WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 3 MAJ CZERWIEC 1959 W yda w nictw o U rzędu P a te n to w e g o P o lsk ie j R zeczypospolitej Ludow ej W a rsza w a

2 SPIS TREŚCI Część I U staw y, rozporządzenia, kom unikaty P olska Poz. Str. 29 R ozporządzenie P rezesa R ady M inistrów z dnia 19 lutego 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F unduszu P o stęp u T echnicznego w resorcie gospodarki k o m u n a l n e j Z arządzenie n r 78 P rezesa R ady M inistrów z dnia 11 m aja 1959 r. w spraw ie pow ołania K om isji do przygotow ania w ytycznych w zakresie p lan o w ania i koordynacji postępu technicznego, u spraw nienia prac naukow o- -badaw czych i k o nstrukcyjnych oraz popraw y w aru n k ó w w drażania now ej techniki w gospodarce narodow ej (Wyciąg) Z arządzenie M in istra F inansów z dna 26 czerw ca 1953 r. w spraw ie całkow itego lub częściowego zw olnienia od opłaty skarbow ej niektórych g ru p osób lub niektórych przedm iotów te j o p ł a t y Z arządzenie M inistra F inansów z dnia 12 g ru d n ia 1953 r. w spraw ie F u n duszu P ostępu T e c h n ic z n e g o U chw ała n r 426 R ady M inistrów z dnia 8 listopada 1958 r. w spraw ie znaków j a k o ś c i Z arządzenie P rezesa U rzędu P atentow ego P olskiej R zeczypospolitej L udow ej z dnia 11 m a ja 1959 r. w spraw ie opisów p ro jek tó w w ynalazczych, w ydaw anych drukiem przez U rząd P aten to w y Polskiej Rzeczypospolitej L u d o w e j Rzecznicy patentow i. W pis na listę rzeczników patentow ych Z agranica D ania 36 U staw a nr 192 z dnia 1 w rześnia 1936 r. o p a te n ta c h Jo rd an ia 37 U staw a n r 22 z 1953 r. o p aten tach i w zorach U m ow y m iędzynarodow e 38 R aty fik acja przez W łochy konw encji europejskiej o form alnościach p rzepisanych dla zgłoszeń p a t e n t o w y c h 122 M iędzynarodow y Z w iązek O chrony W łasności P rzem ysłow ej 39 M iędzynarodow y Zw iązek O chrony W łasności Przem ysłow ej. S tan n a dzień 1 stycznia 1959 r M iędzynarodow y Z w iązek O chrony W łasności P rzem ysłow ej w 1958 r Część II 41 W ynalazki U dzielenie p aten tó w (od n ru do n ru ) Z m iany w r e j e s t r z e W ykreślenia z r e j e s t r u W zory R ejestracja w zorów użytkow ych (od n ru do n ru 12466) R eje stra c ja w zorów zdobniczych (od n ru 7284 do n ru ) Z m iany w r e j e s t r a c h W ykreślenia z r e j e s t r ó w U doskonalenia techniczne Ś w iadectw a o dokonaniu udoskonaleń technicznych (od n ru do n ru ) Opisy pro jek tó w w ynalazczych O pisy p a t e n t o w e Z naki tow arow e R ejestracja (nry i oraz od n ru do n ru 41270) P rzedłużenie o c h r o n y Z m iany w r e j e s t r z e W ykreślenia z re je stru O g ł o s z e n i a WYDAWNICTWO URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Redaguje Kom itet Redakcja i Administracja: Urząd Patentowy PRL, W arszawa, Al. N iepodległości 188, tel (w ewn. 22) CENA PRENUMERATY: półroczna zl 48., roczna zł 96. Zam ówienia i przedpłaty przyjm ują urzędy pocztowe i listonosze oraz oddziały i delegatury Ruchu. Można również zam awiać prenumeratę w Centrali Kolportażu Prasy i W ydawnictw Ruch w W arszawie, ul. Srebrna 12, uiszczając przedpłaty na konto PKO nr z zaznaczeniem okresu prenum eraty i tytułu zamawianego czasopisma. Prenum eratę przyjm uje się do dnia 15 m iesiąca, poprzedzającego okres prenumeraty. Cena 16 zł Zakł. Graf. Dom Słowa Polskiego, W -wa. Zam. 2666/c C ena 16 z ł Pap. druk. sat. V kl. A 1/60 g. Nakład 2000 egz. W-46

3 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO W arszaw a, 15 czerw ca 1959 r. Nr 3 Poz CZĘŚĆ I USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, KOMUNIKATY POLSKA 29 R O ZPO RZĄ D ZEN IE PR EZESA RADY M INISTRÓW z d n ia 19 lutego 1959 r. w spraw ie u tw o rzenia F unduszu P o stęp u Technicznego w resorcie gospodarki kom unalnej. (Dz. U. z dnia r. N r 17, poz. 97) N a podstaw ie 12 rozporządzenia R ady M inistrów z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F unduszu P o stępu T echnicznego o raz jego p rzezn a czenia (Dz. U. N r 61, poz. 302) 1 zarządza się, co n a stępuje: 1. R ozciąga się m oc obow iązująca rozporządzen ia R ady M in istró w z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w spraw ie u tw o rzen ia F unduszu P o stęp u T echnicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. N r 61, poz. 302) n a jed n o stk i podległe i nadzorow ane przez M inistra G ospodarki K om unalnej F u n d u sz P ostępu T echnicznego tw orzy się w resorcie gospodarki kom unalnej z n arzu tó w obciążających k o szty określonych p rzed sięb io rstw reso rtu gospodarki kom u n aln ej. 2. P rzedsiębiorstw a, o k tó ry ch m ow a w ust. 1, określone zostaną przez: 1) M in istra G ospodarki K om unalnej w odniesien iu d o przedsiębiorstw objętych p lanem cen traln y m, 2) prezydia w ojew ódzkich (m iast w yłączonych z w o jew ództw ) ra d narodow ych, w porozum ieniu z M inistrem G ospodarki K om unalnej w odn iesieniu d o p rzedsiębiorstw objętych p lan em terenow ym. 3. W ykonanie rozporządzenia porucza się M inistro w i G ospodarki K om unalnej o raz prezydiom w o jew ódzkich (m iast w yłączonych z w ojew ództw ) ra d narodow ych. 4. R ozporządzenie w chodzi w życie z dn iem ogłoszenia z m ocą od d n ia 1 stycznia 1959 r. P rezes R ady M inistrów : J. C yrankiew icz 30 ZARZĄ D ZEN IE NR 78 PR EZESA RADY M IN ISTR Ó W z d n ia 11 m aja 1959 r. w spraw ie pow ołania K om isji do przygotow ania w y tycznych w zakresie plan o w an ia i koordynacji p o stępu technicznego, u sp raw n ien ia p rac n au k o w o -b a daw czych i k o n stru k cy jn y ch oraz popraw y w a ru n ków w d rażan ia now ej tech n ik i w gospodarce n a rodow ej. ( W y c ią g ) 1. D la opracow ania w ytycznych i pro jek tó w a k tów pr aw nych w dziedzinie zagadnień dotyczących rozw oju p o stęp u technicznego i p ra c n aukow o-ba- 1) P a trz,,w iadom ości U rzędu P a tentow ego z 1958 r. N r S, poz. 76. daw czych, planow ania i koordynacji, w d rażan ia doro b k u w dziedzinie osiągnięć naukow ych i technicznych w produkcji, u stalen ia w łaściw ych bodźców zainteresow ania m aterialn eg o w dziedzinie rozw oju p ostępu technicznego w gospodarce narodow ej, in sty tu tach naukow o-badaw czych, biurach k o n stru k c y j nych, placów kach szkół w yższych i Polskiej A kadem ii N auk itp., pow ołuje się K om isję w n astępującym składzie: P rzew odniczący: Z -cy Przew odniczącego P io tr Jaroszew icz W iceprezes R ady M inistrów E ugeniusz Szyr S e k re ta rz KERM Józef N iedźw iecki Z -ca K ier. W ydz. E konom icznego KC PZ PR B olesław Jaszczuk Z -ca Przew. K om isji P la now ania p rzy R adzie M i n istró w 2.1. Z adaniem K om isji jest opracow anie p ro gram u oraz ko n k retn y ch w ytycznych i zaleceń, zm ierzających do zapew nienia realizacji u ch w ał III Z ja zdu Polskiej Z jednoczonej P a rtii R obotniczej w zak resie w zrostu w ydajności pracy w oparciu o szybszą realizację postępu technicznego. K om isja pow inna w sw ej pracy uw zględnić w niosk i w ynikające z realizow anych zm ian w system ie zarządzania i organizacji gospodarki narodow ej i w y korzystać opracow ania i opinie P olskiej A kadem ii N auk, R ady do S praw T echniki, R ady E konom icznej, stow arzyszeń inżynieryjno-technicznych o raz dośw iadczenia ZSRR, NRD, CSR i innych p ań stw socjalistycznych w dziedzinie stw arzan ia w aru n k ó w sprzyjających postępow i technicznem u. 2. K om isja pow inna w szczególności: 1) opracow ać w ytyczne oraz propozycje organ izacyjna odnośnie system u i zakresu p lan o w an ia i koord y n acji rozw oju tech n ik i i p rac naukow o-badaw czych w k ra ju, 2) opracow ać w ytyczne zm ierzające do zw iększenia zainteresow ania przedsiębiorstw i zjednoczeń, a zw łaszcza k iero w n ictw a przedsiębiorstw, sam orządu robotniczego, personelu inżynieryjno-technicznego rozw ojem tech niki; opracow ać w nioski z zak resu p lan o w a nia, organizacji, bodźców ekonom icznych, płac, itp. sp rzy jające w zrostow i zain te re sow ania przedsiębiorstw i zjednoczeń w r e alizacji postępu technicznego, 3) opracow ać w ytyczne w spraw ie szerszego r ozw ijania tw órczej inicjatyw y pracow ników n au k i i techniki, ożyw ienia ru c h u w ynalaz-

4 114 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3/1959 czego i racjonalizatorskiego, zw iększenia udziału stow arzyszeń in ży nieryjno-techniczn ych i szerokich rzesz naukow ców, inżynierów i techników w inicjow aniu i realizacji p o stęp u technicznego, w yższej organizacji p racy w p rzedsiębiorstw ie i w zrostu w y d ajności pracy. 3. D la opracow ania poszczególnych zagadnień i p rzed staw ien ia ich kom isji pow ołuje się następujące gru p y robocze: 6) G ru p a robocza do opracow ania w ytycznych w spraw ie zw iększenia udziału stow arzyszeń inżynieró w i techników w inicjow aniu i realizacji zadań postępu technicznego, ru ch u racjonalizatorskiego i w y nalazczości w składzie: P rzew odniczący: C złonkow ie: M arian O lew iński P odsekretarz S tan u w M inisterstw ie K om unikacji Z ygm unt W olski S ek retarz CRZZ J. Tym ow ski Prezes NOT B olesław R um iński P odsek retarz S ta n u w M in isterstw ie P rzem ysłu Spożywczego i S kupu Józef Skrzeszot St. in stru k to r W ydz. Ekonom icznego KC PZ PR Z bigniew M uszyński Prezes U rzędu P atentow ego Przew odniczący poszczególnych gru p upow ażnieni są do dokooptow ania członków oraz pow oływ ania ek sp ertó w niezbędnych dla opracow ania specjalnych zagadnień. 5. K om isja zakończy pracę do dnia 25 czerw ca 1959 r. 6. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania. PR EZES RADY M INISTRÓW 31 Józef Cyrankiewicz ZARZĄDZEN IE M IN ISTRA FIN ANSÓW z d n ia 26 czerw ca 1958 r. w spraw ie całkow itego lub częściowego zw olnienia od opłaty sk arb o w ej niektórych grup osób lub n iek tó ry ch przedm iotów te j o p ła ty 1) (Monitor Polski z d n ia r. Nr 53, poz Zmiana: Monitor Polski z dnia r. Nr 24, poz. 109) 3. O płatę skarbow ą za pośw iadczane n o tarialn ie lub przez prezy d ia ra d narodow ych pełnom ocnictw a szczególne u p o w ażn iające do w ykonania innych czynności niż w ym ienione w ust. 2 p o b iera się w zniżonej w ysokości 20 zł. 8. N ależną, a nie p o b ran ą do d n ia ogłoszenia zarządzenia opłatę skarbow ą... u m arza się. 9. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. M in ister Finansów : w z. I. Trendota 32 ZARZĄDZEN IE M IN ISTRA FIN ANSÓW z d n ia 12 grudnia 1958 r. w sp raw ie F unduszu P ostępu T echnicznego N a podstaw ie 10 rozporządzenia R ady M inistrów z d n ia 26 w rześnia 1958 r. w sp raw ie utw orzenia F u n duszu P ostępu T echnicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. N r 61, poz. 302), p rzedrukow anego w W iadom ościach U rzędu P aten to w eg o z 1958 r. n r 6, poz. 76, M in ister F inansów w ydał zarządzenie z d n ia 12 g ru d n ia 1958 r. w sp raw ie try b u grom adzenia, w y d a t kow ania i ew idencji środków F unduszu P ostępu T echnicznego oraz zasad spraw ozdaw czości z zakresu gosp o d ark i tym i środkam i. Z arządzenie to zostało ogłoszone w M onitorze P olskim z d n ia r. n r 98, poz O bow iązuje ono od d n ia 1 stycznia 1959 r. 33 UCHW AŁA NR 426 RADY M IN ISTRÓ W z d n ia 8 listopada 1958 r. w spraw ie znaku jakości W celu stw orzenia w aru n k ó w i zachęty do d alszego podnoszenia jakości pro d u k cji i zapew nienia w y sokiej jakości w yrobów R ada M inistrów w ydała uchw ałę n r 426 z d n ia 8 listopada 1958 r. w spraw ie oznaczania w yrobów znakiem jakości. U chw ała ta została ogłoszona w M onitorze P o lsk im z dnia r. n r 97, poz O bow iązuje ona od dnia 1 stycznia 1959 r. W ym ieniona uchw ała przew iduje znak jakości do oznaczania w yrobów w ysokiej jakości, odp o w iad ających najw yższem u poziom owi pro d u k cji krajo w ej, oraz znak jakości specjalnej do oznaczania w yrobów reprezen tu jący ch klasę św iatow ą. P oniżej są przed staw ione obydw ie form y graficzne w ym ienionego znaku jakości. (Wyciąg) N a podstaw ie a rt. 1 ust. 4 u staw y z d n ia 13 g ru d n ia 1957 r, o opłacie skarbow ej (Dz. U. z 1958 r. N r 1, poz. 1) oraz art. 35 d ek retu z d nia 26 października 1950 r. o zobow iązaniach podatkow ych (Dz. U. N r 49, poz. 452) zarządza się, co n astęp u je: Z w alnia się od opłaty skarbow ej pełnom ocnictw a w y staw ian e przez jed n o stk i budżetow e, podm ioty gospodarki uspołecznionej oraz organizacje polityczne, społeczne i zaw odowe, a także, bez w zględu n a osobę w ystaw cy, odpisy pełnom ocnictw procesow ych przeznaczonych d la osób uczestniczących w spraw ie. 2. Z w alnia się od opłaty skarbow ej pośw iadczane n o tarialn ie lu b przez p rezydia ra d narodow ych p ełnom ocnictw a upow ażniające do odbioru... dokum entów z urzędów i instytucji. 1) P a trz W iadom ości U rzędu P atentow ego" z 1958 r. N r 2, poz. 15, 16 i ZARZĄDZEN IE PR EZESA URZĘDU PATENTOW EGO P O L S K IE J R ZECZY PO SPO LITEJ LUDOW EJ z d nia 11 m aja 1959 r. w spraw ie opisów projektów w ynalazczych, w y d aw a nych dru k iem przez U rząd P aten to w y P olskiej R zeczypospolitej Ludow ej. 1. U rząd P aten to w y P olskiej R zeczypospolitej L udow ej przesyła b ezpłatnie opisy patentow e, w ydane dru k iem przez ten U rząd:

5 Nr 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 115 a) p o trzy egzem plarze m in isterstw o m i urzędom centralnym, w łaściw ym ze w zglądu n a p rzedm iot w y nalazków przed staw io n y ch w tych opisach p aten to w ych, b) po jed n y m egzem plarzu uspołecznionym za k ła dom pracy, n a k tó ry ch rzecz U rząd P aten to w y udzielił p aten tó w n a w ynalazki, przedstaw ione w tych opisach patentow ych, c) po jed n y m egzem plarzu bibliotekom publicznym, szkołom w yższym, in sty tu to m n au k o w o -b ad aw czym i innym in sty tu cjo m o podobnym charak terze działania, k tó re zam ów iły w U rzędzie P aten to w y m opisy p atentow e, d) zagranicznym urzędom paten to w y m i in sty tucjom, k tó re otrzym ują polskie opisy patentow e n a zasadzie w zajem ności lub zgodnie z um ow ą. 2. Z zastrzeżeniem przepisów 1, opisy p a te n to we, w ydane d ru k iem przez U rząd P atentow y, są do nab y cia w ty m U rzędzie w cenie, określonej przez P rezesa U rzędu P atentow ego. 3. U społecznione zakłady p racy otrzy m u ją bezp ła tn ie z U rzędu P atentow ego d rukow ane opisy udoskonaleń technicznych i uspraw nień, zam ów ione w tym U rzędzie. 4. O pisy p ro jek tó w w ynalazczych, w ydane d ru kiem przez U rząd P atentow y, m ożna przeglądać oraz dokonyw ać z nich odpisów i w yciągów w B ibliotece tego U rzędu codziennie, z w y jątk iem niedziel i d n i w olnych od pracy, w godzinach określonych przez P rezesa U rzędu Patentow ego. 5. Z arządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. P r ezes U rzędu P a te n to w ego P olskiej R zeczypospolitej L udow ej 35 Z. Muszyński RZECZNICY PA TEN TO W I W pis n a listę rzeczników patentow ych D nia 21 m arca 1959 r. został w pisany n a listę rzeczników paten to w y ch E ugeniusz M irecki K raków, ul. Szym anow skiego 4. ZAGRANICA DANIA 36 USTA W A NR 192 z d n ia 1 w rześnia 1936 r. o p a te n ta c h 1) 2) I. A rt. 1. P a te n tó w duńsk ich udziela się na w y n alazki, które m ożna stosow ać w p rzem y śle lu b któ ry ch w ykonyw anie m oże być p rzedm iotem przem ysłow ej działalności. W yłączone są jed n ak że od o p aten to w ania: 1) w ynalazki, k tó re ja k o tak ie n ależy uw ażać za pozbaw ione jakiegokolw iek istotnego znaczenia; 2) w ynalazki, k tó ry ch w ykonyw anie je s t sprzeczne z u staw ą, dobry m i obyczajam i lub porządkiem p u blicznym ; 3) w ynalazki, k tó re w czasie zgłoszenia do opaten to w an ia zostały ju ż w ta k i sposób opisane w ogólnie dostępnych d ru k a c h lu b w D anii ta k jaw n ie sto sow ane, że znaw cy są przez to w stan ie w ykonyw ać je, oraz 4) w ynalazki śro d k ó w leczniczych, żyw ności lu b używ ek oraz sposobów w y tw arzan ia środków żyw ności. A rt. 2. P a te n tó w u d ziela się na zm iany, dokonane w opaten to w anych ju ż w ynalazkach, o ile zm iany te są ta k istotne, że m ożna je sam e w sobie uw ażać za w ynalazki. P a te n ty tak ie, zw ane p a te n ta m i zależnym i, pow inny zaw ierać w y raźn e pow ołanie się n a p a te n t głów ny i w zm iankę, w sk azu jącą że p a te n t zależny n ie d a je jego w łaścicielow i u p raw n ien ia do w y k onyw ania w y nalazku głów nego. A rt. 3.3) P ra w o do u zysk an ia p a te n tu przy słu g u je tylko sam em u w ynalazcy lub osobie, n a k tó rą p rz e szło to p raw o n a podstaw ie przepisów o przenoszeniu p ra w m ajątkow ych. W ierzyciele nie m ogą poszukiw ać w p ra w ie d o u zysk an ia p a te n tu zaspokojenia r o z czeń, ale m ogą to czynić w p ra w ie uzyskanym przez taki p aten t. 1) N iniejszy tek st ustaw y z dnia 1 w rześnia 1936 r. uw zględnia zm iany, w prow adzone u sta w ą n r 515 z d n ia r., u staw ą n r 508 z dnia r., ustaw ą n r 304 z dnia r. i u staw ą n r 142 z dnia r. 2) P atrz przepisy z dnia 10 lutego 1956 r. w spraw ie zgłoszeń patentow ych itp, zam ieszczone w La Propriété in d u strielle z 1957 r. n r 1, str ) P a trz u staw ę n r 142 z d n ia r. o w y n alazk a ch p ra cow niczych, zam ieszczoną w przek ład zie n a języ k polski w W iadom ościach U rzędu P a tentow ego z 1957 r. n r 2, poz. 28. W razie złożenia w niosków przez w ięcej osób o udzielenie p a te n tu n a ten sam lub w istocie ten sam w ynalazek, p raw o p ierw szeń stw a do uzyskania p a te n tu p rzysługuje osobie, k tó ra pierw sza dokonała zgłoszenia. A rt. 4. P aten tó w udziela się n a o k res 17 la t od dnia d o konania zgłoszenia w k ra ju. P o upływ ie lego czasu nie może n astąpić ani ponow ienie, a n i p rzedłużenie p ra w a patentow ego. N a każdą zm ianę opatentow anego w y nalazku m oże w łaściciel p a te n tu uzyskać p a te n t dodatkow y, k tóry u pływ a rów nocześnie z p aten tem głów nym. A rt. 5. Bez zezw olenia w łaściciela p a te n tu n ik t nie może d la zysku: 1) w ytw arzać, w prow adzać lub w ystaw iać na sp rzedaż przedm iotu opatentow anego lub w y tw o ru uzyskanego opatentow anym sposobem, albo 2) stosow ać opatentow anego sposobu. Jed n ak że bez w zględu n a p a te n t m ożna: 1) stosow ać przedm ioty, k tó re stanow ią części sk ła dow e środków kom unik acy jn y ch innych k rajó w, d la potrzeb tych śro d k ó w w czasie przejściow ej ich obecności w D anii oraz 2) stosow ać stale jak o tak ie w D anii przedm ioty, k tó re stanow ią części składow e środków k o m u n ik a cyjnych, zakupione za g ran icą na ra c h u n e k osób d u ń skich lu b zam ontow ane na d u ń sk im statk u, w y rem o n to w an y m za g ranicą w w yniku aw arii. A rt. 6. P a te n t nie m a m ocy w obec osób, k tó re przed do k o n an iem zgłoszenia (art. 28 ust. 2) stosow ały w y nalazek w D anii lu b poczyniły isto tn e przygotow ania w celu tego stosow ania. Osoba, k tó ra rozpoczęła ta k ą czynność dopiero po dokonaniu zgłoszenia, może być pociągana do odpow iedzialności za n aruszenie p a te n tu (art. 25), jeżeli W czasie, w k tó ry m rozpoczęła w ykonyw ać w y n alazek, w iedziała, że zgłoszenie zostało dokonane, albo jeżeli rozpoczętą czynność dalej w ykonyw ała po o trzy m an iu o ty m w iadom ości. Jeżeli n astąp iło ogłoszenie zgłoszenia patentow ego w m yśl a rt. 16, n ależ y p rz y jąć, że dokonanie zgłoszenia zn an e je s t d la każdego. A rt. 7. Z a k ażd y p aten t, z w y jątk iem p aten tó w d o d atkow ych, należy uiścić opłatą roczną, jed n ak że nie za pierw szy ro k trw a n ia p atentu. Za każdy z n astępnych trzech la t o p łata w ynosi 50 koron, za każd y z następnych trzech la t 75 koron, za k ażd y z następnych trzech la t 150 koron, za każdy z następnych trzech la t 300 koron i za k ażd y z o statnich czterech la t 400 koron. O płatę roczną n ależy uiścić za ro k patentow y, rozpoczynający się po dniu udzielenia p aten tu, przed początkiem odnośnego ro k u p a tentow ego. W razie niedokonania tego, w łaściciel p a te n tu może jeszcze uiścić opłatę w ciągu 3 m iesięcy, k tó ra w tym przy p ad k u ulega podw yższeniu ci jed n ą

6 116 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / piątą. W ciągu dalszych 3 m iesięcy może on uiścić o płatą z d o d atk iem w w ysokości dw óch p iąty ch. W r a zie nieuiszczenia o p łaty w ciągu tych term inów, p a te n t u w aża się w ygasły licząc od początku ro k u p a tentow ego, za k tó ry o p łata n ie została uiszczona. T aki zgasły p a te n t m oże być jed n ak znow u p rz y w rócony, jeżeli zostanie w ykazane w odnośnym w niosk u przedłożonym K om isji p atentow ej, że term inow e m u uiszczeniu opłaty przeszkodziły okoliczności, za k tó re nie m ożna czynić odpow iedzialnym w łaściciela p aten tu. W niosek ta k i należy złożyć niezw łocznie w raz z kw otą 100 koron oraz z opłatam i, n ie uiszczonym i w ubiegłym czasie, po uzyskaniu przez w łaściciela p a te n tu w iadom ości o pow stałej zwłoce, ale w każd y m p rzy p ad k u w ciągu 12 m iesięcy do dokon a n iu ogłoszenia o zgaśnięciu p aten tu. P a te n tu, zgasłego z tego pow odu i n astęp n ie p rzy w róconego, nie m ożna p rzeciw staw iać osobie, k tó ra w czasie m iędzy zgaśnięciem p a te n tu i ponow nym przyw róceniem jego m ocy, p rzystąp iła do stosow ania w y n alazk u lu b poczyniła istotne przygoto w an ia w celu tego stosow ania. O płaty roczne m ożna uiszczać z góry za k ilk a la t; w razie zrzeczenia się później p a te n tu przez jego w łaściciela, o trzy m u je on z pow rotem opłaty roczne, k tó ry ch term in uiszczenia jeszcze nie nastąpił. O płaty roczne za lata patentow e, k tó re rozpoczęły się najpóźniej w dniu udzielenia p a te n tu, należy uiścić w ciągu 2 m iesięcy cd d n ia udzielenia. M ożna je uiścić później z dodatkow ą opłatą w w ysokości jednej p iątej w ciągu 2 m iesięcy p o upływ ie tego te r m inu i z dodatkow ą op łatą w w ysokości dw óch p ią tych w ciągu dalszych 2 m iesięcy po upływ ie tego now ego term in u. W razie nieuiszczenia o p łaty rocznej za udzielone p a te n ty przed początkiem odnośnego ro ku patentow ego i za n ie udzielone p a te n ty przed d n iem udzielenia, K om isja p aten to w a zaw iadam ia o ty m w łaściciela p a te n tu listem poleconym w ciągu 2 tygodni po upływ ie tych term inów. A rt. 8. Jeżeli dobro ogółu tego w ym aga, można w drodze ustaw y ustalić, ze opatentow any w ynalazek bez zezw olenia w łaściciela p a te n tu m oże być stosow any przez państw o lub że p a te n t gaśnie, ta k iż w y n alazek może być stosow any pow szechnie, w obydw u przy p ad k ach za całkow itym odszkodow aniem d la w łaściciela p atentu. O dszkodow anie to w ypłaca się ze środków publicznych i w b ra k u dobrow olnego porozum ienia w edług ustalen ia, dokonanego przez 4 rzeczoznaw ców, z k tó ry ch 2 pow ołuje M inister H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, a 2 w łaściciel p aten tu, z p rzew odniczącym pow ołanym jednom yślnie przez tych 4 rzeczoznaw ców, albo w razie n ieuzyskania jed n o m yślności przez sąd m iejsca zam ieszkania w łaściciela p aten tu, albo gdy je s t on cudzoziem cem przez sąd m iasta K openhagi. P rzew odniczący rozstrzyga, gdy w iększość tych rzeczoznaw ców nie zgadza się co do w ysokości odszkodow ania, o raz u stala odszkodow an ie w ram ach kw ot, w nioskow anych przez rzeczoznaw ców. II. A rt. 9. D ecydow anie o zgłoszeniach p aten to w y ch należy do w łaściw ości K om isji p aten to w ej, m ającej sw ą siedzibę w K openhadze i sk ład ającej się z członków, pow ołanych w liczbie do 10 przez M in istra H an dlu, P rzem y słu i Żeglugi n a o k res 5 lat. D wóch z nich pow inno m ieć k w alifik acje, w ym agane od członków krajo w y ch sądów w yższych, a pozostali członkow ie K om isji pow inni być technicznym i rzeczoznaw cam i. Jeżeli stan poszczególnej sp raw y tego w ym aga, K o m isja p aten to w a m oże pow ołać innych rzeczoznaw ców do w zięcia udziału w ro zp atrzen iu i rozstrzygnięciu spraw y. D ecyzje K om isji należy uzasadniać i sporządzać n a piśm ie. A rt. 10. C złonkow ie K om isji patentow ej nie mogą ani sam i, a n i przez in n e osoby ubiegać się o p aten ty n a w ynalazki, albo w ystępow ać ja k o zastępcy innych osób w sp raw ach patentow ych. Jeżeli członek K om isji w d a n e j spraw ie p aten to w ej pozostaje w tak im stosu n k u do uczestnika, że nie może być sędzią, nie pow inien b rać udziału p rzy rozstrzyg an iu spraw y. A rt. 11. Osoba, k tó ra zam ierza uzyskać p a te n t na w ynalazek, pow inna przedłożyć K om isji p aten to w ej; 1) skierow any do K om isji p aten to w ej w niosek p a tentow y, w dw óch egzem plarzach, 2) opis w ynalazku, w dw óch egzem plarzach, oraz 3) jeżeli je s t p otrzebny do zrozum ienia opisu, r y sunek rów nież w dw óch egzem plarzach, i stosow nie do okoliczności m odele, p ró b k i itp. Jednocześnie ze złożeniem w nio sk u należy uiścić opłatę w w ysokości 100 k o ron; K om isja może jed n ak zw olnić od tej opłaty, jeżeli w nioskodaw ca w ykaże sw oją niezam ożność. A rt. 12. W niosek p aten to w y, sporządzony n a p a pierze nieostem plow anym, pow inien zaw ierać d an e w skazujące nazw isko i m iejsce zam ieszkania zgłaszającego o raz tytuł, p o d k tó ry m w y n alazek m a być w edług jego życzenia w ym ieniony w patencie. We w niosku pow inien zgłaszający poza ty m podać, kto je s t w ynalazcą; jeżeli zgłaszający nie je st w ynalazcą, pow inien w ykazać n a podstaw ie w ym aganych dow o dów, ze przeszło n a niego w ażnie p raw o w ynalazcy. O pis p o w in ien być ta k w y raźny i zupełny, aby znaw cy m ogli na jego pod staw ie w ykonać lu b zastosow ać w ynalazek. P ow inien on zaw ierać dokładne oznaczenie tego, co zgłaszający u w aża za przedm iot w y n alazk u i n a co chce uzyskać p aten t. R ysunki p o w inny być w yraźne i trw a łe oraz w skazyw ać w szy stkie w ym ienione w op isie szczegóły, k tó re pow inny być oznaczone w opisie i n a ry s u n k u o d p o w iad ającym i sobie literam i lu b liczbam i. W niosek i jego załączniki należy sporządzić w ję zyku duńskim. O soba, k tó ra ubiega się o p a te n ty n a w ięcej n iezależnych od siebie w ynalazków, pow inna dokonać tyle oddzielnych zgłoszeń, ile je st w ynalazków. A rt. 13. Jeżeli zgłaszający nie m a w D anii m iejsca zam ieszkania, jest obow iązany załączyć do w niosku ośw iadczenie, stw ierdzające, że w e w szystkich s p ra w ach dotyczących p a te n tu zastępuje go zam ieszkały w D anii pełnom ocnik, u p ra g n io n y zw łaszcza do p rz y j m ow ania w jego im ieniu w ezw ań, skierow anych do niego n a podstaw ie niniejszej u staw y ; ośw iadczenie to pow inno być opatrzone podpisem pełnom ocnika, oznaczającym, że p rzy jm u je pełnom ocnictw o. Jeżeli zam ieszkały w D anii w łaściciel p a te n tu o b iera sw oje m iejsce zam ieszkania za granicą, albo je żeli jego p a te n t przechodzi n a osobę, m ającą m iejsce zam ieszkania za granicą, należy w ciągu 2 m iesięcy złożyć K om isji patentow ej określone pow yżej ośw iadczenie. Jeżeli pełnom ocnik, w skazany K om isji przez w ła ściciela p aten tu, nie m oże lub nie chce w ykonyw ać dalej czynności jak o pełnom ocnik, w łaściciel p aten tu, skoro tylko zostanie o ty m pow iadom iony przez K o m isję listem poleconym lub, gdy jego m iejsce p o bytu nie je s t znane, w drodze ogłoszenia w urzędow ym b iu lety n ie patentow ym, je s t obow iązany w u stalonym przez K om isję term in ie złożyć ośw iadczenie o u s ta now ieniu now ego pełnom ocnika. Jeżeli w ym ienione w ust. 2 i 3 niniejszego a rty k u łu ośw iadczenia n ie zostaną złożone przed upływ em ustalo n y ch term inów, p a te n t gaśnie. A rt. 14. W razie d o konania zgłoszenia K om isja p a ten to w a bada, czy zgłoszenie to odpow iada przepisom a r t 11, 12 i 13. Jeżeli K om isja stw ierdzi, że zgłoszenie w ykazuje b rak i pod tym w zględem, pow iadam ia o ty m zgłaszającego i w yznacza m u stosow ny term in do usunięcia braków ; K om isja u sta la jednocześnie w edług c h a ra k te ru stw ierdzonych braków, czy zgłoszenie po usunięciu b rak ó w może być nad al uw ażane za dokonane w dniu pierw szego jego przedłożenia, czy też należy uw ażać zgłoszenie za dokonane dopiero w dniu, w k tó ry m zostało uzupełnione. Jeżeli zgłaszający zaniedba usunięcia b rak ó w w te r m inie, u stalo n y m przez K om isję paten to w ą i ew entu aln ie w edług okoliczności przedłużonym, K om isja zw raca zgłaszającem u jego zgłoszenie. A rt. 15. Jeżeli po rozpatrzeniu zgłoszenia K om isja uw aża, że d an y w ynalazek w m yśl przepisów a rt. 1 n ie m oże być opatentow any lub że zgłoszenie nie w sk azu je praw dziw ego w ynalazcy lu b że zgłaszający nie je s t upraw n io n y do uzyskania p aten tu, je st obow iązana w ezw ać zgłaszającego do w ypow iedzenia się pisem nie lu b ustnie w te j spraw ie; odrzuca ona zgło

7 N r 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 117 szenie, gdy po ty m nie m a w ątpliw ości, że p a te n tu nie m ożna udzielić, A r t 16. P o stw ierdzeniu, że zgłoszenie odpow iada przepisom a rt. 11, 12 i 13 o raz że n ie podlega w m yśl a rt. 15 odrzuceniu, K om isja p aten to w a dokonuje ogłoszenia w n io sk u z p o d an iem n azw isk a i m iejsca zam ieszkania zgłaszającego oraz oznaczenia w ynalazku. Jednocześnie z ogłoszeniem w niosek w raz z załącznikam i zostaje w yłożony w K om isji p aten to w ej d o p u blicznego w glądu. O głoszenie i w yłożenie m ogą być odroczone do 3 m iesięcy, jeżeli odnośny w niosek je s t postaw iony w zgłoszeniu; te rm in te n biegnie od d a ty pow iadom ienia zgłaszającego przez K om isję paten to w ą, że ogłoszenie m oże nastąpić. A r t 17. W term in ie 8 ty g o d n i po ogłoszeniu zgłoszenia każda osoba m oże złożyć n a piśm ie w K om isji p aten to w e j sprzeciw przeciw ko udzielen iu p aten tu. Sprzeciw ten pow inien być uzasadniony b rak iem w y m aganych w aru n k ó w ogólnych lu b szkodą, ja k ą udzielenie p a te n tu w yrządziłoby praw dopodobnie p raw u osoby w noszącej sprzeciw. N ależy um ożliw ić zgłaszającem u w ypow iedzenie się w sp raw ie w niesionych sprzeciw ów. P o ogłoszeniu zgłoszenia K om isja m oże, jeżeli u w a ża za w skazane, zasięgać opinii lu b inform acji od osób, k tó re m a ją szczególną znajom ość rzeczy w sp ra w ie danego w y n alazk u. A rt. 18. P o u p ły w ie term in u, określonego w p o p rzed n im a rty k u le, K om isja p ate n to w a rozstrzyga n a podstaw ie w iadom ości, uzyskanych ze sprzeciw ów lub zebranych przez n ią sam ą, czy zgłoszenie uw zględnić lu b odrzucić. K om isja p o w in n a pow ziąć decyzję w ciągu 16 ty godni od d a ty ogłoszenia. A rt. 19. Jeżeli zgłaszający, któ reg o zgłoszenie zostało odrzucone na pod staw ie a rt. 15 lu b art. 18, u w a ża, że decyzja K om isji patentow ej je s t o p arta na błędnych założeniach, m oże żądać, aby sp raw a była ponow nie ro zp atrzo n a przez K om isję p atentow ą. O d w ołanie to z załączonym i w y jaśn ien iam i u zu p e łn ia ją cym i należy złożyć do K om isji w ciągu 2 m iesięcy od pow iadom ienia zgłaszającego przez K om isję o pierw szej decyzji. Z głaszający może w ciągu 2 m iesięcy po zaw iadom ieniu go przez K om isję p aten to w ą o decyzji, p o w ziętej przez nią w sp raw ie odw ołania, żądać w e w niosku, sk ierow anym do M in istra H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, zb ad an ia te j decyzji przez kom isję sp e cjalną. K om isja ta sk ład a się z przew odniczącego i najw yżej czterech członków, pow ołanych przez M i n istra H andlu, P rzem y słu i Żeglugi z uw zględnieniem c h a ra k te ru danej sp raw y.r ów nocześnie z w nioskiem zgłaszający je s t obow iązany uiścić o p łatę w w ysokości 300 koron. To sam o u p raw n ienie przy słu g u je osobie, k tó ra na podstaw ie a rt. 17 w niosła sprzeciw przeciw ko udzieleniu p aten tu. A rt. 20. W razie pow zięcia n a podstaw ie art. 18 lu b art. 19 decyzji o m ożliw ości udzielenia p aten tu, K o m isja p a te n to w a zaw iad am ia o ty m zgłaszającego, zaznaczając że p o w in ien on w ciągu 3 tygodni uiścić opłatę w w ysokości 75 koron za udzielenie p a te n tu i d ru k opisu. Jeżeli opis i ry su n ek o b ejm u ją w ięcej niż 3 stro n y d ru k u, zgłaszający pow inien uiścić o płatę dodatkow ą w w ysokości 25 koron za każdą stronę d ru k u, przy czym ry su n k i tr a k tu je się w edług tej sam ej zasady ja k stro n y d ru k u. Jeżeli zgłaszający w ykaże sw ą niezam ożność, K o m isja p aten to w a m oże zw olnić go od tej opłaty. Z głoszenie uw aża się za cofnięte, jeżeli zgłaszający, nie zw olniony cd o p łaty n ie uiści jej w określonym te r m inie. Po zw olnieniu o d o p łaty lub p o je j p ra w id ło w ym uiszczeniu K o m isja p aten to w a udziela p a te n tu, k tó ry pow inien w skazyw ać, od jak iej d a ty należy o b liczać jego ok re s trw an ia, o raz term in y uiszczania i w y sokość o p ła t rocznych za p aten t. Poza tym m ożna podać nazw isko w ynalazcy w opisie p aten to w y m, jeżeli w to k u postępow ania złożył on tak i w niosek. P o udzieleniu p a te n tu K o m isja p aten to w a ogłasza o ty m niezw łocznie. Jeżeli zgodnie z a rt 16 n astąpiło ogłoszenie zgłoszenia, k tó re zostało n astęp n ie cofnięte lu b odrzucone, albo jeżeli w p rzy p ad k u odrzucenia zgłoszenia zgłaszający n ie złożył w określonym w art. 19 term in ie w niosku o ponow ne rozp atrzen ie decyzji, albo jeżeli ponow ne rozpatrzenie doprow adziło d o zatw ierd zen ia decyzji K om isji paten to w ej o odrzuceniu zgłoszenia, K om isja p aten to w a ogłasza o tym. A rt. 21. K om isja paten to w a prow adzi re je s tr w szystkich udzielonych p aten tó w. R ejestr te n pow inien w skazyw ać przedm iot każdego p aten tu, d a tę jego udzielenia i d atę, od któ rej liczy się jego o k res trw a nia, oraz nazw isko i m iejsce zam ieszkania w łaściciela p a te n tu i -ew entualnie jego pełnom ocnika. Jeżeli p a te n t gaśnie, traci m oc lu b u leg a u n iew ażnien iu w całości lu b w części, należy zapisać o ty m w rejestrze i ogłosić staran ie m K om isji p aten to w ej. T a k sam o należy zapisać w re je strz e i ogłosić k a ż de przeniesienie p aten tu i k ażd ą zm ianę pełnom ocnika, o k tó ry ch K om isja p aten to w a otrzym a zaw iadom ienie i dostateczne d okum enty. W b ra k u ta k ie g o zaw iadom ienia, sk arg i w sp raw ie p aten tu m ożna k ie row ać przeciw ko poprzedniem u w łaścicielow i p a te n tu lub jego pełnom ocnikow i; rów nież do nich pow inna K om isja p a te n to w a kierow ać zaw iadom ienia, p rzew idziane w art. 7 zdanie ostatnie. K ażda osoba je st u p raw n io n a zapoznaw ać się z r e je stre m p aten tó w oraz z w nioskam i, opisam i itp, d o tyczącym i udzielonych ju ż patentów. A rt. 22. O głoszenia K om isji paten to w ej n a stę p u ją w biuletynie, w ydaw anym przez tę K om isję. W organie ty m ogłasza się bieżąco szczegółowe opisy ud zielonych patentów. III. A rt. 23. W łaściciel p a te n tu je s t obow iązany podjąć staran ia, aby w ynalazek w ciągu trzech la t po u dzieleniu p a te n tu był w ykonyw any w D anii w rozm iarze, odpow iadającym zapotrzebow aniu krajow em u. W r a zie nierozpoczęcia takiego w ykonyw ania w ciągu trzech la t po udzieleniu p a te n tu, w łaściciel p a te n tu pow inien, jeżeli chce być zw olniony od obow iązku w ykonyw ania p aten tu, złożyć d o K om isji patentow ej u zasadniony w niosek. K om isja p atento w a zam ieszcza w tej sp ra w ie ogłoszenie w B iu lety n ie urzędow ym (P atenttidende)), w zyw ające w szystkie zain tereso w an e osoby do obrony w określonym term in ie sw ych in teresów. Jeżeli żadna osoba nie zażąda, aby p raw o w y konyw ania w ynalazku zostało je j przyznane, K om isja może udzielić w łaścicielow i p a te n tu dalszego term in u najw yżej trzech lat, w k tórych je s t on zw olniony od obow iązku w ykonyw ania p a te n tu w D anii. T erm in ten m oże być n a ty ch sam ych w aru n k ach przed łu żan y kazdorazow o o najw yżej trzy la ta aż do u p ły w u p a tentu. Jeżeli w zw iązku z w ym ienionym pow yżej ogłoszeniem jak aś osoba w yrazi żądanie, aby p raw o w y konyw ania w y nalazku w D anii zostało je j przyznane, K om isja paten to w a rozstrzyga, po rozw ażeniu w szystkich istniejących okoliczności łącznie z tym, czy w ła ściciel p a te n tu w ykazał słuszne i w ażn e pow ody n ie w ykonyw ania w ynalazku, czy należy przyznać, w j a kim zakresie i n a jak ich w aru n k ach, p raw o w ykony w an ia w ynalazku (licencja przym usow a). Od pow ziętych w ta k i sposób decyzji K om isji p a ten to w ej może k ażd a zain tereso w an a osoba składać odw ołania do sądu w ciągu 3 m iesięcy. S praw y te ro z p a tru je w p ierw szej in stan cji S ąd M orski i H a n dlow y w K openhadze. Jeżeli w łaściciel p a te n tu zaniecha złożenia w niosku, w ym ienionego w ust. 1 niniejszego a rty k u łu, albo jeżeli K om isja p aten to w a odrzuci jego w niosek, k ażda osoba zainteresow ana m oże w każdym czasie żądać, a b y p raw o w ykonyw ania w ynalazku w k ra ju zostało jej przyznane. D otyczące tego postępow anie prow adzi się zgodnie z przepisam i ust. 2 i 3 n in ie j szego arty k u łu. Jeżeli w łaściciel p aten tu uniem ożliw ia w ykonyw a nie w k ra ju w y n alazk u w edług określonych pow yżej zasad lu b u tru d n ia pow ażnie to w ykonyw anie, K o m isja p aten to w a i każda zainteresow ana osoba m oże żądać uniew ażnienia p a te n tu przez sąd. S k arg a może być je d n a k w niesiona dopiero po upływ ie dw óch la t cd ustan o w ien ia pierw szej licencji przym usow ej. A rt. 24. M ogą w nieść do sądu duńskiego, w łaściw ego dla w łaściciela p a te n tu lu b jego pełnom ocnika

8 118 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / (art. 13), sk arg ę o uznanie p a te n tu za w ygasły lub o uniew ażn ien ie p a te n tu : każda osoba, k tó ra uw aża, że jed n a z przyczyn w ygaśnięcia, określonych w art. 7 ust. 1 lu b w art. 13 ust. 2 i 3, dotyczy p aten tu, każda osoba, k tó ra uw aża, że p ra w a je j są n a ru szane przez istn ien ie p atentu, albo że w m yśl a rt. 1 p k t 3 nie należało udzielić p a te n tu lu b należało odm ów ić u d zielenia p aten tu w części. S ą d je s t obow iązany przesłać K om isji p atentow ej odpis każdego w y roku, orzekającego w ygaśnięcie lub uniew ażnienie p aten tu. IV. A rt. 25. K to porusza p raw a, uzyskane przez p a te n t (art. 5), je s t obow iązany n ap raw ić w szelkie w y rz ą dzone ty m szkody pokrzyw dzonem u, zgodnie z ogólnym i przepisam i dotyczącym i odszkodow ań; tow ary bezpraw nie w w iezione, w ytw orzone lub w ystaw ione na sprzedaż należy w ydać pokrzyw dzonem u n a jego w niosek; pokrzyw dzony płaci za te tow ary w edług ich w arto ści lu b p o trą c a sobie ich w artość z kw oty należnego m u odszkodow ania. K to um yślnie narusza p ra w a w łaściciela p a te n tu, podlega k a rz e grzyw ny, a w przy p ad k u recydyw y podlega k a r ze grzyw ny lub aresztu d o 6 m iesięcy. P rzepisy poprzedniego u stęp u stosuje się, n aw et po upływ ie lu b zgaśnięciu patentu, do czynów popełnionych w czasie trw a n ia p aten tu. A rt. 26. S k arg i o u k aran ie, o p arte n a przepisach art. 25, są ro zp atry w an e w edług zasad postępow ania cyw ilnego. W postępow aniu należy zbadać zarzu t pozw anego, że p a te n t w ygasł lu b został uniew ażniony, jeżeli od tego zależy sp raw a u k a ra n ia lu b uw olnienia o sk arżonego. P ostępow anie cyw ilne lu b k arn e, o p arte n a n in iejszej ustaw ie, p ow inno być w szczęte w ciągu jednego roku od d aty, w k tó rej dow iedział się o czynie k a ra l nym, oraz w ciągu trzech la t od d a ty popełnienia tego czynu Z upływ em tych term inów n ie m oże n a stąpić ani skazanie na karę, ani zasądzenie na zapłacenie odszkodow ania. V. A rt. 27. (Z aw ierał przepisy przejściow e, obecnie nieaktualne). A rt. 28. W razie w y staw ien ia w ynalazku n a m iędzynarodow ej w y staw ie w k ra ju, uznanej za taką przez M in istra H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi, w y n a lazca je s t u p raw n io n y do uzy sk an ia p aten tu, jeżeli złoży w niosek do K om isji patentow ej najpóźniej w ciągu 6 m iesięcy po w ystaw ieniu w y n alazk u na w ystaw ie, bez w zględu na to, że w ynalazek w tym okresie został ta k opisany lub stosow any, ja k podano w art. 1 p k t 3. R ozporządzenie królew skie m oże u sta lić, że to sam o stosuje się do w ynalazków, w y staw ionych za granicą n a w ystaw ach m iędzynarodow ych, uznanych za takie przez rządy d an y ch państw. Poza ty m rozporządzenie k rólew skie m oże ustalić, że jeżeli osoba, k tó ra w jed n y m lu b w ięcej p ań stw ach zagranicznych dokonała zgłoszeń patentow ych, zgłosi najpóźniej w ciągu 12 m iesięcy do dokonaniu p ierw szego z tych zgłoszeń ten sam w ynalazek do o p aten to w an ia w D anii, zgłoszenie ta k ie będzie uw ażane w stosunku do fak tó w zaistn iały ch po pierw szym zgłoszeniu, zw łaszcza do dokonanych innych zgłoszeń, do p u blikacji, do opisu i do stosow ania w ynalazku w m yśl art. 1 pkt. 3 lub do w ykonyw ania w m yśl a rt. 6 za dokonan e w tej sam ej dacie, co pierw sze z w ym ienionych, zgłoszeń zagranicznych. Jeżeli osoba, k tó ra dokonała pierw szego zgłoszenia, przeniosła na inną osobę u p raw n ien ie do uzyskania p a te n tu na ta k zgłoszony w ynalazek, w ym ienione p ra w o p ierw szeń stw a p rzysługuje tej dru g iej osobie, chyba ze osoba przenosząca zastrzegła je sobie w yraźnie. P o w stan ie w ym ienionego pow yżej p ra w a p ierw szeń stw a zależy poza ty m od w a ru n k u, aby zgłaszający podał w term inie, ustalonym w królew skim rozporządzeniu, w jak iej dacie i w jakim k ra ju zostało dokonane pierw sze zgłoszenie, o raz aby w ykazał, je żeli zażąda tego K om isja patentow a, w w yznaczonym przez tę K om isję term in ie sw oje upraw n ien ie do p ra w a pierw szeństw a. W sp raw ie w ynalazków, k tó re zostały w ystaw ione n a w idok publiczny n a w ystaw ie m iędzynarodow ej, o k tó re j m ow a w ust. 1, przed dokonaniem zgłoszenia patentow ego w k ra ju zagranicznym, term in p r a w a p ierw szeń stw a należy liczyć od d n ia w prow adzenia przed m io tu n a w ystaw ę, n ie może on jed n ak p rzek raczać nigdy 12 m iesięcy od tego czasu. Jeżeli ostatn i dzień term in u je s t d niem w olnym od pracy, te rm in ulega p rzedłużeniu d o pierw szego d nia pracy. A rt. 29. M in ister H andlu, P rzem ysłu i Żeglugi w y d a szczegółowe przepisy w spraw ie postępow ania K o m isji p atentow ej o ra z form y i treści patentów, ja k rów nież podejm ie środki konieczne do w ykonania niniejszej ustaw y. A rt. 30. (Z aw ierał przepisy przejściow e, obecnie nieaktualne). A rt. 31. Zgłoszenia, k tó re w chw ili w ejścia w życie niniejszej ustaw y zn ajd u ją się jeszcze w toku załatw iania, należy rozpatrzyć zgodnie z je j p rzep i sam i. N iniejsza u staw a w chodzi w życie d n ia 1 p aźd ziern ik a 1936 r. ( La P ropriété in d u strielle" z 1936 r. n r 11, str , z 1949 r. n r 10, str. 165, z 1951 r. nr 8, str , z 1954 r. n r 6, str. 132 i z 1956 r. n r 10, str ) JO R D A N IA 37 USTAW A N R 22 Z 1953 U. o p aten tach i w zorach Część K ró tk ie oznaczenie i czas w ejścia w życie A rt. 1. U staw ę niniejszą m ożna przytaczać jako U staw ę o p aten tach i w zorach. W chodzi ona w życie po upływ ie jednego m iesiąca od ogłoszenia w O fficial G azette *). I W ykładnia A rt. 2. W ustaw ie niniejszej, o ile z przepisów jej nie w ynika nic innego, w y rażen ia i w yrazy m ają n astęp u jące bliżej w y jaśn io n e znaczenia: w yrób w odniesieniu do w zorów oznacza każdy rzem ieślniczo w ytw orzony a rty k u ł i każdy sztuczny lu b n atu raln y, alb o częściowo sztuczny i częściowo n a tu ra ln y surow iec; praw o au to rstw a oznacza w yłączne p raw o stosow a n ia w zoru do w yro b u a rty k u łu tej k lasy, d la k tó rej w zór je s t zarejestro w an y ; królestw o oznacza H aszem ityczne K rólestw o J o r danii; sąd oznacza sąd, w łaściw y d la spraw rozstrzyganych w edług przepisów niniejszej u staw y; w zór oznacza jedynie znam iona form y, postaci, u k ształto w an ia lu b upiększenia, stosow ane dla d a nego w yrobu w drodze postępow ania rzem ieślniczego lu b za pom ocą środka o ch arak terze rękodzielniczym, m echanicznym lu b chem icznym, oddzielnie lub w e w zajem nym zw iązku, o raz dostrzegane w zro kiem w w y tw orzonym a rty k u le i ty lk o w zrokiem ocenian e; n ie podpada p o d to postępow anie, zasada, k o n s tru k c ja lu b to, co w istocie je s t ty lk o m echanicznym urządzeniem ; w ynalazek oznacza now y w yrób lu b to w ar h a n dlow y, albo zastosow anie w now y sposób ju z o d k ry tych, znanych lu b używ anych środków do celów p rz e m ysłow ych lu b rzem ieślniczych; w ynalazca i zgłaszający o b ejm u ją w edług p rzepisów niniejszej ustaw y praw nego zastępcę zm arłego w ynalazcy lub zgłaszającego; *) U staw a w eszła w zycie dnia r.

9 Nr 3/1959 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 119 zastępca p ra w n y oznacza w ykonaw cę te stam en tu lub sądow nie ustanow ionego zarządcę, alb o jeżeli m e m a w ykonaw cy testam en tu lub zarządcy osobę lub osoby, k tó re na m ocy u staw y są odpow iedzialne za sp łatę zobow iązań zm arłego; p ate n t oznacza p a te n t na w ynalazek; w łaściciel p a te n tu oznacza osobę, k tó ra w d an y m czasie je s t w p isa n a d o re je s tru jak o osoba, k tó rej p a te n t został udzielony, lu b ja k o osoba, do k tó rej p a te n t należy;,,rzecznik p aten to w y oznacza osobę, firm ę lub sp ó ł kę, k tó ra tru d n i się zaw odow o zgłaszaniem w y n alazków do o p aten to w an ia lub przeprow adzaniem p o stępow ania, zm ierzającego do u zyskania p a te n tu w K ró lestw ie lu b za g ran icą; w łaściciel w zoru now ego lu b m ającego szczególne cechy : a) oznacza, jeżeli tw órca w zoru w y k o n u je pracę dla innej osoby za stosow nym w ynagrodzeniem, osobę, d la k tó rej w ten sposób w zór je st dokonany; b) oznacza, jeżeli ktoś nab y ł w zór lu b p raw o stosow an ia w zoru d o pew nego a rty k u łu z w yłączeniem in nych osób lu b w inny sposób, w odniesieniu do n a bytego w zoru lu b p ra w a w o dpow iednim rozm iarze, osobę, k tó ra w zór lu b p raw o w ten sposób nabyła; c) oznacza w e w szystkich innych przy p ad k ach tw órcę w zoru; je żeli w łasność w zoru lu b p raw o sto sow ania go zostało przeniesione z pierw otnego w ła ściciela n a in n ą osobę, pojęcie to o b ejm u je rów nież ow ą osobę. R eje stra c ja p aten tó w i w zorów A rt. 3. (1) S tosow nie d o przepisów niniejszej u s ta w y prow adzi się re je str p aten tó w i re je s tr w zorów p rzy M in isterstw ie H andlu w A m m an lu b w innym m iejscu, k tó re każdorazow o oznaczy M inister H andlu zarządzeniem, ogłoszonym w O fficial G azette. 2) R ejestr p a te n tó w zaw iera n azw isk a i adresy osób, k tó ry m udzielono p aten tó w, o raz osób, k tó re są w p i sane ja k o w łaściciele patentów, jak rów nież zaw iadom ienia o odstąpieniach, udzieleniu licencji, zm ian ach i cofnięciach p aten tó w o raz in n e w pisy, k tó re na podstaw ie zarządzenia w m yśl przepisów n in ie j szej ustaw y m ogą być przew idziane. (3) R ejestr w zorów zaw iera nazw iska i adresy w ła ścicieli zarejestro w an y ch w zorów, zaw iadom ienia o odstąpieniach, udzieleniu licencji, w ykreśleniach w pisów w zorów i inne w pisy, k tó re n a podstaw ie zarządzenia w m yśl przepisów niniejszej u staw y m ogą być przew idziane. (4) M inister H an d lu m ianuje re je stra to ra do sp raw paten tó w i w zorów, k tó ry w u staw ie niniejszej znany je st re je stra to re m ; do pom ocy p rzy d an i są m u urzędnicy i fu n k cjo n ariu sze w yznaczani każdorazowo przez M in istra H andlu. (5) R ejestr p a te n tó w i re je s tr w zorów u w aża się w b raku dow odu przeciw nego za śro d ek dow odow y w e w szystkich spraw ach, k tó re n o rm u je niniejsza u staw a lub k tó ry ch w pisanie d o rejestró w jest d o puszczalne. Część II Patenty P rzepisy ogólne W ynalazca, m ający u p ra g n ie n ie do uzyskania p a te n tu A rt. 4. (1) P raw d ziw y i pierw szy w ynalazca k ażdego now ego w y n alazk u je s t upraw n io n y na podstaw ie przepisów niniejszej u staw y i n a w aru n k ach w niej określonych do złożenia w niosku o udzielenie m u p aten tu, k tó ry d aje w yłączne p raw o stosow ania, spieniężania, realizacji, produkow ania, uzupełnienia i sprzedaży tego w ynalazku, albo udzielenia licencji na ten w ynalazek. (2) W szystkie p aten ty, w y daw ane n a podstaw ie n i niejszej ustaw y, są udzielane na ryzyko tego, kom u udziela się p aten tu, oraz bez g w aran cji i odpow iedzialności R ządu tak co do nowości, użyteczności i zale t w ynalazku, ja k i co do zgodności z opisem. Z głoszenia paten to w e A rt. 5. Z głoszenia p atentow ego może dokonać p ra w dziw y i pierw szy w ynalazca sa m lu b w sp ó ln ie z jed n ą lub w ięcej osobam i; należy je w nieść w p rzepijan ej form ie do rejestrato ra. Opis A rt. 6. (1) W opisie należy p rzed staw ić d o k ład n ie rodzaj w y n alazk u i sposób, w ja k i m a być on w ykonyw any; opis zaczyna się o d ty tu łu, a kończy jednoznacznym o b jaśnieniem zgłoszonego w ynalazku. (2) R e je stra to r m oże zażądać odpow iednich ry su n ków, a p rzy w ynalazkach chem icznych zn am ien nych p ró b ek i w zorów, k tó re należy złożyć razem z opisem lub w in n y m czasie p rzed p rzy jęciem opisu; złożone ry su n k i u w aża się za część opisu. O chrona tym czasow a A rt. 7. (1) R e je stra to r spraw dza, czy zgłoszenie i opis m a ją przep isan ą form ę, i jeżeli w a ru n k i te są spełnione, w y d aje zgłaszającem u, ew en tu aln ie po uiszczeniu przew idzianych opłat, pisem ne zaśw iadczenie c d okonaniu zgłoszenia. (2) Jeżeli w ydano zaśw iadczenie o d okonaniu zgłoszenia, w ynalazek m oże być stosow any i o p u b lik o w a ny w czasie m iędzy dokonaniem zgłoszenia i opieczęto w an iem p aten tu, bez szkody d la p aten tu, k tó ry m a być w y d a n y n a w ynalazek; ochronę tę o k reśla się jak o ochronę tym czasow ą. B adanie opisu; przyjęcie lu b odrzucenie zgłoszenia A rt. 8. (1) R ejestrato r m oże w każd y m czasie przed przyjęciem opisu żądać od zgłaszającego dokonania w zgłoszeniu lu b w opisie tak ich zm ian, k tó re są k o nieczne, aby zachow ać zgodność z przepisam i a rt. 5 i 6. (2) Jeżeli d la re je stra to ra je st w idoczne, że zgłoszony w ynalazek b y ł ju ż zgłoszony lu b opisany, m ia now icie: a) w e w cześniej złożonym opisie lub w e w cześniej zarejestro w an y m patencie, b) w opisie lub w patencie, jeżeli opis lu b p a te n t został zgłoszony w celu u zyskania ochrony lu b w celu zarejestro w an ia, a in n a osoba posiada w obec zgłaszającego pierw szeństw o d o uzyskania p a te n tu lub do uzyskania re je stra c ji w m y śl art. 50 niniejszej ustaw y, przy czym je s t bez znaczenia, czy opisy zostały p rzy jęte lu b czy p a te n t został zgłaszającem u udzielony, w ów czas re je stra to r zaw iadam ia o tym zgłaszającego i może żądać dokonania w szelkich p o trzebnych zm ian. W żadnym jed n ak p rzy p ad k u re je stra to r n ie je st obow iązany dokonyw ać poszukiw ań w celu u sta le nia, czy zgłoszony w ynalazek był już żądany, opisany lu b zarejestrow any. (3) Jeżeli zgłoszenie lu b o p is zostanie zm ieniony, zgłoszenie o trzy m u je d a tę dokonania zm iany, o ile re je stra to r ta k zarządzi. (4) Jeżeli re je stra to r je s t przekonany, że zgłoszony w ynalazek b y ł ju z zgłoszony lu b opisany, m ianow icie: a) w opisie w cześniej złożonym w patencie w cześniej zarejestrow anym, b) w opisie lu b w patencie, jeżeli o p is lu b p a te n t został zgłoszony w celu u zyskania ochrony lu b w celu zarejestrow ania, a inna osoba m a pierw szeństw o przed zgłaszającym d o uzyskania p a te n tu lu b do uzyskania re je stra c ji w m yśl a rt. 50 niniejszej ustaw y, przy czym je s t bez znaczenia czy opisy zostały p rzy jęte lu b czy p a te n t został zgłaszającem u udzielony, w ów czas re je s tra to r postanaw ia, jeżeli zarzut n ie został k u jeg o zadow oleniu u su n ięty przez zm ianę opisu, czy w opisie m a być ogłoszone pow ołanie się n a opis daw niejszy i ew entualnie na jaki. Jeżeli jed n ak re je stra to r je st przekonany, że zgłoszony w ynalazek był ju ż w całości i co do istoty zgłoszony w opisie, w ów czas od m aw ia p rzyjęcia opisu. (5) R e je stra to r odm aw ia - przy jęcia zgłoszeń i o p i sów w ynalazków, k tórych stosow anie je s t sprzeczne jego zdaniem z ustaw ą, m oralnością lu b d o b rem p o w szechnym.

10 1 2 0 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / Zgłaszanie do opatentowania w ynalazków mających znaczenie w ojskow e. Art. 9. Jeżeli zd an iem re je stra to ra w ynalazek, p rzedstaw iony w zgłoszeniu i opisie, dotyczy p rzy b o rów lu b am u n icji do celów w ojennych lu b posiada znaczenie w ojskow e, k ieru je on zgłoszenie do M inistra H andlu, k tó ry po d o k o n an iu badań, ja k ie uzna za stosow ne, m oże zarządzić: a) że n ie m ożna udzielić p a te n tu, jeżeli w edług je go zdania tak ie załatw ienie leży w in teresie publicznym, b) że p o stępow anie zgłoszeniow e będzie d alej p ro w adzone, a le p a te n t będzie udzielony tylko pod o k re ślonym i w aru n k am i, k tó re u w aża za stosow ne, jak udzielenie licencji n a rzecz R ządu lu b przyznanie p ra w a zak u p u n a rzecz R ządu. Zawiadom ienie o przyjęciu Art. 10. (1) Jeżeli re je stra to r p rzy jm u je opis, zaw iad am ia zgłaszającego o ty m przyjęciu. (2) P o przyjęciu opisu przez re je stra to ra lu b n a sk u tek zażalenia przeciw ko jego decyzji stosow nie do art. 49 re je stra to r zarządza ogłoszenie o przyjęciu, a zgłoszenie i opis w ra z z istniejącym i ew entualnie ry su n k am i zostają w yłożone do w glądu publicznego. (3) P o p rzy jęciu o p isu i d o czasu opieczętow ania odnośnego p a te n tu lu b po upływ ie term in u opieczęto w ania zgłaszający m a te sam e p ra w a i roszczenia, ja k gdyby p a te n t na w ynalazek był już opieczętow a ny w czasie p rzy jęcia opisu. Z głaszający nie je s t je d n a k u praw n io n y przed udzieleniem m u p a te n tu n a w ynalazek d o w szczęcia sporu o naruszenie. Sprzeciw przeciwko udzieleniu patentu Art. 11. (1)) K ażdy m oże w ciągu dw óch m iesięcy od chw ili ogłoszenia o p rzy jęciu opisu złożyć u re je stra to ra sprzeciw przeciw ko udzieleniu p a te n tu, na podstaw ie jednego z n astęp u jący ch pow odów : a) że zgłaszający otrzym ał w ynalazek o d niego lub od osoby, k tó rej je s t zastępcą p raw n y m ; b) że w y nalazek został zgłoszony w opisie p aten tu jordańskiego, k tó ry je s t lu b będzie w cześniejszy niż p a te n t, przeciw ko którego udzieleniu w nosi się sprzeciw; c) że p a te n t n a zgłoszony w y n alazek ju ż na p o d staw ie w cześniej obow iązującego p ra w a został z a re jestro w an y n a rzecz w noszącego sprzeciw u; d) że w y nalazek sta ł się dostępny d la ogółu w sk u tek ogłoszenia w piśm ie, k tó re p rzed zgłoszeniem zostało rozpow szechnione w Jo rd an ii; e) że rodzaj w y n alazku lub sposób, w ja k i m a on być w ykonyw any, n ie został w opisie w ystarczająco lub n ie dość jasno opisany i u stalo n y ; f) że w opisie zgłoszenia w m yśl art. 60 je s t p rzed staw iony lub zgłoszony inny w yn alazek niż ten, k tó rego ochrony zażądano w k ra ju zagranicznym, i że w noszący sprzeciw zgłosił ze sw ej stro n y ta k i w y n a lazek w czasie m iędzy dokonaniem zgłoszenia w p a ń stw ie zagranicznym a d okonaniem zgłoszenia w K rólestw ie. (2) W razie w niesienia sprzeciw u, re je stra to r podaje zgłaszającem u do w iadom ości pisem ny sprzeciw oraz d ecy d u je o sprzeciw ie po u p ły w ie dw um iesięcznego term in u i po w ysłuchaniu zgłaszającego i w noszącego sprzeciw, jeżeli chcą oni, aby ich w y słu chano. U dzielenie i opieczętowanie patentu Art. 12. (1) Jeżeli n ie w niesiono sprzeciw u, albo jeżeli w razie sprzeciw u zdecydow ano udzielić p a ten tu, w ów czas po uiszczeniu przew idzianych opłat w y d aje się p a te n t zgłaszającem u lu b w razie w spólnego zgłoszenia w spólnie zgłaszającym ; re je stra to r zarządza opieczętow anie p a te n tu pieczęcią re je stru patentów. (2) P a te n t należy opieczętow ać m ożliw ie ja k n a j rychlej i nie później n iż w ciągu osiem nastu m iesięcy od chw ili dokonan ia zgłoszenia. Jeżeli opieczętow anie ulega zw łoce w sk u te k zażalenia lu b sprzeciw u, p a te n t m oże być opieczętow any w czasie, oznaczonym przez sąd lu b rejestrato ra. (3) Jeżeli zgłaszający um rze przed opieczętow aniem, a p a te n tu udzielono jego zastępcy p raw nem u, m ożna p a te n t opieczętow ać w każdym czasie w ciągu d w u n astu m iesięcy od chw ili śm ierci zgłaszającego. (4) Jeżeli z jakiegokolw iek pow odu p a te n t n ie m o że być opieczętow any w term in ie dopuszczalnym w e dług niniejszego a rty k u łu, term in m oże być p rz e d łu żony po uiszczeniu ew en tu aln ie przew idzianej o p łaty zgodnie z p rzep isan y m i w aru n k am i. Data patentu Art. 13. Jeżeli w niniejszej u staw ie w yraźnie in a czej n ie ustalono, p a te n t o p a tru je się d atą dokonania zgłoszenia, a rów nież pod tą sam ą d a tą pieczętuje. N ie m ożna jed n ak w szcząć p o stępow ania z pow odu naruszenia, k tó re zostało dokonane przed przyjęciem opisu. Ważność, zakres i form a patentu Art. 14. (1) P a te n t, o p atrzo n y pieczęcią re je stru p aten tó w je s t w ażny w e w szystkich częściach K ró lestw a. Jed n ak że w łaściciel p a te n tu może ograniczyć w ażność sw ego p a te n tu n a pew ną m iejscow ość w K ró lestw ie lu b n a pew n ą część K rólestw a, w ów czas p a te n t m a te n sk u tek, ja k b y p ierw o tn ie był udzielony tylko z w ażnością n a tę m iejscow ość lu b część K rólestw a. (2) K ażdy p a te n t sporządza się w określonej fo r m ie i udziela się ty lko n a jed en w ynalazek; opis je d n ak m oże zaw ierać w ięcej zastrzeżeń i n ik t n ie m o że w skardze lu b w postępow aniu podnosić zarzutów przeciw ko p aten to w i z tego pow odu, że został on udzi elony n a w ięcej n iż n a jed en w ynalazek. Okres trw ania patentu Art. 15. (1) O kres trw a n ia p a te n tu ogranicza się do szesnastu la t od jego daty, o ile w niniejszej u s ta w ie w y raźnie inaczej n ie ustalono. (2) P a te n t gaśnie, jeżeli w łaściciel p a te n tu n ie uiszcza przew idzianych o p łat w p rzew idzianym te r m inie. N a w niosek w łaściciela p aten tu re je stra to r p o u iszczeniu ew en tu aln ie p rzep isan ej o p łaty dodatkow ej przedłuża term in zgodnie z w nioskiem, je d n a k n ie n a czas dłuższy niż trzy m iesiące. (3) Jeżeli w szczęto postępow anie z pow odu n a r u szenia p aten tu, k tó re zastało dokonan e po b ezsk u tecznym upływ ie term in u przew idzianego d o uiszczen ia o p łaty i przed przedłużeniem tego term in u, sąd prow adzący to postępow anie może w edług w łasnego uznania odm ów ić przyznania w ynagrodzenia szkody, pow stałej z pow odu takiego naruszenia. Patenty dodatkowe Art. 16. (1) Jeżeli został zgłoszony w ynalazek lub udzielony p a te n t n a w ynalazek, a zgłaszający lu b w ła ściciel p a te n tu zgłosił dalszy p aten t, dotyczący u le p szenia lu b zm iany w ynalazku, w ów czas w zgłoszeniu sw ego późniejszego p atentu, może o n postaw ić w n io sek, jeżeli uw aża to za celowe, a b y okres trw an ia tego p a te n tu był tak i sam jak p a te n tu pierw otnego lub aby odpow iadał nieupłynionej części o k resu jego trw an ia. (2) Jeżeli zostanie dokonan e zgłoszenie w ynalazku z tak im w nioskiem, w ów czas n a w ym ieniony pow yżej okres trw a n ia m oże być udzielony p a te n t (zw any w niniejszej ustaw ie patentem d o d atkow ym ). (3) P a te n t dodatkow y pozostaje ta k długo w ażny, ja k d łu g o je s t w ażny p a te n t na w y nalazek pierw otny, jed n ak n ie dłużej; za p a te n t d odatk o w y n ie uiszcza się żadnych op łat rocznych. Jeżeli je d n a k p a te n t n a w ynalazek pierw otny zosta ł cofnięty, p a te n t dodatkow y n a zarządzenie sądu lu b re je stra to ra staje się paten tem niezależnym, a n a leżne opłaty i term iny, w których należy je uiszczać,

11 N r 3 / WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO stosuje się do jego d aty, lecz okres jego trw a n ia nie m oże p rzekraczać n ie u p ły n ionego jeszcze okresu trw a n ia p a te n tu n a w ynalazek pierw otny. (4) U dzielenie p a te n tu dodatkow ego je s t bezsprzecznym dow odem, ze w ynalazek je s t stosow nym p rzed m iotem p a te n tu dodatkow ego i że w ażność p a te n tu nie m oże być p o d an a w w ątpliw ość dlatego, że w y n alazek pow inien być p rzedm iotem p a te n tu n iezależnego. P rzy w racan ie p aten tó w w ygasłych A rt. 17. (1) Jeżeli p a te n t zgasł z tego pow odu, że w łaściciel p a te n tu n ie uiścił przew idzianej o p łaty w ciągu przew idzianego term in u, w łaściciel p a te n tu może w nieść do re je stra to ra w p rzepisanej form ie w niosek o p rzyw rócenie p aten tu. (2) K ażdy w niosek tego ro d zaju p o w in ien z aw ierać p rzedstaw ienie okoliczności, k tó re spow odow ały zaniechanie uiszczenia przew idzianej opłaty. (3) Jeżeli z tak ieg o p rzed staw ien ia w ynika, że zaniechanie n ie było zam ierzone i ze postaw ienie w n io sku n ie uległo zw łoce z pow odu bezczynności, re je stra to r ogłasza w niosek w p rzew idziany sposób i k a ż d y m oże w ciągu ew en tu aln ie zakreślonego term in u w nieść sprzeciw do w ydziału re je stra c ji patentów. (4) W razie w niesienia sprzeciw u, re je s tra to r za w iadam ia o ty m w nioskodaw cę. (5) P o upływ ie przew idzianego te rm in u re je stra to r przeprow adza ro zp raw ę i w y d aje decyzję o p rzy w ró ceniu p a te n tu lu b o odrzuceniu w niosku. Z m iany opisu A rt. 18. (1) Z głaszający lu b w łaściciel p aten tu m o że w każdym czasie złożyć pisem ny w niosek w w y dziale re je stra c ji p a te n tó w o zezw olenie n a zm ianę jego opisu łącznie z n ależącym i do opisu ry su n k am i przez skreślenia, sp ro sto w an ia, lub w y jaśn ien ia; pow inien o n zarazem p rzed staw ić rodzaj przew idzianej zm iany i jeg o pow ody. (2) W niosek i rodzaj przew idzianej zm iany ogłasza się w sposób przepisow y i w ciągu jednego m iesiąca cd pierw szego ogłoszenia każd y m oże w nieść do w y działu re je stra c ji p aten tó w sprzeciw przeciw ko tak iej zm ianie. (3) W razie w n iesien ia sprzeciw u, p o d aje re je s tra tor o ty m d o w iadom ości w nioskodaw cy, p rzep ro w a dza ro zp raw ę i d e cyduje o sprzeciw ie. (4) Jeżel i sprzeciw u n ie w niesiono lu b jeżeli w n o szący sprzeciw n ie staw i się, re je s tra to r rozstrzyga, czy i ew en tu aln ie pod ja k im i w aru n k am i m a być dozw olona zm iana. (5) N ie zezw ala się n a zm ianę, gdyby na p o d sta w ie opisu, zm ienionego w poró w n an iu z w ynalazkiem zgłoszonym n a pod staw ie p ierw otnego opisu, zgłoszono do o p aten to w ania rozszerzony w sw ej istocie lu b różny w sw ej istocie w ynalazek. (6) Z ezw olenie n a zm ianę d a je stro n ie p raw o dok onania dozw olonej zm iany, z w y jątk iem p rzypadku oszustw a; o zm ianie ogłasza się w p rzepisany sposób i je st ona u w ażan a za część opisu. S ą d je s t je d n a k u p raw n io n y p rz y objaśnieniu zm ienionych opisów pow ołać się n a dozw oloną i ogłoszoną zm ianę. (7) P rzepisów niniejszego a rty k u łu n ie stosuje się, jeżeli i ta k d ługo toczy się w sądzie sp ó r o n aru szenie lu b postępow anie o cofnięciu p aten tu. Z m iany opisu przez sąd A rt. 19. W spraw ach ze sk arg o n aru szen ie p a te n tu lub w postępow aniu sądow ym o cofnięcie p a te n tu sąd może w drodze zarządzenia zezw olić w łaścicielow i p a te n tu n a zm ianę sw ego opisu w sposób, k tó ry sądow i w yda się w łaściw y, i n a w aru n k ach, dotyczących kosztów, ogłoszenia i innych okoliczności. N a zm ianę n ie zezw ala się w przypadku, gdyby n a podstaw ie zm ienionego o p isu w p o ró w n an iu z p ie r w otnym opisem zgłoszonego w y n alazk u żądano ud zielenia innego co do isto ty w y n alazk u ; w razie p o staw ienia w niosku o w y d an ie takiego zarządzenia, zaw iad am ia się o ty m re je stra to ra, k tó ry m a p raw o staw ić się i być przesłuchany; n a zarządzenie sądu obow iązany je s t o n staw ić się. O graniczenie roszczenia o w ynagrodzenie szkody A rt. 20. Jeżeli stosow anie d o p rzepisów niniejszej u staw y zezw olono n a zm ianę opisu, w ów czas w spora c h o w ykorzystanie w y n alazk u przed w y daniem decyzji, zezw alającej na zm ianę, n ie p rzy znaje się odszkodow ania, o ile w łaściciel p a te n tu n ie p rzekona sądu, że jego p ierw o tn e zgłoszenie było sporządzone w d o b rej w ierze oraz ze spodziew aną w sposób ro zum ny zdolnością i um iejętnością. W ystaw ienie w ynalazku bez w pływ u n a udzielenie p aten tu A rt. 21. W ystaw ienie w y n alazk u na targ ach p rz e m ysłow ych lu b n a m iędzynarodow ej w ystaw ie, albo o publikow anie szczegółów takiego w y nalazku w czasie trw a n ia w ystaw y lub jeg o uży w an ie d la celów w y staw y w m iejscu w ystaw y, albo jego używ anie w o k resie trw a n ia w y staw y przez dow olne osoby w in n y m m iejscu bez zgody w ynalazcy, albo w ygłoszenie przez w ynalazcę w tow arzystw ie naukow ym odczytu o w y n alazk u lub opublikow anie teg o odczytu przy w ykonyw an iu zadań tego to w arzy stw a n ie pozbaw ia w ynalazcy p ra w a zgłoszenia w y n alazk u do o p atentow ania i u zy sk an ia p aten tu, a n i też n ie u n ie w ażn ia p a te n tu udzielonego n a sk u te k takiego zgłoszenia, p o d w aru n k iem że: a) w ystaw ca p rzed w ystaw ieniem w y nalazku lu b w ygłaszający odczyt alb o osoba, k tó ra ogłosiła szczegóły w ynalazku, zaw iadom iła n a jp ie rw re je stra to ra o zam iarze w ystaw ienia w y n alazk u n a w idok publiczny, o d czy tan ia lu b ogłoszenia referatu. b) zgłoszenie paten to w e zostało dokonane p rzed dniem o tw arcia w ystaw y, albo p rzed odczytaniem r e fe ra tu lu b jego opublikow aniem, albo w ciągu sześciu m iesięcy p o ty m dniu. L icencje przym usow e i cofnięcia A rt. 22. (1) K ażda osoba zainteresow ana m oże złożyć w n iosek u re je stra to ra, w któ ry m zarzuca, że racjo n aln e potrzeby ogółu odnośnie pew nego o p a tentow anego w ynalazku n ie zostały zaspokojone i p ro si, aby została u dzielana licencja przym usow a lub aby w przeciw nym razie został cofnięty p aten t. (2) R e je stra to r b ada w niosek; jeżeli stro n y pom iędzy sobą n ie dojd ą do porozum ienia, a re je stra to r je s t przekonany, że sp ra w a je s t w yczerpująco w y ja śniona, k ieru je w niosek do S ądu K asacyjnego, k tó ry orzeka ja k o H igh C ourt of Justice. (3) Jeżeli w niosek tego ro d zaju zostanie przez r e je s tra to ra skierow any do sąd u i są d n a podstaw ie dow odów dojdzie d o przekonania, że ra c jo n a ln e p o trzeby ogółu odnośnie o p atentow anego w y nalazku nie zostały zaspokojone, m oże zarządzić, ze w łaściciel p a te n tu udzieli licencji pod w aru n k am i, k tó re s ą d u w a ża za słuszne; jeżeli sąd je s t zdania, ze racjo n aln e potrzeby ogółu n ie będą zaspokojone przez udzielenie licencji, p a te n t n a zarządzenie są d u m oże być cofnięty. Z arządzenie sądu w m yśl przepisów niniejszego a r ty k u łu n ie m oże być w y d an e an i przed u p ły w em trzech la t od udzielenia p aten tu, a n i też w tedy, gdy w łaściciel p a te n tu przytacza p rzek o n y w u jące m otyw y niezaspokojenia p o trzeb ogółu. (4) W rozpraw ie n ad w nioskiem, złożonym n a p o d staw ie przepisów niniejszego a rty k u łu, w łaściciel p a te n tu i każdy, k to ja k o w yłączny licencjobiorca lub w in n y sposób w y k azu je in te re s d o p aten tu, uczestniczą ja k o stro n y w postępow aniu; gen eraln y p ro k u ra tor może żądać p rzesłu ch an ia go. (5) R acjonalne potrzeby ogółu u w aża się w ro zu m ieniu niniejszego a rty k u łu za niezaspokojone: a) jeżeli przez zaniechanie w łaściciela p a te n tu w y tw a rz a n ia opatentow anego a rty k u łu w odpow iedniej ilości i d o starczanie go n a r acjonalnych w aru n k ach, pew n a gałąź h an d lu lu b przem ysłu, alb o utw orzenie now ej gałęzi h an d lu lub przem ysłu w K rólestw ie zo

12 122 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / stan ie n iesłusznie zagrożona, albo jeżeli zapotrzebow a n ie na o patentow any a rty k u ł lub a rty k u ł w y tw a rzan y opaten to w anym sposobem n ie będzie w d o statecznym rozm iarze pokryte, b) jeżeli gałęź h a n d lu lub przem ysłu w K rólestw ie będzie zagrożona przez w arunki, zw iązane przez w łaściciela p a te n tu z kupnem lu b używ aniem a rty k u łu albo z pracą w edług opatentow anego sposobu. (6) Z arządzenie sądu, że w m yśl przepisów n in ie j szego a rty k u łu u d ziela się licencji, m a ta k i skutek, ja k gdyby została ona ustalo n a w um ow ie licencyjnej, zaw artej praw id ło w o pom iędzy stronam i uczestniczącym i w postępow aniu. A rt. 23. (1) C ofnięcie p aten tu m ożna uzyskać na w niosek złożony w S ądzie K asacyjnym, k tó ry orzeka ja k o H ig t C o u rt of Justice. (2) W niosek o cofnięcie p a te n tu m oże złożyć: a) k iero w n ik P ro k u ra tu ry, b) każdy, kto tw ierdzi, (1) że p a te n t został uzyskany przez oszustw o odnośnie p ra w w nioskodaw cy lu b osoby, w k tó re j im ien iu lub przez k tó rą w y stęp u je z żądaniem, albo - (ii) że w nioskodaw ca lu b osoba, w k tó rej im ieniu lu b przez k tó rą w y stępuje on z żądaniem, je s t p ra w dziw ym tw órcą w ynalazku, objętego żądaniem w ła ściciela p aten tu, albo (iii) że w nioskodaw ca lub osoba, w k tó rej im ieniu lub przez k tó rą w ykazał o n sw e zainteresow anie pew ną gałęzią h andlu, z atru d n ien ia lub przem ysłu w K ró lestw ie p rzed d a tą p a te n tu to publicznie w ytw arzał, używ ał lub sprzedaw ał, co w łaściciel p a te n tu uw aża za sw ój w ynalazek. P ostępow anie sądow e D ochodzenie z ław n ik am i A rt. 24. (1) P rz y każdej skardze lu b w każdym postępow aniu o n aru szen ie lu b cofnięcie p a te n tu sąd może, jeżeli uw aża to za p rzy d atn e, korzystać z po m ocy szczególnie w ykw alifikow anego ław nika. (2) W ynagrodzenie należne ew en tu aln ie ław nikow i, przyw ołanem u w m yśl przepisów niniejszego a rty k u łu, u sta la sąd i w ypłaca się je w przew idziany sposób. W ydanie tym czasow ego zarządzenia A rt. 25. P rzy w niesieniu skargi o naru szen ie p a te n tu p rzysługuje skarżącem u środek p ra w n y ty m czasow ego zarządzenia i żądania w ynagrodzenia szkody. W łaściciel p a te n tu nie je s t jed n ak upraw n io n y do żądania odszkodow ania za naruszenie p aten tu, udzielonego po w ejściu w życie niniejszej ustaw y, od p o zw anego, k tó ry w ykazuje, że w czasie n aru szen ia nie w iedział o istn ien iu p aten tu. R óżne przepisy P rzepisy o antycypacji A rt. 26. P a te n t u zn aje się za bezskuteczny n ie ty l ko na pod staw ie fak tu, ze w ynalazek, n a k tó ry udzielano p aten tu, całkow icie lu b częściowo został o p u blikow any, przed d a tą p aten tu, jeżeli w łaściciel p a te n tu d la p rzekonania sąd u dow odzi, że opublik o w a nie n astąp iło bez jego w iedzy i bez jego zgody oraz, że p rzed m io t opublikow any od niego pochodzi lub od niego został uzyskany i jeżeli dow iedział się o o p u blikow aniu przed zgłoszeniem sw ego p aten tu, ze z całą rozsądnie d ającą się oczekiw ać staran n o ścią w nosił - i uzyskał ochronę d la swego w y n alazk u, gdy o trz y m ał w iadom ość o opublikow aniu. P a te n t udzielony w sk u tek zgłoszenia zastępcy praw nego zm arłego w ynalazcy A rt. 27. (1) W razie śm ierci osoby, k tó ra tw ie r dziła, że je st tw órcą w ynalazku, chociaż n ie d o k o n a ła zgłoszenia patentow ego w sp raw ie w ynalazku, zgłoszenia m oże dokonać jego zastępca p raw n y i tem uż m oże być p a te n t udzielony. (2) K ażde zgłoszenie tego rodzaju pow inno zaw ierać ośw iadczenie zastępcy praw nego, że w ierzy, iż zm arły był praw dziw ym i pierw szym w ynalazcą. U tra ta i zniszczenie p a te n tu A rt. 28. W razie zagubienia lu b zniszczenia d o k u m en tu paten to w ego lu b jeżeli w celu w y k azan ia n iem ożności przedłożenia go przedstaw iono w ażne, re je stra to ra p rzek o n y w u jące pow ody, re je stra to r m oże w każdym czasie opieczętow ać d u p lik a t d o kum entu patentow ego. O publikow anie zgłoszenia i opisu w O fficial G azette A rt. 29. R e je stra to r m oże w każdym czasie ogłosić w O fficial G azette lub w innym w yznaczonym czasopiśm ie opis i szczegóły opatentow anego w ynalazku; każde tego ro d zaju ogłoszenie n astęp u je na koszt w łaściciela p aten tu. (D okończenie nastąpi) ( Blatt fü r P atent M uster und Z eichenw esen z 1958 r. n r 11, str ). UMOWY MIĘDZYNARODOWE 38 R aty fik acja przez W łochy k o nw encji europejskiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń patentow ych 1) S e k re ta rz G eneralny R ady E uropejskiej w S ztrasb u rg u p rzek azał d n ia 20 paźd ziern ik a 1958 r. D y rektorow i M iędzynarodow ych Połączonych B iu r O chrony W łasności Przem ysłow ej oraz Dzieł L iterack ich i A r tystycznych n astęp u jące zaw iadom ienie: M am zaszczyt podać P a n u do w iadom ości, że w d acie 17 paźd ziern ik a 1958 r. stały P rzedstaw iciel 1) T ekst konw encji europejskiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń p aten to w y ch (C onvention européenne re la tive a u x fo rm a lités prescrites pour les d em andes de brevets,), je s t zam ieszczony w p rzek ład zie n a języ k polski w W iadom ościach U rzędu P atentow ego z 1957 r. n r 2, poz. 26. R ządu w łoskiego przy R adzie E uropejskiej złożył do m oich rą k d o k u m en t raty fik a cji konw encji e u ro p e j skiej o form alnościach, przepisanych d la zgłoszeń p a tentow ych, podpisanej w P ary żu d n ia 11 gru d n ia 1953 r. D okum ent, złożony przez W łochy, stanow i je d e n a stą ra ty fik a c ję konw encji. K onw encja ta, k tó ra w eszła w życie d n ia 1 czerw ca 1955 r., została ju ż ra ty fikow ana przez D anię, N iem iecką R epublikę F e d e ra l ną, G recję, Irlan d ię, L uksem burg, H olandię, N orw e gię, Szw ecję, T u rc ję i Zjednoczone K rólestw o; A fry k a P o łu d n io w a p rz y stą p iła do tej konw encji. Zgodnie z jej arty k u łe m 8 ustęp 3 konw encja w eszła w życie d la W łoch d n ia 1 listopada r. N iniejsze zaw iadom ienie zostało dokonane na podstaw ie a rty k u łu 10 k o n w encji. ( La P ropriété in d u strielle z 1959 r. n r 2, str ).

13 N r 3 / W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 123 MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ 39 MIĘDZYNARODOWY ZWIĄZEK OCHRONY W ŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Stan na dzień 1 stycznia 1959 r. 1) Związek Ogólny 2) K onw encja zw iązkow a, podpisana w P ary żu d n ia 20 m arca 1883 r., w eszła w życie d n ia 7 lipca 1884 r. Z ostała o n a zm ieniona o statn io w L ondynie d n ia 2 czerw ca 1934 r.3) Z w iązek ogólny o b ejm u je 47 n astęp u jący ch k rajó w : A u s tra lia 3) ( )4).. od 6 sie rp n ia 1907 T ery to riu m P a p u a i T e ry to riu m pod opieką N ow ej G w inei.... od 12 lu teg o 1933 T ery to riu m W yspy N o r fo lk i T e ry to riu m pod opieką N a u ru.... od 29 lipca 1936 A ustria ( ).... o d stycznia 1909 B elgia ( ).... od początku (7 lipca 1884) B ra z y lia 3)...od początk u (7 lip ca 1884) B u łg a ria 3)... od 13 czerw ca 1921 C e j lo n... od 29 g ru d n ia 1952 C z e c h o s ło w a c ja...od 5 października 1919 Dania i W yspy Färöer ( )...od 1 paźd ziern ik a 1894 D om inikańska R ep u b lik a od 11 lip ca 1890 E g i p t...od 1 lipca 1951 Finlandia ( )... od 20 w rześn ia 1921 Francja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam o r skim i; T e ry to ria zam o r skie ( )... od początk u (7 lipca 1884) Grecja ( ).... od 2 p aźd ziern ik a 1924 H a i t i...od 1 lipca 1958 Hiszpania ( )... od p o czątku (7 lipca 1884) K olonie h iszpańskie... od 15 g ru d n ia 1947 Holandia ( ).... od początku (7 lipca 1884) Surinam ( )... od 1 lipca 1890 A ntyle Holenderskie ( )...od 1 lipca 1890 N owa G w inea holenderska ( ).... od 1 paźd ziern ik a 1888 Indonezja ( ).... od 1 października 1888 Irlandia ( ).... od 4 g ru d n ia ) P a trz W iadom ości U rzędu P atentow ego z 1958 r. N r 3, str Red. 2) L ista ta pow inna być uzupełniona przez w ym ienienie w niej n iektórych krajów, k tó re niedaw no uzyskały niepodległość i do k tórych stosow ały się uprzednio konw encja p a ryska oraz porozum ienia związków ograniczonych na podstaw ie a rt. 16 bis w ym ienionej k o n w en cji (te ry to ria zam orskie, kolonie, p ro tek to raty, te ry to ria podopieczne i w szelkie inne tery to riu m, k tó rem u k raj zw iązkow y zabezpiecza stosunki zew nętrzne). Zam ieścim y nazw y ty ch krajów na liście, o k tórą chodzi, skoro ty lk o uzyskam y w szelkie potrzeb n e dane, k tó re ich dotyczą. 2) T eksty londyńskie konw encji związkow ej i porozum ien ia m adryckiego (oznaczenia pochodzenia) w eszły w życie dnia 1 sierp n ia 1938 r. T ek sty londyńskie porozum ienia m adryckiego (znaki) i porozum ienia haskiego weszły w życie dnia 13 czerw ca 1939 r. O bow iązują w sto su n k ach m iędzy k rajam i, któ re je raty fik o w ały lub k tó re później do nich przystąpiły (nazw y tych k rajó w w ydrukow ano grubszym i czcionkam i). Jednakże pozostają tym czasow o w m ocy: tekst haski w stosunkach z krajam i, w k tó ry ch nie obow iązuje jeszcze tek st londyń ski (nazwy ty ch krajów w y drukow ano zw ykłym i czcionkam i); te k st w aszyngtoński w sto su n k ach z k rajam i, w k tó ry ch nie obow iązuje obecnie a n i te k s t londyński, a n i tek st h aski (nazwy tych krajó w w ydrukow ano kursyw ą). 4) D ata w ejścia w życie tek stu londyńskiego. Izrael (P a ń s tw o )... od 24 m arca 1950 Ja p o n ia ( ).... od 15 lipca 1899 J u g o s ł a w i a... o d 26 lu teg o 1921 K an ad a ( ).... o d 1 w rześn ia 1923 K u b a... od 17 listo p ad a 1904 L iban ( ).... od 1 w rześn ia 1924 L iechtenstein (Księstw o) ( )... cd 14 lipca 1933 L u k sem b u rg ( ).. od 30 czerw ca 1922 M a ro k o 5) ( )... od 30 lipca 1917 M eksyk ( ).... od 7 w rześnia 1903 M onako (K sięstw o).... od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ).... od 1 m a ja 1903 N orw egia ( ).... od 1 lipca 1885 N ow a Z elandia ( ). od 7 w rześn ia 1891 Sam oa Z achodnie ( )... od 29 lipca 1931 P o l s k a...od 10 listo p ad a 1919 P o rtu g alia z A zoram i i M a- d erą ( ).... o d p o czątku (7 lipca 1884) R odezja i N yassa (Federa c ja...od 1 k w ietn ia 1958 R u m u n ia...od 6 p aźd ziern ik a 1920 S tany Z jednoczone A m e ry k i ( )...od 30 m a ja 1887 S y ria ( ).... od 1 w rześnia 1924 S zw ajcaria ( ).. od początku (7 lip c a 1884) Szw ecja ( ).... od 1 lipca 1885 T unis ( )...od początku (7 lipca 1884) T u rc ja ( ).... od 10 p aździernika 1925 U nia P ołudnio w o -A fry k ań sk a...od 1 g ru d n ia 1947 W ę g r y...od 1 stycznia 1909 W ielka B ry tan ia i Północn a Irla n d ia ( ).. od początku (7 lipca 1884) T ery to riu m T an g an ik i ( )... od 1 stycznia 1938 T rin id ad i Tobago... od 14 m aja 1908 S in g ap u r... od 12 listopada 1949 W ietnam ( )... od początku (7 lipca 1884) W iochy ( ).... od początku (7 lipca 1884) Z w iązki ograniczone W ram ach Z w iązku ogólnego pow stały trzy zw iązk i ograniczone stałe: 1. Z w iązek ograniczony dotyczący zw alczania fałszyw ych oznaczeń p o chodzenia2) Z w iązek ten, utw orzony porozum ieniem m a d ry c kim z d n ia 14 k w ietn ia 1891 r., k tó re w eszło w życie dnia 15 lipca 1892 r. i zostało zm ienione ostatnio w L ondynie d nia 2 czerw ca 1934 r.3), o b ejm u je 28 n astęp u jący ch k rajó w : B ra z y lia 3)... od 3 p aźd ziern ik a 1896 C e jlo n 1)... od 29 g ru d n ia 1952 C z e c h o s ło w a c ja...od 30 w rześnia 1921 D om inikańska R ep ublika. o d 6 k w ietn ia 1951 E g i p t...od 1 lipca 1950 F ra n c ja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam orskim i; T ery to ria zam o r skie (( ).... o d początku (15 lipca 1892) 5) U staw y i b iu ra trzech części teg o k ra ju zw iązkow ego (były p ro te k to ra t fran cusk i, były p ro te k to ra t hiszpański i była stre fa T angeru) nie zostały Jeszcze u jednolicone w przedm iocie w łasności przem ysłow ej. 6) O dnośnie te ry to riu m S aary n a p odstaw ie a rt. 29 i 3 trak tatu, francusk o -n iem ieck ieg o z d n ia 27 paźd ziern ik a 1956 r. służby w łasności przem ysłow ej należą przejściow o najpóźniej do dnia 31 grudnia 1959 r. do w łaściw ości N arodowego In sty tu tu W łasności Przem ysłow ej w P a ry ż u.

14 124 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / H iszpania ( )... od początku (15 lipca 1892) K olonie hiszpańskie.. o d 15 g ru d n ia 1947 Irlandia ( ).... od 4 g ru d n ia 1925 Izrael (P a ń s t w o )...od 24 m arc a 1950 J a p o n i a...od 8 lipca 1953 K u b a 3)... od 1 stycznia 1905 Liban ( ).... o d 1 w rześnia 1924 L iechtenstein (Księstwo) ( )...od 14 lipca 1933 M aroko5) ( )... od 30 lipca 1917 Monako (Księstwo) od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ) 6)... o d 12 czerw ca 1925 Nowa Zelandia ( ). od 20 czerw ca 1913 Sam oa Zachodnie... od 17 m a ja 1947 P o l s k a....od 10 grudnia 1928 Portugalia z Azorami i M a- derą ( ).... od 31 października 1893 Syria ( ).... od 1 w rześnia 1924 Szwajcaria ( ).. od początku (15 lipca 1892) Szw ecja ( ).... od 1 stycznia 1934 Tunis ( )...od początku (15 lipca 1892) Turcja ( ).... od 21 sierp n ia 1930 W ę g r y... od 5 czerw ca 1934 W ielka Brytania i Północna Irlandia ( ).. od początku (15 lipca 1892) T rin id a d i T obago... od 1 w rześnia 1913 W ietnam ( )... od początku (15 lipca 1892) Włoch y... od 5 m arc a Z w iązek ograniczony dotyczący m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków fabrycznych i h a n d lo w y c h 2) Z w iązek ten. utw orzony porozum ieniem m adryckim z d n ia 14 k w ietn ia 1891 r., k tó re w eszło w życie dnia 15 lipca 1892 r. i zostało zm ienione ostatnio w L ondynie d nia 2 czerw ca 1934 r.3), o b ejm u je 20 n astęp u jący ch k r a jó w 7); A u stria3) ( ) 4)... od 1 stycznia 1909 B elgia ( ).... od początku (15 lipca 1892) C zechosłow acja3).... od 5 paźd ziern ik a 1919 E g ip t8)... od 1 lipca 1950 Francja w raz z A lgerią i d ep artam en tam i zam orskim i; T e ry to ria zam orskie (( ).... od początku (15 lipca 1892) H iszpania ( )... od początku (15 lipca 1892) K olonie hiszp ań sk ie.. od 15 g ru d n ia 1947 Holandia ( ).... od 1 m arca 1893 Surinam ( )... o d 1 m arca 1893 J u g o s ł a w i a...od 26 lutego 1921 Liechtenstein (Księstwo) ( )... od 14 lipca 1933 Luksemburg ( )... od 1 w rześnia 1924 M aroko5) ( )... o d 30 lipca 1917 Monako (Księstwo) 5)... od 29 k w ietn ia 1956 N iem cy ( ) 6)... od 1 g ru d n ia 1922 Portugalia z A zoram i i Maderą ( ).... od 31 paźd ziern ik a 1893 R u m u n ia 3)...od 6 p aździernika 1920 S zw ajcaria ( ).. od początku (15 lipca 1892) T unis ( )... od początku (15 lipca 1892) W ę g r y...od 1 stycznia 1909 W ietnam ( )... od początku (15 lipca 1892) Wł ochy ( ).... od 15 paźd ziern ik a ) N ależy podkreślić, że K uba, B razylia, Indonezja, M eksyk, A n ty le H o len d ersk ie i T u rc ja w ystąpiły ze Zw iązku ograniczonego ze sk u tk iem od dni 22 kw ietnia 1932 r., 8 grudnia 1934 r., 4 listopada 1936 r., 10 m arca 1943 r., 10 m arca 1953 r. i 10 w rześnia 1956 r. Je d n ak że sześć ty ch krajów w yraźn ie ośw iadczyło, że m iędzynarodow e zn ak i chronione przed datą, w k tó re j w ypow iedzenie w yw arło sk u tek, będą k o rzystały z o chrony a ż do u p ły w u o kresu w ażności ich m iędzynarodow ej rejestracji. 8) E gipt i K sięstw o M onako uzn ają tylko znaki m iędzynarodow e, z a rejestro w an e od dnia p rzy stąp ien ia ty ch k rajó w do porozum ienia. 3. Z w iązek ograniczony dotyczący m iędzynarodow ego zgłaszania przem ysłow ych w zorów rysunkow ych i m odeli 2) Z w iązek ten, utw orzony porozum ieniem haskim z dnia 6 listopada 1925 r., k tó re w eszło w życie dnia 1 czerw ca 1928 r. i zostało zm ienione w L ondynie dnia 2 czerw ca 1934 r.3), obejm uje 13 następ u jący ch k rajó w ; B e lg ia 3) ( ) 4)... od 27 lipca 1929 E g i p t...od 1 lipca 1952 F ra n c ja w raz z A lgerią i d epartam en tam i zam o r s k i m i ; T e ry to ria zam orsk ie (( ).... od 20 paźd ziern ik a 1930 H iszpania ( )... od początku (1 czerw ca 1928) K olonie hiszpańskie.. od 15 g ru d n ia 1947 H olandia ( ).... od p o czątku (1 czerw ca 1928) S u rin am ( )... od początku (1 czerw ca 1928) A ntyle H olenderskie ( )... od początku (1 czerw ca 1928) N ow a G w inea h o len d ersk a ( )... od początku (1 czerw ca 1928) In d o n ezja ( )... od p o czątku (1 czerw ca 1928) L iech ten stein (K sięstw o) ( )...od 14 lipca 1933 M a ro k o 5) ( )... od 20 p aździernika 1930 M onako (K sięstw o) od 23 k w ietnia 1956 N iem cy ( ) 6)... od początku (1 czerw ca 1928) S zw ajcaria ( ).. od początku (1 czerw ca 1928) T unis ( ).... od 20 października 1930 W ietnam ( )... od początku (1 czerw ca 1928) ( La P ropriété industrielle z 1959 r. n r 1, str. 1 2). 40 M IĘDZYNARODOW Y ZW IĄ ZEK OCHRONY W ŁASN OŚCI PR ZEM Y SŁO W EJ W 1958 R.1) W ciągu ro k u 1958 r. R epublika H aiti (41)2) p rz y stąp iła do konw encji p ary sk iej o ochronie w łasności przem ysłow ej. Irla n d ia (61), zw iązana dotychczas tek stem w a szyngtońskim, przy stąp iła d o zm ienionych d n ia 2 czerw ca 1934 r. w L ondynie tekstów konw encji zw iązkow ej p aryskiej i porozum ienia m adryckiego o zw alczaniu fałszyw ych oznaczeń pochodzenia, n ie przechodząc w ięc przez etap haski. P orozum ienie nicejsk ie o m iędzynarodow ej re je stra c ji w yrobów i usług, d o k tórych stosują się znaki fabryczne lub handlow e, zostało raty fik o w ane przez P olską R zeczypospolitę L udow ą (61). Stw ierdzam y w szelako, że k ra j te n je s t p ierw szym państw em, k tó re raty fik o w ało to porozum ienie i że w ym ienione p o rozum ienie w ejdzie d o piero w życie po u p ły w ie je d nego m iesiąca od daty, w k tó rej zostaną złożone d o kum en ty ra ty fik a c y jn e lu b notyfikow ane p rzy stąp ien ia przez co n ajm n iej dziesięć k ra jó w ( a r t. 7 porozum ienia nicejskiego). A u stralia (81)3) rów nież raty fik o w ała w ciągu o sta t niego ro k u te k st lo n dyński k o nw encji pary sk iej. 1) P atrz stan Zw iązku w 1957 r., przedstaw iony w W iadom ościach U rzędu P atentow ego z 1958 r. n r 3, poz ) Liczby, podane w naw iasach, w skazują strony La P rop riété in du strielle z 1958 r. Czasopismo to zn ajdu je się w posiadaniu U rzędu Patentow ego PRL. 3) N ie otrzym aliśm y dotychczas żadnej w iadom ości w sp raw ie ra ty fik a c ji te k stu londyńskiego przez T ery to riu m P ap u a, T ery to riu m pod o p ieką N ow ej G w inei, T ery to riu m W yspy N orfolk i T erytorium pod opieką N auru.

15 N r 3 / W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO S u rin am (101) opuścił porozum ienie m ad ry ck ie o m iędzynarodow ej re je stra c ji zn ak ó w fabrycznych lu b handlow ych ze sk u tk iem od d n ia 21 k w ietn ia 1959 r. N ależy ró w n ież zauw ażyć, że p rzy stąp ienie F ederacji R odezji i N iassy ( L a P ro p r. in d. z 1957 r., str. 229) stało się sk u teczn e d n ia 1 k w ietn ia 1958 r. P o d ajem y w poniższej tabeli sta n Z w iązku w końcu 1958 r.: U m o w a Liczba umawiających się krajów Związane tekstem haskim londyńskim waszyngtońskim Konwencja związkowa Porozumienie m adryckie o zwalczaniu fałszywych oznaczeń pochodzenia Porozumienie m adryckie o międzynarodowej rejestracji znaków Porozumienie haskie o międzynarodowym zgłaszaniu przemysłowych wzorów rysunkowych i modeli O ile chodzi o um ow y dw u stro n n e, ogłosiliśm y te k st u k ład u z d n ia 27 p aźd ziern ik a 1956 r. o u reg u lo w a n iu sp raw y saarsk iej, zaw arteg o m iędzy F ran cją i N iem iecką R ep ubliką R ederalną (223). P o inform ow aliśm y n a stro n ie 181 o w ym ianie listów m iędzy D y rektorem O ddziału R ozpow szechnian ia W iadom ości E u ropejskiej W spólnoty E nergii A tom ow ej (E uratom ) i D y rektorem naszego B iura. M iędzynarodow e B iuro pow ołało K om itet Rzeczoznaw ców do zb ad an ia sp raw y utw orzenia m ięd zy n a rodow ego ośrodka poszukiw ań dla znaków fab ry cznych lu b handlow ych (121). K om itet ten o dbył sw e posiedzenia w B ru k seli w dniach czerw ca 1958 r. Z e b ra ł się o n ju ż p ierw szy raz w B em ie w 1956 r. (p atrz La P ropr. ind. z 1956 r str. 217). D ecyzją P a rla m e n tu szw ajcarskiego i R ady F ed e raln ej, konw en cy jn ej W ysokiej W ładzy nadzorczej M iędzynarodow ego B iu ra, siedziba tego B iu ra zo stała p rzeniesiona d o G enew y. D nia 22 lipca 1958 r. o d była się w ty m m ieście o ficjaln a uroczystość położen ia pierw szego k am ien ia w ęgielnego p rzy budow ie gm achu, w k tó ry m z n ajd ą sch ro n ien ie służby M iędzynarodow ego B iu ra (143). * N ależy przypom nieć tu n ajw ażn iejsze w ydarzenie d la Z w iązku p ary sk ieg o w 1958 r.: dyplom atyczną k o n feren cję lizbońską, k tó ra odbyła sw e posiedzenia w d n iach o d 6 do 31 p aźd ziern ik a (202). P race je j będą przedm iotem specjalnego studium.- W ym ieniam y tu ty lko głów ne w yniki. A. R ew izja konw encji paryskiej 1. P ojęcie zgłoszenia dokonanego praw id ło w o (art. 4 A). N ow y te k st tego a rty k u łu u stala, że każde zgłoszenie m ające w arto ść praw idłow ego zgłoszenia k ra jo w ego w m yśl w ew nętrznego ustaw o d aw stw a każdego k ra ju zw iązkow ego albo d w u stro n n y ch lu b w ielostro n n y ch um ów, zaw arty ch m iędzy k ra ja m i zw iązkow ym i, rodzi p raw o pierw szeństw a. Poza ty m został w prow adzony now y u stęp 3, w edług któ reg o przez praw id ło w e zgłoszenie k rajo w e należy rozum ieć każde zgłoszenie, k tó re w y starcza do u sta len ia daty, w k tó rej podanie zostało zgłoszone w odnośnym k ra ju, niezależnie od późniejszego losu tego podania. 2. O kreślenie pierw szego po d an ia (art. 4 C ust. 4). P o stan o w ien ie p rzy jęte przez konferencję, k tó re m a n a celu ustan o w ien ie p ra w a p ierw szeństw a, w y n ik a jącego z now ego podania zgłoszonego p o cofnięciu lub odrzuceniu p odania w cześniejszego, stan o w i p rzedm iot now ego ustępu 4 w a rty k u le 4 C. 3. W skazanie n u m eru zgłoszenia (art. 4 D ust. 5 zdanie Z). W celu u łatw ien ia poszukiw ań p ierw szeń stw a zostało przew idziane, że ten, k to zastrzeg a p ierw szeń stw o ze zgłoszenia w cześniejszego, będzie obow iązany w skazać n u m er zgłoszenia. 4. P ierw szeń stw a złożone i p ierw szeń stw a częściow e (art. 4 F). U stalono, że pierw szeństw a złożone m ogą pochodzić z różnych k ra jó w i ze należy po n ad to przy jąć m ożliw ość zastrzegania p ierw szeń stw częściowych. 5. Podział zgłoszenia (art. 4 G ust. 2). N ow y ustęp 2 a rty k u łu 4 G u stala, że zgłaszający będzie m ógł podzielić zgłoszenie patentow e, zach o w u ją c ja k o d a tę każdego zgłoszenia podzielonego d a tę zgłoszenia początkow ego i ew en tu aln ie dobrodziejstw o praw a pierw szeństw a. 6. W ażność p a te n tu m im o p o d d an ia ograniczeniom sprzedaży w yrobu (art. 4 q u a te r nowy). N ow y ten a rty k u ł u stala, że nie będzie m ożna o d m ów ić udzielenia p aten tu, a p a te n tu nie będzie m ożna uniew ażnić z tego pow odu, że sprzedaż w y ro b u o p a tentow anego lu b uzyskanego opaten to w an y m sposobem podlega zastrzeżeniom lu b ograniczeniom, w y n ik ającym z u staw odaw stw a krajow ego. A rty k u ł te n p rzy jm u je d la p aten tó w na w ynalazki postanow ienie analogiczne do postanow ienia arty k u łu 7 w spraw ie znaków. 7. U norm ow anie licencji przym usow ej (art. 5 A). W u stęp ie 2 w y razy środki ustaw odaw cze, konieczn e d o zapobieżenia nadużyciom, k tó re m ogłyby w y nik n ąć z w ykonyw ania w yłącznego p ra w a p rzyzn a nego przez udzielenie p a te n tu zostały zastąpione w y rażeniem środki ustaw odaw cze, przew idujące u s ta now ienie licencji przym usow ych, do zapobieżenia... itd., a to w celu ograniczenia sw obody d ziałan ia u sta w odaw cy krajow ego. U stęp 4 został zm ieniony w ty m k ie ru n k u, że te r m in oczekiw ania, poprzedzający ustan o w ien ie licencji przym usow ych, n ie będzie ju ż w ynosił jednolicie trzech la t od udzielenia p a te n tu. W p rzy p ad k ach, gdy d ata u p ły w u term in u będzie d a tą d o konania zgłoszenia patentow ego, term in będzie w ynosił cztery lata, p rzy czym pow inien w chodzić w rach u b ę term in u p ły w a jący najpóźniej. S tosow anie tego term in u zostało w y raźn ie ograniczone jed y n ie d o przy p ad k ó w b ra k u sto sow ania i nie dotyczy innych nadużyć m onopolu. O statn ie zdanie u stęp u 4 ustala, że ta k a licencja przym usow a będzie niew yłączna i będzie m ożna ją przenieść, n aw et w form ie p rzy zn an ia sublicencji, ty l ko z częścią przedsiębiorstw a lu b zakładu h an d lo w e go stosującą tę licencję. 8. T erm in ulgow y (art. S bis). A rty k u ł 5 b is został zm ieniony w jego ustępie 1 przez w prow adzenie term in u sześciom iesięcznego n a m iejsce term in u trzym iesięcznego, przew idzianego w tekście londyńskim. 9. W prow adzenie do k ra ju zw iązkow ego w yrobów, w ytw orzonych za granicą (art. 5 q u a te r nowy). Z agadnienia tego n ie było w program ie, o p raco w a nym przez M iędzynarodow e B iuro. Z ostało ono w p ro w adzone przez delegację szw ajcarską. S ta ło się m ożliw e osiągnięcie jednom yślnego porozum ienia przez n astęp u jący tekst: W razie w prow adzenia w yrobu do k ra ju zw iązkowego, w k tó ry m istn ieje p a te n t chroniący sposób w y tw arzan ia w ym ienionego w yrobu, w łaściciel p aten tu będzie m iał odnośnie w prow adzonego w yrobu w szystkie p raw a, ja k ie przy zn aje m u u staw odaw stw o k ra ju im portow ego, na podstaw ie p a te n tu n a sposób, odnośnie w yrobów w ytw orzonych w ty m k ra ju. 10. O chrona w zorów rysunkow ych i m odeli (art. 5 quinquies nowy). M iędzynarodow e B iuro zaproponow ało określenie przedm iotów chronionych, p rzew id u jąc k ry te ria oceny ich now ości i m in im aln y o k res trw a n ia ochrony. Jed n ak że ograniczono się do u stalen ia zasad y o chrony przem ysłow ych w zorów ry sunkow ych i m odeli.

16 126 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / A rty k u ł 5 quin q u ies u stala tylko, że przem ysłow e w zory ry su n k o w e i m odele będą chronione w e w szystkich k ra ja c h zw iązkow ych. 11. S ta tu t zn ak u (art. 6 i a rt. 6 quinquies). A rty k u ł 6 te k s tu londyńskiego został podzielony na dw a arty k u ły, a rty k u ł 6 i a rty k u ł 6 quinquies. N ow y a rty k u ł 6 w p ro w ad za w k o nw encji sta tu t w spólnego p ra w a o znakach, którego isto tn y m d e m entem je st stw ierdzenie zasady niezależności znaku. W y jątek od te j zasady w prow adzono jed n ak że o d nośnie z n a k u takiego ja k i je s t (art. 6 quinquies), k tó ry zaw sze pozo staje zależny od zn ak u z a rejestro w a nego w k ra ju pochodzenia. Co d o a rty k u łu 6 quinquies ustalono w u stęp ie 1 lite ry B, że w yliczenie pow odów odm ów ienia re je stra c ji zn ak u dotyczy tylko znaków ta k ic h ja k ie są. W obec ograniczającego c h a ra k te ru w yliczenia pow o dów odnow y zarejestro w an ia tego znaku, uznano za konieczne zastrzeżenie stosow ania a rty k u łu 10 bis, czyli postanow ień dotyczących nieuczciw ej ko n k u rencji. 12. Z naki pow szechnie zn an e (art. 6 bis). O chrona zn ak u pow szechnie znanego została w zm o żona przez w prow adzenie zak azu u żyw ania znaku, k tó ry w łaściw y o rg an k ra ju re je stra c ji uw aża za pow szechnie znany, o raz przez przedłużenie z trzech do pięciu la t m inim alnego term in u, przyznanego do dom agania się w y k reślen ia znaku, k tó ry k o liduje ze znakiem pow szechnie znanym. 13. O chrona o zn ak p aństw ow ych (art. 6 ter). W edług now ego te k stu ochrona została rozszerzona na oznaki m iędzyrządow ych organizacji. D alsza zm ian a polega na zw olnieniu od noty fik o w an ia odnośnie flag państw ow ych. 14. O chrona znaków usługow ych (art. pierw szy, art. 6 sexies now y). N ow y a rty k u ł 6 sexies u stala zasadę ochrony znaków usługow ych. M a on n astęp u jące brzm ienie: K raje zw iązkow e zobow iązują się chronić znaki usługow e. N ie są one obow iązane przew idzieć re je s tra c ji tych znaków. Z tek stu tego w ynika, że och ro n a znaków usługow ych w różnych p ań stw ach m oże być o p a rta na in nych p rzepisach praw n y ch aniżeli przep isy p raw a o znakach; może ona np. opierać się n a norm ach dotyczących nieuczciw ej konkurencji. W yrazy znaki usługow e zostały w prow adzone w u stęp ie 2 arty k u łu pierw szego k o nw encji d la sh a r- m onizow ania tego arty k u łu z arty k u łem 6 sexies 15. Z naki, zgłoszone przez ag en ta (art. 6 septies nowy). A rty k u ł 6 siepties m a n a celu zabezpieczenie p raw w łaściciela znaku przed działalnością agenta lu b przedstaw iciela, ubiegającego się bez zgody w łaściciela o zarejestro w anie zn ak u n a sw oje w łasne n a zw isko. 16. O znaczenia pochodzenia (art. 10). Z akres u stęp u 1 a rty k u łu 10 został rozszerzony. P o stanow ienie to odnosi się o d tąd d o w szelkiego bezpośredniego lub pośredniego używ ania fałszyw ego oznaczenia, dotyczącego pochodzenia w y ro b u albo tożsam ości p ro d u cen ta, fa b ry k a n ta lu b k u p ca. Poza tym o statnia część zdania u stępu 1 zastała pom inięta (dotychczasow y tek st:... n azw ę określonej m iejscow ości lu b k ra ju, jeżeli oznaczennie to będzie d o d an e do n a zw y handlow ej, zm yślonej lu b zapożyczonej, w celu w prow adzenia w błąd). 17. N ieuczciw a k o n k u ren cja ( a r t 10 bis). D odanie p u n k tu 3 d o u stęp u 3 m a na celu rozszerzenie stosow ania postanow ień, zn ajd u jący ch się w p u n k ta c h 1 i 2 u stęp u 3. T en trz e c i p u n k t stosuje się d o oznaczeń lu b danych, k tó ry ch uży w an ie w w y konyw aniu h an d lu m oże w prow adzać ogół w błąd co do ro dzaju, sposobu w ytw arzania, cech znam iennych, n ad aw an ia się d o zastosow ania lub ilości tow arów. 18. S p ra w a języków (art. 13 i 19). W edług p rzy jęteg o w Lizbonie now ego te k s tu a rty k u łu 13 ust. 2 lite ra a) języki fran cu sk i i angielski będą u ży w an e przez M iędzynarodow e B iuro przy w y konyw aniu sw ych zadań, a a rty k u ł 13 u stęp 2 lite ra b) u stala, że k o n feren cje i zebrania, organizow ane w r a m ach Z w iązku, będą odbyw ały się w języ k ach fra n cuskim, angielskim i hiszpańskim. W edług now ego te k stu arty k u łu 19 a k t lizboński będzie podpisany ty lk o w jed n y m egzem plarzu w ję zyku fran cu sk im ; n a to m ia st o ficjaln e tłum aczenia konw encji zo stan ą sporządzone w językach angielskim, hiszpańskim, niem ieckim, p o rtu g alsk im i w łoskim. 19. K onferencje sp ecjaln e (art. 14 ust. 5). P rzy jęto, że w czasie m iędzy d yplom atycznym i k o n feren cjam i rew izyjnym i p ow inny odbyw ać się co trzy la ta k o n feren cje p rzed staw icieli w szystkich k rajó w zw iązkow ych. Te k o n ferencje sp ecjaln e są pow ołane d o sporządzania spraw ozdań w sp raw ie przew id y w a n ych w y d atk ó w M iędzynarodow ego B iura n a każdy przyszły o k res trzy letn i oraz d o rozpoznaw ania zagadnień, dotyczących o chrony i ro zw o ju Z w iązku. P o n ad to k o n feren cje te będą m ogły zm ienić je d n o m yślną decyzją m ak sy m aln ą w ysokość w ydatków M iędzynarodow ego B iu ra, pod w aru n k iem zebrania się w ch arak terze k o n feren cji pełnom ocników w szystk ich k ra jó w zw iązkow ych n a zaproszenie R ządu K onfed eracji S zw ajcarskiej. 20. O bow iązek d o konania legislacji (art. 17). A rty k u ło w i 17 tek stu londyńskiego b ra k u je p re cyzji. N ow y tekst, tak i ja k i został u stalo n y w L izbonie, p rzew id u je w y raźn ie zobow iązanie d la każdego k raju, będącego stroną konw encji, d o p rzyjęcia zgodn ie ze sw o ją k o n sty tu cją koniecznych środków d la zapew nienia stosow ania konw encji. U stęp 2 u stala p oza tym, że w chw ili złożenia d o k u m en tu ra ty fikacyjnego lu b d o k u m en tu p rzy stąp ienia w im ieniu danego k ra ju, k ra j te n pow inien być w sta n ie zgodn ie ze sw y m ustaw odaw stw em w ew nętrznym uczynić zadość postnow ieniom konw encji. 21. Z m iany o ch arak terze redakcyjnym. N ależy w ym ienić spośród licznych zm ian o c h a ra k terze red ak cy jn y m zm ianę, k tó ra zn ajd u je się w a rty k u le 13 u stę p 1, gdzie ze w zględu n a bliskie p rzen iesienie siedziby M iędzynarodow ego B iu ra z B e m a do G enew y skreślono w y razy w B ern ie. B. R ew izja porozum ienia m adryckiego o zw alczaniu fałszyw ych oznaczeń pochodzenia. T ylko je d n a propozycja zm iany została p rzy jęta przez ko n feren cję. M ianow icie po w yrazach oznaczenia fałszyw e d o dano w yrażenie lub oszukańcze. C. N ow e porozum ienie lizbońskie o ochronie nazw pochodzenia i ich m iędzynarodow ej rejestracji. N a w niosek M iędzynarodow ego B iu ra został p rz y ję ty przez k o n feren cję lizbońską te k s t now ego porozum ienia o ochronie nazw pochodzenia i ich m iędzynarodow ej re je stra c ji o raz te k s t reg u lam in u w y konaw czego do tego porozum ienia (p atrz La P ro p r. ind z 1958 r., str. 212). P orozum ienie to zostało podpisane przez dziew ięć krajó w. W ejdzie ono w życie w razie raty fik o w an ia go przez pięć krajów. D. R ezolucje i życzenia (patrz L a P ro p r. ind. z 1958 r., str. 215). N ależy w końcu w skazać pokrótce n a rezolucje i życzenia, p rz y ję te przez k o n feren cję lizbońską: 1. Życzenie w sp raw ie zdolności p atentow ej w y tw orów chem icznych. 2. R ezolucja, dotycząca bezpośredniego utw orzenia K om itetu D oradczego Z w iązku do czasu w ejścia w życie a rty k u łu 14 ustęp 5 konw encji w brzm ieniu lizbońskim. 3. Z pow odu n ieuzyskania jednom yślności co do u stalen ia w tekście k o nw encji d o tacji d la M iędzynarodow ego B iu ra w w ysokości fran k ó w szw ajcarskich, p rzy jęto życzenie zapraszające k ra je zw iązkow e do zw iększenia d o ta c ji d la B iu ra do w ym ienionej w ysokości. 4. Ż yczenie w sp raw ie w ym iany periodycznych p u blikacji, w ydaw anych przez k rajo w e o rg an y ad m in i stra c ji w łasności przem ysłow ej. 5. B iuro zaproponow ało utw orzenie m iędzynarodow ego o śro d k a poszukiw ań d la znaków fabrycznych i handlow ych (patrz L a P r opr. ind. z 1958 r., str. 121). K o n feren cja ograniczyła się jed n ak że do w yrażenia życzenia, aby w k ażdym k ra ju zw iązkow ym przep ro -

17 N r 3 / W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 127 w adzono stu d ia w przedm iocie zorganizow ania sy ste m u poszukiw ań w cześniejszych zgłoszeń i re je stra c ji (recherches d antériorités). 6. K o n feren cja zatw ierd ziła zasadę p rzered ag o w a n ia konw encji i w yraziła życzenie, aby ponow nie przestu d io w an o to zagadnienie w celu rozw ażenia sp raw y przez n ajb liższą konferencję. 7. W zory ry su n k o w e i m odele. K o n feren cja zap ro siła D y rek to ra M iędzynarodow ego B iu ra do w spółudziału w utw o rzen iu i w p ra c a c h gru p y studiów, k tó ra będzie pow ołana do przygotow ania sp raw o zd a nia w sp raw ie p ro b lem u ochrony dzieł sztu k stosow anych o raz w zorów rysu n k o w y ch i modeli. 8. P orozum ienie h ask ie o m iędzynarodow ym zgłaszaniu przem ysłow ych w zorów ry sunkow ych i m o deli. Porozum ienie h askie n ie zostało zm ienione w Lizbonie. P ostanow iono odroczyć rew izję tego porozum ienia do d a ty późniejszej, k tó ra n ie będzie m o gła przekroczyć ro k u 1960, oraz p rz y ję to d o w iad o m ości zaproszenie R ządu H olandii do odbycia k o n fere n c ji n a jego tery to riu m. * N ależy nadm ienić pro m em oria, że porozum ienie m adryckie o m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków fa brycznych lub handlow ych zostało ju ż zm ienione w N icei w 1957 r. (p atrz La Propr. in d. z 1957.r, str. 109) i że rów nież w N icei zostało opracow ane porozum ienie o m iędzynarodow ej k lasy fik acji w y ro bów i usług, do k tó ry ch stosują się znaki fabryczne lu b handlow e. K ongresy i zgrom adzenia, o k tó ry ch m ów iliśm y, były n a stępują ce: M iędzynarodow a F ed eracja Inżynierów -D oradców w zak resie w łasności przem ysłow ej obchodziła w G jóvik (N orw egia) w d n iach 7 i 8 czerw ca 1957 r. pięćdziesięciolecie sw ego p o w stan ia o raz zm ieniła ró w nież sw ój s ta tu t (79). N asze B iu ro w ysłało ta m sw ego przedstaw iciela. X X III-ci K ongres M iędzynarodow ego S tow arzyszen ia O chrony W łasności P rzem ysłow ej odbył się w S ztokholm ie w d n iach od 26 do 31 m aja 1958 r. (127). D yrek to r M iędzynarodow ego B iu ra w ygłosił zgodnie ze zw yczajem przem ów ienie w czasie posiedzenia inauguracyjnego tego K ongresu. K om isja M iędzynarodow ej O chrony W łasności P rz e m ysłow ej M iędzynarodow ej Izby H andlow ej zebrała się w P a ry ż u w d n iach 27 i 28 m arca 1958 r, a R ada M iędzynarodow ej Izby H andlow ej odbyła sw ą 90-tą Sesję rów nież w P ary żu w dniach 6 i 7 m aja 1958 r. (137). M iędzynarodow e B iuro było rep rezen to w an e w K om isji M iędzynarodow ej O chrony W łasności P rz e m ysłow ej przez jed n eg o ze sw ych radców. * D la S łużby m iędzynarodow ej re je stra c ji znaków ro k 1958 przyniósł now y rek o rd, u trzy m y w an y aż do tego czasu przez ro k 1957, którego liczba zarejestro w a nych znaków została przekroczona o 1372 jednostki. D oszliśm y w ięc do ogólnej sum y 9873 z n a k ó w 4). P o rów nanie, dotyczące 21 k ra jó w (A m alat T an g eru jest uw ażany w tej staty sty ce za k ra j), podaje zam ieszczona obok na drugiej szpalcie tabela. W stosu n k u d o 1957 r. n astąpiło zw iększenie zgłoszeń w 15 k ra ja c h i zm niejszenie w 4 k rajach. R u m u n ia i W ietnam pozostały w sta tu quo. O trzym aliśm y odm ów ochrony wobec w 1957 r. A u stria pow zięła ich 1914 (1390) 5), Czechosłow acja 658 (522), E gipt 48 (25), H iszp an ia 5744 (3921), H olandia 2757 (2651), Ju gosław ia 2 (8), N iem iecka R epublika D em okratyczna 644 (450), N iem iecka R e p u b lik a F ed eraln a 3803 (3793), P o rtu g a lia 1856 (1162), S zw ajcaria 282 (272), T an g er 11 (1) i W ęgry 516 (435). R u m u n ia pozostała w sta tu quo. W ykreślenia całkow ite dotyczyły 634 (637) znaków. Poza tym zostaliśm y pow iadom ieni o 498 (84) w y k re śleniach znaków krajo w y ch. W pisaliśm y 1085 (1037) przeniesień. Z rzeczenia (całkow ite lub częściowe) odnośnie jednego lub w ięcej k rajó w, ale nie odnośnie 4) W tym 334 (3,38%) znaki w kolorach. 5) Liczby, zam ieszczone w naw iasach, dotyczą danych staty sty cznych z 1957 r. w szystkich, osiągnęły liczbę 1905 (1599) [w ty m 737 (568) zrzeczeń zakom unikow ano nam jednocześnie z w nioskam i o zarejestro w an ie znaków ]. U niew ażnienia, całkow ite lu b częściowe, w sk u tek decyzji a d m in istracy jn y ch lub sądow ych, dotyczące określonego k ra ju, osiągnęły liczbę 57 (47). W yciągi z re je stru doszły do liczby 1614 (1443). D otyczyły one 2235 (1940) znaków m iędzynarodow ych. W 1958 r. dokonaliśm y 2594 (1651) różne czynności i 3004 (2552) poszukiw ania (2467) poszukiw a nia uprzedniości dotyczyły znaków słow nych, 65 (50) znaków obrazow ych i 15 (35) poszu k iw ań co do firm. K r a j 1 Niemcy Republika Dem. Republika Fed Liczba znaków Liczba znaków Stopień Stopięń Francja Szwajcaria Włochy Holandia Belgia Austria Hiszpania Czechosłowacja Węgry Portugalia Maroko Maroko (Amalat Tangeru) Liechtenstein Monako Luksemburg Egipt 5 17a 18 Tunis 4 17b 19 Jugosławia c 20a Rumunia 20a 20b. W ietnam b Razem 9873 * 8501 W spraw ie Służby m iędzynarodow ego zgłaszania przem ysłow ych w zorów rysunkow ych i m odeli rok 1958 przyniósł now y rekord. D oszliśm y do ogólnej liczby 1744 zgłoszeń, p rzek raczając w ięc o 352 jed n o stk i w y n ik poprzedniego roku. 767 (681) zgłoszeń było o tw arty ch i 947 (711) zam kniętych, w tym 16 (15) w kopertach Soleau. P ierw sze stan o w ią 45,7% całości, a drugie 54,3%. W 1957 r. odnośny stosunek w ynosił 48,6% i 51,4%. M ieliśm y 861 (7040 zgłoszeń pojedynczych i 883 (688) zgłoszenia złożone. Z głoszenia obejm ow ały r a zem (25540) przedm iotów, m ianow icie (14862) w zory rysunkow e i (10678) m odeli. L iczba przedm iotów, zaw arty ch w zgłoszeniach złożonych, zm niejszyła się w ięc znow u od ostatniego roku, tj. z 36 do 32,8 na jedno zgłoszenie złożone. W zory r y sunkow e stanow ią 58%, a m odele 42% całości. N a n astęp n ej stro n ie podajem y tabelę, zaw ierającą w ykaz k rajó w, będących stro n am i porozum ienia haskiego, ze w skazaniem liczby zgłoszeń dokonanych w latach 1957 i O trzym aliśm y 404 w nioski o p rzedłużenie ochrony w obec 316 w 1957 r. 229 w niosków dotyczyło zgłoszeń pojedynczych, 175 zgłoszeń złożonych (203 i 113). Zgłoszenia przedłużone pochodzą, w porządku m alejącym, ze S zw ajcarii 191 (154), F ra n c ji 124 (84), N iem iec (R epubliki Federalnej) 63 (48), B elgii 16 (20), H olandii 6 (3) i H iszpanii 3 (5). D la u zupełnienia naszych spostrzeżeń dodajem y dw ie ru b ry k i: ru b ry k ę przeniesień, któ ry ch liczba w ynosiła 56 (17), oraz ru b ry k ę różnych czynności, k tó re osiągnęły liczbę 63 (12).

18 128 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3 / K r a j Liczba zgłoszeń Liczba zgłoszeń S topień Stopień 1 Szw ajcaria Francja Niemcy R epublika Dem. R epublika Fed Belgia H iszpania H olandia L iechtenstein Monako a 9 Maroko a E gipt b Indonezja a 10c T unis b 10d W ietnam b Razem * O głosiliśm y tek sty ustaw odaw cze i regulam inow e, pochodzące z 16 k rajó w, w ty m z 15 k ra jó w zw iązkow ych (C zechosłow acja, D ania, F in lan d ia, F rancja, Irlandia, Jugosław ia, K anada, M aroko, M onako, N iem cy (Rep. Fed.), Polska, T u rcja, W ielka B ry tan ia i P ółnocna Irlan d ia, W ietnam, W łochy) oraz z jednego k ra ju niezw iązkow ego (Libia). W sp raw ie ochrony czasow ej p ra w w łasności p rzem ysłow ej na w ystaw ach otrzym aliśm y 7 zaw iadom ień: 1 pochodzące z Irlan d ii, 5 z W łoch i 2 z J u gosław ii. D otyczą one łącznie 39 w ystaw. W sp raw ie w łasności przem ysłow ej w ogólności w spom inam y rozporządzenie fińskie, dotyczące opłat uiszczanych w przedm iocie p aten tó w i znaków (182)6), w łoski d ek ret m in isterialn y, dotyczący uchylenia p rzepisów w sp raw ie Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi (227), m aro k ań sk i d ek ret odnoszący się do ochrony w łasności przem ysłow ej (43) o raz w ydane w M onako rozporządzenie m onarsze, u stalające w y sokość opłat należnych w p rzy p ad k u dopełniania fo r m alności, przew idzianych w przepisach praw n y ch o r g anizujących ochronę w łasności przem ysłow ej (110). P olska podała n am do w iadom ości w ykaz opłat, dotyczących w łasności przem ysłow ej (227), a T u rcja ustaw ę o opłacie stem plow ej (169) oraz te k st in s tru k cji, dotyczącej stosow ania u staw odaw stw a o w łasności przem ysłow ej, i odnoszący się do niej załącznik (190). W śród przepisów, dotyczących patentów, w ym ien iam y k an ad y jsk i reg u lam in w ykonaw czy do ustaw y o p aten tach (123, 148 i 161), w łoski d ek ret m in iste ria l ny dotyczący ceny drukow anych broszur z aw ierających opisy i ry su n k i opatentow anych w ynalazków przem ysłow ych (227), w ydane w M onako rozporządzenie m onarsze dotyczące stosow ania przepisów u sta w y o p aten tach na w ynalazki (62) i czechosłow acką u staw ę o w ynalazkach, odkryciach i p ro jektach r a cjo n alizatorskich (86). N iem iecka R epublika F ed eraln a ogłosiła ustaw ę o w y nalazkach pracow ników (21) oraz odnoszący się do niej reg u lam in w ykonaw czy (41 i 42). W przedm iocie znaków zam ieściliśm y duńską uchw ałę, dotyczącą re je stra c ji znaków fabrycznych i handlow ych oraz znaków zw iązkow ych na rzecz kupców, stow arzyszeń i w ładz oficjalnych, zam ieszk ałych lub m ających siedzibę w koloniach i posiadłościach b ry ty jsk ich (81). L ibia podała nam do w iadom ości sw oją u staw ę o zn akach fabrycznych (3), a W ietnam sw oją u staw ę o unorm ow aniu znaków fabrycznych i handlow ych (44). Na stro n ie 82 ogłosiliśm y te k st francuskiego d ek retu, określającego nazw ę pochodzenia L istrac. Z am ieściliśm y w y d an ą w W ielkiej B ry ta n ii i P ó ł nocnej Irla n d ii u staw ę z 1946 r. o energii atom ow ej (101). 6) Liczby, zam ieszczone w n aw iasach, w sk azu ją stro n y,,la P ro p rié té in d u strie lle z 1958 r. S tu d ia ogólne, ogłoszone n a naszych łam ach w 1958 r., dotyczą sta n u n a koniec 1957 r. p rac w spraw ie ew entualnego utw orzenia m iędzynarodow ego ośrodka poszukiw ań w cześniejszych zgłoszeń i re je stra c ji (recherches pour les antériorités) znaków fabrycznych (29), ujednolicenia i uproszczenia p ra w a patentow ego (33), sposobów chem icznych tzw. analogicznych n ad ający ch się do opatentow ania (procédés de but) (50), w łasności przem ysłow ej i w sp ó ln e go ry n k u (69), stosunków m iędzy A u strią i N iem iecką R epubliką F ed eraln ą (92), m echanicznego bad an ia n o w ości (112) oraz m iędzynarodow ego unorm ow ania w łaściw ości sądow ej w spraw ie w łasności um ysłow ej (155). W ru b ry c e Różne now ości ogłosiliśm y m. in. in fo r m ację ze Z w iązku S ocjalistycznych R epublik R a dzieckich o re je stro w a n iu w ty m k ra ju znaków h a n dlow ych (39), k o m u n ik at z B elgii o M iędzynarodow ej W ystaw ie 1958 r. w B ru k seli (60), w iadom ości z F o r m ozy o m ożliw ości zgłaszania w ynalazków do opaten to w an ia i p rzy w racan ia m ocy p aten tó w n a tej w yspie (100), in fo rm acje z P olski o lik w id acji K olegium R zeczników P atentow ych (120) oraz w iadom ości z A lb an ii w sp raw ie ochrony p aten tó w na w y nalazki i znaków fabrycznych i handlow ych (160). N asz przegląd orzecznictw a został w istocie o p racow any, ja k zw ykle, przez naszych korespondentów z G recji (57), W ęgier (113), Ira n u (126), W łoch (75), k rajó w nordyckich (95), N iem ieckiej R epubliki F ed e ra ln e j (170, 194, 228) i S zw ajcarii (11). O głosiliśm y poza tym, oddzielne orzeczenia, pochodzące z A u strii (28), B elgii (69), F ra n c ji (46), N iem ieckiej R epubliki F e d eraln ej (152), S zw ajcarii (191) i T u rcji (169). N asza sta ty sty k a ogólna w łasności przem ysłow ej za ro k 1957 została zam ieszczona w num erze g ru d niow ym z 1958 r. na stronach O to k ilk a uw ag, jak ich m ożem y dokonać n a podstaw ie o trzy m anych danych. W sp raw ie zgłoszeń patentow ych opieram y się na dokum entacji, dostarczonej przez 38 krajó w. N astąpiło zw iększenie liczby zgłoszeń w 22 k ra ja c h (A u stralia, A u stria, B elgia, C zechosłow acja, F in lan d ia, F ran cja, H olandia, Indonezja, Irlandia, P ań stw o Izrael, Jugosław ia, K anada, L iban, N iem cy (R epublik a D em okratyczna), P o rtu g alia, S zw ajcaria, T unis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ielka B ry tan ia i P ó ł nocna Irlan d ia. T an ganika, T rin id ad i Tobago, W ietnam ) i zm niejszenie w 16 k ra ja c h (Cejlon, D ania, E gipt, H iszpania, Japonia. M onako, T anger, N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, P olska, R um unia, S yria, Szw ecja, T u rcja, W ęgry, W łochy). N asze b ad an ie dotyczy 36 k ra jó w co do udzielonych p aten tó w. Istn ieje zw iększenie liczby paten tó w w 22 k ra ja c h (A ustralia, A u stria, B elgia, Czechosłow acja, F ran cja, P ań stw o Izrael. Jap o n ia, Jugosław ia, K anada, L iban, N iem cy (R epublika F ederalna), N orw e gia, Polska, P o rtu g alia, S zw ajcaria, Szw ecja, W ęgry, W ielka B ry ta n ia i P ółnocna Irlan d ia, T anganika, T rinid ad i Tobago, W ietnam, W łochy) i zm niejszenie w 14 przy p ad k ach (Cejlon. D ania, Egipt, F inlandia, H iszpania, H olandia, Irlan d ia, M aroko, T anger, N iem cy (R epublika D em okratyczna), R um unia, S yria, T u r cja, U nia P ołudniow o-a frykańska). W sp raw ie w zorów użytkow ych stw ierdzam y zw iększenie liczby zgłoszeń w H iszpanii, Japonii, N iem ieckiej R epublice D em okratycznej, N iem ieckiej R ep u blice F ed eraln ej, P olsce i P o rtugalii. Nie było zm n iejszenia liczby zgłoszeń. Co do re je stra c ji, nastąpiło zw iększenie w H iszpanii, Japonii, N iem ieckiej R e p u blice D em okratycznej, Polsce i P o rtu g alii oraz zm niejszenie w N iem ieckiej R epublice F ederalnej. O dnośnie w zorów rysunkow ych i m odeli (wzorów zdobniczych) p orów nanie w ykazuje, jeśli chodzi o zgłoszenia, zw iększenie ich w 15 k ra ja c h spośród 29 w ystęp u jący ch w staty sty ce (A ustralia, B elgia, Czechosłow acja, Irlan d ia, P ań stw o Izrael, Jap o n ia, J u gosław ia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D e m okratyczna), S zw ajcaria, T unis. U nia Południow o- A fry k ań sk a, W ęgry, W ielka B ry tan ia i P ółnocna I r landia) i zm niejszenie w 14 k ra ja c h (A ustria, C eilon, D ania, E gipt, F ran cja, H iszpania, L iban, T anger, N orw egia, Polska, P ortugalia, S yria, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). W śród 30 porów nanych k rajó w 17 m iało w ięcej re je stra c ji w zorów rysunkow ych i m odeli

19 N r 3/1959 W IADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 129 w 1957 r., aniżeli w ro k u poprzednim (A ustralia, B elgia, C zechosłow acja, Irla n d ia, P ań stw o Izrael, Ja p o nia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D em o k ratyczna), P o lsk a, P o rtu g alia, S zw ajcaria, T unis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ęgry, W ielka B ry ta n ia i Północna Irlan d ia, W iochy), a 13 m iało ich m niej (A ustria, C ejlon, D ania, E gipt, H iszpania, Jugosław ia, L iban, T anger, N iem cy (R epublika F ederalna), N orw egia, S y ria, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). N asza dokum en tacja w spraw ie znaków dotyczy 35 k ra jó w co do zgłoszeń i 33 k ra jó w co do re je strc ji. L iczba zgłoszeń zw iększyła się w 22 przy p ad k ach (A ustralia, A u stria, B elgia, C ejlon, C zechosłow acja, D ania. F ran cja, H olandia, Indonezja, Irlan d ia, P a ń stw o Izrael, Jugosław ia, L iban, N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, P o rtu g alia, S zw ajcaria, S yria, W ielka B ry ta n ia i Północna Irlan d ia, T anganika, W ę gry, W łochy) i zm niejszyła się w 13 k ra ja c h (Egipt, F in lan d ia, H iszpania, Jap o n ia, K anada, M aroko, N iem cy (R epublika D em okratyczna), T anger, P olska, T u nis, U nia P o łu d niow o-a frykańska, T rin id ad i Tobago, W ietnam ). R ejestracje były liczniejsze w 13 k ra ja c h (A ustria, B elgia, C zechosłow acja, H iszpania, Ju g o sław ia, K anada, L iban, P o rtu g alia, S zw ajcaria, U nia P o łu d niow o-a frykańska, W ielka B ry tan ia i P ółnocna Irlandia, T anganika, W ęgry) i m niej liczne w 19 k r a jach (A ustralia, C ejlon, D ania, Egipt, F in lan d ia, H o lan d ia, Indonezja, Irlan d ia, P ań stw o Izrael, Jap o n ia, M aroko, T anger, N iem cy (R epublika D em okratyczna), N iem cy (R epublika Federalna), N orw egia, Polska, T rinidad i Tobago, W ietnam, W łochy). Z aznaczam y, że S yria pozostała w sta tu quo. ( La P ro p riété in d u strielle z 1959 r., n r 1, str ). ADMINISTRACJA URZĘDU PATENTOWEGO PRL Warszawa, Al. Niepodległości 188 wysyła na żądanie: Klasyfikacja patentow a Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz patentów, udzielonych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w latach Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Wykaz wzorów użytkowych, zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku Należność za wydawnictwa należy wpłacać na rachunek Urzędu Patentowego PRL w Narodowym Banku Polskim VIII Oddział Miejski w Warszawie nr , cz. 68, dz. 5, rozdz. 19.

20 130 W IADOM OŚCI URZĘDU PATENTOWEGO N r 3/1959 CZĘŚĆ II 41 WYNALAZKI UDZIELENIE PATENTÓW (Od nru do nru 42304) G ru b y m d ru k iem są podane num ery re je stru paten tó w. Liczby i litery przed tym i n u m eram i oznaczają klasy, podklasy, g ru p y i podgrupy, do k tó ry ch zaliczono opatentow ane w ynalazki. Po n u m erach re je stru p aten tó w są podane daty, od k tó ry ch rozpoczynają się okresy trw a n ia paten tó w. Po sk ró cie. Pierw sz. są p o dane d aty zgłoszeń zagranicznych, uzasadniających p raw o pierw szeństw a, oraz w n aw iasach nazw y k r a jów, w k tórych dokonano ty ch zgłoszeń. N astępnie są kolejno zam ieszczone im iona i nazw iska lub nazw y, m iejsca zam ieszkania lub siedziby osób, n a k tórych rzecz opatentow ano w ynalazki, oraz ty tu ły op aten to w anych w ynalazków. N a końcu są zam ieszczone im iona i n azw isk a tw órców lub w spółtw órców o p aten to w anych w ynalazków, jeżeli w ynalazki te są w y n alazk am i pracow niczym i. S k ró t P r. oznacza, że o p aten to w an e w y n alazk i są w ynalazkam i pracow niczym i. la, Huta im. Lenina. Kraków, Polska. Oddzielacz przechylny, kołyszący, z potrząsaczem do oddzielania ziemi od kamieni. Ryszard Pochylczuk. Pr. la, 20/ Zakłady Koksownicze W alenty. Ruda Śl., Polska. Urządzenie sitow e do przesiewania sypkich i w ilgotnych produktów kruszonych. Mgr inż. Franciszek Szwejda. Pr. la, Pierwsz (Holandia). Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia. Urządzenie do rozdzielania w sposób ciągły przedm iotów w edług ich ciężaru właściwego. Patent dodatkowy do patentu nr la, Pierwsz (Holandia). Stamicarbon N. V. Heerlen, Holandia. Urządzenie do rozdzielania w sposób ciągły przedmiotów według ich ciężaru właściwego. Patent dodatkowy do patentu nr c, 3/ Pierwsz (Dania). Harry Hansen. Valby, Dania. Sposób w y robu spiralnego szeregu ogniwek sprzęgających i urządzenie do wykonywania tego sposobu. 5a, 18/ Pierwsz (Francja). Société de Prospection Electrique Procédés Schlumberger. Paryż, Francja. Urządzenie do pomiarów odchylenia otworów wiertniczych. 5c, Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska. Sposób betonowej obudowy szybów i prefabrykowana płyta żelbetowa do wykonania tego sposobu. Prof. inż. Józef Galanka, mgr inż. Kazimierz Nosek i mgr inż Kazimierz Pawłowicz. Pr. 5c, 9/ Pierwsz (Niemiecka Republika Federalna). Dr Karl Lehmann. Essen-Stadtwald, Niemiecka Republika Federalna. Obudowa chodników. 5c, 9/ Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Zentralwerkstatt Niederwürschnitz. Niederwürschnitz, Niemiecka Republika Demokratyczna. Obudowa chodnikowa. 5c, 10/ Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska. Stojak kopalniany. Prof. inż. Marcin Borecki i doc. inż. Tadeusz Radowicki. Pr. 6b, 16/ Pierwsz (Czechosłowacja). Vyzkumny ustav antibiotik. Roztoky k. Pragi, Czechosłowacja. Sposób podwyższania produkcji materiałów biosyntetycznych. 6b, 16/ Pierwsz dla zastrz. 1; dla zastrz. 2 (Francja). Société des Usines Chimiques Rhône Poulenc. Paryż, Francja. Sposób wytwarzania spiramycyny III i (lub) spiramycyny II albo ich mieszaniny. 7a, 17/ Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Schwermaschinenbau Heinrich Rau. Wildau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie umożliwiające uzyskanie skokowego posuwu o nastawialnej wielkości i określonym obrocie, w szczególności do walcarek posuwowo-tłocznych przy walcowaniu na zimno. 7a, 17/ Mannesmann Meer Aktiengesellschaft. Monchen-Gladbach, N iemiecka Republika Federalna. Urządzenie do w alcowania, zwłaszcza urządzenie do pomocniczego walcowania na zimno z walcownicą poruszającą się tam i z powrotem. 7b, 9/ Pierwsz (Francja) de Wendel & Cie Société Anonyme. Paryż, Francja. Maszyna do wyrobu rur. 7c, Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Feuerlöschgerätewerk. Apolda, Niemiecka Republika Demokratyczna. Sposób wytwarzania różnej wielkości naczyń ciśnieniowych o kształcie butli do magazynowania gazów sprężonych, ciekłych i rozpuszczonych pod ciśnieniem. 8k, 1/ Centralne Laboratorium Przem ysłu Jedwabniczego i Tkanin Ażurowych. Łódź, Polska. Sposób wykończania tkaniny z włókien sztucznych, jedwabiu naturalnego lub ich mieszanin za pomocą apretury zmniejszającej wzajemną przesuwalność wątku i osnowy. Mgr Stefan Brzeziński, mgr Bogumiła Todtleben i mgr W ładysława Kaczmarczyk. Pr. 8m, Pierwsz (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Farbenfabrik Wolfen. Wolfen, Niemiecka Republika Demokratyczna. Sposób barwienia włókien poliakrylonitrylowych i jedwabi poliakrylonitrylowych. 12a, Instytut Tworzyw Sztucznych. Warszawa, Polska. Urządzenie do dzielenia produktów destylacji. Inż. Witold Zieliński. Pr.

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20

Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty. Palestra 8/10(82), 14-20 Janusz Szwaja Zmiana skapitalizowanej renty Palestra 8/10(82), 14-20 1964 14 Janusz Szwaja N r 10 (82) B rak je st w p.o.p.c. odpow iedniego przepisu. P o trzeb a jego w y n ik a z zasad ro z ra c h u

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH. W niosek. R zecznika Praw O byw atelskich RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz ^ Warszawa. 4 2 J ( * 2 0 4 H 1V.5150.4.2014.ST Trybunał Konstytucyjny Warszawa W niosek R zecznika Praw O byw atelskich Na podstaw ie art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III

TREŚĆ ZESZYTU C ZĘSC II C ZESC III TREŚĆ ZESZYTU c z ę s c I Ustawy, rozporządzenia, komunikaty: 58. Zsrt dxe a i e Ministra Finansów i dn. 27 lipca 1951 r. w spra wie określenia źródeł i sposobu finansowania -wynalazczości pracowniczej.

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55

Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych. Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 Przemysław Nowak Podatek od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 4/7, 49-55 2001 Studenckie Zeszyty Naukowe Nr 7 Przem ysław N ow ak - student IV roku Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Bardziej szczegółowo

Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61

Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61 Romuald Galster Nowe przepisy o opłacie skarbowej : (krótka informacja) Palestra 2/3-4(7), 56-61 1958 ROMUALD GALSTER adwokat Nowe przepisy o opłacie skarbowej (krótka informacja) Z dniem 19 stycznia 1958

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76

Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 8/6(78), 70-76 Uchwa y Wydzia u Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 8/6(78), 70-76 1964 WSPOIUIMIE/%11/% P O M IE R T N E D nia 29 lu teg o 1964 r. zm ar w L ondynie J a n uczywek, b. a d w o k a t w W iln

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1*

o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Projekt z dnia 20 października 2014 r. USTAWA z d n ia...2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1* Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31

Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym. Palestra 8/10(82), 20-31 Andrzej Rembieli±ski Odpowiedzialno µ za wypadki samochodowe w nowym kodeksie cywilnym Palestra 8/10(82), 20-31 1964 20 Andrzej Rembieli±ski N r 10 (82) 127 k.z. P rzep isy te ag o d n ie tr a k tu j osobû

Bardziej szczegółowo

Palestra 9/12(96), 69-73

Palestra 9/12(96), 69-73 Władysław Chojnowski O działach uczynionych przez wstępnego (art. 1075-1080 k.n.) i jego skutkach na wypadek śmierci wstępnego - po wejściu w życie prawa spadkowego i kodeksu cywilnego Palestra 9/12(96),

Bardziej szczegółowo

S. M. Przegląd ustawodawstwa. Palestra 9/2(86), 59-62

S. M. Przegląd ustawodawstwa. Palestra 9/2(86), 59-62 S. M. Przegląd ustawodawstwa Palestra 9/2(86), 59-62 1965 Przegląd ustaw odaw stw a 5» Ad 2). Przepis art. 1067 1 k.c. zezw ala n a dokonanie, zapisów n a rzecz osób odpow iadających w arunkom, jakie są

Bardziej szczegółowo

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy

Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Hanna Frąckowiak Zaświadczenie Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jako szczególny tytuł wykonawczy Studia Prawnoustrojowe nr 24, 233-242 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 41 2015 r. Zatwierdzam PODSEKRETARZ STANU Generalny inspektor Kontroli Skarbowej rtgm&szfm 'Kruhfcumka...; Generalny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek*

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989. Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 92, 1989 Bożena M ikołajczyk*, Włodzimierz Mielczarek* ŹRÓDŁA GROMADZENIA ŚROOKÓW PIENIĘŻNYCH NA WKŁAD MIESZKANIOWY W LATACH 1970-1986

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105

Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 Agnieszka Malarewicz-Jakubów Roszczenie względem obdarowanego o uzupełnienie zachowku Studia Prawnoustrojowe nr 24, 97-105 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 A gnieszka M alarew icz-jakubów

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I

N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I N A J N O W S Z E D Z I E J E P O L S K I, 1939 1945, T. V I EUGENIUSZ DU RA C ZYŃ SK I W S P R A W IE U S U N IĘ C IA P O L S K IC H S O C JA L IS T Ó W Z P O L IT Y C Z N E G O K O M IT E T U P O R O

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22),

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 3/10(22), Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 3/10(22), 105-109 1959 NACZELIMA RADA ADWOKACKA Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej 1. TERMIN ODW OŁANIA OD POSTANOW

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155520 (13) B1 U rz ą d P a te n to w y R zeczyposp o litej P o lsk iej (21)Numer zgłoszenia: 272665 (22) Data zgłoszenia: 24.05.1988 (51) IntCl5:

Bardziej szczegółowo

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia

Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Albert Meszorer Niezależność uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego od zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia Palestra 3/7-8(19-20), 82-86 1959 ALBERT M E S ZO R E R s ę d iia Sadu N a jw yższe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Biuro Kontroli INFORMACJA o sposobie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków skierowanych w 2015 r. do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS (zgod z rozporządzem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot

Bardziej szczegółowo

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie I W ydział Cywilny ul. Terespolska 15A 03-813 W arszawa Sygn. akt I Ns 1301/15 (w o d p o w ie d zi n a le ży p

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923

70 Nr XVI/85/96 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Turośń Kościelna. 923 Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 1 lipca 1996 r. Nr 20 TREŚĆ: Poz. Str. Zarządzenie 69 Nr 59/96 Wojewody Białostockiego z dnia 19 czerwca 1996 r. w sprawie ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II

http://rcin.org.pl Polska Ludowa, t. VII, 1968 Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II Polska Ludowa, t. VII, 1968 BRONISŁAW PASIERB R E P A T R IA C J A Ż O Ł N IE R Z Y P O L S K IC H ZE S Z W A JC A R II D z ie je p o lsk ie j e m ig ra c ji w o js k o w e j n a zach o d zie z czasów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I. Ustawy, rozporządzenia, komunikaty

SPIS TREŚCI. Część I. Ustawy, rozporządzenia, komunikaty SPIS TREŚCI Część I Polska Ustawy, rozporządzenia, komunikaty Poz. Str. 47 Rozporządzenie Prezesa Rady M inistrów z dnia 20 m aja 1957 r. w spraw ie przyznania XXVI M iędzynarodow ym Targom w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72

Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa. Palestra 3/1(13), 67-72 Włodzimierz Dzięciołowski Z praktyki sądowej w procesach o ustalenie ojcostwa Palestra 3/1(13), 67-72 1959 N r 1 Z P R A K T Y K I S Ą D O W E J W P R O C E SA C H O U ST A L. O JC O ST W A 67 Pow yższe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku

Protokół dodatkowy Nr 1. z dnia 6 marca 1975 roku Protokół dodatkowy Nr 1 z dnia 6 marca 1975 roku do Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych w kółkach rolniczych i spółdzielniach kółek rolniczych z dnia 23 grudnia 1974 r. Na podstawie 17

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł

Cena prenumeraty rocznej - 516»- z ł KOLEGIUM Redaktor Naczelny: S ek retarz Redakcji: Redaktorzy działow i: Członkowie : REDAKCYJNE mgr Roman Spraw ski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr Bolesław Drożak mgr inż. Andrzej W yrzykowski Jan G

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W j. GLIWICE 1958 BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIOROW GLIWICE 1958

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309

Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 Michał Hejbudzki Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. III CZP 79 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 303-309 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe 24 2014 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego

Bardziej szczegółowo

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191

Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego. Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 Krystyna Ziołkowska Prawne podstawy nabycia prawa do renty rodzinnej na tle orzecznictwa sądowego Studia Prawnoustrojowe nr 24, 183-191 2014 UWM S tu d ia P raw n o u stro jo w e 24 2014 K rystyna Ziółkow

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n

BIULETYN. liii. R o k X IV - 1 9 7 5. M g n BIULETYN M g n liii R o k X IV - 1 9 7 5 - KOLEGIUM REDAKCYJNE R edaktor Naczelny: S ekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: m g r Roman Spraw ski m g r Zofia Bieguszew ska-k ochan m gr Bolesław

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku PROKURATURA OKRĘGOWA ul. Dąbrowszczaków 12 10-959 O lsztyn 2 I.A.022/^/15 ZARZĄDZENIE NR/l^/15 PROKURATORA OKRĘGOWEGO W OLSZTYNIE z dnia Zł lipca 2015 roku w sprawie zwrotu kosztów podróży oraz utraconego

Bardziej szczegółowo

Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46

Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46 Jan Deręgowski Zwalczanie alkoholizmu i jego skutków : (ustawa z 10. XII. 1959 r.) Palestra 4/3(27), 33-46 1960 JAN CERĘGOWSKI adwokat Zw alczanie alkoholizmu i jego skutków (u staw a z 10. XII. 1 9 5

Bardziej szczegółowo

Stanisław Urbański "Modlitwa i mistyka", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Collectanea Theologica 58/3, 183-186

Stanisław Urbański Modlitwa i mistyka, Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Collectanea Theologica 58/3, 183-186 Stanisław Urbański "Modlitwa i mistyka", Mieczysław Gogacz, Warszawa 1987 : [recenzja] Collectanea Theologica 58/3, 183-186 1988 C o llectan ea T heologica 58 (1988) fase. III RECENZJE M ieczysław GOGACZ,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny

Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Florian Dorożała Zbycie udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne - w świetle przepisów wprowadzających kodeks cywliny Palestra 8/11(83), 22-32 1964 22 Florian D o ro iau N r 11 (83) Z w rócić n

Bardziej szczegółowo

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 1/1, 94-98

Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej. Palestra 1/1, 94-98 Uchwały Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Adwokackiej Palestra 1/1, 94-98 1957 94 NACZELNA BA DA ADW OKACKA N r 1 B. U chw ały W ydziału W ykonaw czego N aczelnej Rady A d w o ka ckie j 1. SKREŚLENIE

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I E J S A D Y N A R O D O W E J W B I A Ł Y M S T O K U

W O J E W Ó D Z K I E J S A D Y N A R O D O W E J W B I A Ł Y M S T O K U W O J E W Ó D Z K I E J S A D Y N A R O D O W E J W B I A Ł Y M S T O K U Białystok* 3 0 s ty c z n ia 1 9 6 0 r. N r 1 P o z. 1-1 0 Część I Przepisy obowiązujące. Poz. I - Uchwała Nr 24/215 Prezydium

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8. Rozdział I - Definicje Uchwała Zarządu Korona S.A. Kielce Nr 07/12/2010 z dnia 20.12.2010 roku. REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW STADION MIEJSKI W KIELCACH UL. ŚCIEGIENNEGO 8 Na podstaw ie Uchw ały nr 07/12/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej

Załącznik nr 1 do Regulaminu działania Komisji Likwidacyjnej ZARZĄDZENIE NR 6/2016 W ójta Gminy Łukta z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie powołania K om isji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Łukta. Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33

Bardziej szczegółowo

Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145

Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145 Michał Krzykowski Nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku energetycznym w świetle wybranego orzecznictwa Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Studia Prawnoustrojowe nr 24, 127-145

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kowalska Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn.

Agnieszka Kowalska Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. Agnieszka Kowalska Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2013 r., sygn. VII SAB/Wa 201 Studia Prawnoustrojowe nr 24, 311-318 2014 UWM Studia Prawnoustrojowe

Bardziej szczegółowo

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102

Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r. Palestra 4/4(28), 70-102 1960 NACZELNĄ RADA ADWOKACKA A. Plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 13 lutego 1960 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2014 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2014 RADY GMINY KRZESZYCE. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2014 RADY GMINY KRZESZYCE w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych

Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych BROSZURA INFORMACYJNA DO PORADNIKA Nr ref.: ECHA-2010-GF-01-PL Data: 09.06.2010 r. Język: pols ki Poradnik dotyczący odpadów i substancji odzyskiwanych (ECHA) w yda serię broszur informacyjnych zaw ierających

Bardziej szczegółowo

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H.

Dypi. inż. Tadeusz Marcinkiewicz FINKEŁ, BRATTER BACH LW Ó W, SŁO NECZNA 4 9, TEL. 2 3 5-8 9 T E O D O R T O R E N T Z W K ĘT A C H. A N T O N I L I P O W S K I W K ĘT A C H. wyrób kafli i cegieł s z a m o t o w y c h poleca: w najlepszych gatunkach piece kaflowe, pokojowe i kuchenne z gliny szamotowej w różnych kolorach i deseniach

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Ryszard Czarnecki Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treści oraz wygaśnięcie służebności gruntowej i osobistej. Palestra 13/4(136), 30-45

Ryszard Czarnecki Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treści oraz wygaśnięcie służebności gruntowej i osobistej. Palestra 13/4(136), 30-45 Ryszard Czarnecki Powstanie, pozostanie w mocy, zmiana treści oraz wygaśnięcie służebności gruntowej i osobistej Palestra 13/4(136), 30-45 1969 30 Ryszard Czarnecki N r 4 (136) część pracy A leksandra

Bardziej szczegółowo

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832)

REKLAMA > ZYCIE BYTOMSKIE 10.10.2011 41 (2832) 977023929410541 REKLAMA > STRO NA 2 Ścinki powyborcze studio florystyczne stokrotka Nowy prezes BSM: Będę ciął koszty ul. m a te jk i 1 8 b, b y t o m tel. 3 2 / 3 8 6 2 2 2 2 9 77023 9"2941 w w w.sto

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

BILANS. Jerzy T. Skrzypek

BILANS. Jerzy T. Skrzypek BILANS Jerzy T. Skrzypek 1 Charakterystyka elementów balansu 2 Uwaga: wszystkie pozycje bilansu wyrażane są w ujęciu wartościowym a nie ilościowym. Zawartość prezentacji Aktywa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC. dnia...2015 r.

UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC. dnia...2015 r. UCHWAŁA N R... RADY GMINY MIELEC - PROJEKTz dnia...2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2

ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 55 W O J E W Ó D Z K I U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y W O P O L U Do u ż y tk u służbow ego % z. N r.... ANALIZA Z ZAKRESU OŚWIATY I WYCHOWANIA W LATACH SZKOLNYCH 1 9 6 0 /6 1-1 9 7 1 /7 2 O pole G

Bardziej szczegółowo