STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej"

Transkrypt

1 STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

2 ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L ekarska, utw orzona zarządzeniem N r 43/ M O N M inistra O brony N arodow ej z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia sam odzielnych publicznych zakładów opieki zdrow otnej ( D z. R ozk. M O N poz. 97,183 i 185, z 1999 r. poz. 50, z 2000 r. poz. 25,32 i 53 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 5, poz. 51, Nr 8, poz. 76 i poz. 132 i z 2004 r. Nr 14, poz. 145 ), zw ana dalej P rzychodnią", jest sam odzielnym publicznym zakładem opieki zdrow otnej w rozum ieniu przepisów ustaw y z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrow otnej (D z. U. N r 91, poz.408, z 1992 r. N r 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz.682 i Nr 141, poz.692, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756 i Nr 162, poz.l 115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz.136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz i Nr 120, poz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111 poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382,1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz i 1152, Nr 171, poz.1663, Nr 213, poz i Nr 223, poz oraz z 2004 r. Nr 210, poz i Nr 273, poz.2703), zwanej dalej ustaw ą". 2. Przychodnia posiada osobow ość praw ną. 3. N adzór nad działalnością P rzychodni spraw uje w im ieniu M inistra O brony N arodow ej P ełnom ocnik M inistra O brony N arodow ej do Spraw R esortow ej O pieki Z drow otnej. 4. S iedzibą P rzychodni jest m iasto R zeszów 5. O bszarem działania P rzychodni jest terytorium R zeczypospolitej P olskiej. 6. Z akład używ a pieczęci podłużnej o treści: W ojskow a S pecjalistyczna P rzychodnia Lekarska- S am odzielny P ubliczny Z akład O pieki Z drow otnej", z adresem. 2 P rzychodnia działa na podstaw ie: - ustaw y oraz innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, - niniejszego statutu.

3 R O Z D Z IA Ł II Cele i zadania Przychodni C elem P rzychodni jest udzielanie św iadczeń zdrow otnych, prom ocja zdrow ia oraz realizacja zadań zleconych przez M inistra O brony N arodow ej. 2. Przychodnia jest uprawniona do udzielania św iadczeń zdrow otnych osobom nieupraw nionym z tytułu ubezpieczenia zdrow otnego Z adania w łasne P rzychodni: 1) udzielanie św iadczeń zdrow otnych, a w szczególności: a) badania i porady lekarskie, b) leczenie, c) badania i terapia psychiatryczna i psychologiczna, d) rehabilitacja lecznicza, e) opieka nad kobietą cięjżarną i jej płodem, f) opieka nad zdrowym dzieckiem, g) badania diagnostyczne, w tym analityka medyczna, h) pielęgnacja chorych, i) pielęgnacja niepełnospraw nych i opieka nad nim i, j) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, k) w ykonyw anie czynności z zakresu protetyki, ortodoncji i stom atologii zachow aw czej, 1) zaopatryw anie w środki i m ateriały m edyczne, m ) propagow anie zachow ań prozdrow otnych, n) w ykonyw anie szczepień ochronnych; 2) organizow anie i prow adzenie działalności w zakresie kształcenia, szkolenia i doskonalenia zaw odow ego kadr m edycznych, w e w szystkich form ach określonych odrębnym i przepisam i. 2. Zadania zlecone Przychodni obejm uj ą w szczególności: a) przygotowanie Przychodni do realizacji^ zadań zw iązanych z zabezpieczeniem m edycznym w okresach klęsk żyw iołow ych i katastrof, b) program ow e profilaktyczne badania lekarskie w celu w czesnego rozpoznania chorób układu krążenia i chorób now otw orow ych,

4 c) dokonyw anie badań specjalistycznych żołnierzy i pracow ników w ojska pracujących w szczególnych w arunkach. 3. P rzychodnia m oże prow adzić w ydzieloną działalność gospodarczą, inną niż określona w ust 1 i 2; prow adzenie tej działalności nie m oże ograniczać zadań w łasnych Przychodni. 5 Przychodnia, oprócz św iadczeń zdrow otnych oraz działalności, o których m ow a w 4 ust. 1 i 2: 1) upow szechnia ośw iatą zdrow otną w śród chorych i personelu P rzychodni, 2) propaguje ideę honorow ego daw stw a krw i. 3) wykonuje badania specjalistyczne zgodnie z potrzebami orzecznictwa wojskowo - lekarskiego lub instytucji do tego uprawnionych. 6 P rzychodnia m oże pełnić funkcje konsultacyjne dla innych zakładów opieki zdrow otnej. R O Z D Z IA Ł III Organy Przychodni i ich kompetencje D ziałalnością P rzychodni kieruje D yrektor i reprezentuje ja na zew nątrz. 2. D yrektor podejm uje sam odzielnie decyzje dotyczące organizacji i funkcjonow ania P rzychodni oraz realizacji jej zadań statutow ych i ponosi za nie odpow iedzialność; w sw ojej działalności kieruje się obow iązującym i przepisam i prawa. 3. D yrektor P rzychodni jest przełożonym w szystkich zatrudnionych w niej pracow ników. 4. D yrektor w ykonuje sw oje zadania sam odzielnie oraz przy pom ocy podległych m u osób funkcyjnych.

5 8 1. D yrektor kieruje Przychodnią przy pom ocy: 1) zastępcy, 2) głów nego księgow ego, 3) kierow ników kom órek organizacyjnych, 4) pielęgniarki koordynującej. 2. S zczegółow y zakres kom petencji i zadania osób funkcyjnych, o których m ow a w ust. 1, określa D yrektor w regulam inie porządkow ym P rzychodni. R O Z D Z IA Ł IV Struktura organizacyjna Przychodni 9 1 W skład P rzychodni w chodzą: 1) dyrekcja; 2) gabinety podstawowej opieki zdrowotnej; 3) poradnie specjalistyczne w tym: a) chirurgiczna, b) ortopedyczna, c) urologiczna, d) okulistyczna, e) laryngologiczna, f) ginekologiczna, g) neurologiczna, h) ermatologiczna, i) gastrologiczna, j) reumatologiczna k) pulmonologiczna. l) poradnia zdrowia psychicznego; 4) gabinet stomatologiczny; 5) gabinet rehabilitacji i fizykoterapii; 6) laboratorium analityczne; 7) pracownia usg; 8) gabinet zabiegowy; 9) gabinet pielęgniarki środow iskow ej; 10) punkt szczepień;

6 11) administracja. 2 S zczegółow ą strukturę organizacyjną P rzychodni określa D yrektor w regulam m ie porządkow ym P rzychodni. R O Z D Z IA Ł V Zasady gospodarki finansowej Gospodarka finansowa Przychodni prowadzona jest na zasadach przewidzianych dla sam odzielnego publicznego zakładu opieki zdrow otnej. 2. R achunkow ość P rzychodni prow adzona jest zgodnie z zasadam i określonym i w obow iązujących przepisach D ziałalność Przychodni jest finansow ana z: 1) odpłatnych usług m edycznych realizow anych na podstaw ie um ów zaw ieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia, organizatorami opieki zdrowotnej na terenie kraju, instytucjam i ubezpieczeniow ym i, pracodaw cam i itp., jak rów nież ze św iadczeń zdrow otnych udzielanych indywidualnie osobom nieupraw nionym do bezpłatnych św iadczeń zdrow otnych oraz innych odpłatnych św iadczeń przew idzianych odrębnym i przepisam i, 2) innych odpłatnych usług realizow anych na podstaw ie zaw artych um ów. 2. Przychodnia m oże pozyskiw ać środki finansow e z prow adzenia działalności gospodarczej, darow izn, zapisów, spadków, ofiarności publicznej (także pochodzenia zagranicznego). 12 Przychodnia m oże otrzym yw ać dotacje budżetow e na: 1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych program ów zdrowotnych oraz prom ocję zdrow ia; ^ 2) pokrycie kosztów kształcenia osób w ykonujących zaw ody m edyczne; 3) inw estycje, w tym zakup w ysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu m edycznego; 4) dodatkow e zadania w ynikające z potrzeb system u opieki zdrow otnej, w przypadku klęski żyw iołow ej lub w celu w ykonania zobow iązań m iędzynarodow ych; 5) cele szczególne, przyznane na podstaw ie odrębnych przepisów.

7 13 Z asady uzyskiw ania przez P rzychodnię środków finansow ych na realizacje zadań w zakresie obronności i bezpieczeństw a P aństw a określają odrębne przepisy. R O Z D Z IA Ł VI Postanow ienia końcow e 14 Z m iany statutu w ym agają zastosow ania procedury obow iązującej przy jego nadaniu. 15 W spraw ach nieuregulow anych w statucie m ają zastosow anie odpow iednie przepisy ustaw y o zakładach opieki zdrow otnej i aktów w ykonaw czych, odpow iednie przepisy K odeksu pacy, K odeksu cyw ilnego, a także inne obow iązujące w tym zakresie akty praw ne.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r. Poz. 3423 UCHWAŁA Nr XVIII/188/12 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz.

Nr 15 MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Dziennik Urzędowy. 1091 Ministra Obrony Narodowej z 2008 r. Nr 15. TREŚĆ: Poz. A W Dziennik Urzędowy DZIENNIK 1091 URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 14 sierpnia 2008 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 183 Nr 17/MON z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator

WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator WOJEWÓDZKIE PODMIOTY LECZNICZE W MAŁOPOLSCE - informator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Kraków 2014 rok Opracowano przez Departament Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Mapa zasobów usług zdrowotnych

Mapa zasobów usług zdrowotnych Mapa zasobów usług zdrowotnych gmin powiatu wołomińskiego: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka Wołomin, Kraków, 2013 r. Strona 2

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej w Polsce

System opieki zdrowotnej w Polsce 1 System opieki zdrowotnej w Polsce Podstawy prawne: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 581 wersja obowiązująca od 2015-05-01 do 2015-06-30 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ostatnia zmiana:

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2013 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17

MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 20 września 2010 r. Nr 17 Treść: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I A : 223 Nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Projekt: OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE KRAJOWYCH STANDARDÓW KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH KRAJOWY STANDARD KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH DLA ZAWODU FIZJOTERAPEUTA 223903 Nazwa zawodu Numer z klasyfikacji Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W TORUNIU Wydanie 3 Data wydania: 02.01.2013 r. CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego,

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO WYDAWNICTWO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU PROCESY RESTRUKTURYZACYJNE W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA I ICH WPŁYW NA ZMIANY NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Dariusz Klimek, Paweł Pietras Białystok

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ

'J[KPUFSBQFVUB. 4QFDKBMJvDJ 'J[KPUFSBQFVUB 4QFDKBMJvDJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora

Zarządzenie Nr 11.~/2013. Rektora Zarządzenie Nr 11.~/2013 z dnia.m.jlm.j~/, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 16/2002 Rektora Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z dnia 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo