INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK"

Transkrypt

1 ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2007 ROK SZCZYTNO, marzec 2008r.

2 I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2007r. uchwalony został 7 lutego 2007r. Uchwałą Nr IV/21/2007 Rady Powiatu w Szczytnie. BudŜet powiatu został wówczas ustalony w wysokości: o po stronie dochodów zł o po stronie wydatków zł Planowany deficyt budŝetu w wysokości zł zaplanowano sfinansować kredytem bankowym Ponadto uchwała budŝetowa zatwierdziła plany finansowe na 2007r.: Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; gospodarstw pomocniczych (Warsztaty Szkolne, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej); dochodów uzyskanych w ramach pomocy finansowych przyjętych z gmin; dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2007r. W trakcie realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. Rada Powiatu podjęła 8 uchwały wprowadzające zmiany planu dochodów i wydatków budŝetowych. Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. podjął uchwały wprowadzające zmiany budŝetu, w tym: uchwałę w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budŝetu, uchwałę zatwierdzającą plany finansowe jednostek organizacyjnych powiatu, uchwałę w sprawie harmonogramu kwartalnym planów dochodów i wydatków. Ostatecznie po dokonaniu zmian budŝet powiatu na 2007r. na dzień zawierał następujące wielkości. Dochody powiatu w tym: zł dochody własne zł dotacje celowe i subwencje zł Przychody w tym: zł wolne środki zł kredyty 0zł poŝyczki 0zł RAZEM zł 2

3 Wydatki powiatu w tym: zł wydatki bieŝące zł wydatki majątkowe zł Rozchody (spłaty rat kredytów) RAZEM zł zł Struktura planu dochodów i wydatków wg uchwały budŝetowej po zmianach przedstawia się następująco: Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) 1. Dochody własne ,36% ,54% Dotacje celowe, subwencje ,64% ,46% OGÓŁEM ,00% ,00% Zmniejszenie pierwotnie planowanych dochodów dotyczyło głównie zadań infrastruktury drogowej, oświaty i zdrowia które okazały się, Ŝe w roku bieŝącym są niemoŝliwe do uzyskania. Rada Powiatu postanowiła zmniejszyć dochody na n/w zadania: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty środki RPO - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N środki RPO - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek środki RPO - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim środki RPO - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi środki RPO - Budowa StraŜnicy dotacje celowe budŝetu państwa, - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie 3

4 Wykres do Tab. Nr 1: Struktura zmian planu dochodów budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 24,54% 75,46% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,36% 51,64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% dochody własne dotacje celowe, subwencje W okresie od 7 lutego do 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu dochodów o kwotę zł, co stanowi spadek o 25,9% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym dochody własne zmalały o zł, dotacje na zadania zlecone wzrosły o zł. Tab. Nr 2 Struktura zmian planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Lp. Treść Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia 7 lutego 2007r. Struktura % Plan po zmianach, na dzień r.. Struktura % RóŜnica między planami (5-3) Wydatki bieŝące ,49% ,29% Wydatki majątkowe ,51% ,71% OGÓŁEM ,00% ,00%

5 Wykres do Tab. Nr2:Plan planu wydatków budŝetu powiatu szczycieńskiego w roku 2007 Plan po zmianach, na dzień r. 74,29% 25,71% Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z dnia r. 48,49% 51,51% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% wydatki bieŝące wydatki majątkowe W okresie od 7 lutego do dnia 31 grudnia 2007r. nastąpiło zmniejszenie budŝetu powiatu po stronie planu wydatków o kwotę zł co stanowi spadek o 30,88% w stosunku do pierwotnego planu ustalonego w uchwale budŝetowej, w tym wydatki bieŝące wzrosły o zł, a wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o zł. Zmniejszenie pierwotnie planowanych wydatków dotyczyło zadań infrastrukturalnych, oświaty i zdrowia, na realizację których uzyskanie dochodów okazało się niemoŝliwe, dotyczy to: - Dokumentacja drogi 1476N Pasym-Dźwierzuty - Dokumentacja na przebudowę drogi Targowo-Kałęczyn 1492N, - Przebudowa drogi 1681N kolonia-długi Borek, - Dokumentacja techniczna drogi Faryny do granicy z powiatem Piskim, - Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi - Przebudowa drogi Rudka-Małdaniec-Piecuchy-Wały - Przebudowa drogi Michałki-Krzywonoga - Budowa i modernizacja obiektu edukacyjnego wraz z budową Sali ZS 2 - Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Zmiany planu dochodów powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. Nr 3 Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. działów klasyfikacji budŝetowej Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r. RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo

6 Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane dochody: - róŝnych rozliczeń o kwotę zł - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł, oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - szkolnictwa wyŝszego zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie dochodów był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowania bazy szkół do standardów określonych w strategii rozwoju regiony warmińsko-mazurskiego. 6

7 Wykres do Tab. Nr3: Zestawienie zmian planu dochodów w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany planu wydatków powiatu po stronie dochodów dotyczyły następujących działów: Tab. N r4: Zestawienie zmian planu wydatków Lp. Dział Treść wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r.. Plan na 2007r. po zmianach, na dzień r RóŜnica (5-4) Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpoŝarowa Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie

8 Szkolnictwo wyŝsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego RAZEM Z zestawienia wynika, Ŝe w roku 2007 uległy zwiększeniu pierwotnie planowane wydatki: - pomocy społecznej zł - administracji publicznej zł - edukacyjnej opieki wychowawczej zł - pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zł oraz zmniejszeniu: - transportu i łączności zł - oświaty i wychowania zł - ochrony zdrowia zł - róŝnych rozliczeń zł Powodem zmniejszenia planowanych pierwotnie wydatków był brak środków na regionalne programy operacyjne, które planowano na realizację zadań poprawy stanu dróg i dostosowanie bazy szkół i szpitala powiatowego w Szczytnie do standardów określonych w strategii rozwoju regionu warmińsko-mazurskiego. 8

9 Wykres do Tab. Nr4: Zestawienie zmian planu wydatków w roku 2007 wg. Działów klasyfikacji budŝetowej Miliony Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. Zmiany wprowadzone w okresie sprawozdawczym spowodowały zmniejszenie planu dochodów powiatu o zł, natomiast plan wydatków łącznie zmalał o zł. Plan przychodów zmalał o zł, plan rozchodów nie zmienił się. Po zmianach, które nastąpiły w analizowanym okresie plan dochodów, przychodów, wydatków oraz rozchodów powiatu szczycieńskiego ustalony na 2007r. przedstawia się następująco: Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. I DOCHODY OGÓŁEM Dochody własne Dochody celowe, subwencje II PRZYCHODY RAZEM (I+II) I WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieŝące Wydatki majątkowe II ROCHODY RAZEM (I+II)

10 Wykres do Tab. Nr 5: Zmiany w planach dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów na 2007r. Miliony dochody własne dotacje celowe, subwencje przychody wydatki bieŝące wydatki majątkowe rozchody Plan wg Uchwały Nr IV/21/2007 z r. Plan po zmianach, na dzień r. II. ANALIZA REALIZACJI BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ W roku 2007 w trakcie realizacji zadań przez powiat szczycieński zostały zrealizowane dochody w wysokości ,99zł, co stanowi 101,19% planu rocznego. Przychody wyniosły ,66zł, co stanowi 255,12% planu po zmianach. Łącznie dochody i przychody wyniosły ,65zł. Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wyniosły ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu. Rozchody zrealizowane wyniosły zł, co stanowi 149,05% planu. Łącznie wydatki oraz rozchody wyniosły ,89zł 10

11 Tab. Nr 6: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 Lp. Treść Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r Wsk. % (4:3) I Dochody ogółem , ,99 101,19% II Przychody , ,66 255,12% OGÓŁEM (I + II) ,65 101,10% I Wydatki ogółem , ,89 97,74% II Rozchody , ,00 149,05% OGÓŁEM (I + II) , ,89 98,85% Wykres do Tab. Nr 5: Wykonanie wydatków, przychodów oraz wydatków i rozchodów wydatków roku 2007 rozchody wydatki przychody dochody Miliony Plan po zmianach na dzień r. Wykonanie na dzień r. 11

12 1. Dochody Powiatu Szczycieńskiego Dochody powiatu ogółem sklasyfikowane w szczegółowości do działów klasyfikacji budŝetowej przedstawiały się następująco: Tab. Nr 8. Struktura wykonania dochodów w roku 2007 Lp. Dział Rozdział Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,39% ,73 99,81% 3,91% 3,87% ,02 102,13% 0,24% 0,23% ,86 99,47% 0,41% 0,41% ,99 102,94% 3,25% 3,21% ,51 198,51% 0,02% 0,02% ,57 100,12% 7,34% 7,26% ,75 108,20% 9,83% 9,72% ,55 100,01% 54,08% 53,49% ,91 103,10% 1,37% 1,36% ,80 100,00% 1,10% 1,09% ,00 100,00% 2,23% 2,21% ,81 101,33% 14,94% 14,77% ,96 100,23% 0,79% 0,78% ,30 101,88% 1,05% 1,04% ,00 99,33% 0,07% 0,07% ,00 96,30% 0,02% 0,02% OGÓŁEM ,99 101,11% 100,00% 100,00% 12

13 Struktura zrealizowanych dochodów powiatu na dzień r. w szczegółowości klasyfikacji budŝetowej: Wykres do Tab. Nr 8 Struktura wykonania dochodów w roku Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Z przedstawionego zestawienia wynika, iŝ plan dochodów po zmianach na 2007r. w stosunku do zrealizowanej wielkości dochodów przez powiat, sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej, w roku 2007 w największym stopniu został zrealizowany w: dziale 752 Obrona narodowa - 198,51% rocznego planu dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 108,20% rocznego planu dziale 801 Oświata i wychowanie - 103,10% rocznego planu dziale 750 Administracja publiczna - 102,94% rocznego planu Ogółem dochody (własne i na zadania zlecone) powiatu szczycieńskiego w roku 2007 zostały zrealizowane w wysokości ,99zł, co stanowi 101,11% planu rocznego po zmianach. 2. Wydatki Powiatu Szczycieńskiego Zarząd Powiatu poprzez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne powiatu realizował zaplanowane zadania w szczegółowości zapisanej w ustalonym planie wydatków powiatu na 2007r. W okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane 13

14 wydatki w wysokości ,89 zł, co stanowi 97,74% rocznego planu wydatków po zmianach. Plan wydatków według działów i rozdziałów po zmianach i jego realizacja za rok 2007 przedstawia poniŝsza tabela: Tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007 Lp. Dział Rozdzi ał Plan po zmianach, na dzień r. Wykonanie na dzień r. Wsk. % (5:4) planu Struktura % wykonania ,00 100,00% 0,06% 0,06% ,23 99,02% 0,40% 0,41% ,15 74,54% 0,12% 0,09% ,69 98,74% 17,54% 17,72% ,62 100,00% 0,62% 0,64% ,00 96,15% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,02% 0,02% ,50 95,52% 0,30% 0,29% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 100,00% 0,01% 0,02% ,28 100,00% 0,34% 0,34% ,38 97,37% 1,36% 1,36% ,00 78,28% 0,01% 0,01% ,65 87,01% 0,53% 0,47% ,01 88,52% 6,98% 6,32% ,39 99,99% 0,04% 0,04% ,51 99,06% 0,02% 0,02% ,80 99,93% 7,34% 7,50% ,04 99,99% 0,01% 0,01% ,29 75,49% 0,50% 0,38% 14

15 ,86 99,24% 0,00% 0,00% ,00 0,00% 0,04% 0,00% ,12 100,00% 2,39% 2,45% ,04 100,00% 1,47% 1,50% ,05 97,16% 7,73% 7,68% ,11 99,76% 0,59% 0,60% ,48 99,48% 15,37% 15,65% ,09 100,00% 0,44% 0,45% ,37 55,28% 0,06% 0,04% ,00 75,42% 0,11% 0,08% ,70 99,94% 1,21% 1,24% ,20 84,55% 1,63% 1,41% ,39 99,98% 0,38% 0,39% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,48 99,91% 1,68% 1,71% ,19 98,48% 5,71% 5,75% ,84 100,00% 8,59% 8,79% ,00 100,00% 2,79% 2,86% ,00 100,00% 3,08% 3,15% ,69 99,85% 0,75% 0,77% ,24 98,46% 0,06% 0,06% ,00 0,00% 0,00% 0,00% ,00 100,00% 0,04% 0,04% ,00 100,00% 0,37% 0,38% ,00 100,00% 2,20% 2,25% ,00 95,97% 0,01% 0,01% 15

16 ,33 27,62% 0,05% 0,01% ,25 100,00% 3,01% 3,08% ,81 97,99% 1,00% 1,00% ,78 95,26% 0,45% 0,44% ,37 96,72% 1,06% 1,05% ,38 97,01% 0,02% 0,02% ,19 99,20% 0,62% 0,63% ,51 73,53% 0,02% 0,02% ,80 71,14% 0,10% 0,07% ,00 100,00% 0,07% 0,07% ,00 91,71% 0,02% 0,02% ,08 85,22% 0,33% 0,29% ,00 0,00% 0,01% 0,00% ,00 100,00% 0,17% 0,17% OGÓŁEM ,89 97,74% 100,00% 100,00% Wykres do tab. Nr 9 Struktura wykonania wydatków w roku 2007r. Miliony Plan po zmianacy na dzień r. Wykonanie na dzień r 16

17 Z przedstawionej struktury zrealizowanych wydatków sklasyfikowanych według działów klasyfikacji budŝetowej w roku 2007r. wynika, iŝ największe wydatki odnotowano finansowych dziale 801 Oświata i wychowanie 28,44% ogółu poniesionych wydatków. Drugim co do wielkości poniesionych wydatków budŝetu powiatu jest dział 852 Pomoc społeczna 21,38% ogółu zrealizowanych. Natomiast trzecim co do wielkości jest dział 600 Transport i łączność 18,36%. W następnej kolejności są zadania sklasyfikowane w dziale: o 750 Administracja publiczna - 8,20% o 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - 7,52% Na realizację zadań sklasyfikowanych w pozostałych działach wydatkowano poniŝej 1% ogółu poniesionych wydatków w okresie sprawozdawczym. Opisaną strukturę zrealizowanych wydatków w podziale na działy klasyfikacji budŝetowej przedstawia poniŝszy wykres: Wykres do tab. Nr 9. Struktura zrealizowanych wydatków 0,06% 2,69% 0,08% 6,31% 0,46% 0,50% 18,36% 0,08% 0,43% 8,20% 0,29% 0,02% 21,38% 3,55% 1,24% 28,44% 7,52% 0,38% 0,00% Podsumowując plan wydatków ogółem niezbędnych do realizacji zadań powiatu szczycieńskiego na 2007r. po zmianach został ustalony na poziomie zł. Podczas realizacji budŝetu powiatu w roku 2007r. na realizację zadań wydatkowano ,89 co stanowi 97,74% planu rocznego. Uchwałą Nr XI/68/2007 z dnia r. Rada Powiatu w Szczytnie uchwaliła plan finansowy wydatków, które nie wygasły z upływem 2007 r. Wydatki te wg planu stanowiły zł. Środki finansowe przekazano na odpowiednie subkonta, z których finansowane są zadania w 2008r. określone w załączniku. Przesunięte zadania określone w załączniku dotyczyły nw. kwot i terminów: 17

18 Tab. Nr 10: Struktura wydatków niewygasajacych z upływem 2007r. Lp. Rodzaj zadania (opis) Kwota Obowiązujący termin dokonania Dział Rozdział Jednostka realizująca zadanie 1 Projekt przebudowy drogi 1645N Wielbark-Mącice Zarząd Dróg Powiatowych 2 Dokumentacja techniczna przebudowy ciągów ulic powiatowych nr 4104 N Chrobrego, N Kolejowej i 4126 N Leyka, 4119 N Konopnickiej w celu odciąŝenia centrum Szczytna od ruchu tranzytowego Zarząd Dróg Powiatowych 3 Dokumentacja drogi Wielbark-Rozogi Zakup ciągnika Zakup samochodu Modernizacja wydziału komunikacji i kasy Starostwa Dokumentacja boiska sportowego Zs Nr 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastr.-hotelar. w ZS Nr 2 - Dostosowanie i opracowanie części dokumentacji Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 9 Remonty ZS Nr ZS Nr 2 10 Modernizacja szkoły, warsztatów szkolnych i internatu Zespołu Szkół Nr ZS Nr 1 11 Boisko sportowe Zs Nr 1- dokumentacja Boisko sportowe Zs Nr Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe 13 Rozbudowa szpitala ZOZ w Szczytnie Starostwo Powiatowe 14 Modernizacja instalacji gazowej oraz zakup pieców O.C Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Szczytnie 15 Archiwum, regały PUP Razem

19 3. Przychody i Rozchody Przychody powiatu szczycieńskiego na 2007r. zostały Uchwałą budŝetową zaplanowane na poziomie zł, w wyniku zmian zł, wykonanie według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosło ,66zł. Zrealizowane źródła przychodów to: nadwyŝka budŝetowa za 2006r ,32zł wolne środki 0zł poŝyczka z WFOŚ ,34zł Po stronie rozchodów zaplanowane zostały spłaty rat zaciągniętych przez powiat kredytów w wysokości zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. spłacone zostały raty kapitałowe i dokonano redukcji kredytów w łącznej wysokości zł, co stanowi 427,90% planu rocznego. Spłaty rat kredytów realizowano zgodnie z ustalonymi harmonogramami spłat rat poszczególnych kredytów. Zrealizowane rozchody w podziale na poszczególne umowy kredytowe przedstawiają się następująco: 19

20 ROZCHODY I PRZYCHODY POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO DOT. KREDYTÓW I POśYCZEK 1. Lp. Umowa Wysokość zaciągniętego kredytu Rok otrzymania kredytu Spłata rat kredytu do dnia r. Zobowiązania na dzień r. Przychód z tytułu kredytów i poŝyczek w roku 2007 Spłata rat kredytu w roku Zobowiązania na dzień r. umowa nr 70/CWK/ / umowa nr 71/CWK/ / umowa nr 158/CWK/ / umowa nr 589/248/JS5/ umowa nr 00038/06/17011/0A- ME/P , , , , , ,84 RAZEM ,89 x , , ,84 20

21 III. REALIZACJA ZADAŃ OKREŚLONYCH W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU 1. Zarząd Dróg Powiatowych Nadrzędnym celem działalności Zarządu Dróg Powiatowych jest zagwarantowanie wykonania zadań wynikających z funkcji Powiatu jako ośrodka regionalnego w zakresie zarządzania i utrzymania w naleŝytym stanie dróg powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych jest zarządcą dróg powiatowych o długości 586,823 km. Są to drogi o nawierzchni: - bitumicznej 424,323 km - betonowej 2,054 km - kostka 1,034 km - brukowej 7,689 km - tłuczniowej 18,540 km - gruntowej wzmocnionej 66,362 km - gruntowej naturalnej 70,821 km Stan tych dróg w chwili ich przejęcia przez Powiat był bardzo zły. Drogi te od szeregu lat nie były remontowane a ich stan ciągle się pogarszał. Od czasu przejęcia tych dróg prowadzone są działania mające zapobiec dalszej ich degradacji. Środki z budŝetu powiatu są ciągle zbyt małe by sprostać oczekiwaniom uŝytkowników tych dróg. Wykonywane są więc prace mające na celu przede wszystkim utrzymanie dróg powiatowych w stanie umoŝliwiającym korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem a zakres robót jest wyznaczany wielkością posiadanych środków finansowych. Wykonanie tego zadania wymagało znacznego zaangaŝowania sił własnych zatrudnionych pracowników i posiadanego sprzętu oraz zlecania wykonania prac jednostkom zewnętrznym. W zakresie własnym wykonywane były głównie prace remontowe na drogach, natomiast prace inwestycyjne i remontowe o znacznej wartości i wymagające posiadanie specjalistycznego sprzętu zlecane były wyspecjalizowanym firmom wyłanianym na podstawie przeprowadzonych przetargów na wykonanie określonych prac. W zatwierdzonym przez Radę Powiatu I kadencji regulaminie organizacyjnym dla Zarządu Dróg Powiatowych określono zatrudnienie na 24 etaty. Natomiast zatrudnienie na koniec 2007 roku Wynosiło 22 osoby, w tym 21 osób zatrudnionych na stałe i 1 staŝysta w sekcji drogowomostowej. Braki w wykonaniu pełnego zatrudnienia wynikają z ciągłego niedoboru środków finansowych na pokrycie płac a niski poziom wynagrodzeń nie pozwala na zatrudnienie odpowiedniej kadry przygotowanej do realizacji zadań. Na rok 2007 ostateczny plan wydatków został określony Uchwałą Nr XI/71/2007 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2007 r. na kwotę ,- zł Wykonane wydatki za okres od do kształtują się jak niŝej: Nazwa paragrafu PLAN WYKONANIE % wykon 302 Nagrody i wydatki osobowe ,01 100, Wynagrodzenia osobowe ,96 100, Dodatkowe wynagrodz.roczne ,43 100, Składki na ubezpie.społeczne ,09 100, Składki na Fundusz Pracy ,26 100, Zakup materiałów i wyposaŝe ,89 100, Zakup energii ,21 100, Zakup usług remontowych ,99 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 100, Zakup usług pozostałych ,43 95, Zakup usł.tel.komórkowej ,17 100, Zakup usł.tel.stacjonarnej ,34 100, Wyk.analiz,ekspertyz,opinii ,60 100,00 21

22 441 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,71 100, RóŜne opłaty i składki ,10 100, Odpisy na ZFŚS ,00 100, Pozostałe od nieruchomości ,00 100, Pozost.podatki /transport./ ,00 100, Zak.mater.papiern.do sprz.dru ,99 100, Zak.akc.komput.licencji,progr ,01 100,00 Razem ,19 98, Wydatki inwestycyjne ,12 97, Wydatki na zakupy inwestycy ,00 42,94 Ogółem ,31 94,43 Nie wykorzystane środki w kwocie ,69 zł zostały zwrócone do budŝetu powiatu, z tego kwota ,- zł uchwałą Nr XI/68/2007 Rady Powiatu z dnia r. stanowi wydatki, które nie wygasły z końcem roku W ramach posiadanych środków wykonaliśmy siłami obcymi następujące prace (w zł): Remont pospółką dr.nr 1572N Baranowo-Opaleniec 1.878,80 Utw.poboczy,dr.Nr 1651N Rumy-Dzwierzuty 2.687,66 Remont dr.nr 1462N w m.giławy 4.522,54 Transport przy remontach cząstkowych dróg ,56 Naprawa dr.nr 1464N Elganowo-Grom 1.449,36 Ścinka i koszenie poboczy ,43 Profilowanie dróg gruntowych ,95 Prześwietl.i wycinka drzew trudnych przydroŝnych ,20 Usługi transportowe (dowóz emulsji asfaltowej i grysu, 4.576,68 drewna, gałęzi, ziemi/ Malowanie znaków drog. poziomych 3.081,23 Prace awaryjne (usuwanie błota, udraŝnianie studni odwadn./ 8.996,75 Najem sprzętu ( ładowarki, koparki, walec) 4.386,11 Naprawa dr.nr 1647N w m.jabłonka-us.karp i wywrotów 1.220,00 Zimowe utrzymanie dróg 2007 rok ,73 Ustawienie znaków na dr.powiatowych+znaki drog ,59 Remont dr. Nr 1572N Baranowo-Opaleniec 3.220,80 Ustawienie barier drog. przy dr.1522n Rozogi-Spaliny 1.830,00 Remont urządzeń odwadn. w m.dŝwierzuty i Dybowo 1.820,24 Wykonanie odwodnienia dr.nr 1655 N w m. Jerutki 5.742,54 Remont przepustu drog. przy dr.1474n w m. Małszewo 6.619,56 Poszerzenie dr. Nr 1667N w m. Lipowiec ,32 Remont dr.nr 1522N Spaliny Karpa 4.392,00 Remont drogi Nr 1667N w m.lipowiec ,52 Powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1504N ,34 Remont drogi Nr 1500N Dębówko-Trelkówko 3.074,40 Remont drogi Nr 1464N Jurgi-Nowy Dwór 3.220,80 Razem ,36 Na materiały zuŝyte do wykonania w/w prac wydatkowano : - emulsja asfaltowa 49,70 t ,30 - pospółka - grys 176,00 t 4.621,36 - piasek 24,30 t 219,38 - masa na zimno 25,00 t ,00 - Ŝwir kruszony 553,30 t ,63 - mat.do rem.studzienki rewiz.w m. Elganowo,DŜwierzuty 199,05 - mater.do odwodn. dróg pokr.studzienki w m.elganowo,lipowiec 185,96 22

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku

RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO. U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku RADA POWIATU TARNOBRZESKIEGO U C H W A Ł A NR XXXII/185/2009 Rady Powiatu T a r n o b r z e s k i e g o z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia uchwały budŝetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK. SZCZYTNO, marzec 2011 r.

ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK. SZCZYTNO, marzec 2011 r. ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2010 ROK SZCZYTNO, marzec 2011 r. SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

w tym dochody majątkowe: 1 307 006 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Lp Dział Rozdz. Źródło dochodów Kwota /w zł./ 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 91 000 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka. z dnia 30 marca 2004 r. Zarządzenie Nr 83a/2004 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu miasta Ostrołęki za 2003 r. Na podstawie art.136 ust. 1 ustawy z dnia 26

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr X/66/2007 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 11grudnia 2007r. w złotych. ZMIANY W WYDATKACH Suma. Dział Rozdz. Dział Rozdz. Treść zmniejszenie zwiększenie w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 600 Transport i łączność 60014 Zarząd Dróg Powiatowych 2310 3020 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK ZARZĄD POWIATU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2009 ROK SZCZYTNO, marzec 2010r. I. INFORMACJE OGÓLNE BudŜet powiatu szczycieńskiego na 2009r. uchwalony został 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku

Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku Uchwała nr 140/2007 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 12.11.2007 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok 2008 Na podstawie art. 179 i art. 181 ust.1 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/2008 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 18 grudnia 2008 r. Plan dochodów budŝetu powiatu na 2009 rok Dział Roz dział Treść Plan na 2009 r. 1 2 3 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR CXLI/57/11. ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR CXLI/57/11 ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA ROK 2006 I. Informacje wynikające z planu budŝetu i jego zmian dokonywanych przez Radę Powiatu w 2006 roku Pierwotny projekt budŝetu opracowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok

Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku. w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Uchwała Nr XXXIV/192/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budŝetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa

Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Projekt budŝetu na 2007 rok - Część opisowa Opracowany budŝet na 2007 rok w wysokości: - dochody w kwocie - 4.175.000 zł - wydatki w kwocie - 4.175.000 zł przedstawiony będzie do zatwierdzenia Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za okres od 01.01.2006 do 30.06.2006 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2006 Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 4 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok...

DZIENNIK URZĘDOWY. 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu powiatu za 2005 rok... DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 5 grudnia 2006 r. Nr 187 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W GOŁDAPI: 2607 - Nr 108/06 z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. Projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu Pabianickiego UCHWAŁA NR.. RADY POWIATU PABIANICKIEGO z dnia. w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2010 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU. z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr XXXV/207/08 RADY POWIATU W ZWOLENIU z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu zwoleńskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5,pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015

UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE. z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 UCHWAŁA NR XII.67.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014.

6.10 WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BUDŻETU JST URZĘDU PRACY M. ST. WARSZAWY ZA ROK 2014. 851 85156 4480 Podatek od nieruchomości 15 000 15 000 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 203 679 203 679 0 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 741 2 741

Bardziej szczegółowo

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i

64.426,00 46.700,06 72,49 wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna i III.WYDATKI a) WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO : DZIAŁ NAZWA DZIAŁU Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 39.502,00 38.650,99 97,85 400 Wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00%

1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 356 740,09 886 214,91 65,32% 01010 Infrastruktura wodociągowania i sanitacyjna wsi 470 523,27 0,00 0,00% DOCHODY Załącznik do Zarządzenia Nr 28/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 marca 2011r. w zł. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 31.12.2010r. Wykonanie na 31.12.2010r. % wykonania planu 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok.

Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. I. Wstęp podstawie: Objaśnienie do budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski na 2015 rok. Dochody i wydatki budŝetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowane na -ustawy o finansach publicznych, -ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 122/1/2011 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 30 sierpnia 2011r. Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Biała Piska za I półrocze 2011 roku Biała Piska sierpień 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r.

Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XIV/84/2016 RADY POWIATU W PIŃCZOWIE. z dnia 6 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 12 kwietnia 2016 r. Poz. 1268 UCHWŁ NR XIV/84/2016 RDY POWITU W PIŃCZOWIE z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r.

Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Zał. Nr 8 do Uchwały Nr II.19.2014 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 22 grudnia 2014r. Uzasadnienie zmian Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.261.2014 z dnia 29.10.2014r.)

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 18/IX/2014 Zarządu Powiatu w Szczytnie z 27 marca 2014 roku ZARZĄD POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO ZA 2013 ROK Szczytno,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR 45/VIII/11. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR 45/VIII/11 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu Otwockiego na rok 2011 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. e, pkt 8a i pkt 11, art. 32 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

GOSPODARSTWO POMOCNICZE

GOSPODARSTWO POMOCNICZE F. GOSPODARSTWO POMOCNICZE W skład jednostek organizacyjnych miasta wchodzi równieŝ Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, ul. Mostowa 1. Działalność gospodarstwa pomocniczego

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2007 rok Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r.

DZIENNIK URZĘDOWY OBWIESZCZENIE: ROZPORZĄDZENIE Nr 18 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 lipca 2007 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO: 1420 - Nr 18 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/222/2009 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian budŝetu gminy na 2009 r. Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6000 2. Wydatki majątkowe 59536 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 59536 PLAN WYDATKÓW BUDśETU GMINY śyrakow NA 2010 ROK Tabela nr 2 Dział Rozdział W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 75536 01030 Izby rolnicze 10000 1.Wydatki bieŝące, w tym: 10000

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo