INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK SZCZYTNO, marzec 2008r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2007r. uchwalony został 7 lutego 2007r. Uchwałą Nr IV/21/2007 Rady Powiatu w Szczytnie. BudŜet powiatu został wówczas ustalony w wysokości: o po stronie dochodów zł o po stronie wydatków zł Planowany deficyt budŝetu w wysokości zł zaplanowano sfinansować kredytem bankowym Ponadto uchwała budŝetowa zatwierdziła plany finansowe na 2007r.: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Szkolne, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin; dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007r. W trakcie realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. Rada Powiatu podjęła 8 uchwały wprowadzające zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych. Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budŝetu, w tym: uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budŝetu, uchwałę zatwierdzającą plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonaniu zmian budŝet powiatu na 2007r. na dzień zawierał następujące wielkości. Dochody powiatu w tym: zł dochody własne zł dotacje celowe i subwencje zł Przychody w tym: zł wolne środki zł kredyty 0zł poŝyczki 0zł RAZEM zł 2

3 Wydatki powiatu w tym: zł wydatki bieŝące zł wydatki majątkowe zł Rozchody (spłaty rat kredytów) RAZEM zł zł Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budŝetowej po zmianach przedstawia się następująco: Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) 1. Dochody własne ,36% ,54% Dotacje celowe, subwencje ,64% ,46% OGÓŁEM ,00% ,00% Zmniejszenie pierwotnie planowanych dochodów dotyczyło głównie zadań infrastruktury drogowej, oświaty i zdrowia które okazały się, Ŝe w roku bieŝącym są niemoŝliwe do uzyskania. Rada Powiatu postanowiła zmniejszyć dochody na n/w zadania: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty środki RPO - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N środki RPO - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek środki RPO - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim środki RPO - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi środki RPO - Budowa StraŜnicy dotacje celowe budŝetu państwa, - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie 3

4 Wykres do Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 24,54% 75,46% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,36% 51,64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% dochody własne dotacje celowe, subwencje W okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę zł, co stanowi spadek o 25,9% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym dochody własne zmalały o zł, dotacje na zadania zlecone wzrosły o zł. Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia 7 lutego 2007r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r.. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) Wydatki bieŝące ,49% ,29% Wydatki majątkowe ,51% ,71% OGÓŁEM ,00% ,00%

5 Wykres do Tab. Nr2:Plan planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 74,29% 25,71% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,49% 51,51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% wydatki bieŝące wydatki majątkowe W okresie od 7 lutego do dnia 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę zł co stanowi spadek o 30,88% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym wydatki bieŝące wzrosły o zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o zł. Zmniejszenie pierwotnie planowanych wydatków dotyczyło zadań infrastrukturalnych, oświaty i zdrowia, na realizację których uzyskanie dochodów okazało się niemoŝliwe, dotyczy to: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N, - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek, - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim, - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. Nr 3 Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. działów klasyfikacji budŝetowej Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r. RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo

6 Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane dochody: - róŝnych rozliczeń o kwotę zł - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł, oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - szkolnictwa wyŝszego zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie dochodów był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowania bazy szkół do standardów określonych w strategii rozwoju regiony warmińsko-mazurskiego. 6

7 Wykres do Tab. Nr3: Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany planu wydatków powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. N r4: Zestawienie zmian planu wydatków Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r.. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie

8 Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane wydatki: - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zł oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - róŝnych rozliczeń zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie wydatków był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowanie bazy szkół i szpitala powiatowego w Szczytnie do standardów określonych w strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego. 8

9 Wykres do Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o zł, natomiast plan wydatków łącznie zmalał o zł. Plan przychodów zmalał o zł, plan rozchodów nie zmienił się. Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów powiatu szczycieńskiego ustalony na 2007r. przedstawia się następująco: Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. I DOCHODY OGÓŁEM Dochody własne Dochody celowe, subwencje II PRZYCHODY RAZEM (I+II) I WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe II ROCHODY RAZEM (I+II)

10 Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Miliony dochody własne dotacje celowe, subwencje przychody wydatki bieŝące wydatki majątkowe rozchody Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. II. ANALIZA REALIZACJI BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ W roku 2007 w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości ,99zł, co stanowi 101,19% planu rocznego. Przychody wyniosły ,66zł, co stanowi 255,12% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły ,65zł. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu. Rozchody zrealizowane wyniosły zł, co stanowi 149,05% planu. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły ,89zł 10

11 Tab. Nr 6: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 Lp. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r Wsk. % (4:3) I Dochody ogółem , ,99 101,19% II Przychody , ,66 255,12% OGÓŁEM (I + II) ,65 101,10% I Wydatki ogółem , ,89 97,74% II Rozchody , ,00 149,05% OGÓŁEM (I + II) , ,89 98,85% Wykres do Tab. Nr 5: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 rozchody wydatki przychody dochody Miliony Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. 11

12 1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczegółowości do działów klasyfikacji budŝetowej przedstawiały się następująco: Tab. Nr 8. Struktura wykonania dochodów w roku 2007 Lp. Dział Rozdział Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,39% ,73 99,81% 3,91% 3,87% ,02 102,13% 0,24% 0,23% ,86 99,47% 0,41% 0,41% ,99 102,94% 3,25% 3,21% ,51 198,51% 0,02% 0,02% ,57 100,12% 7,34% 7,26% ,75 108,20% 9,83% 9,72% ,55 100,01% 54,08% 53,49% ,91 103,10% 1,37% 1,36% ,80 100,00% 1,10% 1,09% ,00 100,00% 2,23% 2,21% ,81 101,33% 14,94% 14,77% ,96 100,23% 0,79% 0,78% ,30 101,88% 1,05% 1,04% ,00 99,33% 0,07% 0,07% ,00 96,30% 0,02% 0,02% OGÓŁEM ,99 101,11% 100,00% 100,00% 12

13 Struktura zrealizowanych dochodów powiatu na dzień r. w szczegółowości klasyfikacji budŝetowej: Wykres do Tab. Nr 8 Struktura wykonania dochodów w roku Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Z przedstawionego zestawienia wynika, iŝ plan dochodów po zmianach na 2007r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów przez powiat, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej, w roku 2007 w największym stopniu został zrealizowany w: dziale 752 Obrona narodowa - 198,51% rocznego planu dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 108,20% rocznego planu dziale 801 Oświata i wychowanie - 103,10% rocznego planu dziale 750 Administracja publiczna - 102,94% rocznego planu Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w roku 2007 zostały zrealizowane w wysokości ,99zł, co stanowi 101,11% planu rocznego po zmianach. 2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczegółowości zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2007r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 13

14 wydatki w wysokości ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu wydatków po zmianach. Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja za rok 2007 przedstawia poniŝsza tabela: Tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007 Lp. Dział Rozdzi ał Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,41% ,15 74,54% 0,12% 0,09% ,69 98,74% 17,54% 17,72% ,62 100,00% 0,62% 0,64% ,00 96,15% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,02% 0,02% ,50 95,52% 0,30% 0,29% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,01% 0,02% ,28 100,00% 0,34% 0,34% ,38 97,37% 1,36% 1,36% ,00 78,28% 0,01% 0,01% ,65 87,01% 0,53% 0,47% ,01 88,52% 6,98% 6,32% ,39 99,99% 0,04% 0,04% ,51 99,06% 0,02% 0,02% ,80 99,93% 7,34% 7,50% ,04 99,99% 0,01% 0,01% ,29 75,49% 0,50% 0,38% 14

15 ,86 99,24% 0,00% 0,00% ,00 0,00% 0,04% 0,00% ,12 100,00% 2,39% 2,45% ,04 100,00% 1,47% 1,50% ,05 97,16% 7,73% 7,68% ,11 99,76% 0,59% 0,60% ,48 99,48% 15,37% 15,65% ,09 100,00% 0,44% 0,45% ,37 55,28% 0,06% 0,04% ,00 75,42% 0,11% 0,08% ,70 99,94% 1,21% 1,24% ,20 84,55% 1,63% 1,41% ,39 99,98% 0,38% 0,39% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,48 99,91% 1,68% 1,71% ,19 98,48% 5,71% 5,75% ,84 100,00% 8,59% 8,79% ,00 100,00% 2,79% 2,86% ,00 100,00% 3,08% 3,15% ,69 99,85% 0,75% 0,77% ,24 98,46% 0,06% 0,06% ,00 0,00% 0,00% 0,00% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,00 100,00% 0,37% 0,38% ,00 100,00% 2,20% 2,25% ,00 95,97% 0,01% 0,01% 15

16 ,33 27,62% 0,05% 0,01% ,25 100,00% 3,01% 3,08% ,81 97,99% 1,00% 1,00% ,78 95,26% 0,45% 0,44% ,37 96,72% 1,06% 1,05% ,38 97,01% 0,02% 0,02% ,19 99,20% 0,62% 0,63% ,51 73,53% 0,02% 0,02% ,80 71,14% 0,10% 0,07% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 91,71% 0,02% 0,02% ,08 85,22% 0,33% 0,29% ,00 0,00% 0,01% 0,00% ,00 100,00% 0,17% 0,17% OGÓŁEM ,89 97,74% 100,00% 100,00% Wykres do tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007r. Miliony Plan po zmianacy na dzień r. Wykonanie na dzień r 16

17 Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej w roku 2007r. wynika, iŝ największe wydatki odnotowano finansowych dziale 801 Oświata i wychowanie 28,44% ogółu poniesionych wydatków. Drugim co do wielkości poniesionych wydatków budŝetu powiatu jest dział 852 Pomoc społeczna 21,38% ogółu zrealizowanych. Natomiast trzecim co do wielkości jest dział 600 Transport i łączność 18,36%. W następnej kolejności są zadania sklasyfikowane w dziale: o 750 Administracja publiczna - 8,20% o 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - 7,52% Na realizację zadań sklasyfikowanych w pozostałych działach wydatkowano poniŝej 1% ogółu poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym. Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budŝetowej przedstawia poniŝszy wykres: Wykres do tab. Nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków 0,06% 2,69% 0,08% 6,31% 0,46% 0,50% 18,36% 0,08% 0,43% 8,20% 0,29% 0,02% 21,38% 3,55% 1,24% 28,44% 7,52% 0,38% 0,00% Podsumowując plan wydatków ogółem niezbędnych do realizacji zadań powiatu szczycieńskiego na 2007r. po zmianach został ustalony na poziomie zł. Podczas realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. na realizację zadań wydatkowano ,89 co stanowi 97,74% planu rocznego. Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r. Wydatki te wg planu stanowiły zł. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane są zadania w 2008r. określone w załączniku. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów: 17

18 Tab. Nr 10: Struktura wydatków niewygasajacych z upływem 2007r. Lp. Rodzaj zadania (opis) Kwota Obowiązujący termin dokonania Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie 1 Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice Zarząd Dróg Powiatowych 2 Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego Zarząd Dróg Powiatowych 3 Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi Zakup ciągnika Zakup samochodu Modernizacja wydziału komunikacji i kasy Starostwa Dokumentacja boiska sportowego Zs Nr 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2 - Dostosowanie i opracowanie części dokumentacji Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 9 Remonty ZS Nr ZS Nr 2 10 Modernizacja szkoły, warsztatów szkolnych i internatu Zespołu Szkół Nr ZS Nr 1 11 Boisko sportowe Zs Nr 1- dokumentacja Boisko sportowe Zs Nr Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 13 Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Starostwo Powiatowe 14 Modernizacja instalacji gazowej oraz zakup pieców O.C Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szczytnie 15 Archiwum, regały PUP Razem

19 3. Przychody i Rozchody Przychody powiatu szczycieńskiego na 2007r. zostały Uchwałą budŝetową zaplanowane na poziomie zł, w wyniku zmian zł, wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło ,66zł. Zrealizowane źródła przychodów to: nadwyŝka budŝetowa za 2006r ,32zł wolne środki 0zł poŝyczka z WFOŚ ,34zł Po stronie rozchodów zaplanowane zostały spłaty rat zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. spłacone zostały raty kapitałowe i dokonano redukcji kredytów w łącznej wysokości zł, co stanowi 427,90% planu rocznego. Spłaty rat kredytów realizowano zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat poszczególnych kredytów. Zrealizowane rozchody w podziale na poszczególne umowy kredytowe przedstawiają się następująco: 19

20 ROZCHODY I PRZYCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POśYCZEK 1. Lp. Umowa Wysokość zaciągniętego kredytu Rok otrzymania kredytu Spłata rat kredytu do dnia r. Zobowiązania na dzień r. Przychód z tytułu kredytów i poŝyczek w roku 2007 Spłata rat kredytu w roku Zobowiązania na dzień r. umowa nr 70/CWK/ / umowa nr 71/CWK/ / umowa nr 158/CWK/ / umowa nr 589/248/JS5/ umowa nr 00038/06/17011/0A- ME/P , , , , , ,84 RAZEM ,89 x , , ,84 20

21 III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU 1. Zarząd Dróg Powiatowych Nadrzędnym celem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest zagwarantowanie wykonania zadań wynikających z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego w zakresie zarządzania i utrzymania w naleŝytym stanie dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km. Są to drogi o nawierzchni: - bitumicznej 424,323 km - betonowej 2,054 km - kostka 1,034 km - brukowej 7,689 km - tłuczniowej 18,540 km - gruntowej wzmocnionej 66,362 km - gruntowej naturalnej 70,821 km Stan tych dróg w chwili ich przejęcia przez Powiat był bardzo zły. Drogi te od szeregu lat nie były remontowane a ich stan ciągle się pogarszał. Od czasu przejęcia tych dróg prowadzone są działania mające zapobiec dalszej ich degradacji. Środki z budŝetu powiatu są ciągle zbyt małe by sprostać oczekiwaniom uŝytkowników tych dróg. Wykonywane są więc prace mające na celu przede wszystkim utrzymanie dróg powiatowych w stanie umoŝliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem a zakres robót jest wyznaczany wielkością posiadanych środków finansowych. Wykonanie tego zadania wymagało znacznego zaangaŝowania sił własnych zatrudnionych pracowników i posiadanego sprzętu oraz zlecania wykonania prac jednostkom zewnętrznym. W zakresie własnym wykonywane były głównie prace remontowe na drogach, natomiast prace inwestycyjne i remontowe o znacznej wartości i wymagające posiadanie specjalistycznego sprzętu zlecane były wyspecjalizowanym firmom wyłanianym na podstawie przeprowadzonych przetargów na wykonanie określonych prac. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu I kadencji regulaminie organizacyjnym dla Zarządu Dróg Powiatowych określono zatrudnienie na 24 etaty. Natomiast zatrudnienie na koniec 2007 roku Wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób zatrudnionych na stałe i 1 staŝysta w sekcji drogowomostowej. Braki w wykonaniu pełnego zatrudnienia wynikają z ciągłego niedoboru środków finansowych na pokrycie płac a niski poziom wynagrodzeń nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej kadry przygotowanej do realizacji zadań. Na rok 2007 ostateczny plan wydatków został określony Uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r. na kwotę ,- zł Wykonane wydatki za okres od do kształtują się jak niŝej: Nazwa paragrafu PLAN WYKONANIE % wykon 302 Nagrody i wydatki osobowe ,01 100, Wynagrodzenia osobowe ,96 100, Dodatkowe wynagrodz.roczne ,43 100, Składki na ubezpie.społeczne ,09 100, Składki na Fundusz Pracy ,26 100, Zakup materiałów i wyposaŝe ,89 100, Zakup energii ,21 100, Zakup usług remontowych ,99 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,43 95, Zakup usł.tel.komórkowej ,17 100, Zakup usł.tel.stacjonarnej ,34 100, Wyk.analiz,ekspertyz,opinii ,60 100,00 21

22 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,71 100, RóŜne opłaty i składki ,10 100, Odpisy na ZFŚS ,00 100, Pozostałe od nieruchomości ,00 100, Pozost.podatki /transport./ ,00 100, Zak.mater.papiern.do sprz.dru ,99 100, Zak.akc.komput.licencji,progr ,01 100,00 Razem ,19 98, Wydatki inwestycyjne ,12 97, Wydatki na zakupy inwestycy ,00 42,94 Ogółem ,31 94,43 Nie wykorzystane środki w kwocie ,69 zł zostały zwrócone do budŝetu powiatu, z tego kwota ,- zł uchwałą Nr XI/68/2007 Rady Powiatu z dnia r. stanowi wydatki, które nie wygasły z końcem roku W ramach posiadanych środków wykonaliśmy siłami obcymi następujące prace (w zł): Remont pospółką dr.nr 1572N Baranowo-Opaleniec 1.878,80 Utw.poboczy,dr.Nr 1651N Rumy-Dzwierzuty 2.687,66 Remont dr.nr 1462N w m.giławy 4.522,54 Transport przy remontach cząstkowych dróg ,56 Naprawa dr.nr 1464N Elganowo-Grom 1.449,36 Ścinka i koszenie poboczy ,43 Profilowanie dróg gruntowych ,95 Prześwietl.i wycinka drzew trudnych przydroŝnych ,20 Usługi transportowe (dowóz emulsji asfaltowej i grysu, 4.576,68 drewna, gałęzi, ziemi/ Malowanie znaków drog. poziomych 3.081,23 Prace awaryjne (usuwanie błota, udraŝnianie studni odwadn./ 8.996,75 Najem sprzętu ( ładowarki, koparki, walec) 4.386,11 Naprawa dr.nr 1647N w m.jabłonka-us.karp i wywrotów 1.220,00 Zimowe utrzymanie dróg 2007 rok ,73 Ustawienie znaków na dr.powiatowych+znaki drog ,59 Remont dr. Nr 1572N Baranowo-Opaleniec 3.220,80 Ustawienie barier drog. przy dr.1522n Rozogi-Spaliny 1.830,00 Remont urządzeń odwadn. w m.dŝwierzuty i Dybowo 1.820,24 Wykonanie odwodnienia dr.nr 1655 N w m. Jerutki 5.742,54 Remont przepustu drog. przy dr.1474n w m. Małszewo 6.619,56 Poszerzenie dr. Nr 1667N w m. Lipowiec ,32 Remont dr.nr 1522N Spaliny Karpa 4.392,00 Remont drogi Nr 1667N w m.lipowiec ,52 Powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1504N ,34 Remont drogi Nr 1500N Dębówko-Trelkówko 3.074,40 Remont drogi Nr 1464N Jurgi-Nowy Dwór 3.220,80 Razem ,36 Na materiały zuŝyte do wykonania w/w prac wydatkowano : - emulsja asfaltowa 49,70 t ,30 - pospółka - grys 176,00 t 4.621,36 - piasek 24,30 t 219,38 - masa na zimno 25,00 t ,00 - Ŝwir kruszony 553,30 t ,63 - mat.do rem.studzienki rewiz.w m. Elganowo,DŜwierzuty 199,05 - mater.do odwodn. dróg pokr.studzienki w m.elganowo,lipowiec 185,96 22

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 września 2008 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A Z A R ZĄDU P O W I A T U W E Ł K U : 2161 Nr 37/2008 z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

700 Gospodarka mieszkaniowa

700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/122/08 Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 14.01.2008 r. U K Ł A D W Y K O N A W C Z Y D O C H O D Ó W B U Dś E T U P O W I A T U S U LĘCIŃSKIEGO N A 2 0 0 8 R O K Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK. SZCZYTNO, marzec 2011 r.

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK. SZCZYTNO, marzec 2011 r. ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK SZCZYTNO, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2011 Wójta Gminy Zębowice z dnia 05 stycznia 2011 r. PLAN WYDATKÓW NA 2011 r. dla URZĘDU GMINY w ZĘBOWICACH Lp. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Wydatki Paragraf Rozdział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY UCHWAŁY RAD POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 21 kwietnia 2008 r. Nr 62 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD POWIATÓW: 1228 - Nr XV/106/07 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Załącznik nr 1 do Przychody i rozchody budżetu Gminy Pasym w 2011 r. Plan na rok L.p. Treść przychodów i 2011 rozchodów 1. Planowane dochody 21 909 707,67 2. Planowane wydatki Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok.

Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Informacja opisowa z wykonania budŝetu za 2009 rok. Rada Gminy OŜarowice uchwaliła budŝet dla Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania na rok 2009 w wysokości: - po stronie dochodów 331.232 - dział 801-Oświata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku

U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A. z dnia 16 grudnia 2009 roku U C H W A Ł A Nr 583 RADY MIASTA K O N I N A z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budŝetu miasta Konina na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i 9 lit. d i pkt 10 oraz 61 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku.

Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Informacja z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za I półrocze 2008 roku. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r.

UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. UCHWAŁA NR VIII/52/2007 RADY GMINY W DOBRONIU z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w uchwale budŝetowej Gminy Dobroń na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r.

Zarządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. BP.I-3012-2-39/08 arządzenie Nr 1424/2008 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2008 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 768/2013 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżet miasta za 2012 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK SZCZYTNO, marzec 2010r. I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2009r. uchwalony został 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/12/07 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 8 marca 2007 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA 2006 r. Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r.

Uchwała nr XLV Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Uchwała nr XLV.274.14 Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie zmiany w uchwale budżetowej na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R

BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R BUDśET MIASTA LIPNA NA 2008 ROK ZOSTAŁ PRZYJĘTY UCHWAŁĄ NR XVI/104/07 RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE W DNIU 29 GRUDNIA 2007R ZMIANY BUDśETU 2008 Budżet był zmieniany 16 -krotnie, z czego 10 krotnie Uchwałami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie Węgrów, ul. Gdańska Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie 07-100 Węgrów, ul. Gdańska REGON 710240111 NIP 824-000-26-81 Tel/fax: (025) 792 32 54, (025) 792 29 68, (022) 489 52 81 e-mail: zmwikw@post.pl

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Część opisowa do zał. nr 4. Wykonanie za 2006 r.

Część opisowa do zał. nr 4. Wykonanie za 2006 r. Część opisowa do zał. nr 4 Wydatki budŝetu Powiatu na 2006 r. - zadania administracji rządowej realizowane przez powiat Wykonanie za 2006 r. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Wicestarosta - Józef Róg

Wicestarosta - Józef Róg Uchwała Nr 129/379/14 Zarządu Powiatu w Opocznie w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 1.01.2008 r. D O C H O D Y Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 591 038,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo