PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/10 ( ) (54) Sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym (73) Uprawniony z patentu: INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 23/07 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 09/10 (72) Twórca(y) wynalazku: JACEK KIJEŃSKI, Warszawa, PL MAŁGORZATA JAMRÓZ, Warszawa, PL WITOLD TĘCZA, Raszyn, PL MAŁGORZATA JAROSZ, Warszawa, PL WIESŁAWA WALISIEWICZ-NIEDBALSKA, Warszawa, PL ANTONI MIGDAŁ, Radom, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Królikowska Anna Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym, zawierającego jako główne składniki estry alkilowe C 1 -C 2 kwasów tłuszczowych i etery tertbutylowych lub tert-amylowe gliceryny. Estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych stosowane są bezpośrednio lub w mieszaninie z frakcjami węglowodorowymi pochodzenia petrochemicznego, jako biopaliwo dla pojazdów napędzanych silnikami Diesla. Estry te w procesach przemysłowych otrzymywane są głównie z triglicerydów kwasów tłuszczowych między innymi zawartych w olejach roślinnych, w reakcji ich transestryfikacji z alkoholami alifatycznymi. Typowymi katalizatorami reakcji transestryfikacji triglicerydów są mocne zasady np. bezwodne wodorotlenki sodu lub potasu rozpuszczone w odpowiednich alkoholach. W wyniku reakcji transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych z alkoholami, otrzymuje się obok produktu głównego jakim są estry alkilowe kwasów tłuszczowych, produkt uboczny - glicerynę. Gliceryna z mieszaniny reakcyjnej wydzielana jest w postaci zawodnionej frakcji glicerynowej, zanieczyszczonej solami nieorganicznymi oraz solami wolnych kwasów tłuszczowych (mydłami). Zawartość gliceryny w tych frakcjach waha się w szerokich granicach 40-80%. Ekonomicznie uzasadniony wtórny przerób i zagospodarowanie frakcji glicerynowej, stanowi główny problem do rozwiązania jaki wiąże się z efektywnością przemysłowej produkcji biopaliwa dla silników Diesla. Przykładem rozwiązań technologicznych procesów transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych, zawartych w olejach roślinnych, w obecności ciekłych (homogennych) alkalicznych katalizatorów, jest sposób wytwarzania mieszaniny C 1 -C 4 alkilowych estrów kwasów tłuszczowych, przedstawiony w polskim opisie patentowym Wymieniony powyżej sposób transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych jest wieloetapowy i wymaga stosowania różnych zabiegów technologicznych, niezbędnych do otrzymywania paliwa dieslowskiego o jakości odpowiadającej wymaganiom rynku. Operacje technologiczne konieczne do efektywnego przeprowadzenia procesu transestryfikacji triglicerydów według omawianego sposobu, to między innymi wstępna obróbka wyjściowych triglicerydów alkoholami C 1 -C 4 w obecności kwaśnych katalizatorów, neutralizacja i odwodnienie mieszaniny reakcyjnej, a następnie transestryfikacja wstępnie oczyszczonych triglicerydów alkoholami C 1 -C 4 w obecności homogennych katalizatorów alkalicznych. W ostatnich latach opracowano proces katalitycznej transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych alifatycznymi alkoholami, z zastosowaniem heterogennych katalizatorów o charakterze alkalicznym takich jak węglan potasu, fluorek potasu i azotan litu (Chemical Engineering vol. 111, nr 1, str. 15, 2004). Proces ten zapewnia wysoką konwersję triglicerydów (92-94%) i umożliwia wydzielanie z mieszaniny reakcyjnej czystej gliceryny z pominięciem energochłonnych procesów jej oczyszczania. Jednym ze znanych sposobów zagospodarowania gliceryny jest proces jej eteryfikacji przy użyciu węglowodorów olefinowych, przedstawiony w niemieckim zgłoszeniu patentowym DE Proces eteryfikacji gliceryny węglowodorami olefinowymi C 3 -C 14 według tego sposobu prowadzi się w temperaturze C i pod ciśnieniem 0,5-2,5 MPa, w obecności katalizatorów kwaśnych takich jak kationit, kwas p-toluenosulfonowy, kwas sulfonowobursztynowy i kwas dodecylobenzenosulfonowy. Proces eteryfikacji gliceryny węglowodorami olefinowymi C 3 -C 10 przedstawiony w polskim zgłoszeniu patentowym P przebiega w temperaturze C w obecności znanych katalizatorów kwaśnych (kationit Amberlyst 35) w sposób dwustopniowy, przy czym w pierwszym stopniu reakcję eteryfikacji prowadzi się w temperaturze wyższej niż w drugim stopniu. Taki sposób prowadzenia reakcji eteryfikacji, zapewnia wyższą konwersję gliceryny w porównaniu do innych znanych sposobów. Produktami reakcji eteryfikacji gliceryny węglowodorami olefinowymi są tri-, di- i monoetery alkilowe gliceryny, które stosowane są między innymi jako wysokojakościowe komponenty, polepszające właściwości użytkowe olejów napędowych stosowanych w silnikach wysokoprężnych. W amerykańskim opisie patentowym przedstawiono nowy sposób wytwarzania biopaliwa dla pojazdów napędzanych silnikami Diesla. Proces oparty jest na reakcji transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych alkoholem metylowym w obecności homogennych alkalicznych katalizatorów KOH lub NaOH, a następnie wydzieleniu z mieszaniny reakcyjnej za pomocą specjalnych energochłonnych zabiegów technologicznych, czystej gliceryny i jej eteryfikacji izobutenem w obecności kwaśnych katalizatorów takich jak sulfokationity. Otrzymane w tym procesie biopaliwo, składa się z estrów metylowych kwasów tłuszczowych (ok. 88%) oraz tri- i dieterów tert-butylowych gliceryny (ok. 12%). Paliwo to w porównaniu do typowego oleju

3 PL B1 3 napędowego produkowanego z ropy naftowej, charakteryzuje się bardzo dobrymi własnościami użytkowymi, między innymi odpowiednio niską temperaturą krystalizacji, zmniejszoną lepkością oraz obniżoną emisją do atmosfery takich szkodliwych produktów spalania paliwa jak tlenek węgla i aldehydy. Pomimo wysokiej jakości biopaliwa wytwarzanego sposobem przedstawionym w amerykańskim opisie patentowym, należy stwierdzić, że proces technologiczny jego wytwarzania jest wieloetapowy i skomplikowany. Charakteryzuje się on między innymi, wstępnym rozdziałem mieszaniny reakcyjnej, otrzymanej w procesie transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych, na frakcję estrów metylowych kwasów tłuszczowych oraz na frakcję glicerynową zawierającą, obok gliceryny nie przereagowany alkohol i zużyty katalizator. W celu otrzymania czystej gliceryny i estrów metylowych kwasów tłuszczowych pozbawionych śladów alkalicznego katalizatora, obydwa strumienie technologiczne poddawane są oddzielnie procesowi oczyszczania, w skład którego wchodzi między innymi węzeł mycia wodą i neutralizacji alkalicznego katalizatora. Niedogodnością wyżej omówionego sposobu wytwarzania biopaliwa jest również to, że otrzymywany w procesie eteryfikacji gliceryny produkt, zawiera obok di- i trieterów tert-butylowych gliceryny, nieprzereagowaną glicerynę i dużą ilość niekorzystnego składnika -monoeteru tert-butylowego gliceryny (21%), który trzeba z mieszaniny usuwać. Zarówno gliceryna jak i monoeter tert-butylowy gliceryny, muszą być z niego usunięte za pomocą ekstrakcji wodą i destylacji, a następnie zawrócone do węzła eteryfikacji gliceryny. Stwierdzono, że można otrzymywać biopaliwo do silników - zapłonem samoczynnym, zawierające mieszaniny estrów metylowych lub etylowych kwasów tłuszczowych i eterów tert-butylowych lub tert-amylowych gliceryny, sposobem pozbawionym wyżej wymienionych niedogodności, jeżeli proces technologiczny jego wytwarzania prowadzi się według sposobu będącego przedmiotem niniejszego wynalazku. Istota procesu według wynalazku polega na tym, że w pierwszym etapie proces transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych zawartych w olejach roślinnych lub tłuszczach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego alkoholem metylowym lub etylowym, prowadzi się w obecności ciekłych alkalicznych katalizatorów KOH lub NaOH lub w obecności stałych katalizatorów o charakterze alkalicznym takich jak np. fluorek potasu. Mieszanina reakcyjna otrzymywana w procesie transestryfikacji triglicerydów, po oddestylowaniu nieprzereagowanego alkoholu i zobojętnieniu alkalicznego katalizatora kwasem nieorganicznym lub organicznym, zawierająca estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, glicerynę i niewielką ilość wolnych kwasów tłuszczowych, w drugim etapie poddawana jest bezpośrednio reakcji z izobutenem lub izoamylenami (2-metyIobuten-1 i 2-metylobuten-2) w obecności znanych katalizatorów o charakterze kwaśnym (kationity, kwas p-toluenosulfonowy, wysokokrzemowe zeolity i inne). W czasie kontaktowania wyżej wymienionej mieszaniny reakcyjnej z izobutenem lub izoamylenami, zachodzi reakcja eteryfikacji gliceryny z wytworzeniem eterów tert-butylowych lub tert- -amylowych gliceryny. Otrzymane w drugim etapie produkty reakcji po oddestylowaniu nieprzereagowanego izobutenu (lub izoamylenów) nie zawierają praktycznie gliceryny i po wydzieleniu dimerów izobutenu są gotowym wysokojakościowym biopaliwem do silników Diesla, składającym się z estrów metylowych lub etylowych kwasów tłuszczowych i mieszaniny di- i trieterów tert-butylowych (lub tertamylowych) gliceryny. Sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym, zawierającego jako główne składniki estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych i etery tert-butylowe lub tert- -amylowe gliceryny, przez transestryfikację triglicerydów kwasów tłuszczowych alkoholem metylowym lub etylowym w obecności ciekłych lub stałych katalizatorów o charakterze alkalicznym, charakteryzuje się tym, że otrzymaną po transestryfikacji mieszaninę reakcyjną zawierającą estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, glicerynę, nieprzereagowany alkohol oraz alkaliczny katalizator, poddaje się neutralizacji lub usuwa się stały katalizator a następnie oddziela się z niej alkohol, albo najpierw oddziela się alkohol a następnie poddaje się neutralizacji lub usuwa się stały katalizator, po czym mieszaninę poddaje się reakcji z izobutenem lub izoamylenami w obecności katalizatora o charakterze kwaśnym. Korzystnie jest otrzymaną po transestryfikacji mieszaninę reakcyjną, po oddzieleniu nieprzereagowanego alkoholu i neutralizacji lub usunięciu alkalicznego katalizatora, poddać reakcji z izobutenem lub izoamylenami w temperaturze C, w czasie 1-10 godzin, przy stosunku molowym izobutenu lub izoamylenów do zawartej w mieszaninie gliceryny 2-6:1.

4 4 PL B1 Dzięki takiemu sposobowi wytwarzania biopaliwa upraszcza się znacznie schemat technologiczny procesu, uzyskuje się wysoki stopień przereagowania gliceryny, a wytworzona mieszanina eterów tert-butylowych lub tert-amylowych gliceryny, charakteryzuje się bardzo niską zawartością niekorzystnego monoeteru, w porównaniu do mieszaniny eterów otrzymywanych w procesie eteryfikacji samej gliceryny. Zaletą sposobu wytwarzania biopaliwa według wynalazku jest również to, że wolne kwasy tłuszczowe występujące ewentualnie w produktach transestryfikacji triglicerydów, ulegają w reakcji z izobutenem estryfikacji z wytworzeniem estrów tert-butylowych, będących cennym składnikiem otrzymywanego tym sposobem biopaliwa. Sposób otrzymywania biopaliwa dla silników z zapłonem samoczynnym według wynalazku, przedstawiony w uproszczeniu na rys. 1 polega na tym, że w pierwszym etapie mieszaninę alkoholu metylowgo lub etylowego (A) i triglicerydów kwasów tłuszczowych (B) zawartych w olejach roślinnych lub tłuszczach pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, poddaje się procesowi transestryfikacji w reaktorze (1) w obecności ciekłych lub stałych katalizatorów o charakterze alkalicznym. Proces transestryfikacji prowadzi się w temperaturze C przy stosunku molowym alkoholu do triglicerydów 3-10:1 iw czasie 1-3 godzin. Z otrzymanej mieszaniny reakcyjnej (C) najpierw oddziela się nieprzereagowany alkohol w aparaturze destylacyjnej (2) i zawraca do reaktora transestryfikacji (1), a następnie całą mieszaninę reakcyjną pozbawiona alkoholu (D), poddaje się w znany sposób procesowi zobojętniania alkalicznego katalizatora w aparaturze (3). Alternatywnym rozwiązaniem przerobu mieszaniny reakcyjnej otrzymywanej w reaktorze (1) w procesie transestryfikacji triglicerydów jest to, że mieszaninę tę najpierw poddaje się procesowi zobojętniania alkalicznego katalizatora w aparaturze (3'), a następnie oddestylowuje się z niej nieprzereagowany alkohol. Otrzymane po zobojętnieniu alkalicznego katalizatora produkty reakcji transestryfikacji (E), zawierające estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych i glicerynę, poddaje się w drugim etapie reakcji eteryfikacji gliceryny izobutenem lub izoamylenami (F) w reaktorze (4). Proces eteryfikacji gliceryny prowadzi się w obecności katalizatorów o charakterze kwaśnym takich jak np. sulfokationity, kwas p-toluenosulfonowy, zeolity i inne w temperaturze C, przy stosunku molowym izobutenu lub amylenów do gliceryny 1-6:1 i w czasie 1-10 godzin. Z otrzymanej w reaktorze (1) mieszaniny reakcyjnej (G) oddestylowuje się nieprzereagowany węglowodór olefinowy (F) (izobuten lub izoamyleny) w aparacie (5), który zawraca się do reaktora eteryfikacji gliceryny (4). Następnie z otrzymanej mieszaniny (H) w urządzeniu (6) oddziela się za pomocą destylacji powstałe ubocznie oligomery izobutenu lub izoamylenów (I), otrzymując wysokojakościowe biopaliwo dla silników Diesla (J). Paliwo to składa się z estrów metylowych lub etylowych kwasów tłuszczowych, mieszaniny di- i trieterów tert-butylowych lub tert-amylowych gliceryny i niewielkiej ilości monoeteru. Otrzymane ubocznie w procesie eteryfikacji gliceryny oligomery izobutenu (2.4,4-trimetylopenten-1 i 2,4,4,-trimetylopenten-2), mogą być bezpośrednio lub po uwodornieniu do izooktanu zagospodarowane jako wysokojakościowe komponenty benzyn motorowych. Sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym według wynalazku przedstawiają poniższe przykłady. P r z y k ł a d I. Do reaktora szklanego o pojemności 500 ml, wyposażonego w chłodnicę zwrotną i mieszadło wprowadzono 100 g alkoholu metylowego i 5 g katalizatora zawierającego 18,9% fluorku potasu osadzonego na tlenku glinu i charakteryzującego się powierzchnią właściwą 74,7 m 2 /g. Po włączeniu mieszadła i podgrzaniu zawartości reaktora do temperatury 40 C, wkroplono do reaktora 150 g oleju rzepakowego o ciężarze właściwym 0,911 g/cm 2 i zawartości wolnych kwasów tłuszczowych 0,1%, a następnie całość mieszano w temperaturze C w czasie 1 godziny. Po zakończeniu reakcji i schłodzeniu zawartości reaktora do temperatury pokojowej, całą mieszaninę reakcyjną poddawano procesowi odstawania w czasie 1 godziny, a następnie oddzielono z niej przez dekantację 0,2 g stałego katalizatora. Z otrzymanej mieszaniny reakcyjnej wydzielono za pomocą destylacji 84 g nieprzereagowanego alkoholu metylowego, otrzymując jako pozostałość podestylacyjną 164 g produktu zawierającego 90,2% mas. estrów metylowych kwasów tłuszczowych i 9,8% mas. gliceryny. Otrzymaną powyżej w procesie transestryfikacji mieszaninę reakcyjną w ilości 164 g wprowadzono do autoklawu o pojemności 1000 ml, do którego wprowadzono również 82 g frakcji izobutenowej zawierającej 60% mas. izobutenu, 28,4% mas. butenu-1 i 11,6% mas izobutanu oraz 4 g katalizatora Amberlyst 35. Całość intensywnie mieszając ogrzewano w temperaturze 90 C przez 6 godzin. Po ochłodzeniu zawarto-

5 PL B1 5 ści reaktora do temperatury pokojowej, usunięto nadmiar nieprzereagowanej frakcji izobutenowej, a następnie ciekły, jednofazowy produkt reakcji w ilości 182,4 g poddano analizie chromatograficznej. Otrzymany produkt zawierał 83,2% mas estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 12,1% mas dii trieterów tert-butylowych gliceryny, 0,7% mas monoeteru tert-butylowego gliceryny, 0,1% mas gliceryny i 3,9% mas dimerów izobutenu (2,4,4-trimetylopenten-1 i 2,4,4-trimetylopenten-2). Po oddestylowaniu powstałych ubocznie dimerów izobutenu, otrzymano biopaliwo zawierające 86,6% mas. estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 12,6% mas. di- i trieterów tert-butylowych gliceryny, 0,7% mas. monoeteru tert-butylowego gliceryny i 0,1% mas. gliceryny. Otrzymane biopaliwo charakteryzowało się lepkością kinematyczną w 20 C - 5,86 mm 2 /s i liczbą cetanową -54. P r z y k ł a d II. Do reaktora szklanego opisanego w przykładzie I, wprowadzono 150 g alkoholu etylowego i 8 g katalizatora scharakteryzowanego w przykładzie I. Po włączeniu mieszadła i podgrzaniu zawartości reaktora do temperatury 60 C, wkroplono do reaktora 150 g oleju rzepakowego o własnościach jak w przykładzie I, a następnie całość intensywnie mieszano w temperaturze C w czasie 2 godzin. Po zakończeniu reakcji i schłodzeniu zawartości reaktora do temperatury pokojowej, całą mieszaninę reakcyjną poddano procesowi odwirowania w celu oddzielenia niewielkich ilości 0,15 g stałego katalizatora. Z otrzymanej mieszaniny reakcyjnej wydzielono za pomocą destylacji 128 g nieprzereagowanego alkoholu etylowego, otrzymując jako pozostałość podestylacyjną 169 g produktu zawierającego 90,8% mas. estrów etylowych kwasów tłuszczowych i 9,2% mas. gliceryny. Następnie do autoklawu o pojemności 1000 ml wprowadzono 169 g produktu z procesu transestryfikacji, 85 g frakcji izobutenowej o składzie przedstawionym w przykładzie I oraz 4g katalizatora Amberlyst 35. Całość intensywnie mieszając ogrzewano w temperaturze 90 C przez 6 godzin. Po ochłodzeniu zawartości reaktora do temperatury pokojowej, usunięto nadmiar nieprzereagowanej frakcji izobutenowej, a następnie ciekły, jednofazowy produkt reakcji w ilości 187,6 g poddano analizie chromatograficznej. Otrzymany produkt zawierał 84,0% mas estrów etylowych kwasów tłuszczowych, 11,3% mas di- i trieterów tertbutylowych gliceryny, 0,3% mas monoeteru tert-butylowego gliceryny, 0,1% mas gliceryny i 4,3% mas dimerów izobutenu. Po oddestylowaniu dinerów izobutenu, otrzymano biopaliwo o następującym składzie: 87,8% mas. estrów etylowych kwasów tłuszczowych, 11,8% mas. di- i trieterów tert-butylowych gliceryny, 0,3% mas. monoeteru tert-butylowego gliceryny i 0,1% mas. gliceryny. Biopaliwo charakteryzowało się lepkością kinematyczną w 20 C - 5,92 mm 2 /s i liczbą cetanową -55. P r z y k ł a d III. Do reaktora szklanego o pojemności 500 ml, wyposażonego w chłodnicę zwrotną i mieszadło wprowadzono 100 g oleju rzepakowego o własnościach jak w przykładzie I i podgrzano zawartość reaktora do temperatury około 30 C a następnie, wkroplono do reaktora mieszaninę 30 g alkoholu metylowego i 5 g wodorotlenku sodu i całość intensywnie mieszano w temperaturze 30 C w czasie 1 godziny. Po zakończeniu reakcji i schłodzeniu zawartości reaktora do temperatury pokojowej, mieszaninę reakcyjną zobojętniono metanolowym roztworem stężonego kwasu siarkowego, a następnie z otrzymanej mieszaniny reakcyjnej oddestylowano 16 g nieprzereagowanego alkoholu metylowego, otrzymując jako pozostałość podestylacyjną 112 g produktu zawierającego 89,8% mas estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 9,1% mas. gliceryny powyżej 0,5% mas wody. Następnie do autoklawu o pojemności 1000 ml wprowadzono 112 g produktu z procesu transestryfikacji, 50 g frakcji izobutenowej o składzie przedstawionym w przykładzie I oraz 3 g katalizatora Amberlyst 35. Całość intensywnie mieszając ogrzewano w temperaturze 90 C przez 6 godzin. Po ochłodzeniu zawartości reaktora do temperatury pokojowej, usunięto nadmiar nieprzereagowanej frakcji izobutenowej, a następnie ciekły, jednofazowy produkt reakcji w ilości 125,9 g poddano analizie chromatograficznej. Otrzymany produkt zawierał 83,1% mas estrów metylowych kwasów tłuszczowych, 11,9% mas di- i trieterów tert- -butylowych gliceryny, 0,5% mas monoeteru tert-butylowego gliceryny, 0,1% mas gliceryny, i 4,4% mas dimerów izobutenu. Po oddestylowaniu dimerów izobutenu, otrzymano biopaliwo o składzie: 86,9% mas. estrów etylowych kwasów tłuszczowych, 12,5% mas. di- i trieterów tert-butylowych gliceryny, 0,5% mas. monoeteru tert-butylowego gliceryny i 0,1% mas. gliceryny. Biopaliwo charakteryzowało się lepkością kinematyczną w 20 C - 5,89 mm 2 /s i liczbą cetanową -55.

6 6 PL B1 Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób wytwarzania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym, zawierającego jako główne składniki estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych i etery tert-butylowe lub tert- -amylowe gliceryny, przez transestryfikację triglicerydów kwasów tłuszczowych alkoholem metylowym lub etylowym w obecności ciekłych lub stałych katalizatorów o charakterze alkalicznym, znamienny tym, że otrzymaną po transestryfikacji mieszaninę reakcyjną zawierającą estry metylowe lub etylowe kwasów tłuszczowych, glicerynę, nieprzereagowany alkohol oraz alkaliczny katalizator, poddaje się neutralizacji lub usuwa się stały katalizator a następnie oddziela się z niej alkohol, albo najpierw oddziela się alkohol a następnie poddaje się neutralizacji łub usuwa się stały katalizator, po czym mieszaninę poddaje się reakcji z izobutenem lub izoamylenami w obecności katalizatora o charakterze kwaśnym. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że otrzymaną po transestryfikacji mieszaninę reakcyjną, po oddzieleniu nieprzereagowanego alkoholu i neutralizacji lub usunięciu alkalicznego katalizatora, poddaje się reakcji z izobutenem lub izoamylenami w temperaturze C, w czasie 1-10 godzin, przy stosunku molowym izobutenu lub izoamylenów do zawartej w mieszaninie gliceryny 2-6:1. Rysunek Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 23/12

PL B BUP 23/12 PL 216725 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216725 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394699 (22) Data zgłoszenia: 29.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088

(86) Data 1 numer zgłoszenia międzynarodowego. 08.07.1994, PCT/AT94/00088 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181344 (21) Numer zgłoszenia: 312565 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia 08.07.1994 (86) Data 1 numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań, PL BUP 15/09

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN ROLNICZYCH, Poznań, PL BUP 15/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209156 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384224 (51) Int.Cl. C10L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.01.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209608 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381514 (22) Data zgłoszenia: 11.01.2007 (51) Int.Cl. C07C 4/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 13/09

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL POLMAX SPÓŁKA AKCYJNA, Świebodzin, PL BUP 13/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209434 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384099 (22) Data zgłoszenia: 20.12.2007 (51) Int.Cl. C10L 1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA PO LSK A (12) O PIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157425 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275319 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 4.1 0.1 9 8 8 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208835 (21) Numer zgłoszenia: 382147 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

POLITECHNIKA POZNAŃSKA, PL 214814 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214814 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391735 (51) Int.Cl. C07D 295/037 (2006.01) C07D 295/088 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania PL 215465 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215465 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398943 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO

OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO OTRZYMYWANIE BIODIESLA W PROCESIE TRANSESTRYFIKACJI OLEJU ROŚLINNEGO CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie procesu zasadowej transestryfikacji oleju roślinnego, wstępne oczyszczenie uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. 1. Biopaliwa

Wprowadzenie. 1. Biopaliwa Wprowadzenie Obecnie ponad 80% zużywanej energii na świecie jest pozyskiwane z paliw kopalnych, z czego ok. 58% tej ilości przypada na transport. Szacuję się, że przy obecnym tempie eksploatacji złóż,

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL

PL B1. Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200662 (21) Numer zgłoszenia: 351231 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2001 (13) B1 (51) Int.Cl. A61K 8/97 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL BUP 20/06

PL B1. ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL BUP 20/06 PL 213479 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213479 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 373928 (51) Int.Cl. C07D 401/04 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 229709 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 49663 (5) Int.Cl. C07F 7/30 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.2.206 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809589 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 03.07.2005 05777840.9 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C39/16 C07C37/20

Bardziej szczegółowo

Katalityczne uwodornienie glicerolu

Katalityczne uwodornienie glicerolu Katalityczne uwodornienie glicerolu 1. Wprowadzenie Postęp technologiczny oraz rosnące zapotrzebowanie na energię wymusza poszukiwanie nowych metod zagospodarowania łatwo dostępnych surowców, takich jak

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206533 (21) Numer zgłoszenia: 373663 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego

PL 179470 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1. (57) 1. Sposób wytwarzania kwasu 4,4'-dinitrostilbeno-2,2'-disulfonowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308721 (22) Data zgłoszenia: 23.05.1995 (51) IntCl7: C07C 309/40 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209148 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 384699 (22) Data zgłoszenia: 14.03.2008 (51) Int.Cl. C05G 3/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1976960 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1976960 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12 PL 220357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393911 (51) Int.Cl. C21C 1/10 (2006.01) B22D 27/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA BIOPALIW ROLNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH

TECHNICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA BIOPALIW ROLNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH TECHNICZNE ASPEKTY WYTWARZANIA BIOPALIW ROLNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ZAGOSPODAROWANIA TŁUSZCZÓW ODPADOWYCH mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań BIODIESEL Estry metylowe kwasów tłuszczowych (ang.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, PL 217386 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217386 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401774 (51) Int.Cl. C07C 51/493 (2006.01) C07C 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ urządzeń do wytwarzania estrów kwasów karboksylowych oraz gliceryny technicznej

PL B1. Sposób i układ urządzeń do wytwarzania estrów kwasów karboksylowych oraz gliceryny technicznej RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206697 (21) Numer zgłoszenia: 375332 (22) Data zgłoszenia: 24.05.2005 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 67/03 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162805 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 286926 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17. 09. 1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 59/70

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. (tekst jednolity) Dz.U.2013.1058 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210903 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383157 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych 2) Dz.U.2009.18.98 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biopaliw ciekłych (Dz. U. z dnia 4 lutego 2009 r.) Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13)B1

(19) PL (11) (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 324710 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1998 (19) PL (11)189348 (13)B1 (51) IntCl7 C08L 23/06 C08J

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05

PL B1. TKW COMBUSTION Sp. z o.o. w upadłości,głowno,pl BUP 11/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203208 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363546 (51) Int.Cl. C10J 3/56 (2006.01) F23K 5/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.07.2006 06788502.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B01J 31/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: PROCESY ESTRYFIKACJI NA PRZYKŁADZIE OTRZYMYWANIA WYBRANYCH PLASTYFIKATORÓW

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH: PROCESY ESTRYFIKACJI NA PRZYKŁADZIE OTRZYMYWANIA WYBRANYCH PLASTYFIKATORÓW PLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNLGII CHEMICZNEJ RGANICZNEJ I PETRCHEMII INSTRUKCJA D ĆWICZEŃ LABRATRYJNYCH: PRCESY ESTRYFIKACJI NA PRZYKŁADZIE TRZYMYWANIA WYBRANYCH PLASTYFIKATRÓW Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211744 (21) Numer zgłoszenia: 383987 (22) Data zgłoszenia: 07.12.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/36 (2006.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 04/13

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 04/13 PL 215801 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215801 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395880 (51) Int.Cl. C07C 29/60 (2006.01) C07C 31/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 49623 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.07.07 07787394.1 (97)

Bardziej szczegółowo

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy Konwersja biomasy do paliw płynnych Andrzej Myczko Instytut Technologiczno Przyrodniczy Biopaliwa W biomasie i produktach jej rozkładu zawarta jest energia słoneczna. W wyniku jej: spalania, fermentacji

Bardziej szczegółowo

WYTWÓRNIA BIODIESLA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ. Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego

WYTWÓRNIA BIODIESLA LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ. Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego WYTWÓRNIA BIDIESLA LABRATRIUM Z PREKLGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DNAWIALNEJ Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego Instrukcja ćwiczenia 7. BD 1 7. BD PRZEPRWADZENIE PRCESU WYTWARZANIA BIDIESLA PPRZEZ

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 02/ WUP 04/08

PL B BUP 02/ WUP 04/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197532 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 341450 (22) Data zgłoszenia: 12.07.2000 (51) Int.Cl. C07C 69/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199584 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364285 (51) Int.Cl. B01J 23/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2003

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Prowadzący: mgr inż. Marta Grec Miejsce ćwiczeń: sala 102 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna biopaliw płynnych

Ocena parametryczna biopaliw płynnych CZAS TECHNOLOGIA Ocena parametryczna biopaliw płynnych dr inż. Wojciech Golimowski w.golimowski@itep.edu.pl ITP Oddział Poznań PALIWA Paliwa kopalne BIOMASA Biopaliwa Węgiel Paliwa stałe Celuloza Ropa

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229864 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401393 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2012 (51) Int.Cl. C04B 28/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230907 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423255 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308929 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: C07D 319/06 (54)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli XIII 1. Wprowadzenie 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw 1 1.2. Definicja biomasy 3 1.3. Metody konwersji biomasy w biopaliwa 3 1.4. Biopaliwa 1. i 2. generacji

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL PL 220961 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392982 (51) Int.Cl. C08G 59/14 (2006.01) C08G 59/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Oleje napędowe. Produkcja

Oleje napędowe. Produkcja Oleje napędowe Olej napędowy jest paliwem przeznaczonym do użytkowania w silnikach wysokoprężnych z zapłonem samoczynnym, czyli tak zwanych silników Diesla. Oleje napędowe otrzymuje się poprzez destylację

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 06/04

PL B BUP 06/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197184 (21) Numer zgłoszenia: 356193 (22) Data zgłoszenia: 20.09.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10M 175/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, Rueil Malmaison Cedex, FR , FR, 03/03.575

PL B1. INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE, Rueil Malmaison Cedex, FR , FR, 03/03.575 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207033 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366276 (51) Int.Cl. C11C 3/10 (2006.01) C07C 67/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 24/09. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL OLGA SAMORZEWSKA, Koło, PL MARIUSZ KOT, Wolin, PL

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 24/09. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL OLGA SAMORZEWSKA, Koło, PL MARIUSZ KOT, Wolin, PL PL 212157 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212157 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385143 (22) Data zgłoszenia: 09.05.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku:

(54) Tworzywo oraz sposób wytwarzania tworzywa na okładziny wałów maszyn papierniczych. (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167358 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 291734 (51) IntCl6: D21G 1/02 C08L 7/00 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 16.09.1991 C08L 9/06 Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184404 (21) N um er zgłoszenia: 315319 (22) D ata zgłoszenia: 17.07.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 279/14

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223496 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223496 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399321 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185978 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 318306 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1997 (51) IntCl7 C07D 501/12 C07D

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ciekłych węglowodorów i instalacja do wytwarzania ciekłych węglowodorów

PL B1. Sposób wytwarzania ciekłych węglowodorów i instalacja do wytwarzania ciekłych węglowodorów PL 215514 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215514 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396277 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) C08J 11/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170091 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298652 (5 1) IntCl6: C10G7/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Data zgłoszenia: 21.04.1993 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta

1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta PREPARAT NR 1 O H 1. CH 3 COOK 2. woda, HCl KWAS trans-cynamonowy COOH t. wrz., 4 godz. Stechiometria reakcji Aldehyd benzoesowy 1 ekwiwalent 1,45 ekwiwalenta 0,6 ekwiwalenta Dane do obliczeń Związek molowa

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 06/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230908 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 423256 (51) Int.Cl. C08L 95/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.10.2017

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/GB00/00413 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197893 (21) Numer zgłoszenia: 348857 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 324913 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1998 (51 ) IntCl7 C07C 211/56 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305699 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1994 (51) IntCl6: C07C 37/68

Bardziej szczegółowo