Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS /02 Autor: Leszek Bakun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS-4014-20/02 Autor: Leszek Bakun"

Transkrypt

1 Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum (klasy I-III) DKOS /02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w gimnazjum jest: - przygtwanie d życia w cywilizacji technicznej Zadania jakie stją przed nauczycielem i szkłą t: - zrganizwanie warunków d samdzielneg działania techniczneg z wykrzystaniem typwych metd stswanych w pdstawwych dziedzinach techniki W wyniku nauczania techniki w gimnazjum uczeń pwinien siągnąć następujące kmpetencje: - kreślenie i cenienie własnych mcnych i słabych cech ujawnianych w działaniach technicznych indywidualnych i zespłwych; cenianie własnych mżliwści sprstania wymaganim wstępnie wybraneg zawdu (stanwiska pracy). - stswanie różnrdnych metd i śrdków (symbli, rysunków, kdów i zdjęć), w przumiewaniu się na temat zagadnień technicznych. - czytanie i sprządzanie prstych dkumentacji technicznych. - bezpieczne i wydajne psługiwanie się pdstawwymi narzędziami, przyrządami i urządzeniami, dbieranie narzędzi raz utrzymywanie ich w stanie sprawnści.

2 - eksplatacja urządzeń i systemów technicznych związanych z życiem cdziennym z uwzględnieniem zasad i reguł bezpieczeństwa, w tym krzystanie z dróg i pjazdów. Kmpetencje t zbiór umiejętnści z których każdą mżna pminąć jeżeli tylk pzstałe są panwane na pewnym pzimie. W przypadku nauczania techniki jest t bardz ważne. Nie należy bciążać ucznia zbyteczną wiedzą encyklpedyczną w celu siągnięcia kreślnej kmpetencji. Przykłady kmpetencji, które uczeń pwinien siągnąć p zrealizwaniu prgramu nauczania techniki w gimnazjum. 1. Uczeń racjnalnie gspdaruje zasbami energii elektrycznej Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - wie w jaki spsób i z czeg wytwarzana jest energia elektryczna - wie w jaki spsób dstarczana jest energia elektryczna d jeg mieszkania, dmu - zna dbirniki energii elektrycznej - rzumie pdstawwe pjęcia związane z prądem elektrycznym - zna cenę 1kWh - rzumie prblemy eklgiczne związane z prdukcją energii elektrycznej Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Prdukcja energii elektrycznej - prdukcja energii elektrycznej z węgla - inne spsby prdukcji energii elektrycznej - prdukcja energii elektrycznej, a zanieczyszczenie śrdwiska - przesyłanie energii elektrycznej B) Urządzenia elektryczne w mim gspdarstwie dmwym - bhp bsługi urządzeń elektrycznych - tabliczki znaminwe urządzeń elektrycznych - urządzenia energszczędne

3 C) Kszty użytkwania energii elektrycznej - jednstki prądu elektryczneg - pmiar zużycia prądu - jak zmniejszyć rachunek za prąd elektryczny? D) Eklgia - zmniejszenie zużycia prądu elektryczneg, a krzyści eklgiczne - energia atmwa; za, czy przeciw? - składwanie dpadów pwstających w wyniku wytwarzania energii elektrycznej W trakcie realizacji pwyższych treści nie należy dążyć d panwania przez ucznia szczegółwej wiedzy na temat prdukcji prądu elektryczneg. Uczeń pwinien jednak znać pdstawwe spsby wytwarzania energii elektrycznej, a szczególnie znać eklgicznie czyste spsby wytwarzania energii elektrycznej. Pnadt nie należy ucznia bciążać wiedzą na temat jaką mc pbierają urządzenia gspdarstwa dmweg. Uczeń jednak ptrafi dczytać te wartści z tabliczek znaminwych i wyciągnąć dpwiednie wniski. 2. Świadmy wybór dalszej swjej edukacji Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - ptrafi kreślić swje zaintereswania - ptrafi kreślić kryteria ptrzebne d wyknywania daneg zawdu - zna mżliwści dalszej edukacji w swim miejscu zamieszkania - zna mżliwści zatrudnienia w zawdzie w swjej miejscwści, klicy - zna mżliwści pdnszenia kwalifikacji w wybranym zawdzie i mżliwści przekwalifikwania się Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Prezentacja zawdów - sptkania z przedstawicielami różnych zawdów - sptkanie z abslwentami szkły - wycieczki d zakładów pracy

4 B) Czynniki decydujące wybrze zawdu - mje zaintereswania - tradycje rdzinne - predyspzycje zdrwtne - uwarunkwania eknmiczne - rynek pracy C) Mżliwści kształcenia w mjej miejscwści - prezentacja szkół - warunki przyjęcia - mżliwści kntynuacji nauki W trakcie realizacji tej tematyki duży nacisk kładziemy na prezentację zawdów deficytwych w danej miejscwści, kraju, Unii Eurpejskiej. W miarę mżliwści dwiedzamy zakłady pracy, rganizujemy sptkania z przedstawicielami różnych zawdów, abslwentami szkły. 3. Eklg Aby psiąść taką kmpetencję uczeń pwinien psiadać następujące wiadmści i umiejętnści: - rzumie treść znaków i symbli umieszczanych na wyrbach - zna źródła zanieczyszczeń śrdwiska - zna materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska - dcenia znaczenie segregacji śmieci - rzumie znaczenie czyszczalni ścieków i prawidłweg składwania śmieci - racjnalnie krzysta z urządzeń w gspdarstwie dmwym Aby uczeń mógł siągnąć te wiadmści i umiejętnści muszą być zrealizwane następujące tematy nauczania: A) Segregacja śmieci w gspdarstwie dmwym - surwce wtórne, które mżna dzyskać w gspdarstwie dmwym - zagspdarwanie dpadów rganicznych

5 - c zrbić z dzyskanymi surwcami wtórnymi? - materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska i mżliwści ich dzyskiwania i utylizacji - pakwania wyrbów gtwych B) Prdukcja energii - eklgicznie czyste metdy prdukcji energii - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku prdukcji energii z węgla - energia atmwa C) Prdukcja stali - wydbycie rudy, a śrdwisk - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku prdukcji stali - znaczenie dzyskiwanie złmu D) Dmwa instalacja wdn-kanalizacyjna - pzyskiwanie wdy pitnej - ścieki, a śrdwisk - znaczenie czyszczalni ścieków E) Dmwa instalacja gazwa - prdukcja gazu kkswniczeg, a śrdwisk - przesyłanie gazu - zanieczyszczenie śrdwiska w wyniku spalania gazu. Pstawa eklgiczna naszeg ucznia jest jedną z najważniejszych kmpetencji jakie pwinien siągnąć w gimnazjum. O eklgii pwinniśmy mówić w trakcie realizacji wszystkich tematów z techniki. Uczeń musi być świadmy zagrżenia śrdwiska jakie niesie za sbą technika. Musi też być świadmy teg, że dzięki nwczesnej technice mżemy naprawiać skutki jej negatywneg działania. W czasie realizacji przedmitu technika kształtujemy u ucznia pstawę racjnalneg użytkwnika urządzeń gspdarstwa dmweg. Znane też muszą być uczniwi pjęcia bidegradacji i recyklingu, jak również dziura znwa, kwaśne deszcze, smg.

6 Inne przykładwe kmpetencje, które uczeń pwinien siągnąć p zrealizwaniu przedmitu technika: Czytać ze zrzumieniem instrukcje bsługi urządzeń występujących w gspdarstwie dmwym Czytać dkumentację techniczną Prawidłw psługiwać się pdstawwymi narzędziami Bezpiecznie i eknmicznie krzystać z urządzeń gspdarstwa dmweg Prawidłw pruszać się p drgach jak pieszy, rwerzysta i mtrwerzysta ROZKŁAD MATERIAŁU L.p. TEMATY LEKCJI LICZBA GODZIN MATERIAŁ NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 1 Prgram nauczania techniki. Przedmitwy systemem ceniania 1 * Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w gimnazjum * Liczba gdzin przeznaczna na realizację prgramu - analiza treści pdręcznika, zeszytu ćwiczeń d techniki - kreślenie cech pzytywnych i negatywnych rzwju techniki - rzumie znaczenie techniki we współczesnym świecie - wie czeg będzie się uczył na technice - wie jakie bwiązują pdręczniki, zeszyty, zeszyty ćwiczeń, * Przedmitwy system ceniania z techniki - przedstawienie przedmitweg systemu ceniania z techniki - zna bwiązkwe wypsażenie w przybry i przyrządy - zna kryteria cen z techniki raz terminy i frmy ich pprawy 2 Regulamin i bezpieczeństw na zajęciach 1 * Regulamin szklnej pracwni d techniki - analiza regulaminu szklnej pracwni techniki - zna swje miejsce pracy - zna zasady wydawania i

7 techniki. * Bezpieczeństw w pracwni pdczas zajęć * Apteczka i sprzęt ppż. * Pstępwanie w razie skaleczenia, wypadku - zapznanie z lkalizacją apteczki i sprzętu ppż. na terenie pracwni i szkły - zapznanie z drgą ewakuacyjną z pracwni, szkły krzystania z narzędzi w pracwni - umie zrganizwać miejsce pracy i dpwiedni nie dbać - wie gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppż. w pracwni raz na terenie szkły * Drga ewakuacyjna * Alarmwe telefny - zapisanie telefnów alarmwych - zapznanie z pstępwaniem w razie skaleczenia i wypadku - zna drgę ewakuacyjną z pracwni i szkły. - ptrafi dpwiedni pstępwać w razie głszenia alarmu wymagająceg ewakuacji z pracwni, szkły. - ptrafi dpwiedni pstępwać w razie skaleczenia i wypadku. - zna numer straży pżarnej i pgtwia ratunkweg. 4 Eklgia 3 * Rzwój techniki, a eklgia * Źródła zanieczyszczeń śrdwiska * Segregacja śmieci * Miejsca składwania śmieci * Surwce wtórne * Materiały szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska * Spsby zmniejszenia zużycia energii. * Bidegradacja i recykling - wyjaśnienie pjęcia eklgia - zapznanie z pzytywnymi i negatywnymi czynnikami związanymi z rzwjem techniki - uświadmienie kniecznści segregacji śmieci - zapznanie z miejscami składwania śmieci - zapznanie z lkalizacją punktów skupu surwców wtórnych w najbliższym tczeniu - zapznanie z pjęciami bidegradacji i recyklingu - ptrafi kreślić źródła zanieczyszczenia śrdwiska - rzumie znaczenie segregacji śmieci - zna miejsca składwania śmieci w swjej miejscwści - ptrafi wymienić surwce wtórne, które mżna dzyskać w gspdarstwie dmwym - wie w jaki spsób graniczyć "prdukcję" śmieci w swim gspdarstwie dmwym - rzumie sens racjnalneg krzystania z energii elektrycznej, gazu, wdy. - ptrafi dczytać symble recyklingu na pakwaniach - zna przyczyny pwstawania dziury znwej i efektu cieplarnianeg 5 Metale 3 * Znaczenie metali dla rzwju ludzkści - zapznanie z histrią prdukcji metali - zna dpady szczególnie niebezpieczne dla śrdwiska i miejsca ich składwania - rzumie znaczenie metali w rzwju cywilizacji * Rdzaje metali wykrzystywanych w technice * Otrzymywanie stali * Prblemy eklgiczne - przedstawienie metali, które w technice znalazły szczególne zastswanie - zapznanie z prcesem - wie w jaki spsób pzyskiwan metale dawniej, a jak becnie - rzumie prblemy eklgiczne związane z wydbyciem rud i jej

8 związane z wytwarzaniem stali trzymywania stali przeróbką * Stpy metali - prezentacja materiałów zastępujących metale - zna materiały, które mgą zastępwać metale * Materiały zastępujące metale * Niebezpieczeństwa związane z krzją metali * Spsby zabezpieczania knstrukcji metalwych - mówienie prcesu trzymywania stpów i ich właściwści - mówienie czynników wywłujących krzję, skutków krzji i spsbów zabezpieczania metali przed krzją - wie c tą stpy metalu - zna rdzaje stpów i ich zastswanie - rzumie niebezpieczeństw jakie niesie za sbą krzja knstrukcji metalwych - zna spsby zabezpieczania knstrukcji metalwych przed krzją 8 Plan pzimy mieszkania 3 * Symble używane w rysunku budwlanym d ryswania planów pzimych * Zasady ryswania planów pzimych * Znaczenie planów pzimych mieszkań * Własne pmysły prjektwania i urządzania mieszkań - mówienie planów pzimych mieszkań, spsbów ich wykreślania i symbli używanych d ich wykreślenia - wykreślanie planu pzimeg pracwni raz własneg mieszkania - prjekty własnych rzwiązań architektnicznych - czyta rysunek budwlany - rzumie znaczenie planów pzimych mieszkań, dmów, budynków użytecznści publicznej - ptrafi naryswać plan pzimy swjeg mieszkania w dpwiedniej skali - ptrafi umeblwać mieszkanie na planie pzimym wg własnej kncepcji przestrzegając zasad ergnmii i estetyki 9 Wytwarzanie energii elektrycznej 2 * Spsby wytwarzanie energii elektrycznej w Plsce * Wytwarzanie energii elektrycznej w elektrwni cieplnej - zapznanie ze spsbami wytwarzania energii elektrycznej w Plsce - wie z czeg prdukwany jest prąd elektryczny w Plsce - wie w jaki spsób wytwarzany jest prąd elektryczny w elektrwnii cieplnej * Elektrwnie wdne, wiatrwe, atmwe, słneczne, bigazwe - zapznanie z prcesem trzymywania prądu elektryczneg w elektrwnii cieplnej - zna inne spsby wytwarzania energii elektrycznej * Aspekty eklgiczne związane z wytwarzaniem prądu elektryczneg w pszczególnych elektrwniach - prezentacja innych spsbów trzymywania energii elektrycznej - rzumie niebezpieczeństw związane z prdukcją energii elektrycznej w elektrwniach jądrwych /Czarnbyl/ - zapznanie z ujemnymi skutkami dla śrdwiska związanymi z wytwarzaniem energii elektrycznej 10 Dmwa instalacja elektryczna 3 * Przesyłanie energii elektrycznej * Elementy i symble dmwej instalacji elektrycznej - zapznanie z prcesem przesyłania energii elektrycznej z elektrwni d naszych mieszkań - wie w jaki spsób dciera prąd d jeg mieszkania - ptrafi dczytać schemat dmwej instalacji elektrycznej * Odbirniki prądu w gspdarstwie dmwym * Zużycie energii elektrycznej * Rla bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - zapznanie ze schematem i symblami dmwej instalacji elektrycznej - mówienie rli bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - rzumie rlę i zasadę działania bezpiecznika w dmwej instalacji elektrycznej - rzumie pjęcia natężenia, napięcia, rezystancji i mcy prądu elektryczneg * Spsby bniżenia zużycia - mówienie czynników - ptrafi dczytać z tabliczki znaminwej lub z instrukcji

9 energii elektrycznej warunkujących wyskść rachunku za prąd elektryczny mc daneg urządzenia * Elementy eklgii związane z wytwarzaniem, przesyłaniem i wykrzystaniem energii elektrycznej - mówienie zależnści między zużyciem prądu, a eklgią - wie d jakich czynników uzależnina jest wyskść rachunku za prąd elektryczny - rzumie zagrżenia wynikające z niewłaściweg pstępwania z urządzeniami elektrycznymi - ptrafi bsługiwać dmwe urządzenia elektryczne z zachwaniem zasad bhp - ptrafi wskazać spsby szczędzania energii elektrycznej - rzumie związek między zużyciem energii elektrycznej, a śrdwiskiem 11 Dmwa instalacja wdnkanalizacyjna 2 * Spsby pzyskiwania, czyszczania, uzdatniania i przesyłania wdy pitnej * Elementy dmwej instalacji wdn-kanalizacyjnej - zapznanie ze spsbami pzyskiwania, czyszczania i przesyłania wdy pitnej - wie w jaki spsób jest pzyskiwana wda pitna w jeg miejscwści - rzumie pjęcia czyszczana i uzdatniana wdy * Rla syfnów w instalacji kanalizacyjnej - mówienie elementów dmwej instalacji wdnkanalizacyjnej - ptrafi wymienić elementy dmwej instalacji wdnkanalizacyjnej * Oczyszczalnie ścieków * Eklgiczne aspekty czyszczania ścieków * Spsby zmniejszenia zużycia wdy w gspdarstwie dmwym - mówienie zasady działania licznika na wdę - mówienie czynników mających wpływ na rachunek za wdę - mówienie prcesu czyszczania ścieków - rzumie znaczenie syfnów w dmwej instalacji kanalizacyjnej - zna zasadę działania licznika na wdę - rzumie znaczenie szczędneg zużywania wdy - wycieczka d czyszczalni ścieków - ptrafi wskazać praktyczne spsby szczędzania wdy - rzumie znaczenie dla śrdwiska czyszczalni ścieków - wie jakich płynów nie należy wylewać d ścieków - rzumie przyczyny bumierania życia w rzekach, jezirach 12 Dmwa instalacja gazwa 2 * Rdzaje gazu używaneg w gspdarstwie dmwym * Prdukcja gazu kkswniczeg * Przesyłanie gazu - zapznanie z rdzajami gazu jakie są wykrzystywane w dmwym gspdarstwie - zapznanie z prdukcją gazu kkswniczeg - wie w jaki spsób jest prdukwany (wydbywany) gaz - wie jaki rdzaj gazu jest wykrzystywany w jeg gspdarstwie dmwym i jak jest transprtwany * Elementy dmwej instalacji gazwej - mówienie elementów dmwej instalacji gazwej - zna elementy dmwej instalacji gazwej - mówienie pstępwania w

10 * Niebezpieczeństw związane z ulatnianiem się gazu razie wykrycia ulatniania się gazu - wie jak pstąpić w razie wykrycia nieszczelnści gazu * Pstępwanie w razie wykrycia ulatniania się gazu * Obsługa dmwych urządzeń gazwych - mówienie zasad bezpieczeństwa bsługi dmwych urządzeń gazwych - ptrafi bezpiecznie bsługiwać dmwy sprzęt gazwy - rzumie znaczenie racjnalneg wykrzystania gazu 13 Dmwa instalacja grzewcza 2 * Spsby grzewania dmów * Dmwa instalacja grzewcza * Rla i zasada działania termstatu w dmwej instalacji grzewczej - przedstawienie spsbów grzewania mieszkań - mówienie elementów dmwej instalacji grzewczej - prezentacja zasady działania termstatu - zna spsby grzewania mieszkań - wie z jakich elementów składa się dmwa instalacja grzewcza - wie jak działa termstat i licznik ciepła * Zasada działania licznika ciepła - mówienie zasady działania licznika ciepła - ptrafi prawidłw wietrzyć swój pkój, mieszkanie * Zasady wietrzenia mieszkań zimą - mówienie zasad wietrzenia mieszkań zimą 14 Pzstałe instalacje dmwe 1 * Dmwa instalacja alarmwa * Dmwa instalacja telefniczna * Instalacja dgrmwa * Telewizja kablwa - mówienie elementów i znaczenia pzstałych instalacji dmwych - mówienie znaczenia instalacji dgrmwej - ptrafi wyróżnić inne instalacje występujące w jeg mieszkaniu, dmu, blku - zna zasady eksplatacji pszczególnych instalacji * Internet 15 Schematy elektryczne 3 * Symble i schematy elektryczne - zapznanie z symblami i schematami elektrycznymi - zna symble elektryczne * Obwód elektryczny * Ryswanie i czytanie schematów elektrycznych * Mntaż układów elektrycznych na pdstawie schematu - przedstawienie zasad wykreślania schematów elektrycznych - ćwiczenia praktyczne z mntażu schematów elektrycznych - ptrafi czytać i ryswać schematy elektryczne - umie zmntwać prsty układ elektryczny na pdstawie schematu - ptrafi wyknać prjekt dmwej instalacji alarmwej 16 Obsługa i knserwacja urządzeń - wiertarka, lutwnica 4 * Instrukcja bsługi * Bezpieczeństw * Zasada działania - czytanie i analiza treści instrukcji bsługi dwlneg urządzenia gspdarstwa dmweg - dczytanie treści symbli umieszcznych na budwie urządzenia - ptrafi dczytać ze zrzumieniem instrukcję bsługi daneg urządzenia - rzumie zasadę jeg działania - ptrafi bezpiecznie się nim psługiwać * Knserwacja - przedstawienie zasady działania daneg urządzenia - przedstawienie zasad czyszczenia i knserwacji - ptrafi dknać czynnści knserwacyjnych przy danym urządzeniu 17 Zadania wytwórcze 4 - zajęcia praktyczne - ptrafi przygtwać dkumentację techniczną * Prjekt - ptrafi zrganizwać bezpieczne stanwisk pracy

11 * Walry estetyczne i użytkwe - prawidłw psługuje się przybrami i narzędziami * Dkumentacja techniczna * Ład i prządek - dba szczędne gspdarwanie materiałem * Narzędzia - dba ład i prządek w czasie pracy * Bezpieczeństw pdczas pracy * Oszczędne gspdarwanie materiałami * Zagspdarwanie dpadów - dcenia wartści estetyczne wyknanej pracy - dcenia znaczenie wyknania pracy (prezentu) samdzielnie - rzumie prblem dpadów pprdukcyjnych 18 Pdział śrdków transprtu 2 * Klasyfikacja śrdków transprtu * Transprt samchdwy, a klejwy - zapznanie z rdzajami śrdków transprtu - ptrafi dknać klasyfikacji śrdków transprtu * Transprt ltniczy i mrski - przedstawienie zalet i wad transprtu samchdweg i klejweg - zna zalety i wady pszczególnych śrdków transprtu * Eklgiczne śrdki transprtu - mówienie aspektów transprt, a eklgia - rzumie prblemy eklgiczne związane z transprtem 19 Samchdy 3 - przedstawienie klasyfikacji samchdów * Samchód jak najppularniejszy śrdek transprtu * Klasyfikacja samchdów * Budwa samchdu z napędem spalinwym * Rdzaje silników samchdwych - mówienie gólnej budwy samchdu - prezentacja budwy i zasady działania silnika spalinweg - mówienie innych rdzajów napędu samchdów - zna klasyfikację samchdów - umie wyróżnić pdstawwe układy samchdu - zna budwę i rzumie zasadę działania silnika spalinweg - rzumie pjęcia ABS, SBB itp. * Zasada działania silnika spalinweg * Nwe rzwiązania technlgiczne związane z napędem samchdów 31 Prerientacja zawdwa 2+2 gdziny (w 2 klasie były wycieczki d zakładów pracy) * Czynniki wpływające na świadmy wybór zawdu * Jaki zawód chciałbym wyknywać w przyszłści? * Zawód, a rynek pracy - prezentacja wybranych zawdów - sptkania z przedstawicielami zawdów - wycieczka d zakładu pracy - mówienie zawdów, a szans znalezienia pracy - ptrafi cenić swje zaintereswania i mżliwści wybru zawdu - rzumie znaczenie wybru zawdu dla jeg przyszłści - zna mżliwści kntynuwania nauki celem uzyskania kreślneg zawdu - mówienie ścieżki edukacyjnej związanej z uzyskaniem daneg zawdu - zna mżliwści wyknywania pracy w kreślnym zawdzie w swjej miejscwści i klicy - mówienie rynku pracy i zawdów deficytwych w - zna rynek pracy w Unii Eurpejskiej i mżliwści

12 Unii Eurpejskiej pdjęcia tam pracy UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU Liczba gdzin na realizację techniki w cyklu trzyletnim wynsi 2 gdziny. Wybru, w której klasie będzie realizwany prgram techniki dknuje szkła. Gdziny te mgą wystąpić w jednej klasie np. w klasie pierwszej lub być rzbite p 1 gdzinie w pszczególnych klasach. Krzystniejsze jest jednak aby technika wystąpiła w jednstkach jedngdzinnych przez dwa lata pcząwszy d klasy pierwszej. Związane jest t z tym, że w klasie pierwszej uczeń mże ubiegać się uzyskanie karty mtrwerwej. W klasie starszej wiadmści z zakresu bezpieczeństwa ruchu drgweg zstaną przypmniane i utrwalne. Realizacja w cyklu dwuletnim daje też gwarancję na dbre przygtwanie ucznia d pmiaru kmpetencji na kniec kształcenia w gimnazjum. Prgram ten mże być realizwany przez każdą szkłę. Nie wymaga się d realizacji teg prgramu specjalistycznej pracwni. Szkła pwinna jednak dyspnwać pmcami naukwymi, szczególnie d wychwania kmunikacyjneg (plansze, filmy, gry dydaktyczne). Frma prwadzenia zajęć jest uzależnina d bazy szkły, predyspzycji nauczyciela jak również ilści uczniów w klasie. Jednak aby prces nauczania-uczenia się przebiegał jak najbardziej efektywnie w czasie zajęć jak najczęściej dknywać ćwiczeń, pkazów, prezentacji i demnstracji. Niedzwne jest wspmaganie nauczania pprzez filmy, prezentacje multimedialne, wycieczki, sptkania z przedstawicielami zawdu. Przy wybrze zadań wytwórczych z techniki należy kierwać się przede wszystkim bezpieczeństwem w trakcie wyknywania ćwiczeń. Jest t tyle ważne, pnieważ realizacja przedmitu technika dbywa się bez pdziału na grupy. Niektóre tematy, np. dkumentację techniczną, bezpieczeństw ruchu drgweg mżna zrealizwać w pracwni infrmatycznej. OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Ocenianie siągnięć edukacyjnych ma na celu: pinfrmwanie ucznia pzimie jeg siągnięć edukacyjnych i pstępach w tym zakresie pmc uczniwi w samdzielnym planwaniu swjeg rzwju mtywwanie ucznia d dalszej pracy dstarczenie rdzicm i nauczycielm infrmacji pstępach, trudnściach i specjalnych uzdlnieniach ucznia W celu dknania pmiaru siągnięć szklnych należy kreślić wymagania prgramwe, które kreślą zamierzne siągnięcia uczniów. Pzimy wymagań prgramwych cena wymagania

13 celujący bardz dbry dbry dstateczny dpuszczający Wiadmści i umiejętnści znacznie wykraczające pza materiał nauczania w danej klasie, charakterystyczne dla ucznia indywidualnych zaintereswaniach, nie dające pisać się w zestaw ścisłych kreślnych kryteriów Wiadmści i umiejętnści trudne d panwania, najbardziej złżne, twórcze i ryginalne, wymagają stswania w sytuacjach prblemwych, krzystania z różnrdnych źródeł infrmacji Wiadmści i umiejętnści średni trudne, umiarkwanie przystępne, bardziej złżne i mniej typwe, przydatne, ale nie niezbędne na dalszym etapie kształcenia, pśredni użyteczne w życiu Wiadmści i umiejętnści stsunkw łatwe, bezpśredni użyteczne w życiu cdziennym, najpewniejsze naukw i najbardziej niezawdne, niezbędne na danym etapie kształcenia, prste i uniwersalne Wiadmści i umiejętnści najprstsze, ptrzebne w życiu, które umżliwiają uczniwi świadme krzystanie z lekcji Ocenie pdlegają następujące bszary aktywnści uczniów: przumiewanie się językiem technicznym

14 rzwiązywanie prblemów bsługa narzędzi i urządzeń technicznych stswanie wiedzy przedmitwej w sytuacjach praktycznych aktywnść na zajęciach wkład pracy, zaangażwanie w pdejmwane działania praca w grupie działalnść pzaszklna Najczęściej stswane spsby sprawdzania siągnięć uczniów: frmy ustne: dpwiedzi, aktywnść na zajęciach, prezentacja frmy praktyczne: prace wytwórcze (indywidualne, zespłwe), ćwiczenia praktyczne zeszyt przedmitwy/zeszyt ćwiczeń bserwacja pracy uczniów samcena pracy własnej Na pczątku rku szklneg uczeń musi być pinfrmwany przedmitwym systemie ceniania ucznia z techniki, który pwinien być integralną częścią wewnątrz szklneg systemu ceniania.

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej (klasy IV-VI) DKOS-4014-19/02. Autor: Leszek Bakun CELE PROGRAMU

Program nauczania techniki z wychowaniem komunikacyjnym w szkole podstawowej (klasy IV-VI) DKOS-4014-19/02. Autor: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Prgram nauczania techniki z wychwaniem kmunikacyjnym w szkle pdstawwej (klasy IV-VI) DKOS-4014-19/02 Autr: Leszek Bakun CELE PROGRAMU Celem nauczania techniki w szkle pdstawwej jest: - siągnięcie elementarneg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ?

PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT JAK NA ŚMIECIACH MOŻNA ZAROBIĆ? PROJEKT OPRACOWAŁY: mgr Hnrata Grchwska mgr Alina Kędzira mgr Katarzyna Leska 1. MISJA Prjekt krelując treści między przedsiębirczścią, bilgią, eklgią i gegrafią

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy

Marta Kotecka. Klasa PdP gotuje. Program nauczania Przysposobienia do pracy zajęcia kuchenne. w Szkole Przysposabiającej do Pracy Marta Ktecka Klasa PdP gtuje Prgram nauczania Przyspsbienia d pracy zajęcia kuchenne w Szkle Przyspsabiającej d Pracy dla uczniów z niepełnsprawnścią intelektualną w stpniu umiarkwanym Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii

SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łowcy historii PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KOŁA HISTORYCZNEGO,, Łwcy histrii W GIMNAZJUM im kard.a.s.sapiehy W Krasiczynie Jlanta Żółkiewicz -Pantuła I ZAŁOŻENIA PROGRAMU KRASICZYN 2015/2016 ,, Takie będą Rzeczpsplite,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Wstęp Prfilaktyka t zapbieganie, chrnienie dzieci i młdzieży przed demralizacją i patlgią. T jedncześnie ukazywanie ucznim piękna i dbra we współczesnym świecie raz budwanie pzytywneg

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Załżenia gólne: 1. Ocenianie siągnięć edukacyjnych ucznia plega na rzpznaniu przez nauczyciela pzimu i pstępów w panwaniu przez ucznia wiadmści i umiejętnści w

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I Pzim pdstawwy. zna pdstawwe składniki kmórki rślinnej i zwierzęcej raz różnice pmiędzy nimi, ptrafi psłużyć się mikrskpem w dknywaniu bserwacji i wyknać schematyczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013

PROJEKT PLANU SZKOLEO na rok 2013 URZĄD PRACY PROJEKT PLANU SZKOLEO na rk 2013 Szklenia finanswane ze śrdków Funduszu Pracy Nazwa Zakres Liczba miejsc 1. Mała przedsiębirczśd (gdziny) przygtwanie d załżenia i prwadzenia działalnści gspdarczej

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

uczniów o zakresie materiału objętego sprawdzianem. obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie. Wymagania edukacyjne z muzyki dla klasy Va Nauczyciel: Małgrzata Winkwska Opracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny

Bardziej szczegółowo

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej

w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Gimnazjum nr 3 w Jelnej Opracwany dla klasy I na lata 2014/2015 d 2016/2017 Opracwanie: mgr Elżbieta Plata (pedagg szklny) mgr Wjciech Mróz (szklny dradca zawdwy)

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk

Przyczyny niepowodzeń szkolnych. mgr Ewa Adamczyk Przyczyny niepwdzeń szklnych mgr Ewa Adamczyk Rdzina i szkła t dwa śrdwiska liczące się w życiu każdeg młdeg człwieka. Szkła dla ucznia jest miejscem nauki, zabawy, kntaktów z nauczycielami i rówieśnikami.

Bardziej szczegółowo

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w Odbiór dpadów Każdy z mieszkańców Lublina wytwarza rcznie pnad 250 kg dpadów kmunalnych, czyli takich, które pwstają w wyniku cdziennych czynnści w naszych gspdarstwach dmwych. Segregacja w dmu, tzw. segregacja

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym

Koncepcja Pracy Przedszkola Samorządowego w Ujeździe Górnym. 2011-2015 Przedszkole Samorządowe w Ujeździe Górnym Kncepcja Pracy Przedszkla Samrządweg w Ujeździe Górnym 2011-2015 Przedszkle Samrządwe w Ujeździe Górnym Dzieck chce być dbre Jeśli nie umie naucz Jeśli nie wie wytłumacz Jeśli nie mże pmóż Janusz Krczak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę

Dojrzałość szkolna dziecka rozpoczynającego naukę Djrzałść szklna dziecka rzpczynająceg naukę Djrzałść szklna t siągnięcie przez dzieck takieg stpnia rzwju umysłweg, emcjnalneg, spłeczneg i fizyczneg, jaki umżliwia mu udział w życiu szklnym i panwanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era

program nauczania ogólnego muzyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej I gra muzyka wydawnictwa Nowa Era Wymagania edukacyjne pracwane zstały w parciu : prgram nauczania gólneg muzyki w klasach 4 6 szkły pdstawwej I gra muzyka wydawnictwa Nwa Era Wewnątrzszklny System Oceniania I. KONTRAKT Z UCZNIAMI Każdy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Szczecinku 1 Pstanwienia wstępne 1. Organizwane przez szkłę wycieczki pwinny mieć na celu w szczególnści: 1) pznawanie kraju lub zagranicy jeg śrdwiska przyrdniczeg, tradycji,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3)

Wymagania edukacyjne dopuszczający (2) dostateczny (2+3) ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA I GRUPA 2 I PÓŁROCZE L.p. 1 2 Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Regulamin i bezpieczeństwo na zajęciach techniki. Ochrona przeciwpożarowa w szkole. -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum Wymagania edukacyjne z techniki i wychowania komunikacyjnego w gimnazjum L.p. 1 Temat lekcji Program nauczania techniki. Przedmiotowy systemem oceniania. Wymagania edukacyjne dopuszczający dostateczny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6.

Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4-6. Infrmatyka Eurpejczyka. Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Danuta Kiałka Prgram nauczania d zajęć kmputerwych w szkle pdstawwej, kl. 4-6. Strna 1 6. i ich cenianie W spsób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki

PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5. Misja placówki PIĘCIOLETNIA KONCEPCJA ROZWOJU NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA,,KRAINA FANTAZJI W SIEDLCACH UL. SEKULSKA 5 NA LATA 2014/2019 Misja placówki Ideą działania naszeg przedszkla jest skncentrwanie się na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE

Scenariusz lekcji. Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadomości: 2.2 Umiejętności: 3 METODY NAUCZANIA 4 ŚRODKI DYDAKTYCZNE Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI: Relacje w bazach danych 2 CELE LEKCJI: 2.1 Wiadmści: Uczeń ptrafi: kreślić cel pdziału bazy danych na tabele; zdefiniwać pjęcie nrmalizacji, redundancji, związku (encji),

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednstki prwadzącej mduł Nazwa mdułu kształcenia Kd mdułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla mdułu kształcenia Wydział Matematyki i Infrmatyki Instytut Infrmatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI O HIGIENIE PRACY, KOMPUTERZE, SIECIACH KOMPUTEROWYCH I INTERNECIE zna regulamin pracwni kmputerwej, zna i respektuje zasady bezpieczneg użytkwania kmputera, pisuje prawidłw

Bardziej szczegółowo

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N P R A C Y Z R O D Z I C A M I N A R O K S Z K O L N Y 2 0 1 5 / 2 0 1 6... każda rdzina, bez względu na t, czy zdaje sbie sprawę czy nie, stwarza pdstawy przyszłeg rzwju sbwści dziecka, wiele,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec

Wymagania edukacyjne oraz kryterium oceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec Wymagania edukacyjne raz kryterium ceniania dla uczennic Wydziału Rytmiki SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA PRZEDMIOT Technika Ruchu i Taniec DRUGI ETAP EDUKACJI SPECJALNOŚĆ RYTMIKA Klasa I 1. Zdbycie następujących

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwwa Wyższa Szkła Zawdwa w Racibrzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmitu: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA METODYCZNA 2. Kd przedmitu: 05.9 3. Okres ważści karty: ważna d rku akademickieg: 2015/2016 4. Pzim kształcenia:

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie. Ewaluacja wewnętrzna Szkła Pdstawwa nr 46 im. Stefana Starzyńskieg w Warszawie Ewaluacja wewnętrzna Wymaganie III: Wdrażanie pdstawy prgramwej - uczniwie nabywają wiadmści i umiejętnści kreślne w pdstawie prgramwej. Przygtwały:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zaj. technicznych kl. V. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z zaj. technicznych kl. V. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności uczniów: Przedmitwy system ceniania z zaj. technicznych kl. V Ocenie pdlegają następujące bszary aktywnści uczniów: przumiewanie się językiem technicznym rzwiązywanie prblemów bsługa narzędzi i urządzeń technicznych

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze);

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); Spsby sprawdzania i ceniania siągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętnści ceniane na lekcjach języka plskieg: Mówienie (pwiadanie ustne- twórcze i dtwórcze); Czytanie: głśne i wyraziste, ciche ze zrzumieniem;

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze:

1. W ramach przygotowywania zawodowego studenci filologii polskiej specjalność: wiedza o kulturze zaliczają praktykę w następującym wymiarze: Wytyczne w sprawie praktyki przedmitw-metdycznej dla studentów 2. Stpnia fillgii plskiej (studia stacjnarne) specjalizacja nauczycielska ze specjalnścią ddatkwą: WIEDZA O KULTURZE 1. W ramach przygtwywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający

Terapii pedagogicznej wg ramowego programu zatwierdzonego przez MEN, Zamawiający Ełk: Wybór kadry szkleniwej d przeprwadzenia zajęć na kursie kwalifikacyjnym z Terapii pedaggicznej Numer głszenia: 464700-2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami

REGULAMIN. Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych. w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami REGULAMIN Knkurs eklgiczny dla szkół pdstawwych w zakresie prawidłweg pstępwania ze zużytymi bateriami I. Słwnik 1. Organizatr - REMONDIS Electrrecycling Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawdzie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. GIMNAZJUM NR 2 im. Mikołaja Kopernika w Turku 2013/2014 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 2 im. Mikłaja Kpernika w Turku 2013/2014 Nwelizacja: wrzesień 2013r. 1 Przedmitwy System Oceniania z Infrmatyki

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha

Roczny plan pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej w Akademii Malucha Rczny plan pracy dydaktyczn- wychwawcz- piekuńczej w Akademii Malucha Akademia Malucha pprzez swje działania zapewnia bezpieczną i przyjemną adaptację dziecka w przedszklu prmuje zachwania warunkujące

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012

Informator o zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie ROK SZKOLNY 2011/2012 Infrmatr zasadach rekrutacji Zespół Szkół Zawdwych w Mrągwie ROK SZKOLNY 2011/2012 Planwane kierunki nabru Warunki przyjęć Harmngram rekrutacji Praktyczna nauka zawdu 1. P l a n w a n e k i e r u n k i

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego

Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Oferta dydaktyczna studiów cywilnych Wydziału Mechaniczn-Elektryczneg na rk akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE (DZIENNE) Kierunek: Mechanika i Budwa Maszyn 1. Studia I stpnia (inżynierskie) w specjalnściach:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie

Przedmiotowe zasady oceniania. w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie Przedmitwe zasady ceniania w klasach I-III Szkły Pdstawwej nr w Olsztynie. Wstęp Edukacja wczesnszklna pisana jest pprzez: - zestaw celów kształcenia i wynikających z nich gólnych zadań szkły; - wykaz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytow.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.bytw.cm.pl Bytów: Budwa abnenckiej kntenerwej stacji transfrmatrwej 15/0,4 kv wraz z pwiązaniami

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SIEKIERCZYNIE Przedmitwy system ceniania z zajęć kmputerwych w klasach IV - VI Pdstawa Prawna: 1. Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy.

SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE. Oferta przeznaczona dla wszystkich pracowników w celu podnoszenia efektywności pracy. SZKOLENIA INDYWIDUALNE ROZWOJOWE Oferta przeznaczna dla wszystkich pracwników w celu pdnszenia efektywnści pracy. Szklenia mają frmę pragmatyczną i kncentrują się na wypracwywaniu knkretnych strategii

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY

BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Regulamin Pwiatweg Knkursu eklgiczn-przyrdniczeg BLIŻEJ NATURY Z EKOLOGIĄ NA TY Edycja 2013 1. Pstanwienia gólne 1.1. Celem knkursu jest zaintereswanie naturą, walrami przyrdniczymi Pwiatu Wieruszwskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kujawsko-pomorska.ohp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kujawsk-pmrska.hp.pl Truń: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursów zawdwych wraz z badaniami lekarskimi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: usługi edukacyjne i szkleniwe w zakresie przeprwadzenia zajęć dydaktycznych na

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej

WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy v szkoły podstawowej WYDAWNICTWA INFORMACYJNE - knspekt lekcji biblitecznej dla klasy v szkły pdstawwej Marzenna Przybyszewska, Bibliteka Pedaggiczna w Truniu 1 Czas trwania lekcji: 90 minut CEL: pznanie źródeł infrmacji,

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014

Program Wychowawczy. Przedszkola Publicznego Mali Odkrywcy. w Dąbrówce. Przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców nr 3/2014 Prgram Wychwawczy Przedszkla Publiczneg Mali Odkrywcy w Dąbrówce Przyjęty Uchwałą Rady Pedaggicznej i Rady Rdziców nr 3/2014 w dniu 15.01.2015 r. PODSTAWY PRAWNE 1. Knstytucji Rzeczypsplitej Plskiej art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 63 I PRYWATNEGO GIMNAZJUM NR 5 ul. Wał Miedzeszyński 141 Warszawa WYCHOWANIE MŁODEGO CZŁOWIEKA: ZNAJĄCEGO SWOJĄ WARTOŚĆ, SWOJE MOCNE I SŁABE STRONY,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasavi I. Bezpieczne praca z kmputerem i jeg prgramwaniem zna i stsuje zasady bezpiecznej pracy z kmputerem, zna skutki nieprawidłweg zrganizwania

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018 załącznik d uchwały nr XXVIII.300.2016 Rady Miasta Zielna Góra z dnia 2 luteg 2016 r. Zielngórskie Wdciągi i Kanalizacja Sp. z.. 65-120 Zielna Góra, ul. Zjednczenia 110A tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340

Bardziej szczegółowo