PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ?"

Transkrypt

1 PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT OPRACOWAŁY: mgr Hnrata Grchwska mgr Alina Kędzira mgr Katarzyna Leska

2 1. MISJA Prjekt krelując treści między przedsiębirczścią, bilgią, eklgią i gegrafią zakłada kształtwanie aktywnych pstaw spłecznych i preklgicznych wśród licealistów. Celem tych czterech lekcji jest ukazanie mżliwści traktwania dpadów kmunalnych jak surwców wtórnych. Dzięki swej aktywnści (bserwacja, analiza danych statystycznych, dyskusje, uczestniczenie w wykładzie i wycieczce) uczeń nabiera krytyczneg spjrzenia na gspdarwanie dpadami w gminie raz uczy się graniczać ilść śmieci w dmu. Prjekt sprzyja nabywaniu kmpetencji kluczwych zawartych w pdstawie prgramwej kształcenia gólneg dla liceów gólnkształcących. A prace pdsumwujące dwłujące się d zdlnści plastycznych lub dziennikarskich ucznia mgą przyczyniać się d wzrstu świadmści eklgicznej czytelników lkalnej gazety lub petentów urzędu miasta. 2. ADRESACI Uczniwie pierwszej lub drugiej klasy liceum gólnkształcąceg. 3. CELE OGÓLNE przygtwanie ucznia d aktywneg i świadmeg uczestniczenia w życiu gspdarczym, 4. TREŚCI nabywanie umiejętnści skuteczneg kmunikwania się w grupie i umiejętnści pracy w zesple, kształtwanie umiejętnści krzystania z różnrdnych źródeł infrmacji i przetwarzania danych, rzwijanie zdlnści dstrzegania różneg rdzaju związków i zależnści przyczynw - skutkwych, kształtwanie umiejętnści rzwiązywania prblemów w spsób twórczy, przygtwanie ucznia d prezentacji własnych pglądów na frum publicznym, nabywanie przez uczniów umiejętnści ceny rezultatów własnej nauki, zdbycie umiejętnści praktyczneg wykrzystania wiedzy w życiu. Z przedsiębirczści: pdstawa przedsiębirczści, rganizacja pracy, zasady pracy zespłwej, kierwanie i pdejmwanie decyzji, gspdarstwa dmwe: dchdy i wydatki Z bilgii (numer prgramu DKOS /02): prblem zanieczyszczenia śrdwiska, prblem dpadów i zanieczyszczeń związanych z życiem i działalnścią człwieka (knstrukcja wysypiska śmieci, utylizacja dpadów, recykling...), chrna śrdwiska zaczyna się w dmu (segregacja dpadów, kmpstwanie, dpady tksyczne...) Z gegrafii (numer prgramu DKOS ///02): działania na rzecz graniczania zanieczyszczania śrdwiska przyrdniczeg w Plsce, mżliwści pprawy stanu śrdwiska gegraficzneg w Plsce i reginie. -1 -

3 5. PRZEWIDYWANE REZULTATY uczeń zna i pprawnie stsuje terminy: utylizacja, segregacja, recykling, budżet dmwy, surwce wtórne, dpady kmunalne, uczeń dstrzega związek miedzy stpniem rzwju kraju a ilścią prdukwanych śmieci raz stpniem ich przetwarzania, uczeń ptrafi dknywać bserwacji w najbliższym tczeniu (w dmu rdzinnym, mieście/gminie) raz wyciągać stswne wniski, uczeń zna rdzaje dpadów pwstających w gspdarstwie dmwym, uczeń rzumie ptrzebę graniczania ilści dpadów raz ich segregacji. 6. STRATEGIE I METODY PRACY Realizwane strategie: praca indywidualna, praca na frum, praca w grupie, wycieczka, sptkanie z przedstawicielem urzędu miasta/gminy Wykrzystane metdy pracy: wykład, dyskusja, metda skjarzeń, metda praktyczna (wypełnianie tabeli, bliczenia) 7. OCENA I EWALUACJA Ocena pdsumwaniem prjektu będzie praca plastyczna (plakat) lub artykuł - wyknane przez 2-3 sbwe grupy. Frma tych prac raz zakres treści uzależnine są d intencji i inwencji autrów. Ciekawsze plakaty mżna zaprezentwać w szkle lub urzędzie miasta/gminy, a artykuły mgą być wykrzystane w gazetce szklnej i gazecie lkalnej, samcena - uczniwie dla własnej infrmacji wypełniają kwestinariusz samceny (załącznik 5). Ewaluacja chcąc pznać zdanie uczniów na temat atrakcyjnści treści i metd wykrzystywanych pdczas realizacji prjektu - prsimy annimwe wypełnienie ankiety (załącznik 6). -2-

4 SCENARIUSZ I TEMAT LEKCJI: ADRESAT: CZAS REALIZACJI: Śmieci czy surwce wtórne? uczniwie kl. I lub II LO 45 min. PRZEWIDZIANE REZULTATY: METODY PRACY: ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ARANŻACJA PRZESTRZENI: -uczeń zna pjęcia: budżet, utylizacja, segregacja, recykling, surwce wtórne; - ptrafi psługiwać się rcznikiem statystycznym; - ptrafi krzystać z encyklpedii, słwnika, leksyknu; - ptrafi zanalizwać dane i wyciągnąć z nich wniski - dyskusja, skjarzeń, - praca z książką. - rczniki statystyczne, - encyklpedie słwniki, - leksykny, - 3 arkusze papieru, - pisaki. na śrdku klasy stły dla grup z bku stlik z ptrzebnymi źródłami. PRZEBIEG LEKCJI 1. Dzielimy klasę na 4 grupy. Każdej grupie przydzielamy jedn państw (drgą lswania) np.: Plskę, Niemcy, Szwecję, Szwajcarię (załącznik nr l). Grupy ze źródeł książkwych wyszukują dane na temat swjeg państwa dtyczące: ilści mieszkańców, ilści śmieci prdukwanych przez l mieszkańca kraju w ciągu rku, ilści utylizwanych śmieci w kraju (w %). 2. Przedstawiciele grup prezentują swje wyniki na frum klasy. Zapisanie danych na tablicy. 3. Wyciągnięcie wnisków. 4. Praca w grupach, metdą skjarzeń. Każda grupa dstaje arkusz papieru, na którym napisane jest jedn pjęcie: surwce wtórne, segregacja, utylizacja, recykling, budżet rdzinny. Człnkwie grupy na zasadzie skjarzeń dpisują słwa. Arkusze krążą między grupami, każda dpisuje swje skjarzenia. P zakńczeniu wywieszenie arkuszy na widcznym miejscu, uczniwie dstają gtwe definicje pjęć (załącznik nr 2) i prównują definicje ze swimi słwami. Zadanie dmwe Uczniwie wyknują następujące plecenia: 1. Czy w Twim dmu występuje segregacja śmieci? 2. Ile wiader śmieci na tydzień wyrzuca Twja rdzina? 3. Jakieg rdzaju dpady dminują w śmieciach? (szkł, plastyk, metal, papier, dpady rganiczne), 4. Jakie kszty kryją się w dpadach rganicznych Twjej rdziny/tydzień? -3-

5 SCENARIUSZ II TEMAT LEKCJI: Pieniądze w kszu na śmieci? ADRESAT: uczniwie kl. I lub II LO CZAS REALIZACJI: 45 min. PRZEWIDZIANE REZULTATY: - uczeń umie wymienić rdzaje śmieci w gspdarstwie dmwym, - ptrafi wyliczyć kszty niewykrzystanych dpadów rganicznych, - rzumie skalę prblemu niewłaściweg gspdarwania dpadami, - zna spsby graniczania dpadów. METODY PRACY: ŚRODKI DYDAKTYCZNE: ARANŻACJA PRZESTRZENI: - dyskusja, - bliczeniwa, - ćwiczebna, - prblemwa - tabele d uzupełnienia, - kalkulatry, - arkusz papieru, - pisaki stły dla grup na śrdku klasy. PRZEBIEG LEKCJI 1. Dzielimy klasę na grupy (4-5 sbwe), uczniwie w grupach wyknują zadania. uczniwie pdsumwują zadanie dmwe wpisując swje dane d pdanej tabeli (załącznik nr 3), przeliczają ile śmieci przypada na l sbę/tydzień, przeliczają jakie są przypuszczalne kszty ukryte w dpadkach rganicznych przypadające na lsbę/tydzień. 2. Zebranie danych z grup w tabeli zbirczej. arkusz z przygtwaną tabelą wg wzru (załącznik nr 4) wisi na tablicy, przedstawiciele grup pdchdzą i wpisują swje dane, przeliczenie ilści śmieci przypadających na l sbę/rk, przeliczenie przypuszczalnych ksztów dpadków rganicznych przypadających na l sbę/rk. 3. Dyskusja na temat spsbów graniczania dmwych dpadków rganicznych i ich wykrzystania. 4. Pdsumwanie lekcji - dpwiedź na pytanie pstawine w temacie lekcji. Zadanie dmwe Uzyskanie infrmacji na temat gspdarwania dpadami kmunalnymi na terenie miasta/gminy: 1. Czy na terenie miasta/gminy funkcjnują wysypiska śmieci? 2. Czy w mieście/gminie prwadzna jest segregacja śmieci (czy są wystawinedpwiednie pjemniki, czy w wystarczającej ilści, jak częst są próżniane)? 3. Czy Czy w mieście/gminie funkcjnują zakłady, sklepy skupujące surwce wtórne (makulaturę, szkł, złm), jakie są ceny skupu? -4-

6 SCENARIUSZ III TEMAT LEKCJI: ADRESAT: CZAS REALIZACJI: Zarządzanie śmieciami na terenie naszej gminy. uczniwie klasy I lub II LO 45 minut PRZEWIDZIANE REZULTATY: METODY PRACY: ARANŻACJA PRZESTRZENI: -uczeń ptrafi scharakteryzwać icenić gspdarkę dpadami na terenie swjeg miasta/ gminy, -uczeń ptrafi zaprpnwać działania mające na celu ulepszenie gspdarki dpadami na terenie miasta/ gminy - praca indywidualna (bserwacja, wywiad), - wykład, - dyskusja - krzesła ustawine w półklu, prwadzący na śrdku PRZEBIEG LEKCJI: 1.Zapraszamy na lekcję przedstawiciela Wydziału Ochrny Śrdwiska Urzędu Miasta/ Gminy prezentacja przez uczniów na frum klasy zebranych infrmacji (zadanie dmwe), przedstawiciel Urzędu Miasta/Gminy ustsunkwując się d wypwiedzi uczniów przedstawia becną iprzyszłą gspdarkę dpadami kmunalnymi w mieście/gminie, dyskusja, pdsumwanie lekcji. SCENARIUSZ IV TEMAT LEKCJI: ADRESAT: CZAS REALIZACJI: Funkcjnwanie wysypiska śmieci w mieście/ gminie - wycieczka. uczniwie klasy I lub II LO l gdzina + djazd Celem lekcji jest zebranie i pdsumwanie wiadmści dtyczących całeg prcesu gspdarwania dpadami raz zapznanie uczniów przez pracwnika zakładu z funkcjnwaniem wysypiska śmieci. Zadanie dmwe: Jak pdsumwanie prjektu uczniwie wyknują w grupach 2-3 sbwych plakat lub piszą artykuł na temat pruszanej prblematyki. -5-

7 8.LITERATURA Dla nauczyciela: Aura Numer 1/2001: Opakwania jak bciążenie śrdwiska w kntekście integracji Plski z Unią Eurpejską Numer 6/2001: Ocena pakwań żywnści a bciążenia śrdwiska Numer 10/2001: NFOŚiGW wspierają prządkwanie dpadami, Ekświat numer 12/2001: Energia ze śmieci, Gazeta Gmin, Pwiatów i Wjewództw R.P., numer specjalny wrzesień 2000, Z. Jakubczyk, J. Lichń, A. Pastusiak: Reginalna gspdarka dpadami. Warszawa 1998, Rczniki Statystyczne GUS Dla ucznia: Aluwieści numer 2/2001: 10 tysięcy dzyskaneg aluminium, Ekświat numer 12/2001: Energia ze śmieci. Tępić dzikie wysypiska, W Klaski: Nasze śrdwisk - śmieci czyli dpady. Reginalne Centrum Edukacji Eklgicznej Pznań, dpady, net. Pl, Wąjrak: Plski śmietnik, w: Gazeta Wybrcza 235, 6 październik 1992, -6-

8 Załącznik nr 1 SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH (dane za 1992r.) Lp Kraj Ilść dpadów wtyś. t./rk W przeliczeniu na sbę kg/m/rk Spalanie % Składwanie % Kmpstwanie % Rycykling % Ilść spalarni 1 Austria Belgia Szwajcaria Niemcy Dania Hiszpania Francja Grecja Włchy Irlandia Luksemburg Nrwegia Hlandia Prtugalia Szwecja Finlandia Wielka Brytania Eurpa (średni) Plska

9 Załącznik nr 2 SUROWCE WTÓRNE - t materiały już raz użyte, które mżna pnwnie wykrzystać. SEGREGACJA - (z łac. segregati ddzielenie d), pdział na grupy, kategrie, typy wg. kreślnej cechy. UTYLIZACJA - nadanie cech użytkwych dpadm; aby była przeprwadzna muszą być spełnine następujące warunki: kszt trzymania prduktu z utylizacji pwinien być niższy niż trzymanie nweg prduktu, kszt utylizacji pwinien być niższy niż kszty unieszkdliwiania, prces utylizacji pwinien być bezpieczny dla śrdwiska. RECYKLING - jest pewną dmianą utylizacji; jest t system cykliczneg, gspdarczeg wykrzystania surwców wtórnych z wybrakwanych, wyeksplatwanych lub uszkdznych wyrbów. BUDŻET RODZINNY - t zestawienie dchdów i przychdów rdziny w kreślnym czasie (miesiącu, kwartale, rku).

10 Załącznik nr 3 Uczeń Ilść sób w rdzinie Czy w Twim dmu występuje segregacja śmieci (tak/nie) Ilść wiader wyprdukwanych śmieci w rdzinie /tydzień Rdzaj dminujących śmieci (wpisać 2 rdzaje) Przypuszczalne kszty ukryte w dpadkach rganicznych w rdzinie /tydzień SUMA

11 Załącznik nr 4 Grupa Ilść śmieci przypadających na1sbę /tydzień Ilść rdzin segregujących śmieci Rdzaj dminujących śmieci Przypuszczalne kszty dpadów rganicznych na1sbę /tydzień SUMA

12 Załącznik 5 Oceń siebie w skali 1 6 ANKIETA DO SAMOOCENY 1. Sumiennść i rzetelnść wyknywania zadań dmwych Mój wkład w prace w grupie Mój wkład w prace pdsumwującą (plakat lub artykuł) 4. Stpień zaangażwania w lekcje Orientacja w pruszanej na lekcji prblematyce... Azatem Mją najmcniejszą strną jest... Muszę ppracwać nad... Oceń siebie w skali Sumiennść i rzetelnść wyknywania zadań dmwych Mój wkład w prace w grupie Mój wkład w prace pdsumwującą (plakat lub artykuł) 4. Stpień zaangażwania w lekcje Orientacja w pruszanej na lekcji prblematyce... Azatem Mją najmcniejszą strną jest... Muszę ppracwać nad... Oceń siebie w skali Sumiennść i rzetelnść wyknywania zadań dmwych Mój wkład w prace w grupie Mój wkład w prace pdsumwującą (plakat lub artykuł) 4. Stpień zaangażwania w lekcje Orientacja w pruszanej na lekcji prblematyce... Azatem Mją najmcniejszą strną jest... Muszę ppracwać nad... Oceń siebie w skali Sumiennść i rzetelnść wyknywania zadań dmwych Mój wkład w prace w grupie Mój wkład w prace pdsumwującą (plakat lub artykuł) 4. Stpień zaangażwania w lekcje Orientacja w pruszanej na lekcji prblematyce... Azatem Mją najmcniejszą strną jest... Muszę ppracwać nad... Oceń siebie w skali Sumiennść i rzetelnść wyknywania zadań dmwych Mój wkład w prace w grupie Mój wkład w prace pdsumwującą (plakat lub artykuł) 4. Stpień zaangażwania w lekcje Orientacja w pruszanej na lekcji prblematyce... Azatem Mją najmcniejszą strną jest... Muszę ppracwać nad...

13 Załącznik 6 ANKIETA DO EWOLUCJI Na zajęciach: pdbał mi się: przeszkadzał mi: zaintereswał mnie: zmieniłbym: Na zajęciach: pdbał mi się: przeszkadzał mi: zaintereswał mnie: zmieniłbym: Na zajęciach: pdbał mi się: przeszkadzał mi: zaintereswał mnie: zmieniłbym: Na zajęciach: pdbał mi się: przeszkadzał mi: zaintereswał mnie: zmieniłbym: Na zajęciach: pdbał mi się: przeszkadzał mi: zaintereswał mnie: zmieniłbym:

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Wymagania Edukacyjne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Pdstawa prgramwa Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne zstały pracwane zgdnie z prgramem Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kształcenia

Ewaluacja kształcenia Ewaluacja kształcenia nauczycieli i tutrów Agnieszka Zakrzewska Żeby cś wiedzieć, trzeba się dwiedzieć. Histria nauki t histria ludzi, którzy dwiadywali się d siebie. Janusz Kapusta Relacja mistrz uczeń,

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej, I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: Przestrzega zasad bezpiecznej pracy z kmputerem i zasad bezpieczneg krzystania ze szklnej pracwni kmputerwej. Organizuje

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne

Propozycje wymagań na poszczególne oceny szkolne Infrmatyka Eurpejczyka. Klasy 4-6. Prpzycje wymagań na pszczególne ceny szklne I. Bezpieczne psługiwanie się kmputerem i jeg prgramwaniem Osiągnięcia wychwawcze Uczeń: [dla uczniów specyficznych trudnściach

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM

PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA. Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master of Business Administration GFKM PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA PROGRAM STUDIÓW PRZEDMIOTY ZALICZENIE GODZ. Semestr I 135 1.

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h

w s t o s u n k u d o p r z e d m i o t u z a j ę c i a k o m p u t e r o w e w k l a s a c h c z w a r t y c h 1 P U B L I C Z N A S Z K O Ł A P O D S T A W O W A N R 2 1 W R A D O M I U P r p z y c j a s t a n d a r d ó w w y ma g a ń e d u k a c y j n y c h w s t s u n k u d p r z e d m i t u z a j ę c i a k

Bardziej szczegółowo