Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja systemów rachunku kosztów"

Transkrypt

1 Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe grupy systemów rachunku kosztów: 1) systemy zorientowane na pomiar celu procesów zarządzania w krótkim okresie (zysk), określane jako systemy tradycyjne, 2) systemy zorientowane na wspieranie procesów zarządzania strategicznego w osiąganiu zdolności firmy do zachowania konkurencyjności w długim okresie i wzrostu wartości firmy (cel strategiczny), strategiczne systemy rachunku kosztów. 1

2 2) Strategiczne systemy rachunku kosztów Systemy zorientowane na wspieranie procesów zarządzania strategicznego są systemami relatywnie młodymi. Zalicza się do nich: rachunek cykluŝycia produktu, rachunek kosztów celu, rachunek redukcji kosztów Kaizen, rachunek kosztów działań ABC ang. Activity Based Costing (zarządzanie kosztami działań ABM ang. Activity Based Management, budŝetowanie oparte na działaniach ABB ang. Activity Based Budgeting). 1) Tradycyjne systemy rachunku kosztów Tradycyjne systemy rachunku kosztów spełniają rolę pomocniczą względem systemów strategicznych. Są one szczególnie uŝyteczne w integrowaniu działań strategicznych z działaniami bieŝącymi i kontrolą realizacji celu długookresowego w krótkich okresach. Są szeroko stosowane, jako główne systemy, w małych i średnich firmach. Systemy te dzielimy: ze względu na zasięg czasowy informacji o kosztach: rachunek kosztów rzeczywistych, rachunek kosztów normalnych, rachunek kosztów postulowanych (np. normatywnych, standardowych, planowanych, budŝetowanych), ze względu na zakres rzeczowy kosztu produktu: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych. 2

3 1) Tradycyjne systemy rachunku kosztów cd. Kombinacje rachunków kosztów wykorzystywane w praktyce Rachunek kosztów rzeczywistych Cechy rachunku kosztów rzeczywistych: ujmowane są koszty faktycznie poniesione przez przedsiębiorstwo w danym okresie rozliczeniowym, rachunek o charakterze ex post, oparty na tradycyjnym rozumieniu kosztów produkcji, gdzie koszty stanowią iloczyn rzeczywistych cen i rzeczywistego zuŝycia ilościowego czynników produkcji, w ramach modyfikacji tego rachunku, zamiast cen rzeczywistych zuŝywanych czynników, wprowadzone zostały ceny stałe (wartość zuŝytych czynników produkcji wycenionych w cenach stałych koryguje się za pomocą odchyleń cen stałych od rzeczywistych), w rachunku kosztów rzeczywistych wyodrębnia się podstawowe struktury kosztów: rodzajową, podmiotową (gdzie i w jakiej wysokości tworzyły się koszty w firmie), przedmiotową (na co zostały poniesione koszty). 3

4 Rachunek kosztów normalnych Cechy rachunku kosztów normalnych: pierwszy system rachunku kosztów zawierający wzorce kosztów, wzorce kosztów miały charakter wielkości ex ante i umoŝliwiły rozwój czynności planistycznych i kontrolnych w zarządzaniu krótkookresowym, koszty przyszłych okresów określano w oparciu o wzorce kosztów, określane jako koszty normalne, poniewaŝ stanowiły one wielkości przeciętne, ustalone na podstawie danych o kosztach zarejestrowanych w okresie poprzednim, w rachunku kosztów normalnych ustalane są stawki kosztów normalnych (wzorce kosztów) dla nośników kosztów (produktów i usług). Koszty normalne dla okresów przyszłych ustalane są jako iloczyn przewidywanej ilości produkcji wyrobów i stawki kosztów normalnych. Porównanie uzyskanych kosztów rzeczywistych z ustalonymi wcześniej kosztami normalnymi pozwala na obliczenie globalnych odchyleń od kosztów normalnych, Rachunek kosztów normalnych cd. Cechy rachunku kosztów normalnych cd.: stawki kosztów normalnych ustalane dla poszczególnych pozycji kosztu wytworzenia wyrobów słuŝą do kontroli rzeczywistych kosztów wyrobów oraz do sporządzania kalkulacji wstępnych, stanowiących podstawę do ustalania cen sprzedaŝy, podstawową zaletą rachunku kosztów normalnych jest to, Ŝe zapoczątkował on planowanie i kontrolę kosztów oraz ich analizę, podstawowe wady tego rachunku: stawki kosztów normalnych (nawet aktualizowane) nie uwzględniały wszystkich przewidywanych dla przyszłego okresu zmian w przedsiębiorstwie, odzwierciedlały one głównie warunki produkcji z okresu przeszłego, wyraŝone przez koszty tego okresu ze względu na sposób ustalania, stawki te miały charakter bardziej retrospektywny niŝ prospektywny, globalne odchylenia ustalane między kosztami rzeczywistymi a normalnymi nie pozwalały na prowadzenie szczegółowej analizy kosztów według przyczyn powodujących te odchylenia fakt ten nie pozwalał na kontrolę kosztów w powiązaniu z ośrodkami powstawania kosztów. 4

5 Rachunek kosztów postulowanych Cechy rachunku kosztów postulowanych: prototypem dla rachunku kosztów postulowanych był rachunek kosztów normalnych, koszty dla okresu przyszłego ustalane są niezaleŝnie od kosztów poniesionych w przeszłości, ze względu na sposób ustalania wzorców kosztowych dla okresu przyszłego, koszty postulowane mogą występować na przykład jako koszty: planowane, standardowe, budŝetowe itd., koszty postulowane dla okresu przyszłego (K P ) są ustalane według formuły (tylko koszty bezpośrednie lub koszty zmienne wyrobów, pozostałe koszty ustalane są w formie budŝetów lub preliminarzy kosztów): gdzie : x rodzaje zasobów q c p x p x K n P = x= 1 q p x c p x ( x = 1, 2,3, K, n) postulowane zuŝycie czynników produkcji postulowane ceny czynników produkcji Rachunek kosztów postulowanych cd. Cechy rachunku kosztów postulowanych cd.: w rachunku kosztów postulowanych dokonuje się takŝe pomiaru kosztów rzeczywistych (K R ) porównanie kosztów postulowanych i rzeczywistych umoŝliwia ustalenie odchyleń ( K): K = K w najprostszym wariancie rachunku kosztów postulowanych ustalane jest tylko odchylenie globalne, natomiast w jego późniejszych, bardziej złoŝonych wariantach obliczane są takŝe odchylenia cząstkowe np.: odchylenie z tytułu zmiany cen, odchylenie od zuŝycia ilościowego zasobów produkcji, odchylenie od stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, odchylenie z tytułu zmian rozwiązań technicznych. R K P 5

6 Rachunek kosztów pełnych Cechy rachunku kosztów pełnych: wycena wytworzonych wyrobów odbywa się na poziomie kosztów pełnych koszty całkowite dzielone są na koszty bezpośrednie i pośrednie, koszt jednostkowy wyrobów odzwierciedla pełne zuŝycie zasobów, jakie wystąpiło w przedsiębiorstwie w celu jego wytwarzania, koszty bezpośrednie określane są na podstawie dokumentów źródłowych zuŝycia poszczególnych rodzajów zasobów w procesach produkcji konkretnych wyrobów (świadczenia usług), koszty pośrednie dzielone są proporcjonalnie na nośniki kosztów w stosunku do wielkości przyjętej jako klucz rozliczeniowy (np. płace bezpośrednie, maszynogodziny, koszty bezpośrednie itp.) w rachunku kosztów pełnych, do wyceny produktów w jednostkowym koszcie pełnym zastosowana jest zasada proporcjonalizacji kosztów pośrednich, rachunek kosztów pełnych umoŝliwia grupowanie poniesionych kosztów w trzech podstawowych przekrojach informacyjnych: rodzajowym, podmiotowym i przedmiotowym, Rachunek kosztów pełnych cd. Cechy rachunku kosztów pełnych cd.: rozliczanie kosztów pośrednich miało na celu realizację podstawowych zadań rachunku kosztów pełnych: pozyskiwanie danych o kosztach wytworzenia wyrobów stanowiących podstawę do ustalania cen ofertowych i zysku jednostkowego, pozyskiwanie danych o kosztach (ex post) niezbędnych do sporządzania okresowych sprawozdań finansowych i ustalania okresowego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, funkcję kosztów całkowitych (K) w systemie rachunku kosztów pełnych opisuje równanie, gdzie : K = a x a pełny koszt x rozmiary jednostkowy produkcji rachunek kosztów pełnych umoŝliwia ustalenie wyniku finansowego okresu w postaci zysku lub straty. 6

7 Rachunek kosztów zmiennych Cechy rachunku kosztów zmiennych: koszty całkowite przedsiębiorstwa dzielone są na koszty stałe i koszty zmienne, koszty podmiotów wewnętrznych są agregowane równieŝ zgodnie z ich charakterem zmienności względem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych (koszty stałe i zmienne), produkty finalne, półfabrykaty i produkcja nie zakończona są wyceniane tylko w kosztach zmiennych wytworzenia, produkty sprzedane są wyceniane w koszcie zmiennym sprzedanych produktów (zmienny koszt wytworzenia + zmienne koszty sprzedaŝy), koszty całkowite przedsiębiorstwa (K) mają charakter funkcji liniowej, która przyjmuje postać równania: K = ax + b gdzie : a zmienny koszt jednostkowy x rozmiary produkcji w danym okresie b suma kosztów stałych przedsiebiorstwa dla danego okresu Rachunek kosztów zmiennych cd. Cechy rachunku kosztów zmiennych cd.: koszty stałe przedsiębiorstwa mogą być grupowane w jednolitym bloku lub z wyodrębnianiem w nim kosztów stałych: produkcji, zarządu i sprzedaŝy, grupowane dla podmiotów wewnętrznych (podstawowych i pomocniczych) koszty stałe tworzą łączną sumę kosztów stałych okresu, wycena świadczeń wewnętrznych jest dokonywana na poziomie kosztów zmiennych wytworzenia, kryterium oceny rentowności wyrobu lub usługi jest jednostkowa marŝa brutto, stanowiąca nadwyŝkę ceny sprzedaŝy nad kosztami zmiennymi sprzedawanego wyrobu lub usługi, wynik operacyjny przedsiębiorstwa (zysk lub strata) stanowi róŝnicę między globalną marŝą brutto, zrealizowaną na sprzedaŝy wyrobów, a kosztami stałymi danego okresu: 7

8 Rachunek kosztów zmiennych cd. Ustalanie wyniku operacyjnego przedsiębiorstwa Produkty X Y Z Przychód ze sprzedaŝy (po potrąceniu podatków, rabatów itp.) zmienne koszty sprzedanych wyrobów = globalna marŝa brutto firmy (wynik I, pośredni) suma kosztów stałych okresu = wynik operacyjny okresu (wynik II, końcowy) Rachunek kosztów zmiennych cd. Zbyt wysoki poziomu agregacji informacji dotyczących struktury kosztów i marŝy pokrycia oraz ogólności ustalania wyniku finansowego jest mało przydatny w przypadku firm wielooddziałowych, a takŝe w przypadku produkcji wieloasortymentowej. Ograniczenia dotyczące wykorzystania rachunku kosztów zmiennych w jego pierwotnej postaci odnoszą się takŝe do zmian w strukturze całkowitych kosztów własnych produktów, które obserwowane są w ostatnich latach. Znaczący wzrost udziału kosztów stałych w kosztach całkowitych sprawia, Ŝe koszty stałe oraz globalna marŝa pokrycia nie powinny być rozpatrywane w jednym bloku, lecz rozpatrywane w oddzielnych segmentach odnoszących się do róŝnych zakresów działalności przedsiębiorstwa (oddziałów, grup asortymentów, produktów itp.). 8

9 Rachunek kosztów zmiennych cd. PowyŜsze przesłanki przyczyniły się do rozwinięcia tradycyjnego rachunku kosztów zmiennych i powstania tzw. segmentowego rachunku kosztów zmiennych obejmującego dwie podstawowe odmiany: a) wielostopniowy rachunek kosztów zmiennych w tym systemie koszty stałe rozdzielane są względem rodzajów działalności (koszty stałe wydziałowe, koszty sprzedaŝy, koszty ogólnego zarządu), b) wieloblokowy rachunek kosztów zmiennych wykorzystywany w przedsiębiorstwach wielooddziałowych i w warunkach produkcji wieloasortymentowej; bloki kosztów stałych przyporządkowywane są róŝnym podmiotom (oddziałom, wydziałom) oraz produktom (grupom asortymentowym, indywidualnym produktom). W wyniku połączenia wielostopniowego oraz wielostopniowego rachunku kosztów zmiennych otrzymujemy wielosegmentowy rachunek kosztów zmiennych. Modele rachunku kosztów a wynik finansowy RóŜne procedury rozliczeniowe przekładają się na uzyskiwanie odmiennego krótkookresowego wyniku finansowego w obydwóch systemach, przy czym róŝnica zaleŝy od relacji między wielkością sprzedaŝy a wielkością produkcji: a) jeŝeli następuje wzrost poziomu zapasów (w danym okresie wielkość produkcji jest większa niŝ wielkość sprzedaŝy), wówczas kwota wyniku finansowego wyliczona w oparciu o rachunek kosztów pełnych jest większa od otrzymanej przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych, b) jeŝeli następuje spadek poziomu zapasów (wielkość produkcji jest mniejsza od wielkości sprzedaŝy), to kwota wyniku finansowego ustalonego przy zastosowaniu rachunku kosztów pełnych jest mniejsza od kwoty wyznaczonej w oparciu o rachunek kosztów zmiennych, c) jeŝeli poziom zapasów nie ulega zmianie (wielkość produkcji równa jest wielkości sprzedaŝy), to kwota uzyskana przy zastosowaniu obydwóch systemów rachunku kosztów jest taka sama. 9

10 Przykład 1 Przedsiębiorstwo wytwarza trzy wyroby: A, B, C. Wielkość sprzedaŝy tych wyrobów w okresie sprawozdawczym, cenę sprzedaŝy oraz koszty poniesione na wytworzenie poszczególnych wyrobów przedstawiono w tabeli. Pozycje rachunku Wielkość sprzedaŝy (szt.) Cena sprzedaŝy (zł/szt.) Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów (zł): koszty bezpośrednie koszty pośrednie Wyroby A B C W ciągu okresu sprawozdawczego zostały poniesione koszty nieprodukcyjne: koszty ogólnego zarządu 2500 zł, koszty sprzedaŝy 2000 zł. Ustalić wynik finansowy osiągnięty na sprzedaŝy wyrobów metodą rachunku kosztów pełnych. Przykład 1 rozwiązanie Pozycje rachunku Przychód ze sprzedaŝy Wyroby A B C 200 szt. * 50 zł zł 100 szt. * 80 zł 8000 zł Razem 250 szt. * 20 zł 5000 zł zł Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów 6000 zł 5000 zł 2500 zł zł Koszty nieprodukcyjne: koszty ogólnego zarządu koszty sprzedaŝy 2500 zł 2000 zł 4500 zł Wynik finansowy: zł zł 4500 zł = 5000 zł 10

11 Przykład 2 W przedsiębiorstwie wytwarzającym jednorodny wyrób X, na koniec miesiąca zarejestrowano następujące koszty: materiały bezpośrednie zł płace bezpośrednie zł pozostałe koszty bezpośrednie zł koszty stałe wytworzenia zł koszty sprzedaŝy zł koszty ogólnego zarządu zł W analizowanym miesiącu wytworzono 2000 sztuk wyrobów. Cena jednostkowa sprzedaŝy to 80 zł. Na początku okresu nie występował zapas produkcji nie sprzedanej. Ustalić wynik finansowy na koniec miesiąca stosując rachunek kosztów pełnych przy załoŝeniu, Ŝe: a) całość produkcji sprzedano, b) sprzedano 1500 sztuk wyrobów. Przykład 2a rozwiązanie Przychód ze sprzedaŝy Koszty wytworzenia: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie pozostałe koszty bezpośrednie koszty stałe wytworzenia Całkowite koszty wytworzenia Wynik I pośredni (przychód koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów) Koszty nieprodukcyjne: koszty sprzedaŝy koszty ogólnego zarządu Całkowite koszty nieprodukcyjne Wynik finansowy (zysk) (wynik I pośredni koszty nieprodukcyjne) szt. 80 zł = zł zł zł zł zł zł zł zł = zł zł zł zł zł zł = zł 11

12 Przychód ze sprzedaŝy Koszty wytworzenia: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie pozostałe koszty bezpośrednie koszty stałe wytworzenia Całkowite koszty wytworzenia Jednostkowy koszt wytworzenia Przykład 2b rozwiązanie Wycena zapasu końcowego Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów Wynik I pośredni (przychód koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów) Koszty nieprodukcyjne: koszty sprzedaŝy koszty ogólnego zarządu Całkowite koszty nieprodukcyjne Wynik finansowy (zysk) (wynik I pośredni koszty nieprodukcyjne) szt. 80 zł = zł zł zł zł zł zł zł 2000 szt. = 49,50 zł/szt. 49,50 zł/szt. 500 szt. = zł 49,50 zł/szt szt. = zł zł zł = zł zł zł zł zł zł = zł Przykład 3 Przedsiębiorstwo wytworzyło w ciągu miesiąca 100 szt. wyrobów X. SprzedaŜ tego okresu wynosiła 80 szt. po 110 zł za sztukę. Koszty przedsiębiorstwa kształtują się następująco: materiały bezpośrednie 24 zł/szt. płace bezpośrednie 12 zł/szt. pozostałe koszty zmienne wytworzenia 16 zł/szt. zmienne koszty sprzedaŝy 15 zł/szt. koszty stałe wytworzenia 1400 zł koszty stałe sprzedaŝy 400 zł Porównać wynik finansowy działalności przedsiębiorstwa stosując: a) rachunek kosztów pełnych, b) rachunek kosztów zmiennych. 12

13 Przykład 3 rozwiązanie Rachunek kosztów pełnych SprzedaŜ Zmienne koszty wytworzenia: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie pozostałe koszty zmienne Stałe koszty wytworzenia Całkowite koszty wytworzenia Jednostkowy koszt wytworzenia Wycena zapasu końcowego Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów Wynik I ( zysk brutto ) Koszty sprzedaŝy: zmienne stałe Wynik finansowy ( zysk netto ) 80 szt. * 110 zł = 8800 zł 100 szt. * 24 zł = 2400 zł 100 szt. * 12 zł = 1200 zł 100 szt. * 16 zł = 1600 zł 1400 zł 6600 zł 6600 zł : 100 szt. = 66 zł 20 szt. * 66 zł = 1320 zł 80 szt. * 66 zł = 5280 zł 8800 zł 5280 zł = 3520 zł 80 szt. * 15 zł = 1200 zł 400 zł 3520 zł (1200 zł zł) = 1920 zł Przykład 3 rozwiązanie Rachunek kosztów zmiennych SprzedaŜ Zmienne koszty wytworzenia: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie pozostałe koszty zmienne Całkowite zm. koszty wytworzenia Jednostkowy zm. koszt wytworzenia Wycena zapasu końcowego Zmienne koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów MarŜa pokrycia I Zmienne koszty sprzedaŝy MarŜa pokrycia II Koszty stałe: wytworzenia sprzedaŝy Wynik finansowy ( zysk netto ) 80 szt. * 110 zł = 8800 zł 100 szt. * 24 zł = 2400 zł 100 szt. * 12 zł = 1200 zł 100 szt. * 16 zł = 1600 zł 5200 zł 5200 zł : 100 szt. = 52 zł 20 szt. * 52 zł = 1040 zł 80 szt. * 52 zł = 4160 zł 8800 zł 4160 zł = 4640 zł 80 szt. * 15 zł = 1200 zł 4640 zł 1200 zł = 3440 zł 1400 zł 400 zł 3440 zł (1400 zł zł) = 1640 zł 13

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rozwinięte modele rachunku kosztów zmiennych wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników

Rozwinięte modele rachunku kosztów zmiennych wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników Rozwinięte modele rachunku kosztów zmiennych wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników Rachunek kosztów zmiennych w standardowej postaci zakłada rozpatrywanie kosztów stałych sumarycznie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza (cz. 2)

Rachunkowość zarządcza (cz. 2) Rachunkowość zarządcza (cz. 2) dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Wprowadzenie do tradycyjnych systemów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Koszty poniesione nie są równoznaczne z kosztami uzyskania przychodu. RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska

Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS. Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Ustalanie kosztów procesów, produktów i usług z programem ADONIS Zbigniew Misiak Daria Świderska - Rak Jolanta Rutkowska Metody rachunku kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów A i B metodą tradycyjną

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 MARśA POKRYCIA I OCENA RENTOWNOŚCI Koszty zmienne Koszty stałe Dopóki marŝa pokrycia jest dodatnia,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Life-Cycle Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Value Analysis ZADANIE 1. (Life Cycle Costing) Firma zamierza wprowadzić do swojej oferty asortymentowej nowy rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Zarządcza

Rachunkowość Zarządcza Dr inŝ. Agnieszka Parkitna Rachunkowość Zarządcza Konsultacje: 313 B-1 Poniedziałek 11:15-12:45 Środa (p) 11:15-12:45 Piątek (n) 11:15-12:45 Cel przedmiotu Wprowadzenie do problemów kalkulacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami. Dr inŝ. Agnieszka Parkitna. Konsultacje: 313 B-1. wtorek 11:15-12:45 piątek 9:15-10:45

Zarządzanie kosztami. Dr inŝ. Agnieszka Parkitna. Konsultacje: 313 B-1. wtorek 11:15-12:45 piątek 9:15-10:45 Zarządzanie kosztami Dr inŝ. Agnieszka Parkitna Konsultacje: 313 B-1 wtorek 11:15-12:45 piątek 9:15-10:45 Cel przedmiotu Wprowadzenie do problemów kalkulacji kosztów, budŝetowania, kontroli kosztów i podejmowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł.

Zad.2. Firm poniosła następujące koszty: Produkcja podstawowa 900 zł W tym: faza I 660 zł faza II 240 zł Koszty wydziałowe: 490zł. Zad. 1. Firma X wyprodukowała w okresie sprawozdawczym w wydziale I-200 sztuk półfabrykatów, a w wydziale II-150 sztuk wyrobów gotowych. RóŜnicę ilościową między produkcją wydziału I a wydziału II stanowi

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na

Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na Szczegółowy program kursu przygotowawczego do egzaminu EBC*L, obejmujący zagadnienia wymienione w Syllabusie EBC*L oraz podzielony na 5 grup tematycznych: I. Sprawozdawczość finansowa - Bilans i inne sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY ZMIENNE KRÓTKI OKRES DŁUGI OKRES KOSZTY ZMIENNE CAŁKOWITE KOSZT

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58 Rachunkowość zarządcza Decyzje zarządcze 1/58 Decyzje zarządcze Spis treści Rodzaje decyzji zarządczych Decyzje podjąć / odrzucić działanie Ogólny opis Koszty relewantne opis i przykłady Przykłady decyzji

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VIII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 CENA Cena to wyraŝona w pieniądzu wartość towaru lub usługi. cena oparta jest na kosztach produkcji (A. Smith,,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów

Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Metoda ABC Prosta produkcja Złożona produkcja Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Koszty bezpośrednie: 1000 PLN Tradycyjne podejście do rachunku kosztów Koszty pośrednie do alokacji: 200 PLN Klucz podziałowy:

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości. Rachunkowość zarządcza 1

Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości. Rachunkowość zarządcza 1 Dr Jolanta Rutkowska Katedra Finansów i rachunkowości Rachunkowość zarządcza 1 Sylabus (30 h) System rachunkowości rachunkowość zarządcza vs finansowa (2h) Klasyfikacja kosztów dla celów ewidencji i kalkulacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH

RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH RACHUNEK KOSZTÓW PLANOWANYCH dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo