Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych"

Transkrypt

1 Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

2 Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek kosztów planowanych Rachunek kosztów standardowych Koszty bezpośrednie rzeczywiste stawki kosztów bezpośrednich * rzeczywista ilość rzeczywiste stawki kosztów bezpośrednich * rzeczywista ilość planowane stawki kosztów bezpośrednich * rzeczywista ilość planowane stawki kosztów bezpośrednich * standardowe zużycie dla rzeczywistej ilości Koszty pośrednie rzeczywiste stawki kosztów pośrednich * rzeczywista ilość planowane stawki kosztów pośrednich * rzeczywiste zużycie planowane stawki kosztów pośrednich * planowane stawki kosztów pośrednich * standardowe zużycie dla

3 Rachunek kosztów normalnych

4 *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Koszt wytworzenia produktu* Koszt wytworzenia produktu koszty bezpośrednie produktu uzasadniona część kosztów pośrednich produkcyjnych (koszty pośrednio związane z wytworzeniem produktu)

5 *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji, która odpowiada poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych

6 Normalny poziom zdolności produkcyjnych zgodnie z art.28 ust 3 UoR* zdolności produkcyjne wynikające ze zdolności wytwórczych maszyn i urządzeń oraz z planowanych efektywnych warunków techniczno organizacyjnych produkcji, uwzgledniających liczbę zmian, wydajność maszyn pomniejszone o utratę zdolności produkcyjnych na skutek dokonywania remontów, ulepszeń i konserwacji, przy uwzględnieniu dni wolnych od pracy, sezonowych wahań produkcji i popytu. *Kategoria wprowadzona do polskiego prawa bilansowego w nowelizacji w 2002 r

7 roboczogodziny Poziomy zdolności produkcyjnej teoretyczna zdolność produkcyjna styczeń luty marzeckwiecień maj czerwiec praktyczna zdolność produkcyjna normalna zdolność produkcyjna rzeczywiste wykorzystanie zdolności produkcyjnej

8 Niezbędne warunki oszacowania uzasadnionych kosztów pośrednich podział kosztów pośrednich produkcyjnych na zmienne i stałe z punktu widzenia zachowania się w zależności od zmiany wielkości produkcji ustalenie normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. oszacowanie uzasadnionych kosztów pośrednich

9 Koszty pośrednie Koszty pośrednie produkcyjne nieprodukcyjne koszty zmienne koszty stałe koszty zarządu koszty sprzedaży

10 Zmienne pośrednie koszty produkcyjne pośrednie zmienne koszty produkcji zależne od rozmiarów działalności jednostki w okresie sprawozdawczym przypisane do każdej jednostki produkcji na podstawie rzeczywistego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych, zazwyczaj takie same dla każdej jednostki danego produktu wzrastają w miarę zwiększania rozmiarów działalności przykłady: wartość zużycia materiałów, energii, paliw i oprzyrządowania, niezaliczanych do kosztów bezpośrednich, których zużycie zależy od czasu pracy maszyn i urządzeń.

11 Stałe pośrednie koszty produkcyjne pośrednie koszty stałe produkcji - niezależne od rozmiarów działalności jednostki w okresie sprawozdawczym wynikają z długookresowego zaangażowania zasobów i braku możliwości ich dopasowania do rozmiarów działalności w krótkim okresie czasu przykłady: koszty amortyzacji liczonej metoda liniową i utrzymania (konserwacji, remontów) maszyn i urządzeń oraz budynków produkcyjnych, koszty wynagrodzeń personelu kierowniczego oraz koszty ogólnoprodukcyjne

12 Czynniki uwzględniane przy ustalaniu normalnych zdolności produkcyjnych średnie rozmiary produkcji dotyczące danego okresu oparcie o długookresowe badania rozliczenia kosztów produkcji uwzględnienie asortymentowej struktury produkcji typowe warunki działania przedsiębiorstwa możliwości technologiczne i techniczne kooperacja z dostawcami surowca parametr indywidualnie ustalany dla każdego przedsiębiorstwa wynik subiektywnie przeprowadzonej analizy

13 Metody ustalania kosztów normalnych ustalenie średniej arytmetycznej kosztów z kilku ostatnich okresów oszacowanie funkcji trendu kosztów zastosowanie funkcji regresji opisującej zależność kosztów od określonego parametru metody statystyczne na podstawie danych ewidencyjnych zarejestrowanych w poprzednich okresach.

14 Normalny poziom zdolności produkcyjnych wiarygodne udokumentowanie obliczenia normalnego poziomu zdolności produkcyjnych ewidencja wykorzystania zdolności produkcyjnych, pozwalającą ustalić wielkość niewykorzystanych w danym okresie zdolności produkcyjnych systematyczna weryfikacja normalnego poziomu zdolności produkcyjnych na bieżąco okresowo nie później niż na dzień bilansowy

15 Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów rzeczywistych: koszty pośrednie produkcyjne ponoszone w sposób równomierny wielkość produkcji stabilna (nie zmienia się z okresu na okres) Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji na jednostkowy koszt wytworzenia zniwelowanie wpływu zmian stałych pośrednich kosztów produkcyjnych na jednostkowy koszt wytworzenia szybsze uzyskanie informacji o wielkości kosztów obiektów kalkulacji

16 Algorytm 1 ustalania uzasadnionych kosztów pośrednich i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych określenie poziomu szczegółowości pomiaru zdolności produkcyjnej i wybór jednostek pomiaru zdolności produkcyjnych określenie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych (NOR) ustalenie stałych kosztów pośrednich utrzymania normalnego potencjału wytwórczego (K SNOR ) i kosztów pośrednich zmiennych ustalenie użytecznych kosztów (koszty wykorzystanych zdolności produkcyjnych) i poziomu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych NOR - normalny poziom zdolności produkcyjnych K SNOR - stałe koszty pośrednie utrzymania normalnego potencjału produkcyjnego K ZNOR - zmienne koszty pośrednie dla normalnego poziomu zdolności produkcyjnych K jz = K ZNOR - koszty jednostkowe zmienne pośrednie NOR X - rzeczywisty poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych w danym okresie

17 Algorytm 1 ustalania uzasadnionych kosztów pośrednich i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych obliczenie stałych kosztów pośrednich produkcyjnych wykorzystanych (koszty użyteczne) i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (koszty nieużyteczne) K u - koszty wykorzystanych zdolności produkcyjnych (koszty użyteczne) część stałych kosztów pośrednich K U = K SNOR NOR X K nu - koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (koszty nieużyteczne) część stałych kosztów pośrednich K NU = K SNOR NOR NOR X

18 Algorytm 1 ustalania uzasadnionych kosztów pośrednich i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych obliczenie uzasadnionych kosztów pośrednich produkcyjnych jako sumy: stałych kosztów pośrednich produkcyjnych wykorzystanych zdolności produkcyjnych (koszty użyteczne) i kosztów zmiennych pośrednich produkcyjnych dla rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych K uzasad =K U +Kz = K SNOR NOR X +K jz X

19 Przykład_1_Algorytm 1 Przedsiębiorstwo produkuje wiertarki. Normalne miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 300 szt. W ostatnim miesiącu, wyprodukowano tylko 200 szt. wiertarek. Informacje o kosztach w tabeli. Ustal uzasadnione koszty pośrednie. Ku= K SNOR NOR X = =6 000 zł 300 Knu= K SNOR NOR (NOR X) = Kz=K jz X=60 200=12000zł K uzasad =K z +K u = = zł K psnor K pnor K pznor K jz NOR = zł K pznor

20 Przykład_1_Algorytm 1 Przedsiębiorstwo produkuje wiertarki. Normalne miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 300 szt. W ostatnim miesiącu, wyprodukowano tylko 200 szt. wiertarek. Informacje o kosztach w tabeli. Ustal jednostkowy koszt wytworzenia: uwzględniający i nieuwzględniający stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych Przyczyna: wahania rozmiarów produkcji koszt obciążony kosztami niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

21 Algorytm 2 ustalania uzasadnionych kosztów pośrednich i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na podstawie informacji o normalnych zdolnościach produkcyjnych ustalenie: normalnych (planowanych) stawek kosztów pośrednich zmiennych normalnych (planowanych) stawek kosztów pośrednich stałych ustalenie normalnych (uzasadnionych) kosztów obciążających wykonaną (rzeczywistą) produkcję ustalenie planowanych kosztów dla wykonanej produkcji: koszty zmienne pośrednie odpowiadające wykonanej produkcji koszty stałe pośrednie odpowiadające kosztom dla produkcji na normalnym poziomie ustalenie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jako różnicy pomiędzy kosztami planowanymi a normalnymi dla wykonanej produkcji

22 Przykład_1_Algorytm 2 Przedsiębiorstwo produkuje wiertarki. Normalne miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 300 szt. W ostatnim miesiącu, wyprodukowano tylko 200 szt. wiertarek. Informacje o kosztach w tabeli. Ustal uzasadnione koszty pośrednie. K uzas = K jz x + K js x = = = K plan = K jz x + K ps = = 21000

23 Algorytm stosowania rachunku kosztów normalnych Ustalenie rzeczywistych KjWG ustalenie odchylenia budżetowego jako różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami pośrednimi w danym okresie a kosztami pośrednimi planowanymi odchylenia budżetowe korygują: koszty wytworzenia wyprodukowanych produktów (sprzedanych produktów i zapasów) nieuzasadnioną część kosztów wytworzenia rozliczenie odchyleń budżetowych na produkty sprzedane i zapasy proporcjonalnie w stosunku do planowanych kosztów pośrednich jeśli odchylenie budżetowe jest nieznaczne może w całości wypływać na koszt wytworzenia sprzedanych produktów

24 Przykład_2 Przedsiębiorstwo produkuje wiertarki. Normalne miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 300 szt. W ostatnim miesiącu, z powodu nieplanowanych kłopotów z dostawcami, wyprodukowano tylko 200 szt. wiertarek, z czego sprzedano 150 szt. Informacje o kosztach: Ustal uzasadnione koszty pośrednie i jednostkowe koszty wytworzenia dla sprawozdania finansowego

25 Koszt wytworzenia w rachunku kosztów normalnych rachunek kosztów normalnych spełnia wymagania sprawozdawczości finansowej KjWG - koszt jednostkowy nie zawiera nieuzasadnionej części kosztów pośrednich

26 Odchylenia z tytułu niewykorzystanych zdolności i budżetowe odchylenie budżetowe dotyczy tylko pośrednich kosztów zmiennych pośrednie koszty stałe planowane i rzeczywiste są równe

27 Ustalenie kosztu rzeczywistego KjWG w rachunku kosztów normalnych Rozliczenie odchylenia budżetowego na produkty sprzedane i zapasy w stosunku do łącznych planowanych kosztów pośrednich

28 sprawdzenie Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym

29 Przykład_3 Przedsiębiorstwo wytwarza dwa produkty A i B. Dane o wielkości produkcji i kosztach bezpośrednich i pośrednich zawarte są w tabelach. Koszty pośrednie rozliczane są proporcjonalnie do liczby maszynogodzin. Ustal koszty wytworzenia zgodnie z koncepcją rachunku kosztów normalnych i postulowana cenę (20% marży)

30 Przykład_2 Ustalenie: KjWG zgodnie z koncepcją rachunku kosztów normalnych postulowanej ceny rozliczenie kosztów pośrednich stałych: kalkulacja doliczeniowa klucz ilość maszynogodzin K Wn L p KC

31 Przykład_4 W kolejnym okresie przedsiębiorstwo wytworzyło 1000 produktów A i sprzedało je w cenie 138 zł za sztukę wytworzyło 2000 produktów B, z tego 1500 sprzedało w cenie 102 zł/szt i pozostał zapas 500 sztuk niesprzedanych Koszty rzeczywiste wyniosły zł w tym: koszty bezpośrednie zł równe planowanym koszty pośrednie zł Wyznacz rzeczywisty koszt wytworzenia i wynik brutto ze sprzedaży w dwóch wariantach: z uwzględnieniem zasad rachunku kosztów normalnych i kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

32 Przykład_4_ Wyznaczenie odchylenia budżetowego i niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

33 Przykład_4_Ustalenie kosztu rzeczywistego KjWG rozliczenie odchylenia budżetowego na produkty A i B w stosunku do łącznych kosztów pośrednich

34 sprawdzenie Przykład_4_ Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym

35 Przykład_4_ Ustalenie wyniku ze sprzedaży wynik ze sprzedaży w analizowanym okresie to: strata zł, w tym planowany zysk ze sprzedaży (oba produkty rentowne) zł koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zł

36 Konsekwencje zaniechania uwzględnienia kosztów niewykorzystanych zdolności aktywowanie na zapasach produktów kosztów niewykorzystania zdolności produkcyjnych (nie spełniają one definicji aktywów jako przyszłych korzyści ekonomicznych jednostki), brak porównywalności jednostkowego kosztu wytworzenia (podleganie fluktuacjom w kolejnych okresach z powodu różnego stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych) dostarczanie zarządzającym mylnych informacji do oceny rentowności produktów (wysokie jednostkowe koszty wytworzenia w okresie spadku popytu oraz relatywnie niskie koszty wytworzenia w okresie dużego popytu) Niepoprawna kalkulacja z punktu widzenia: wyceny bilansowej potrzeb informacyjnych zarządzania

37 Wykorzystanie informacji o kosztach niewykorzystanych zasobów do: podniesienia cen przez skalkulowanie wyższej marży zysku w celu pokrycia kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych zwiększenia wykorzystania dostępnych zdolności w krótkim czasie (np. szybkie wprowadzenie nowych asortymentów, świadczenie usług przerobu itp..), likwidacja zbędnych zdolności produkcyjnych, gdy nie ma szans na zwiększenie popytu, godzenia się na krótkookresowe straty z tytułu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych

38 Ujmowanie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcji w kosztach okresu tzn: w kosztach wytworzenia sprzedanych produktów dla wariantu kalkulacyjnego RZiS, uwzględnienie w zmianie stanu produktów dla wariantu porównawczego RZIS jako pozostałych kosztów operacyjnych gdy jest to właściwsze zgodnie z treścią ekonomiczną zdarzeń np. niewykorzystanie spowodowane nieplanowymi przestojami w produkcji, awarią urządzeń.

39 Zwolnienia z obowiązku określania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych art. 28 ust. 4a UoR (od 1 stycznia 2009 r. ) jednostki zobligowane do badania i ogłaszania sprawozdań finansowych mają obowiązek szacowania normalnego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i ustalania kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta obliczając koszt wytworzenia produktu, mogą do kosztów bezpośrednich doliczyć koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być jednak wyższy od ceny sprzedaży netto

40 Rachunek kosztów standardowych

41 Koszt standardowy koszt niezbędny ustalony na jednostkę wytwarzanego produktu w indywidualnych warunkach działania przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu warunków produkcyjnych, technologicznych oraz warunków wynikających z funkcjonowania jednostki w określonym otoczeniu zewnętrznym przewidywany jednostkowy koszt produkcji, ustalany ex ante, koszt postulowany w warunkach efektywnej organizacji produkcji

42 Analiza odchyleń ujmowanie w systemie ewidencyjnym kosztów: w rozbiciu na koszty standardowe i odchylenia - funkcjonowanie systemu rachunku kosztów standardowych rzeczywistych i rozliczanie odchyleń poza systemem ewidencyjnym przez porównanie ze standardami funkcjonowanie standardów kosztowych w obu wariantach możliwa analiza odchyleń

43 Metody wyznaczania standardów na podstawie danych historycznych przyjęcie za standard danych o wielkości zużycia lub cenach z poprzedniego okresu wada: zawieranie efektów słabej lub dobrej efektywności z poprzednich okresów metoda studiów technicznych przyjęcie za standard wyników szczegółowej analizy operacji technologicznych wykonywanych w celu wytworzenia produktu zaleta: metoda bardziej obiektywna kontrola i weryfikacja standardów (raz do roku) dla odzwierciedlenia zmian warunków działania, zmian technologii, struktury asortymentowej (menedżerowie, służby księgowe)

44 Metody wyznaczania standardów dla kosztów bezpośrednich materiały bezpośrednie określenie ilości, jakości, parametrów technicznych materiałów potrzebnych do produkcji w normalnych warunkach działalności z uwzględnieniem ubytków (technolog) oszacowanie bieżących cen zakupu, skorygowanie ich o spodziewane zmiany, rabaty (dział zaopatrzenia) płace bezpośrednie określenie rodzaju obróbki, której poddawany jest produkt i normatywnego czasu obróbki na sztukę wyrobu (technolog, nadzór produkcji) wycena godzin pracy pracowników obejmująca wynagrodzenie i wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracownika (dział płac)

45 Metody wyznaczania standardów dla kosztów pośrednich nie można ich odnieść na jednostkę produktu, ustalanie preliminarzy (budżetów) kosztów pośrednich (koszty pośrednie uznane za uzasadnione w danych warunkach techniczno-organizacyjnych) dla planowanej wielkości produkcji wyprowadzenie stawki kosztów pośrednich (ogółem lub z podziałem na zmienne i stałe) przy planowanej wielkości produkcji standardowa stawka zmiennych kosztów pośrednich (brak możliwości odniesiona bezpośrednio na jednostkę produkcji) rozliczenie na przyjętą wielkość działalności (bazę rozliczeń): ilości roboczogodzin, maszynogodzin, płac bezpośrednich pomnożenie przez standardową wielkość miary działalności na jeden produkt (rh/szt) standardowa stawka stałych kosztów pośrednich - kwota ogółem nie zależy od wielkości działalności rozliczenie na produkt (jak przy zmiennych) dla oszacowania jednostkowego kosztu wytworzenia

46 Korzyści i ograniczenia stosowalności metody rachunku kosztów standardowych umożliwienie sprawniejszego niż w tradycyjnym rachunku pozyskiwania informacji do zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem usprawnienia organizacji procesu produkcyjnego poprzez weryfikację technologii, norm zużycia ułatwienie kontroli prawidłowości ustalonych norm ułatwienie obliczania efektów ekonomicznych w wyniku realizacji postępu technologicznego ułatwienie wykrywania rezerw produkcyjnych poprawa jakości kalkulacji kosztu rzeczywistego warunek stosowalności metody powtarzalność procesu produkcyjnego (produkcja masowa, wielkoseryjna jedno lub wielofazowa)

47 Schemat funkcjonowania rachunku kosztów standardowych i analizy odchyleń Standardowe koszty Koszty rzeczywiste porównanie kosztów standardowych z rzeczywistymi Analiza i raportowanie odchyleń badanie przyczyn odchyleń i podejmowanie działań korygujących monitorowanie standardów i dokonywanie odpowiedniej zmiany standardowego zużycia

48 Analiza odchyleń Odchylenia kosztów rzeczywistych w stosunku do standardowych dotyczą: kosztów bezpośrednich (materiały bezpośrednie, robocizna bezpośrednia) kosztów pośrednich (zmiennych i stałych) dla obliczenia różnych typów odchyleń istotna dana faktyczna wielkość produkcji w normatywnym dozwolonym czasie przyczyna odchyleń zmiany: ilości zużycia czynników produkcji cen (stawek) czynników produkcji działania korygujące w stosunku do odchyleń istotnych (1-2% od kosztów standardowych)

49 całkowite odchylenie kosztów odchylenie kosztów bezpośrednich odchylenie kosztów pośrednich odchylenia kosztów materiałów bezpośrednich odchylenia kosztów płac bezpośrednich odchylenia pośrednich kosztów zmiennych odchylenia pośrednich kosztów stałych odchylenia stawki odchylenia zużycia odchylenia stawki odchylenia wydajności pracy odchylenia budżetowe odchylenia budżetowe odchylenia zmiany struktury zużycia odchylenia wydajności zużycia odchylenia wydajności odchylenia wykorzystania potencjału

50 Odchylenia kosztów O = Oq + O p O q odchylenie zużycia O p odchylenie ceny Odchylenie zużycia O q przy założeniu stałej ceny q s zużycie wymagane według standardu (normy) q r zużycie rzeczywiste p s cena według standardu (normy) O q = qr p s q s p s =(q r - q s ) p s Odchylenie ceny O p przy założeniu stałego zużycia q r zużycie rzeczywiste p r rzeczywista cena nabycia p s cena według standardu (normy) O p = q r p r q r p s =(p r - p s ) q r Odchylenie łączne O =O q +O p =(q r p s q s p s )+ (q r p r q r p s )= q r p r - q s p s

51 O =O q +O p = q r p r - q s p s O>0 odchylenie niekorzystne O<0 odchylenia korzystne Koszty standardowe Koszty rzeczywiste wg standardowej stawki Koszty rzeczywiste zużycie * stawka standardowe * standardowa rzeczywiste * standardowa rzeczywiste * rzeczywista q s p s q r p s q r p r - odchylenie zużycia - odchylenie stawki - odchylenie łączne kosztów O =O q +O p =(q r p s q s p s )+ (q r p r q r p s)

52 Przykład Wydział przedsiębiorstwa stosuje rachunek kosztów standardowych. na wytworzenie jednej sztuki wyrobu: dane standardowego zużycia materiały bezpośrednie - 3 kg po 20 zł/kg robocizna bezpośrednia: 5 rh pracy wg stawki 40 zł/rh budżet kosztów pośrednich: koszty zmienne 5h/szt 50zł/h koszty stałe zł/miesięcznie. dane rzeczywistego zużycia zasobów. materiały bezpośrednie kg po 18 zł/kg robocizna bezpośrednia rh po 41 zł/kg Koszty pośrednie zmienne 55 zł/h 1800 h = zł, koszty stałe zł. Przeprowadź przyczynową analizę odchyleń Kosztów materiałów i płac Stałych i zmiennych kosztów pośrednich. standardowe koszty odpowiadają normalnemu wykorzystania zdolności produkcyjnych 420 sztuk. w rozpatrywanym okresie wytworzono 400 sztuk

53 Wyznaczenie odchyleń budżet kosztów pośrednich dla normalnych zdolności produkcyjnych 420 sztuk: koszty zmienne 5h/szt 50zł/h koszty stałe zł/miesięcznie podstawa rozliczenia kosztów pośrednich ilość roboczogodzin standardowa stawka kosztów pośrednich stałych dla normalnych zdolności produkcyjnych p s = zł 420szt 5h/szt =19 zł/h stawka stanadardowa normalne koszty rzeczywistej produkcji p s zużycie jednostkowe rozmiary produkcji szt zużycie q s koszty zł rzeczywiste koszty stawka rzecz. p r zużycie rzecz. q r koszty zł ateriały 20 zł/kg 3 kg/szt K łace 40 zł/h 5 h/szt K oszty pośrednie zmienne 50 zł/h 5 h/szt K oszty pośrednie stałe 19 zł/h 5 h/szt N odchylenia K N

54 Odchylenia zmiennych kosztów pośrednich Koszty standardowe Koszty rzeczywiste wg standardowej stawki Koszty rzeczywiste zużycie(rh) * stawka standardowe * standardowa rzeczywiste * standardowa rzeczywiste q s p s q r p s różnica pomiędzy rzeczywistymi a standardowymi godzinami dla rzeczywistej produkcji = = = odchylenie wydajności zmiennych kosztów korzystne =1 000 odchylenie łączne kosztów zmiennych korzystne =9 000 odchylenie budżetowe kosztów zmiennych niekorzystne zmiana standardowej stawki zmiennych kosztów pośrednich lub zużycia na faktyczną produkcję

55 standardowe koszty stałe dla wytworzonej produkcji Odchylenia stałych kosztów pośrednich koszty dla rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnej wg standardowej stawki standardowe koszty stałe (planowane) rzeczywiste koszty stałe zużycie(rh) stawka rzeczywiste standardowa rzeczywiste standardowa standardowe rzeczywiste = = = odchylenie wydajności kosztów stałych korzystne =5 700 odchylenie niewykorzystania czasu pracy niekorzystne = odchylenie niewykorzystania zdolności produkcyjnych produkcji niekorzystne =2 100 odchylenie budżetowe kosztów stałych niekorzystne

56 Odchylenia stałych kosztów pośrednich standardowe koszty stałe dla wytworzonej produkcji koszty dla rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnej wg standardowej stawki standardowe koszty stałe (planowane) rzeczywiste koszty stałe zużycie(rh) stawka rzeczywiste standardowa rzeczywiste standardowa standardowe rzeczywiste = = =3 800 odchylenie wydajności kosztów stałych korzystne =5 700 odchylenie niewykorzystania czasu pracy niekorzystne = odchylenie niewykorzystania zdolności produkcyjnych produkcji niekorzystne =2 100 odchylenie budżetowe kosztów stałych niekorzystne

57 Analiza odchyleń kosztów pośrednich w różnych przekrojach odchylenia budżetowe: zmienne : zł (N) stałe : zł (N) zł (N) odchylenia z tytułu wydajności zmienne: zł (K) zł (K) stałe: 3800 zł (K) z tytułu niewykorzystania czasu pracy stałe: 5700 zł (N) zł (N) odchylenia kosztów zmiennych budżetowe: zł (N) wydajność pracy: zł (K) odchylenia kosztów stałych budżetowe zł (N) wydajności pracy: zł (K) niewykorzystania czasu: zł (N) zł (K) zł (N) Łącznie: N K= =3000zł (N) Łącznie: N K= =3000zł (N)

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł Rozwiązanie zadania 2 analiza odchyleń w RKZ 1. materiałów bezpośrednich a) cen materiałów bezpośrednich cena standardowa materiału A = 6 zł/litr cena rzeczywista materiału A = 5,5 zł/litr zużycie materiału

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości od kuchni

Polityka rachunkowości od kuchni Rafał Pecka Polityka rachunkowości od kuchni czyli jak i dlaczego prowadzić/nie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą w NGO Działalność gospodarcza szansa czy zagrożenie Dlaczego Ustawodawca postanowił

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i klasyfikacja kosztów

Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie i klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztów Istota rachunku kosztów Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych Pojęcie kosztów Koszt uprawdopodobnione

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Zajęcia nr 1) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Spis treści Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Opracowała: dr Ewa Chorowska Kasperlik 1. System zarządzania przedsiębiorstwem definicja, funkcje, struktura, rola informacji w procesie decyzyjnym. 2. Rachunkowość jako element

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 8. Rachunek kosztów normatywnych analiza odchyleń kosztów rzeczywistych od kosztów normatywnych Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo