Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS /02 Autor: Leszek Bakun

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun"

Transkrypt

1 Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS /02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji technicznej Zadania jakie stją przed nauczycielem i szkłą t: - zrganizwanie warunków d samdzielneg działania techniczneg z wykrzystaniem typwych metd stswanych w pdstawwych dziedzinach techniki W wyniku nauczania techniki w gimnazjum uczeń pwinien siągnąć następujące kmpetencje: - kreślenie i cenienie własnych mcnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych indywidualnych i zespłwych; cenianie własnych mżliwści sprstania wymaganim wstępnie wybraneg zawdu (stanwiska pracy). - stswanie różnrdnych metd i śrdków (symbli, rysunków, kdów i zdjęć), w przumiewaniu się na temat zagadnień technicznych. - czytanie i sprządzanie prstych dkumentacji technicznych. - bezpieczne i wydajne psługiwanie się pdstawwymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami, dbieranie narzędzi raz utrzymywanie ich w stanie sprawnści.

2 - eksplatacja urządzeń i systemów technicznych związanych z życiem cdziennym z uwzględnieniem zasad i reguł bezpieczeństwa, w tym krzystanie z dróg i pjazdów. Kmpetencje t zbiór umiejętnści z których każdą mżna pminąć jeżeli tylk pzstałe są panwane na pewnym pzimie. W przypadku nauczania techniki jest t bardz ważne. Nie należy bciążać ucznia zbyteczną wiedzą encyklpedyczną w celu siągnięcia kreślnej kmpetencji. Przykłady kmpetencji, które uczeń pwinien siągnąć p zrealizwaniu prgramu nauczania techniki w gimnazjum. 1. Uczeń racjnalnie gspdaruje zasbami energii elektrycznej Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - wie w jaki spsób i z czeg wytwarzana jest energia elektryczna - wie w jaki spsób dstarczana jest energia elektryczna d jeg mieszkania, dmu - zna dbirniki energii elektrycznej - rzumie pdstawwe pjęcia związane z prądem elektrycznym - zna cenę 1kWh - rzumie prblemy eklgiczne związane z prdukcją energii elektrycznej Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Prdukcja energii elektrycznej - prdukcja energii elektrycznej z węgla - inne spsby prdukcji energii elektrycznej - prdukcja energii elektrycznej, a zanieczyszczenie śrdwiska - przesyłanie energii elektrycznej B) Urządzenia elektryczne w mim gspdarstwie dmwym - bhp bsługi urządzeń elektrycznych - tabliczki znaminwe urządzeń elektrycznych - urządzenia energszczędne

3 C) Kszty użytkwania energii elektrycznej - jednstki prądu elektryczneg - pmiar zużycia prądu - jak zmniejszyć rachunek za prąd elektryczny? D) Eklgia - zmniejszenie zużycia prądu elektryczneg, a krzyści eklgiczne - energia atmwa; za, czy przeciw? - składwanie dpadów pwstających w wyniku wytwarzania energii elektrycznej W trakcie realizacji pwyższych treści nie należy dążyć d panwania przez ucznia szczegółwej wiedzy na temat prdukcji prądu elektryczneg. Uczeń pwinien jednak znać pdstawwe spsby wytwarzania energii elektrycznej, a szczególnie znać eklgicznie czyste spsby wytwarzania energii elektrycznej. Pnadt nie należy ucznia bciążać wiedzą na temat jaką mc pbierają urządzenia gspdarstwa dmweg. Uczeń jednak ptrafi dczytać te wartści z tabliczek znaminwych i wyciągnąć dpwiednie wniski. 2. Świadmy wybór dalszej swjej edukacji Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - ptrafi kreślić swje zaintereswania - ptrafi kreślić kryteria ptrzebne d wyknywania daneg zawdu - zna mżliwści dalszej edukacji w swim miejscu zamieszkania - zna mżliwści zatrudnienia w zawdzie w swjej miejscwści, klicy - zna mżliwści pdnszenia kwalifikacji w wybranym zawdzie i mżliwści przekwalifikwania się Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Prezentacja zawdów - sptkania z przedstawicielami różnych zawdów - sptkanie z abslwentami szkły - wycieczki d zakładów pracy

4 B) Czynniki decydujące wybrze zawdu - mje zaintereswania - tradycje rdzinne - predyspzycje zdrwtne - uwarunkwania eknmiczne - rynek pracy C) Mżliwści kształcenia w mjej miejscwści - prezentacja szkół - warunki przyjęcia - mżliwści kntynuacji nauki W trakcie realizacji tej tematyki duży nacisk kładziemy na prezentację zawdów deficytwych w danej miejscwści, kraju, Unii Eurpejskiej. W miarę mżliwści dwiedzamy zakłady pracy, rganizujemy sptkania z przedstawicielami różnych zawdów, abslwentami szkły. 3. Eklg Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - rzumie treść znaków i symbli umieszczanych na wyrbach - zna źródła zanieczyszczeń śrdwiska - zna materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska - dcenia znaczenie segregacji śmieci - rzumie znaczenie czyszczalni ścieków i prawidłweg składwania śmieci - racjnalnie krzysta z urządzeń w gspdarstwie dmwym Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Segregacja śmieci w gspdarstwie dmwym - surwce wtórne, które mżna dzyskać w gspdarstwie dmwym - zagspdarwanie dpadów rganicznych

5 - c zrbić z dzyskanymi surwcami wtórnymi? - materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska i mżliwści ich dzyskiwania i utylizacji - pakwania wyrbów gtwych B) Prdukcja energii - eklgicznie czyste metdy prdukcji energii - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku prdukcji energii z węgla - energia atmwa C) Prdukcja stali - wydbycie rudy, a śrdwisk - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku prdukcji stali - znaczenie dzyskiwanie złmu D) Dmwa instalacja wdn-kanalizacyjna - pzyskiwanie wdy pitnej - ścieki, a śrdwisk - znaczenie czyszczalni ścieków E) Dmwa instalacja gazwa - prdukcja gazu kkswniczeg, a śrdwisk - przesyłanie gazu - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku spalania gazu. Pstawa eklgiczna naszeg ucznia jest jedną z najważniejszych kmpetencji jakie pwinien siągnąć w gimnazjum. O eklgii pwinniśmy mówić w trakcie realizacji wszystkich tematów z techniki. Uczeń musi być świadmy zagrżenia śrdwiska jakie niesie za sbą technika. Musi też być świadmy teg, że dzięki nwczesnej technice mżemy naprawiać skutki jej negatywneg działania. W czasie realizacji przedmitu technika kształtujemy u ucznia pstawę racjnalneg użytkwnika urządzeń gspdarstwa dmweg. Znane też muszą być uczniwi pjęcia bidegradacji i recyklingu, jak również dziura znwa, kwaśne deszcze, smg.

6 Inne przykładwe kmpetencje, które uczeń pwinien siągnąć p zrealizwaniu przedmitu technika: Czytać ze zrzumieniem instrukcje bsługi urządzeń występujących w gspdarstwie dmwym Czytać dkumentację techniczną Prawidłw psługiwać się pdstawwymi narzędziami Bezpiecznie i eknmicznie krzystać z urządzeń gspdarstwa dmweg Prawidłw pruszać się p drgach jak pieszy, rwerzysta i mtrwerzysta ROZKŁAD MATERIAŁU L.p. TEMATY LEKCJI LICZBA GODZIN MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1 Prgram nauczania techniki. Przedmitwy systemem ceniania 1 * Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum * Liczba gdzin przeznaczna na realizację prgramu - analiza treści pdręcznika, zeszytu ćwiczeń d techniki - kreślenie cech pzytywnych i negatywnych rzwju techniki - rzumie znaczenie techniki we współczesnym świecie - wie czeg będzie się uczył na technice - wie jakie bwiązują pdręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, * Przedmitwy system ceniania z techniki - przedstawienie przedmitweg systemu ceniania z techniki - zna bwiązkwe wypsażenie w przybry i przyrządy - zna kryteria cen z techniki raz terminy i frmy ich pprawy 2 Regulamin i bezpieczeństw na zajęciach 1 * Regulamin szklnej pracwni d techniki - analiza regulaminu szklnej pracwni techniki - zna swje miejsce pracy - zna zasady wydawania i

