SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26 marca 2015 r.

2 Sprawozdanie opracował i sporządził: Krzysztof Goleń Skarbnik Powiatu 2 S t r o n a

3 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej... 5 Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego... 7 Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 4. Zobowiązania (z wyłączeniem kredytów) budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Tabela 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru budżetowego Tabela 6. Wykonanie planu wydatków majątkowych Tabela 7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Tabela 8. Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Tabela 9. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych z drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Tabela 10. Wykonanie planu dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Tabela 11. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu powiatu Tabela 12. Wykonanie dochodów związanych z udziałem w opłatach i karach z tytułu korzystania ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanymi Tabela 13. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa Tabela 14. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej CZĘŚĆ II Objaśnienia II. 1. Informacje ogólne II. 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego II. 3. Wykonanie planu dochodów II.3.1. Dochody bieżące II.3.2. Dochody majątkowe II. 4. Wykonanie planu wydatków II.4.1. Wydatki bieżące II.4.2. Wydatki majątkowe S t r o n a

4 II.5. Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów II.6. Przedsięwzięcia III. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytem budżetowego IV. Dług publiczny V. Poręczenia VI. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa S t r o n a

5 CZĘŚĆ I Wykonanie budżetu w formie tabelarycznej 5 S t r o n a

6 6 S t r o n a

7 Tabela 1. Wykonanie planu dochodów budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów na 2014 r. % Wykonanie na Nazwa wg stanu na wg stanu na wykonania 31/12/ /01/ /12/2014 (7:6) Dział Rozdział Paragraf DOCHODY BIEŻĄCE 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/ Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 000,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,67 99,90% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,67 99,90% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 2460 publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,67 99,90% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,53 100,11% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i , , ,53 100,11% przedsiębiorczości 0927 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 32,79 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5,78 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,77 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,19 99,94% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0, , ,95 100,00% art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 589,05 589,05 100,00% 600 Transport i łączność , , ,06 102,75% Drogi publiczne powiatowe , , ,06 102,75% 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,28 106,42% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 92,58 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 20,00 -/ Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , ,20 100,00% 7 S t r o n a

8 Gospodarka mieszkaniowa , , ,70 103,92% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,70 103,92% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 922, , ,10 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 99,87% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych , , ,60 104,78% zadań zleconych ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 370,00 370,00 100,00% 710 Działalność usługowa , , ,77 99,53% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 0,00 0,00 -/- Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,09 98,68% 0830 Wpływy z usług , , ,09 98,68% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 500,00 0,00 0,00 -/- zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,68 100,02% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 75,62 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,74 100,00% 0,00 0,00 1,32 -/- 750 Administracja publiczna , , ,80 102,35% Urzędu wojewódzkie , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe , , ,56 104,45% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,56 99,23% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,68 141,43% 0920 Pozostałe odsetki 7 000, , ,16 133,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 000, , ,49 122,59% 8 S t r o n a

9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,67 95,45% Kwalifikacja wojskowa , , ,24 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,24 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0, , ,25 99,31% oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0, , ,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 0, , ,25 99,31% zlecone ustawami realizowane przez powiat 752 Obrona narodowa 4 000, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 000, , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,99 100,01% Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , ,35 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 327,05 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,34 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 7,96 -/- zadań zleconych ustawami Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 717,00 716,64 99,95% Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz , , ,85 101,96% wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,63 102,47% terytorialnego 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,63 102,01% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 5 000, , ,00 167,94% 9 S t r o n a

10 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,22 101,88% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,11% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,22 109,64% 758 Różne rozliczenia , , ,87 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00% jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów , , ,00 100,00% powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej , , ,00 100,00% dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe 0, , ,87 100,00% Wpływy z różnych dochodów 0, , ,87 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,64 110,41% Licea ogólnokształcące 4 500, , ,85 124,80% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 334,00 -/ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych 4 500, , ,82 100,04% umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80,03 -/ Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 0,00 700,00 -/- art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkoły zawodowe 0,00 700, ,02 999,15% Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 891,00 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,31 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 700, ,71 847,39% Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki , , ,27 110,72% dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,20 104,94% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,32 119,51% 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów , , ,00 91,30% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 171,75 -/ Stołówki szkolne i przedszkolne , , ,00 91,63% 0830 Wpływy z usług , , ,00 91,63% Pozostała działalność 0, , ,50 102,20% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,60 100,00% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 100,00% 10 S t r o n a

11 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 233,90 -/- 851 Ochrona zdrowia , , ,00 100,00% Składki na ubezpieczania zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , , ,00 100,00% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,76 102,43% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,47 142,18% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności 0680 za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i 0,00 0,00 689,98 -/- w rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 16,13 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 11,60 -/ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,76 140,75% dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , ,48 100,01% 0830 Wpływy z usług , , ,21 100,17% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 414,56 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań , , ,71 99,88% własnych powiatu Ośrodki wsparcia , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2110 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,00 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zastępcze , , ,68 129,56% 0830 Wpływy z usług , , ,26 137,40% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 0, , ,00 100,00% organami administracji rządowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań 0, , ,55 93,01% własnych powiatu 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na , , ,87 132,73% dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,13 114,11% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 108,80 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 827,33 -/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0, , ,00 100,00% 11 S t r o n a

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,70 84,43% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00% 2310 Dotacje celowe otrzymywane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 0, , ,00 100,00% samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,41 100,11% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania , , ,61 100,00% zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 0,00 0,00 100,80 -/- zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , ,32 106,98% 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,32 106,98% Powiatowe urzędy pracy 5 712, , ,24 99,99% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 79,54 -/ Pozostałe odsetki 0,00 0,00 60,29 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,41 99,75% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na 0, , ,00 100,00% ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność , , ,73 73,52% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 99,20 -/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , , ,71 73,32% ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 850, , ,82 95,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,41 100,24% Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze , , ,03 100,96% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,30 100,55% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,81 99,16% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 122,89 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , ,49 100,01% 12 S t r o n a

13 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 820,54 -/- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ,00 0,00 8,31 -/- w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 8,31 -/ Internaty i bursy szkolne , , ,07 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych , , ,34 98,12% umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,41 99,85% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 521,04 -/ Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 50,00 -/ Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 699,28 -/ Pomoc materialna dla uczniów 9 000, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 2330 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,06 100,21% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , ,81 100,24% korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , , ,81 100,24% Pozostała działalność 0, , ,25 99,94% Dotacje otrzymane z państwowych 2440 funduszy celowych na realizację bieżących zadań jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,25 99,94% 926 Kultura fizyczna 0, , ,00 100,00% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , ,00 100,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w , ,00 100,00% postaci pieniężnej RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,06 100,09% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,61 75,06% 600 Transport i łączność , , ,47 98,92% Drogi publiczne powiatowe , , ,47 99,17% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6207 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 99,66% 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,69 74,48% 13 S t r o n a

14 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , ,78 99,69% Drogi publiczne gminne 0, ,00 0,00 0,00% Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00 -/ Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00 -/- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0,00 0,00 -/ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 0, , ,00 100,00% Szkoły zawodowe 0, , ,00 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% 0, , ,00 100,00% RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,47 98,93% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,78 99,67% DOCHODY OGÓŁEM , , ,53 99,81% w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,39 97,83% 14 S t r o n a

15 Dochody wykonane w układzie syntetycznym Wyszczególnienie Plan po zmianach na dzień 31/12/0014 Wykonanie na dzień 31/12/2014 % wykonania Udział w wykonaniu Dochody ogółem: , ,53 99,81% 100,00% I. Podział wg ustawy o finansach publicznych 1. Dochody bieżące , ,06 100,09% 76,01% 1) Dochody własne powiatu: , ,98 100,39% a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) , ,00 101,11% 756/75622/ , ,00 101,11% b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) , ,22 109,64% 756/75622/ , ,22 109,64% c) dochody z majątku , ,32 99,78% 700/70005/ , ,10 100,01% 750/75020/ , ,56 99,23% 801/80120/ , ,82 100,04% 801/80140/ , ,20 104,94% 854/85403/ , ,30 100,55% 854/85410/ , ,34 98,12% d) opłaty komunikacyjne (w tym koncesje i licencje) , ,63 102,47% 756/75618/ , ,63 102,01% 756/75618/ , ,00 167,94% e) wpływy z usług i sprzedaży wyrobów , ,78 103,48% 710/71014/ , ,09 98,68% 750/75020/ , ,68 141,43% 801/80140/ , ,32 119,51% 801/80140/ , ,00 91,30% 801/80148/ , ,00 91,63% 852/85202/ , ,21 100,17% 852/85204/ , ,26 137,40% 854/85403/ , ,81 99,16% 854/85410/ , ,41 99,85% f) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,20 100,00% 600/60014/ , ,20 100,00% 705/70005/ ,00 370,00 100,00% 853/85311/ , ,00 100,00% 854/85415/ , ,00 100,00% g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,68 105,01% 700/70005/ , ,60 104,78% 710/71015/2360 0,00 1,32 -/- 754/75411/2360 0,00 7,96 -/- 853/85321/2360 0,00 100,80 -/- h) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,47 77,15% 150/15013/ , ,77 99,94% 150/15013/ , ,19 99,94% 750/75020/ , ,67 95,45% 801/80195/2701 0,00 233,90 -/- 853/85333/ , ,41 99,75% 853/85395/ , ,71 73,32% 853/85395/ , ,82 95,23% 15 S t r o n a

16 i) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,67 99,90% 020/02001/ , ,67 99,90% j) środki z Funduszu Pracy , ,00 100,00% 853/85333/ , ,00 100,00% k) dotacje otrzymane z funduszy celowych , ,25 99,94% 900/90095/ , ,25 99,94% l) kary i opłaty za korzystanie ze środowiska , ,81 100,24% 900/90019/ , ,81 100,24% ł) wpływy z tytułu odpłatności rodziców, gmin i powiatów za pobyt dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych , ,61 137,48% 852/85201/0680 0,00 689,98 -/- 852/85201/ , ,76 140,75% 852/85204/ , ,87 132,73% m) pozostałe dochody , ,34 113,92% 150/15013/0927 0,00 32,79 -/- 150/15013/0929 0,00 5,78 -/- 150/15013/ , ,95 100,00% 150/15013/ ,05 589,05 100,00% 600/60014/ , ,28 106,42% 600/60014/0920 0,00 92,58 -/- 600/60014/0970 0,00 20,00 -/- 710/71015/0920 0,00 75,62 -/- 750/75020/ , ,16 133,22% 750/75020/ , ,49 122,59% 754/75411/0920 0,00 327,05 -/- 754/75411/ , ,00 100,00% 758/75814/ , ,87 100,00% 801/80120/0690 0,00 334,00 -/- 801/80120/0920 0,00 80,03 -/- 801/80120/2910 0,00 700,00 -/- 801/80130/0690 0,00 891,00 -/- 801/80130/0920 0,00 171,31 -/- 801/80130/ , ,71 847,39% 801/80140/0920 0,00 171,75 -/- 801/80195/ , ,60 100,00% 801/80195/ , ,00 100,00% 852/85201/0920 0,00 16,13 -/- 852/85201/0970 0,00 11,60 -/- 852/85202/0920 0,00 414,56 -/- 852/85218/0920 0,00 108,80 -/- 852/85218/0970 0,00 827,33 -/- 853/85324/ , ,32 106,98% 853/85333/0920 0,00 79,54 -/- 853/85333/0927 0,00 60,29 -/- 853/85395/0920 0,00 99,20 -/- 854/85403/0920 0,00 122,89 -/- 854/85403/ , ,49 100,01% 854/85403/0970 0,00 820,54 -/- 854/85406/0920 0,00 8,31 -/- 854/85410/0920 0,00 521,04 -/- 854/85410/0960 0,00 50,00 -/- 854/85410/0970 0,00 699,28 -/- 926/92605/ , ,00 100,00% 16 S t r o n a

17 ) Subwencja ogólna: , ,00 100,00% a) część oświatowa , ,00 100,00% 758/75801/ , ,00 100,00% b) uzupełnienie subwencji ogólnej , ,00 100,00% 758/75802/ , ,00 100,00% c) część wyrównawcza , ,00 100,00% 758/75803/ , ,00 100,00% d) część równoważąca , ,00 100,00% 758/75832/ , ,00 100,00% 3) Dotacje z budżetu państwa: , ,08 99,94% a) dotacje celowe na zadania zlecone , ,82 99,99% 010/01005/2110 0,00 0,00 -/- 700/70005/ , ,00 99,87% 710/71013/2110 0,00 0,00 -/- 710/71014/2110 0,00 0,00 -/- 710/71015/ , ,74 100,00% 750/75011/ , ,00 100,00% 750/75045/ , ,24 100,00% 751/75109/ , ,25 99,31% 752/75212/ , ,00 100,00% 754/75411/ , ,34 100,00% 754/75478/ ,00 716,64 99,95% 851/85156/ , ,00 100,00% 852/85203/ , ,00 100,00% 853/85321/ , ,61 100,00% b) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 100, ,00 100,00% 852/85204/ , ,00 100,00% b) dotacje celowe na zadania własne , ,26 99,76% 852/85202/ , ,71 99,88% 852/85204/ , ,55 93,01% 852/85218/ , ,00 100,00% 2. Dochody majątkowe , ,47 98,93% 23,99% 1) Dochody własne: , ,47 98,93% a) sprzedaż majątku , ,00 100,00% 801/80130/ , ,00 100,00% 801/80140/ , ,00 100,00% b) dotacje celowe z budżetów j.s.t , ,69 67,46% 600/60014/ , ,69 74,48% 600/60016/ ,00 0,00 0,00% 754/75411/ , ,00 100,00% c) dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,78 99,67% 600/60014/ , ,00 99,66% 600/60014/ , ,78 99,69% 2) Dotacje z budżetu państwa: 0,00 0,00 -/- a) dotacje celowe na zadania zlecone 0,00 0,00 -/- b) dotacje celowe na zadania własne 0,00 0,00 -/- II. Podział wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 1. Dochody własne ( ) , ,45 99,60% 44,85% 2. Subwencje (1.2): , ,00 100,00% 38,01% 3. Dotacje celowe z budżetu państwa ( ): , ,08 99,94% 17,14% 17 S t r o n a

18 Tabela 2. Należności budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Należności Nazwa Dział Rozdział Paragraf ogółem w tym wymagalne Transport i łączność 9 670, , Drogi publiczne powiatowe 9 670, , Wpływy z różnych opłat 7 312, , Pozostałe odsetki 2 358, , Działalność usługowa 8 986,32 0, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 8 986,27 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2919 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 8 986,27 0,00 nadmiernej wysokości Pozostała działalność 0,05 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6669 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 0,05 0, Administracja publiczna , , Starostwa powiatowe , , Pozostałe odsetki 257,01 257, Wpływy z różnych dochodów , , Oświata i wychowanie 1 175,00 0, Licea ogólnokształcące 875,00 0,00 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 875,00 0,00 nadmiernej wysokości Centra kształcenia ustawicznego o i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 300,00 0, Wpływy z usług 300,00 0, Pomoc społeczna , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 346,66 853,54 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci 0680 (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 753,33 753,33 rodzinach zastępczych 0920 Pozostałe odsetki 91,41 91, Wpływy z różnych dochodów 8,80 8, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 493,12 0,00 dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej , , Wpływy z usług , , Rodziny zastępcze 376,95 0,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 376,95 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 5 433, ,63 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 011,53 5,39 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 3 297, , Pozostałe odsetki 124,57 124,57 18 S t r o n a

19 Internaty i bursy szkolne , ,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych umów o 2 970, ,70 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 219,21 219,21 RAZEM NALEŻNOŚCI , ,41 19 S t r o n a

20 Tabela 3. Wykonanie planu wydatków budżetu Powiatu Wąbrzeskiego Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan wydatków na 2014 r. wg stanu na 01/01/2014 wg stanu na 31/12/2014 Wykonanie na 31/12/ WYDATKI BIEŻĄCE % wykonania (7:6) 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,00 -/- Prace geodezyjno-urządzeniowe na ,00 0,00 0,00 -/- potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 -/- 020 Leśnictwo , , ,67 99,91% Gospodarka leśna , , ,67 99,90% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,67 99,90% Nadzór nad gospodarką leśną , , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00% 150 Przetwórstwo przemysłowe , , ,96 99,95% Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości , , ,96 99,95% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2917 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0, , ,95 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 0,00 589,05 589,05 100,00% art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,51 100,00% 4019 Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 206, , ,97 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 431, , ,39 99,97% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 429,00 429,00 428,89 99,97% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 554, , ,18 99,77% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 450,00 450,00 449,72 99,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 364,00 364,00 360,69 99,09% 4129 Składki na Fundusz Pracy 65,00 65,00 63,61 97,86% 600 Transport i łączność , , ,30 98,23% Drogi publiczne powiatowe , , ,30 98,23% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 500, , ,33 97,69% 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników , , ,44 93,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,24 94,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800, , ,23 71,95% 4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,78 100,00% 4260 Zakup energii , , ,75 99,74% 4270 Zakup usług remontowych , , ,76 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 425,00 425,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,08 99,86% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 664,00 627,00 626,08 99,85% 20 S t r o n a

21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 600, , ,35 99,65% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 450, , ,83 99,91% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 186,00 631,00 630,20 99,87% 4430 Różne opłaty i składki , , ,41 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 846, , ,37 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 4 057, , ,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 372,00 372,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 539,00 539,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,96 99,90% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,96 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 1 500, , ,00 99,49% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , ,94 99,94% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 95,00 91,00 91,00 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 211,00 210,02 99,54% 710 Działalność usługowa , , ,00 99,93% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,26 98,39% Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych 2809 jednostek zaliczanych do sektora finansów 0, , ,76 100,00% publicznych 2909 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 5 500,00 0,00 0,00 -/- dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych ,00 200,00 184,50 92,25% Różne opłaty i składki 3 700, , ,00 94,78% Opracowania geodezyjne i kartograficzne 500,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00 -/ Nadzór budowlany , , ,74 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,00 -/ Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,20 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500, , ,78 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 080, , ,64 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 120,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,98 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00 777,76 770,50 99,07% 21 S t r o n a

22 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 1 100,00 669,18 669,18 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , ,20 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 44,80 44,80 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 300, , ,00 100,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 486, , ,23 100,00% 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 300,00 60,00 60,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 400,00 0,00 0,00 -/- 720 Informatyka 0, , ,50 99,97% Pozostała działalność 0, , ,50 99,97% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 2909 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0, , ,50 99,97% 750 Administracja publiczna , , ,87 97,67% Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 100, , ,00 100,00% Rady powiatów , , ,16 96,91% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,31 97,52% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,01 73,35% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 29,84 5,97% Starostwa powiatowe , , ,49 97,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 400, , ,02 56,75% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,99 99,67% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 100,00% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,83 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 98,56% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,03 100,00% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,89 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , , ,61 96,94% 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 329,70 329,64 99,98% 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 378,82 378,82 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,52 98,68% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,72 91,65% 4260 Zakup energii , , ,24 94,48% 4270 Zakup usług remontowych , , ,13 71,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,64 94,09% 4307 Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 720, , ,80 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 000, , ,62 83,13% 22 S t r o n a

23 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , , ,20 90,27% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 750,00 0,00 0,00 -/ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00 -/ Podróże służbowe krajowe 2 100, , ,75 56,27% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 400,00 0,00 0,00 -/ Różne opłaty i składki , , ,00 95,70% 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,68 100,00% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 160, , ,00 100,00% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,94 94,39% 4580 Pozostałe odsetki 800,00 800,00 84,76 10,60% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 51,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 700,00 539,00 77,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 500, , ,00 90,36% Kwalifikacja wojskowa , , ,24 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100, , ,58 99,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 125,00 124,95 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 750, , ,71 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,98 96,58% Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,73 88,58% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,25 98,42% 4430 Różne opłaty i składki 4 500, , ,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , ,25 99,31% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz 0, , ,25 99,31% referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,71 97,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 243,00 176,16 72,49% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,85 83,81% 4300 Zakup usług pozostałych 0, , ,53 100,00% 752 Obrona narodowa 4 000, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 4 000, , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 800,00 800,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 650, , ,00 100,00% 23 S t r o n a

24 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , ,22 100,00% , , ,08 100,00% 200,00 117,00 116,99 99,99% , , ,62 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,61 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , , ,44 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 652, , ,90 100,00% 4050 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,43 100,00% 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,01 100,00% 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy , , ,72 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 467, , ,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 455,00 922,00 921,13 99,91% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,00% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy , , ,59 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,24 100,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000,00 496,00 495,25 99,85% 4260 Zakup energii , , ,80 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 500, , ,05 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000, , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , , ,93 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0, , ,38 99,97% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 6 000, , ,06 99,99% ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4 400, , ,95 100,00% stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500, , ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 3 400, , ,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 553, , ,18 99,97% 4480 Podatek od nieruchomości , , ,00 100,00% 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 316,00 283,00 283,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 441,00 155,00 154,06 99,39% 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 044, , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne 2 000, , ,50 99,33% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600, , ,50 99,16% 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 400,00 100,00% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 717,00 716,64 99,95% Pozostałe należności żołnierzy zawodowych ,00 717,00 716,64 99,95% i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 24 S t r o n a

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 64/92/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2015 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Załącznik nr 1 do uchwały Nr 34/54/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Sprawozdanie przyjęte uchwałą Nr 110/155/2017 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 marca 2017 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2016 Wąbrzeźno,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 82/120/2016. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 82/120/2016. z dnia 19 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 82/120/2016 ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wąbrzeskiego za pierwsze półrocze 2016 roku oraz informacji z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 75 000,00 74 229,60 98,97 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014

UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 UCHWAŁA NR 12/20/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014 Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 i 3 oraz ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2044 UCHWAŁA NR 150/14 ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013

UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 UCHWAŁA NR 107/289/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.1 i 3 oraz ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2012 Żary, marzec 2013 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2013 Żary, marzec 2014 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W 2013 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 WYDATKI ZAŁ.-2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 stycznia 2014 r. Poz. 400 UCHWAŁA NR XXIV/277/13 RADY POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok

Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Plan dochodów budżetu powiatu na 2015 rok w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 020 Leśnictwo 118 349,04 4 02001 Gospodarka leśna 118 349,04 Środki otrzymane od pozostałych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXIII/195/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu na 2013 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r.

Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Zmiany w planie dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2012 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 285/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo 87 00 87

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok UCHWAŁA NR VI/27/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 239 art. 258 1 pkt. 1 art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - -

Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok. O10 Rolnictwo i łowiectwo 35, O1008 Melioracje wodne 35,00 - - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 173\2017 Zarządu Powiatu Kozienickiego z dnia 30 marca 2017 roku D O C H O D Y Wykonanie dochodów budżetu powiatu kozienickiego za 2016 rok w zł. Dział, Rozdz. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr 530/2018 z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok UCHWAŁA NR XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016

Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 Zmiany planowanych dochodów w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 600 Transport i łączność 5 211 945,00 111 581,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/13 RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII// RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia 0 grudnia 0 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 0 r. Na podstawie art. pkt, pkt lit. d, pkt ustawy z dnia czerwca r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego 010 Rolnictwo i łowiectwo 52 000,00 40 000,00 76,92 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013

UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2013 UCHWAŁA NR XX/166/12 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 28 grudnia 212 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 213 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł

b) rezerwa na wydatki majątkowe zł Uchwała Nr XIX.2.2012 rok Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej powiatu żagańskiego na rok 2013. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok

Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2018 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXXVIII/293/2018 z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2018 rok Zmiany w planie wydatków dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 marca 2014 r. Wykonanie wydatków budżetu miasta Łomża na 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na Plan na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE. z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Projekt z dnia 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W SULĘCINIE z dnia... 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2014 r. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Leskiego na rok 2014 Nr.. Rady Powiatu w Lesku z dnia 2013 r. Projekt Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 263 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia r. UCHWAŁA NR... ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 rok Na podstawie art. 266 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/63/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego za rok 2014 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/2/2012 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r.

Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU. z dnia 21 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 23 marca 2017 r. Poz. 1283 UCHWAŁA NR 191/2017 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/104/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 19 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2014 UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 3 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 214 Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK

PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK Załącznik nr 2 - stan na 28 marca 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. Uchwała Nr 134.278.2014 Zarządu Powiatu w Lesku z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXI/314/2013 RADY POWIATU MALBORSKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. c i d i 9 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Sejmiku Województwa Małopolskiego DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA 2014 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2014 r. 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 132 442 488

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVI/75/2013 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 27 lipca 2018 r. Poz. 3936 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO w sprawie wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2017 Tabela wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 4905 UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki na rok 2016

Planowane wydatki na rok 2016 Planowane wydatki na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/92/15 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 020 Leśnictwo 67 146,00 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00

60004 Lokalny transport zbiorowy ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/220/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2011r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 3 485 600,00 60004 Lokalny transport zbiorowy

Bardziej szczegółowo

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego:

2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości ,-zł, z czego: UCHWAŁA RADY XVIII/105/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 17 stycznia 2012 r w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 239 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok

TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Plan dochodów na 2013 rok TABELA nr 1 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA ZA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy Plan dochodów na 2013 rok w złotych Wykonanie dochodów na 31 w tym: w tym: % 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody. Nazwa. 3 bieżące. 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 000 00 rolnictwa 0 na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/140/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2011 oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 639/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 12 sierpnia 2014 roku Plan wydatków Powiatu Lubartowskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2014 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 51/117/16 ZARZĄDU POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2015 rok Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/115/2016 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok

Plan dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/218/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28.12.2016 r. dochodów Powiatu Kościańskiego na 2017 rok Dział 020 Leśnictwo 121 560 02001 Gospodarka leśna 121 560 2460 Środki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/76/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXVI/162/2017 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 48/56/2016 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXV RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok UCHWAŁA NR XXV.162.12 RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Międzyrzeckiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 9, pkt 8 lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo