(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) T3 (51) Int. Cl. C07C39/16 C07C37/20 ( ) ( ) (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Europejski Biuletyn Patentowy 2008/41 EP B1 (54) Tytuł wynalazku: SPOSÓB OTRZYMYWANIA BISFENOLU A O CZYSTOŚCI OPTYCZNEJ (30) Pierwszeństwo: PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 2007/30 (45) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 11/2009 (73) Uprawniony z patentu: Sokołowski Adam, Wrocław, PL Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń, PL PCC Synteza S.A., Kędzierzyn-Koźle, PL Kiedik Maciej, Kędzierzyn-Koźle, PL (72) Twórca (y) wynalazku: PL/EP T3 KOŚCIUK Ryszard, Kędzierzyn-Koźle, PL MRÓZ Jerzy, Kędzierzyn-Koźle, PL KAŁĘDKOWSKA Małgorzata, Kędzierzyn-Koźle, PL KSIĄŻEK Krzysztof, Gliwice, PL RZODECZKO Anna, Kędzierzyn-Koźle, PL KOLT Józef, Zabrze, PL SMOLNIK Ryszard, Kędzierzyn-Koźle, PL SZYMAŃSKI Kazimierz, Kędzierzyn-Koźle, PL KIEDIK Maciej, Kędzierzyn-Koźle, PL (74) Pełnomocnik: Rzecznicy Patentowi "INVENT" Sp. z o.o. rzecz. pat. Caban Włodzimierz Tychy ul. Gen. Ch. de Gaulle'a 8 Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 Sposób otrzymywania bisfenolu A o czystości optycznej Dziedzina techniki [0001] Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania bisfenolu A o czystości optycznej. Stan techniki [0002] W opisie patentowym USP nr opisano ciągły proces otrzymywania bisfenolu A, polegający na kontakcie fenolu z acetonem w obecności kwasowego katalizatora, przy zwiększonej szybkości przepływu przez katalizator, przy czym wspomniana szybkość przepływu jest wystarczająca do spowodowania zmniejszenia konwersji acetonu, przez co zawartość acetonu jest utrzymywana na wysokim poziomie, powodując wysoką szybkość reakcji i odpowiedni wzrost wydajności bisfenolu A, odpowiednie wydzielenie utworzonego bisfenolu A przed wyczerpaniem acetonu. Dzięki temu czas przebywania bisfenolu A w sferze reakcji jest zmniejszony i zmniejsza się zawartość niepożądanych produktów ubocznych rzutujących na kolor bisfenolu A. Wadą tego sposobu jest wysoka energochłonność, wynikająca z niskiej konwersji acetonu i odpowiednio małego przyrostu stężenia bisfenolu A w reakcji (10-13 %), przez co ilość nieprzereagowanych surowców do przerobu i regeneracji w przeliczeniu na 1 tonę produktu, jest bardzo duża. [0003] W opisie patentowym międzynarodowym nr WO/19302 firmy China Petro-Chemical-Corp. podano proces otrzymywania bisfenolu A wysokiej czystości, w którym przereagowanie od około 4 do około12 krotnego stosunku molowego fenolu do acetonu, w obecności modyfikowanej żywicy jonowymiennej jako katalizatora, prowadzi się w zasadniczo pionowym, wielostopniowym aparacie do reakcyjnego strippingu w zawiesinie. Cały fenol konieczny dla reakcji kondensacji z acetonem wprowadza się do kolumny reaktora nad najwyższą półkę, część całego potrzebnego acetonu wprowadza się odpowiednio na półkę poniżej półki najwyższej i niektóre lub wszystkie półki niższe a inertny strumień gazowy przepływa ku górze przez komorę katalityczną, tworząc zawiesinę ciecz ciało stałe, dla odpędzenia wody z mieszaniny reakcyjnej. Sposób ten jest bardzo skomplikowany technicznie i nie nadaje się do praktycznego zastosowania. [0004] W polskim zgłoszeniu P opisano proces z zastosowaniem dwustrefowego złoża katalizatora w połączeniu z odpowiednimi dla tych stref odbiorami mieszaniny poreakcyjnej i z utrzymaniem odpowiednio wysokiego stężenia wody i właściwej temperatury w złożu katalitycznym oraz z odpowiednim oczyszczeniem produktu. Sposób ten charakteryzuje się również niskim przyrostem bisfenolu A w reakcji, przez co jego energochłonność jest zbyt duża. [0005] W opisie patentowym US nr ujawniono proces otrzymywania bisfenolu A w trzech reaktorach, ale w żadnym z nich nie kontroluje się stężenia wody, bisfenolu A czy acetonu. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 4/11

3 Istota wynalazku Problem [0006] Celem wynalazku było opracowanie sposobu otrzymywania bisfenolu A o czystości optycznej z selektywnością ponad 95 % w taki sposób, aby w węźle reakcji osiągnąć przyrost bisfenolu A co najmniej 23 %. Rozwiązanie techniczne [0007] Według wynalazku w pierwszym stopniu reakcji kondensacji zachodzi wstępne przereagowanie do uzyskania przyrostu stężenia bisfenolu A o 2 15 %, korzystnie 3 5 %, natomiast reakcję w drugim stopniu prowadzi się tak, aby różnica stężeń wody pomiędzy wlotem a wylotem z reaktora drugiego stopnia reakcji wynosiła 0,1 0,5 %, korzystnie 0,1 0,2 %, natomiast różnica stężeń acetonu pomiędzy wlotem a wylotem z reaktora drugiego stopnia nie powinna przekraczać 2%, korzystnie 1 %, różnica pomiędzy stężeniem bisfenolu A na wlocie i wylocie z tego reaktora powinna wynosić 1 5 %, korzystnie 1-2 %, zaś różnica temperatur pomiędzy wlotem a wylotem reaktora drugiego stopnia nie powinna przekraczać 15oC, korzystnie 5 o C. [0008] Z mieszaniny reakcyjnej w drugim stopniu kondensacji usuwa się w sposób ciągły część wody reakcyjnej. [0009] Otrzymaną w drugim stopniu mieszaninę poreakcyjną, zawierającą nie mniej niż 15 % bisfenolu A, korzystnie nie mniej niż 23 %, kieruje się do układu destylacyjnego, w którym oddestylowuje się frakcję zawierającą aceton, wodę i fenol, otrzymując jako pozostałość surowy bisfenol A, zawierający nie więcej niż 5 % korzystnie nie więcej niż 1 % fenolu, kieruje się do rozdziału destylacyjnego lub do stopowej krystalizacji frakcjonowanej, gdzie otrzymuje się optycznie czysty bisfenol A oraz pozostałość zawierającą bisfenol A, jego izomery i inne produkty uboczne. [0010] Mieszaninę poreakcyjną z drugiego stopnia reakcji kondensacji kieruje się do jedno lub dwustopniowej krystalizacji suspensyjnej, gdzie otrzymuje się zawiesinę kryształów adduktu bisfenol A fenol, z której na drodze filtracji lub wirowania wydziela się addukt, który następnie przechodzi do układu destylacyjnego rozdziału w celu wydzielenia bisfenolu A. Ługi pokrystalizacyjne po oddestylowaniu wody kierowane są na drugi stopień reakcji lub do rozdziału destylacyjnego. [0011] Całość lub część strumienia fenolowego używanego w drugim stopniu krystalizacji (rekrystalizacji) kontaktuje się z kwaśną żywicą jonowymienną. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 5/11

4 [0012] Mieszanina poreakcyjna z pierwszego stopnia reakcji kondensacji, przed skierowaniem do drugiego stopnia reakcji, stosowana jest do przemywania kryształów adduktu w trakcie filtracji lub wirowania po krystalizacji suspensyjnej. [00013] Pozostałość po destylacyjnym rozdziale lub po krystalizacji frakcjonowanej rozcieńcza się strumieniem fenolowym i poddaje się krystalizacji statycznej, otrzymując addukt bisfenolu A z fenolem, który kieruje się do układu destylacyjnego wraz ze strumieniem mieszaniny poreakcyjnej z drugiego stopnia kondensacji. Pozostałość po krystalizacji statycznej, po oddestylowaniu fenolu wyprowadza się z procesu. [0014] Z pozostałości po krystalizacji statycznej oddestylowuje się fenol a następnie poddaje się rozkładowi termicznemu wobec katalizatorów zasadowych. Destylat uzyskany w efekcie rozdziału rozcieńcza się strumieniem fenolowym, po czym kontaktuje się z kationitem a produkt reakcji przegrupowania kieruje się do krystalizacji statycznej. [0015] Pozostałość po rozdziale destylacyjnym lub po stopowej krystalizacji frakcjonowanej rozcieńcza się strumieniem fenolowym a następnie poddaje się izomeryzacji przez kontakt z kwaśną żywicą jonowymienną w temperaturze o C, korzystnie w temperaturze o C. [0016] Produkt izomeryzacji kieruje się do krystalizacji statycznej lub w całości albo częściowo zawraca się do układu destylacyjnego. [0017] Strumienie zawierające produkty uboczne i bisfenol A na przykład pozostałość po destylacyjnym rozdziale lub po stopowej krystalizacji frakcjonowanej poddaje się rozkładowi termicznemu wobec katalizatorów zasadowych a destylat uzyskany w efekcie rozkładu rozcieńcza się strumieniem fenolowym, po czym kontaktuje się z kationitem makroporowatym zaś produkt reakcji przegrupowania zawraca się do procesu. [0018] Stopień wypełnienia katalizatorem w reaktorze pierwszego stopnia wynosi od 25 % do 55%, natomiast w reaktorze drugiego stopnia od 30 % do 95 %. [0019] W dolnej części reaktora drugiego stopnia znajduje się żywica jonowymienna, nie zawierająca aktywnego promotora a w górnej części reaktora drugiego stopnia znajduje się żywica jonowymienna zawierająca aktywny promotor. [0020] W górnej części reaktora znajduje się warstwa kulek o średnicy 0,2 1,8 mm wykonanych z tworzywa odpornego na środowisko reakcyjne. [0021] Jako katalizator stosuje się mieszaninę kationitu promotorowanego z kationitem nie zawierającym aktywnego promotora. [0022] Stopień usieciowania kationitu nie zawierającego aktywnego promotora wynosi nie więcej niż 4 % DVB a stopień usieciowania kationitu promotorowanego wynosi od 2 5 % DVB. Stopień Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 6/11

5 usieciowania kationitu nie zawierającego aktywnego promotora wynosi 2 5 % DVB a stopień usieciowania kationitu promotorowanego wynosi nie więcej niż 4 % DVB. [0023] Jako katalizator promotorowany stosuje się sulfonowany kopolimer styrenu z diwinylobenzenem, w którym 10 % - 99 %, najkorzystniej % grup sulfonowych jest zobojętniana przez promotor. [0024] Reaktory drugiego stopnia i opcjonalnie pierwszego stopnia są podzielone na co najmniej dwie sekcje reakcyjne przez co najmniej trzy zestawy dysz szczelinowych, umieszczonych na różnych wysokościach reaktorów. [0025] Na jeden reaktor pierwszego stopnia przypada od jednego do sześciu reaktorów drugiego stopnia reakcji. Korzyści [0026] Sposób według wynalazku pozwala otrzymać bisfenol A o czystości optycznej, z selektywnością do 98 % a dzięki wyjątkowo dużemu przyrostowi bisfenolu A w reakcji (20-25 %) ilość nie przereagowanych surowców do oddestylowania i przerobu jest zdecydowanie niższa, przez co proces charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii. Najkorzystniejszy przykład wykonania wynalazku [0027] Przykład 1 [0028] Proces kondensacji prowadzi się dwustopniowo, w pierwszym stopniu w reaktorze o pojemności 20 m 3, zawierającym stałe złoże katalizatora, którym jest Purolite CT 122 z 15 % grup sulfonowych zobojętnionych 2,2 dimetylotiazolidyną. Objętość złoża wynosi 6,5 m 3. [0029] Do reaktora wprowadza się od dołu mieszaninę fenolu i acetonu w stosunku molowym W reaktorze utrzymuje się temperaturę o C. Mieszaninę poreakcyjną, opuszczającą reaktor pierwszego stopnia, zawierającą 5,2 % bisfenolu A i 0,2 % produktów ubocznych rozdziela się na dwa równe strumienie i kieruje się do dwu reaktorów drugiego stopnia o pojemności 85 m 3 każdy, zawierających stałe złoże o objętości 40 m 3 kationitu CT 122 z 23 % grup sulfonowych, zobojętnionych 2,2-dimetylotiazolidyną. Reaktor posiada 3 zestawy szczelinowych dysz filtracyjnowtryskowych na dole, w części środkowej i części górnej. Pomiędzy dyszami dolnymi i środkowymi cyrkulowana jest mieszanina reakcyjna. Z tej mieszaniny, przy pomocy wyparki pod próżnią 100 mmhg, w temperaturze 97 o C, oddestylowuje się strumień zawierający wodę, aceton i fenol. Parametry reakcji: temperatura na wlocie do reaktora 60 o C, na wylocie 72 o C. Stężenie wody na wlocie 1,2 %, na wylocie 1,4 %, stężenie acetonu na wlocie 3,2 %, na wylocie 2,1 %, stężenie bisfenolu A na wlocie 23,1 %, na wylocie 25,4 %. Mieszaninę poreakcyjną zawierającą 25,4 % Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 7/11

6 bisfenolu A i 1,2 % produktów ubocznych kieruje się do układu destylacyjnego, gdzie otrzymuje się surowy bisfenol A, zawierający 1,2 % fenolu i 4,3 % produktów ubocznych. Surowy bisfenol A o czystości ok. 95 % poddaje się destylacji pod próżnią około 1 mmhg, otrzymując bisfenol A optyczny o czystości 99,98 % i barwie w stopie 5 jednostek APHA oraz pozostałość zawierającą mieszaninę bisfenolu A i produktów ubocznych. [0030] Pozostałość po destylacji bisfenolu A rozcieńcza się strumieniem fenolowym i poddaje krystalizacji statycznej, otrzymując addukt bisfenolu A z fenolem o składzie: bisfenol A 62 %, fenol 37,9 %, produkty uboczne 0,1 %. Addukt w stanie stopionym kieruje się do układu destylacyjnego, łącznie ze strumieniem mieszaniny poreakcyjnej ze stopnia drugiego kondensacji. [0031] Z pozostałości po krystalizacji statycznej oddestylowuje się fenol a pozostałość poddaje się termicznemu rozkładowi wobec 0,3 % NaOH, w temperaturze 240 o C, pod próżnią 10 mmhg. Otrzymany destylat rozcieńcza się fenolem w stosunku 2 1 i kontaktuje w temperaturze 72 o C z 5 m 3 makroporowatego kationitu Purolite CT 175. Otrzymany produkt przegrupowania zawraca się do krystalizacji statycznej. Przykład wykonania wynalazku [0032] Przykład 2 [0033] Surowy bisfenol A, otrzymany zgodnie z przykładem 1, kieruje się do stopowej krystalizacji frakcjonowanej, gdzie otrzymuje się optyczny bisfenol A o czystości 99,98 % i barwie w stopie 5 jednostek APHA oraz pozostałość, zawierającą bisfenol A i produkty uboczne, którą kieruje się do termicznego rozkładu, gdzie w temperaturze 245 o C, w obecności 0,4 % NaHCO3, pod próżnią 15 mmhg, uzyskuje się mieszaninę zawierającą głównie fenol, p izopro-penylofenyl, jego dimery liniowe i oligomery. [0034] Powyższą mieszaninę rozcieńcza się strumieniem fenolowym w stosunku 2,5 : 1 i kontaktuje się w temperaturze 75 o C z 5 m3 kationitu makroporowatego Purolite CT 175. Produkt przegrupowania wprowadza się do układu destylacyjnego, łącznie z mieszaniną poreakcyjną z drugiego stopnia reakcji. [0035] Przykład 3 [0036] Pozostałość po stopowej krystalizacji frakcjonowanej rozcieńcza się strumieniem fenolowym w stosunku 1,5 : 1 i kontaktuje się w temperaturze 78 o C z 10 m 3 kationitu makroporowatego Purolite CT 175 w celu izomeryzacji i przegrupowania produktów ubocznych, głównie 2,4-izomeru w kierunku bisfenolu A. Produkt kierowany jest do krystalizacji statycznej i kontynuuje się jego przerób zgodnie z przykładem 1. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 8/11

7 Zastrzeżenia 1. Sposób otrzymywania bisfenolu A z fenolu i acetonu wobec kwaśnej żywicy jonowymiennej, w dwu stopniach reakcji, przy przepływie mieszaniny reakcyjnej w stopniu drugim lub obu stopniach reakcji od dołu do góry reaktora, znamienny tym, że w pierwszym stopniu reakcji kondensacji zachodzi wstępne przereagowanie do uzyskania przyrostu stężenia bisfenolu A o 2 15 %, korzystnie 3 5 %, natomiast reakcję w drugim stopniu prowadzi się tak, aby różnica stężeń wody pomiędzy wlotem a wylotem z reaktora drugiego stopnia reakcji wynosiła 0,1 0,5 %, korzystnie 0,1 0,2 %, natomiast różnica stężeń acetonu pomiędzy wlotem a wylotem z reaktora drugiego stopnia nie powinna przekraczać 2%, korzystnie 1 %, różnica pomiędzy stężeniem bisfenolu A na wlocie i wylocie z tego reaktora powinna wynosić 1 5 %, korzystnie 1-2 %, zaś różnica temperatur pomiędzy wlotem a wylotem reaktora drugiego stopnia nie powinna przekraczać 15 o C, korzystnie 5 o C. 2. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że z mieszaniny reakcyjnej w drugim stopniu kondensacji usuwa się w sposób ciągły część wody reakcyjnej. 3. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że otrzymaną w drugim stopniu mieszaninę poreakcyjną, zawierającą nie mniej niż 15 % bisfenolu A, korzystnie nie mniej niż 23 %, kieruje się do układu destylacyjnego, w którym oddestylowuje się frakcję zawierającą aceton, wodę i fenol, otrzymując jako pozostałość surowy bisfenol A, zawierający nie więcej niż 5 % korzystnie nie więcej niż 1 % fenolu, kieruje się do rozdziału destylacyjnego lub do stopowej krystalizacji frakcjonowanej, gdzie otrzymuje się optycznie czysty bisfenol A oraz pozostałość zawierającą bisfenol A, jego izomery i inne produkty uboczne. 4. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że mieszaninę poreakcyjną z drugiego stopnia reakcji kondensacji kieruje się do jedno lub dwustopniowej krystalizacji suspensyjnej, gdzie otrzymuje się zawiesinę kryształów adduktu bisfenol A fenol, z której na drodze filtracji lub wirowania wydziela się addukt, który następnie przechodzi do układu destylacyjnego rozdziału w celu wydzielenia bisfenolu A i ługów pokrystalizacyjnych, które po oddestylowaniu wody kierowane są na drugi stopień reakcji lub do rozdziału destylacyjnego. 5. Sposób według zastrz. 4 znamienny tym, że otrzymany addukt poddaje się rekrystalizacji z roztworu fenolowego, którego część lub całość przed użyciem do rekrystalizacji kontaktuje się z kwaśną żywicą jonowymienną a wydzielony na drodze filtracji lub wirowania addukt oczyszczony kieruje się do układu destylacyjnego rozdziału w celu wydzielenia bisfenolu A. 6. Sposób według zastrz. 4 znamienny tym, że mieszanina poreakcyjna z pierwszego stopnia reakcji kondensacji, przed skierowaniem do drugiego stopnia reakcji, stosowana jest do przemywania kryształów adduktu w trakcie filtracji lub wirowania po krystalizacji suspensyjnej. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 9/11

8 7. Sposób według zastrz. 3 znamienny tym, że pozostałość po destylacyjnym rozdziale lub po krystalizacji frakcjonowanej rozcieńcza się strumieniem fenolowym i poddaje się krystalizacji statycznej, otrzymując addukt bisfenolu A z fenolem, który kieruje się do układu destylacyjnego wraz ze strumieniem mieszaniny poreakcyjnej z drugiego stopnia kondensacji oraz pozostałość po krystalizacji statycznej, którą po oddestylowaniu fenolu wyprowadza się z procesu. 8. Sposób według zastrz. 7 znamienny tym, że z pozostałości po krystalizacji statycznej oddestylowuje się fenol a następnie poddaje się rozkładowi termicznemu wobec katalizatorów zasadowych, a.destylat uzyskany w efekcie rozdziału rozcieńcza się strumieniem fenolowym, po czym kontaktuje się z kationitem, a produkt reakcji przegrupowania kieruje się do krystalizacji statycznej. 9. Sposób według zastrz. 3 znamienny tym, że pozostałość po rozdziale destylacyjnym lub po stopowej krystalizacji frakcjonowanej rozcieńcza się strumieniem fenolowym a następnie poddaje się izomeryzacji przez kontakt z kwaśną żywicą jonowymienną w temperaturze o C, korzystnie w temperaturze o C. 10. Sposób według zastrz. 9 znamienny tym, że produkt izomeryzacji kieruje się do krystalizacji statycznej lub w całości albo częściowo zawraca się do układu destylacyjnego. 11. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że strumienie zawierające produkty uboczne i bisfenol A na przykład pozostałość po destylacyjnym rozdziale lub po stopowej krystalizacji frakcjonowanej poddaje się rozkładowi termicznemu wobec katalizatorów zasadowych a destylat uzyskany w efekcie rozkładu rozcieńcza się strumieniem fenolowym, po czym kontaktuje się z kationitem makroporowatym zaś produkt reakcji przegrupowania zawraca się do procesu. 12. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że stopień wypełnienia katalizatorem w reaktorze pierwszego stopnia wynosi od 25 % do 55%, natomiast w reaktorze drugiego stopnia od 30 % do 95 %. 13. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że w dolnej części reaktora drugiego stopnia znajduje się żywica jonowymienna, nie zawierająca aktywnego promotora a w górnej części reaktora drugiego stopnia znajduje się żywica jonowymienna zawierająca aktywny promotor. 14. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że w górnej części reaktora znajduje się warstwa kulek o średnicy 0,2 1,8 mm wykonanych z tworzywa odpornego na środowisko reakcyjne. 15. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że jako katalizator stosuje się mieszaninę kationitu promotorowanego z kationitem nie zawierającym aktywnego promotora. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 10/11

9 16. Sposób według zastrz. 1 albo 13 albo 15 znamienny tym, że stopień usieciowania kationitu nie zawierającego aktywnego promotora wynosi nie więcej niż 4 % DVB a stopień usieciowania kationitu promotorowanego wynosi od 2 5 % DVB. 17. Sposób według zastrz. 1 albo 13 albo 16 znamienny tym, że stopień usieciowania kationitu nie zawierającego aktywnego promotora wynosi 2 5 % DVB a stopień usieciowania kationitu promotorowanego wynosi nie więcej niż 4 % DVB. 18. Sposób według zastrz. 15 znamienny tym, że jako katalizator promotorowany stosuje się sulfonowany kopolimer styrenu z diwinylobenzenem, w którym 10 % - 99 %, najkorzystniej % grup sulfonowych jest zobojętniana przez promotor. 19. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że reaktory drugiego stopnia i opcjonalnie pierwszego stopnia są podzielone na co najmniej dwie sekcje reakcyjne przez co najmniej trzy zestawy dysz szczelinowych, umieszczonych na różnych wysokościach reaktorów. 20. Sposób według zastrz. 1 znamienny tym, że na jeden reaktor pierwszego stopnia przypada od jednego do sześciu reaktorów drugiego stopnia reakcji. Tłumaczenie patentu europejskiego EP Strona 11/11

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680075 (13) T3 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.10.2004

Bardziej szczegółowo

OTRZYMYWANIE DIANU , P 2. , AlCl 3. O 5 mieszaniny kwasu octowego z kwasem siarkowym. , COCl 2

OTRZYMYWANIE DIANU , P 2. , AlCl 3. O 5 mieszaniny kwasu octowego z kwasem siarkowym. , COCl 2 Bisfenol A BISFENL A Inaczej dian, 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propan (Bisfenol A), był po raz pierwszy zsyntezowany przez Dianina w 1891 r. w wyniku kwasowej kondensacji fenolu i acetonu. iało stałe, barwy

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia:

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199314 (21) Numer zgłoszenia: 355043 (22) Data zgłoszenia: 15.07.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 37/74 (2006.01) C07C 39/06 (2006.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886585 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.07.2006 06291197.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1747298 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.05.2005 05747547.7 (51) Int. Cl. C22C14/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1659297 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.10.2005 05354036.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1671552 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.12.2005 05026319.3 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/305 A23J3/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1732433 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.01.2005 05702820.1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1755549 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2005 05780098.9

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2190940 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.09.2008 08802024.3

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1854925 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2005 05826699.0 (13) (51) T3 Int.Cl. E03D 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A

Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu A Maciej Kiedik a,*, Farid Akhmetov b a Mexeo, Kędzierzyn-Koźle; b Unipec, Moskwa, Federacja Rosyjska Progress in the technology for manufacturing Bisphenol A Postęp w zakresie technologii produkcji bisfenolu

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1754519 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.08.2006 06016676.6 (51) Int. Cl. A62C13/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1680966 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791390.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23L1/172 A23P1/08

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1668001 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.09.2004 04784968.2

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1624265 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.07.2005 05106119.0 (13) T3 (51) Int. Cl. F25D23/06 F25D25/02

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2638340 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 10.11.2011 11781794.0 (13) (51) T3 Int.Cl. F25D 23/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 15/ WUP 07/08

PL B BUP 15/ WUP 07/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198659 (21) Numer zgłoszenia: 358399 (22) Data zgłoszenia: 22.01.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. C08G 59/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2006 06841251.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.2006 06841251. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1893667 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.06.06 0684121.9 (1) Int. Cl. C08G6/00 (06.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 178437 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.08.0 0782941.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 213136 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.03.2008 08723469.6 (13) (1) T3 Int.Cl. F24D 19/ (2006.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1802536 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.09.2004 04774954.4 (13) T3 (51) Int. Cl. B65D77/20 B65D85/72

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912922 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.06.2006 06776078.5 (13) T3 (51) Int. Cl. C07C1/04 C10G2/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1701111 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.03.2005 05090064.6 (51) Int. Cl. F24H9/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206533 (21) Numer zgłoszenia: 373663 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 187481 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.02.06 0673321. (1) Int. Cl. C08G61/ (06.01) (97) O

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2555663 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.04.2011 11730434.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/42 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425. PL/EP 1809944 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1809944 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.10.2004 04791425.4 (51) Int. Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1477128 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.05.2004 04076445.8 (51) Int. Cl. A61D1/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2047071 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.07.2007 07786251.4

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA IZECZPOSPOIIU LUDOWA OPIS PATENTOWY 101434 Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: 13.09.74 (P. 174076) Int.Cl2. C07C 57/04 Pierwszeństwo: O O ZĄB PATERTOtn PRL Zgłoszenie ogłoszono: 24.04.76

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09

PL B1. ZAKŁADY CHEMICZNE ZACHEM SPÓŁKA AKCYJNA, Bydgoszcz, PL BUP 05/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210903 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383157 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175504 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 305699 (22) Data zgłoszenia: 04.11.1994 (51) IntCl6: C07C 37/68

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386410 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.10.2008

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690923 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.02.0 0460002.8 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1661542 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 12.08.2004 04762070.3 (51) Int. Cl. A61G7/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07

PL B1. INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH, Gliwice, PL BUP 26/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208785 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379930 (51) Int.Cl. C01G 47/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2307863 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.07.2009 09790873.5 (13) (51) T3 Int.Cl. G01J 3/44 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2328822 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.09.2009 09782487.4 (13) (51) T3 Int.Cl. B65G 15/38 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 223771 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.08 0886773.1 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1799953 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.08.2005 05770398.5

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1614553 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 01.07.2005 05014326.2 (51) Int. Cl. B60C27/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170091 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298652 (5 1) IntCl6: C10G7/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Data zgłoszenia: 21.04.1993 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1700812 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.03.2006 06004461.7 (51) Int. Cl. B66B9/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA PO LSK A (12) O PIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157425 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275319 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 4.1 0.1 9 8 8 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1912929 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 26.07.2006 06788502.0 (13) (51) T3 Int.Cl. B01J 31/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1449961 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 14.04.2004 04405227.2 (13) T3 (51) Int. Cl. E01B9/14 F16B13/00

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1816307 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.07.06 060114.3 (1) Int. Cl. E06B9/68 (06.01) (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 174738 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.03.04 043807.6 (13) T3 (1) Int. Cl. F16D9/02 B66D/12 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1712702 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2006 06006359.1 (51) Int. Cl. E04F15/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1730054 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.03.2005 05731932.9 (51) Int. Cl. B65G17/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 71811 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.09.06 06791167.7 (13) (1) T3 Int.Cl. H04Q 11/00 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2179743 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 13.07.2009 09460028.5 (13) (51) T3 Int.Cl. A61K 38/18 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1529464 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.10.2004 04105133.5 (13) T3 (51) Int. Cl. A47B91/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1810954 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.12.2006 06025226.9 (13) (51) T3 Int.Cl. C03B 9/41 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2584058 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2011 11186244.7 (13) (51) T3 Int.Cl. C22C 38/40 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2526977 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 31.01.2012 12153261.8

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 182634 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 19.04.07 070963.1 (13) T3 (1) Int. Cl. F16H/17 F16H7/04 (06.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL

PL B1. INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ IM. PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206797 (21) Numer zgłoszenia: 379655 (22) Data zgłoszenia: 10.05.2006 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/10 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2326237 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 07.07.2009 09780285.4 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L 15/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób odzysku nieprzereagowanego o-krezolu z masy pokondensacyjnej zawierającej kwas metylofenoksyoctowy

PL B1. Sposób odzysku nieprzereagowanego o-krezolu z masy pokondensacyjnej zawierającej kwas metylofenoksyoctowy RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210268 (21) Numer zgłoszenia: 384909 (22) Data zgłoszenia: 14.04.2008 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 39/07 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 21737 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.12.2010 10790844.4 (13) (1) T3 Int.Cl. A47L 1/42 (2006.01) A47L

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1786660 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 06.09.2005 05788867.9 (13) T3 (51) Int. Cl. B62D25/08 B60G15/06

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące rozwoju badań nad nową polską technologią produkcji BPA

Informacje dotyczące rozwoju badań nad nową polską technologią produkcji BPA Informacje dotyczące rozwoju badań nad nową polską technologią produkcji BPA Pierwsza produkcja przemysłowa na bazie technologii opracowanej przez zespół dra Kiedika we współpracy z prof. dr Edwardem Grzywą,

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1488695 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.06.2004 04102732.7 (13) T3 (51) Int. Cl. A01K31/17 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 18611 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:.03.06 06726236.0 (13) T3 (1) Int. Cl. E03C1/32 E03C1/22 (06.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2162456 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 29.05.2008 08748372.3 (13) (51) T3 Int.Cl. C07D 475/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: PL/EP 1699990 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1699990 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 09.11.2004 04800186.1 (13) (51) T3 Int.Cl. E04G

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2065022 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 20.11.2008 08169470.5 (51) Int. Cl. A61H9/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1999308 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 28.03.2007 07727422.3 (13) (51) T3 Int.Cl. D06F 35/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 02/ WUP 04/08

PL B BUP 02/ WUP 04/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197532 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 341450 (22) Data zgłoszenia: 12.07.2000 (51) Int.Cl. C07C 69/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2052830. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.10.2008 08018365. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 202830 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21..2008 0801836.0 (97)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 28647 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 30.03.09 091662.2 (13) (1) T3 Int.Cl. C07D 333/28 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1600805 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 18.05.2005 05010800.0 (13) T3 (51) Int. Cl. G02C7/04 A01K13/00

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 164949 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 24.06.2004 04740236.7 (13) T3 (1) Int. Cl. H01R12/04 H01R4/24

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1968711 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.01.2007 07712641.5

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL

PL B1. INSTYTUT CIĘŻKIEJ SYNTEZY ORGANICZNEJ BLACHOWNIA, Kędzierzyn-Koźle, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211744 (21) Numer zgłoszenia: 383987 (22) Data zgłoszenia: 07.12.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C07C 29/62 (2006.01) C07C 31/36 (2006.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1586320 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.02.2005 05472001.6 (51) Int. Cl. A61K31/435 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOW Y (19) PL (11) 155566 (13) B1 (2 1 ) Numer zgłoszenia: 2 7 0 9 5 8 (51) IntC l5: C07C 2 /1 8 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) D ata zgłoszenia: 0

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU

Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU Ćwiczenie 12 KATALITYCZNE ODWODORNIENIE HEPTANU Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie z procesem heterogenicznej katalizy oraz z metodami określania parametrów procesu takich jak: stopień przemiany,

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1768860 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.07.2004 04766252.3 (13) T3 (51) Int. Cl. B60C11/03 B60C11/04

Bardziej szczegółowo

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat.

PL B1. GRABEK HALINA, Warszawa, PL BUP 23/06. KAZIMIERZ GRABEK, Warszawa, PL WUP 06/11. rzecz. pat. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208934 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375011 (51) Int.Cl. C09H 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.05.2005

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1740398 (13) T3 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 1.03.200 071703.9 (1) Int. Cl. B60C1/06 (2006.01) (97)

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 10232 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 17.06.2004 04102787.1 (13) T3 (1) Int. Cl. E0C9/00 (2006.01) E0C9/02

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 PL 188394 B1. (54)Sposób i urządzenie do osuszania rdzeni odlewniczych RZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188394 (21) N um er zgłoszenia: 328933 (22) D ata zgłoszenia: 01.10.1998 (13) B1 ( 5 1 ) IntCl7: F26B 3/00

Bardziej szczegółowo