7 techniki. * Bezpieczeństw w pracwni pdczas zajęć * Apteczka i sprzęt ppż. * Pstępwanie w razie skaleczenia, wypadku - zapznanie z lkalizacją apteczki i sprzętu ppż. na terenie pracwni i szkły - zapznanie z drgą ewakuacyjną z pracwni, szkły krzystania z narzędzi w pracwni - umie zrganizwać miejsce pracy i dpwiedni nie dbać - wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppż. w pracwni raz na terenie szkły * Drga ewakuacyjna * Alarmwe telefny - zapisanie telefnów alarmwych - zapznanie z pstępwaniem w razie skaleczenia i wypadku - zna drgę ewakuacyjną z pracwni i szkły. - ptrafi dpwiedni pstępwać w razie głszenia alarmu wymagająceg ewakuacji z pracwni, szkły. - ptrafi dpwiedni pstępwać w razie skaleczenia i wypadku. - zna numer straży pżarnej i pgtwia ratunkweg. 4 Eklgia 3 * Rzwój techniki, a eklgia * Źródła zanieczyszczeń śrdwiska * Segregacja śmieci * Miejsca składwania śmieci * Surwce wtórne * Materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska * Spsby zmniejszenia zużycia energii. * Bidegradacja i recykling - wyjaśnienie pjęcia eklgia - zapznanie z pzytywnymi i negatywnymi czynnikami związanymi z rzwjem techniki - uświadmienie kniecznści segregacji śmieci - zapznanie z miejscami składwania śmieci - zapznanie z lkalizacją punktów skupu surwców wtórnych w najbliższym tczeniu - zapznanie z pjęciami bidegradacji i recyklingu - ptrafi kreślić źródła zanieczyszczenia śrdwiska - rzumie znaczenie segregacji śmieci - zna miejsca składwania śmieci w swjej miejscwści - ptrafi wymienić surwce wtórne, które mżna dzyskać w gspdarstwie dmwym - wie w jaki spsób graniczyć "prdukcję" śmieci w swim gspdarstwie dmwym - rzumie sens racjnalneg krzystania z energii elektrycznej, gazu, wdy. - ptrafi dczytać symble recyklingu na pakwaniach - zna przyczyny pwstawania dziury znwej i efektu cieplarnianeg 5 Metale 3 * Znaczenie metali dla rzwju ludzkści - zapznanie z histrią prdukcji metali - zna dpady szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska i miejsca ich składwania - rzumie znaczenie metali w rzwju cywilizacji * Rdzaje metali wykrzystywanych w technice * Otrzymywanie stali * Prblemy eklgiczne - przedstawienie metali, które w technice znalazły szczególne zastswanie - zapznanie z prcesem - wie w jaki spsób pzyskiwan metale dawniej, a jak becnie - rzumie prblemy eklgiczne związane z wydbyciem rud i jej

8 związane z wytwarzaniem stali trzymywania stali przeróbką * Stpy metali - prezentacja materiałów zastępujących metale - zna materiały, które mgą zastępwać metale * Materiały zastępujące metale * Niebezpieczeństwa związane z krzją metali * Spsby zabezpieczania knstrukcji metalwych - mówienie prcesu trzymywania stpów i ich właściwści - mówienie czynników wywłujących krzję, skutków krzji i spsbów zabezpieczania metali przed krzją - wie c tą stpy metalu - zna rdzaje stpów i ich zastswanie - rzumie niebezpieczeństw jakie niesie za sbą krzja knstrukcji metalwych - zna spsby zabezpieczania knstrukcji metalwych przed krzją 8 Plan pzimy mieszkania 3 * Symble używane w rysunku budwlanym d ryswania planów pzimych * Zasady ryswania planów pzimych * Znaczenie planów pzimych mieszkań * Własne pmysły prjektwania i urządzania mieszkań - mówienie planów pzimych mieszkań, spsbów ich wykreślania i symbli używanych d ich wykreślenia - wykreślanie planu pzimeg pracwni raz własneg mieszkania - prjekty własnych rzwiązań architektnicznych - czyta rysunek budwlany - rzumie znaczenie planów pzimych mieszkań, dmów, budynków użytecznści publicznej - ptrafi naryswać plan pzimy swjeg mieszkania w dpwiedniej skali - ptrafi umeblwać mieszkanie na planie pzimym wg własnej kncepcji przestrzegając zasad ergnmii i estetyki 9 Wytwarzanie energii elektrycznej 2 * Spsby wytwarzanie energii elektrycznej w Plsce * Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrwni cieplnej - zapznanie ze spsbami wytwarzania energii elektrycznej w Plsce - wie z czeg prdukwany jest prąd elektryczny w Plsce - wie w jaki spsób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrwnii cieplnej * Elektrwnie wdne, wiatrwe, atmwe, słneczne, bigazwe - zapznanie z prcesem trzymywania prądu elektryczneg w elektrwnii cieplnej - zna inne spsby wytwarzania energii elektrycznej * Aspekty eklgiczne związane z wytwarzaniem prądu elektryczneg w pszczególnych elektrwniach - prezentacja innych spsbów trzymywania energii elektrycznej - rzumie niebezpieczeństw związane z prdukcją energii elektrycznej w elektrwniach jądrwych /Czarnbyl/ - zapznanie z ujemnymi skutkami dla śrdwiska związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej 10 Dmwa instalacja elektryczna 3 * Przesyłanie energii elektrycznej * Elementy i symble dmwej instalacji elektrycznej - zapznanie z prcesem przesyłania energii elektrycznej z elektrwni d naszych mieszkań - wie w jaki spsób dciera prąd d jeg mieszkania - ptrafi dczytać schemat dmwej instalacji elektrycznej * Odbirniki prądu w gspdarstwie dmwym * Zużycie energii elektrycznej * Rla bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - zapznanie ze schematem i symblami dmwej instalacji elektrycznej - mówienie rli bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - rzumie rlę i zasadę działania bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - rzumie pjęcia natężenia, napięcia, rezystancji i mcy prądu elektryczneg * Spsby bniżenia zużycia - mówienie czynników - ptrafi dczytać z tabliczki znaminwej lub z instrukcji

9 energii elektrycznej warunkujących wyskść rachunku za prąd elektryczny mc daneg urządzenia * Elementy eklgii związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i wykrzystaniem energii elektrycznej - mówienie zależnści między zużyciem prądu, a eklgią - wie d jakich czynników uzależnina jest wyskść rachunku za prąd elektryczny - rzumie zagrżenia wynikające z niewłaściweg pstępwania z urządzeniami elektrycznymi - ptrafi bsługiwać dmwe urządzenia elektryczne z zachwaniem zasad bhp - ptrafi wskazać spsby szczędzania energii elektrycznej - rzumie związek między zużyciem energii elektrycznej, a śrdwiskiem 11 Dmwa instalacja wdnkanalizacyjna 2 * Spsby pzyskiwania, czyszczania, uzdatniania i przesyłania wdy pitnej * Elementy dmwej instalacji wdn-kanalizacyjnej - zapznanie ze spsbami pzyskiwania, czyszczania i przesyłania wdy pitnej - wie w jaki spsób jest pzyskiwana wda pitna w jeg miejscwści - rzumie pjęcia czyszczana i uzdatniana wdy * Rla syfnów w instalacji kanalizacyjnej - mówienie elementów dmwej instalacji wdnkanalizacyjnej - ptrafi wymienić elementy dmwej instalacji wdnkanalizacyjnej * Oczyszczalnie ścieków * Eklgiczne aspekty czyszczania ścieków * Spsby zmniejszenia zużycia wdy w gspdarstwie dmwym - mówienie zasady działania licznika na wdę - mówienie czynników mających wpływ na rachunek za wdę - mówienie prcesu czyszczania ścieków - rzumie znaczenie syfnów w dmwej instalacji kanalizacyjnej - zna zasadę działania licznika na wdę - rzumie znaczenie szczędneg zużywania wdy - wycieczka d czyszczalni ścieków - ptrafi wskazać praktyczne spsby szczędzania wdy - rzumie znaczenie dla śrdwiska czyszczalni ścieków - wie jakich płynów nie należy wylewać d ścieków - rzumie przyczyny bumierania życia w rzekach, jezirach 12 Dmwa instalacja gazwa 2 * Rdzaje gazu używaneg w gspdarstwie dmwym * Prdukcja gazu kkswniczeg * Przesyłanie gazu - zapznanie z rdzajami gazu jakie są wykrzystywane w dmwym gspdarstwie - zapznanie z prdukcją gazu kkswniczeg - wie w jaki spsób jest prdukwany (wydbywany) gaz - wie jaki rdzaj gazu jest wykrzystywany w jeg gspdarstwie dmwym i jak jest transprtwany * Elementy dmwej instalacji gazwej - mówienie elementów dmwej instalacji gazwej - zna elementy dmwej instalacji gazwej - mówienie pstępwania w

10 * Niebezpieczeństw związane z ulatnianiem się gazu razie wykrycia ulatniania się gazu - wie jak pstąpić w razie wykrycia nieszczelnści gazu * Pstępwanie w razie wykrycia ulatniania się gazu * Obsługa dmwych urządzeń gazwych - mówienie zasad bezpieczeństwa bsługi dmwych urządzeń gazwych - ptrafi bezpiecznie bsługiwać dmwy sprzęt gazwy - rzumie znaczenie racjnalneg wykrzystania gazu 13 Dmwa instalacja grzewcza 2 * Spsby grzewania dmów * Dmwa instalacja grzewcza * Rla i zasada działania termstatu w dmwej instalacji grzewczej - przedstawienie spsbów grzewania mieszkań - mówienie elementów dmwej instalacji grzewczej - prezentacja zasady działania termstatu - zna spsby grzewania mieszkań - wie z jakich elementów składa się dmwa instalacja grzewcza - wie jak działa termstat i licznik ciepła * Zasada działania licznika ciepła - mówienie zasady działania licznika ciepła - ptrafi prawidłw wietrzyć swój pkój, mieszkanie * Zasady wietrzenia mieszkań zimą - mówienie zasad wietrzenia mieszkań zimą 14 Pzstałe instalacje dmwe 1 * Dmwa instalacja alarmwa * Dmwa instalacja telefniczna * Instalacja dgrmwa * Telewizja kablwa - mówienie elementów i znaczenia pzstałych instalacji dmwych - mówienie znaczenia instalacji dgrmwej - ptrafi wyróżnić inne instalacje występujące w jeg mieszkaniu, dmu, blku - zna zasady eksplatacji pszczególnych instalacji * Internet 15 Schematy elektryczne 3 * Symble i schematy elektryczne - zapznanie z symblami i schematami elektrycznymi - zna symble elektryczne * Obwód elektryczny * Ryswanie i czytanie schematów elektrycznych * Mntaż układów elektrycznych na pdstawie schematu - przedstawienie zasad wykreślania schematów elektrycznych - ćwiczenia praktyczne z mntażu schematów elektrycznych - ptrafi czytać i ryswać schematy elektryczne - umie zmntwać prsty układ elektryczny na pdstawie schematu - ptrafi wyknać prjekt dmwej instalacji alarmwej 16 Obsługa i knserwacja urządzeń - wiertarka, lutwnica 4 * Instrukcja bsługi * Bezpieczeństw * Zasada działania - czytanie i analiza treści instrukcji bsługi dwlneg urządzenia gspdarstwa dmweg - dczytanie treści symbli umieszcznych na budwie urządzenia - ptrafi dczytać ze zrzumieniem instrukcję bsługi daneg urządzenia - rzumie zasadę jeg działania - ptrafi bezpiecznie się nim psługiwać * Knserwacja - przedstawienie zasady działania daneg urządzenia - przedstawienie zasad czyszczenia i knserwacji - ptrafi dknać czynnści knserwacyjnych przy danym urządzeniu 17 Zadania wytwórcze 4 - zajęcia praktyczne - ptrafi przygtwać dkumentację techniczną * Prjekt - ptrafi zrganizwać bezpieczne stanwisk pracy

11 * Walry estetyczne i użytkwe - prawidłw psługuje się przybrami i narzędziami * Dkumentacja techniczna * Ład i prządek - dba szczędne gspdarwanie materiałem * Narzędzia - dba ład i prządek w czasie pracy * Bezpieczeństw pdczas pracy * Oszczędne gspdarwanie materiałami * Zagspdarwanie dpadów - dcenia wartści estetyczne wyknanej pracy - dcenia znaczenie wyknania pracy (prezentu) samdzielnie - rzumie prblem dpadów pprdukcyjnych 18 Pdział śrdków transprtu 2 * Klasyfikacja śrdków transprtu * Transprt samchdwy, a klejwy - zapznanie z rdzajami śrdków transprtu - ptrafi dknać klasyfikacji śrdków transprtu * Transprt ltniczy i mrski - przedstawienie zalet i wad transprtu samchdweg i klejweg - zna zalety i wady pszczególnych śrdków transprtu * Eklgiczne śrdki transprtu - mówienie aspektów transprt, a eklgia - rzumie prblemy eklgiczne związane z transprtem 19 Samchdy 3 - przedstawienie klasyfikacji samchdów * Samchód jak najppularniejszy śrdek transprtu * Klasyfikacja samchdów * Budwa samchdu z napędem spalinwym * Rdzaje silników samchdwych - mówienie gólnej budwy samchdu - prezentacja budwy i zasady działania silnika spalinweg - mówienie innych rdzajów napędu samchdów - zna klasyfikację samchdów - umie wyróżnić pdstawwe układy samchdu - zna budwę i rzumie zasadę działania silnika spalinweg - rzumie pjęcia ABS, SBB itp. * Zasada działania silnika spalinweg * Nwe rzwiązania technlgiczne związane z napędem samchdów 31 Prerientacja zawdwa 2+2 gdziny (w 2 klasie były wycieczki d zakładów pracy) * Czynniki wpływające na świadmy wybór zawdu * Jaki zawód chciałbym wyknywać w przyszłści? * Zawód, a rynek pracy - prezentacja wybranych zawdów - sptkania z przedstawicielami zawdów - wycieczka d zakładu pracy - mówienie zawdów, a szans znalezienia pracy - ptrafi cenić swje zaintereswania i mżliwści wybru zawdu - rzumie znaczenie wybru zawdu dla jeg przyszłści - zna mżliwści kntynuwania nauki celem uzyskania kreślneg zawdu - mówienie ścieżki edukacyjnej związanej z uzyskaniem daneg zawdu - zna mżliwści wyknywania pracy w kreślnym zawdzie w swjej miejscwści i klicy - mówienie rynku pracy i zawdów deficytwych w - zna rynek pracy w Unii Eurpejskiej i mżliwści

12 Unii Eurpejskiej pdjęcia tam pracy UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Liczba gdzin na realizację techniki w cyklu trzyletnim wynsi 2 gdziny. Wybru, w której klasie będzie realizwany prgram techniki dknuje szkła. Gdziny te mgą wystąpić w jednej klasie np. w klasie pierwszej lub być rzbite p 1 gdzinie w pszczególnych klasach. Krzystniejsze jest jednak aby technika wystąpiła w jednstkach jedngdzinnych przez dwa lata pcząwszy d klasy pierwszej. Związane jest t z tym, że w klasie pierwszej uczeń mże ubiegać się uzyskanie karty mtrwerwej. W klasie starszej wiadmści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drgweg zstaną przypmniane i utrwalne. Realizacja w cyklu dwuletnim daje też gwarancję na dbre przygtwanie ucznia d pmiaru kmpetencji na kniec kształcenia w gimnazjum. Prgram ten mże być realizwany przez każdą szkłę. Nie wymaga się d realizacji teg prgramu specjalistycznej pracwni. Szkła pwinna jednak dyspnwać pmcami naukwymi, szczególnie d wychwania kmunikacyjneg (plansze, filmy, gry dydaktyczne). Frma prwadzenia zajęć jest uzależnina d bazy szkły, predyspzycji nauczyciela jak również ilści uczniów w klasie. Jednak aby prces nauczania-uczenia się przebiegał jak najbardziej efektywnie w czasie zajęć jak najczęściej dknywać ćwiczeń, pkazów, prezentacji i demnstracji. Niedzwne jest wspmaganie nauczania pprzez filmy, prezentacje multimedialne, wycieczki, sptkania z przedstawicielami zawdu. Przy wybrze zadań wytwórczych z techniki należy kierwać się przede wszystkim bezpieczeństwem w trakcie wyknywania ćwiczeń. Jest t tyle ważne, pnieważ realizacja przedmitu technika dbywa się bez pdziału na grupy. Niektóre tematy, np. dkumentację techniczną, bezpieczeństw ruchu drgweg mżna zrealizwać w pracwni infrmatycznej. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianie siągnięć edukacyjnych ma na celu: pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju mtywwanie ucznia d dalszej pracy dstarczenie rdzicm i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia W celu dknania pmiaru siągnięć szklnych należy kreślić wymagania prgramwe, które kreślą zamierzne siągnięcia uczniów. Pzimy wymagań prgramwych cena wymagania

13 celujący bardz dbry dbry dstateczny dpuszczający Wiadmści i umiejętnści znacznie wykraczające pza materiał nauczania w danej klasie, charakterystyczne dla ucznia indywidualnych zaintereswaniach, nie dające pisać się w zestaw ścisłych kreślnych kryteriów Wiadmści i umiejętnści trudne d panwania, najbardziej złżne, twórcze i ryginalne, wymagają stswania w sytuacjach prblemwych, krzystania z różnrdnych źródeł infrmacji Wiadmści i umiejętnści średni trudne, umiarkwanie przystępne, bardziej złżne i mniej typwe, przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia, pśredni użyteczne w życiu Wiadmści i umiejętnści stsunkw łatwe, bezpśredni użyteczne w życiu cdziennym, najpewniejsze naukw i najbardziej niezawdne, niezbędne na danym etapie kształcenia, prste i uniwersalne Wiadmści i umiejętnści najprstsze, ptrzebne w życiu, które umżliwiają uczniwi świadme krzystanie z lekcji Ocenie pdlegają następujące bszary aktywnści uczniów: przumiewanie się językiem technicznym

14 rzwiązywanie prblemów bsługa narzędzi i urządzeń technicznych stswanie wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych aktywnść na zajęciach wkład pracy, zaangażwanie w pdejmwane działania praca w grupie działalnść pzaszklna Najczęściej stswane spsby sprawdzania siągnięć uczniów: frmy ustne: dpwiedzi, aktywnść na zajęciach, prezentacja frmy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespłwe), ćwiczenia praktyczne zeszyt przedmitwy/zeszyt ćwiczeń bserwacja pracy uczniów samcena pracy własnej Na pczątku rku szklneg uczeń musi być pinfrmwany przedmitwym systemie ceniania ucznia z techniki, który pwinien być integralną częścią wewnątrz szklneg systemu ceniania.

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO

MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO Dwuletnie studia menedżerskie Executive Master f Business Administratin GFKM Prgram studiów MBA DLA FIRM SEKTORA LOTNICZEGO PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Lean Sigma Academy 2015/2016

Lean Sigma Academy 2015/2016 Studia pdyplmwe LUQAM Lean Sigma Academy 2015/2016 www.luqam.cm/lsa Lean Sigma Academy www.luqam.cm LUQAM Sp. z.. Sp.k. 2015/2016 ul. Kamieńskieg 47 CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Studia pdyplmwe Lean Sigma

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo