WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 MAJ CZERWIEC 1959 W yda w nictw o U rzędu P a te n to w e g o P o lsk ie j R zeczypospolitej Ludow ej W a rsza w a

2 SPIS TREŚCI Część I U staw y, rozporządzenia, kom unikaty P olska Poz. Str. 29 R ozporządzenie P rezesa R ady M inistrów z dnia 19 lutego 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F unduszu P o stęp u T echnicznego w resorcie gospodarki k o m u n a l n e j Z arządzenie n r 78 P rezesa R ady M inistrów z dnia 11 m aja 1959 r. w spraw ie pow ołania K om isji do przygotow ania w ytycznych w zakresie p lan o w ania i koordynacji postępu technicznego, u spraw nienia prac naukow o- -badaw czych i k o nstrukcyjnych oraz popraw y w aru n k ó w w drażania now ej techniki w gospodarce narodow ej (Wyciąg) Z arządzenie M in istra F inansów z dna 26 czerw ca 1953 r. w spraw ie całkow itego lub częściowego zw olnienia od opłaty skarbow ej niektórych g ru p osób lub niektórych przedm iotów te j o p ł a t y Z arządzenie M inistra F inansów z dnia 12 g ru d n ia 1953 r. w spraw ie F u n duszu P ostępu T e c h n ic z n e g o U chw ała n r 426 R ady M inistrów z dnia 8 listopada 1958 r. w spraw ie znaków j a k o ś c i Z arządzenie P rezesa U rzędu P atentow ego P olskiej R zeczypospolitej L udow ej z dnia 11 m a ja 1959 r. w spraw ie opisów p ro jek tó w w ynalazczych, w ydaw anych drukiem przez U rząd P aten to w y Polskiej Rzeczypospolitej L u d o w e j Rzecznicy patentow i. W pis na listę rzeczników patentow ych Z agranica D ania 36 U staw a nr 192 z dnia 1 w rześnia 1936 r. o p a te n ta c h Jo rd an ia 37 U staw a n r 22 z 1953 r. o p aten tach i w zorach U m ow y m iędzynarodow e 38 R aty fik acja przez W łochy konw encji europejskiej o form alnościach p rzepisanych dla zgłoszeń p a t e n t o w y c h 122 M iędzynarodow y Z w iązek O chrony W łasności P rzem ysłow ej 39 M iędzynarodow y Zw iązek O chrony W łasności Przem ysłow ej. S tan n a dzień 1 stycznia 1959 r M iędzynarodow y Z w iązek O chrony W łasności P rzem ysłow ej w 1958 r Część II 41 W ynalazki U dzielenie p aten tó w (od n ru do n ru ) Z m iany w r e j e s t r z e W ykreślenia z r e j e s t r u W zory R ejestracja w zorów użytkow ych (od n ru do n ru 12466) R eje stra c ja w zorów zdobniczych (od n ru 7284 do n ru ) Z m iany w r e j e s t r a c h W ykreślenia z r e j e s t r ó w U doskonalenia techniczne Ś w iadectw a o dokonaniu udoskonaleń technicznych (od n ru do n ru ) Opisy pro jek tó w w ynalazczych O pisy p a t e n t o w e Z naki tow arow e R ejestracja (nry i oraz od n ru do n ru 41270) P rzedłużenie o c h r o n y Z m iany w r e j e s t r z e W ykreślenia z re je stru O g ł o s z e n i a WYDAWNICTWO URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Redaguje Kom itet Redakcja i Administracja: Urząd Patentowy PRL, W arszawa, Al. N iepodległości 188, tel (w ewn. 22) CENA PRENUMERATY: półroczna zl 48., roczna zł 96. Zam ówienia i przedpłaty przyjm ują urzędy pocztowe i listonosze oraz oddziały i delegatury Ruchu. Można również zam awiać prenumeratę w Centrali Kolportażu Prasy i W ydawnictw Ruch w W arszawie, ul. Srebrna 12, uiszczając przedpłaty na konto PKO nr z zaznaczeniem okresu prenum eraty i tytułu zamawianego czasopisma. Prenum eratę przyjm uje się do dnia 15 m iesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty. Cena 16 zł Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, W -wa. Zam. 2666/c C ena 16 z ł Pap. druk. sat. V kl. A 1/60 g. Nakład 2000 egz. W-46

3 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO W arszaw a, 15 czerw ca 1959 r. Nr 3 Poz CZĘŚĆ I USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, KOMUNIKATY POLSKA 29 R O ZPO RZĄ D ZEN IE PR EZESA RADY M INISTRÓW z d n ia 19 lutego 1959 r. w spraw ie u tw o rzenia F unduszu P o stęp u Technicznego w resorcie gospodarki kom unalnej. (Dz. U. z dnia r. N r 17, poz. 97) N a podstaw ie 12 rozporządzenia R ady M inistrów z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F unduszu P o stępu T echnicznego o raz jego p rzezn a czenia (Dz. U. N r 61, poz. 302) 1 zarządza się, co n a stępuje: 1. R ozciąga się m oc obow iązująca rozporządzen ia R ady M in istró w z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w spraw ie u tw o rzen ia F unduszu P o stęp u T echnicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. N r 61, poz. 302) n a jed n o stk i podległe i nadzorow ane przez M inistra G ospodarki K om unalnej F u n d u sz P ostępu T echnicznego tw orzy się w resorcie gospodarki kom unalnej z n arzu tó w obciążających k o szty określonych p rzed sięb io rstw reso rtu gospodarki kom u n aln ej. 2. P rzedsiębiorstw a, o k tó ry ch m ow a w ust. 1, określone zostaną przez: 1) M in istra G ospodarki K om unalnej w odniesien iu d o przedsiębiorstw objętych p lanem cen traln y m, 2) prezydia w ojew ódzkich (m iast w yłączonych z w o jew ództw ) ra d narodow ych, w porozum ieniu z M inistrem G ospodarki K om unalnej w odn iesieniu d o p rzedsiębiorstw objętych p lan em terenow ym. 3. W ykonanie rozporządzenia porucza się M inistro w i G ospodarki K om unalnej o raz prezydiom w o jew ódzkich (m iast w yłączonych z w ojew ództw ) ra d narodow ych. 4. R ozporządzenie w chodzi w życie z dn iem ogłoszenia z m ocą od d n ia 1 stycznia 1959 r. P rezes R ady M inistrów : J. C yrankiew icz 30 ZARZĄ D ZEN IE NR 78 PR EZESA RADY M IN ISTR Ó W z d n ia 11 m aja 1959 r. w spraw ie pow ołania K om isji do przygotow ania w y tycznych w zakresie plan o w an ia i koordynacji p o stępu technicznego, u sp raw n ien ia p rac n au k o w o -b a daw czych i k o n stru k cy jn y ch oraz popraw y w a ru n ków w d rażan ia now ej tech n ik i w gospodarce n a rodow ej. ( W y c ią g ) 1. D la opracow ania w ytycznych i pro jek tó w a k tów pr aw nych w dziedzinie zagadnień dotyczących rozw oju p o stęp u technicznego i p ra c n aukow o-ba- 1) P a trz,,w iadom ości U rzędu P a tentow ego z 1958 r. N r S, poz. 76. daw czych, planow ania i koordynacji, w d rażan ia doro b k u w dziedzinie osiągnięć naukow ych i technicznych w produkcji, u stalen ia w łaściw ych bodźców zainteresow ania m aterialn eg o w dziedzinie rozw oju p ostępu technicznego w gospodarce narodow ej, in sty tu tach naukow o-badaw czych, biurach k o n stru k c y j nych, placów kach szkół w yższych i Polskiej A kadem ii N auk itp., pow ołuje się K om isję w n astępującym składzie: P rzew odniczący: Z -cy Przew odniczącego P io tr Jaroszew icz W iceprezes R ady M inistrów E ugeniusz Szyr S e k re ta rz KERM Józef N iedźw iecki Z -ca K ier. W ydz. E konom icznego KC PZ PR B olesław Jaszczuk Z -ca Przew. K om isji P la now ania p rzy R adzie M i n istró w 2.1. Z adaniem K om isji jest opracow anie p ro gram u oraz ko n k retn y ch w ytycznych i zaleceń, zm ierzających do zapew nienia realizacji u ch w ał III Z ja zdu Polskiej Z jednoczonej P a rtii R obotniczej w zak resie w zrostu w ydajności pracy w oparciu o szybszą realizację postępu technicznego. K om isja pow inna w sw ej pracy uw zględnić w niosk i w ynikające z realizow anych zm ian w system ie zarządzania i organizacji gospodarki narodow ej i w y korzystać opracow ania i opinie P olskiej A kadem ii N auk, R ady do S praw T echniki, R ady E konom icznej, stow arzyszeń inżynieryjno-technicznych o raz dośw iadczenia ZSRR, NRD, CSR i innych p ań stw socjalistycznych w dziedzinie stw arzan ia w aru n k ó w sprzyjających postępow i technicznem u. 2. K om isja pow inna w szczególności: 1) opracow ać w ytyczne oraz propozycje organ izacyjna odnośnie system u i zakresu p lan o w an ia i koord y n acji rozw oju tech n ik i i p rac naukow o-badaw czych w k ra ju, 2) opracow ać w ytyczne zm ierzające do zw iększenia zainteresow ania przedsiębiorstw i zjednoczeń, a zw łaszcza k iero w n ictw a przedsiębiorstw, sam orządu robotniczego, personelu inżynieryjno-technicznego rozw ojem tech niki; opracow ać w nioski z zak resu p lan o w a nia, organizacji, bodźców ekonom icznych, płac, itp. sp rzy jające w zrostow i zain te re sow ania przedsiębiorstw i zjednoczeń w r e alizacji postępu technicznego, 3) opracow ać w ytyczne w spraw ie szerszego r ozw ijania tw órczej inicjatyw y pracow ników n au k i i techniki, ożyw ienia ru c h u w ynalaz-

4 114 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3/1959 czego i racjonalizatorskiego, zw iększenia udziału stow arzyszeń in ży nieryjno-techniczn ych i szerokich rzesz naukow ców, inżynierów i techników w inicjow aniu i realizacji p o stęp u technicznego, w yższej organizacji p racy w p rzedsiębiorstw ie i w zrostu w y d ajności pracy. 3. D la opracow ania poszczególnych zagadnień i p rzed staw ien ia ich kom isji pow ołuje się następujące gru p y robocze: 6) G ru p a robocza do opracow ania w ytycznych w spraw ie zw iększenia udziału stow arzyszeń inżynieró w i techników w inicjow aniu i realizacji zadań postępu technicznego, ru ch u racjonalizatorskiego i w y nalazczości w składzie: P rzew odniczący: C złonkow ie: M arian O lew iński P odsekretarz S tan u w M inisterstw ie K om unikacji Z ygm unt W olski S ek retarz CRZZ J. Tym ow ski Prezes NOT B olesław R um iński P odsek retarz S ta n u w M in isterstw ie P rzem ysłu Spożywczego i S kupu Józef Skrzeszot St. in stru k to r W ydz. Ekonom icznego KC PZ PR Z bigniew M uszyński Prezes U rzędu P atentow ego Przew odniczący poszczególnych gru p upow ażnieni są do dokooptow ania członków oraz pow oływ ania ek sp ertó w niezbędnych dla opracow ania specjalnych zagadnień. 5. K om isja zakończy pracę do dnia 25 czerw ca 1959 r. 6. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania. PR EZES RADY M INISTRÓW 31 Józef Cyrankiewicz ZARZĄDZEN IE M IN ISTRA FIN ANSÓW z d n ia 26 czerw ca 1958 r. w spraw ie całkow itego lub częściowego zw olnienia od opłaty sk arb o w ej niektórych grup osób lub n iek tó ry ch przedm iotów te j o p ła ty 1) (Monitor Polski z d n ia r. Nr 53, poz Zmiana: Monitor Polski z dnia r. Nr 24, poz. 109) 3. O płatę skarbow ą za pośw iadczane n o tarialn ie lub przez prezy d ia ra d narodow ych pełnom ocnictw a szczególne u p o w ażn iające do w ykonania innych czynności niż w ym ienione w ust. 2 p o b iera się w zniżonej w ysokości 20 zł. 8. N ależną, a nie p o b ran ą do d n ia ogłoszenia zarządzenia opłatę skarbow ą... u m arza się. 9. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. M in ister Finansów : w z. I. Trendota 32 ZARZĄDZEN IE M IN ISTRA FIN ANSÓW z d n ia 12 grudnia 1958 r. w sp raw ie F unduszu P ostępu T echnicznego N a podstaw ie 10 rozporządzenia R ady M inistrów z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F u n duszu P ostępu T echnicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. N r 61, poz. 302), p rzedrukow anego w W iadom ościach U rzędu P aten to w eg o z 1958 r. n r 6, poz. 76, M in ister F inansów w ydał zarządzenie z d n ia 12 g ru d n ia 1958 r. w sp raw ie try b u grom adzenia, w y d a t kow ania i ew idencji środków F unduszu P ostępu T echnicznego oraz zasad spraw ozdaw czości z zakresu gosp o d ark i tym i środkam i. Z arządzenie to zostało ogłoszone w M onitorze P olskim z d n ia r. n r 98, poz O bow iązuje ono od d n ia 1 stycznia 1959 r. 33 UCHW AŁA NR 426 RADY M IN ISTRÓ W z d n ia 8 listopada 1958 r. w spraw ie znaku jakości W celu stw orzenia w aru n k ó w i zachęty do d alszego podnoszenia jakości pro d u k cji i zapew nienia w y sokiej jakości w yrobów R ada M inistrów w ydała uchw ałę n r 426 z d n ia 8 listopada 1958 r. w spraw ie oznaczania w yrobów znakiem jakości. U chw ała ta została ogłoszona w M onitorze P o lsk im z dnia r. n r 97, poz O bow iązuje ona od dnia 1 stycznia 1959 r. W ym ieniona uchw ała przew iduje znak jakości do oznaczania w yrobów w ysokiej jakości, odp o w iad ających najw yższem u poziom owi pro d u k cji krajo w ej, oraz znak jakości specjalnej do oznaczania w yrobów reprezen tu jący ch klasę św iatow ą. P oniżej są przed staw ione obydw ie form y graficzne w ym ienionego znaku jakości. (Wyciąg) N a podstaw ie a rt. 1 ust. 4 u staw y z d n ia 13 g ru d n ia 1957 r, o opłacie skarbow ej (Dz. U. z 1958 r. N r 1, poz. 1) oraz art. 35 d ek retu z d nia 26 października 1950 r. o zobow iązaniach podatkow ych (Dz. U. N r 49, poz. 452) zarządza się, co n astęp u je: Z w alnia się od opłaty skarbow ej pełnom ocnictw a w y staw ian e przez jed n o stk i budżetow e, podm ioty gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne, społeczne i zaw odowe, a także, bez w zględu n a osobę w ystaw cy, odpisy pełnom ocnictw procesow ych przeznaczonych d la osób uczestniczących w spraw ie. 2. Z w alnia się od opłaty skarbow ej pośw iadczane n o tarialn ie lu b przez p rezydia ra d narodow ych p ełnom ocnictw a upow ażniające do odbioru... dokum entów z urzędów i instytucji. 1) P a trz W iadom ości U rzędu P atentow ego" z 1958 r. N r 2, poz. 15, 16 i ZARZĄDZEN IE PR EZESA URZĘDU PATENTOW EGO P O L S K IE J R ZECZY PO SPO LITEJ LUDOW EJ z d nia 11 m aja 1959 r. w spraw ie opisów projektów w ynalazczych, w y d aw a nych dru k iem przez U rząd P aten to w y P olskiej R zeczypospolitej Ludow ej. 1. U rząd P aten to w y P olskiej R zeczypospolitej L udow ej przesyła b ezpłatnie opisy patentow e, w ydane dru k iem przez ten U rząd:

5 Nr 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 115 a) p o trzy egzem plarze m in isterstw o m i urzędom centralnym, w łaściw ym ze w zglądu n a p rzedm iot w y nalazków przed staw io n y ch w tych opisach p aten to w ych, b) po jed n y m egzem plarzu uspołecznionym za k ła dom pracy, n a k tó ry ch rzecz U rząd P aten to w y udzielił p aten tó w n a w ynalazki, przedstaw ione w tych opisach patentow ych, c) po jed n y m egzem plarzu bibliotekom publicznym, szkołom w yższym, in sty tu to m n au k o w o -b ad aw czym i innym in sty tu cjo m o podobnym charak terze działania, k tó re zam ów iły w U rzędzie P aten to w y m opisy p atentow e, d) zagranicznym urzędom paten to w y m i in sty tucjom, k tó re otrzym ują polskie opisy patentow e n a zasadzie w zajem ności lub zgodnie z um ow ą. 2. Z zastrzeżeniem przepisów 1, opisy p a te n to we, w ydane d ru k iem przez U rząd P atentow y, są do nab y cia w ty m U rzędzie w cenie, określonej przez P rezesa U rzędu P atentow ego. 3. U społecznione zakłady p racy otrzy m u ją bezp ła tn ie z U rzędu P atentow ego d rukow ane opisy udoskonaleń technicznych i uspraw nień, zam ów ione w tym U rzędzie. 4. O pisy p ro jek tó w w ynalazczych, w ydane d ru kiem przez U rząd P atentow y, m ożna przeglądać oraz dokonyw ać z nich odpisów i w yciągów w B ibliotece tego U rzędu codziennie, z w y jątk iem niedziel i d n i w olnych od pracy, w godzinach określonych przez P rezesa U rzędu Patentow ego. 5. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. P r ezes U rzędu P a te n to w ego P olskiej R zeczypospolitej L udow ej 35 Z. Muszyński RZECZNICY PA TEN TO W I W pis n a listę rzeczników patentow ych D nia 21 m arca 1959 r. został w pisany n a listę rzeczników paten to w y ch E ugeniusz M irecki K raków, ul. Szym anow skiego 4. ZAGRANICA DANIA 36 USTA W A NR 192 z d n ia 1 w rześnia 1936 r. o p a te n ta c h 1) 2) I. A rt. 1. P a te n tó w duńsk ich udziela się na w y n alazki, które m ożna stosow ać w p rzem y śle lu b któ ry ch w ykonyw anie m oże być p rzedm iotem przem ysłow ej działalności. W yłączone są jed n ak że od o p aten to w ania: 1) w ynalazki, k tó re ja k o tak ie n ależy uw ażać za pozbaw ione jakiegokolw iek istotnego znaczenia; 2) w ynalazki, k tó ry ch w ykonyw anie je s t sprzeczne z u staw ą, dobry m i obyczajam i lub porządkiem p u blicznym ; 3) w ynalazki, k tó re w czasie zgłoszenia do opaten to w an ia zostały ju ż w ta k i sposób opisane w ogólnie dostępnych d ru k a c h lu b w D anii ta k jaw n ie sto sow ane, że znaw cy są przez to w stan ie w ykonyw ać je, oraz 4) w ynalazki śro d k ó w leczniczych, żyw ności lu b używ ek oraz sposobów w y tw arzan ia środków żyw ności. A rt. 2. P a te n tó w u d ziela się na zm iany, dokonane w opaten to w anych ju ż w ynalazkach, o ile zm iany te są ta k istotne, że m ożna je sam e w sobie uw ażać za w ynalazki. P a te n ty tak ie, zw ane p a te n ta m i zależnym i, pow inny zaw ierać w y raźn e pow ołanie się n a p a te n t głów ny i w zm iankę, w sk azu jącą że p a te n t zależny n ie d a je jego w łaścicielow i u p raw n ien ia do w y k onyw ania w y nalazku głów nego. A rt. 3.3) P ra w o do u zysk an ia p a te n tu przy słu g u je tylko sam em u w ynalazcy lub osobie, n a k tó rą p rz e szło to p raw o n a podstaw ie przepisów o przenoszeniu p ra w m ajątkow ych. W ierzyciele nie m ogą poszukiw ać w p ra w ie d o u zysk an ia p a te n tu zaspokojenia r o z czeń, ale m ogą to czynić w p ra w ie uzyskanym przez taki p aten t. 1) N iniejszy tek st ustaw y z dnia 1 w rześnia 1936 r. uw zględnia zm iany, w prow adzone u sta w ą n r 515 z d n ia r., u staw ą n r 508 z dnia r., ustaw ą n r 304 z dnia r. i u staw ą n r 142 z dnia r. 2) P atrz przepisy z dnia 10 lutego 1956 r. w spraw ie zgłoszeń patentow ych itp, zam ieszczone w La Propriété in d u strielle z 1957 r. n r 1, str ) P a trz u staw ę n r 142 z d n ia r. o w y n alazk a ch p ra cow niczych, zam ieszczoną w przek ład zie n a języ k polski w W iadom ościach U rzędu P a tentow ego z 1957 r. n r 2, poz. 28. W razie złożenia w niosków przez w ięcej osób o udzielenie p a te n tu n a ten sam lub w istocie ten sam w ynalazek, p raw o p ierw szeń stw a do uzyskania p a te n tu p rzysługuje osobie, k tó ra pierw sza dokonała zgłoszenia. A rt. 4. P aten tó w udziela się n a o k res 17 la t od dnia d o konania zgłoszenia w k ra ju. P o upływ ie lego czasu nie może n astąpić ani ponow ienie, a n i p rzedłużenie p ra w a patentow ego. N a każdą zm ianę opatentow anego w y nalazku m oże w łaściciel p a te n tu uzyskać p a te n t dodatkow y, k tóry u pływ a rów nocześnie z p aten tem głów nym. A rt. 5. Bez zezw olenia w łaściciela p a te n tu n ik t nie może d la zysku: 1) w ytw arzać, w prow adzać lub w ystaw iać na sp rzedaż przedm iotu opatentow anego lub w y tw o ru uzyskanego opatentow anym sposobem, albo 2) stosow ać opatentow anego sposobu. Jed n ak że bez w zględu n a p a te n t m ożna: 1) stosow ać przedm ioty, k tó re stanow ią części sk ła dow e środków kom unik acy jn y ch innych k rajó w, d la potrzeb tych śro d k ó w w czasie przejściow ej ich obecności w D anii oraz 2) stosow ać stale jak o tak ie w D anii przedm ioty, k tó re stanow ią części składow e środków k o m u n ik a cyjnych, zakupione za g ran icą na ra c h u n e k osób d u ń skich lu b zam ontow ane na d u ń sk im statk u, w y rem o n to w an y m za g ranicą w w yniku aw arii. A rt. 6. P a te n t nie m a m ocy w obec osób, k tó re przed do k o n an iem zgłoszenia (art. 28 ust. 2) stosow ały w y nalazek w D anii lu b poczyniły isto tn e przygotow ania w celu tego stosow ania. Osoba, k tó ra rozpoczęła ta k ą czynność dopiero po dokonaniu zgłoszenia, może być pociągana do odpow iedzialności za n aruszenie p a te n tu (art. 25), jeżeli W czasie, w k tó ry m rozpoczęła w ykonyw ać w y n alazek, w iedziała, że zgłoszenie zostało dokonane, albo jeżeli rozpoczętą czynność dalej w ykonyw ała po o trzy m an iu o ty m w iadom ości. Jeżeli n astąp iło ogłoszenie zgłoszenia patentow ego w m yśl a rt. 16, n ależ y p rz y jąć, że dokonanie zgłoszenia zn an e je s t d la każdego. A rt. 7. Z a k ażd y p aten t, z w y jątk iem p aten tó w d o d atkow ych, należy uiścić opłatą roczną, jed n ak że nie za pierw szy ro k trw a n ia p atentu. Za każdy z n astępnych trzech la t o p łata w ynosi 50 koron, za każd y z następnych trzech la t 75 koron, za k ażd y z następnych trzech la t 150 koron, za każdy z następnych trzech la t 300 koron i za k ażd y z o statnich czterech la t 400 koron. O płatę roczną n ależy uiścić za ro k patentow y, rozpoczynający się po dniu udzielenia p aten tu, przed początkiem odnośnego ro k u p a tentow ego. W razie niedokonania tego, w łaściciel p a te n tu może jeszcze uiścić opłatę w ciągu 3 m iesięcy, k tó ra w tym przy p ad k u ulega podw yższeniu ci jed n ą

6 116 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / piątą. W ciągu dalszych 3 m iesięcy może on uiścić o płatą z d o d atk iem w w ysokości dw óch p iąty ch. W r a zie nieuiszczenia o p łaty w ciągu tych term inów, p a te n t u w aża się w ygasły licząc od początku ro k u p a tentow ego, za k tó ry o p łata n ie została uiszczona. T aki zgasły p a te n t m oże być jed n ak znow u p rz y w rócony, jeżeli zostanie w ykazane w odnośnym w niosk u przedłożonym K om isji p atentow ej, że term inow e m u uiszczeniu opłaty przeszkodziły okoliczności, za k tó re nie m ożna czynić odpow iedzialnym w łaściciela p aten tu. W niosek ta k i należy złożyć niezw łocznie w raz z kw otą 100 koron oraz z opłatam i, n ie uiszczonym i w ubiegłym czasie, po uzyskaniu przez w łaściciela p a te n tu w iadom ości o pow stałej zwłoce, ale w każd y m p rzy p ad k u w ciągu 12 m iesięcy do dokon a n iu ogłoszenia o zgaśnięciu p aten tu. P a te n tu, zgasłego z tego pow odu i n astęp n ie p rzy w róconego, nie m ożna p rzeciw staw iać osobie, k tó ra w czasie m iędzy zgaśnięciem p a te n tu i ponow nym przyw róceniem jego m ocy, p rzystąp iła do stosow ania w y n alazk u lu b poczyniła istotne przygoto w an ia w celu tego stosow ania. O płaty roczne m ożna uiszczać z góry za k ilk a la t; w razie zrzeczenia się później p a te n tu przez jego w łaściciela, o trzy m u je on z pow rotem opłaty roczne, k tó ry ch term in uiszczenia jeszcze nie nastąpił. O płaty roczne za lata patentow e, k tó re rozpoczęły się najpóźniej w dniu udzielenia p a te n tu, należy uiścić w ciągu 2 m iesięcy cd d n ia udzielenia. M ożna je uiścić później z dodatkow ą opłatą w w ysokości jednej p iątej w ciągu 2 m iesięcy p o upływ ie tego te r m inu i z dodatkow ą op łatą w w ysokości dw óch p ią tych w ciągu dalszych 2 m iesięcy po upływ ie tego now ego term in u. W razie nieuiszczenia o p łaty rocznej za udzielone p a te n ty przed początkiem odnośnego ro ku patentow ego i za n ie udzielone p a te n ty przed d n iem udzielenia, K om isja p aten to w a zaw iadam ia o ty m w łaściciela p a te n tu listem poleconym w ciągu 2 tygodni po upływ ie tych term inów. A rt. 8. Jeżeli dobro ogółu tego w ym aga, można w drodze ustaw y ustalić, ze opatentow any w ynalazek bez zezw olenia w łaściciela p a te n tu m oże być stosow any przez państw o lub że p a te n t gaśnie, ta k iż w y n alazek może być stosow any pow szechnie, w obydw u przy p ad k ach za całkow itym odszkodow aniem d la w łaściciela p atentu. O dszkodow anie to w ypłaca się ze środków publicznych i w b ra k u dobrow olnego porozum ienia w edług ustalen ia, dokonanego przez 4 rzeczoznaw ców, z k tó ry ch 2 pow ołuje M inister H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, a 2 w łaściciel p aten tu, z p rzew odniczącym pow ołanym jednom yślnie przez tych 4 rzeczoznaw ców, albo w razie n ieuzyskania jed n o m yślności przez sąd m iejsca zam ieszkania w łaściciela p aten tu, albo gdy je s t on cudzoziem cem przez sąd m iasta K openhagi. P rzew odniczący rozstrzyga, gdy w iększość tych rzeczoznaw ców nie zgadza się co do w ysokości odszkodow ania, o raz u stala odszkodow an ie w ram ach kw ot, w nioskow anych przez rzeczoznaw ców. II. A rt. 9. D ecydow anie o zgłoszeniach p aten to w y ch należy do w łaściw ości K om isji p aten to w ej, m ającej sw ą siedzibę w K openhadze i sk ład ającej się z członków, pow ołanych w liczbie do 10 przez M in istra H an dlu, P rzem y słu i Żeglugi n a o k res 5 lat. D wóch z nich pow inno m ieć k w alifik acje, w ym agane od członków krajo w y ch sądów w yższych, a pozostali członkow ie K om isji pow inni być technicznym i rzeczoznaw cam i. Jeżeli stan poszczególnej sp raw y tego w ym aga, K o m isja p aten to w a m oże pow ołać innych rzeczoznaw ców do w zięcia udziału w ro zp atrzen iu i rozstrzygnięciu spraw y. D ecyzje K om isji należy uzasadniać i sporządzać n a piśm ie. A rt. 10. C złonkow ie K om isji patentow ej nie mogą ani sam i, a n i przez in n e osoby ubiegać się o p aten ty n a w ynalazki, albo w ystępow ać ja k o zastępcy innych osób w sp raw ach patentow ych. Jeżeli członek K om isji w d a n e j spraw ie p aten to w ej pozostaje w tak im stosu n k u do uczestnika, że nie może być sędzią, nie pow inien b rać udziału p rzy rozstrzyg an iu spraw y. A rt. 11. Osoba, k tó ra zam ierza uzyskać p a te n t na w ynalazek, pow inna przedłożyć K om isji p aten to w ej; 1) skierow any do K om isji p aten to w ej w niosek p a tentow y, w dw óch egzem plarzach, 2) opis w ynalazku, w dw óch egzem plarzach, oraz 3) jeżeli je s t p otrzebny do zrozum ienia opisu, r y sunek rów nież w dw óch egzem plarzach, i stosow nie do okoliczności m odele, p ró b k i itp. Jednocześnie ze złożeniem w nio sk u należy uiścić opłatę w w ysokości 100 k o ron; K om isja może jed n ak zw olnić od tej opłaty, jeżeli w nioskodaw ca w ykaże sw oją niezam ożność. A rt. 12. W niosek p aten to w y, sporządzony n a p a pierze nieostem plow anym, pow inien zaw ierać d an e w skazujące nazw isko i m iejsce zam ieszkania zgłaszającego o raz tytuł, p o d k tó ry m w y n alazek m a być w edług jego życzenia w ym ieniony w patencie. We w niosku pow inien zgłaszający poza ty m podać, kto je s t w ynalazcą; jeżeli zgłaszający nie je st w ynalazcą, pow inien w ykazać n a podstaw ie w ym aganych dow o dów, ze przeszło n a niego w ażnie p raw o w ynalazcy. O pis p o w in ien być ta k w y raźny i zupełny, aby znaw cy m ogli na jego pod staw ie w ykonać lu b zastosow ać w ynalazek. P ow inien on zaw ierać dokładne oznaczenie tego, co zgłaszający u w aża za przedm iot w y n alazk u i n a co chce uzyskać p aten t. R ysunki p o w inny być w yraźne i trw a łe oraz w skazyw ać w szy stkie w ym ienione w op isie szczegóły, k tó re pow inny być oznaczone w opisie i n a ry s u n k u o d p o w iad ającym i sobie literam i lu b liczbam i. W niosek i jego załączniki należy sporządzić w ję zyku duńskim. O soba, k tó ra ubiega się o p a te n ty n a w ięcej n iezależnych od siebie w ynalazków, pow inna dokonać tyle oddzielnych zgłoszeń, ile je st w ynalazków. A rt. 13. Jeżeli zgłaszający nie m a w D anii m iejsca zam ieszkania, jest obow iązany załączyć do w niosku ośw iadczenie, stw ierdzające, że w e w szystkich s p ra w ach dotyczących p a te n tu zastępuje go zam ieszkały w D anii pełnom ocnik, u p ra g n io n y zw łaszcza do p rz y j m ow ania w jego im ieniu w ezw ań, skierow anych do niego n a podstaw ie niniejszej u staw y ; ośw iadczenie to pow inno być opatrzone podpisem pełnom ocnika, oznaczającym, że p rzy jm u je pełnom ocnictw o. Jeżeli zam ieszkały w D anii w łaściciel p a te n tu o b iera sw oje m iejsce zam ieszkania za granicą, albo je żeli jego p a te n t przechodzi n a osobę, m ającą m iejsce zam ieszkania za granicą, należy w ciągu 2 m iesięcy złożyć K om isji patentow ej określone pow yżej ośw iadczenie. Jeżeli pełnom ocnik, w skazany K om isji przez w ła ściciela p aten tu, nie m oże lub nie chce w ykonyw ać dalej czynności jak o pełnom ocnik, w łaściciel p aten tu, skoro tylko zostanie o ty m pow iadom iony przez K o m isję listem poleconym lub, gdy jego m iejsce p o bytu nie je s t znane, w drodze ogłoszenia w urzędow ym b iu lety n ie patentow ym, je s t obow iązany w u stalonym przez K om isję term in ie złożyć ośw iadczenie o u s ta now ieniu now ego pełnom ocnika. Jeżeli w ym ienione w ust. 2 i 3 niniejszego a rty k u łu ośw iadczenia n ie zostaną złożone przed upływ em ustalo n y ch term inów, p a te n t gaśnie. A rt. 14. W razie d o konania zgłoszenia K om isja p a ten to w a bada, czy zgłoszenie to odpow iada przepisom a r t 11, 12 i 13. Jeżeli K om isja stw ierdzi, że zgłoszenie w ykazuje b rak i pod tym w zględem, pow iadam ia o ty m zgłaszającego i w yznacza m u stosow ny term in do usunięcia braków ; K om isja u sta la jednocześnie w edług c h a ra k te ru stw ierdzonych braków, czy zgłoszenie po usunięciu b rak ó w może być nad al uw ażane za dokonane w dniu pierw szego jego przedłożenia, czy też należy uw ażać zgłoszenie za dokonane dopiero w dniu, w k tó ry m zostało uzupełnione. Jeżeli zgłaszający zaniedba usunięcia b rak ó w w te r m inie, u stalo n y m przez K om isję paten to w ą i ew entu aln ie w edług okoliczności przedłużonym, K om isja zw raca zgłaszającem u jego zgłoszenie. A rt. 15. Jeżeli po rozpatrzeniu zgłoszenia K om isja uw aża, że d an y w ynalazek w m yśl przepisów a rt. 1 n ie m oże być opatentow any lub że zgłoszenie nie w sk azu je praw dziw ego w ynalazcy lu b że zgłaszający nie je s t upraw n io n y do uzyskania p aten tu, je st obow iązana w ezw ać zgłaszającego do w ypow iedzenia się pisem nie lu b ustnie w te j spraw ie; odrzuca ona zgło

7 N r 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 117 szenie, gdy po ty m nie m a w ątpliw ości, że p a te n tu nie m ożna udzielić, A r t 16. P o stw ierdzeniu, że zgłoszenie odpow iada przepisom a rt. 11, 12 i 13 o raz że n ie podlega w m yśl a rt. 15 odrzuceniu, K om isja p aten to w a dokonuje ogłoszenia w n io sk u z p o d an iem n azw isk a i m iejsca zam ieszkania zgłaszającego oraz oznaczenia w ynalazku. Jednocześnie z ogłoszeniem w niosek w raz z załącznikam i zostaje w yłożony w K om isji p aten to w ej d o p u blicznego w glądu. O głoszenie i w yłożenie m ogą być odroczone do 3 m iesięcy, jeżeli odnośny w niosek je s t postaw iony w zgłoszeniu; te rm in te n biegnie od d a ty pow iadom ienia zgłaszającego przez K om isję paten to w ą, że ogłoszenie m oże nastąpić. A r t 17. W term in ie 8 ty g o d n i po ogłoszeniu zgłoszenia każda osoba m oże złożyć n a piśm ie w K om isji p aten to w e j sprzeciw przeciw ko udzielen iu p aten tu. Sprzeciw ten pow inien być uzasadniony b rak iem w y m aganych w aru n k ó w ogólnych lu b szkodą, ja k ą udzielenie p a te n tu w yrządziłoby praw dopodobnie p raw u osoby w noszącej sprzeciw. N ależy um ożliw ić zgłaszającem u w ypow iedzenie się w sp raw ie w niesionych sprzeciw ów. P o ogłoszeniu zgłoszenia K om isja m oże, jeżeli u w a ża za w skazane, zasięgać opinii lu b inform acji od osób, k tó re m a ją szczególną znajom ość rzeczy w sp ra w ie danego w y n alazk u. A rt. 18. P o u p ły w ie term in u, określonego w p o p rzed n im a rty k u le, K om isja p ate n to w a rozstrzyga n a podstaw ie w iadom ości, uzyskanych ze sprzeciw ów lub zebranych przez n ią sam ą, czy zgłoszenie uw zględnić lu b odrzucić. K om isja p o w in n a pow ziąć decyzję w ciągu 16 ty godni od d a ty ogłoszenia. A rt. 19. Jeżeli zgłaszający, któ reg o zgłoszenie zostało odrzucone na pod staw ie a rt. 15 lu b art. 18, u w a ża, że decyzja K om isji patentow ej je s t o p arta na błędnych założeniach, m oże żądać, aby sp raw a była ponow nie ro zp atrzo n a przez K om isję p atentow ą. O d w ołanie to z załączonym i w y jaśn ien iam i u zu p e łn ia ją cym i należy złożyć do K om isji w ciągu 2 m iesięcy od pow iadom ienia zgłaszającego przez K om isję o pierw szej decyzji. Z głaszający może w ciągu 2 m iesięcy po zaw iadom ieniu go przez K om isję p aten to w ą o decyzji, p o w ziętej przez nią w sp raw ie odw ołania, żądać w e w niosku, sk ierow anym do M in istra H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, zb ad an ia te j decyzji przez kom isję sp e cjalną. K om isja ta sk ład a się z przew odniczącego i najw yżej czterech członków, pow ołanych przez M i n istra H andlu, P rzem y słu i Żeglugi z uw zględnieniem c h a ra k te ru danej sp raw y.r ów nocześnie z w nioskiem zgłaszający je s t obow iązany uiścić o p łatę w w ysokości 300 koron. To sam o u p raw n ienie przy słu g u je osobie, k tó ra na podstaw ie a rt. 17 w niosła sprzeciw przeciw ko udzieleniu p aten tu. A rt. 20. W razie pow zięcia n a podstaw ie art. 18 lu b art. 19 decyzji o m ożliw ości udzielenia p aten tu, K o m isja p a te n to w a zaw iad am ia o ty m zgłaszającego, zaznaczając że p o w in ien on w ciągu 3 tygodni uiścić opłatę w w ysokości 75 koron za udzielenie p a te n tu i d ru k opisu. Jeżeli opis i ry su n ek o b ejm u ją w ięcej niż 3 stro n y d ru k u, zgłaszający pow inien uiścić o płatę dodatkow ą w w ysokości 25 koron za każdą stronę d ru k u, przy czym ry su n k i tr a k tu je się w edług tej sam ej zasady ja k stro n y d ru k u. Jeżeli zgłaszający w ykaże sw ą niezam ożność, K o m isja p aten to w a m oże zw olnić go od tej opłaty. Z głoszenie uw aża się za cofnięte, jeżeli zgłaszający, nie zw olniony cd o p łaty n ie uiści jej w określonym te r m inie. Po zw olnieniu o d o p łaty lub p o je j p ra w id ło w ym uiszczeniu K o m isja p aten to w a udziela p a te n tu, k tó ry pow inien w skazyw ać, od jak iej d a ty należy o b liczać jego ok re s trw an ia, o raz term in y uiszczania i w y sokość o p ła t rocznych za p aten t. Poza tym m ożna podać nazw isko w ynalazcy w opisie p aten to w y m, jeżeli w to k u postępow ania złożył on tak i w niosek. P o udzieleniu p a te n tu K o m isja p aten to w a ogłasza o ty m niezw łocznie. Jeżeli zgodnie z a rt 16 n astąpiło ogłoszenie zgłoszenia, k tó re zostało n astęp n ie cofnięte lu b odrzucone, albo jeżeli w p rzy p ad k u odrzucenia zgłoszenia zgłaszający n ie złożył w określonym w art. 19 term in ie w niosku o ponow ne rozp atrzen ie decyzji, albo jeżeli ponow ne rozpatrzenie doprow adziło d o zatw ierd zen ia decyzji K om isji paten to w ej o odrzuceniu zgłoszenia, K om isja p aten to w a ogłasza o tym. A rt. 21. K om isja paten to w a prow adzi re je s tr w szystkich udzielonych p aten tó w. R ejestr te n pow inien w skazyw ać przedm iot każdego p aten tu, d a tę jego udzielenia i d atę, od któ rej liczy się jego o k res trw a nia, oraz nazw isko i m iejsce zam ieszkania w łaściciela p a te n tu i -ew entualnie jego pełnom ocnika. Jeżeli p a te n t gaśnie, traci m oc lu b u leg a u n iew ażnien iu w całości lu b w części, należy zapisać o ty m w rejestrze i ogłosić staran ie m K om isji p aten to w ej. T a k sam o należy zapisać w re je strz e i ogłosić k a ż de przeniesienie p aten tu i k ażd ą zm ianę pełnom ocnika, o k tó ry ch K om isja p aten to w a otrzym a zaw iadom ienie i dostateczne d okum enty. W b ra k u ta k ie g o zaw iadom ienia, sk arg i w sp raw ie p aten tu m ożna k ie row ać przeciw ko poprzedniem u w łaścicielow i p a te n tu lub jego pełnom ocnikow i; rów nież do nich pow inna K om isja p a te n to w a kierow ać zaw iadom ienia, p rzew idziane w art. 7 zdanie ostatnie. K ażda osoba je st u p raw n io n a zapoznaw ać się z r e je stre m p aten tó w oraz z w nioskam i, opisam i itp, d o tyczącym i udzielonych ju ż patentów. A rt. 22. O głoszenia K om isji paten to w ej n a stę p u ją w biuletynie, w ydaw anym przez tę K om isję. W organie ty m ogłasza się bieżąco szczegółowe opisy ud zielonych patentów. III. A rt. 23. W łaściciel p a te n tu je s t obow iązany podjąć staran ia, aby w ynalazek w ciągu trzech la t po u dzieleniu p a te n tu był w ykonyw any w D anii w rozm iarze, odpow iadającym zapotrzebow aniu krajow em u. W r a zie nierozpoczęcia takiego w ykonyw ania w ciągu trzech la t po udzieleniu p a te n tu, w łaściciel p a te n tu pow inien, jeżeli chce być zw olniony od obow iązku w ykonyw ania p aten tu, złożyć d o K om isji patentow ej u zasadniony w niosek. K om isja p atento w a zam ieszcza w tej sp ra w ie ogłoszenie w B iu lety n ie urzędow ym (P atenttidende)), w zyw ające w szystkie zain tereso w an e osoby do obrony w określonym term in ie sw ych in teresów. Jeżeli żadna osoba nie zażąda, aby p raw o w y konyw ania w ynalazku zostało je j przyznane, K om isja może udzielić w łaścicielow i p a te n tu dalszego term in u najw yżej trzech lat, w k tórych je s t on zw olniony od obow iązku w ykonyw ania p a te n tu w D anii. T erm in ten m oże być n a ty ch sam ych w aru n k ach przed łu żan y kazdorazow o o najw yżej trzy la ta aż do u p ły w u p a tentu. Jeżeli w zw iązku z w ym ienionym pow yżej ogłoszeniem jak aś osoba w yrazi żądanie, aby p raw o w y konyw ania w y nalazku w D anii zostało je j przyznane, K om isja paten to w a rozstrzyga, po rozw ażeniu w szystkich istniejących okoliczności łącznie z tym, czy w ła ściciel p a te n tu w ykazał słuszne i w ażn e pow ody n ie w ykonyw ania w ynalazku, czy należy przyznać, w j a kim zakresie i n a jak ich w aru n k ach, p raw o w ykony w an ia w ynalazku (licencja przym usow a). Od pow ziętych w ta k i sposób decyzji K om isji p a ten to w ej może k ażd a zain tereso w an a osoba składać odw ołania do sądu w ciągu 3 m iesięcy. S praw y te ro z p a tru je w p ierw szej in stan cji S ąd M orski i H a n dlow y w K openhadze. Jeżeli w łaściciel p a te n tu zaniecha złożenia w niosku, w ym ienionego w ust. 1 niniejszego a rty k u łu, albo jeżeli K om isja p aten to w a odrzuci jego w niosek, k ażda osoba zainteresow ana m oże w każdym czasie żądać, a b y p raw o w ykonyw ania w ynalazku w k ra ju zostało jej przyznane. D otyczące tego postępow anie prow adzi się zgodnie z przepisam i ust. 2 i 3 n in ie j szego arty k u łu. Jeżeli w łaściciel p aten tu uniem ożliw ia w ykonyw a nie w k ra ju w y n alazk u w edług określonych pow yżej zasad lu b u tru d n ia pow ażnie to w ykonyw anie, K o m isja p aten to w a i każda zainteresow ana osoba m oże żądać uniew ażnienia p a te n tu przez sąd. S k arg a może być je d n a k w niesiona dopiero po upływ ie dw óch la t cd ustan o w ien ia pierw szej licencji przym usow ej. A rt. 24. M ogą w nieść do sądu duńskiego, w łaściw ego dla w łaściciela p a te n tu lu b jego pełnom ocnika

8 118 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / (art. 13), sk arg ę o uznanie p a te n tu za w ygasły lub o uniew ażn ien ie p a te n tu : każda osoba, k tó ra uw aża, że jed n a z przyczyn w ygaśnięcia, określonych w art. 7 ust. 1 lu b w art. 13 ust. 2 i 3, dotyczy p aten tu, każda osoba, k tó ra uw aża, że p ra w a je j są n a ru szane przez istn ien ie p atentu, albo że w m yśl a rt. 1 p k t 3 nie należało udzielić p a te n tu lu b należało odm ów ić u d zielenia p aten tu w części. S ą d je s t obow iązany przesłać K om isji p atentow ej odpis każdego w y roku, orzekającego w ygaśnięcie lub uniew ażnienie p aten tu. IV. A rt. 25. K to porusza p raw a, uzyskane przez p a te n t (art. 5), je s t obow iązany n ap raw ić w szelkie w y rz ą dzone ty m szkody pokrzyw dzonem u, zgodnie z ogólnym i przepisam i dotyczącym i odszkodow ań; tow ary bezpraw nie w w iezione, w ytw orzone lub w ystaw ione na sprzedaż należy w ydać pokrzyw dzonem u n a jego w niosek; pokrzyw dzony płaci za te tow ary w edług ich w arto ści lu b p o trą c a sobie ich w artość z kw oty należnego m u odszkodow ania. K to um yślnie narusza p ra w a w łaściciela p a te n tu, podlega k a rz e grzyw ny, a w przy p ad k u recydyw y podlega k a r ze grzyw ny lub aresztu d o 6 m iesięcy. P rzepisy poprzedniego u stęp u stosuje się, n aw et po upływ ie lu b zgaśnięciu patentu, do czynów popełnionych w czasie trw a n ia p aten tu. A rt. 26. S k arg i o u k aran ie, o p arte n a przepisach art. 25, są ro zp atry w an e w edług zasad postępow ania cyw ilnego. W postępow aniu należy zbadać zarzu t pozw anego, że p a te n t w ygasł lu b został uniew ażniony, jeżeli od tego zależy sp raw a u k a ra n ia lu b uw olnienia o sk arżonego. P ostępow anie cyw ilne lu b k arn e, o p arte n a n in iejszej ustaw ie, p ow inno być w szczęte w ciągu jednego roku od d aty, w k tó rej dow iedział się o czynie k a ra l nym, oraz w ciągu trzech la t od d a ty popełnienia tego czynu Z upływ em tych term inów n ie m oże n a stąpić ani skazanie na karę, ani zasądzenie na zapłacenie odszkodow ania. V. A rt. 27. (Z aw ierał przepisy przejściow e, obecnie nieaktualne). A rt. 28. W razie w y staw ien ia w ynalazku n a m iędzynarodow ej w y staw ie w k ra ju, uznanej za taką przez M in istra H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, w y n a lazca je s t u p raw n io n y do uzy sk an ia p aten tu, jeżeli złoży w niosek do K om isji patentow ej najpóźniej w ciągu 6 m iesięcy po w ystaw ieniu w y n alazk u na w ystaw ie, bez w zględu na to, że w ynalazek w tym okresie został ta k opisany lub stosow any, ja k podano w art. 1 p k t 3. R ozporządzenie królew skie m oże u sta lić, że to sam o stosuje się do w ynalazków, w y staw ionych za granicą n a w ystaw ach m iędzynarodow ych, uznanych za takie przez rządy d an y ch państw. Poza ty m rozporządzenie k rólew skie m oże ustalić, że jeżeli osoba, k tó ra w jed n y m lu b w ięcej p ań stw ach zagranicznych dokonała zgłoszeń patentow ych, zgłosi najpóźniej w ciągu 12 m iesięcy do dokonaniu p ierw szego z tych zgłoszeń ten sam w ynalazek do o p aten to w an ia w D anii, zgłoszenie ta k ie będzie uw ażane w stosunku do fak tó w zaistn iały ch po pierw szym zgłoszeniu, zw łaszcza do dokonanych innych zgłoszeń, do p u blikacji, do opisu i do stosow ania w ynalazku w m yśl art. 1 pkt. 3 lub do w ykonyw ania w m yśl a rt. 6 za dokonan e w tej sam ej dacie, co pierw sze z w ym ienionych, zgłoszeń zagranicznych. Jeżeli osoba, k tó ra dokonała pierw szego zgłoszenia, przeniosła na inną osobę u p raw n ien ie do uzyskania p a te n tu na ta k zgłoszony w ynalazek, w ym ienione p ra w o p ierw szeń stw a p rzysługuje tej dru g iej osobie, chyba ze osoba przenosząca zastrzegła je sobie w yraźnie. P o w stan ie w ym ienionego pow yżej p ra w a p ierw szeń stw a zależy poza ty m od w a ru n k u, aby zgłaszający podał w term inie, ustalonym w królew skim rozporządzeniu, w jak iej dacie i w jakim k ra ju zostało dokonane pierw sze zgłoszenie, o raz aby w ykazał, je żeli zażąda tego K om isja patentow a, w w yznaczonym przez tę K om isję term in ie sw oje upraw n ien ie do p ra w a pierw szeństw a. W sp raw ie w ynalazków, k tó re zostały w ystaw ione n a w idok publiczny n a w ystaw ie m iędzynarodow ej, o k tó re j m ow a w ust. 1, przed dokonaniem zgłoszenia patentow ego w k ra ju zagranicznym, term in p r a w a p ierw szeń stw a należy liczyć od d n ia w prow adzenia przed m io tu n a w ystaw ę, n ie może on jed n ak p rzek raczać nigdy 12 m iesięcy od tego czasu. Jeżeli ostatn i dzień term in u je s t d niem w olnym od pracy, te rm in ulega p rzedłużeniu d o pierw szego d nia pracy. A rt. 29. M in ister H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi w y d a szczegółowe przepisy w spraw ie postępow ania K o m isji p atentow ej o ra z form y i treści patentów, ja k rów nież podejm ie środki konieczne do w ykonania niniejszej ustaw y. A rt. 30. (Z aw ierał przepisy przejściow e, obecnie nieaktualne). A rt. 31. Zgłoszenia, k tó re w chw ili w ejścia w życie niniejszej ustaw y zn ajd u ją się jeszcze w toku załatw iania, należy rozpatrzyć zgodnie z je j p rzep i sam i. N iniejsza u staw a w chodzi w życie d n ia 1 p aźd ziern ik a 1936 r. ( La P ropriété in d u strielle" z 1936 r. n r 11, str , z 1949 r. n r 10, str. 165, z 1951 r. nr 8, str , z 1954 r. n r 6, str. 132 i z 1956 r. n r 10, str ) JO R D A N IA 37 USTAW A N R 22 Z 1953 U. o p aten tach i w zorach Część K ró tk ie oznaczenie i czas w ejścia w życie A rt. 1. U staw ę niniejszą m ożna przytaczać jako U staw ę o p aten tach i w zorach. W chodzi ona w życie po upływ ie jednego m iesiąca od ogłoszenia w O fficial G azette *). I W ykładnia A rt. 2. W ustaw ie niniejszej, o ile z przepisów jej nie w ynika nic innego, w y rażen ia i w yrazy m ają n astęp u jące bliżej w y jaśn io n e znaczenia: w yrób w odniesieniu do w zorów oznacza każdy rzem ieślniczo w ytw orzony a rty k u ł i każdy sztuczny lu b n atu raln y, alb o częściowo sztuczny i częściowo n a tu ra ln y surow iec; praw o au to rstw a oznacza w yłączne p raw o stosow a n ia w zoru do w yro b u a rty k u łu tej k lasy, d la k tó rej w zór je s t zarejestro w an y ; królestw o oznacza H aszem ityczne K rólestw o J o r danii; sąd oznacza sąd, w łaściw y d la spraw rozstrzyganych w edług przepisów niniejszej u staw y; w zór oznacza jedynie znam iona form y, postaci, u k ształto w an ia lu b upiększenia, stosow ane dla d a nego w yrobu w drodze postępow ania rzem ieślniczego lu b za pom ocą środka o ch arak terze rękodzielniczym, m echanicznym lu b chem icznym, oddzielnie lub w e w zajem nym zw iązku, o raz dostrzegane w zro kiem w w y tw orzonym a rty k u le i ty lk o w zrokiem ocenian e; n ie podpada p o d to postępow anie, zasada, k o n s tru k c ja lu b to, co w istocie je s t ty lk o m echanicznym urządzeniem ; w ynalazek oznacza now y w yrób lu b to w ar h a n dlow y, albo zastosow anie w now y sposób ju z o d k ry tych, znanych lu b używ anych środków do celów p rz e m ysłow ych lu b rzem ieślniczych; w ynalazca i zgłaszający o b ejm u ją w edług p rzepisów niniejszej ustaw y praw nego zastępcę zm arłego w ynalazcy lub zgłaszającego; *) U staw a w eszła w zycie dnia r.

9 Nr 3/1959 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 119 zastępca p ra w n y oznacza w ykonaw cę te stam en tu lub sądow nie ustanow ionego zarządcę, alb o jeżeli m e m a w ykonaw cy testam en tu lub zarządcy osobę lub osoby, k tó re na m ocy u staw y są odpow iedzialne za sp łatę zobow iązań zm arłego; p ate n t oznacza p a te n t na w ynalazek; w łaściciel p a te n tu oznacza osobę, k tó ra w d an y m czasie je s t w p isa n a d o re je s tru jak o osoba, k tó rej p a te n t został udzielony, lu b ja k o osoba, do k tó rej p a te n t należy;,,rzecznik p aten to w y oznacza osobę, firm ę lub sp ó ł kę, k tó ra tru d n i się zaw odow o zgłaszaniem w y n alazków do o p aten to w an ia lub przeprow adzaniem p o stępow ania, zm ierzającego do u zyskania p a te n tu w K ró lestw ie lu b za g ran icą; w łaściciel w zoru now ego lu b m ającego szczególne cechy : a) oznacza, jeżeli tw órca w zoru w y k o n u je pracę dla innej osoby za stosow nym w ynagrodzeniem, osobę, d la k tó rej w ten sposób w zór je st dokonany; b) oznacza, jeżeli ktoś nab y ł w zór lu b p raw o stosow an ia w zoru d o pew nego a rty k u łu z w yłączeniem in nych osób lu b w inny sposób, w odniesieniu do n a bytego w zoru lu b p ra w a w o dpow iednim rozm iarze, osobę, k tó ra w zór lu b p raw o w ten sposób nabyła; c) oznacza w e w szystkich innych przy p ad k ach tw órcę w zoru; je żeli w łasność w zoru lu b p raw o sto sow ania go zostało przeniesione z pierw otnego w ła ściciela n a in n ą osobę, pojęcie to o b ejm u je rów nież ow ą osobę. R eje stra c ja p aten tó w i w zorów A rt. 3. (1) S tosow nie d o przepisów niniejszej u s ta w y prow adzi się re je str p aten tó w i re je s tr w zorów p rzy M in isterstw ie H andlu w A m m an lu b w innym m iejscu, k tó re każdorazow o oznaczy M inister H andlu zarządzeniem, ogłoszonym w O fficial G azette. 2) R ejestr p a te n tó w zaw iera n azw isk a i adresy osób, k tó ry m udzielono p aten tó w, o raz osób, k tó re są w p i sane ja k o w łaściciele patentów, jak rów nież zaw iadom ienia o odstąpieniach, udzieleniu licencji, zm ian ach i cofnięciach p aten tó w o raz in n e w pisy, k tó re na podstaw ie zarządzenia w m yśl przepisów n in ie j szej ustaw y m ogą być przew idziane. (3) R ejestr w zorów zaw iera nazw iska i adresy w ła ścicieli zarejestro w an y ch w zorów, zaw iadom ienia o odstąpieniach, udzieleniu licencji, w ykreśleniach w pisów w zorów i inne w pisy, k tó re n a podstaw ie zarządzenia w m yśl przepisów niniejszej u staw y m ogą być przew idziane. (4) M inister H an d lu m ianuje re je stra to ra do sp raw paten tó w i w zorów, k tó ry w u staw ie niniejszej znany je st re je stra to re m ; do pom ocy p rzy d an i są m u urzędnicy i fu n k cjo n ariu sze w yznaczani każdorazowo przez M in istra H andlu. (5) R ejestr p a te n tó w i re je s tr w zorów u w aża się w b raku dow odu przeciw nego za śro d ek dow odow y w e w szystkich spraw ach, k tó re n o rm u je niniejsza u staw a lub k tó ry ch w pisanie d o rejestró w jest d o puszczalne. Część II Patenty P rzepisy ogólne W ynalazca, m ający u p ra g n ie n ie do uzyskania p a te n tu A rt. 4. (1) P raw d ziw y i pierw szy w ynalazca k ażdego now ego w y n alazk u je s t upraw n io n y na podstaw ie przepisów niniejszej u staw y i n a w aru n k ach w niej określonych do złożenia w niosku o udzielenie m u p aten tu, k tó ry d aje w yłączne p raw o stosow ania, spieniężania, realizacji, produkow ania, uzupełnienia i sprzedaży tego w ynalazku, albo udzielenia licencji na ten w ynalazek. (2) W szystkie p aten ty, w y daw ane n a podstaw ie n i niejszej ustaw y, są udzielane na ryzyko tego, kom u udziela się p aten tu, oraz bez g w aran cji i odpow iedzialności R ządu tak co do nowości, użyteczności i zale t w ynalazku, ja k i co do zgodności z opisem. Z głoszenia paten to w e A rt. 5. Z głoszenia p atentow ego może dokonać p ra w dziw y i pierw szy w ynalazca sa m lu b w sp ó ln ie z jed n ą lub w ięcej osobam i; należy je w nieść w p rzepijan ej form ie do rejestrato ra. Opis A rt. 6. (1) W opisie należy p rzed staw ić d o k ład n ie rodzaj w y n alazk u i sposób, w ja k i m a być on w ykonyw any; opis zaczyna się o d ty tu łu, a kończy jednoznacznym o b jaśnieniem zgłoszonego w ynalazku. (2) R e je stra to r m oże zażądać odpow iednich ry su n ków, a p rzy w ynalazkach chem icznych zn am ien nych p ró b ek i w zorów, k tó re należy złożyć razem z opisem lub w in n y m czasie p rzed p rzy jęciem opisu; złożone ry su n k i u w aża się za część opisu. O chrona tym czasow a A rt. 7. (1) R e je stra to r spraw dza, czy zgłoszenie i opis m a ją przep isan ą form ę, i jeżeli w a ru n k i te są spełnione, w y d aje zgłaszającem u, ew en tu aln ie po uiszczeniu przew idzianych opłat, pisem ne zaśw iadczenie c d okonaniu zgłoszenia. (2) Jeżeli w ydano zaśw iadczenie o d okonaniu zgłoszenia, w ynalazek m oże być stosow any i o p u b lik o w a ny w czasie m iędzy dokonaniem zgłoszenia i opieczęto w an iem p aten tu, bez szkody d la p aten tu, k tó ry m a być w y d a n y n a w ynalazek; ochronę tę o k reśla się jak o ochronę tym czasow ą. B adanie opisu; przyjęcie lu b odrzucenie zgłoszenia A rt. 8. (1) R ejestrato r m oże w każd y m czasie przed przyjęciem opisu żądać od zgłaszającego dokonania w zgłoszeniu lu b w opisie tak ich zm ian, k tó re są k o nieczne, aby zachow ać zgodność z przepisam i a rt. 5 i 6. (2) Jeżeli d la re je stra to ra je st w idoczne, że zgłoszony w ynalazek b y ł ju ż zgłoszony lu b opisany, m ia now icie: a) w e w cześniej złożonym opisie lub w e w cześniej zarejestro w an y m patencie, b) w opisie lub w patencie, jeżeli opis lu b p a te n t został zgłoszony w celu u zyskania ochrony lu b w celu zarejestro w an ia, a in n a osoba posiada w obec zgłaszającego pierw szeństw o d o uzyskania p a te n tu lub do uzyskania re je stra c ji w m y śl art. 50 niniejszej ustaw y, przy czym je s t bez znaczenia, czy opisy zostały p rzy jęte lu b czy p a te n t został zgłaszającem u udzielony, w ów czas re je stra to r zaw iadam ia o tym zgłaszającego i może żądać dokonania w szelkich p o trzebnych zm ian. W żadnym jed n ak p rzy p ad k u re je stra to r n ie je st obow iązany dokonyw ać poszukiw ań w celu u sta le nia, czy zgłoszony w ynalazek był już żądany, opisany lu b zarejestrow any. (3) Jeżeli zgłoszenie lu b o p is zostanie zm ieniony, zgłoszenie o trzy m u je d a tę dokonania zm iany, o ile re je stra to r ta k zarządzi. (4) Jeżeli re je stra to r je s t przekonany, że zgłoszony w ynalazek b y ł ju z zgłoszony lu b opisany, m ianow icie: a) w opisie w cześniej złożonym w patencie w cześniej zarejestrow anym, b) w opisie lu b w patencie, jeżeli o p is lu b p a te n t został zgłoszony w celu u zyskania ochrony lu b w celu zarejestrow ania, a inna osoba m a pierw szeństw o przed zgłaszającym d o uzyskania p a te n tu lu b do uzyskania re je stra c ji w m yśl a rt. 50 niniejszej ustaw y, przy czym je s t bez znaczenia czy opisy zostały p rzy jęte lu b czy p a te n t został zgłaszającem u udzielony, w ów czas re je s tra to r postanaw ia, jeżeli zarzut n ie został k u jeg o zadow oleniu u su n ięty przez zm ianę opisu, czy w opisie m a być ogłoszone pow ołanie się n a opis daw niejszy i ew entualnie na jaki. Jeżeli jed n ak re je stra to r je st przekonany, że zgłoszony w ynalazek był ju ż w całości i co do istoty zgłoszony w opisie, w ów czas od m aw ia p rzyjęcia opisu. (5) R e je stra to r odm aw ia - przy jęcia zgłoszeń i o p i sów w ynalazków, k tórych stosow anie je s t sprzeczne jego zdaniem z ustaw ą, m oralnością lu b d o b rem p o w szechnym.

10 1 2 0 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / Zgłaszanie do opatentowania w ynalazków mających znaczenie w ojskow e. Art. 9. Jeżeli zd an iem re je stra to ra w ynalazek, p rzedstaw iony w zgłoszeniu i opisie, dotyczy p rzy b o rów lu b am u n icji do celów w ojennych lu b posiada znaczenie w ojskow e, k ieru je on zgłoszenie do M inistra H andlu, k tó ry po d o k o n an iu badań, ja k ie uzna za stosow ne, m oże zarządzić: a) że n ie m ożna udzielić p a te n tu, jeżeli w edług je go zdania tak ie załatw ienie leży w in teresie publicznym, b) że p o stępow anie zgłoszeniow e będzie d alej p ro w adzone, a le p a te n t będzie udzielony tylko pod o k re ślonym i w aru n k am i, k tó re u w aża za stosow ne, jak udzielenie licencji n a rzecz R ządu lu b przyznanie p ra w a zak u p u n a rzecz R ządu. Zawiadom ienie o przyjęciu Art. 10. (1) Jeżeli re je stra to r p rzy jm u je opis, zaw iad am ia zgłaszającego o ty m przyjęciu. (2) P o przyjęciu opisu przez re je stra to ra lu b n a sk u tek zażalenia przeciw ko jego decyzji stosow nie do art. 49 re je stra to r zarządza ogłoszenie o przyjęciu, a zgłoszenie i opis w ra z z istniejącym i ew entualnie ry su n k am i zostają w yłożone do w glądu publicznego. (3) P o p rzy jęciu o p isu i d o czasu opieczętow ania odnośnego p a te n tu lu b po upływ ie term in u opieczęto w ania zgłaszający m a te sam e p ra w a i roszczenia, ja k gdyby p a te n t na w ynalazek był już opieczętow a ny w czasie p rzy jęcia opisu. Z głaszający nie je s t je d n a k u praw n io n y przed udzieleniem m u p a te n tu n a w ynalazek d o w szczęcia sporu o naruszenie. Sprzeciw przeciwko udzieleniu patentu Art. 11. (1)) K ażdy m oże w ciągu dw óch m iesięcy od chw ili ogłoszenia o p rzy jęciu opisu złożyć u re je stra to ra sprzeciw przeciw ko udzieleniu p a te n tu, na podstaw ie jednego z n astęp u jący ch pow odów : a) że zgłaszający otrzym ał w ynalazek o d niego lub od osoby, k tó rej je s t zastępcą p raw n y m ; b) że w y nalazek został zgłoszony w opisie p aten tu jordańskiego, k tó ry je s t lu b będzie w cześniejszy niż p a te n t, przeciw ko którego udzieleniu w nosi się sprzeciw; c) że p a te n t n a zgłoszony w y n alazek ju ż na p o d staw ie w cześniej obow iązującego p ra w a został z a re jestro w an y n a rzecz w noszącego sprzeciw u; d) że w y nalazek sta ł się dostępny d la ogółu w sk u tek ogłoszenia w piśm ie, k tó re p rzed zgłoszeniem zostało rozpow szechnione w Jo rd an ii; e) że rodzaj w y n alazku lub sposób, w ja k i m a on być w ykonyw any, n ie został w opisie w ystarczająco lub n ie dość jasno opisany i u stalo n y ; f) że w opisie zgłoszenia w m yśl art. 60 je s t p rzed staw iony lub zgłoszony inny w yn alazek niż ten, k tó rego ochrony zażądano w k ra ju zagranicznym, i że w noszący sprzeciw zgłosił ze sw ej stro n y ta k i w y n a lazek w czasie m iędzy dokonaniem zgłoszenia w p a ń stw ie zagranicznym a d okonaniem zgłoszenia w K rólestw ie. (2) W razie w niesienia sprzeciw u, re je stra to r podaje zgłaszającem u do w iadom ości pisem ny sprzeciw oraz d ecy d u je o sprzeciw ie po u p ły w ie dw um iesięcznego term in u i po w ysłuchaniu zgłaszającego i w noszącego sprzeciw, jeżeli chcą oni, aby ich w y słu chano. U dzielenie i opieczętowanie patentu Art. 12. (1) Jeżeli n ie w niesiono sprzeciw u, albo jeżeli w razie sprzeciw u zdecydow ano udzielić p a ten tu, w ów czas po uiszczeniu przew idzianych opłat w y d aje się p a te n t zgłaszającem u lu b w razie w spólnego zgłoszenia w spólnie zgłaszającym ; re je stra to r zarządza opieczętow anie p a te n tu pieczęcią re je stru patentów. (2) P a te n t należy opieczętow ać m ożliw ie ja k n a j rychlej i nie później n iż w ciągu osiem nastu m iesięcy od chw ili dokonan ia zgłoszenia. Jeżeli opieczętow anie ulega zw łoce w sk u te k zażalenia lu b sprzeciw u, p a te n t m oże być opieczętow any w czasie, oznaczonym przez sąd lu b rejestrato ra. (3) Jeżeli zgłaszający um rze przed opieczętow aniem, a p a te n tu udzielono jego zastępcy p raw nem u, m ożna p a te n t opieczętow ać w każdym czasie w ciągu d w u n astu m iesięcy od chw ili śm ierci zgłaszającego. (4) Jeżeli z jakiegokolw iek pow odu p a te n t n ie m o że być opieczętow any w term in ie dopuszczalnym w e dług niniejszego a rty k u łu, term in m oże być p rz e d łu żony po uiszczeniu ew en tu aln ie przew idzianej o p łaty zgodnie z p rzep isan y m i w aru n k am i. Data patentu Art. 13. Jeżeli w niniejszej u staw ie w yraźnie in a czej n ie ustalono, p a te n t o p a tru je się d atą dokonania zgłoszenia, a rów nież pod tą sam ą d a tą pieczętuje. N ie m ożna jed n ak w szcząć p o stępow ania z pow odu naruszenia, k tó re zostało dokonane przed przyjęciem opisu. Ważność, zakres i form a patentu Art. 14. (1) P a te n t, o p atrzo n y pieczęcią re je stru p aten tó w je s t w ażny w e w szystkich częściach K ró lestw a. Jed n ak że w łaściciel p a te n tu może ograniczyć w ażność sw ego p a te n tu n a pew ną m iejscow ość w K ró lestw ie lu b n a pew n ą część K rólestw a, w ów czas p a te n t m a te n sk u tek, ja k b y p ierw o tn ie był udzielony tylko z w ażnością n a tę m iejscow ość lu b część K rólestw a. (2) K ażdy p a te n t sporządza się w określonej fo r m ie i udziela się ty lko n a jed en w ynalazek; opis je d n ak m oże zaw ierać w ięcej zastrzeżeń i n ik t n ie m o że w skardze lu b w postępow aniu podnosić zarzutów przeciw ko p aten to w i z tego pow odu, że został on udzi elony n a w ięcej n iż n a jed en w ynalazek. Okres trw ania patentu Art. 15. (1) O kres trw a n ia p a te n tu ogranicza się do szesnastu la t od jego daty, o ile w niniejszej u s ta w ie w y raźnie inaczej n ie ustalono. (2) P a te n t gaśnie, jeżeli w łaściciel p a te n tu n ie uiszcza przew idzianych o p łat w p rzew idzianym te r m inie. N a w niosek w łaściciela p aten tu re je stra to r p o u iszczeniu ew en tu aln ie p rzep isan ej o p łaty dodatkow ej przedłuża term in zgodnie z w nioskiem, je d n a k n ie n a czas dłuższy niż trzy m iesiące. (3) Jeżeli w szczęto postępow anie z pow odu n a r u szenia p aten tu, k tó re zastało dokonan e po b ezsk u tecznym upływ ie term in u przew idzianego d o uiszczen ia o p łaty i przed przedłużeniem tego term in u, sąd prow adzący to postępow anie może w edług w łasnego uznania odm ów ić przyznania w ynagrodzenia szkody, pow stałej z pow odu takiego naruszenia. Patenty dodatkowe Art. 16. (1) Jeżeli został zgłoszony w ynalazek lub udzielony p a te n t n a w ynalazek, a zgłaszający lu b w ła ściciel p a te n tu zgłosił dalszy p aten t, dotyczący u le p szenia lu b zm iany w ynalazku, w ów czas w zgłoszeniu sw ego późniejszego p atentu, może o n postaw ić w n io sek, jeżeli uw aża to za celowe, a b y okres trw an ia tego p a te n tu był tak i sam jak p a te n tu pierw otnego lub aby odpow iadał nieupłynionej części o k resu jego trw an ia. (2) Jeżeli zostanie dokonan e zgłoszenie w ynalazku z tak im w nioskiem, w ów czas n a w ym ieniony pow yżej okres trw a n ia m oże być udzielony p a te n t (zw any w niniejszej ustaw ie patentem d o d atkow ym ). (3) P a te n t dodatkow y pozostaje ta k długo w ażny, ja k d łu g o je s t w ażny p a te n t na w y nalazek pierw otny, jed n ak n ie dłużej; za p a te n t d odatk o w y n ie uiszcza się żadnych op łat rocznych. Jeżeli je d n a k p a te n t n a w ynalazek pierw otny zosta ł cofnięty, p a te n t dodatkow y n a zarządzenie sądu lu b re je stra to ra staje się paten tem niezależnym, a n a leżne opłaty i term iny, w których należy je uiszczać,

11 N r 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO stosuje się do jego d aty, lecz okres jego trw a n ia nie m oże p rzekraczać n ie u p ły n ionego jeszcze okresu trw a n ia p a te n tu n a w ynalazek pierw otny. (4) U dzielenie p a te n tu dodatkow ego je s t bezsprzecznym dow odem, ze w ynalazek je s t stosow nym p rzed m iotem p a te n tu dodatkow ego i że w ażność p a te n tu nie m oże być p o d an a w w ątpliw ość dlatego, że w y n alazek pow inien być p rzedm iotem p a te n tu n iezależnego. P rzy w racan ie p aten tó w w ygasłych A rt. 17. (1) Jeżeli p a te n t zgasł z tego pow odu, że w łaściciel p a te n tu n ie uiścił przew idzianej o p łaty w ciągu przew idzianego term in u, w łaściciel p a te n tu może w nieść do re je stra to ra w p rzepisanej form ie w niosek o p rzyw rócenie p aten tu. (2) K ażdy w niosek tego ro d zaju p o w in ien z aw ierać p rzedstaw ienie okoliczności, k tó re spow odow ały zaniechanie uiszczenia przew idzianej opłaty. (3) Jeżeli z tak ieg o p rzed staw ien ia w ynika, że zaniechanie n ie było zam ierzone i ze postaw ienie w n io sku n ie uległo zw łoce z pow odu bezczynności, re je stra to r ogłasza w niosek w p rzew idziany sposób i k a ż d y m oże w ciągu ew en tu aln ie zakreślonego term in u w nieść sprzeciw do w ydziału re je stra c ji patentów. (4) W razie w niesienia sprzeciw u, re je s tra to r za w iadam ia o ty m w nioskodaw cę. (5) P o upływ ie przew idzianego te rm in u re je stra to r przeprow adza ro zp raw ę i w y d aje decyzję o p rzy w ró ceniu p a te n tu lu b o odrzuceniu w niosku. Z m iany opisu A rt. 18. (1) Z głaszający lu b w łaściciel p aten tu m o że w każdym czasie złożyć pisem ny w niosek w w y dziale re je stra c ji p a te n tó w o zezw olenie n a zm ianę jego opisu łącznie z n ależącym i do opisu ry su n k am i przez skreślenia, sp ro sto w an ia, lub w y jaśn ien ia; pow inien o n zarazem p rzed staw ić rodzaj przew idzianej zm iany i jeg o pow ody. (2) W niosek i rodzaj przew idzianej zm iany ogłasza się w sposób przepisow y i w ciągu jednego m iesiąca cd pierw szego ogłoszenia każd y m oże w nieść do w y działu re je stra c ji p aten tó w sprzeciw przeciw ko tak iej zm ianie. (3) W razie w n iesien ia sprzeciw u, p o d aje re je s tra tor o ty m d o w iadom ości w nioskodaw cy, p rzep ro w a dza ro zp raw ę i d e cyduje o sprzeciw ie. (4) Jeżel i sprzeciw u n ie w niesiono lu b jeżeli w n o szący sprzeciw n ie staw i się, re je s tra to r rozstrzyga, czy i ew en tu aln ie pod ja k im i w aru n k am i m a być dozw olona zm iana. (5) N ie zezw ala się n a zm ianę, gdyby na p o d sta w ie opisu, zm ienionego w poró w n an iu z w ynalazkiem zgłoszonym n a pod staw ie p ierw otnego opisu, zgłoszono do o p aten to w ania rozszerzony w sw ej istocie lu b różny w sw ej istocie w ynalazek. (6) Z ezw olenie n a zm ianę d a je stro n ie p raw o dok onania dozw olonej zm iany, z w y jątk iem p rzypadku oszustw a; o zm ianie ogłasza się w p rzepisany sposób i je st ona u w ażan a za część opisu. S ą d je s t je d n a k u p raw n io n y p rz y objaśnieniu zm ienionych opisów pow ołać się n a dozw oloną i ogłoszoną zm ianę. (7) P rzepisów niniejszego a rty k u łu n ie stosuje się, jeżeli i ta k d ługo toczy się w sądzie sp ó r o n aru szenie lu b postępow anie o cofnięciu p aten tu. Z m iany opisu przez sąd A rt. 19. W spraw ach ze sk arg o n aru szen ie p a te n tu lub w postępow aniu sądow ym o cofnięcie p a te n tu sąd może w drodze zarządzenia zezw olić w łaścicielow i p a te n tu n a zm ianę sw ego opisu w sposób, k tó ry sądow i w yda się w łaściw y, i n a w aru n k ach, dotyczących kosztów, ogłoszenia i innych okoliczności. N a zm ianę n ie zezw ala się w przypadku, gdyby n a podstaw ie zm ienionego o p isu w p o ró w n an iu z p ie r w otnym opisem zgłoszonego w y n alazk u żądano ud zielenia innego co do isto ty w y n alazk u ; w razie p o staw ienia w niosku o w y d an ie takiego zarządzenia, zaw iad am ia się o ty m re je stra to ra, k tó ry m a p raw o staw ić się i być przesłuchany; n a zarządzenie sądu obow iązany je s t o n staw ić się. O graniczenie roszczenia o w ynagrodzenie szkody A rt. 20. Jeżeli stosow anie d o p rzepisów niniejszej u staw y zezw olono n a zm ianę opisu, w ów czas w spora c h o w ykorzystanie w y n alazk u przed w y daniem decyzji, zezw alającej na zm ianę, n ie p rzy znaje się odszkodow ania, o ile w łaściciel p a te n tu n ie p rzekona sądu, że jego p ierw o tn e zgłoszenie było sporządzone w d o b rej w ierze oraz ze spodziew aną w sposób ro zum ny zdolnością i um iejętnością. W ystaw ienie w ynalazku bez w pływ u n a udzielenie p aten tu A rt. 21. W ystaw ienie w y n alazk u na targ ach p rz e m ysłow ych lu b n a m iędzynarodow ej w ystaw ie, albo o publikow anie szczegółów takiego w y nalazku w czasie trw a n ia w ystaw y lub jeg o uży w an ie d la celów w y staw y w m iejscu w ystaw y, albo jego używ anie w o k resie trw a n ia w y staw y przez dow olne osoby w in n y m m iejscu bez zgody w ynalazcy, albo w ygłoszenie przez w ynalazcę w tow arzystw ie naukow ym odczytu o w y n alazk u lub opublikow anie teg o odczytu przy w ykonyw an iu zadań tego to w arzy stw a n ie pozbaw ia w ynalazcy p ra w a zgłoszenia w y n alazk u do o p atentow ania i u zy sk an ia p aten tu, a n i też n ie u n ie w ażn ia p a te n tu udzielonego n a sk u te k takiego zgłoszenia, p o d w aru n k iem że: a) w ystaw ca p rzed w ystaw ieniem w y nalazku lu b w ygłaszający odczyt alb o osoba, k tó ra ogłosiła szczegóły w ynalazku, zaw iadom iła n a jp ie rw re je stra to ra o zam iarze w ystaw ienia w y n alazk u n a w idok publiczny, o d czy tan ia lu b ogłoszenia referatu. b) zgłoszenie paten to w e zostało dokonane p rzed dniem o tw arcia w ystaw y, albo p rzed odczytaniem r e fe ra tu lu b jego opublikow aniem, albo w ciągu sześciu m iesięcy p o ty m dniu. L icencje przym usow e i cofnięcia A rt. 22. (1) K ażda osoba zainteresow ana m oże złożyć w n iosek u re je stra to ra, w któ ry m zarzuca, że racjo n aln e potrzeby ogółu odnośnie pew nego o p a tentow anego w ynalazku n ie zostały zaspokojone i p ro si, aby została u dzielana licencja przym usow a lub aby w przeciw nym razie został cofnięty p aten t. (2) R e je stra to r b ada w niosek; jeżeli stro n y pom iędzy sobą n ie dojd ą do porozum ienia, a re je stra to r je s t przekonany, że sp ra w a je s t w yczerpująco w y ja śniona, k ieru je w niosek do S ądu K asacyjnego, k tó ry orzeka ja k o H igh C ourt of Justice. (3) Jeżeli w niosek tego ro d zaju zostanie przez r e je s tra to ra skierow any do sąd u i są d n a podstaw ie dow odów dojdzie d o przekonania, że ra c jo n a ln e p o trzeby ogółu odnośnie o p atentow anego w y nalazku nie zostały zaspokojone, m oże zarządzić, ze w łaściciel p a te n tu udzieli licencji pod w aru n k am i, k tó re s ą d u w a ża za słuszne; jeżeli sąd je s t zdania, ze racjo n aln e potrzeby ogółu n ie będą zaspokojone przez udzielenie licencji, p a te n t n a zarządzenie są d u m oże być cofnięty. Z arządzenie sądu w m yśl przepisów niniejszego a r ty k u łu n ie m oże być w y d an e an i przed u p ły w em trzech la t od udzielenia p aten tu, a n i też w tedy, gdy w łaściciel p a te n tu przytacza p rzek o n y w u jące m otyw y niezaspokojenia p o trzeb ogółu. (4) W rozpraw ie n ad w nioskiem, złożonym n a p o d staw ie przepisów niniejszego a rty k u łu, w łaściciel p a te n tu i każdy, k to ja k o w yłączny licencjobiorca lub w in n y sposób w y k azu je in te re s d o p aten tu, uczestniczą ja k o stro n y w postępow aniu; gen eraln y p ro k u ra tor może żądać p rzesłu ch an ia go. (5) R acjonalne potrzeby ogółu u w aża się w ro zu m ieniu niniejszego a rty k u łu za niezaspokojone: a) jeżeli przez zaniechanie w łaściciela p a te n tu w y tw a rz a n ia opatentow anego a rty k u łu w odpow iedniej ilości i d o starczanie go n a r acjonalnych w aru n k ach, pew n a gałąź h an d lu lu b przem ysłu, alb o utw orzenie now ej gałęzi h an d lu lub przem ysłu w K rólestw ie zo

12 122 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / stan ie n iesłusznie zagrożona, albo jeżeli zapotrzebow a n ie na o patentow any a rty k u ł lub a rty k u ł w y tw a rzan y opaten to w anym sposobem n ie będzie w d o statecznym rozm iarze pokryte, b) jeżeli gałęź h a n d lu lub przem ysłu w K rólestw ie będzie zagrożona przez w arunki, zw iązane przez w łaściciela p a te n tu z kupnem lu b używ aniem a rty k u łu albo z pracą w edług opatentow anego sposobu. (6) Z arządzenie sądu, że w m yśl przepisów n in ie j szego a rty k u łu u d ziela się licencji, m a ta k i skutek, ja k gdyby została ona ustalo n a w um ow ie licencyjnej, zaw artej praw id ło w o pom iędzy stronam i uczestniczącym i w postępow aniu. A rt. 23. (1) C ofnięcie p aten tu m ożna uzyskać na w niosek złożony w S ądzie K asacyjnym, k tó ry orzeka ja k o H ig t C o u rt of Justice. (2) W niosek o cofnięcie p a te n tu m oże złożyć: a) k iero w n ik P ro k u ra tu ry, b) każdy, kto tw ierdzi, (1) że p a te n t został uzyskany przez oszustw o odnośnie p ra w w nioskodaw cy lu b osoby, w k tó re j im ien iu lub przez k tó rą w y stęp u je z żądaniem, albo - (ii) że w nioskodaw ca lu b osoba, w k tó rej im ieniu lu b przez k tó rą w y stępuje on z żądaniem, je s t p ra w dziw ym tw órcą w ynalazku, objętego żądaniem w ła ściciela p aten tu, albo (iii) że w nioskodaw ca lub osoba, w k tó rej im ieniu lub przez k tó rą w ykazał o n sw e zainteresow anie pew ną gałęzią h andlu, z atru d n ien ia lub przem ysłu w K ró lestw ie p rzed d a tą p a te n tu to publicznie w ytw arzał, używ ał lub sprzedaw ał, co w łaściciel p a te n tu uw aża za sw ój w ynalazek. P ostępow anie sądow e D ochodzenie z ław n ik am i A rt. 24. (1) P rz y każdej skardze lu b w każdym postępow aniu o n aru szen ie lu b cofnięcie p a te n tu sąd może, jeżeli uw aża to za p rzy d atn e, korzystać z po m ocy szczególnie w ykw alifikow anego ław nika. (2) W ynagrodzenie należne ew en tu aln ie ław nikow i, przyw ołanem u w m yśl przepisów niniejszego a rty k u łu, u sta la sąd i w ypłaca się je w przew idziany sposób. W ydanie tym czasow ego zarządzenia A rt. 25. P rzy w niesieniu skargi o naru szen ie p a te n tu p rzysługuje skarżącem u środek p ra w n y ty m czasow ego zarządzenia i żądania w ynagrodzenia szkody. W łaściciel p a te n tu nie je s t jed n ak upraw n io n y do żądania odszkodow ania za naruszenie p aten tu, udzielonego po w ejściu w życie niniejszej ustaw y, od p o zw anego, k tó ry w ykazuje, że w czasie n aru szen ia nie w iedział o istn ien iu p aten tu. R óżne przepisy P rzepisy o antycypacji A rt. 26. P a te n t u zn aje się za bezskuteczny n ie ty l ko na pod staw ie fak tu, ze w ynalazek, n a k tó ry udzielano p aten tu, całkow icie lu b częściowo został o p u blikow any, przed d a tą p aten tu, jeżeli w łaściciel p a te n tu d la p rzekonania sąd u dow odzi, że opublik o w a nie n astąp iło bez jego w iedzy i bez jego zgody oraz, że p rzed m io t opublikow any od niego pochodzi lub od niego został uzyskany i jeżeli dow iedział się o o p u blikow aniu przed zgłoszeniem sw ego p aten tu, ze z całą rozsądnie d ającą się oczekiw ać staran n o ścią w nosił - i uzyskał ochronę d la swego w y n alazk u, gdy o trz y m ał w iadom ość o opublikow aniu. P a te n t udzielony w sk u tek zgłoszenia zastępcy praw nego zm arłego w ynalazcy A rt. 27. (1) W razie śm ierci osoby, k tó ra tw ie r dziła, że je st tw órcą w ynalazku, chociaż n ie d o k o n a ła zgłoszenia patentow ego w sp raw ie w ynalazku, zgłoszenia m oże dokonać jego zastępca p raw n y i tem uż m oże być p a te n t udzielony. (2) K ażde zgłoszenie tego rodzaju pow inno zaw ierać ośw iadczenie zastępcy praw nego, że w ierzy, iż zm arły był praw dziw ym i pierw szym w ynalazcą. U tra ta i zniszczenie p a te n tu A rt. 28. W razie zagubienia lu b zniszczenia d o k u m en tu paten to w ego lu b jeżeli w celu w y k azan ia n iem ożności przedłożenia go przedstaw iono w ażne, re je stra to ra p rzek o n y w u jące pow ody, re je stra to r m oże w każdym czasie opieczętow ać d u p lik a t d o kum entu patentow ego. O publikow anie zgłoszenia i opisu w O fficial G azette A rt. 29. R e je stra to r m oże w każdym czasie ogłosić w O fficial G azette lub w innym w yznaczonym czasopiśm ie opis i szczegóły opatentow anego w ynalazku; każde tego ro d zaju ogłoszenie n astęp u je na koszt w łaściciela p aten tu. (D okończenie nastąpi) ( Blatt fü r P atent M uster und Z eichenw esen z 1958 r. n r 11, str ). UMOWY MIĘDZYNARODOWE 38 R aty fik acja przez W łochy k o nw encji europejskiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń patentow ych 1) S e k re ta rz G eneralny R ady E uropejskiej w S ztrasb u rg u p rzek azał d n ia 20 paźd ziern ik a 1958 r. D y rektorow i M iędzynarodow ych Połączonych B iu r O chrony W łasności Przem ysłow ej oraz Dzieł L iterack ich i A r tystycznych n astęp u jące zaw iadom ienie: M am zaszczyt podać P a n u do w iadom ości, że w d acie 17 paźd ziern ik a 1958 r. stały P rzedstaw iciel 1) T ekst konw encji europejskiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń p aten to w y ch (C onvention européenne re la tive a u x fo rm a lités prescrites pour les d em andes de brevets,), je s t zam ieszczony w p rzek ład zie n a języ k polski w W iadom ościach U rzędu P atentow ego z 1957 r. n r 2, poz. 26. R ządu w łoskiego przy R adzie E uropejskiej złożył do m oich rą k d o k u m en t raty fik a cji konw encji e u ro p e j skiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń p a tentow ych, podpisanej w P ary żu d n ia 11 gru d n ia 1953 r. D okum ent, złożony przez W łochy, stanow i je d e n a stą ra ty fik a c ję konw encji. K onw encja ta, k tó ra w eszła w życie d n ia 1 czerw ca 1955 r., została ju ż ra ty fikow ana przez D anię, N iem iecką R epublikę F e d e ra l ną, G recję, Irlan d ię, L uksem burg, H olandię, N orw e gię, Szw ecję, T u rc ję i Zjednoczone K rólestw o; A fry k a P o łu d n io w a p rz y stą p iła do tej konw encji. Zgodnie z jej arty k u łe m 8 ustęp 3 konw encja w eszła w życie d la W łoch d n ia 1 listopada r. N iniejsze zaw iadom ienie zostało dokonane na podstaw ie a rty k u łu 10 k o n w encji. ( La P ropriété in d u strielle z 1959 r. n r 2, str ).

13 N r 3 / W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 123 MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 39 MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY W ŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Stan na dzień 1 stycznia 1959 r. 1) Związek Ogólny 2) K onw encja zw iązkow a, podpisana w P ary żu d n ia 20 m arca 1883 r., w eszła w życie d n ia 7 lipca 1884 r. Z ostała o n a zm ieniona o statn io w L ondynie d n ia 2 czerw ca 1934 r.3) Z w iązek ogólny o b ejm u je 47 n astęp u jący ch k rajó w : A u s tra lia 3) ( )4).. od 6 sie rp n ia 1907 T ery to riu m P a p u a i T e ry to riu m pod opieką N ow ej G w inei.... od 12 lu teg o 1933 T ery to riu m W yspy N o r fo lk i T e ry to riu m pod opieką N a u ru.... od 29 lipca 1936 A ustria ( ).... o d stycznia 1909 B elgia ( ).... od początku (7 lipca 1884) B ra z y lia 3)...od początk u (7 lip ca 1884) B u łg a ria 3)... od 13 czerw ca 1921 C e j lo n... od 29 g ru d n ia 1952 C z e c h o s ło w a c ja...od 5 października 1919 Dania i W yspy Färöer ( )...od 1 paźd ziern ik a 1894 D om inikańska R ep u b lik a od 11 lip ca 1890 E g i p t...od 1 lipca 1951 Finlandia ( )... od 20 w rześn ia 1921 Francja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam o r skim i; T e ry to ria zam o r skie ( )... od początk u (7 lipca 1884) Grecja ( ).... od 2 p aźd ziern ik a 1924 H a i t i...od 1 lipca 1958 Hiszpania ( )... od p o czątku (7 lipca 1884) K olonie h iszpańskie... od 15 g ru d n ia 1947 Holandia ( ).... od początku (7 lipca 1884) Surinam ( )... od 1 lipca 1890 A ntyle Holenderskie ( )...od 1 lipca 1890 N owa G w inea holenderska ( ).... od 1 paźd ziern ik a 1888 Indonezja ( ).... od 1 października 1888 Irlandia ( ).... od 4 g ru d n ia ) P a trz W iadom ości U rzędu P atentow ego z 1958 r. N r 3, str Red. 2) L ista ta pow inna być uzupełniona przez w ym ienienie w niej n iektórych krajów, k tó re niedaw no uzyskały niepodległość i do k tórych stosow ały się uprzednio konw encja p a ryska oraz porozum ienia związków ograniczonych na podstaw ie a rt. 16 bis w ym ienionej k o n w en cji (te ry to ria zam orskie, kolonie, p ro tek to raty, te ry to ria podopieczne i w szelkie inne tery to riu m, k tó rem u k raj zw iązkow y zabezpiecza stosunki zew nętrzne). Zam ieścim y nazw y ty ch krajów na liście, o k tórą chodzi, skoro ty lk o uzyskam y w szelkie potrzeb n e dane, k tó re ich dotyczą. 2) T eksty londyńskie konw encji związkow ej i porozum ien ia m adryckiego (oznaczenia pochodzenia) w eszły w życie dnia 1 sierp n ia 1938 r. T ek sty londyńskie porozum ienia m adryckiego (znaki) i porozum ienia haskiego weszły w życie dnia 13 czerw ca 1939 r. O bow iązują w sto su n k ach m iędzy k rajam i, któ re je raty fik o w ały lub k tó re później do nich przystąpiły (nazw y tych k rajó w w ydrukow ano grubszym i czcionkam i). Jednakże pozostają tym czasow o w m ocy: tekst haski w stosunkach z krajam i, w k tó ry ch nie obow iązuje jeszcze tek st londyń ski (nazwy ty ch krajów w y drukow ano zw ykłym i czcionkam i); te k st w aszyngtoński w sto su n k ach z k rajam i, w k tó ry ch nie obow iązuje obecnie a n i te k s t londyński, a n i tek st h aski (nazwy tych krajó w w ydrukow ano kursyw ą). 4) D ata w ejścia w życie tek stu londyńskiego. Izrael (P a ń s tw o )... od 24 m arca 1950 Ja p o n ia ( ).... od 15 lipca 1899 J u g o s ł a w i a... o d 26 lu teg o 1921 K an ad a ( ).... o d 1 w rześn ia 1923 K u b a... od 17 listo p ad a 1904 L iban ( ).... od 1 w rześn ia 1924 L iechtenstein (Księstw o) ( )... cd 14 lipca 1933 L u k sem b u rg ( ).. od 30 czerw ca 1922 M a ro k o 5) ( )... od 30 lipca 1917 M eksyk ( ).... od 7 w rześnia 1903 M onako (K sięstw o).... od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ).... od 1 m a ja 1903 N orw egia ( ).... od 1 lipca 1885 N ow a Z elandia ( ). od 7 w rześn ia 1891 Sam oa Z achodnie ( )... od 29 lipca 1931 P o l s k a...od 10 listo p ad a 1919 P o rtu g alia z A zoram i i M a- d erą ( ).... o d p o czątku (7 lipca 1884) R odezja i N yassa (Federa c ja...od 1 k w ietn ia 1958 R u m u n ia...od 6 p aźd ziern ik a 1920 S tany Z jednoczone A m e ry k i ( )...od 30 m a ja 1887 S y ria ( ).... od 1 w rześnia 1924 S zw ajcaria ( ).. od początku (7 lip c a 1884) Szw ecja ( ).... od 1 lipca 1885 T unis ( )...od początku (7 lipca 1884) T u rc ja ( ).... od 10 p aździernika 1925 U nia P ołudnio w o -A fry k ań sk a...od 1 g ru d n ia 1947 W ę g r y...od 1 stycznia 1909 W ielka B ry tan ia i Północn a Irla n d ia ( ).. od początku (7 lipca 1884) T ery to riu m T an g an ik i ( )... od 1 stycznia 1938 T rin id ad i Tobago... od 14 m aja 1908 S in g ap u r... od 12 listopada 1949 W ietnam ( )... od początku (7 lipca 1884) W iochy ( ).... od początku (7 lipca 1884) Z w iązki ograniczone W ram ach Z w iązku ogólnego pow stały trzy zw iązk i ograniczone stałe: 1. Z w iązek ograniczony dotyczący zw alczania fałszyw ych oznaczeń p o chodzenia2) Z w iązek ten, utw orzony porozum ieniem m a d ry c kim z d n ia 14 k w ietn ia 1891 r., k tó re w eszło w życie dnia 15 lipca 1892 r. i zostało zm ienione ostatnio w L ondynie d nia 2 czerw ca 1934 r.3), o b ejm u je 28 n astęp u jący ch k rajó w : B ra z y lia 3)... od 3 p aźd ziern ik a 1896 C e jlo n 1)... od 29 g ru d n ia 1952 C z e c h o s ło w a c ja...od 30 w rześnia 1921 D om inikańska R ep ublika. o d 6 k w ietn ia 1951 E g i p t...od 1 lipca 1950 F ra n c ja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam orskim i; T ery to ria zam o r skie (( ).... o d początku (15 lipca 1892) 5) U staw y i b iu ra trzech części teg o k ra ju zw iązkow ego (były p ro te k to ra t fran cusk i, były p ro te k to ra t hiszpański i była stre fa T angeru) nie zostały Jeszcze u jednolicone w przedm iocie w łasności przem ysłow ej. 6) O dnośnie te ry to riu m S aary n a p odstaw ie a rt. 29 i 3 trak tatu, francusk o -n iem ieck ieg o z d n ia 27 paźd ziern ik a 1956 r. służby w łasności przem ysłow ej należą przejściow o najpóźniej do dnia 31 grudnia 1959 r. do w łaściw ości N arodowego In sty tu tu W łasności Przem ysłow ej w P a ry ż u.

14 124 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / H iszpania ( )... od początku (15 lipca 1892) K olonie hiszpańskie.. o d 15 g ru d n ia 1947 Irlandia ( ).... od 4 g ru d n ia 1925 Izrael (P a ń s t w o )...od 24 m arc a 1950 J a p o n i a...od 8 lipca 1953 K u b a 3)... od 1 stycznia 1905 Liban ( ).... o d 1 w rześnia 1924 L iechtenstein (Księstwo) ( )...od 14 lipca 1933 M aroko5) ( )... od 30 lipca 1917 Monako (Księstwo) od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ) 6)... o d 12 czerw ca 1925 Nowa Zelandia ( ). od 20 czerw ca 1913 Sam oa Zachodnie... od 17 m a ja 1947 P o l s k a....od 10 grudnia 1928 Portugalia z Azorami i M a- derą ( ).... od 31 października 1893 Syria ( ).... od 1 w rześnia 1924 Szwajcaria ( ).. od początku (15 lipca 1892) Szw ecja ( ).... od 1 stycznia 1934 Tunis ( )...od początku (15 lipca 1892) Turcja ( ).... od 21 sierp n ia 1930 W ę g r y... od 5 czerw ca 1934 W ielka Brytania i Północna Irlandia ( ).. od początku (15 lipca 1892) T rin id a d i T obago... od 1 w rześnia 1913 W ietnam ( )... od początku (15 lipca 1892) Włoch y... od 5 m arc a Z w iązek ograniczony dotyczący m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków fabrycznych i h a n d lo w y c h 2) Z w iązek ten. utw orzony porozum ieniem m adryckim z d n ia 14 k w ietn ia 1891 r., k tó re w eszło w życie dnia 15 lipca 1892 r. i zostało zm ienione ostatnio w L ondynie d nia 2 czerw ca 1934 r.3), o b ejm u je 20 n astęp u jący ch k r a jó w 7); A u stria3) ( ) 4)... od 1 stycznia 1909 B elgia ( ).... od początku (15 lipca 1892) C zechosłow acja3).... od 5 paźd ziern ik a 1919 E g ip t8)... od 1 lipca 1950 Francja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam orskim i; T e ry to ria zam orskie (( ).... od początku (15 lipca 1892) H iszpania ( )... od początku (15 lipca 1892) K olonie hiszp ań sk ie.. od 15 g ru d n ia 1947 Holandia ( ).... od 1 m arca 1893 Surinam ( )... o d 1 m arca 1893 J u g o s ł a w i a...od 26 lutego 1921 Liechtenstein (Księstwo) ( )... od 14 lipca 1933 Luksemburg ( )... od 1 w rześnia 1924 M aroko5) ( )... o d 30 lipca 1917 Monako (Księstwo) 5)... od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ) 6)... od 1 g ru d n ia 1922 Portugalia z A zoram i i Maderą ( ).... od 31 paźd ziern ik a 1893 R u m u n ia 3)...od 6 p aździernika 1920 S zw ajcaria ( ).. od początku (15 lipca 1892) T unis ( )... od początku (15 lipca 1892) W ę g r y...od 1 stycznia 1909 W ietnam ( )... od początku (15 lipca 1892) Wł ochy ( ).... od 15 paźd ziern ik a ) N ależy podkreślić, że K uba, B razylia, Indonezja, M eksyk, A n ty le H o len d ersk ie i T u rc ja w ystąpiły ze Zw iązku ograniczonego ze sk u tk iem od dni 22 kw ietnia 1932 r., 8 grudnia 1934 r., 4 listopada 1936 r., 10 m arca 1943 r., 10 m arca 1953 r. i 10 w rześnia 1956 r. Je d n ak że sześć ty ch krajów w yraźn ie ośw iadczyło, że m iędzynarodow e zn ak i chronione przed datą, w k tó re j w ypow iedzenie w yw arło sk u tek, będą k o rzystały z o chrony a ż do u p ły w u o kresu w ażności ich m iędzynarodow ej rejestracji. 8) E gipt i K sięstw o M onako uzn ają tylko znaki m iędzynarodow e, z a rejestro w an e od dnia p rzy stąp ien ia ty ch k rajó w do porozum ienia. 3. Z w iązek ograniczony dotyczący m iędzynarodow ego zgłaszania przem ysłow ych w zorów rysunkow ych i m odeli 2) Z w iązek ten, utw orzony porozum ieniem haskim z dnia 6 listopada 1925 r., k tó re w eszło w życie dnia 1 czerw ca 1928 r. i zostało zm ienione w L ondynie dnia 2 czerw ca 1934 r.3), obejm uje 13 następ u jący ch k rajó w ; B e lg ia 3) ( ) 4)... od 27 lipca 1929 E g i p t...od 1 lipca 1952 F ra n c ja w raz z A lgerią i d epartam en tam i zam o r s k i m i ; T e ry to ria zam orsk ie (( ).... od 20 paźd ziern ik a 1930 H iszpania ( )... od początku (1 czerw ca 1928) K olonie hiszpańskie.. od 15 g ru d n ia 1947 H olandia ( ).... od p o czątku (1 czerw ca 1928) S u rin am ( )... od początku (1 czerw ca 1928) A ntyle H olenderskie ( )... od początku (1 czerw ca 1928) N ow a G w inea h o len d ersk a ( )... od początku (1 czerw ca 1928) In d o n ezja ( )... od p o czątku (1 czerw ca 1928) L iech ten stein (K sięstw o) ( )...od 14 lipca 1933 M a ro k o 5) ( )... od 20 p aździernika 1930 M onako (K sięstw o) od 23 k w ietnia 1956 N iem cy ( ) 6)... od początku (1 czerw ca 1928) S zw ajcaria ( ).. od początku (1 czerw ca 1928) T unis ( ).... od 20 października 1930 W ietnam ( )... od początku (1 czerw ca 1928) ( La P ropriété industrielle z 1959 r. n r 1, str. 1 2). 40 M IĘDZYNARODOW Y ZW IĄ ZEK OCHRONY W ŁASN OŚCI PR ZEM Y SŁO W EJ W 1958 R.1) W ciągu ro k u 1958 r. R epublika H aiti (41)2) p rz y stąp iła do konw encji p ary sk iej o ochronie w łasności przem ysłow ej. Irla n d ia (61), zw iązana dotychczas tek stem w a szyngtońskim, przy stąp iła d o zm ienionych d n ia 2 czerw ca 1934 r. w L ondynie tekstów konw encji zw iązkow ej p aryskiej i porozum ienia m adryckiego o zw alczaniu fałszyw ych oznaczeń pochodzenia, n ie przechodząc w ięc przez etap haski. P orozum ienie nicejsk ie o m iędzynarodow ej re je stra c ji w yrobów i usług, d o k tórych stosują się znaki fabryczne lub handlow e, zostało raty fik o w ane przez P olską R zeczypospolitę L udow ą (61). Stw ierdzam y w szelako, że k ra j te n je s t p ierw szym państw em, k tó re raty fik o w ało to porozum ienie i że w ym ienione p o rozum ienie w ejdzie d o piero w życie po u p ły w ie je d nego m iesiąca od daty, w k tó rej zostaną złożone d o kum en ty ra ty fik a c y jn e lu b notyfikow ane p rzy stąp ien ia przez co n ajm n iej dziesięć k ra jó w ( a r t. 7 porozum ienia nicejskiego). A u stralia (81)3) rów nież raty fik o w ała w ciągu o sta t niego ro k u te k st lo n dyński k o nw encji pary sk iej. 1) P atrz stan Zw iązku w 1957 r., przedstaw iony w W iadom ościach U rzędu P atentow ego z 1958 r. n r 3, poz ) Liczby, podane w naw iasach, w skazują strony La P rop riété in du strielle z 1958 r. Czasopismo to zn ajdu je się w posiadaniu U rzędu Patentow ego PRL. 3) N ie otrzym aliśm y dotychczas żadnej w iadom ości w sp raw ie ra ty fik a c ji te k stu londyńskiego przez T ery to riu m P ap u a, T ery to riu m pod o p ieką N ow ej G w inei, T ery to riu m W yspy N orfolk i T erytorium pod opieką N auru.

15 N r 3 / W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO S u rin am (101) opuścił porozum ienie m ad ry ck ie o m iędzynarodow ej re je stra c ji zn ak ó w fabrycznych lu b handlow ych ze sk u tk iem od d n ia 21 k w ietn ia 1959 r. N ależy ró w n ież zauw ażyć, że p rzy stąp ienie F ederacji R odezji i N iassy ( L a P ro p r. in d. z 1957 r., str. 229) stało się sk u teczn e d n ia 1 k w ietn ia 1958 r. P o d ajem y w poniższej tabeli sta n Z w iązku w końcu 1958 r.: U m o w a Liczba umawiających się krajów Związane tekstem haskim londyńskim waszyngtońskim Konwencja związkowa Porozumienie m adryckie o zwalczaniu fałszywych oznaczeń pochodzenia Porozumienie m adryckie o międzynarodowej rejestracji znaków Porozumienie haskie o międzynarodowym zgłaszaniu przemysłowych wzorów rysunkowych i modeli O ile chodzi o um ow y dw u stro n n e, ogłosiliśm y te k st u k ład u z d n ia 27 p aźd ziern ik a 1956 r. o u reg u lo w a n iu sp raw y saarsk iej, zaw arteg o m iędzy F ran cją i N iem iecką R ep ubliką R ederalną (223). P o inform ow aliśm y n a stro n ie 181 o w ym ianie listów m iędzy D y rektorem O ddziału R ozpow szechnian ia W iadom ości E u ropejskiej W spólnoty E nergii A tom ow ej (E uratom ) i D y rektorem naszego B iura. M iędzynarodow e B iuro pow ołało K om itet Rzeczoznaw ców do zb ad an ia sp raw y utw orzenia m ięd zy n a rodow ego ośrodka poszukiw ań dla znaków fab ry cznych lu b handlow ych (121). K om itet ten o dbył sw e posiedzenia w B ru k seli w dniach czerw ca 1958 r. Z e b ra ł się o n ju ż p ierw szy raz w B em ie w 1956 r. (p atrz La P ropr. ind. z 1956 r str. 217). D ecyzją P a rla m e n tu szw ajcarskiego i R ady F ed e raln ej, konw en cy jn ej W ysokiej W ładzy nadzorczej M iędzynarodow ego B iu ra, siedziba tego B iu ra zo stała p rzeniesiona d o G enew y. D nia 22 lipca 1958 r. o d była się w ty m m ieście o ficjaln a uroczystość położen ia pierw szego k am ien ia w ęgielnego p rzy budow ie gm achu, w k tó ry m z n ajd ą sch ro n ien ie służby M iędzynarodow ego B iu ra (143). * N ależy przypom nieć tu n ajw ażn iejsze w ydarzenie d la Z w iązku p ary sk ieg o w 1958 r.: dyplom atyczną k o n feren cję lizbońską, k tó ra odbyła sw e posiedzenia w d n iach o d 6 do 31 p aźd ziern ik a (202). P race je j będą przedm iotem specjalnego studium.- W ym ieniam y tu ty lko głów ne w yniki. A. R ew izja konw encji paryskiej 1. P ojęcie zgłoszenia dokonanego praw id ło w o (art. 4 A). N ow y te k st tego a rty k u łu u stala, że każde zgłoszenie m ające w arto ść praw idłow ego zgłoszenia k ra jo w ego w m yśl w ew nętrznego ustaw o d aw stw a każdego k ra ju zw iązkow ego albo d w u stro n n y ch lu b w ielostro n n y ch um ów, zaw arty ch m iędzy k ra ja m i zw iązkow ym i, rodzi p raw o pierw szeństw a. Poza ty m został w prow adzony now y u stęp 3, w edług któ reg o przez praw id ło w e zgłoszenie k rajo w e należy rozum ieć każde zgłoszenie, k tó re w y starcza do u sta len ia daty, w k tó rej podanie zostało zgłoszone w odnośnym k ra ju, niezależnie od późniejszego losu tego podania. 2. O kreślenie pierw szego po d an ia (art. 4 C ust. 4). P o stan o w ien ie p rzy jęte przez konferencję, k tó re m a n a celu ustan o w ien ie p ra w a p ierw szeństw a, w y n ik a jącego z now ego podania zgłoszonego p o cofnięciu lub odrzuceniu p odania w cześniejszego, stan o w i p rzedm iot now ego ustępu 4 w a rty k u le 4 C. 3. W skazanie n u m eru zgłoszenia (art. 4 D ust. 5 zdanie Z). W celu u łatw ien ia poszukiw ań p ierw szeń stw a zostało przew idziane, że ten, k to zastrzeg a p ierw szeń stw o ze zgłoszenia w cześniejszego, będzie obow iązany w skazać n u m er zgłoszenia. 4. P ierw szeń stw a złożone i p ierw szeń stw a częściow e (art. 4 F). U stalono, że pierw szeństw a złożone m ogą pochodzić z różnych k ra jó w i ze należy po n ad to przy jąć m ożliw ość zastrzegania p ierw szeń stw częściowych. 5. Podział zgłoszenia (art. 4 G ust. 2). N ow y ustęp 2 a rty k u łu 4 G u stala, że zgłaszający będzie m ógł podzielić zgłoszenie patentow e, zach o w u ją c ja k o d a tę każdego zgłoszenia podzielonego d a tę zgłoszenia początkow ego i ew en tu aln ie dobrodziejstw o praw a pierw szeństw a. 6. W ażność p a te n tu m im o p o d d an ia ograniczeniom sprzedaży w yrobu (art. 4 q u a te r nowy). N ow y ten a rty k u ł u stala, że nie będzie m ożna o d m ów ić udzielenia p aten tu, a p a te n tu nie będzie m ożna uniew ażnić z tego pow odu, że sprzedaż w y ro b u o p a tentow anego lu b uzyskanego opaten to w an y m sposobem podlega zastrzeżeniom lu b ograniczeniom, w y n ik ającym z u staw odaw stw a krajow ego. A rty k u ł te n p rzy jm u je d la p aten tó w na w ynalazki postanow ienie analogiczne do postanow ienia arty k u łu 7 w spraw ie znaków. 7. U norm ow anie licencji przym usow ej (art. 5 A). W u stęp ie 2 w y razy środki ustaw odaw cze, konieczn e d o zapobieżenia nadużyciom, k tó re m ogłyby w y nik n ąć z w ykonyw ania w yłącznego p ra w a p rzyzn a nego przez udzielenie p a te n tu zostały zastąpione w y rażeniem środki ustaw odaw cze, przew idujące u s ta now ienie licencji przym usow ych, do zapobieżenia... itd., a to w celu ograniczenia sw obody d ziałan ia u sta w odaw cy krajow ego. U stęp 4 został zm ieniony w ty m k ie ru n k u, że te r m in oczekiw ania, poprzedzający ustan o w ien ie licencji przym usow ych, n ie będzie ju ż w ynosił jednolicie trzech la t od udzielenia p a te n tu. W p rzy p ad k ach, gdy d ata u p ły w u term in u będzie d a tą d o konania zgłoszenia patentow ego, term in będzie w ynosił cztery lata, p rzy czym pow inien w chodzić w rach u b ę term in u p ły w a jący najpóźniej. S tosow anie tego term in u zostało w y raźn ie ograniczone jed y n ie d o przy p ad k ó w b ra k u sto sow ania i nie dotyczy innych nadużyć m onopolu. O statn ie zdanie u stęp u 4 ustala, że ta k a licencja przym usow a będzie niew yłączna i będzie m ożna ją przenieść, n aw et w form ie p rzy zn an ia sublicencji, ty l ko z częścią przedsiębiorstw a lu b zakładu h an d lo w e go stosującą tę licencję. 8. T erm in ulgow y (art. S bis). A rty k u ł 5 b is został zm ieniony w jego ustępie 1 przez w prow adzenie term in u sześciom iesięcznego n a m iejsce term in u trzym iesięcznego, przew idzianego w tekście londyńskim. 9. W prow adzenie do k ra ju zw iązkow ego w yrobów, w ytw orzonych za granicą (art. 5 q u a te r nowy). Z agadnienia tego n ie było w program ie, o p raco w a nym przez M iędzynarodow e B iuro. Z ostało ono w p ro w adzone przez delegację szw ajcarską. S ta ło się m ożliw e osiągnięcie jednom yślnego porozum ienia przez n astęp u jący tekst: W razie w prow adzenia w yrobu do k ra ju zw iązkowego, w k tó ry m istn ieje p a te n t chroniący sposób w y tw arzan ia w ym ienionego w yrobu, w łaściciel p aten tu będzie m iał odnośnie w prow adzonego w yrobu w szystkie p raw a, ja k ie przy zn aje m u u staw odaw stw o k ra ju im portow ego, na podstaw ie p a te n tu n a sposób, odnośnie w yrobów w ytw orzonych w ty m k ra ju. 10. O chrona w zorów rysunkow ych i m odeli (art. 5 quinquies nowy). M iędzynarodow e B iuro zaproponow ało określenie przedm iotów chronionych, p rzew id u jąc k ry te ria oceny ich now ości i m in im aln y o k res trw a n ia ochrony. Jed n ak że ograniczono się do u stalen ia zasad y o chrony przem ysłow ych w zorów ry sunkow ych i m odeli.

16 126 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / A rty k u ł 5 quin q u ies u stala tylko, że przem ysłow e w zory ry su n k o w e i m odele będą chronione w e w szystkich k ra ja c h zw iązkow ych. 11. S ta tu t zn ak u (art. 6 i a rt. 6 quinquies). A rty k u ł 6 te k s tu londyńskiego został podzielony na dw a arty k u ły, a rty k u ł 6 i a rty k u ł 6 quinquies. N ow y a rty k u ł 6 w p ro w ad za w k o nw encji sta tu t w spólnego p ra w a o znakach, którego isto tn y m d e m entem je st stw ierdzenie zasady niezależności znaku. W y jątek od te j zasady w prow adzono jed n ak że o d nośnie z n a k u takiego ja k i je s t (art. 6 quinquies), k tó ry zaw sze pozo staje zależny od zn ak u z a rejestro w a nego w k ra ju pochodzenia. Co d o a rty k u łu 6 quinquies ustalono w u stęp ie 1 lite ry B, że w yliczenie pow odów odm ów ienia re je stra c ji zn ak u dotyczy tylko znaków ta k ic h ja k ie są. W obec ograniczającego c h a ra k te ru w yliczenia pow o dów odnow y zarejestro w an ia tego znaku, uznano za konieczne zastrzeżenie stosow ania a rty k u łu 10 bis, czyli postanow ień dotyczących nieuczciw ej ko n k u rencji. 12. Z naki pow szechnie zn an e (art. 6 bis). O chrona zn ak u pow szechnie znanego została w zm o żona przez w prow adzenie zak azu u żyw ania znaku, k tó ry w łaściw y o rg an k ra ju re je stra c ji uw aża za pow szechnie znany, o raz przez przedłużenie z trzech do pięciu la t m inim alnego term in u, przyznanego do dom agania się w y k reślen ia znaku, k tó ry k o liduje ze znakiem pow szechnie znanym. 13. O chrona o zn ak p aństw ow ych (art. 6 ter). W edług now ego te k stu ochrona została rozszerzona na oznaki m iędzyrządow ych organizacji. D alsza zm ian a polega na zw olnieniu od noty fik o w an ia odnośnie flag państw ow ych. 14. O chrona znaków usługow ych (art. pierw szy, art. 6 sexies now y). N ow y a rty k u ł 6 sexies u stala zasadę ochrony znaków usługow ych. M a on n astęp u jące brzm ienie: K raje zw iązkow e zobow iązują się chronić znaki usługow e. N ie są one obow iązane przew idzieć re je s tra c ji tych znaków. Z tek stu tego w ynika, że och ro n a znaków usługow ych w różnych p ań stw ach m oże być o p a rta na in nych p rzepisach praw n y ch aniżeli przep isy p raw a o znakach; może ona np. opierać się n a norm ach dotyczących nieuczciw ej konkurencji. W yrazy znaki usługow e zostały w prow adzone w u stęp ie 2 arty k u łu pierw szego k o nw encji d la sh a r- m onizow ania tego arty k u łu z arty k u łem 6 sexies 15. Z naki, zgłoszone przez ag en ta (art. 6 septies nowy). A rty k u ł 6 siepties m a n a celu zabezpieczenie p raw w łaściciela znaku przed działalnością agenta lu b przedstaw iciela, ubiegającego się bez zgody w łaściciela o zarejestro w anie zn ak u n a sw oje w łasne n a zw isko. 16. O znaczenia pochodzenia (art. 10). Z akres u stęp u 1 a rty k u łu 10 został rozszerzony. P o stanow ienie to odnosi się o d tąd d o w szelkiego bezpośredniego lub pośredniego używ ania fałszyw ego oznaczenia, dotyczącego pochodzenia w y ro b u albo tożsam ości p ro d u cen ta, fa b ry k a n ta lu b k u p ca. Poza tym o statnia część zdania u stępu 1 zastała pom inięta (dotychczasow y tek st:... n azw ę określonej m iejscow ości lu b k ra ju, jeżeli oznaczennie to będzie d o d an e do n a zw y handlow ej, zm yślonej lu b zapożyczonej, w celu w prow adzenia w błąd). 17. N ieuczciw a k o n k u ren cja ( a r t 10 bis). D odanie p u n k tu 3 d o u stęp u 3 m a na celu rozszerzenie stosow ania postanow ień, zn ajd u jący ch się w p u n k ta c h 1 i 2 u stęp u 3. T en trz e c i p u n k t stosuje się d o oznaczeń lu b danych, k tó ry ch uży w an ie w w y konyw aniu h an d lu m oże w prow adzać ogół w błąd co do ro dzaju, sposobu w ytw arzania, cech znam iennych, n ad aw an ia się d o zastosow ania lub ilości tow arów. 18. S p ra w a języków (art. 13 i 19). W edług p rzy jęteg o w Lizbonie now ego te k s tu a rty k u łu 13 ust. 2 lite ra a) języki fran cu sk i i angielski będą u ży w an e przez M iędzynarodow e B iuro przy w y konyw aniu sw ych zadań, a a rty k u ł 13 u stęp 2 lite ra b) u stala, że k o n feren cje i zebrania, organizow ane w r a m ach Z w iązku, będą odbyw ały się w języ k ach fra n cuskim, angielskim i hiszpańskim. W edług now ego te k stu arty k u łu 19 a k t lizboński będzie podpisany ty lk o w jed n y m egzem plarzu w ję zyku fran cu sk im ; n a to m ia st o ficjaln e tłum aczenia konw encji zo stan ą sporządzone w językach angielskim, hiszpańskim, niem ieckim, p o rtu g alsk im i w łoskim. 19. K onferencje sp ecjaln e (art. 14 ust. 5). P rzy jęto, że w czasie m iędzy d yplom atycznym i k o n feren cjam i rew izyjnym i p ow inny odbyw ać się co trzy la ta k o n feren cje p rzed staw icieli w szystkich k rajó w zw iązkow ych. Te k o n ferencje sp ecjaln e są pow ołane d o sporządzania spraw ozdań w sp raw ie przew id y w a n ych w y d atk ó w M iędzynarodow ego B iura n a każdy przyszły o k res trzy letn i oraz d o rozpoznaw ania zagadnień, dotyczących o chrony i ro zw o ju Z w iązku. P o n ad to k o n feren cje te będą m ogły zm ienić je d n o m yślną decyzją m ak sy m aln ą w ysokość w ydatków M iędzynarodow ego B iu ra, pod w aru n k iem zebrania się w ch arak terze k o n feren cji pełnom ocników w szystk ich k ra jó w zw iązkow ych n a zaproszenie R ządu K onfed eracji S zw ajcarskiej. 20. O bow iązek d o konania legislacji (art. 17). A rty k u ło w i 17 tek stu londyńskiego b ra k u je p re cyzji. N ow y tekst, tak i ja k i został u stalo n y w L izbonie, p rzew id u je w y raźn ie zobow iązanie d la każdego k raju, będącego stroną konw encji, d o p rzyjęcia zgodn ie ze sw o ją k o n sty tu cją koniecznych środków d la zapew nienia stosow ania konw encji. U stęp 2 u stala p oza tym, że w chw ili złożenia d o k u m en tu ra ty fikacyjnego lu b d o k u m en tu p rzy stąp ienia w im ieniu danego k ra ju, k ra j te n pow inien być w sta n ie zgodn ie ze sw y m ustaw odaw stw em w ew nętrznym uczynić zadość postnow ieniom konw encji. 21. Z m iany o ch arak terze redakcyjnym. N ależy w ym ienić spośród licznych zm ian o c h a ra k terze red ak cy jn y m zm ianę, k tó ra zn ajd u je się w a rty k u le 13 u stę p 1, gdzie ze w zględu n a bliskie p rzen iesienie siedziby M iędzynarodow ego B iu ra z B e m a do G enew y skreślono w y razy w B ern ie. B. R ew izja porozum ienia m adryckiego o zw alczaniu fałszyw ych oznaczeń pochodzenia. T ylko je d n a propozycja zm iany została p rzy jęta przez ko n feren cję. M ianow icie po w yrazach oznaczenia fałszyw e d o dano w yrażenie lub oszukańcze. C. N ow e porozum ienie lizbońskie o ochronie nazw pochodzenia i ich m iędzynarodow ej rejestracji. N a w niosek M iędzynarodow ego B iu ra został p rz y ję ty przez k o n feren cję lizbońską te k s t now ego porozum ienia o ochronie nazw pochodzenia i ich m iędzynarodow ej re je stra c ji o raz te k s t reg u lam in u w y konaw czego do tego porozum ienia (p atrz La P ro p r. ind z 1958 r., str. 212). P orozum ienie to zostało podpisane przez dziew ięć krajó w. W ejdzie ono w życie w razie raty fik o w an ia go przez pięć krajów. D. R ezolucje i życzenia (patrz L a P ro p r. ind. z 1958 r., str. 215). N ależy w końcu w skazać pokrótce n a rezolucje i życzenia, p rz y ję te przez k o n feren cję lizbońską: 1. Życzenie w sp raw ie zdolności p atentow ej w y tw orów chem icznych. 2. R ezolucja, dotycząca bezpośredniego utw orzenia K om itetu D oradczego Z w iązku do czasu w ejścia w życie a rty k u łu 14 ustęp 5 konw encji w brzm ieniu lizbońskim. 3. Z pow odu n ieuzyskania jednom yślności co do u stalen ia w tekście k o nw encji d o tacji d la M iędzynarodow ego B iu ra w w ysokości fran k ó w szw ajcarskich, p rzy jęto życzenie zapraszające k ra je zw iązkow e do zw iększenia d o ta c ji d la B iu ra do w ym ienionej w ysokości. 4. Ż yczenie w sp raw ie w ym iany periodycznych p u blikacji, w ydaw anych przez k rajo w e o rg an y ad m in i stra c ji w łasności przem ysłow ej. 5. B iuro zaproponow ało utw orzenie m iędzynarodow ego o śro d k a poszukiw ań d la znaków fabrycznych i handlow ych (patrz L a P r opr. ind. z 1958 r., str. 121). K o n feren cja ograniczyła się jed n ak że do w yrażenia życzenia, aby w k ażdym k ra ju zw iązkow ym przep ro -

17 N r 3 / W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 127 w adzono stu d ia w przedm iocie zorganizow ania sy ste m u poszukiw ań w cześniejszych zgłoszeń i re je stra c ji (recherches d antériorités). 6. K o n feren cja zatw ierd ziła zasadę p rzered ag o w a n ia konw encji i w yraziła życzenie, aby ponow nie przestu d io w an o to zagadnienie w celu rozw ażenia sp raw y przez n ajb liższą konferencję. 7. W zory ry su n k o w e i m odele. K o n feren cja zap ro siła D y rek to ra M iędzynarodow ego B iu ra do w spółudziału w utw o rzen iu i w p ra c a c h gru p y studiów, k tó ra będzie pow ołana do przygotow ania sp raw o zd a nia w sp raw ie p ro b lem u ochrony dzieł sztu k stosow anych o raz w zorów rysu n k o w y ch i modeli. 8. P orozum ienie h ask ie o m iędzynarodow ym zgłaszaniu przem ysłow ych w zorów ry sunkow ych i m o deli. Porozum ienie h askie n ie zostało zm ienione w Lizbonie. P ostanow iono odroczyć rew izję tego porozum ienia do d a ty późniejszej, k tó ra n ie będzie m o gła przekroczyć ro k u 1960, oraz p rz y ję to d o w iad o m ości zaproszenie R ządu H olandii do odbycia k o n fere n c ji n a jego tery to riu m. * N ależy nadm ienić pro m em oria, że porozum ienie m adryckie o m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków fa brycznych lub handlow ych zostało ju ż zm ienione w N icei w 1957 r. (p atrz La Propr. in d. z 1957.r, str. 109) i że rów nież w N icei zostało opracow ane porozum ienie o m iędzynarodow ej k lasy fik acji w y ro bów i usług, do k tó ry ch stosują się znaki fabryczne lu b handlow e. K ongresy i zgrom adzenia, o k tó ry ch m ów iliśm y, były n a stępują ce: M iędzynarodow a F ed eracja Inżynierów -D oradców w zak resie w łasności przem ysłow ej obchodziła w G jóvik (N orw egia) w d n iach 7 i 8 czerw ca 1957 r. pięćdziesięciolecie sw ego p o w stan ia o raz zm ieniła ró w nież sw ój s ta tu t (79). N asze B iu ro w ysłało ta m sw ego przedstaw iciela. X X III-ci K ongres M iędzynarodow ego S tow arzyszen ia O chrony W łasności P rzem ysłow ej odbył się w S ztokholm ie w d n iach od 26 do 31 m aja 1958 r. (127). D yrek to r M iędzynarodow ego B iu ra w ygłosił zgodnie ze zw yczajem przem ów ienie w czasie posiedzenia inauguracyjnego tego K ongresu. K om isja M iędzynarodow ej O chrony W łasności P rz e m ysłow ej M iędzynarodow ej Izby H andlow ej zebrała się w P a ry ż u w d n iach 27 i 28 m arca 1958 r, a R ada M iędzynarodow ej Izby H andlow ej odbyła sw ą 90-tą Sesję rów nież w P ary żu w dniach 6 i 7 m aja 1958 r. (137). M iędzynarodow e B iuro było rep rezen to w an e w K om isji M iędzynarodow ej O chrony W łasności P rz e m ysłow ej przez jed n eg o ze sw ych radców. * D la S łużby m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków ro k 1958 przyniósł now y rek o rd, u trzy m y w an y aż do tego czasu przez ro k 1957, którego liczba zarejestro w a nych znaków została przekroczona o 1372 jednostki. D oszliśm y w ięc do ogólnej sum y 9873 z n a k ó w 4). P o rów nanie, dotyczące 21 k ra jó w (A m alat T an g eru jest uw ażany w tej staty sty ce za k ra j), podaje zam ieszczona obok na drugiej szpalcie tabela. W stosu n k u d o 1957 r. n astąpiło zw iększenie zgłoszeń w 15 k ra ja c h i zm niejszenie w 4 k rajach. R u m u n ia i W ietnam pozostały w sta tu quo. O trzym aliśm y odm ów ochrony wobec w 1957 r. A u stria pow zięła ich 1914 (1390) 5), Czechosłow acja 658 (522), E gipt 48 (25), H iszp an ia 5744 (3921), H olandia 2757 (2651), Ju gosław ia 2 (8), N iem iecka R epublika D em okratyczna 644 (450), N iem iecka R e p u b lik a F ed eraln a 3803 (3793), P o rtu g a lia 1856 (1162), S zw ajcaria 282 (272), T an g er 11 (1) i W ęgry 516 (435). R u m u n ia pozostała w sta tu quo. W ykreślenia całkow ite dotyczyły 634 (637) znaków. Poza tym zostaliśm y pow iadom ieni o 498 (84) w y k re śleniach znaków krajo w y ch. W pisaliśm y 1085 (1037) przeniesień. Z rzeczenia (całkow ite lub częściowe) odnośnie jednego lub w ięcej k rajó w, ale nie odnośnie 4) W tym 334 (3,38%) znaki w kolorach. 5) Liczby, zam ieszczone w naw iasach, dotyczą danych staty sty cznych z 1957 r. w szystkich, osiągnęły liczbę 1905 (1599) [w ty m 737 (568) zrzeczeń zakom unikow ano nam jednocześnie z w nioskam i o zarejestro w an ie znaków ]. U niew ażnienia, całkow ite lu b częściowe, w sk u tek decyzji a d m in istracy jn y ch lub sądow ych, dotyczące określonego k ra ju, osiągnęły liczbę 57 (47). W yciągi z re je stru doszły do liczby 1614 (1443). D otyczyły one 2235 (1940) znaków m iędzynarodow ych. W 1958 r. dokonaliśm y 2594 (1651) różne czynności i 3004 (2552) poszukiw ania (2467) poszukiw a nia uprzedniości dotyczyły znaków słow nych, 65 (50) znaków obrazow ych i 15 (35) poszu k iw ań co do firm. K r a j 1 Niemcy Republika Dem. Republika Fed Liczba znaków Liczba znaków Stopień Stopięń Francja Szwajcaria Włochy Holandia Belgia Austria Hiszpania Czechosłowacja Węgry Portugalia Maroko Maroko (Amalat Tangeru) Liechtenstein Monako Luksemburg Egipt 5 17a 18 Tunis 4 17b 19 Jugosławia c 20a Rumunia 20a 20b. W ietnam b Razem 9873 * 8501 W spraw ie Służby m iędzynarodow ego zgłaszania przem ysłow ych w zorów rysunkow ych i m odeli rok 1958 przyniósł now y rekord. D oszliśm y do ogólnej liczby 1744 zgłoszeń, p rzek raczając w ięc o 352 jed n o stk i w y n ik poprzedniego roku. 767 (681) zgłoszeń było o tw arty ch i 947 (711) zam kniętych, w tym 16 (15) w kopertach Soleau. P ierw sze stan o w ią 45,7% całości, a drugie 54,3%. W 1957 r. odnośny stosunek w ynosił 48,6% i 51,4%. M ieliśm y 861 (7040 zgłoszeń pojedynczych i 883 (688) zgłoszenia złożone. Z głoszenia obejm ow ały r a zem (25540) przedm iotów, m ianow icie (14862) w zory rysunkow e i (10678) m odeli. L iczba przedm iotów, zaw arty ch w zgłoszeniach złożonych, zm niejszyła się w ięc znow u od ostatniego roku, tj. z 36 do 32,8 na jedno zgłoszenie złożone. W zory r y sunkow e stanow ią 58%, a m odele 42% całości. N a n astęp n ej stro n ie podajem y tabelę, zaw ierającą w ykaz k rajó w, będących stro n am i porozum ienia haskiego, ze w skazaniem liczby zgłoszeń dokonanych w latach 1957 i O trzym aliśm y 404 w nioski o p rzedłużenie ochrony w obec 316 w 1957 r. 229 w niosków dotyczyło zgłoszeń pojedynczych, 175 zgłoszeń złożonych (203 i 113). Zgłoszenia przedłużone pochodzą, w porządku m alejącym, ze S zw ajcarii 191 (154), F ra n c ji 124 (84), N iem iec (R epubliki Federalnej) 63 (48), B elgii 16 (20), H olandii 6 (3) i H iszpanii 3 (5). D la u zupełnienia naszych spostrzeżeń dodajem y dw ie ru b ry k i: ru b ry k ę przeniesień, któ ry ch liczba w ynosiła 56 (17), oraz ru b ry k ę różnych czynności, k tó re osiągnęły liczbę 63 (12).

18 128 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / K r a j Liczba zgłoszeń Liczba zgłoszeń S topień Stopień 1 Szw ajcaria Francja Niemcy R epublika Dem. R epublika Fed Belgia H iszpania H olandia L iechtenstein Monako a 9 Maroko a E gipt b Indonezja a 10c T unis b 10d W ietnam b Razem * O głosiliśm y tek sty ustaw odaw cze i regulam inow e, pochodzące z 16 k rajó w, w ty m z 15 k ra jó w zw iązkow ych (C zechosłow acja, D ania, F in lan d ia, F rancja, Irlandia, Jugosław ia, K anada, M aroko, M onako, N iem cy (Rep. Fed.), Polska, T u rcja, W ielka B ry tan ia i P ółnocna Irlan d ia, W ietnam, W łochy) oraz z jednego k ra ju niezw iązkow ego (Libia). W sp raw ie ochrony czasow ej p ra w w łasności p rzem ysłow ej na w ystaw ach otrzym aliśm y 7 zaw iadom ień: 1 pochodzące z Irlan d ii, 5 z W łoch i 2 z J u gosław ii. D otyczą one łącznie 39 w ystaw. W sp raw ie w łasności przem ysłow ej w ogólności w spom inam y rozporządzenie fińskie, dotyczące opłat uiszczanych w przedm iocie p aten tó w i znaków (182)6), w łoski d ek ret m in isterialn y, dotyczący uchylenia p rzepisów w sp raw ie Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi (227), m aro k ań sk i d ek ret odnoszący się do ochrony w łasności przem ysłow ej (43) o raz w ydane w M onako rozporządzenie m onarsze, u stalające w y sokość opłat należnych w p rzy p ad k u dopełniania fo r m alności, przew idzianych w przepisach praw n y ch o r g anizujących ochronę w łasności przem ysłow ej (110). P olska podała n am do w iadom ości w ykaz opłat, dotyczących w łasności przem ysłow ej (227), a T u rcja ustaw ę o opłacie stem plow ej (169) oraz te k st in s tru k cji, dotyczącej stosow ania u staw odaw stw a o w łasności przem ysłow ej, i odnoszący się do niej załącznik (190). W śród przepisów, dotyczących patentów, w ym ien iam y k an ad y jsk i reg u lam in w ykonaw czy do ustaw y o p aten tach (123, 148 i 161), w łoski d ek ret m in iste ria l ny dotyczący ceny drukow anych broszur z aw ierających opisy i ry su n k i opatentow anych w ynalazków przem ysłow ych (227), w ydane w M onako rozporządzenie m onarsze dotyczące stosow ania przepisów u sta w y o p aten tach na w ynalazki (62) i czechosłow acką u staw ę o w ynalazkach, odkryciach i p ro jektach r a cjo n alizatorskich (86). N iem iecka R epublika F ed eraln a ogłosiła ustaw ę o w y nalazkach pracow ników (21) oraz odnoszący się do niej reg u lam in w ykonaw czy (41 i 42). W przedm iocie znaków zam ieściliśm y duńską uchw ałę, dotyczącą re je stra c ji znaków fabrycznych i handlow ych oraz znaków zw iązkow ych na rzecz kupców, stow arzyszeń i w ładz oficjalnych, zam ieszk ałych lub m ających siedzibę w koloniach i posiadłościach b ry ty jsk ich (81). L ibia podała nam do w iadom ości sw oją u staw ę o zn akach fabrycznych (3), a W ietnam sw oją u staw ę o unorm ow aniu znaków fabrycznych i handlow ych (44). Na stro n ie 82 ogłosiliśm y te k st francuskiego d ek retu, określającego nazw ę pochodzenia L istrac. Z am ieściliśm y w y d an ą w W ielkiej B ry ta n ii i P ó ł nocnej Irla n d ii u staw ę z 1946 r. o energii atom ow ej (101). 6) Liczby, zam ieszczone w n aw iasach, w sk azu ją stro n y,,la P ro p rié té in d u strie lle z 1958 r. S tu d ia ogólne, ogłoszone n a naszych łam ach w 1958 r., dotyczą sta n u n a koniec 1957 r. p rac w spraw ie ew entualnego utw orzenia m iędzynarodow ego ośrodka poszukiw ań w cześniejszych zgłoszeń i re je stra c ji (recherches pour les antériorités) znaków fabrycznych (29), ujednolicenia i uproszczenia p ra w a patentow ego (33), sposobów chem icznych tzw. analogicznych n ad ający ch się do opatentow ania (procédés de but) (50), w łasności przem ysłow ej i w sp ó ln e go ry n k u (69), stosunków m iędzy A u strią i N iem iecką R epubliką F ed eraln ą (92), m echanicznego bad an ia n o w ości (112) oraz m iędzynarodow ego unorm ow ania w łaściw ości sądow ej w spraw ie w łasności um ysłow ej (155). W ru b ry c e Różne now ości ogłosiliśm y m. in. in fo r m ację ze Z w iązku S ocjalistycznych R epublik R a dzieckich o re je stro w a n iu w ty m k ra ju znaków h a n dlow ych (39), k o m u n ik at z B elgii o M iędzynarodow ej W ystaw ie 1958 r. w B ru k seli (60), w iadom ości z F o r m ozy o m ożliw ości zgłaszania w ynalazków do opaten to w an ia i p rzy w racan ia m ocy p aten tó w n a tej w yspie (100), in fo rm acje z P olski o lik w id acji K olegium R zeczników P atentow ych (120) oraz w iadom ości z A lb an ii w sp raw ie ochrony p aten tó w na w y nalazki i znaków fabrycznych i handlow ych (160). N asz przegląd orzecznictw a został w istocie o p racow any, ja k zw ykle, przez naszych korespondentów z G recji (57), W ęgier (113), Ira n u (126), W łoch (75), k rajó w nordyckich (95), N iem ieckiej R epubliki F ed e ra ln e j (170, 194, 228) i S zw ajcarii (11). O głosiliśm y poza tym, oddzielne orzeczenia, pochodzące z A u strii (28), B elgii (69), F ra n c ji (46), N iem ieckiej R epubliki F e d eraln ej (152), S zw ajcarii (191) i T u rcji (169). N asza sta ty sty k a ogólna w łasności przem ysłow ej za ro k 1957 została zam ieszczona w num erze g ru d niow ym z 1958 r. na stronach O to k ilk a uw ag, jak ich m ożem y dokonać n a podstaw ie o trzy m anych danych. W sp raw ie zgłoszeń patentow ych opieram y się na dokum entacji, dostarczonej przez 38 krajó w. N astąpiło zw iększenie liczby zgłoszeń w 22 k ra ja c h (A u stralia, A u stria, B elgia, C zechosłow acja, F in lan d ia, F ran cja, H olandia, Indonezja, Irlandia, P ań stw o Izrael, Jugosław ia, K anada, L iban, N iem cy (R epublik a D em okratyczna), P o rtu g alia, S zw ajcaria, T unis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ielka B ry tan ia i P ó ł nocna Irlan d ia. T an ganika, T rin id ad i Tobago, W ietnam ) i zm niejszenie w 16 k ra ja c h (Cejlon, D ania, E gipt, H iszpania, Japonia. M onako, T anger, N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, P olska, R um unia, S yria, Szw ecja, T u rcja, W ęgry, W łochy). N asze b ad an ie dotyczy 36 k ra jó w co do udzielonych p aten tó w. Istn ieje zw iększenie liczby paten tó w w 22 k ra ja c h (A ustralia, A u stria, B elgia, Czechosłow acja, F ran cja, P ań stw o Izrael. Jap o n ia, Jugosław ia, K anada, L iban, N iem cy (R epublika F ederalna), N orw e gia, Polska, P o rtu g alia, S zw ajcaria, Szw ecja, W ęgry, W ielka B ry ta n ia i P ółnocna Irlan d ia, T anganika, T rinid ad i Tobago, W ietnam, W łochy) i zm niejszenie w 14 przy p ad k ach (Cejlon. D ania, Egipt, F inlandia, H iszpania, H olandia, Irlan d ia, M aroko, T anger, N iem cy (R epublika D em okratyczna), R um unia, S yria, T u r cja, U nia P ołudniow o-a frykańska). W sp raw ie w zorów użytkow ych stw ierdzam y zw iększenie liczby zgłoszeń w H iszpanii, Japonii, N iem ieckiej R epublice D em okratycznej, N iem ieckiej R ep u blice F ed eraln ej, P olsce i P o rtugalii. Nie było zm n iejszenia liczby zgłoszeń. Co do re je stra c ji, nastąpiło zw iększenie w H iszpanii, Japonii, N iem ieckiej R e p u blice D em okratycznej, Polsce i P o rtu g alii oraz zm niejszenie w N iem ieckiej R epublice F ederalnej. O dnośnie w zorów rysunkow ych i m odeli (wzorów zdobniczych) p orów nanie w ykazuje, jeśli chodzi o zgłoszenia, zw iększenie ich w 15 k ra ja c h spośród 29 w ystęp u jący ch w staty sty ce (A ustralia, B elgia, Czechosłow acja, Irlan d ia, P ań stw o Izrael, Jap o n ia, J u gosław ia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D e m okratyczna), S zw ajcaria, T unis. U nia Południow o- A fry k ań sk a, W ęgry, W ielka B ry tan ia i P ółnocna I r landia) i zm niejszenie w 14 k ra ja c h (A ustria, C eilon, D ania, E gipt, F ran cja, H iszpania, L iban, T anger, N orw egia, Polska, P ortugalia, S yria, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). W śród 30 porów nanych k rajó w 17 m iało w ięcej re je stra c ji w zorów rysunkow ych i m odeli

19 N r 3/1959 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 129 w 1957 r., aniżeli w ro k u poprzednim (A ustralia, B elgia, C zechosłow acja, Irla n d ia, P ań stw o Izrael, Ja p o nia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D em o k ratyczna), P o lsk a, P o rtu g alia, S zw ajcaria, T unis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ęgry, W ielka B ry ta n ia i Północna Irlan d ia, W iochy), a 13 m iało ich m niej (A ustria, C ejlon, D ania, E gipt, H iszpania, Jugosław ia, L iban, T anger, N iem cy (R epublika F ederalna), N orw egia, S y ria, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). N asza dokum en tacja w spraw ie znaków dotyczy 35 k ra jó w co do zgłoszeń i 33 k ra jó w co do re je strc ji. L iczba zgłoszeń zw iększyła się w 22 przy p ad k ach (A ustralia, A u stria, B elgia, C ejlon, C zechosłow acja, D ania. F ran cja, H olandia, Indonezja, Irlan d ia, P a ń stw o Izrael, Jugosław ia, L iban, N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, P o rtu g alia, S zw ajcaria, S yria, W ielka B ry ta n ia i Północna Irlan d ia, T anganika, W ę gry, W łochy) i zm niejszyła się w 13 k ra ja c h (Egipt, F in lan d ia, H iszpania, Jap o n ia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D em okratyczna), T anger, P olska, T u nis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). R ejestracje były liczniejsze w 13 k ra ja c h (A ustria, B elgia, C zechosłow acja, H iszpania, Ju g o sław ia, K anada, L iban, P o rtu g alia, S zw ajcaria, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ielka B ry tan ia i P ółnocna Irlandia, T anganika, W ęgry) i m niej liczne w 19 k r a jach (A ustralia, C ejlon, D ania, Egipt, F in lan d ia, H o lan d ia, Indonezja, Irlan d ia, P ań stw o Izrael, Jap o n ia, M aroko, T anger, N iem cy (R epublika D em okratyczna), N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, Polska, T rinidad i Tobago, W ietnam, W łochy). Z aznaczam y, że S yria pozostała w sta tu quo. ( La P ro p riété in d u strielle z 1959 r., n r 1, str ). ADMINISTRACJA URZĘDU PATENTOWEGO PRL Warszawa, Al. Niepodległości 188 wysyła na żądanie: Klasyfikacja patentow a Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w latach Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Należność za wydawnictwa należy wpłacać na rachunek Urzędu Patentowego PRL w Narodowym Banku Polskim VIII Oddział Miejski w Warszawie nr , cz. 68, dz. 5, rozdz. 19.

20 130 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3/1959 CZĘŚĆ II 41 WYNALAZKI UDZIELENIE PATENTÓW (Od nru do nru 42304) G ru b y m d ru k iem są podane num ery re je stru paten tó w. Liczby i litery przed tym i n u m eram i oznaczają klasy, podklasy, g ru p y i podgrupy, do k tó ry ch zaliczono opatentow ane w ynalazki. Po n u m erach re je stru p aten tó w są podane daty, od k tó ry ch rozpoczynają się okresy trw a n ia paten tó w. Po sk ró cie. Pierw sz. są p o dane d aty zgłoszeń zagranicznych, uzasadniających p raw o pierw szeństw a, oraz w n aw iasach nazw y k r a jów, w k tórych dokonano ty ch zgłoszeń. N astępnie są kolejno zam ieszczone im iona i nazw iska lub nazw y, m iejsca zam ieszkania lub siedziby osób, n a k tórych rzecz opatentow ano w ynalazki, oraz ty tu ły op aten to w anych w ynalazków. N a końcu są zam ieszczone im iona i n azw isk a tw órców lub w spółtw órców o p aten to w anych w ynalazków, jeżeli w ynalazki te są w y n alazk am i pracow niczym i. S k ró t P r. oznacza, że o p aten to w an e w y n alazk i są w ynalazkam i pracow niczym i. la, Huta im. Lenina. Kraków, Polska. Oddzielacz przechylny, kołyszący, z potrząsaczem do oddzielania ziemi od kamieni. Ryszard Pochylczuk. Pr. la, 20/ Zakłady Koksownicze W alenty. Ruda Śl., Polska. Urządzenie sitow e do przesiewania sypkich i w ilgotnych produktów kruszonych. Mgr inż. Franciszek Szwejda. Pr. la, Pierwsz (Holandia). Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia. Urządzenie do rozdzielania w sposób ciągły przedm iotów w edług ich ciężaru właściwego. Patent dodatkowy do patentu nr la, Pierwsz (Holandia). Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia. Urządzenie do rozdzielania w sposób ciągły przedmiotów według ich ciężaru właściwego. Patent dodatkowy do patentu nr c, 3/ Pierwsz (Dania). Harry Hansen. Valby, Dania. Sposób w y robu spiralnego szeregu ogniwek sprzęgających i urządzenie do wykonywania tego sposobu. 5a, 18/ Pierwsz (Francja). Société de Prospection Electrique Procédés Schlumberger. Paryż, Francja. Urządzenie do pomiarów odchylenia otworów wiertniczych. 5c, Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska. Sposób betonowej obudowy szybów i prefabrykowana płyta żelbetowa do wykonania tego sposobu. Prof. inż. Józef Galanka, mgr inż. Kazimierz Nosek i mgr inż Kazimierz Pawłowicz. Pr. 5c, 9/ Pierwsz (Niemiecka Republika Federalna). Dr Karl Lehmann. Essen-Stadtwald, Niemiecka Republika Federalna. Obudowa chodników. 5c, 9/ Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Zentralwerkstatt Niederwürschnitz. Niederwürschnitz, Niemiecka Republika Demokratyczna. Obudowa chodnikowa. 5c, 10/ Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska. Stojak kopalniany. Prof. inż. Marcin Borecki i doc. inż. Tadeusz Radowicki. Pr. 6b, 16/ Pierwsz (Czechosłowacja). Vyzkumny ustav antibiotik. Roztoky k. Pragi, Czechosłowacja. Sposób podwyższania produkcji materiałów biosyntetycznych. 6b, 16/ Pierwsz dla zastrz. 1; dla zastrz. 2 (Francja). Société des Usines Chimiques Rhône Poulenc. Paryż, Francja. Sposób wytwarzania spiramycyny III i (lub) spiramycyny II albo ich mieszaniny. 7a, 17/ Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Schwermaschinenbau Heinrich Rau. Wildau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie umożliwiające uzyskanie skokowego posuwu o nastawialnej wielkości i określonym obrocie, w szczególności do walcarek posuwowo-tłocznych przy walcowaniu na zimno. 7a, 17/ Mannesmann Meer Aktiengesellschaft. Monchen-Gladbach, N iemiecka Republika Federalna. Urządzenie do w alcowania, zwłaszcza urządzenie do pomocniczego walcowania na zimno z walcownicą poruszającą się tam i z powrotem. 7b, 9/ Pierwsz (Francja) de Wendel & Cie Société Anonyme. Paryż, Francja. Maszyna do wyrobu rur. 7c, Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Feuerlöschgerätewerk. Apolda, Niemiecka Republika Demokratyczna. Sposób wytwarzania różnej wielkości naczyń ciśnieniowych o kształcie butli do magazynowania gazów sprężonych, ciekłych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. 8k, 1/ Centralne Laboratorium Przem ysłu Jedwabniczego i Tkanin Ażurowych. Łódź, Polska. Sposób wykończania tkaniny z włókien sztucznych, jedwabiu naturalnego lub ich mieszanin za pomocą apretury zmniejszającej wzajemną przesuwalność wątku i osnowy. Mgr Stefan Brzeziński, mgr Bogumiła Todtleben i mgr W ładysława Kaczmarczyk. Pr. 8m, Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Farbenfabrik Wolfen. Wolfen, Niemiecka Republika Demokratyczna. Sposób barwienia włókien poliakrylonitrylowych i jedwabi poliakrylonitrylowych. 12a, Instytut Tworzyw Sztucznych. Warszawa, Polska. Urządzenie do dzielenia produktów destylacji. Inż. Witold Zieliński. Pr.

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona l z 5 Łódź: WYWÓZ l UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH Z OBIEKTÓW SPEC. PSYCH. ZOZ W ŁODZI NR SPRAWY NO/PN/U/11/11/09 Numer ogłoszenia: 217555-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III TREŚĆ ZESZYTU c z ę s c I Ustawy, rozporządzenia, komunikaty: 58. Zsrt dxe a i e Ministra Finansów i dn. 27 lipca 1951 r. w spra wie określenia źródeł i sposobu finansowania -wynalazczości pracowniczej.

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61

Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61 Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61 1958 ROMUALD GALSTER adwokat Nowe przepisy o opłacie skarbowej (krótka informacja) Z dniem 19 stycznia 1958

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Polska Poz. SPIS TREŚCI Część I U staw y, rozporządzenia, kom unikaty 1 U chw ała N r 911 R ady M inistrów z d n ia 12 listo p ad a 1955 r. w spraw ie zasad w y n ag rad zan

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły

2. Środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określane są na każdy rok w planach finansow ych szkoły Szkoła Podstawou. 0 >lr / im. J a n a K ochanow skiego 20-433 Lublin,ul. Mickiewicza 24 te!. (081)744-03-22 NIP 946-18-16-709 Zał. nr 1 do zarządzenia nr 10 /2 0 1 3 z dnia 2-04-2013r. Dyrektora Szkoły

Bardziej szczegółowo

Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku. Palestra 8/1(73), 16-19

Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku. Palestra 8/1(73), 16-19 Stanisław Rejman Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku Palestra 8/1(73), 16-19 1964 STANISŁAW REJMAN Zastosowanie art. 3 k.p.c. w sprawach o odszkodowanie za skutki wypadku

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?!

UkłA&a;... p c d p i s. ^ :?! OŚW IA DC ZEN IE M AJĄTK OW E < J(}ńk&;MSr*ą(h»pQw{iątłis sejkljetanaapo viatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej i pow iatp, o^ob^jzar^dj^jjącej^i członka organu zarządzającego powiatową

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Studia Prawnoustrojowe nr 24, 233-242 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 41 2015 r. Zatwierdzam PODSEKRETARZ STANU Generalny inspektor Kontroli Skarbowej rtgm&szfm 'Kruhfcumka...; Generalny

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11

Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów. Palestra 8/2(74), 6-11 Zdzisław Krzemiński Aplikacja adwokacka w świetle nowych przepisów Palestra 8/2(74), 6-11 1964 Z D ZISŁA W KRZEMIŃSKI A plikacja adw okacka w świetle nowych przepisów Z dniem 1 stycznia 1964 r. w eszła

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Rok III. Warszawa, dnia 31 maja 1926 r. Zeszyt 5. PRENUMERATA w ynosi: w kraju półrocznie zł. 12., rocznie zł. 24. (bez kosztów p r z e syłki); zagranicą p ółrocznie zł. 18., roczn ie zł. 36.. CENA O GŁO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE tr m d d ^..., dnia (miejscowość) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE b urm is trza rza się p e ^- b u rm istrza, se k retarza gm iny, sk a rb n ik a g m in y ^-kierownika jed n o stk i o rgan izacyjn ej gm in y, osob

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. WÓJT GMINY DĄBRÓWKA 05-;'.. DĄBRÓWKA u l. K o ś c iu s z k i 14 pow. wołomiński, wo). mazowieckie Nr 0050.248.2014 ZARZĄDZENIE NR 248/2014 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 18 marca 2014 roku w sprawie: zmiany

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44),

A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 5/8(44), A. Bądkowski Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 5/8(44), 106-112 1961 O R Z E C Z N IC T W O SĄ D U N A J W Y Ż S Z E G O W S P R A W A C H A D W O K A C K I C H 1 O R Z E C

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68),

Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich. Palestra 7/7-8(67-68), Regulamin aplikacji adwokackiej oraz kształcenia i egzaminu aplikantów adwokackich Palestra 7/7-8(67-68), 141-149 1963 N r 7 8 (67 68) Regulam in ap lik acji adw okackiej 141 ad w o k a tó w obow iązan

Bardziej szczegółowo

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Palestra 3/7-8(19-20), 82-86 1959 ALBERT M E S ZO R E R s ę d iia Sadu N a jw yższe

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72 Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa Palestra 3/1(13), 67-72 1959 N r 1 Z P R A K T Y K I S Ą D O W E J W P R O C E SA C H O U ST A L. O JC O ST W A 67 Pow yższe

Bardziej szczegółowo

Palestra 9/12(96), 69-73

Palestra 9/12(96), 69-73 Władysław Chojnowski O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075-1080 k.n.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Palestra 9/12(96),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

S. M. Przegląd ustawodawstwa. Palestra 9/2(86), 59-62

S. M. Przegląd ustawodawstwa. Palestra 9/2(86), 59-62 S. M. Przegląd ustawodawstwa Palestra 9/2(86), 59-62 1965 Przegląd ustaw odaw stw a 5» Ad 2). Przepis art. 1067 1 k.c. zezw ala n a dokonanie, zapisów n a rzecz osób odpow iadających w arunkom, jakie są

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli INFORMACJA o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych w 2015 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ustawy, rozporządzenia, komunikaty

SPIS TREŚCI. Część I. Ustawy, rozporządzenia, komunikaty SPIS TREŚCI Część I Polska Ustawy, rozporządzenia, komunikaty Poz. Str. 47 Rozporządzenie Prezesa Rady M inistrów z dnia 20 m aja 1957 r. w spraw ie przyznania XXVI M iędzynarodow ym Targom w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923 Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 1 lipca 1996 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. Str. Zarządzenie 69 Nr 59/96 Wojewody Białostockiego z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ustaw a o ochronie praw nabyw cy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego Ostatnio w prow adzona aktualizacja: Dz.U. z 2011 nr 232 poz. 1377 Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21,

Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka. Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, Kamil Gorzka Rewolucja w edukacji i nauczaniu : neurodydaktyka Humanistyka i Przyrodoznawstwo 21, 451-454 2015 H U M A N IS T Y K A I P R Z Y R O D O Z N A W S T W O 2 1 O ls z ty n 2 0 1 5 REWOLUCJA W

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie

PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie Łukta, 03 grudnia 2015 r. PROTOKÓŁ z posiedzenia kom isji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanow isko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łukcie 1. W dniu 03 grudnia 2015 r. w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 3/10(22), 105-109 1959 NACZELIMA RADA ADWOKACKA Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 1. TERMIN ODW OŁANIA OD POSTANOW

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul. Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi /w tym również autyzmem/ na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy Numer

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81

Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich. Palestra 8/6(78), 78-81 Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach adwokackich Palestra 8/6(78), 78-81 1964 ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWACH ADWOKACKICH 1. WYROK z dnia 28 grudnia 1963 r. (R.A dw. 70/63) Nie jest do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku Protokół dodatkowy Nr 1 z dnia 6 marca 1975 roku do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w kółkach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r. Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. 23 Z arządzenie Prezesa U rzędu Patentow ego Polskiej Rzeczypospolitej Ludow

SPIS TREŚCI. Część I. 23 Z arządzenie Prezesa U rzędu Patentow ego Polskiej Rzeczypospolitej Ludow SPIS TREŚCI Część I Ustawy, rozporządzenia, komunikaty Polska Poz. S tr. 19 -U staw a z dnia 19 l istop ad a 1956 r. o radach robotniczych (wyciąg). 49 20 U staw a z dnia 19 listopada 1956 r. o funduszu

Bardziej szczegółowo

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E

KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E KARTOTEKA TESTU I SCHEMAT PUNKTOWANIA T E S T U D O JR Z A Ł O Ś C I S Z K O L N E J U M IE M W IE L E BADANE OBSZARY ZAKRES BADANEJ U M IE JĘ T N O Ś C I NR ZADANIA TEMATYKA Z A D A Ń CO OCENIANO W ZADANIACH

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Poz. SPIS TREŚCI Część I Str. Polska U staw y, rozporządzenia, kom unikaty. 38. O kólnik M inistra Finansów z dnia 22 m aja 1954 r. w spraw ie zm iany okólnika z dnia 25 stycznia

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Łabno Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie a przerwa biegu przedawnienia. Palestra 10/11(107), 56-59

Zbigniew Łabno Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie a przerwa biegu przedawnienia. Palestra 10/11(107), 56-59 Zbigniew Łabno Wezwanie do wzięcia udziału w sprawie a przerwa biegu przedawnienia Palestra 10/11(107), 56-59 1966 56 Zbigfii.evo.Łąbjio Nr. 11,(107> adw. d r G odlew ski zaprosił przedstaw icieli bułgarskiej

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24,

Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37. Studia Prawnoustrojowe nr 24, Katarzyna Cygan Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., sygn. akt CZP 37 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 297-302 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosy Glosa do wyroku Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo