UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia za 2014 rok Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Zarząd Powiatu w składzie: 1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu 2. Leszek Gruchała - wiceprzewodniczący zarządu 3. Leszek Mężyński - członek zarządu 4. Jerzy Pakieła - członek zarządu 5. Zbigniew Piszczatowski - członek zarządu przyjmuje: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok, które zawiera: 1) Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę ,00 zł i wykonanie dochodów na kwotę ,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach na kwotę ,00 zł i wykonanie wydatków budżetowych na kwotę ,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 3) Część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 4) Informację o stanie mienia Powiatu Wysokomazowieckiego, zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie i informację o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Powiatu, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński 1. Leszek Gruchała 2. Leszek Mężyński 3. Jerzy Pakieła 4. Zbigniew Piszczatowski Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdz. Treść Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie % dochody na zadania bieżące z tego: dochody na zadania majątkowe Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % POROZUMIENIA Z AR 600 Transport i łączność ,25 100,00% 0 0, ,25 100,00% Drogi publiczne powiatowe ,25 100,00% 0 0, ,25 100,00% Dotacje celowe otrzymane 6430 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów ,25 100,00% ,25 100,00% inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Rodziny zastępcze ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2120 przez powiat na podstawie ,00 100,00% ,00 100,00% porozumień z organami administracji rządowej RAZEM POROZUMIENIA AR ,25 100,00% ,00 100,00% ,25 100,00% POROZUMIENIA Z JST 600 Transport i łączność ,04 105,73% 0 0, ,04 105,73% Drogi publiczne powiatowe ,04 105,73% 0 0, ,04 105,73% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,04 105,73% ,04 105,73% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 720 Informatyka ,42 18,85% ,04 91,75% ,38 17,96% Pozostała działalność ,42 18,85% ,04 91,75% ,38 17,96% Dotacje celowe otrzymane od ,04 91,75% ,04 91,75% samorządu województwa na Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

3 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,38 17,96% ,38 17,96% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 801 Oświata i wychowanie ,02 100,00% ,02 100,00% 0 0, Licea ogólnokształcące ,02 100,00% ,02 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) ,02 100,00% ,02 100,00% między jednostkami samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia ,28 1,69% ,28 24,94% , Szpitale ogólne ,28 1,69% ,28 24,94% ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2337 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,28 24,94% ,28 24,94% między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej 6300 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00% ,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 Pomoc społeczna ,48 125,57% ,48 125,57% 0 0, Rodziny zastępcze ,48 125,57% ,48 125,57% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t ,48 125,57% ,48 125,57% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 228,99% ,00 228,99% 0 0,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób ,00 228,99% ,00 228,99% 0 0,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane 2320 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie ,00 228,99% ,00 228,99% porozumień (umów) między j.s.t. RAZEM POROZUMIENIA Z JST ,24 77,22% ,82 109,00% ,42 75,17% WŁASNE Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2

4 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 0 0, ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00% ,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 020 Leśnictwo ,19 95,80% ,19 95,80% 0 0, Gospodarka leśna ,19 95,80% ,19 95,80% 0 0,00 Środki na dofinansowanie własnych 2700 zadań bieżących powiatu pozyskane ,19 95,80% ,19 95,80% z innych źródeł 600 Transport i łączność ,83 102,15% ,18 121,83% ,65 99,82% Drogi publiczne powiatowe ,83 102,15% ,18 121,83% ,65 99,82% Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,59 134,96% ,59 134,96% podstawie odrębnych ustaw 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,01 118,80% ,01 118,80% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,80 100,52% ,80 100,52% nieruchomości 0830 Wypływy z usług ,41 107,36% ,41 107,36% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Wpływy z różnych dochodów , ,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa ,00 95,00% ,00 95,00% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 630 Turystyka ,72 52,07% 0 0, ,72 52,07% Pozostałe odsetki ,72 52,07% 0 0, ,72 52,07% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,72 52,07% ,72 52,07% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3

5 700 Gospodarka mieszkaniowa ,70 173,69% ,70 163,97% ,00 180,65% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70 173,69% ,70 163,97% ,00 180,65% Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie ,77 99,88% ,77 99,88% wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,87 107,44% ,87 107,44% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu odpłatnego 0770 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego ,00 180,65% ,00 180,65% nieruchomości 0970 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,99 213,55% ,99 213,55% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa ,98 129,53% ,98 129,53% 0 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,07 129,40% ,07 129,40% 0 0, Wpływy z różnych opłat ,33 129,38% ,33 129,38% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z różnych dochodów , , Nadzór budowlany , , Wpływy z różnych opłat , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,95 418,95 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 750 Administracja publiczna ,57 110,62% ,78 110,26% , Starostwa powiatowe ,52 109,80% ,73 109,42% , Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,99 107,29% ,99 107,29% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 49,50% ,00 49,50% Wpływy ze sprzedaży składników , ,79 majątkowych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,74 167,39% ,74 167,39% Promocja jednostek samorządu ,05 132,92% ,05 132,92% 0 0,00 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów ,05 132,92% ,05 132,92% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4

6 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 0 4,22 0 4,22 0 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0 4,22 0 4,22 0 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji 0 0 4,22 0 4,22 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających ,33 100,67% ,33 100,67% 0 0,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,33 100,67% ,33 100,67% 0 0,00 państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 101,11% ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,33 91,31% ,33 91,31% 758 Różne rozliczenia ,50 99,91% ,50 99,90% ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00% ,00 100,00% Środki na inwestycje na drogach 6180 publicznych powiatowych ,00 100,00% ,00 100,00% i wojewódzkich Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe ,50 77,65% ,50 77,65% 0 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 7,60 0 7, Pozostałe odsetki ,90 77,64% ,90 77,64% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00% ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie ,91 33,49% ,95 119,73% , Licea ogólnokształcące , ,75 0 0,00 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5

7 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Szkoły zawodowe , ,11% , ,11% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,44 98,75% ,44 98,75% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,38% , ,38% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,71 108,42% ,71 118,05% ,00 100,00% dokształcania zawodowego 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym ,00 100,00% ,00 100,00% rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność ,81 22,02% ,85 79,91% ,96 1,24% 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ,93 76,92% ,93 76,92% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa ,96 1,24% ,96 1,24% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 852 Pomoc społeczna ,42 99,80% ,42 99,80% 0 0, Domy pomocy społecznej ,42 99,80% ,42 99,80% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,67 99,95% ,67 99,95% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 100,00% ,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,15 101,78% ,15 101,78% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6

8 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ,60 99,55% ,60 99,55% bieżących zadań własnych powiatu Rodziny zastępcze ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacja celowa otrzymana 2130 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00% ,00 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 94,51% ,64 94,51% 0 0, Fundusz Pracy ,00 100,03% ,00 100,03% 0 0,00 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 2690 wynagrodzenia i składek na ,00 100,03% ,00 100,03% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 107,43% ,00 107,43% 0 0, Wpływy z różnych dochodów ,00 107,43% ,00 107,43% Powiatowe urzędy pracy ,02 100,35% ,02 100,35% 0 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu ,00 100,00% ,00 100,00% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów ,02 100,92% ,02 100,92% Pozostała działalność ,62 93,73% ,62 93,73% 0 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa ,20 97,27% ,20 97,27% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa ,42 71,26% ,42 71,26% w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,43 101,49% ,43 0 0, Poradnie psychologicznopedagogiczne , ,69 0 0, Wpływy z różnych dochodów , , Internaty i bursy szkolne ,74 66,94% ,74 66,94% 0 0,00 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 7

9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu ,89 61,87% ,89 61,87% terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,85 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,99 110,08% ,99 110,08% 0 0,00 Wypływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze ,99 110,08% ,99 110,08% 0 0,00 środowiska Grzywny i kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek , ,30 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,69 108,95% ,69 108,95% RAZEM WŁASNE ,43 88,88% ,31 100,94% ,12 55,42% ZLECONE 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% ,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa ,36 96,88% ,36 96,88% 0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,36 96,88% ,36 96,88% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,36 96,88% ,36 96,88% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa ,53 100,00% ,53 100,00% 0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00 100,00% ,00 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 8

10 ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,53 100,00% ,53 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,53 100,00% ,53 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna ,49 100,00% ,49 100,00% 0 0, Urzędy wojewódzkie ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa ,49 99,99% ,49 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,49 99,99% ,49 99,99% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 98,34% ,00 98,34% 0 0,00 sądownictwa Wybory do rad gmin, pad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ,00 98,34% ,00 98,34% 0 0,00 oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 98,34% ,00 98,34% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,92 99,99% ,92 99,99% 0 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,92 99,99% ,92 99,99% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,92 99,99% ,92 99,99% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie klęsk żywiołowych ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane 2110 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 9

11 ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia ,80 99,90% ,80 99,90% 0 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,80 99,90% ,80 99,90% 0 0,00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,80 99,90% ,80 99,90% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy ,00 100,00% ,00 100,00% 0 0,00 w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,00 100,00% ,00 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,64 100,00% ,64 100,00% 0 0, Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,64 100,00% ,64 100,00% 0 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2110 bieżące z zakresu administracji ,64 100,00% ,64 100,00% rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RAZEM ZLECONE ,74 99,93% ,74 99,93% 0 0,00 OGÓŁEM ,66 89,04% ,87 100,89% ,79 64,90% Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 10

12 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 11

13 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. Wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2014 rok Dział Rozdział Nazwa / Rodzaj wydatku Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,00 100,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% b) wydatki majątkowe , ,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% 020 Leśnictwo , ,77 97,05% Gospodarka leśna , ,55 96,30% a) wydatki bieżące , ,55 96,30% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,55 96,30% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,55 96,30% Nadzór nad gospodarką leśną , ,22 98,17% a) wydatki bieżące , ,22 99,15% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,22 99,15% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,22 99,15% b) wydatki majątkowe , ,00 95,23% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 95,23% 600 Transport i łączność , ,55 96,99% Drogi publiczne powiatowe , ,49 97,01% a) wydatki bieżące , ,32 95,01% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,79 94,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,07 91,92% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,72 97,59% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,53 99,67% b) wydatki majątkowe , ,17 97,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,17 97,56% Drogi publiczne gminne , ,06 96,88% b) wydatki majątkowe , ,06 96,88% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,06 96,88% 630 Turystyka , ,46 79,09% Pozostała działalność , ,46 79,09% b) wydatki majątkowe , ,46 79,09% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,46 79,09% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,19 97,80% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,19 97,80% a) wydatki bieżące , ,19 97,80% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,05 97,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,05 97,78% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490,00 489,14 99,82% 710 Działalność usługowa , ,53 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

14 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% Nadzór budowlany , ,53 100,00% a) wydatki bieżące , ,53 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,53 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,65 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,88 99,99% 720 Informatyka , ,46 18,47% Pozostała działalność , ,46 18,47% a) wydatki bieżące , ,01 84,96% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,01 84,96% b) wydatki majątkowe , ,45 17,69% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,45 17,69% 750 Administracja publiczna , ,06 91,18% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 100,00% Rady powiatów , ,88 91,96% a) wydatki bieżące , ,88 91,96% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 67,42% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 67,42% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,88 94,82% Starostwa powiatowe , ,72 90,81% a) wydatki bieżące , ,86 90,76% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 90,76% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,89 96,85% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 80,77% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000, ,00 90,19% b) wydatki majątkowe , ,86 96,56% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,86 96,56% Kwalifikacja wojskowa , ,49 99,99% a) wydatki bieżące , ,49 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,49 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 014, ,97 99,98% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,97 89,85% a) wydatki bieżące , ,97 89,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,97 89,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 91,11% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,97 89,69% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 98,34% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,00 98,34% a) wydatki bieżące , ,00 98,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,78 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 435, ,18 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,60 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850, ,22 81,23% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2

15 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,92 99,99% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,92 99,99% a) wydatki bieżące , ,92 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,50 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,39 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,42 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6 271, ,00 100,00% a) wydatki bieżące 6 271, ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 6 271, ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 061, ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 210, ,00 100,00% 757 Obsługa długu publicznego , ,06 96,46% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,06 96,46% a) wydatki bieżące , ,06 96,46% 6) wydatki na obsługę długu , ,06 96,46% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące ,00 0,00 0,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,00 0,00 0,00% b) wydatki majątkowe 549,00 0,00 0,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 549,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie , ,91 82,05% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,52 98,51% a) wydatki bieżące , ,52 98,51% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,16 98,55% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 99,91% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 82,55% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 845,36 84,54% Licea ogólnokształcące , ,94 99,92% a) wydatki bieżące , ,43 99,92% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,58 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,80 99,94% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,78 99,99% 2) dotacja na zadania bieżące , ,58 87,65% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,27 99,87% b) wydatki majątkowe , ,51 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,51 100,00% Szkoły zawodowe , ,21 99,94% a) wydatki bieżące , ,21 99,94% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,13 99,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 99,86% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,08 99,96% Szkoły artystyczne , ,86 100,00% a) wydatki bieżące , ,86 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,86 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,49 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,37 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 100,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , ,74 99,34% a) wydatki bieżące , ,74 99,34% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,74 99,34% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,97 100,00% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 3

16 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,77 96,69% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 680, ,00 100,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,32 92,37% a) wydatki bieżące , ,32 92,37% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,32 92,37% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,32 92,37% Pozostała działalność , ,32 27,56% a) wydatki bieżące , ,32 59,82% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 78,80% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane ,00 0,00 0,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 100,00% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,32 47,26% b) wydatki majątkowe , ,00 12,79% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,00 12,79% 851 Ochrona zdrowia , ,32 98,55% Szpitale ogólne , ,52 97,73% a) wydatki bieżące , ,83 24,47% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,83 24,47% b) wydatki majątkowe , ,69 100,00% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,69 100,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym , ,80 99,90% a) wydatki bieżące , ,80 99,90% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,80 99,90% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 99,90% 852 Pomoc społeczna , ,69 99,10% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,45 99,89% a) wydatki bieżące , ,45 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 600,00 200,00 33,33% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 200,00 33,33% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 99,99% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 330, ,45 99,99% Domy pomocy społecznej , ,89 100,00% a) wydatki bieżące , ,89 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,61 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,96 99,23% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,65 101,37% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,28 99,99% b) wydatki majątkowe , ,00 100,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% Rodziny zastępcze , ,75 95,26% a) wydatki bieżące , ,75 95,26% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,83 80,13% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,52 80,45% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,31 76,85% 2) dotacja na zadania bieżące , ,78 99,98% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,14 97,87% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,00 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,00 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 480,00 480,00 100,00% Powiatowe centra pomocy rodzinie , ,60 99,89% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 4

17 a) wydatki bieżące , ,60 99,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,60 99,89% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,96 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,64 99,01% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 740, ,00 100,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 300,00 0,00 0,00% a) wydatki bieżące 300,00 0,00 0,00% 2) dotacja na zadania bieżące 300,00 0,00 0,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,07 91,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , ,00 96,17% a) wydatki bieżące , ,00 96,17% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 96,17% Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności , ,64 100,00% a) wydatki bieżące , ,64 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,64 100,00% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,81 100,00% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,83 99,99% Powiatowe urzędy pracy , ,22 99,95% a) wydatki bieżące , ,22 99,95% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,02 99,95% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,82 99,95% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,20 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 921,00 920,20 99,91% Pozostała działalność , ,21 88,37% a) wydatki bieżące , ,21 88,37% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,21 88,37% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,97 99,64% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne , ,07 99,85% a) wydatki bieżące , ,07 99,85% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,71 99,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,61 99,83% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,10 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 575,00 574,36 99,89% Internaty i bursy szkolne , ,90 99,99% a) wydatki bieżące , ,90 99,99% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,69 99,99% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,13 99,99% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,56 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,21 100,00% Pomoc materialna dla uczniów 200,00 200,00 100,00% a) wydatki bieżące 200,00 200,00 100,00% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych 200,00 200,00 100,00% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 100,00% Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze , ,00 99,34% a) wydatki bieżące , ,00 99,34% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 99,34% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,37 98,40% Biblioteki , ,00 100,00% a) wydatki bieżące , ,00 100,00% 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,37 97,89% a) wydatki bieżące , ,37 97,89% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,37 97,55% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,37 97,55% Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 5

18 2) dotacja na zadania bieżące , ,00 100,00% 926 Kultura fizyczna , ,68 90,25% Pozostała działalność , ,68 90,25% a) wydatki bieżące , ,68 90,25% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,68 90,94% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,57 89,78% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,11 92,47% 2) dotacja na zadania bieżące 4 500, ,00 79,33% RAZEM , ,01 88,72% W tym: a) wydatki bieżące , ,81 95,20% 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych , ,48 96,85% 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , ,68 98,53% 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych , ,80 92,76% 2) dotacja na zadania bieżące , ,36 99,18% 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,54 98,16% 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich , ,37 75,88% 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 6) wydatki na obsługę długu , ,06 96,46% b) wydatki majątkowe , ,20 78,00% 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,54 97,57% 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na programy finansowane z udziałem środków europejskich lub innych źródeł zagranicznych , ,91 50,65% 3) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,75 98,75% 4) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 0,00 5) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 0,00 Przewodniczący Zarządu Bogdan Zieliński Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 6

19 I. Charakterystyka ogólna budżetu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/44/2015 Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 25 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU za 2014 rok Budżet Powiatu Wysokomazowieckiego na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXIX/214/2013 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 20 grudnia 2013 roku. Przewidywane dochody zaplanowano w wysokości zł, zaś wydatki w wysokości zł. Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości zł, którą przeznaczono na spłatę zaciągniętych kredytów. W ciągu roku dokonane zostały zmiany w budżecie powiatu z tytułu zwiększenia, jak i zmniejszenia, kwot dochodów i wydatków. W wyniku działań tych powiat uzyskał zwiększenie dochodów o kwotę zł oraz zwiększenia wydatków o kwotę zł. Zmiany wprowadzono uchwałami: Rady Powiatu: - Nr XXXII/226/2014 z dnia 19 marca 2014 r., - Nr XXXIII/247/2014 z dnia 30 maja 2014 r., - Nr XXXV/251/2014 z dnia 11 lipca 2014 r., - Nr XXXVI/256/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr XXXVII/268/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr XXXVIII/280/2014 z dnia 7 listopada 2014 r., - Nr II/15/2014 z dnia 24 grudnia 2014 r., Zarządu Powiatu: - Nr 106/349/2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., - Nr 107/356/2014 z dnia 19 lutego 2014 r., - Nr 109/374/2014 z dnia 27 marca 2014 r., - Nr 110/379/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., - Nr 111/383/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., - Nr 112/385/2014 z dnia 14 maja 2014 r., - Nr 113/391/2014 z dnia 29 maja 2014 r., - Nr 114/393/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r., - Nr 115/399/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., - Nr 116/404/2014 z dnia 11 lipca2014 r., - Nr 117/407/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., - Nr 118/416/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r., - Nr 119/423/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., - Nr 120/428/2014 z dnia 12 września 2014 r., - Nr 121/431/2014 z dnia 29 września 2014 r., - Nr 122/438/2014 z dnia 16 października 2014 r., Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 1

20 II. - Nr 123/440/2014 z dnia 30 października 2014 r., - Nr 125/452/2014 z dnia 25 listopada 2014 r., - Nr 1/2/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r., - Nr 3/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan budżetu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wyniósł zł, natomiast po stronie wydatków zł. Planowana nadwyżka budżetowa wyniosła zł. Wykonanie budżetu za 2014 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą ,66 zł, po stronie wydatków ,01 zł, co daje nadwyżkę budżetową w wysokości ,65 zł, która została przeznaczona na spłatę kredytu. Wolne środki wyniosły ,79 zł. W 2013 roku Powiat Wysokomazowiecki zaciągnął kredyty: - na sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości zł został on spłacony w 2014 r., - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na realizację projektu inwestycyjnego pn. Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata w wysokości zł, który ma być spłacony w latach Powiat nie zaciągał pożyczek ani nie udzielał poręczeń i gwarancji. Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 rok Na zaplanowaną kwotę dochodów budżetowych w wysokości zł wykonanie wynosiło ,66 zł, co stanowi 89,04 % wykonania planu. Strukturę procentową realizowanych dochodów budżetowych w 2014 roku ilustruje tabela: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Struktura Dochody ogółem, w tym: , ,66 89,04% 100,00 - dotacje , ,32 96,36% 22,35 - subwencje , ,00 100,00% 44,75 - udziały w podatkach dochodowych , ,33 100,67% 9,68 - pozostałe dochody , ,08 118,68% 9,55 - środki z funduszy europejskich , ,93 51,18% 13,67 Powyższe zestawienie pokazuje, że realizacja dochodów budżetu powiatu oparta była głównie na dochodach z tytułu otrzymanych subwencji 44,75 %. Pozostałe dochody kształtowały się na poziomie 22,35 % w odniesieniu do dotacji, dochody własne 9,55 %. Wpływy z udziałów w podatkach dochodowych stanowiły 9,68 % ogółu dochodów, zaś środki z funduszy pomocowych 13,67 %. Wykonanie w działach w stosunku do planowanych dochodów przedstawia się następująco: Dział Nazwa Plan Wykonanie % Struktura Rolnictwo i łowiectwo ,00 100,00% 0, Leśnictwo ,19 95,80% 0, Transport i łączność ,12 103,27% 13, Turystyka ,72 52,07% 6, Gospodarka mieszkaniowa ,06 165,43% 0, Działalność usługowa ,51 113,75% 1, Informatyka ,42 18,85% 0, Administracja publiczna ,06 109,20% 2, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz ,00 98,34% 0,09 sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,14 99,99% 4,62 Id: 1EC741B FF-B9E8-94F1A61044CC. Podpisany Strona 2

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164

Budżet na rok 2014. Transport i łączność 13 975 164 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 975 164 DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 020 600 Rolnictwo i łowiectwo 38 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38 000 38 000 Leśnictwo 113 000 02001 Gospodarka leśna 113 000 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 104/2015 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 2015 r. UCHWAŁA NR 14/215 ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 24 września 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr 456/2014 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 czerwca 2014 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 70 00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 sierpnia 2015 r. Poz. 3320 UCHWAŁA NR 42/15 ZARZĄDU POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Pajęczańskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r.

Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. Uchwała nr 494/49/V/2015 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 26.11.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych jednostek budżetowych na 2015 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu

DOCHODY POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Załącznik Nr 1.3 POWIATU KOSZALIŃSKIEGO W I PÓŁROCZU 2015 ROKU wg. jednostek organizacyjnych powiatu Dz. Rozdz. Wyszczególnienie STAROSTWO POWIATOWE - JEDNOSTKA 4 700 000,00 6 200 000,00 1 915 109,20 30,89

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok

Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK

DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK DOCHODY BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO NA 2015 ROK w złotych Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 39 149 718 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 marca 2014 r. Poz. 1473 UCHWAŁA NR 718/249/14 ZARZĄDU POWIATU W KUTNIE z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006

Układ wykonawczy dochodów budżetu powiatu kościańskiego na rok 2006 Układ wykonawczy dochodów budżetu u kościańskiego na rok 2006 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 161/539/06 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 11.01.2006 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok Procent Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 882,00 01095 Pozostała działalność 10 882,00 10 882,00 020 Leśnictwo 5 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK

Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK Załącznik nr 2 (tabela nr 1) do Uchwały Nr.. Rady Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia... 2015r. PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POWIATU NA 2016 ROK w złotych Plan na Dział Rozdział Treść 2016 rok 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1

Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 Dochody powiatu planowane na 2014 rok według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 16 00 4 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1.

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK. Rozdział 1. SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU GLIWICKIEGO ZA 2015 ROK Rozdział 1. WSTĘP Rada Powiatu Gliwickiego na sesji w dniu 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU KIELECKIEGO ZA 2014 ROK Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ust.1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XII/89/11 RADY POWIATU WIELICKIEGO z dnia 22 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/13/14 RADY POWIATU GORLICKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Uchwały Budżetowej Powiatu Gorlickiego na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące

PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW. Dz. Rozdz. dochody bieżące Załącznik Nr 1 PROJEKT BUDŻETU POWIATU HRUBIESZOWSKIEGO NA ROK 2008 r PLAN DOCHODÓW Dz. Rozdz. dochody bieżące dochody majatkowe Przewidywane wykonanie 2007 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Plan na 2008 r. 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku

Dochody Gminy Lubin w 2013 roku Załącznik Nr 1 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Dochody Gminy Lubin w 2013 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK

UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK UCHWAŁA NR XIII/151/2011 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO NA 2012 ROK Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo