ROZPORZĄDZENIE. z d n ia r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej"

Transkrypt

1 PROJEKT z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne N a podstaw ie art. 60 ustaw y z dnia 20 kw ietnia 2004 r. o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się. co następuje: 1. R ozporządzenie określa szczegółow y sposób i tryb organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych, jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, treść w niosku o organizow anie robót publicznych, prac interw encyjnych oraz tryb i warunki zaw ieranych um ów z upraw nionym i pracodaw cam i. 2. R efundacja w ynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne dokonyw ana w ram ach prac interw encyjnych, robót publicznych oraz jednorazow a refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązku z zatrudnieniem skierow anego bezrobotnego stanow ią pom oc de m inim is, w rozum ieniu przepisów w ydanych przez Kom isję Europejską na podstaw ie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonow aniu Unii Europejskiej i są udzielane zgodnie z tym i przepisam i. 3. Prace interw encyjne nie m ogą być organizow ane przez pracodaw ców będących: 1) partiam i lub organizacjam i politycznym i; 2) posłam i lub senatoram i na potrzeby biur poselsko-senatorskich; n Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291,1623,1645 i...

2 - 2-3) organizacjam i zw iązków zaw odow ych, z w yjątkiem upow ażnionych do prow adzenia pośrednictw a pracy zw iązkow ych biur pracy oraz klubów pracy; 4) organizacjam i pracodaw ców, z wyjątkiem upow ażnionych do prow adzenia pośrednictw a pracy biur oraz klubów pracy; 5) urzędam i naczelnych i centralnych organów adm inistracji państw ow ej; 6) kościołam i lub zw iązkam i w yznaniow ym i, z wyłączeniem osób praw nych i jednostek organizacyjnych, o których m ow a w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustaw y z dnia 24 kw ietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o w olontariacie (Dz. U. z 2010 r. N r 234, poz z późn. zm.3)); 7) przedstaw icielstw am i państw obcych O rganizator robót publicznych m oże w skazać pracodaw cę, u którego będą w ykonyw ane roboty publiczne. 2. W przypadku, o którym m ow a w ust. 1, beneficjentem pom ocy jest w skazany pracodaw ca, jeżeli zgodnie z zaw artą um ow ą będzie uzyskiw ał refundację kosztów w ynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne za skierow anych bezrobotnych Pracodaw ca składa w niosek o organizow anie prac interw encyjnych do w ybranego pow iatow ego urzędu pracy. 2. O rganizator robót publicznych składa wniosek o organizow anie robót publicznych do pow iatow ego urzędu pracy w łaściw ego ze w zględu na m iejsce w ykonyw ania tych robót. 3. W niosek, o którym m ow a w ust. 1 i 2, pow inien zawierać: 1) nazwę pracodaw cy ubiegającego się o organizow anie prac interw encyjnych lub organizatora robót publicznych, adres siedziby i m iejsce prow adzenia działalności; 2) num er identyfikacji nadany w krajow ym rejestrze podm iotów gospodarki narodowej REGON; 3) num er identyfikacji podatkow ej NIP - jeżeli posiada; 4) oznaczenie form y organizacyjno-praw nej prow adzonej działalności; 5) liczbę bezrobotnych proponow anych do zatrudnienia w ram ach prac interw encyjnych lub robót publicznych oraz okres zatrudnienia; 6) m iejsce i rodzaj prac, które m ają być w ykonyw ane przez skierow anych bezrobotnych, niezbędne lub pożądane kw alifikacje i inne w ym ogi; '' Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz i Nr 232, poz oraz z 2014 r. poz. 223.

3 - 3-7) w ysokość proponow anego w ynagrodzenia dla skierow anych bezrobotnych oraz w nioskow aną w ysokość refundow anych w ynagrodzeń z tytułu zatrudnienia skierow anych bezrobotnych; 8) w przypadku gdy organizator robót publicznych nie będzie jednocześnie pracodaw cą dla skierow anych bezrobotnych - w skazanie pracodaw cy oraz adresu jego siedziby i m iejsca prow adzenia działalności. 4. Do w niosku dołącza się ośw iadczenie o niezaleganiu w dniu jego złożenia z w ypłacaniem w ynagrodzeń pracow nikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrow otne, Fundusz Pracy, Fundusz G w arantow anych Ś w iadczeń P racow niczych oraz innych danin publicznych. 5. B eneficjent pom ocy w rozum ieniu ustawy z dnia 30 kw ietnia 2004 r. o postępow aniu w sprawcach dotyczących pom ocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. N r 59, poz. 404 z późn. z m.4)) do w niosku, o którym m ow a w ust. 1 i 2, dołącza inform acje, o których m ow a w' art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedkładane na w ym aganym form ularzu. 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do w skazanego przez organizatora robót publicznych pracodaw cy. 7. Starosta w term inie 30 dni od dnia złożenia wniosku zaw ierającego inform acje, o których m ow a w ust. 3-5 pow iadam ia w nioskodaw cę o rozpatrzeniu w niosku i podjętej decyzji Starosta zaw iera z pracodaw cą organizującym prace interw encyjne lub organizatorem robót publicznych albo wskazanym przez organizatora robót publicznych pracodaw cą um ow ę określającą w szczególności: 1) liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni; 2) rodzaj i m iejsce w ykonyw anych prac interw encyjnych lub robót publicznych oraz niezbędne lub pożądane kw alifikacje bezrobotnych; 3) term iny i w ysokość refundow anych z Funduszu Pracy przez starostę kosztów w ynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne; 4) obow iązek inform ow ania starosty o każdym przypadku w cześniejszego rozw iązania 4* Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz

4 um owy o pracę ze skierow anym bezrobotnym oraz o zm ianach w zawartej z bezrobotnym um owie o pracę; 5) obow iązek u trzy m an ia zatrudnienia skierow anego bezrobotnego przez okres w ym agany ustaw ą z dnia 20 kw ietn ia 2004 r. o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustaw ą ; 6) obow iązek zw rotu uzyskanej pom ocy na w arunkach określonych w ustaw ie, wf przypadku nieutrzym ania zatrudnienia skierow anego bezrobotnego przez w ym agany okres. 2. U m ow a o organizow anie prac interw encyjnych m oże zawierać zobow iązanie do przyznania pracodaw cy jednorazow ej refundacji, o której m ow a w art. 51 ust. 4 ustawy, w w ysokości ustalonej wr um ow ie, po spełnieniu w arunków określonych w tym przepisie. 3. U m ow a o organizow anie prac interw encyjnych albo robót publicznych pow inna zawierać zobow iązanie do zw rotu otrzymanej refundacji kosztów poniesionych na w ynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne, w raz z odsetkam i ustaw ow ym i naliczonym i od całości kwoty udzielonej pom ocy od dnia w ypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w term inie 30 dni od dnia otrzym ania w ezw ania starosty w przypadku zło żen ia niezgodnych z p raw d ą inform acji dotyczących pom ocy de m inim is, o których m ow a w 5 ust W przypadku gdy organizatorow i robót publicznych zostanie przyznana zaliczka ze środków Funduszu Pracy, o której m ow a w art. 57 ust. 3 ustaw y, um ow a pow inna określić term in przekazania zaliczki, nie w cześniejszy jednak niż 5 dni przed term inem płatności św iadczenia, na które jest przyznana, um ożliw iający term inow y w ypłatę w ynagrodzeń skierow anym bezrobotnym i opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz sposób rozliczenia tej zaliczki. 5. K w ota zaliczki, o której m ow a w ust. 4, nie m oże przekroczyć należnej organizatorow i robót publicznych kw oty podlegających refundacji za dany m iesiąc w ynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierow anych bezrobotnych. 7. Pracodaw ca, u którego skierowani bezrobotni będą w ykonyw ać prace interw encyjne, oraz organizator robót publicznych albo w skazany pracodaw ca, u którego będą w ykonyw ane roboty publiczne, zaw ierają z bezrobotnym i um ow y o pracę U m ow a, o której m ow a w art. 47 ustawy, określa w szczególności: 1) liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni;

5 - 5-2) rodzaj i m iejsce w ykonyw anych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych; 3) term in i w ysokość należnej refundacji z Funduszu Pracy; 4) obow iązek info rm o w an ia starosty o przypadkach w cześniejszego rozw iązania um ow y o pracę ze skierow anym bezrobotnym ; 5) obow iązek zw rotu w ypłaconej kwoty jednorazow ej refundacji w przypadku naruszenia w arunków um ow y w raz z odsetkam i ustaw ow ym i naliczonym i od wypłaconej kwoty refundacji w term inie 30 dni od dnia otrzym ania w ezw ania starosty. 2. Do um ow y, o której m ow a w art. 47 ustawy, przepis 6 ust. 3 stosuje się odpow iednio. 9. Do w niosku o jednorazow ą refundację poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierow anego bezrobotnego przepis 5 ust. 1, 3-5 i 7 stosuje się odpow iednio. 10. l.do um ów o organizow anie prac interw encyjnych i robót publicznych, jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego zaw artych przed dniem w ejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasow e. 2. W nioski o organizow anie prac interw encyjnych i robót publicznych, uzyskanie jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązk u z zatrudnieniem skierow anego bezrobotnego złożone i nierozpatrzone przed dniem w ejścia w życie rozporządzenia rozpatruje się na podstaw ie niniejszego rozporządzenia. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.~] MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W 21 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 5 poz. 25), które na podstawie art. 1 pkt 48 ustawy z dnial4 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U...poz...) traci moc z dniem 1 lipca 2014 r.

6 UZASADNIENIE Projektow ane rozporządzenie M inistra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne m a zastąpić dotychczas obow iązujące rozporządzenie M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. N r 5 poz. 25). K onieczność w ydania now ego rozporządzenia w ynika z dostosow ania przepisów rozporządzenia do zm ian przyjętych w ustawie z dnia 14 m arca 2014 r. o zm ianie ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (aktualnie druk senacki nr 582). W skazaną now elizacją zm ieniono delegację do w ydania przedm iotow ego rozporządzenia zawartą, w art. 60 ustaw y z dnia 20 kw ietnia 2014 r. o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) w zakresie zasad udzielania pom ocy publicznej. W ynika z tego konieczność w ydania nowego rozporządzenia, gdyż brak jest w takiej sytuacji m ożliw ości now elizacji dotychczasow ego rozporządzenia. Zasady udzielania pom ocy państw a na zatrudnienie określone w przepisach aktualnie obow iązującego rozporządzenia w ynikają z przepisów rozporządzenia Kom isji (W E) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pom ocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosow aniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. UE L 214 z , str. 3). Pomoc publiczna udzielana jest zatem w oparciu o w yłączenia blokow e jako pom oc w formie subsydiów płacow ych na rekrutację pracow ników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40 rozporządzenia Kom isji (W E) N r 800/2008). Zgodnie natom iast z rozw iązaniam i przyjętym i w nowelizacji ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nastąpiła zm iana zasad udzielania pom ocy w ram ach prac interw encyjnych, robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązku z zatrudnieniem skierow anego bezrobotnego na pom oc de m inim is, w rozum ieniu przepisów w ydanych przez Kom isję Europejską na podstaw ie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonow aniu Unii Europejskiej. Pom oc udzielana będzie zatem na zasadach w ynikających z rozporządzenia Kom isji (UE) N r 1407/2013 z dnia r. w sprawie stosow ania art. 107 i 108 Traktatu 0 funkcjonow aniu Unii Europejskiej do pom ocy de m inim is (Dz. UE L 352/1 z ) oraz rozporządzenia K om isji (UE) N r 1408/2013 r. w sprawie stosow ania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonow aniu Unii Europejskiej do pom ocy de m inim is w sektorze rolnym (Dz. UE L 352/9 z ). Przew iduje się rów nież udzielanie pom ocy de m inim is w rybołów stw ie po w ydaniu now ego rozporządzenia przez Kom isję UE w tym zakresie (obecnie prace trw ają, ale nie jest znana przew idyw ana data w ydania tego rozporządzenia). W skazane powyżej zm iany w ejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Projekt rozporządzenia um ożliw i udzielanie od dnia 1 lipca 2014 r. pom ocy w form ie prac interw encyjnych, robót publicznych oraz jed n o razo w ej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Projekt określa szczegółow o w arunki i tryb organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za skierow anego bezrobotnego, w tym treść w niosku o organizow anie prac interw encyjnych i robót publicznych oraz elem enty um ow y z upraw nionym i pracodaw cam i. U regulow ania te są w przew ażającej części pow tórzeniem przepisów zaw artych w rozporządzeniu M inistra Pracy 1 Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w spraw ie organizow ania prac interw encyjnych

7 i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. W prow adzone nowe uregulow ania dotyczą dostosow ania rozporządzenia do zm ian w ynikających wprost z ustaw y z dnia 14 m arca 2014r. o zm ianie ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw i przyjętą zasadą udzielania pom ocy na zasadach pom ocy de m inim is. W rozporządzeniu zrezygnow ano zatem z tych przepisów, które określały zasady utrzym ania bezrobotnych w zatrudnieniu oraz w arunki zwrotu uzyskanej pom ocy, gdyż kw estie te zostały uregulow ane w ustaw ie. Przew iduje się term in w ejścia w życie projektowanej regulacji z dniem 1 lipca 2014 r., z uwagi na zakończenie z dniem 30 czerw ca 2014 r. m ożliw ości udzielania pom ocy publicznej na zasadach w ynikających z rozporządzenia Kom isji (W E) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pom ocy za zgodne ze w spólnym rynkiem w zastosow aniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. UE L 214 z , str. 3) oraz w ejściem w życie zm ian ustawy o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji w ynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za skierow anego bezrobotnego. Stosow nie do art. 5 ustaw y z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanow ienia praw a (Dz. U. N r 169, poz z późn. zm.) projekt został zam ieszczony w Biuletynie Inform acji Publicznej M inisterstw a Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto projekt zostanie zam ieszczony na stronie internetowej Rządow ego Centrum Legislacji w zakładce R ządow y Proces Legislacyjny. Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z trybem przew idzianym wr przepisach dotyczących sposobu funkcjonow ania krajow ego system u notyfikacji norm i aktów praw nych. Projekt rozporządzenia jest zgodny z praw em Unii Europejskiej.

8 Data sporządzenia Nazwa projektu r. R ozporządzenie M inistra Pracy i P olityki Społecznej w spraw ie w spraw ie organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych Źródło: oraz jednorazow ej refundacji k o sztó w z ty tułu opłaconych składek Art. 60 ustaw y z dnia 20 kw ietnia 2004 r. na ubezpieczenia społeczne o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (D z. U. z r. p o z ) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące M inisterstw o Pracy i Polityki Społecznej Nr w wykazie prac 112 Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Jacek Męcina - Sekretarz Stanu Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pani B eata C zajka - Z astępca D yrektora D epartam entu Rynku Pracy 1. Jaki problem jest rozwiązywany? K onieczność w ydania now ego rozporządzenia w ynika z dostosow ania przepisów do zm ian przyjętych w ustaw ie z dnial4 m arca 2014 r. o zm ianie ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (aktualnie druk senacki nr 582). Zgodnie z przyjętym i rozw iązaniam i nastąpiła zm iana zasad udzielania pom ocy w ram ach prac interw encyjnych, robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych w zw iązku z zatrudnieniem skierow anego bezrobotnego zgodnie z zasadam i pom ocy de m inim is, w' rozum ieniu przepisów w ydanych przez K om isję Europejską na podstaw ie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonow aniu Unii Europejskiej. 2. Rekomendowane rozwiązanie, w ty m planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Projekt określa szczegółow a tryb organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji w ynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne za skierow anego bezrobotnego, w? tym treść w niosku o organizow anie prac interw encyjnych i robót publicznych oraz elem enty um owy. U regulow ania te są pow tórzeniem przepisów zaw artych w rozporządzeniu M inistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w spraw ie organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz jednorazow ej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. N r 5 poz. 25). W prow adzone nowe uregulow ania są zw iązane z koniecznością dostosow ania rozporządzenia do zm ian w ynikających wprost z ustaw y z dnia... o zm ianie ustaw y o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (aktualnie druk senacki nr 582) i przyjętą zasadą udzielania pom ocy na zasadach pom ocy de m inimis. 3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? N ie dot./brak danych 4. Podmioty, na które oddziałuje projekt G rupa W ielkość Źródło danych O ddziaływ anie pow iatow e urzędy pracy w szystkie kierow anie bezrobotnych na prace interwencyjne, roboty publiczne i zaw ieranie z pracodaw cam i um ów w tym zakresie.

9 bezrobotni 2157,9 tyś. Sprawozdanie M PiPS 01 o rynku pracy na koniec 2013 r. M PiPS pracodaw cy BAEL IV kw artał r. m ożliw ość udziału w pracach interw encyjnych i robotach publicznych m ożliw ość ubiegania się o zorganizow anie prac interw encyjnych i robót publicznych i uzyskiw ania refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społ. 5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji N ie były prow adzone konsultacje w stępne, gdyż projekty jest realizacją delegacji ustaw ow ej. W ustawie przesądzono już zasady organizow ania prac interw encyjnych i robót publicznych oraz uzyskania jednorazow ej refundacji składek na ubezpieczenia społ. Projekt rozporządzenia zostanie poddany konsultacjom społecznym w trybie ustaw y z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw odow ych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167) z następującym i organizacjam i zw iązkow ym i: 1. Forum Z w iązków Z aw odow ych, 2. K om isją K rajow ąn S Z Z Solidarność, 3. O gólnopolskim P orozum ieniem Z w iązków Z aw odow ych, oraz ustaw y z dnia 23 m aja 1991 r. o organizacjach pracodaw ców (Dz. U. N r 55, poz. 235, z późn. zm.) z następującym i organizacjam i pracodaw ców : 1. Zw iązkiem Pracodaw ców Business Centre Club, 2. P racodaw cam i R zeczypospolitej Polskiej, 3. K onfederacją Lew iatan, 4. Z w iązkiem R zem iosła Polskiego. Projekt zostanie też przekazany do konsultacji z: 1. Kraj ow ą Izbą G ospodarczą, 2. O gólnopolskim Forum O rganizacji P ozarządow ych, 3. Z w iązkiem Pow iatów' Polskich, 4. R adą D ziałalności Pożytku Publicznego, 5. Zw iązkiem Byłych Pracowników' PGR. Ponadto, projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniow ania przez Kom isję W spólną Rządu i S am orządu T erytorialnego. Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustaw y z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanow ienia praw a (Dz. U. N r 169, poz. 1414, z późn. zm.) i 52 ust.l uchw ały N r 190 R ady M inistrów z dnia 29 października 2013 r. - R egulam in pracy Rady M inistrów (M. P. poz. 979), zostanie zam ieszczony w Biuletynie Inform acji Publicznej na stronie Rządowrego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces L egislacyjny i w B iuletynie Inform acji Publicznej na stronie M inisterstw a Pracy i P olityki Społecznej 6. Wpływ na sektor finansów publicznych (ceny stałe z r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian min zł] Łącznie (0-10) Dochody ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Wydatki ogółem budżet państwa JST

10 pozostałe jednostki (oddzielnie) Saldo ogółem budżet państwa JST pozostałe jednostki (oddzielnie) Źródła finansow ania Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń Przyjęcie rozporządzenia nie ma wpływu na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Nie spowoduje zwiększenia wydatków Funduszu Pracy, gdyż projektowane przepisy nie wpływają na wysokość środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację w formie prac interwencyjnych, robót publicznych i jednorazowej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy decyzję w sprawie wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, w ramach łącznej kwoty ustalonej dla powiatu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, podejmuje starosta, po zasięgnięciu opinii pow iatow ej rady zatrudnienia. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe Skutki Czas w latach od wejścia w życie zmian Łącznie (0-1 Oj W ujęciu pieniężnym (w min zł, duże przedsiębiorstw a sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ceny stałe z rodzina, obywatele oraz...r.) gospodarstwa domowe (dodaj/usuń) W ujęciu niepieniężnym duże przedsiębiorstw a sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw rodzina, obywatele oraz gospodarstw a dom owe (dodaj/usuń) N iem ierzalne (dodaj/usuń) (dodaj/usuń) Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i Nie dot. przyjętych do obliczeń założeń 8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu X nie dotyczy Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). O tak nie X nie dotyczy

11 U zmniejszenie liczby dokumentów 1_ zmniejszenie liczby procedur U skrócenie czasu na załatwienie sprawy _1inne: Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. H zwiększenie liczby dokumentów zwiększenie liczby procedur wydłużenie czasu na załatwienie sprawy _ inne: tak nie X nie dotyczy K om entarz: Projekt stanowi realizację delegacji ustawowej i nie narzuca nowych obowiązków informacyjnych poza obowiązkami dotychczas obowiązującymi w tym zakresie oraz obowiązkami wynikającymi z udzielania pomocy de minimis, które wynikają z odrębnych przepisów. 9. Wpływ na rynek pracy Projekt rozporządzenia um ożliw i udzielanie po dniu 31 czerwca 2014 r. pom ocy publicznej celem realizacji prac interw encyjnych, robót publicznych oraz udzielania jednorazow ej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne uregulow anych w ustaw ie z dnia 20 kw ietnia 2004 r. o prom ocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyczyni się zatem do pom ocy bezrobotnym w uzyskaniu zatrudnienia. 10. W pływ na pozostałe obszary 1 I środowisko naturalne 1 1sytuacja i rozwój regionalny H inne: H demografia 1 I mienie państwowe 1 I informatyzacja 1 Izdrowie Omówienie wpływu Brak wpływu. 11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego O bow iązyw anie od dnia 1 lipca 2014 r. N ie przew iduje się daty końcowej ani planow anego w ykonania aktu, gdyż dotyczy bieżącej działalności w zakresie udzielania pom ocy w ram ach prac interw encyjnych, robot publicznych i jed n o razo w ej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. 12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? Projekt stanow i realizację delegacji ustaw ow ej, a zatem ew aluacja zasad i w arunków udzielania pom ocy w7 ram ach prac interw encyjnych i robót publicznych określonych w ustawie dotyczyć może ustawy a nie rozporządzenia, które określa jedynie treść wniosku oraz kwestie organizacyjne związane z realizacją prac interw encyjnych i robót publicznych. 13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analiz}7itp.) brak

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1'

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' Projekt z dnia 26 stycznia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1' z d n ia...2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW W EW NĘTRZNYCH1* z d n ia... 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków' przyznawania policjantom rów noważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

Bardziej szczegółowo

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia

na stanowisku pracy. Rozporządzenie Komisji (U E) nr 651/2014 umożliwia uzyskanie refundacji kosztów szkolenia Nazwa projektu Ustawa o zm ianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw nych M inisterstwo wiodące i ministerstwa współpracujące M inisterstw o Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1*

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1* z d n ia... 2015 r. w spraw ie treści, form y oraz sposobu zam ieszczenia inform acji o finansow aniu lub w spółfinansow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11. z d n ia r. Projekt z dnia 20 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ11 z d n ia... 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r.

z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M IN ISTER Warszawa, dnia grudnia 2016 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.9.2016.AJ Według rozdzielnika Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia<data wydania aktu>r. Projekt z dnia 23 grudnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dniar. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia oraz przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 5 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Powołanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. w wersji o zwolnienie z komisji prawniczej R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

z dnia <data wydania aktu> r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym Projekt z dnia 20 czerwca 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.258.2015.GTA NOTATKA DLA Ministra Finansów Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada, w załączeniu, projekt rozporządzenia Ministra Finasnów

Bardziej szczegółowo

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów

-1- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów -1- Proiekt z dnia 08.01.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1 ' z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 25 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku

z dnia 2015 r. 4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku Projekt z dnia 12 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z 24 lipca 2015 r. M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 2015 r. w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego Na podstawie art. 19a ust. 12 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia.. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz...) zarządza się, co następuje: Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

3. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących:

3. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawców będących: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

z dnia 2017 r. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie

ż d n ia r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ż d n ia... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie sposobu ustalania w ynagrodzenia w okresie niew ykonyw

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców

ROZPORZĄDZENIE. z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców Projekt z dnia 14 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia.v.v... :... 2015 r. zm ieniające rozporządzenie w spraw ie zakresu prow adzenia przez pracodaw ców dokum entacji

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. projekt z dnia 11 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w misji doradczej Unii Europejskiej na rzecz

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu>

MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> Projekt Etap: Uzgodnienia międzyresortowe 06.02.2015 ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘ TRZNYCH 1) z dnia zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzenia się afrykańskiego

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych oraz siedziby dyrektora Biura Krajowej

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 30 października 2015 r.

Data sporządzenia: 30 października 2015 r. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji

Bardziej szczegółowo

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? Każdy kraj ma odrębne uregulowania w tym zakresie. Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Projekt z dnia 3 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt z dnia 8 lipca 2016 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych Na podstawie art. 73

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur. Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60

Numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Edukacji Narodowej: 60 Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 2019/2020 do trzyletniego liceum

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki szkół

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej ROZPORZĄDZENIE projekt z dnia 22 maja 2017 r. MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r.

M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 7.05.2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia r. w sprawie wzoru rocznego zestawienia zbiorczego przyczyn

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Główny Urząd Statystyczny Osoba odpowiedzialna za projekt w

Bardziej szczegółowo

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października

2) rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r.

Projekt z dnia r. z dnia 2014 r. Projekt z dnia 11.08.2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

zdnia 2017r. Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Renata Lućko Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym I zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595). ust.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

sporządzenia 30 stycznia 2017 r.

sporządzenia 30 stycznia 2017 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.ii Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2014 r.

M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2014 r. projekt z dnia 7 kwietnia 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej M INISTER Warszawa, dnia stycznia 2017 r. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DUS.III.5000.10.2016.MSz W edług rozdzielnika Działając na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 2017-06-27 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 14 marca 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r.

M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. Projekt 27--217 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 217 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej

ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy. W art. 26 ust. 2 pkt 1 zaproponowano, aby zwrot wyżej UZASADNIENIE W dniu 1 lipca 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r.

MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 10 czerwca 2015 r. z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Zdrowia Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 09.09.2015 r.

Data sporządzenia 09.09.2015 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Tytuł projektu: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i muzyczne I stopnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZĘ inie RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. zm ien ia ją ce ro zp orząd zen ie w sp raw ie algorytm u p rzek azyw an ia środ k ów

ROZPORZĄDZĘ inie RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. zm ien ia ją ce ro zp orząd zen ie w sp raw ie algorytm u p rzek azyw an ia środ k ów projekt z dnia 28 września 2015 r. ROZPORZĄDZĘ inie RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. zm ien ia ją ce ro zp orząd zen ie w sp raw ie algorytm u p rzek azyw an ia środ k ów P ań stw ow ego F unduszu R eh ab

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia w sprawie zakresu informacji przekazywanych Komisji Europejskiej oraz trybu i wzorów formularzy, za pomocą których informacje te będą przekazywane.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 26 lutego 2016 r. RM-110-28-16 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie ws. zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w centralnym repozytorium informacji publicznej Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE Projekt MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12. z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 12 z dnia.. r. w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Dawców Komórek Rozrodczych i Zarodków Na podstawie art. 31 ust. 9 ustawy z dnia niepłodności (Dz. U. Nr.., poz.,) zarządza

Bardziej szczegółowo

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach..

gdzie: K oznacza liczbę mieszkańców w zasięgu programu, w pełnych tysiącach.. PROJEKT 25 sierpnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów

Bardziej szczegółowo

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt wersja z dnia 11 stycznia 2016 r. w brzmieniu skierowanym do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci przebywających za granicą Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. zdnia. 20l7r.

ROZPORZĄDZENIE. zdnia. 20l7r. finanse ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 23 stycznia 2017 r. MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1 zdnia 20l7r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego

z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę okrętowego Projekt z dnia 17 października 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 2016 r. w sprawie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonego przez przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U.

z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (Dz. U. Projekt z dnia 20 stycznia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia. w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz

Bardziej szczegółowo

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie Nazwa projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia stycznia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu

Bardziej szczegółowo

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2)

z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A G O S P O D A R K I 1) z dnia... zmieniające rozporządzenie w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 2) Na podstawie art. 26 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Rodziny,

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia...

R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... Projekt z dnia 14 listopada 2016 r. R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Przedkładany projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 jest aktem wykonawczym wydawanym na

Bardziej szczegółowo