Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie 02. Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie 02 Zarządu Miasta w Starym Sączu z dnia 01 marca 2003 roku w sprawie: przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz 1014 z póź.zm., oraz art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity z 2001 roku Dz.U Nr 142 poz Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1 Przedstawia sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz za 2002 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2 Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz do przedłożenia niniejszego sprawozdania Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół Nowy Sącz celem zaopiniowania. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 ZESTAWIENIE DOCHODÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Wpływy z usług , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,19

3 3 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 633 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości , , Wpływy z usług , Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Pozostałe odsetki , Działalność usługowa , Cmentarze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna ,15

4 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Starostwa powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Urzędy gmin , Wpływy z różnych opłat , Spisy powszechne i inne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Pozostała działalność , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

5 Obrona cywilna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od spadków i darowizn ,82

6 6 037 Podatek od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe , Podatek od czynności cywilnoprawnych , Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,29

7 7 036 Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , , Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji , ,00

8 8 rządowej zleconych gminom Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , Dodatki mieszkaniowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,98

9 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki , Oczyszczanie miast i wsi , Wpływy z usług , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Ogółem ,80

10 ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA 2002 ROK Dział Rozdział Treść Plan wg Uchwały Budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Izby rolnicze , Różne opłaty i składki Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Leśnictwo , Gospodarka leśna , Składka na ubezpieczenie społeczne , Składka na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę , Dostarczanie wody , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,94

11 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Turystyka , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,15

12 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Działalność usługowa , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Starostwa powiatowe , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,10

13 Rady gmin , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Urzędy gmin , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pobór podatków , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne ,31

14 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Spis powszechny i inne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,17

15 Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna , Zakup materiałów i wyposażenia , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , , Różne rozliczenia

16 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały klas 0 w przedszkolach i szkołach podstawowych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98

17 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Gimnazja , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Ochrona zdrowia ,41

18 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opieka społeczna , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00

19 Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe ,00

20 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Świadczenia społeczne , Zakup materiałów i wyposażenia , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Przedszkola bez klas , Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej , , Zakup materiałów i wyposażenia , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska ,38

21 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miasta i gminach , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,65

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo