PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PL B1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania"

Transkrypt

1 PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C07D 233/60 ( ) C07C 31/135 ( ) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: (54) Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego oraz sposób ich wytwarzania (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 26/12 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 12/13 (73) Uprawniony z patentu: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL (72) Twórca(y) wynalazku: JOANNA FEDER-KUBIS, Wrocław, PL (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Katarzyna Paprzycka

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są symetryczne, czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego, znajdujące zastosowanie, jako jeden ze składników w trójskładnikowych stałych elektrolitach polimerowych oraz sposób wytwarzania symetrycznych czwartorzędowych soli imidazoliowych pochodnych achiralnego alkoholu monoterpenowego. Z polskiego zgłoszenia patentowego nr PL znane są heksacyjanożelaziany(iii) triamoniowe, mające zastosowanie, jako barwnik do lakierów, papieru oraz jako impregnat, których wytwarzanie polega na tym, że halogenki amoniowe rozpuszczone w wodzie, miesza się z roztworem wodnym heksacyjanożelazianu(iii) potasu lub sodu, w stosunku molowym halogenku amoniowego do soli nieorganicznej od 3:1 do 5:1, korzystnie w stosunku 3,3:1, w temperaturze K, korzystnie 303K, w czasie co najmniej 2 minut, następnie stały produkt oddziela się mechanicznie lub przez ekstrakcję od mieszaniny poreakcyjnej i kilkakrotnie przemywa wodą. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego, będące przedmiotem wynalazku nie zostały dotychczas opisane w literaturze. Istotę wynalazku stanowią symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego, o wzorze ogólnym 1, zawierające w części kationowej dwie grupy (±)-mentolu połączone z atomem azotu typu pirolowego imidazolu w pozycji N-1 oraz z atomem azotu typu pirydyniowego imidazolu w pozycji N-3, natomiast w części anionowej oznaczony symbolem X anion zawierający co najmniej jeden atom azotu, taki jak: heksacyjanożelazianowy(iii), dicyjanoimidkowy, azotanowy(v) lub azotanowy(iii). Struktury nowych połączeń charakteryzują się sześcioma chiralnymi centrami, które są zlokalizowane na kationie. Sposób otrzymywania symetrycznych czwartorzędowych soli imidazoliowych, pochodnych achiralnego alkoholu monoterpenowego, o wzorze ogólnym 1, zawierających w części kationowej dwie grupy (±)-mentolu połączone z atomem azotu typu pirolowego imidazolu w pozycji N-1 oraz z atomem azotu typu pirydyniowego imidazolu w pozycji N-3, natomiast w części anionowej oznaczony symbolem X anion zawierający co najmniej jeden atom N, taki jak: heksacyjanożelazianowy(iii), dicyjanoimidkowy, azotanowy(v) lub azotanowy(iii), polega na tym, że chlorek 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowy, o wzorze ogólnym 2, poddaje się reakcji z solami organicznymi lub nieorganicznymi, zawierającymi co najmniej jeden atom azotu, wybranymi z grupy obejmującej: heksacyjanożelazian(iii) potasu, dicyjanoimidek sodu, azotan(v) potasu lub azotan(iii) potasu, użytymi w stosunku bliskim równomolowemu, korzystnie równym od 0,8 do 1,5 w temperaturze od 273 do 373K, w obecności rozpuszczalnika organicznego lub w wodzie. Korzystnie rozpuszczalnik organiczny wybrany jest z grupy obejmującej: toluen, chlorek metylenu, DMSO - dimetylosulfotlenek, DMF - dimetyloformamid, octan etylu, THF - tetrahydrofuran, alkohole pierwszorzędowe o ilości atomów węgla od 1 do 4, eter dietylowy, heksan, heptan, chloroform lub aceton. Sposób według wynalazku umożliwia wytworzenie symetrycznych czwartorzędowych soli imidazoliowych, pochodnych achiralnego alkoholu monoterpenowego, zawierających w części kationowej dwie grupy (±)-mentolu oraz w części anionowej anion zawierający co najmniej jeden atom azotu, w wyniku reakcji anionu chlorkowego na inny anion organiczny lub nieorganiczny z satysfakcjonującą wydajnością. Związki te ze względu na niskie temperatury topnienia (poniżej 373K) należą do cieczy jonowych. Gęstości otrzymanych ciekłych związków, wyznaczone w temperaturze 303,15K, mieszczą się w przedziale 1,15 do 1,5 g/cm 3. Nowe symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, rozpuszczają dobrze związki organiczne. Struktury symetrycznych czwartorzędowych soli imidazoliowych z anionem zawierającym atom azotu, według wynalazku, znajdują zastosowanie jako jeden ze składników w stałych elektrolitach polimerowych. Cechę tą sprawdzono otrzymując trójskładnikowe stałe elektrolity polimerowe typu: polimer + sól imidazoliowa + wysokowrzący rozcieńczalnik. Otrzymane stałe elektrolity miały przewodnictwo w zakresie ok ms/cm (wystarczające do praktycznych zastosowań) i w przypadku obu soli przewyższało ono przewodnictwo wyjściowej soli amoniowej. Największe przewodnictwo uzyskano dla stałego elektrolitu zawierającego 25% polimeru, 40% mieszaniny PC + EC oraz 35% heksacyjanożelazianu(iii) imidazoliowego. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wytwarzania.

3 PL B1 3 P r z y k ł a d 1 W celu wytwarzania heksacyjanożelazianu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 3, w kolbie zaopatrzonej w dipol magnetyczny, rozpuszcza się 0,5 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego w 50 cm 3 eteru dietylowego. Następnie dodaje się 0,55 mola heksacyjanożelazianu(iii) potasu, w formie roztworu eterowego. Reakcję prowadzi się w temperaturze pokojowej. Po 4 godzinach wydziela się produkt z mieszaniny reakcyjnej w postaci ciała stałego, który dekantuje się, a następnie przemywa wodą destylowaną i ostatecznie suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 97%. W podobny sposób przeprowadza się reakcję używając jako rozpuszczalnik heksan - wydajność reakcji wynosi 98% albo heptan - wydajność reakcji wynosi 95%. Zawartość heksacyjanożelazianu(iii) imidazoliowego w produkcie, oznaczona metodą miareczkowania dwufazowego, według EN ISO : 2010, wyniosła 97%. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego potwierdziła strukturę otrzymanego heksacyjanożelazianu(iii). Widmo 13 C NMR heksacyjanożelazianu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylojimidazoliowego: (CDCI 3, 25 C) δ [ppm] = 15,7; 20,9; 22,1; 22,8; 25,4; 31,0; 34,1; 40,2; 47,8; 77,5; 80,0; 121,0; 136,2. P r z y k ł a d 2 Sposób wytwarzania heksacyjanożelazianu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 3, polega na tym, że w kolbie zaopatrzonej w mieszadło mechaniczne, rozpuszcza się 0,5 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego w 45 cm 3 wody. Następnie dodaje się 0,55 mola heksacyjanożelazianu(iii) potasu, uprzednio rozpuszczonego w wodzie. Reakcję prowadzi się w temperaturze 303K. Po 3 godzinach pojawia się produkt w mieszaninie reakcyjnej w postaci ciała stałego, który dekantuje się, a następnie przemywa się czterokrotnie wodą destylowaną i ostatecznie suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 98%. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego otrzymanego heksacyjanożelazianu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego, jak również zawartość heksacyjanożelazianu(iii) imidazoliowego w produkcie zostały opisane w przykładzie 1. P r z y k ł a d 3 Sposób wytwarzania dicyjanoimidku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 4, polega na tym, że w kolbie reakcyjnej zaopatrzonej w dipol magnetyczny, rozpuszcza się 0,5 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego w 55 cm 3 metanolu. Następnie dodaje się 0,52 mola dicyjanoimidku sodu, w formie roztworu alkoholowego. Reakcję prowadzi się w temperaturze 288K przez 24 h. Następnie odparowuje się rozpuszczalnik, a ciekły produkt reakcji po ekstrakcji w układzie woda - chloroform, suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 97%. W podobny sposób przeprowadza się reakcję używając jako rozpuszczalnik etanol - wydajność reakcji wynosi 98%, propanol - wydajność reakcji wynosi 95% albo butanol - wydajność reakcji wynosi 94%. Zawartość dicyjanoimidku imidazoliowego w produkcie, oznaczona metodą miareczkowania dwufazowego, według EN ISO : 2010, wyniosła 99%. Analiza elementarna potwierdziła strukturę otrzymanego dicyjanoimidku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego. Analiza elementarna (%) dla C 27 H 45 N 5 O 2 (471,77): wartości teoretyczne: C 68,73; H 9,63; N 14,85; wartości doświadczalne: C 68,79; H 9,64; N 14,72. P r z y k ł a d 4 W celu wytwarzania azotanu(v) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 5, w szklanym naczyniu umieszcza się 0,5 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego oraz 40 cm 3 octanu etylu. Następnie intensywnie mieszając dodaje się 0,57 mola azotanu(v) potasu. Reakcję prowadzi się w temperaturze 273K. Po 24 godzinach otrzymuje się ciekły, hydrofilowy produkt reakcji wymiany, który ekstrahuje się trzykrotnie wodą destylowaną i ostatecznie suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 97%. W podobny sposób przeprowadza się tą reakcję używając jako rozpuszczalnik THF - wydajność reakcji wynosi 95%. Analiza elementarna i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego potwierdzają strukturę otrzymanego azotanu(v).

4 4 PL B1 Analiza elementarna (%) dla C 25 H 45 N 3 O 5 (467,73): wartości teoretyczne: C 64,19; H 9,72; N 8,99; wartości doświadczalne: C 64,23; H 9,75; N 8,93. Widmo 13 C NMR azotanu(v) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego: (CDCl 3, 25 C) δ [ppm] = 15,7; 21,0; 22,2; 22,85; 25,5; 31,2; 34,1; 40,3; 47,8; 77,1; 80,15; 121,5; 138,15. P r z y k ł a d 5 Sposób wytwarzania azotanu(v) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 5, polega na tym, że w kolbie, zaopatrzonej w dipol magnetyczny, rozpuszcza się 0,6 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego w 50 cm 3 toluenu. Następnie dodaje się 0,67 mola azotanu(v) potasu, uprzednio rozpuszczonego w toluenie. Reakcję prowadzi się w temperaturze 373K. Po 3 godzinach odparowuje się rozpuszczalnik, a ciekły produkt reakcji suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 95%. W podobny sposób przeprowadza się reakcję używając jako rozpuszczalnik DMSO - wydajność reakcji wynosi 92% oraz DMF - wydajność reakcji wynosi 96%. Analiza elementarna CNH oraz spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego otrzymanego azotanu(v) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego zostały opisane w przykładzie 4. P r z y k ł a d 6 Sposób wytwarzania azotanu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 6, polega na tym, że do reaktora zaopatrzonego w mieszadło mechaniczne, wprowadza się 0,55 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego oraz 60 cm 3 chloroformu. Następnie dodaje się 0,59 mola azotanu(iii) potasu. Reakcję prowadzi się w temperaturze pokojowej. Po odparowaniu rozpuszczalnika, ciekły produkt reakcji suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 98%. W podobny sposób przeprowadza się reakcję używając jako rozpuszczalnik aceton - wydajność reakcji wynosi 99%. Analiza elementarna i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego potwierdzają strukturę otrzymanego azotanu(iii). Analiza elementarna (%) dla C 25 H 45 N 3 O 4 (451,73): wartości teoretyczne: C 66,47; H 10,06; N 9,30; wartości doświadczalne: C 66,40; H 10,17; N 9,31. Widmo 1 H NMR azotanu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego: (CDCl 3, 25 C) δ [ppm] = 0,54 (d, J = 6,9 Hz, 6H); 0,87 (m, 18H); 1,27 (m, 2H); 1,41 (m, 2H); 1,64 (m, 4H); 2,00 (m, 4H); 3,37 (td, J 1,3 = 10,6 Hz, J 1,2 = 4,1 Hz, 2H); 5,60 oraz 5,73 (d, J = 10,5 Hz, 4H, AB system); 7,51 (m, 2H); 10,55 (m, 1H, H11). P r z y k ł a d 7 W celu wytwarzania azotanu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego przedstawionego wzorem 6, w naczyniu szklanym rozpuszcza się 0,5 mola chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego w 50 cm 3 chlorku metylenu. Następnie intensywnie mieszając dodaje się 0,58 mola azotanu(iii) potasu, uprzednio rozpuszczonego w chlorku metylenu. Reakcję prowadzi się w temperaturze 273K. Po 5 godzinach otrzymuje się produkt reakcji wymiany, w postaci cieczy jonowej, który uzyskuje się, po uprzednim odparowaniu rozpuszczalnika. Następnie azotanu(iii) przemywa się wodą destylowaną i ostatecznie suszy się w eksykatorze próżniowym. Wydajność reakcji wynosi 98%. Analiza elementarna CNH oraz spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego otrzymanego azotanu(iii) 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego zostały opisane w przykładzie 6. Zastrzeżenia patentowe 1. Symetryczne czwartorzędowe sole imidazoliowe, pochodne achiralnego alkoholu monoterpenowego, o wzorze ogólnym 1, zawierające w części kationowej dwie grupy (±)-mentolu połączone z atomem azotu typu pirolowego imidazolu w pozycji N-1 oraz z atomem azotu typu pirydyniowego imidazolu w pozycji N-3, natomiast w części anionowej oznaczony symbolem X anion zawierający co najmniej jeden atom azotu, taki jak: heksacyjanożelazianowy(iii), dicyjanoimidkowy, azotanowy(v) lub azotanowy(iii). 2. Sposób wytwarzania symetrycznych czwartorzędowych soli imidazoliowych, pochodnych achiralnego alkoholu monoterpenowego, o wzorze ogólnym 1, zawierających w części kationowej

5 PL B1 5 dwie grupy (±)-mentolu połączone z atomem azotu typu pirolowego imidazolu w pozycji N-1 oraz z atomem azotu typu pirydyniowego imidazolu w pozycji N-3, natomiast w części anionowej oznaczony symbolem X anion zawierający co najmniej jeden atom azotu, taki jak: heksacyjanożelazianowy(iii), dicyjanoimidkowy, azotanowy(v) lub azotanowy(iii), znamienny tym, że chlorek 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowy, o wzorze ogólnym 2, poddaje się reakcji z solami organicznymi lub nieorganicznymi, zawierającymi co najmniej jeden atom azotu, wybranymi z grupy obejmującej: heksacyjanożelazian(iii) potasu, dicyjanoimidek sodu, azotan(v) potasu lub azotan(iii) potasu, w temperaturze od 273 do 373K, w obecności rozpuszczalnika organicznego lub w wodzie. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że rozpuszczalnik organiczny wybrany jest z grupy obejmującej: toluen, chlorek metylenu, DMSO - dimetylosulfotlenek, DMF - dimetyloformamid, octan etylu, THF - tetrahydrofuran, alkohole pierwszorzędowe o ilości atomów węgla od 1 do 4, eter dietylowy, heksan, heptan, chloroform lub aceton. 4. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że stosunek molowy chlorku 1,3-di[(±)-mentoksymetylo]imidazoliowego do soli organicznych lub nieorganicznych, zawierających co najmniej jeden atom azotu wynosi od 0,8 do 1,5.

6 6 PL B1 Rysunki

7 PL B1 7

8 8 PL B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

PL B1. Ciecze jonowe pochodne heksahydrotymolu oraz sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych heksahydrotymolu

PL B1. Ciecze jonowe pochodne heksahydrotymolu oraz sposób wytwarzania cieczy jonowych pochodnych heksahydrotymolu PL 214104 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214104 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396007 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 05/12. JOANNA FEDER-KUBIS, Wrocław, PL ADAM SOKOŁOWSKI, Wrocław, PL

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 05/12. JOANNA FEDER-KUBIS, Wrocław, PL ADAM SOKOŁOWSKI, Wrocław, PL PL 214111 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214111 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395999 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych

PL B1. Trzeciorzędowe słodkie sole imidazoliowe oraz sposób wytwarzania trzeciorzędowych słodkich soli imidazoliowych PL 214086 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214086 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396008 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01) C07C 31/135 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Kwasy α-hydroksymetylofosfonowe pochodne 2-azanorbornanu i sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL PL 223370 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223370 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407598 (51) Int.Cl. C07D 471/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 24/09. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL OLGA SAMORZEWSKA, Koło, PL MARIUSZ KOT, Wolin, PL

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 24/09. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL OLGA SAMORZEWSKA, Koło, PL MARIUSZ KOT, Wolin, PL PL 212157 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212157 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 385143 (22) Data zgłoszenia: 09.05.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA,

POLITECHNIKA POZNAŃSKA, PL 214814 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214814 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391735 (51) Int.Cl. C07D 295/037 (2006.01) C07D 295/088 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania

Fotochromowe kopolimery metakrylanu butylu zawierające pochodne 4-amino-N-(4-metylopirymidyn-2-ilo)benzenosulfonamidu i sposób ich otrzymywania PL 224153 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224153 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 411794 (22) Data zgłoszenia: 31.03.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania tetraalkiloamoniowych cieczy jonowych z anionem tripolifosforanowym i ich zastosowanie jako deterentów pokarmowych

Sposób otrzymywania tetraalkiloamoniowych cieczy jonowych z anionem tripolifosforanowym i ich zastosowanie jako deterentów pokarmowych PL 215249 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215249 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 394467 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ciecze jonowe z kationem di(tallowoiloksyetylo)dimetyloamoniowym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Ciecze jonowe z kationem di(tallowoiloksyetylo)dimetyloamoniowym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 217434 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217434 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401715 (51) Int.Cl. C07C 211/63 (2006.01) C07C 209/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Hydrofobowe, czwartorzędowe azotany (V) dimetyloamoniowe oraz sposób wytwarzania hydrofobowych, czwartorzędowych azotanów (V) dimetyloamoniowych

Hydrofobowe, czwartorzędowe azotany (V) dimetyloamoniowe oraz sposób wytwarzania hydrofobowych, czwartorzędowych azotanów (V) dimetyloamoniowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207606 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377099 (51) Int.Cl. C07C 211/62 (2006.01) C07C 209/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 229709 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 49663 (5) Int.Cl. C07F 7/30 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.2.206 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ciecze jonowe z kationem trimetylowinyloamoniowym i anionem organicznym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Ciecze jonowe z kationem trimetylowinyloamoniowym i anionem organicznym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 216102 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216102 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395642 (51) Int.Cl. C07C 211/63 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 324913 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1998 (51 ) IntCl7 C07C 211/56 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL BUP 20/06

PL B1. ADAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Pieńków, PL BUP 20/06 PL 213479 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213479 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 373928 (51) Int.Cl. C07D 401/04 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego

) Sposób otrzymywania kwasu 2, 4-di-/1, 1-dimetylopropylo/fenoksyoctowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162805 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 286926 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 17. 09. 1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 59/70

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 16/13

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 16/13 PL 217159 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217159 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397931 (22) Data zgłoszenia: 30.01.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, PL BUP 22/11

PL B1. INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA, Poznań, PL BUP 22/11 PL 215857 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215857 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390962 (51) Int.Cl. C09B 29/16 (2006.01) C07D 213/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 02/14

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 02/14 PL 218454 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218454 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399975 (22) Data zgłoszenia: 16.07.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202540 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380226 (22) Data zgłoszenia: 17.07.2006 (51) Int.Cl. C07D 295/088

Bardziej szczegółowo

PL B1. Nowe herbicydowe esterquaty z anionem halogenkowym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Nowe herbicydowe esterquaty z anionem halogenkowym oraz sposób ich otrzymywania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 218145 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218145 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 399056 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 28 3 8 2 5 (51) IntCl5: C 07D 499/76 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii Organicznej. Przemysłowe Syntezy Związków Organicznych Ćwiczenia Laboratoryjne 10 h (2 x5h) Dr hab.

Katedra Chemii Organicznej. Przemysłowe Syntezy Związków Organicznych Ćwiczenia Laboratoryjne 10 h (2 x5h) Dr hab. Katedra Chemii Organicznej Przemysłowe Syntezy Związków Organicznych Ćwiczenia Laboratoryjne 10 h (2 x5h) Dr hab. Sławomir Makowiec GDAŃSK 2019 Preparaty wykonujemy w dwuosobowych zespołach, każdy zespół

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(57)1. Sposób wytwarzania nitrowych pochodnych

(57)1. Sposób wytwarzania nitrowych pochodnych RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185862 (21) Numer zgłoszenia: 319445 (22) Data zgłoszenia: 11.04.1997 (13) B1 (51) IntCl7 C07D 209/08 C07D

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 03/12. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL KRZYSZTOF WASIŃSKI, Swarzędz, PL

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 03/12. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL KRZYSZTOF WASIŃSKI, Swarzędz, PL PL 213359 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213359 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391877 (22) Data zgłoszenia: 19.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 24/14

PL B1. UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Łódź, PL BUP 24/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 22900 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 403857 (5) Int.Cl. C07F 9/40 (2006.0) C07F 5/02 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/HU01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/HU01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211338 (21) Numer zgłoszenia: 355726 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, PL BUP 11/08

PL B1. INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO, Warszawa, PL BUP 11/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211466 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381046 (22) Data zgłoszenia: 13.11.2006 (51) Int.Cl. A01N 65/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185978 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 318306 (22) Data zgłoszenia: 05.02.1997 (51) IntCl7 C07D 501/12 C07D

Bardziej szczegółowo

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05

PL B1. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM,Świerk,PL BUP 12/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201238 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363932 (51) Int.Cl. G21G 4/08 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202539 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380193 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2006 (51) Int.Cl. C07D 233/60 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 172296 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302820 (22) Data zgłoszenia: 28.03.1994 (51) IntCl6: C08L 33/26 C08F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187481 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.06 0673321. (1) Int. Cl. C08G61/ (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL

PL 218025 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 19.12.2011 BUP 26/11. JULIUSZ PERNAK, Poznań, PL BEATA CZARNECKA, Poznań, PL ANNA PERNAK, Poznań, PL PL 218025 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391493 (51) Int.Cl. A61K 6/027 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu

Sposób otrzymywania kompozytów tlenkowych CuO SiO 2 z odpadowych roztworów pogalwanicznych siarczanu (VI) miedzi (II) i krzemianu sodu PL 213470 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213470 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390326 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Czwartorzędowe sole N-(3,5-dipodstawionych-2,4,6-triazynylo-1-)amoniowych kwasów sulfonowych i ich zastosowanie

PL B1. Czwartorzędowe sole N-(3,5-dipodstawionych-2,4,6-triazynylo-1-)amoniowych kwasów sulfonowych i ich zastosowanie RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211025 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366673 (51) Int.Cl. C07D 251/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.03.2004

Bardziej szczegółowo

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji

PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184404 (21) N um er zgłoszenia: 315319 (22) D ata zgłoszenia: 17.07.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 279/14

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem białkowym pochodzenia roślinnego oraz sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL

PL B1. Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem białkowym pochodzenia roślinnego oraz sposób ich wytwarzania. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL PL 215275 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215275 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387982 (51) Int.Cl. C07C 211/62 (2006.01) C07K 14/76 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

( 5 7 ) Sposób otrzymywania płynnej formy barwnika PL B1 C09B 45/06 C09B 67/36

( 5 7 ) Sposób otrzymywania płynnej formy barwnika PL B1 C09B 45/06 C09B 67/36 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188607 (21) Numer zgłoszenia: 330832 (22) Data zgłoszenia: 12.01.1999 (13) B1 (51) IntCl7 C09B 45/06 C09B

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189477 (21) Numer zgłoszenia: 335625 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1999 (13) B1 (51) IntCl7 C07F 1/08 ( 5

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12

PL B1. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL BUP 05/12 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212507 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392207 (22) Data zgłoszenia: 23.08.2010 (51) Int.Cl. C08L 9/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177120 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308929 (22) Data zgłoszenia: 02.06.1995 (51) IntCl6: C07D 319/06 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07

PL B1 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, KRAKÓW, PL BUP 08/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205765 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 377546 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01) C01G 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL PL 220961 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392982 (51) Int.Cl. C08G 59/14 (2006.01) C08G 59/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL

PL B1. Politechnika Poznańska,Poznań,PL BUP 02/08. Juliusz Pernak,Poznań,PL Andrzej Skrzypczak,Poznań,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204318 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 380192 (22) Data zgłoszenia: 13.07.2006 (51) Int.Cl. C07D 295/088

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu

PL B1. Sposób otrzymywania mieszanki spożywczej z kiełków roślin zawierającej organiczne związki selenu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228134 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 406353 (22) Data zgłoszenia: 03.12.2013 (51) Int.Cl. A23L 33/00 (2016.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2176269 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 08.07.2008 08773248.3 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 49/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

11. Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych powstających w wyniku tworzenia kompleksów

11. Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych powstających w wyniku tworzenia kompleksów RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196926 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370183 (51) Int.Cl. B01J 13/10 (2006.01) A61K 9/50 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03

PL B1. Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa,PL BUP 13/03 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204151 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351372 (51) Int.Cl. A61K 31/4196 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162995 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283854 (22) Data zgłoszenia: 16.02.1990 (51) IntCl5: C05D 9/02 C05G

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09

PL B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL BUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208829 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383802 (51) Int.Cl. G01N 31/20 (2006.01) G01N 31/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 06/14 PL 223622 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223622 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 403511 (51) Int.Cl. G01T 1/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU,

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, PL 217386 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217386 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 401774 (51) Int.Cl. C07C 51/493 (2006.01) C07C 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 26/15. RENATA DOBRUCKA, Poznań, PL JOLANTA DŁUGASZEWSKA, Poznań, PL PL 226007 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226007 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 417124 (22) Data zgłoszenia: 16.06.2014 (62) Numer zgłoszenia,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

PL B1. Stereokompleksy gwiaździstych i/lub silnie rozgałęzionych poli((r)-laktydów) i poli((s)-laktydów) oraz sposób ich wytwarzania

PL B1. Stereokompleksy gwiaździstych i/lub silnie rozgałęzionych poli((r)-laktydów) i poli((s)-laktydów) oraz sposób ich wytwarzania PL 216737 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216737 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 378190 (22) Data zgłoszenia: 30.11.2005 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 160056 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276128 (22) Data zgłoszenia: 29.11.1988 (51) IntCl5: C09B 67/20 C09B

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWYCH (19)PL (11) POLSKA (13) B1. (22) Data zgłoszenia:

RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWYCH (19)PL (11) POLSKA (13) B1. (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWYCH (19)PL (11) 156933 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 270712 (51) IntCl5: C07F 9/38 U rząd P atentow y R zeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.02.1988

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK SPÓŁKA AKCYJNA, Wrocław, PL BUP 09/13 PL 222738 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222738 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 396706 (22) Data zgłoszenia: 19.10.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Synteza eteru allilowo-cykloheksylowego w reakcji alkilowania cykloheksanolu bromkiem allilu w warunkach PTC.

Synteza eteru allilowo-cykloheksylowego w reakcji alkilowania cykloheksanolu bromkiem allilu w warunkach PTC. Synteza eteru allilowo-cykloheksylowego w reakcji alkilowania cykloheksanolu bromkiem allilu w warunkach PTC. OH + Br NaOH aq. Bu 4 NHSO 4 O Zastosowanie produktu: półprodukt w syntezie organicznej, monomer.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223497 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223497 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399322 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY

OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii OTRZYMYWANIE KARBOKSYMETYLOCELULOZY Prowadzący: mgr inż. Marta Grec Miejsce ćwiczeń: sala 102 1. Cel ćwiczenia Celem doświadczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178871 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307881 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1995 (51) IntCl7: A61L 15/22 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223496 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223496 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399321 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/11. JANUSZ URBAŃSKI, Lublin, PL WUP 10/14. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 18/11. JANUSZ URBAŃSKI, Lublin, PL WUP 10/14. rzecz. pat. PL 218053 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218053 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390487 (51) Int.Cl. H02P 3/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188279 ( 2 1) Numer zgłoszenia: 320904 (22) Data zgłoszenia: 30.06.1997 (13) B1 (51) IntCl7: C07D 219/08

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189238 (21) Numer zgłoszenia: 325445 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 A01N 43/54 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA,

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, PL 216377 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216377 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384643 (51) Int.Cl. B62K 21/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych

PL B1. Sposób wytwarzania dodatku o właściwościach przewodzących do kompozytów cementowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 229764 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 408318 (22) Data zgłoszenia: 26.05.2014 (51) Int.Cl. C04B 22/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 23/12 PL 217995 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217995 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394733 (51) Int.Cl. B23P 15/32 (2006.01) B21H 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185682 (2 1) Numer zgłoszenia: 317784 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (13) B1 (51) IntCl7 C02F 1/44 B01D

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 232211 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.03.04 19261.8 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 23/18 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

Wpływ czynników utleniających na przebieg modelowego procesu utleniania cykloheksanolu i cykloheksanonu

Wpływ czynników utleniających na przebieg modelowego procesu utleniania cykloheksanolu i cykloheksanonu PLITENIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ EMIZNY KATEDRA TENLGII EMIZNEJ RGANIZNEJ I PETREMII INSTRUKJA D ĆWIZEŃ LABRATRYJNY: Wpływ czynników utleniających na przebieg modelowego procesu utleniania cykloheksanolu i cykloheksanonu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178449 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306282 (22) Data zgłoszenia: 13.12.1994 (51) IntCl6 C07F 9/06 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL

PL B1. PĘKACKI PAWEŁ, Skarżysko-Kamienna, PL BUP 02/06. PAWEŁ PĘKACKI, Skarżysko-Kamienna, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208199 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369112 (51) Int.Cl. A61C 5/02 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH W GLIWICACH, Gliwice, PL UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH, Katowice, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 228983 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 419862 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.2016

Bardziej szczegółowo