(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: , WO04/ (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 7/08 ( ) C07C 11/167 ( ) (54) Ciągły sposób rozdzielania mieszaniny węglowodorów otrzymanej przez destylację ekstrakcyjną frakcji C 4 (30) Pierwszeństwo: , DE, (73) Uprawniony z patentu: BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 18/05 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/10 (72) Twórca(y) wynalazku: THOMAS HILL, Ludwigshafen, DE KLAUS KINDLER, Harthausen, DE BERND HEIDA, Ellerstadt, DE (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Zofia Sulima PL B1

2 2 PL B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób rozdzielania mieszaniny węglowodorów otrzymanej przez destylację ekstrakcyjną frakcji C 4. Określenie frakcja C 4 dotyczy mieszanin węglowodorów zawierających głównie 4 atomy węgla w cząsteczce. Frakcje C 4 otrzymuje się np. przy wytwarzaniu etylenu i/lub propylenu drogą krakingu termicznego, zazwyczaj w instalacjach do krakingu parowego lub w instalacjach FCC (Fluidized Catalytic Cracking czyli katalityczny kraking fluidalny), z frakcji ropy naftowej, takich jak skroplony gaz ziemny, benzyna lekka lub olej gazowy. Frakcje C 4 otrzymuje się również w wyniku katalitycznej dehydrogenacji n-butanu i/lub n-butenu. Frakcje C 4 zazwyczaj zawierają butany, n-buten, izobuten i 1,3- -butadien wraz z niewielkimi ilościami innych węglowodorów, w tym butynów, zwłaszcza 1-butynu (etyloacetylenu) i butenynu (winyloacetylenu). Zawartość 1,3-butadienu we frakcji C 4 z instalacji krakingu parowego wynosi zazwyczaj 10-80% wag., korzystnie 20-70% wag., a zwłaszcza 30-60% wag., natomiast zawartość winyloacetylenu i etyloacetylenu zazwyczaj nie przewyższa 5% wag. Rozdzielanie frakcji C 4 na jej składniki stanowi skomplikowany problem destylacji z uwagi na niewielkie różnice w lotności względnej jej składników. Z tego względu rozdział prowadzi się drogą destylacji ekstrakcyjnej, czyli destylacji z dodatkiem selektywnego rozpuszczalnika (określanego również jako ekstrahent) o temperaturze wrzenia wyższej niż temperatura wrzenia rozdzielanej mieszaniny, który zwiększa również różnice w lotności względnej rozdzielanych składników. Znanych jest wiele sposobów rozdzielania frakcji C 4 drogą destylacji ekstrakcyjnej z użyciem selektywnych rozpuszczalników. We wszystkich tych sposobach gazową frakcję C 4, poddawaną rozdzielaniu na jej składniki, doprowadza się do kontaktu w przeciwprądzie z ciekłym selektywnym rozpuszczalnikiem w odpowiednich warunkach termodynamicznych, zazwyczaj w niskiej temperaturze, często w zakresie C i pod umiarkowanym ciśnieniem, często w zakresie od ciśnienia atmosferycznego do 0,6 MPa, tak że selektywny rozpuszczalnik zostaje obciążony tymi składnikami frakcji C 4, względem których ma wyższe powinowactwo, podczas gdy składniki, względem których selektywny rozpuszczalnik ma niższe powinowactwo, pozostają w fazie gazowej są odprowadzane jako frakcja szczytowa. Składniki te następnie w sposób frakcjonowany uwalnia się z obciążonego strumienia selektywnego rozpuszczalnika w jednym lub większej liczbie kolejnych etapów procesu, w odpowiednich warunkach termodynamicznych, czyli w wyższej temperaturze i/lub pod niższym ciśnieniem niż w pierwszym etapie procesu. Destylację ekstrakcyjną frakcji C 4 często prowadzi się w taki sposób, że składniki frakcji C 4, względem których selektywny rozpuszczalnik ma powinowactwo niższe niż względem 1,3-butadienu, a zwłaszcza butany i buteny, pozostają zasadniczo w fazie gazowej, a 1,3-butadien i inne węglowodory, względem których selektywny rozpuszczalnik ma powinowactwo wyższe niż względem 1,3- -butadienu, zostają praktycznie w całości zaabsorbowane przez selektywny rozpuszczalnik. Fazę gazową, którą odprowadza się jako frakcję szczytową, często określa się jako rafinat 1. Podobny sposób opisano przykładowo w DE-A , w którym rafinat 1 stanowi strumień szczytowy, oznaczony jako Gbc na figurach 1 i 2, odprowadzany z kolumny E I do destylacji ekstrakcyjnej. Obróbkę selektywnego rozpuszczalnika obciążonego 1,3-butadienem i innymi węglowodorami, względem których selektywny rozpuszczalnik ma powinowactwo wyższe niż względem 1,3-butadienu, zazwyczaj prowadzi się drogą frakcjonowanej desorpcji, przy czym węglowodory zaabsorbowane przez selektywny rozpuszczalnik są desorbowane w kolejności odwrotnej do ich powinowactwa względem selektywnego rozpuszczalnika. Podobny sposób opisano przykładowo w DE-A , zgodnie z którym selektywny rozpuszczalnik obciążony 1,3-butadienem i innymi węglowodorami C 4, określany również jako roztwór ekstrakcyjny ad, który w etapie 3 procesu kieruje się do strefy desorpcji będącej pod niższym ciśnieniem i/lub w wyższej temperaturze niż strefa ekstrakcji i 1,3-butadien jest desorbowany z roztworu ekstrakcyjnego ad, a główna część innych węglowodorów C 4 pozostaje w fazie ciekłej. Odprowadza się dwa odrębne strumienie, czyli 1,3-butadien jako strumień surowego 1,3-butadienu i selektywny rozpuszczalnik obciążony innymi węglowodorami C 4 jako roztwór ekstrakcyjny d. Na koniec prowadzi się frakcjonowaną desorpcję 1,3-butadienu pozostającego w dalszym ciągu w roztworze ekstrakcyjnym d i innych węglowodorów C 4 jako co najmniej dwie odrębne frakcje w drugiej strefie desorpcji będącej pod niższym ciśnieniem i/lub w wyższej temperaturze niż pierwsza strefa desorpcji, przy czym występuje w niej gradient ciśnienia i/lub temperatury.

3 PL B1 3 Według przeważających dotychczas opinii nie można było wydzielić acetylenów i 1,2-butadienu z surowego 1,3-butadienu drogą destylacji przy dających się zaakceptować kosztach. Szczególnie problematyczne były małe różnice we względnej lotności i wysoka reaktywność składników tworzących strumień surowego 1,3-butadienu. Istniała zatem potrzeba opracowania sposobu umożliwiającego wydzielenie acetylenów i 1,2- -butadienu ze strumienia surowego 1,3-butadienu drogą destylacji przy dających się zaakceptować kosztach i z równoczesnym zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia procesu. Sposób według wynalazku umożliwia obróbkę strumieni surowego 1,3-butadienu drogą destylacji bez prowadzenia drogiego poprzedzającego etapu destylacji ekstrakcyjnej z użyciem selektywnego rozpuszczalnika, w celu oddzielenia acetylenów. Stwierdzono, że wymagania te spełnia sposób według wynalazku. Wynalazek dotyczy ciągłego sposobu rozdzielania mieszaniny węglowodorów otrzymanej przez destylację ekstrakcyjną frakcji C 4 z użyciem selektywnego rozpuszczalnika i zawierającej węglowodory z frakcji C 4, które są lepiej rozpuszczalne w selektywnym rozpuszczalniku niż butany i buteny, charakteryzującego się tym, że mieszaninę wprowadza się do pierwszej kolumny destylacyjnej, w której rozdziela się ją na strumień szczytowy zawierający 1,3-butadien, propyn, ewentualnie inne składniki niskowrzące i ewentualnie wodę, oraz strumień dolny zawierający 1,3- -butadien, 1,2-butadien, acetyleny i ewentualnie inne składniki wysokowrzące, przy czym udział 1,3-butadienu w strumieniu dolnym z kolumny destylacyjnej reguluje się tak, że jest on wystarczająco duży, aby rozcieńczyć acetyleny do stężenia poza zakresem, przy którym istnieje ryzyko samorzutnego rozkładu, a strumień szczytowy z pierwszej kolumny destylacyjnej kieruje się do drugiej kolumny destylacyjnej i rozdziela się go na strumień szczytowy zawierający propyn, ewentualne inne składniki niskowrzące i ewentualnie wodę, oraz strumień dolny zawierający czysty 1,3- -butadien, w drugiej kolumnie destylacyjnej. Korzystnie udział 1,3-butadienu w strumieniu dolnym z kolumny destylacyjnej reguluje się tak, że udział acetylenów w strumieniu dolnym wynosi poniżej 30% molowych. W korzystnym wariancie sposobu strumień dolny z pierwszej kolumny destylacyjnej i strumień szczytowy z drugiej kolumny destylacyjnej wprowadza się do kolumny do destylacji reaktywnej, w której prowadzi się selektywne uwodornianie węglowodorów zawierających wiązania potrójne do węglowodorów zawierających wiązania podwójne, za pomocą wodoru w obecności katalizatora heterogenicznego, z częściową przemianą acetylenów, z wytworzeniem strumienia szczytowego zawierającego 1,3-butadien, butany, buteny i węglowodory zawierające wiązania potrójne, które nie zostały uwodornione, oraz strumienia dolnego zawierającego składniki wysokowrzące, który usuwa się. Korzystnie strumień odprowadzany ze szczytu kolumny (RDK) do destylacji reaktywnej lub część tego strumienia zawraca się do destylacji ekstrakcyjnej. W szczególności winyloacetylen selektywnie uwodornia się do żądanego produktu, 1,3- -butadienu. Zatem zgodnie z wynalazkiem strumień 1,3-butadienu poddaje się rozdzielaniu drogą destylacji w warunkach łagodnych względem 1,3-butadienu w kolumnie destylacyjnej, przy czym acetyleny i 1,2- -butadien odbiera się jako strumień dolny, który jest rozcieńczony 1,3-butadienem do stężenia poza zakresem, w którym występuje ryzyko samorzutnego rozkładu. Butadien wraz z propynem, ewentualnie z dodatkowymi składnikami niskowrzącymi i ewentualnie z wodą odbiera się jako strumień szczytowy z kolumny destylacyjnej. Strumień szczytowy z kolumny destylacyjnej korzystnie skrapla się w chłodnicy na szczycie kolumny i część kondensatu zawraca się jako orosienie do kolumny, a resztę kieruje się do drugiej kolumny destylacyjnej, w której rozdziela się ją na strumień szczytowy zawierający propyn i ewentualnie dodatkowe składniki niskowrzące, oraz strumień dolny zawierający czysty 1,3-butadien. W obydwu wyżej opisanych kolumnach destylacyjnych zasadniczo można stosować wszelkiego rodzaju rozdzielające elementy wewnętrzne, powszechnie stosowane w procesach destylacji butadienu. Półki są szczególnie odpowiednie ze względu na łatwość ich oczyszczania. Skład strumienia surowego 1,3-butadienu zależy od składu frakcji C 4, poddawanej destylacji ekstrakcyjnej i zazwyczaj strumień ten zawiera całkowitą ilość acetylenów, całkowitą ilość 1,2- -butadienu, 30-70% cis-2-butenu i co najmniej 99% 1,3-butadienu z frakcji C 4. W niniejszym opisie węglowodory o temperaturze wrzenia niższej niż temperatura wrzenia 1,3- -butadienu określa się jako składniki niskowrzące, a węglowodory o temperaturze wrzenia wyższej niż

4 4 PL B1 temperatura wrzenia 1,3-butadienu określa się jako składniki wysokowrzące. Typowym składnikiem niskowrzącym jest propyn, a składnikami wysokowrzącymi są przede wszystkim węglowodory zawierające wiązanie potrójne, poniżej określane jako acetyleny, a zwłaszcza 1-butyn (etyloacetylen) i butenyn (winyloacetylen). Określenie ewentualnie" stosowane w odniesieniu do składu strumieni otrzymanych w wyniku obróbki drogą destylacji oznacza, że składnik(i) określane w ten sposób mogą być obecne w odpowiednich strumieniach w zależności od konkretnych warunków procesu, a zwłaszcza od składu użytej frakcji C 4, użytego rozpuszczalnika i/lub użytych środków pomocniczych. Wydzielanie acetylenów i 1,2-butadienu z surowego 1,3-butadienu drogą destylacji stanowi skomplikowany problem techniczny dotyczący destylacji z uwagi na wysoką reaktywność tych składników i niewielkie różnice w lotności względnej składników tworzących strumień 1,3-butadienu. Jednak nieoczekiwanie stwierdzono, że można oddzielić acetyleny i 1,2-butadien drogą destylacji przy dającym się zaakceptować zużyciu energii i z równoczesnym zapewnieniem bezpiecznego prowadzenia procesu, gdy acetyleny i 1,2-butadien odbiera się jako strumień dolny z kolumny destylacyjnej i gdy są one w tym strumieniu rozcieńczone 1,3-butadienem do stężenia poza zakresem, przy którym istnieje ryzyko samorzutnego rozkładu. Zazwyczaj wystarcza w tym celu rozcieńczenie dolnego strumienia do zawartości poniżej 30% molowych acetylenów. Skład frakcji C 4 w % wag. mieści się zazwyczaj w następujących granicach: 1,3-butadien buteny butany 5-40 inne C 4 -węglowodory i inne węglowodory, a zwłaszcza C 3 - i C 5 -węglowodory 0 do maksymalnie 5. Określenie czysty 1,3-butadien" dotyczy strumienia zawierającego 1,3-butadien w ilości co najmniej 99% wag., korzystnie co najmniej 99,6% wag., a resztę stanowią zanieczyszczenia, a zwłaszcza 1,2-butadien i cis-2-buten. Strumień szczytowy z kolumny do destylacji reaktywnej lub część tego strumienia korzystnie zawraca się do kolumny do destylacji ekstrakcyjnej. Jednak można także strumień szczytowy z kolumny do destylacji reaktywnej lub część tego strumienia odprowadzić z instalacji i poddać dalszej obróbce w inny sposób, np. przez zmieszanie ze strumieniem podawanym do instalacji krakowania, albo poddać spalaniu. Korzystny wariant sposobu z selektywnym uwodornianiem acetylenów po destylacji ekstrakcyjnej jest dogodny z punktu widzenia inżynierii procesu, zwłaszcza w odniesieniu do doboru możliwych katalizatorów, gdyż selektywne uwodornianie prowadzi się w etapie procesu, w którym mieszanina reakcyjna praktycznie nie zawiera selektywnego rozpuszczalnika. Jeśli natomiast selektywne uwodornianie prowadzi się tak jak w znanych sposobach, w kolumnie do destylacji ekstrakcyjnej, a więc w obecności selektywnego rozpuszczalnika, dobór katalizatora jest znacząco ograniczony przez użycie selektywnego rozpuszczalnika, co może spowodować, że uwodornianie będzie nieselektywne. Natomiast nie ma takich ograniczeń w odniesieniu do doboru katalizatora w przypadku selektywnego uwodorniania po destylacji ekstrakcyjnej. Wynalazek bardziej szczegółowo objaśniono poniżej w oparciu o rysunek i przykład realizacji. Figura 1 schematycznie przedstawia instalację do rozdzielania strumienia surowego 1,3- -butadienu drogą destylacji. Strumień surowego 1,3-butadienu, oznaczony jako C 4 H 6, wprowadza się do pierwszej kolumny destylacyjnej K I, w której rozdziela się go na strumień szczytowy K I-K i strumień dolny K I-S. Strumień szczytowy K I-K skrapla się w chłodnicy K na szczycie kolumny, część kondensatu zawraca się jako orosienie do kolumny, a resztę odprowadza się i kieruje do drugiej kolumny destylacyjnej K II. Strumień dolny K I-S odprowadza się i kieruje do kolumny RDK do destylacji reaktywnej. W drugiej kolumnie destylacyjnej K II kondensat z kolumny K I rozdziela się i uzyskany strumień szczytowy K II-K skrapla się w chłodnicy K, przy czym część kondensatu zawraca się jako orosienie do kolumny, a resztę wprowadza się do kolumny RDK do destylacji reaktywnej. Strumień dolny K II-S z drugiej kolumny destylacyjnej K II odprowadza się jako strumień czystego 1,3-butadienu. W kolumnie RDK do destylacji reaktywnej, węglowodory zawierające wiązania potrójne selektywnie uwodornia się do węglowodorów zawierających wiązania podwójne, za pomocą wodoru w obecności katalizatora heterogenicznego. Strumień szczytowy RDK-K odprowadza się i skrapla

5 PL B1 5 w chłodnicy K, przy czym część kondensatu zawraca się do kolumny RDK do destylacji reaktywnej, a resztę korzystnie, jak to przedstawiono na figurze, zawraca się do kolumny do destylacji ekstrakcyjnej. Strumień dolny z kolumny do destylacji reaktywnej, czyli strumień RDK-S, który zawiera głównie składniki wysokowrzące, odprowadza się z instalacji i przeważnie spala się. P r z y k ł a d. Obróbka surowego 1,3-butadienu drogą destylacji Strumień surowego 1,3-butadienu C 4 H 6, otrzymany z frakcji C 4 drogą destylacji ekstrakcyjnej, wprowadzano do kolumny destylacyjnej zawierającej 80 półek teoretycznych, na 25 półkę licząc półki teoretyczne od dołu do góry. Strumień surowego 1,3-butadienu C 4 H 6 miał następujący skład w % wag.: propyn 0,11 1,3-butadien 98,58 1,2- butadien 0,30 1-butyn 0,30 winyloacetylen 0,56 woda 0,15. W pierwszej kolumnie destylacyjnej K I strumień zasilający rozdzielano na strumień szczytowy K I-K o następującym składzie w % wag.: propyn 0,11 1,3-butadien 99,73 woda 0,16 oraz na strumień dolny K I-S o następującym składzie w % wag.: cis-2-buten 0,52 1,3-butadien 40,0 1,2- butadien 15,1 1-butyn 13,75 winyloacetylen 29,17 3-metylo-1-buten 0,98 2-metylo-2-buten 0,48. Strumień szczytowy K I-K z pierwszej kolumny destylacyjnej K I rozdzielano na strumień odprowadzany (1/7 strumienia K I-K) i strumień orosienia (6/7 strumienia K I-K). Odprowadzany strumień kierowano do drugiej kolumny destylacyjnej K II zawierającej 25 półek teoretycznych, na 14 półkę teoretyczną i rozdzielano na strumień szczytowy K II-K o następującym składzie w % wag.: propyn 79,52 1,3- butadien 20,0 i woda 0,48 oraz strumień dolny K II-S stanowiący czysty 1,3-butadien, o zawartości 1,3-butadienu 99,99%. Strumień dolny K II-S odprowadzano jako żądany produkt. W porównaniu ze znanym sposobem otrzymywania 1,3-butadienu z frakcji C 4 z wydzielaniem acetylenów z 1,3-butadienu drogą destylacji ekstrakcyjnej z użyciem selektywnego rozpuszczalnika, sposób według wynalazku zapewnia oszczędność energii o około 9%. Ponadto instalacja może zostać uproszczona przez pominięcie kolumny do wydzielania acetylenów z 1,3- -butadienu drogą destylacji ekstrakcyjnej, z odpowiednim zmniejszeniem kosztów inwestycyjnych i wymagań odnośnie przestrzeni. Zastrzeżenia patentowe 1. Ciągły sposób rozdzielania mieszaniny węglowodorów otrzymanej przez destylację ekstrakcyjną frakcji C 4 (C 4 ) z użyciem selektywnego rozpuszczalnika (LM) i zawierającej węglowodory z frakcji C 4 (C 4 ), które są lepiej rozpuszczalne w selektywnym rozpuszczalniku (LM) niż butany i buteny, znamienny tym, że mieszaninę wprowadza się do pierwszej kolumny destylacyjnej (K I), w której rozdziela się ją na strumień szczytowy (K I-K) zawierający 1,3-butadien, propyn, ewentualnie inne składniki niskowrzące i ewentualnie wodę, oraz strumień dolny (K I-S) zawierający 1,3- -butadien, 1,2-butadien, acetyleny i ewentualnie inne składniki wysokowrzące, przy czym udział

6 6 PL B1 1,3-butadienu w strumieniu dolnym (K I-S) z kolumny destylacyjnej (K I) reguluje się tak, że jest on wystarczająco duży, aby rozcieńczyć acetyleny do stężenia poza zakresem, przy którym istnieje ryzyko samorzutnego rozkładu, a strumień szczytowy (K I-K) z pierwszej kolumny destylacyjnej (K I) kieruje się do drugiej kolumny destylacyjnej (K II) i rozdziela się go na strumień szczytowy (K II-K) zawierający propyn, ewentualne inne składniki niskowrzące i ewentualnie wodę, oraz strumień dolny (K II-S) zawierający czysty 1,3-butadien, w drugiej kolumnie destylacyjnej (K II). 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że udział 1,3-butadienu w strumieniu dolnym (K I-S) z kolumny destylacyjnej (K I) reguluje się tak, że udział acetylenów w strumieniu dolnym (K I-S) wynosi poniżej 30% molowych. 3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że strumień dolny z pierwszej kolumny destylacyjnej (K I) i strumień szczytowy z drugiej kolumny destylacyjnej (K II) wprowadza się do kolumny (RDK) do destylacji reaktywnej, w której prowadzi się selektywne uwodornianie węglowodorów zawierających wiązania potrójne do węglowodorów zawierających wiązania podwójne, za pomocą wodoru w obecności katalizatora heterogenicznego, z częściową przemianą acetylenów, z wytworzeniem strumienia szczytowego zawierającego 1,3-butadien, butany, buteny i węglowodory zawierające wiązania potrójne, które nie zostały uwodornione, oraz strumienia dolnego zawierającego składniki wysokowrzące, który usuwa się. 4. Sposób według zastrz. 1-3, znamienny tym, że strumień (RDK-K) odprowadzany ze szczytu kolumny (RDK) do destylacji reaktywnej lub część tego strumienia zawraca się do destylacji ekstrakcyjnej. Rysunek Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,00 zł.

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 163803 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284400 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 21.03.1990 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 7/08 C07C

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209608 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381514 (22) Data zgłoszenia: 11.01.2007 (51) Int.Cl. C07C 4/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208835 (21) Numer zgłoszenia: 382147 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA PO LSK A (12) O PIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157425 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275319 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 4.1 0.1 9 8 8 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178437 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.08.0 0782941.8 (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 02/ WUP 04/08

PL B BUP 02/ WUP 04/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197532 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 341450 (22) Data zgłoszenia: 12.07.2000 (51) Int.Cl. C07C 69/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170091 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298652 (5 1) IntCl6: C10G7/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Data zgłoszenia: 21.04.1993 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 244831 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.20 72697.6 (13) (1) T3 Int.Cl. C01B 7/04 (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2006 06841251.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2006 06841251. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1893667 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.06 0684121.9 (1) Int. Cl. C08G6/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową PL 217365 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217365 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395879 (51) Int.Cl. F01K 23/04 (2006.01) F01K 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231012 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412910 (51) Int.Cl. C09C 1/48 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania ciekłych węglowodorów i instalacja do wytwarzania ciekłych węglowodorów

PL B1. Sposób wytwarzania ciekłych węglowodorów i instalacja do wytwarzania ciekłych węglowodorów PL 215514 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215514 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396277 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) C08J 11/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206658 (21) Numer zgłoszenia: 355294 (22) Data zgłoszenia: 05.10.2001 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305699 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1994 (51) IntCl6: C07C 37/68

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/EP96/01719

(12) OPIS PATENTOWY. (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow ego: , PCT/EP96/01719 RZECZPOSPOLITA POLSKA U rząd Patentow y Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) N um er zgłoszenia: 331217 (2 2 ) D ata zgłoszenia: 16.07.1996 (86) D ata i num er zgłoszenia m iędzynarodow

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/NL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/NL02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206266 (21) Numer zgłoszenia: 364226 (22) Data zgłoszenia: 27.02.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 229709 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 49663 (5) Int.Cl. C07F 7/30 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.2.206 (54)

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL

PL B1. EKOPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bytom, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231013 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 412912 (51) Int.Cl. C10B 53/07 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 29.06.2015

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni

PL B1. Sposób i układ uzupełniania wodą sieci ciepłowniczej i obiegu cieplnego w elektrociepłowni RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 357972 (51) Int.Cl. F22D 5/00 (2006.01) F22D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) 155566 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 2 7 0 9 5 8 (51) IntC l5: C07C 2 /1 8 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) D ata zgłoszenia: 0

Bardziej szczegółowo

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL

PL B1. BULGA ZBIGNIEW PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY PIECÓW, AUTOMATYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA SZKŁO-PIEC, Kraków, PL PL 217850 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217850 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 392777 (22) Data zgłoszenia: 28.10.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 11/18

PL B1. FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 11/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230197 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 419501 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2016 (51) Int.Cl. F17D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211744 (21) Numer zgłoszenia: 383987 (22) Data zgłoszenia: 07.12.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/36 (2006.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej

PL B1. Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213453 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387247 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2009

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386410 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.10.2008

Bardziej szczegółowo

(51) IntCl7: C01B 21/14

(51) IntCl7: C01B 21/14 R Z E C Z P O S P O L IT A PO LSK A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178944 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 307082 (51) IntCl7: C01B 21/14 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912922 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2006 06776078.5 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C1/04 C10G2/00

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 320993 (11) 181529 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.12.1995 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2365959 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.11.2009 09763868.8

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami

PL B1. Sposób otrzymywania nieorganicznego spoiwa odlewniczego na bazie szkła wodnego modyfikowanego nanocząstkami RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 231738 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404416 (51) Int.Cl. B22C 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 24.06.2013

Bardziej szczegółowo

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym

PL B1. Urządzenie ręczne z elektrycznie napędzanym narzędziem i elektropneumatycznym mechanizmem uderzeniowym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203191 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 356629 (51) Int.Cl. B25D 17/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.10.2002

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL

PL B1. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,Wrocław,PL BUP 26/ WUP 08/09. Barbara Plackowska,Wrocław,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202961 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354738 (51) Int.Cl. G01F 23/14 (2006.01) F22B 37/78 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2496799 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.11. 77796. (97)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14

PL B1. ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL BUP 06/14 PL 222179 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222179 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400696 (22) Data zgłoszenia: 10.09.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem

PL B1. Sposób nanoszenia warstwy uszczelniającej na rdzeń piankowy korka do zamykania butelek, zwłaszcza z winem RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210808 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381821 (22) Data zgłoszenia: 22.02.2007 (51) Int.Cl. B29C 45/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/02749 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203697 (21) Numer zgłoszenia: 371443 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL

PL B1. JODKOWSKI WIESŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Wrocław, PL SZUMIŁO BOGUSŁAW APLITERM SPÓŁKA CYWILNA, Oborniki Śląskie, PL PL 222331 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 222331 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 406139 (51) Int.Cl. F23G 5/027 (2006.01) F23G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób wytwarzania preparatu barwników czerwonych buraka ćwikłowego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167526 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292733 (22) Data zgłoszenia: 10.12.1991 (51) IntCl6: C12P 1/00 C12N

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: PCT/IB96/00083

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: PCT/IB96/00083 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189579 (21) Numer zgłoszenia: 321241 (22) Data zgłoszenia: 31.01.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/AT01/00022 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203160 (21) Numer zgłoszenia: 356724 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.01.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166860 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 292887 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.12.1991 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06

PL 198188 B1. Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.ignacego Mościckiego,Warszawa,PL 03.04.2006 BUP 07/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198188 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 370289 (51) Int.Cl. C01B 33/00 (2006.01) C01B 33/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165810 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290029 (22) Data zgłoszenia: 25.04.1991 (51) Int.Cl.5: A23L 1/32 A23L

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US03/13816 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/US03/13816 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203817 (21) Numer zgłoszenia: 372757 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.05.2003 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) Sposób katalitycznego krakowania surowców węglowodorowych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) Sposób katalitycznego krakowania surowców węglowodorowych RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188639 (21) Numer zgłoszenia: 328009 (22) Data zgłoszenia 12.08.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7 C10G 11/14 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP96/05837 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12)OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186469 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 327637 (22) Data zgłoszenia: 24.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 161965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 2 8 1 6 4 9 (51) IntCl5: C 0 1 B 3 /3 8 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 2 ) Data zgłoszenia: 2 8.0

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 21/13

PL B1. INSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA, Warszawa, PL BUP 21/13 PL 223527 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223527 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 398676 (51) Int.Cl. C02F 1/42 (2006.01) C02F 9/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. Preparat o właściwościach przeciwutleniających oraz sposób otrzymywania tego preparatu. POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 217050 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217050 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 388203 (22) Data zgłoszenia: 08.06.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 C07C 273/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 C07C 273/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 331162 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1999 (19) PL (11) 188569 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 273/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WIJAS PAWEŁ, Kielce, PL BUP 26/06. PAWEŁ WIJAS, Kielce, PL WUP 09/12. rzecz. pat. Wit Flis RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 212307 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212307 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375676 (51) Int.Cl. F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207732 (21) Numer zgłoszenia: 378818 (22) Data zgłoszenia: 18.12.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210903 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383157 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10

PL B1 STEFANIAK ZBYSŁAW T. M. A. ZAKŁAD INNOWACJI TECHNICZNYCH, ELBLĄG, PL BUP 02/ WUP 04/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205375 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376272 (51) Int.Cl. F01D 17/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 21.07.2005

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 298957 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1993 (51) IntCl6: F04B 37/20 E21F

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360187 (51) Int.Cl. C10B 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.05.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE

PL B1. W.C. Heraeus GmbH,Hanau,DE ,DE, Martin Weigert,Hanau,DE Josef Heindel,Hainburg,DE Uwe Konietzka,Gieselbach,DE RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204234 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 363401 (51) Int.Cl. C23C 14/34 (2006.01) B22D 23/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227914 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 414972 (51) Int.Cl. G01R 15/04 (2006.01) G01R 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 08/13 PL 223496 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223496 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 399321 (51) Int.Cl. B23P 17/00 (2006.01) C21D 8/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2318123 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2009 09802489.6

Bardziej szczegółowo

PL B1. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL BUP 05/14

PL B1. LESZCZYŃSKA FABRYKA POMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Leszno, PL BUP 05/14 PL 220397 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220397 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400432 (22) Data zgłoszenia: 17.08.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306429 (22) Data zgłoszenia 19.12.1994 (51) IntCl7. C 0 2 F 3/12 C02F

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2373400 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.09 09748714.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B01D 3/14 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185228 (21) Numer zgłoszenia: 331212 ( 13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.07.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B01D 63/00

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B01D 63/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175490 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306490 (22) Data zgłoszenia: 21.12.1994 (51) IntCl6: B01D 61/36 B01D

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP01/03424 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199313 (21) Numer zgłoszenia: 358202 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05

PL B1. Instytut Nawozów Sztucznych,Puławy,PL BUP 14/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199584 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364285 (51) Int.Cl. B01J 23/96 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.12.2003

Bardziej szczegółowo

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL

PL B1. SITEK ZBIGNIEW KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA SEKO, Brzeźnica, PL BUP 04/15. ZBIGNIEW SITEK, Brzeźnica, PL PL 221984 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221984 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 405070 (51) Int.Cl. F24H 1/26 (2006.01) F24H 9/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07

PL B1. PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Bukowno, PL BUP 19/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212850 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379103 (51) Int.Cl. C01B 19/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 06.03.2006

Bardziej szczegółowo

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12

PL B1. Reaktor do wytwarzania żeliwa wysokojakościowego, zwłaszcza sferoidalnego lub wermikularnego BUP 17/12 PL 220357 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220357 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393911 (51) Int.Cl. C21C 1/10 (2006.01) B22D 27/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo