Uchwała Nr XV / 71 / 07

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr XV / 71 / 07"

Transkrypt

1 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007 rok. Na podstawie art.12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz.1592 z 2001r, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 ), oraz w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 249, poz.2104 z 2005r. zmiana; Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, Dz. U. z 2006r. Nr.45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791) oraz pismem Ministra Finansów nr ST p/BK/2007 i decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr.FN.I /2007 uchwala się co następuje: 1 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę W dziale RóŜne rozliczenia Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa o kwotę zł zł zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Rozdział Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział Licea ogólnokształcące w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł zł zł zł.

2 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę zł zł zł. w wpływy z usług o kwotę w wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych o kwotę W dziale Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej w wpływy z usług o kwotę w pozostałe odsetki o kwotę w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 9.500zł zł zł zł zł zł zł zł. 500zł. 2/Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 o kwotę W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w 4300 zakup usług pozostałych o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę W dziale Pomoc społeczna Rozdział Domy pomocy społecznej w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę w wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł zł zł zł zł zł zł zł 3 1/Zmniejsza się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę zł zł zł.

3 w wpływy z usług o kwotę 1.450zł. w pozostałe odsetki o kwotę 3.400zł. w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2.500zł. W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę 2/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 o kwotę zł. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 5.800zł. Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5.800zł. w 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze o kwotę 5.800zł. w 0690 wpływy z róŝnych opłat o kwotę w wpływy z róŝnych dochodów o kwotę W dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział85410-Internaty i bursy szkolne w wpływy z usług o kwotę 1.550zł zł. 150zł zł. 4 1/ Zmniejsza się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę w składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł zł zł zł. W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Powiatowe urzędy pracy zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę zł. W dziale 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne powiatowe w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę 3.000zł. w zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł. w zakup usług pozostałych o kwotę zł.

4 w wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę W dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Powiatowe urzędy pracy w wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł zł zł zł zł 5 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne w 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale Ochrona zdrowia Rozdział Szpitale ogólne w 6220 dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 6 1/Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w 2440 dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się planowane wydatki w załączniku nr 3 do uchwały budŝetowej W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę

5 7 1/ Zwiększa się planowane dochody w załączniku nr 1 do uchwały budŝetowej W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 2/ Zwiększa się wydatki w załączniku nr 3 jak następuje o kwotę W dziale 758-RóŜne rozliczenia Rozdział Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8 Dokonuje się przeniesień wydatków między działami jak następuje: 1/ zmniejsza się wydatki zł. W dziale 750 Administracja publiczna 2.528zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2.528zł. w wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.000zł. w zakup usług pozostałych o kwotę 528zł. Rozdział Pozostała działalność w zakup usług pozostałych o kwotę zł zł zł. 2/ zwiększa się wydatki zł. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zł. Rozdział Pozostała działalność zł. w zakup usług pozostałych o kwotę zł. W dziale Kultura fizyczna i sport Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakup usług pozostałych o kwotę 1.000zł 1.000zł zł. 9

6 W załączniku nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r. Dokonuje się zmian jak następuje: W dziale 600 rozdział w 6050 I. Zmniejsza się wartość zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko-Wieluńskiego o kwotę zł Po zmianie wartość zadania wynosi II. Zwiększa się wartość zadania pn. 1.LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów Kuźnica Skakawska o kwotę 3.000zł Po zmianie wartość zadania wynosi zł. W dziale 754 rozdział w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. Modernizacja uŝytkowanych obiektów na kwotę W dziale 801 rozdział w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakupy maszyny do mycia sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wieruszowie na kwotę zł. W dziale 852 rozdział w 6060 I. Dodaje się zadanie pn. Zakup pieca co na kwotę zł. W dziale 853 rozdział w 6050 I. Dodaje się zadanie pn. MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie na kwotę Załącznik nr 8 do uchwały budŝetowej na 2007r. Wykaz planowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 2007r Przyjmuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 13 do Uchwały Nr III/9/2006 Rady Powiatu z dnia r w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 10 Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budŝetowej nr III/9/06 z dnia 29 grudnia 2006 Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na 2007r Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r, który otrzymuje brzmienie Załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i poŝyczek na finansowanie 11

7 planowanego deficytu budŝetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie zł. Planowany deficyt budŝetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 12 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wieruszowskiego. 13 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

8 Załącznik Nr 3 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poz. Wyszczególnienie Plan w zł. I. Stan funduszu na początek roku ,86 II. Przychody , przelewy redystrybucyjne ,00 III. Wydatki , wynagrodzenia bezosobowe 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych 2.500, , ,00 426, , ,00 IV. Stan funduszu na koniec roku 2.584,86

9 Wykaz planowanych inwestycji i zakupów Załącznik nr 1 do uchwały budŝetowej Rady Powiatu Wieruszowskiego na 2007r. Stan według uchwały Rady Powiatu Nr XV/71/07 z dnia r. Dz. Rozdz Par Wyszczególnienie Planowana kwota w zł Przebudowa drogi powiatowej nr 4706E Wieruszów- Cieszęcin- Osiek- Weglewice polegającej na wydzieleniu przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa chodnika / ścieŝki rowerowej Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729Eod drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska ( ul.kępińska) 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko Wieluńskiego LOD 32 Wydzielenie przestrzeni dla ruchu lekkiego w tym budowa 6054 ścieŝki rowerowej w ciągu drogi powiatowej 6050 Nr 4729E od drogi Nr 8 Wieruszów- Kuźnica Skakawska Przebudowa drogi powiatowej Radostów-Łubnice-gr.województwa Razem Zakup komputera Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych 6060 Zakup sprzętu komputerowego,biurowego i oprogramowania Zakup samochodów osobowych Zakup sprzętu komputerowego Zakup sprzętu komputerowego Razem Zakup sprzętu transportowego,poŝarniczego oraz kwatermistrzowskiego Modernizacja uŝytkowanych obiektów Utworzenie powiatowego zespołu reagowania kryzysowego Razem Termomodernizacja budynku ZSR w Lututowie Zakup maszyny do mycia sali gimnastycznej w ZSP Wieruszów Razem: Ograniczenie emisji i zastosowanie biomasy w kotłowniach wiejskich obiektów uŝyteczności publicznej w tym;

10 851 Razem Zakup pieca co Budowa kotłowni w Środowiskowym Domu Samopomocy Chróścin Wieś Zakup sprzętu komputerowego Zakup mikrobusu Razem Zakup sprzętu komputerowego MontaŜ systemu alarmowego i monitoringu VIDEO w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie 853 Razem: Ogółem

11 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV / /07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia r. Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata L.p Nazwa programu Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realiz. inwest. Łączne nakłady inwestyc. Planowane wydatki w roku 2007 Planowane wydatki w roku 2008 Planowane wydatki w roku 2009 Planowane wydatki w roku Przebudowa drogi powiatowej nr 4545E w ramach budowy Traktu Kalisko- Wieluńskiego 2. Uspokojenie ruchu poprzez zawęŝenie jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4729E od drogi Nr8 Wieruszów - Kuźnica Skakawska /ul.kępińska/ 3. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie Starostwo Powiatowe w Wieruszowie Razem

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok 2008. Na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok.

Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok. Uchwała Nr XLVII/255/2005 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK WYKONANIE BUDśETU GMINY OPOCZNO ZA 2007 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2007 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/46/07 w sprawie uchwalenia budŝetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/209/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2015 rok Na podstawie art.18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok

Uchwała nr XXXII / 196 / 06 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 2006 rok Uchwała nr XXXII / 196 / 6 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 29 marca 26 r. w sprawie dokonania zmian w Budżecie Gminy na 26 rok Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 3 czerwca 25r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo