliwe, dotyczy to: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N, - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek, - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim, - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. Nr 3 Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. działów klasyfikacji budŝetowej Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r. RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo

6 Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane dochody: - róŝnych rozliczeń o kwotę zł - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł, oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - szkolnictwa wyŝszego zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie dochodów był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowania bazy szkół do standardów określonych w strategii rozwoju regiony warmińsko-mazurskiego. 6

7 Wykres do Tab. Nr3: Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany planu wydatków powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. N r4: Zestawienie zmian planu wydatków Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r.. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie

8 Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane wydatki: - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zł oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - róŝnych rozliczeń zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie wydatków był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowanie bazy szkół i szpitala powiatowego w Szczytnie do standardów określonych w strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego. 8

9 Wykres do Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o zł, natomiast plan wydatków łącznie zmalał o zł. Plan przychodów zmalał o zł, plan rozchodów nie zmienił się. Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów powiatu szczycieńskiego ustalony na 2007r. przedstawia się następująco: Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. I DOCHODY OGÓŁEM Dochody własne Dochody celowe, subwencje II PRZYCHODY RAZEM (I+II) I WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe II ROCHODY RAZEM (I+II)

10 Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Miliony dochody własne dotacje celowe, subwencje przychody wydatki bieŝące wydatki majątkowe rozchody Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. II. ANALIZA REALIZACJI BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ W roku 2007 w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości ,99zł, co stanowi 101,19% planu rocznego. Przychody wyniosły ,66zł, co stanowi 255,12% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły ,65zł. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu. Rozchody zrealizowane wyniosły zł, co stanowi 149,05% planu. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły ,89zł 10

11 Tab. Nr 6: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 Lp. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r Wsk. % (4:3) I Dochody ogółem , ,99 101,19% II Przychody , ,66 255,12% OGÓŁEM (I + II) ,65 101,10% I Wydatki ogółem , ,89 97,74% II Rozchody , ,00 149,05% OGÓŁEM (I + II) , ,89 98,85% Wykres do Tab. Nr 5: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 rozchody wydatki przychody dochody Miliony Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. 11

12 1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczegółowości do działów klasyfikacji budŝetowej przedstawiały się następująco: Tab. Nr 8. Struktura wykonania dochodów w roku 2007 Lp. Dział Rozdział Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,39% ,73 99,81% 3,91% 3,87% ,02 102,13% 0,24% 0,23% ,86 99,47% 0,41% 0,41% ,99 102,94% 3,25% 3,21% ,51 198,51% 0,02% 0,02% ,57 100,12% 7,34% 7,26% ,75 108,20% 9,83% 9,72% ,55 100,01% 54,08% 53,49% ,91 103,10% 1,37% 1,36% ,80 100,00% 1,10% 1,09% ,00 100,00% 2,23% 2,21% ,81 101,33% 14,94% 14,77% ,96 100,23% 0,79% 0,78% ,30 101,88% 1,05% 1,04% ,00 99,33% 0,07% 0,07% ,00 96,30% 0,02% 0,02% OGÓŁEM ,99 101,11% 100,00% 100,00% 12

13 Struktura zrealizowanych dochodów powiatu na dzień r. w szczegółowości klasyfikacji budŝetowej: Wykres do Tab. Nr 8 Struktura wykonania dochodów w roku Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Z przedstawionego zestawienia wynika, iŝ plan dochodów po zmianach na 2007r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów przez powiat, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej, w roku 2007 w największym stopniu został zrealizowany w: dziale 752 Obrona narodowa - 198,51% rocznego planu dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 108,20% rocznego planu dziale 801 Oświata i wychowanie - 103,10% rocznego planu dziale 750 Administracja publiczna - 102,94% rocznego planu Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w roku 2007 zostały zrealizowane w wysokości ,99zł, co stanowi 101,11% planu rocznego po zmianach. 2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczegółowości zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2007r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 13

14 wydatki w wysokości ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu wydatków po zmianach. Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja za rok 2007 przedstawia poniŝsza tabela: Tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007 Lp. Dział Rozdzi ał Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,41% ,15 74,54% 0,12% 0,09% ,69 98,74% 17,54% 17,72% ,62 100,00% 0,62% 0,64% ,00 96,15% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,02% 0,02% ,50 95,52% 0,30% 0,29% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,01% 0,02% ,28 100,00% 0,34% 0,34% ,38 97,37% 1,36% 1,36% ,00 78,28% 0,01% 0,01% ,65 87,01% 0,53% 0,47% ,01 88,52% 6,98% 6,32% ,39 99,99% 0,04% 0,04% ,51 99,06% 0,02% 0,02% ,80 99,93% 7,34% 7,50% ,04 99,99% 0,01% 0,01% ,29 75,49% 0,50% 0,38% 14

15 ,86 99,24% 0,00% 0,00% ,00 0,00% 0,04% 0,00% ,12 100,00% 2,39% 2,45% ,04 100,00% 1,47% 1,50% ,05 97,16% 7,73% 7,68% ,11 99,76% 0,59% 0,60% ,48 99,48% 15,37% 15,65% ,09 100,00% 0,44% 0,45% ,37 55,28% 0,06% 0,04% ,00 75,42% 0,11% 0,08% ,70 99,94% 1,21% 1,24% ,20 84,55% 1,63% 1,41% ,39 99,98% 0,38% 0,39% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,48 99,91% 1,68% 1,71% ,19 98,48% 5,71% 5,75% ,84 100,00% 8,59% 8,79% ,00 100,00% 2,79% 2,86% ,00 100,00% 3,08% 3,15% ,69 99,85% 0,75% 0,77% ,24 98,46% 0,06% 0,06% ,00 0,00% 0,00% 0,00% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,00 100,00% 0,37% 0,38% ,00 100,00% 2,20% 2,25% ,00 95,97% 0,01% 0,01% 15

16 ,33 27,62% 0,05% 0,01% ,25 100,00% 3,01% 3,08% ,81 97,99% 1,00% 1,00% ,78 95,26% 0,45% 0,44% ,37 96,72% 1,06% 1,05% ,38 97,01% 0,02% 0,02% ,19 99,20% 0,62% 0,63% ,51 73,53% 0,02% 0,02% ,80 71,14% 0,10% 0,07% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 91,71% 0,02% 0,02% ,08 85,22% 0,33% 0,29% ,00 0,00% 0,01% 0,00% ,00 100,00% 0,17% 0,17% OGÓŁEM ,89 97,74% 100,00% 100,00% Wykres do tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007r. Miliony Plan po zmianacy na dzień r. Wykonanie na dzień r 16

17 Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej w roku 2007r. wynika, iŝ największe wydatki odnotowano finansowych dziale 801 Oświata i wychowanie 28,44% ogółu poniesionych wydatków. Drugim co do wielkości poniesionych wydatków budŝetu powiatu jest dział 852 Pomoc społeczna 21,38% ogółu zrealizowanych. Natomiast trzecim co do wielkości jest dział 600 Transport i łączność 18,36%. W następnej kolejności są zadania sklasyfikowane w dziale: o 750 Administracja publiczna - 8,20% o 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - 7,52% Na realizację zadań sklasyfikowanych w pozostałych działach wydatkowano poniŝej 1% ogółu poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym. Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budŝetowej przedstawia poniŝszy wykres: Wykres do tab. Nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków 0,06% 2,69% 0,08% 6,31% 0,46% 0,50% 18,36% 0,08% 0,43% 8,20% 0,29% 0,02% 21,38% 3,55% 1,24% 28,44% 7,52% 0,38% 0,00% Podsumowując plan wydatków ogółem niezbędnych do realizacji zadań powiatu szczycieńskiego na 2007r. po zmianach został ustalony na poziomie zł. Podczas realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. na realizację zadań wydatkowano ,89 co stanowi 97,74% planu rocznego. Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r. Wydatki te wg planu stanowiły zł. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane są zadania w 2008r. określone w załączniku. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów: 17

18 Tab. Nr 10: Struktura wydatków niewygasajacych z upływem 2007r. Lp. Rodzaj zadania (opis) Kwota Obowiązujący termin dokonania Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie 1 Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice Zarząd Dróg Powiatowych 2 Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego Zarząd Dróg Powiatowych 3 Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi Zakup ciągnika Zakup samochodu Modernizacja wydziału komunikacji i kasy Starostwa Dokumentacja boiska sportowego Zs Nr 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2 - Dostosowanie i opracowanie części dokumentacji Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 9 Remonty ZS Nr ZS Nr 2 10 Modernizacja szkoły, warsztatów szkolnych i internatu Zespołu Szkół Nr ZS Nr 1 11 Boisko sportowe Zs Nr 1- dokumentacja Boisko sportowe Zs Nr Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 13 Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Starostwo Powiatowe 14 Modernizacja instalacji gazowej oraz zakup pieców O.C Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szczytnie 15 Archiwum, regały PUP Razem

19 3. Przychody i Rozchody Przychody powiatu szczycieńskiego na 2007r. zostały Uchwałą budŝetową zaplanowane na poziomie zł, w wyniku zmian zł, wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło ,66zł. Zrealizowane źródła przychodów to: nadwyŝka budŝetowa za 2006r ,32zł wolne środki 0zł poŝyczka z WFOŚ ,34zł Po stronie rozchodów zaplanowane zostały spłaty rat zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. spłacone zostały raty kapitałowe i dokonano redukcji kredytów w łącznej wysokości zł, co stanowi 427,90% planu rocznego. Spłaty rat kredytów realizowano zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat poszczególnych kredytów. Zrealizowane rozchody w podziale na poszczególne umowy kredytowe przedstawiają się następująco: 19

20 ROZCHODY I PRZYCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POśYCZEK 1. Lp. Umowa Wysokość zaciągniętego kredytu Rok otrzymania kredytu Spłata rat kredytu do dnia r. Zobowiązania na dzień r. Przychód z tytułu kredytów i poŝyczek w roku 2007 Spłata rat kredytu w roku Zobowiązania na dzień r. umowa nr 70/CWK/ / umowa nr 71/CWK/ / umowa nr 158/CWK/ / umowa nr 589/248/JS5/ umowa nr 00038/06/17011/0A- ME/P , , , , , ,84 RAZEM ,89 x , , ,84 20

21 III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU 1. Zarząd Dróg Powiatowych Nadrzędnym celem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest zagwarantowanie wykonania zadań wynikających z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego w zakresie zarządzania i utrzymania w naleŝytym stanie dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km. Są to drogi o nawierzchni: - bitumicznej 424,323 km - betonowej 2,054 km - kostka 1,034 km - brukowej 7,689 km - tłuczniowej 18,540 km - gruntowej wzmocnionej 66,362 km - gruntowej naturalnej 70,821 km Stan tych dróg w chwili ich przejęcia przez Powiat był bardzo zły. Drogi te od szeregu lat nie były remontowane a ich stan ciągle się pogarszał. Od czasu przejęcia tych dróg prowadzone są działania mające zapobiec dalszej ich degradacji. Środki z budŝetu powiatu są ciągle zbyt małe by sprostać oczekiwaniom uŝytkowników tych dróg. Wykonywane są więc prace mające na celu przede wszystkim utrzymanie dróg powiatowych w stanie umoŝliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem a zakres robót jest wyznaczany wielkością posiadanych środków finansowych. Wykonanie tego zadania wymagało znacznego zaangaŝowania sił własnych zatrudnionych pracowników i posiadanego sprzętu oraz zlecania wykonania prac jednostkom zewnętrznym. W zakresie własnym wykonywane były głównie prace remontowe na drogach, natomiast prace inwestycyjne i remontowe o znacznej wartości i wymagające posiadanie specjalistycznego sprzętu zlecane były wyspecjalizowanym firmom wyłanianym na podstawie przeprowadzonych przetargów na wykonanie określonych prac. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu I kadencji regulaminie organizacyjnym dla Zarządu Dróg Powiatowych określono zatrudnienie na 24 etaty. Natomiast zatrudnienie na koniec 2007 roku Wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób zatrudnionych na stałe i 1 staŝysta w sekcji drogowomostowej. Braki w wykonaniu pełnego zatrudnienia wynikają z ciągłego niedoboru środków finansowych na pokrycie płac a niski poziom wynagrodzeń nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej kadry przygotowanej do realizacji zadań. Na rok 2007 ostateczny plan wydatków został określony Uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r. na kwotę ,- zł Wykonane wydatki za okres od do kształtują się jak niŝej: Nazwa paragrafu PLAN WYKONANIE % wykon 302 Nagrody i wydatki osobowe ,01 100, Wynagrodzenia osobowe ,96 100, Dodatkowe wynagrodz.roczne ,43 100, Składki na ubezpie.społeczne ,09 100, Składki na Fundusz Pracy ,26 100, Zakup materiałów i wyposaŝe ,89 100, Zakup energii ,21 100, Zakup usług remontowych ,99 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,43 95, Zakup usł.tel.komórkowej ,17 100, Zakup usł.tel.stacjonarnej ,34 100, Wyk.analiz,ekspertyz,opinii ,60 100,00 21

22 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,71 100, RóŜne opłaty i składki ,10 100, Odpisy na ZFŚS ,00 100, Pozostałe od nieruchomości ,00 100, Pozost.podatki /transport./ ,00 100, Zak.mater.papiern.do sprz.dru ,99 100, Zak.akc.komput.licencji,progr ,01 100,00 Razem ,19 98, Wydatki inwestycyjne ,12 97, Wydatki na zakupy inwestycy ,00 42,94 Ogółem ,31 94,43 Nie wykorzystane środki w kwocie ,69 zł zostały zwrócone do budŝetu powiatu, z tego kwota ,- zł uchwałą Nr XI/68/2007 Rady Powiatu z dnia r. stanowi wydatki, które nie wygasły z końcem roku W ramach posiadanych środków wykonaliśmy siłami obcymi następujące prace (w zł): Remont pospółką dr.nr 1572N Baranowo-Opaleniec 1.878,80 Utw.poboczy,dr.Nr 1651N Rumy-Dzwierzuty 2.687,66 Remont dr.nr 1462N w m.giławy 4.522,54 Transport przy remontach cząstkowych dróg ,56 Naprawa dr.nr 1464N Elganowo-Grom 1.449,36 Ścinka i koszenie poboczy ,43 Profilowanie dróg gruntowych ,95 Prześwietl.i wycinka drzew trudnych przydroŝnych ,20 Usługi transportowe (dowóz emulsji asfaltowej i grysu, 4.576,68 drewna, gałęzi, ziemi/ Malowanie znaków drog. poziomych 3.081,23 Prace awaryjne (usuwanie błota, udraŝnianie studni odwadn./ 8.996,75 Najem sprzętu ( ładowarki, koparki, walec) 4.386,11 Naprawa dr.nr 1647N w m.jabłonka-us.karp i wywrotów 1.220,00 Zimowe utrzymanie dróg 2007 rok ,73 Ustawienie znaków na dr.powiatowych+znaki drog ,59 Remont dr. Nr 1572N Baranowo-Opaleniec 3.220,80 Ustawienie barier drog. przy dr.1522n Rozogi-Spaliny 1.830,00 Remont urządzeń odwadn. w m.dŝwierzuty i Dybowo 1.820,24 Wykonanie odwodnienia dr.nr 1655 N w m. Jerutki 5.742,54 Remont przepustu drog. przy dr.1474n w m. Małszewo 6.619,56 Poszerzenie dr. Nr 1667N w m. Lipowiec ,32 Remont dr.nr 1522N Spaliny Karpa 4.392,00 Remont drogi Nr 1667N w m.lipowiec ,52 Powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1504N ,34 Remont drogi Nr 1500N Dębówko-Trelkówko 3.074,40 Remont drogi Nr 1464N Jurgi-Nowy Dwór 3.220,80 Razem ,36 Na materiały zuŝyte do wykonania w/w prac wydatkowano : - emulsja asfaltowa 49,70 t ,30 - pospółka - grys 176,00 t 4.621,36 - piasek 24,30 t 219,38 - masa na zimno 25,00 t ,00 - Ŝwir kruszony 553,30 t ,63 - mat.do rem.studzienki rewiz.w m. Elganowo,DŜwierzuty 199,05 - mater.do odwodn. dróg pokr.studzienki w m.elganowo,lipowiec 185,96 22

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Pisz, 02 marzec 2007 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU PISKIEGO ZA ROK 2006 Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu. Budżet powiatu piskiego na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej.

Zestawienie dochodów i wydatków w roku 2011 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH ORAZ ODNIESIENIE SIĘ DO PROGRAMÓW WIELOLETNICH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 20 - wg

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92

7. WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE... 92 1. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA OPOLA W OKRESIE I PÓŁROCZA 2011 R... 2 2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETOWYCH... 4 2. 1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI... 5 2.2. OPŁATA SKARBOWA... 6 2. 3. PODATEK OD CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - - DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł 0 0 02 0 60 0 70 0 7 0 75 0 Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok

Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2013 rok RF- 3028/4 /2014 Liniewo dnia 17.03.2014 r Regionalna Izba Obrachunkowa Ul.Wały Jagielońskie 36 80-853 Gdańsku Gmina Liniewo zgodnie z art. 267 Ustawy o Finansach Publicznych przesyła roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 17 października 2006 r. Nr 153 OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 października 26 r. Nr 153 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 2241 - Wójta Gminy Markusy z dnia 29 kwietnia 26 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec...

DZIENNIK URZĘDOWY. 728 - Nr XVI/95/04 Rady Gminy Biskupiec z dnia 25 marca 2004 r w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Biskupiec... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 60 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 725 - Nr XX/148/04 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 11 marca 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R

I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 30/ 11 Wójta Gminy Siemyśl z dnia 25 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY SIEMYŚL ZA I PÓŁROCZE 2011 R BudŜet Gminy 2011 wg uchwały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA:

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIA: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 czerwca 2004 r. Nr 87 TREŚĆ: : OBWIESZCZENIA: 1030 Wójta Gminy Górowo Iławeckie z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna

w prasie, oprogramowanie Mienie, UW, Windykacja, energia elektryczna Załącznik nr 6 Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie Nr 251/2008 z dnia 19 marca 2008 r. Uzasadnienie wykonania wydatków budŝetu powiatu za 2007 r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo