RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1"

Transkrypt

1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie się kosztów w zależności od rozmiaru działalności, c) informacja o kosztach zapadłych. 4. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: a) koszty mogą być klasyfikowane na wiele sposobów, b) istnieje jeden obiektywny koszt wyrobu a zadaniem rachunku kosztów jest udzielenie informacji na temat wysokości tego kosztu, a) oba powyższe. 6. Pojęciem bliskoznacznym rachunku kosztów postulowanych jest: a) budżetowanie kosztów, b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów normatywnych. 7. Rachunkowość finansowa posługuje się pojęciem: a) kosztów ogólnego zarządu, b) utraconych korzyści, c) marginalnych. 8. Czy jest prawdą, że sprawozdanie rachunek zysków i strat prezentuje koszty z podziałem na koszty: a) produktu i okresu, b) zmienne i stałe, c) kontrolowane i niekontrolowane. 9. W rachunkowości finansowej do wyceny zapasów brane są pod uwagę: a) produkcyjne koszty wytworzenia, b) koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, c) koszty zmienne wytworzenia. 11. Rozliczenie kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej o produkcji jednorodnej może być dokonane jeżeli znane są następujące wielkości: a) wielkość świadczonych usług przez wydział produkcji pomocniczej, b) suma kosztów wydziału produkcji pomocniczej, c) oba. 12. Różnica pomiędzy rachunkiem kosztów pełnych i zmiennych: a) materiały bezpośrednie, b) zmienne koszty pośrednie produkcji, c) stałe koszty pośrednie produkcji. 13. Wysoka technologia najlepszy rachunek kosztów to: a) rachunek kosztów standardowych, b) zmiennych, c) działań. 14. Cykl życia produktu obejmuje fazy: a) tylko poza produkcyjną, b) wszystkie, c) przed i posprzedażną. 15. Co nie powoduje zwiększenia wartości produktów: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

2 a) pakowanie, b) naprawa braków, c) zamówienie. 16. Koszt wytworzenia produktu obejmuje według ustawy o rachunkowości przypadające na okres wytworzenia koszty pośrednie produkcji: a) wszystkie, b) uzasadnione, c) zmienne. 17. Koszty zarządu to: a) koszty okresu, b) koszty produktów, c) koszty okresu lub produktu. 18. Koszty zapadłe: a) mogą być na pewien czas odroczone, b) nie można uniknąć, gdyż powstały na skutek wcześniej podjętych decyzji, c) odpowiadające niewykorzystanym zdolnościom wytwórczym. 20. Do wad tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów pełnych należą: a) dołączanie informacji będących podstawą ustalenia wpływu skali produkcji na wielkość kosztu jednostkowego, b) stosunkowa łatwość przeprowadzania takiego rachunku, c) umowne rozliczanie kosztów pośrednich między produkty. 21. Zysk na sprzedaży produkcji będzie większy przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych niż przy rachunku kosztów pełnych jeśli: a) produkcja okresu będzie większa od sprzedaży, b) produkcja i sprzedaż okresu będą sobie równe, c) produkcja okresu będzie mniejsza od sprzedaży. 22. Porównawczy rachunek zysków i strat wykorzystuje do ustalenia wyniku finansowego spółki koszty w układzie: a) rodzajowym, b) podmiotowym, c) przedmiotowym. 23. Badanie wpływu zmian struktury zużycia jest istotne przy analizie kosztów materiałów gdy: a) spółka produkuje różne wyroby z tego samego materiału, b) produkuje wyroby z różnych materiałów, c) realizuje produkcję na podstawie jednego rodzaju materiału o sezonowo zmiennej jego jakości. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 2

3 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Koszty okresu to koszty które: a) są wykazane w bilansie w pozycji aktywów zapasy, b) są wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji koszt wytworzenia sprzedanych produktów, c) nie są związane z produkcją i nie biorą udziału w wycenie zapasów. 2. Zapas początkowy wyrobów gotowych wynosi 20000, koszty wytworzenia wyrobów gotowych bieżącego okresu 75000, zysk brutto ze sprzedaży , przychód ze sprzedaży Jaki jest koszt wytworzenia sprzedanych produktów: a) ( = 60000), b) 95000, c) Do kosztów pośrednich produkcyjnych zaliczamy: a) wynagrodzenie kierownika produkcji, b) wynagrodzenia kierownika działu handlowego, c) oba powyższe. 4. Dla wielkości produkcji 3000 sztuk całkowite koszty zmienne 4500, całkowite koszty stałe Jak będą się kształtowały koszty zmienne na jednostkę przy wielkości produkcji 3200 sztuk przy założeniu, że taki wzrost produkcji mieści się w przedziale istotności: a) 1,50 (4500 : 3000 = 1,50), b) 2,50, c) 1, Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe w stosunku do kosztów stałych: a) mogą ulec zmianie jeśli rozmiary działalności firmy wykroczą poza przedział istotności, b) automatyzacja procesów produkcyjnych zwiększy koszty zmienne, c) oba powyższe są prawdziwe. 6. Najwyższy i najniższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych mierzonych liczbą maszynogodzin wynosi i maszynogodzin. Najniższy poziom kosztu energii elektrycznej wynosi Koszty zmienne na 1 maszynogodzinę 0,40 zł. Które z twierdzeń jest prawdziwe: a) najniższa wartość kosztu energii elektrycznej wynosi 2.400, b) różnica między najwyższym a najniższym poziomem kosztu energii elektrycznej równa się 1600, c) koszty stałe wynoszą KCmin = 6000 zł KZmin = 5000 mh * 0,4 zł/mh = 2000 zł KS = 4000 zł KZmax = 9000 mh * 0,4 zł/mh = 3600 zł KS = 4000 zł KC = 7600 zł 7.System rachunku kosztów odpowiedni dla kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia przy produkcji o charakterze jednostkowym lub seryjnym niepowtarzalnym to: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 3

4 a) kalkulacja doliczeniowa, b) kalkulacja podziałowa, c) kalkulacja produktów łącznych. 8. Która z jednostek będzie stosowała raczej kalkulację podziałową niż doliczeniową? a) firma architektoniczna, b) producent farb, c) firma budowlana. 9. Jednostki przeliczeniowe (umowne) to: a) ilość jednostek, które mogłyby być wytworzone w 100% przy danym zaangażowaniu środków produkcji w rozpatrywanym okresie, b) ilość jednostek rzeczywistych, które zostały zakończone w 100% z punktu widzenia materiałów bezpośrednich i w ponad 50% z punktu widzenia kosztów przerobu, c) ilość jednostek rzeczywistych, których produkcję rozpoczęto w rozpatrywanym okresie oraz stopień zaangażowania wynosi ponad 50%. 10. Przedział istotności to nie: a) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym koszty całkowite pozostają na niezmienionym poziomie, b) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym jednostkowy koszt zmienny pozostaje na niezmienionym poziomie, c) przedział wielkości produkcji lub sprzedaży, w którym koszty stałe pozostają na niezmienionym poziomie. 15. Który z poniższych nie jest przykładem ośrodka odpowiedzialności: a) ośrodek kosztów, b) ośrodek rentowności, c) ośrodek strategiczny. 16. Który z wymienionych budżetów jest przygotowany najwcześniej: a) budżet środków pieniężnych, b) budżet sprzedaży, c) budżet produkcji. 18. Który z poniższych budżetów wchodzi w skład budżetu finansowego: a) budżet kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, b) budżet sprzedaży, c) budżet środków pieniężnych. 19. W którym z poniższych budżetów wystąpi amortyzacja budynku administracji: a) budżet produkcji, b) budżet Środków pieniężnych, c) budżet kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. 20. Budżet obejmujący swoim zakresem 12 kolejnych miesięcy, który został sporządzony dla jednego poziomu działania nazywamy: a) budżetem stałym, b) budżetem elastycznym, c) budżetem wiodącym. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 4

5 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Koszty zapadłe to: a) koszty spowodowane podjęciem decyzji w przyszłości, które nie ulegają zmianie pod wpływem bieżącej decyzji, b) koszty poniesione i rozliczone w poprzednim okresie, c) koszty poniesione w poprzednim okresie nie mające wpływu na bieżące decyzje. 2. Przedsiębiorstwo rozważa dostarczenie swych produktów w przyszłym okresie przy pomocy własnych samochodów dostawczych lub firmy logistycznej z zewnątrz. Jaki koszt będzie nieistotny przy podjęciu decyzji: a) zakup ubezpieczenia OC na ten okres, b) zużycie paliwa, c) okresowa wymiana oleju, opon, płynu do spryskiwacza. 3. Przychody utracone w wyniku niepodjęcia najlepszej alternatywnej opcji działania nazywamy: a) kosztami utraconych korzyści, b) kosztami zapadłymi, c) przychodami zapadłymi. 4. Do kosztów zmiennych w rachunku kosztów zmiennych zaliczmy: a) wszystkie koszty zmienne produkcyjne i zmienne nieprodukcyjne, b) obciążenia z tytułu ZUS pracowników zarządu, c) amortyzacja budynku administracyjnego. 5. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: rachunek kosztów pełnych w odróżnieniu do rachunku kosztów zmiennych: a) neutralizuje wpływy sezonowych zmian w wielkości sprzedaży na wynik na sprzedaży przedsiębiorstwa, b) dostarcza bardziej użytecznych informacji w procesie podejmowania decyzji krótkookresowych, c) pozwala na wycenę zapasów w koszcie zmiennym i w ten sposób zmniejsza wpływ zapasów na wynik na sprzedaży. 6. Które z poniższych założeń jest fałszywe dla analizy punktu krytycznego: a) koszty zmieniają się w sposób liniowy dla całego przedziału istotności, b) wszystkie koszty mogą zostać podzielone na stałe i zmienne, c) przy produkcji wieloasortymentowej zmienna struktura sprzedaży umożliwia przeprowadzenie analizy punktu krytycznego. 8. Firma MIDA osiągnęła wynik operacyjny w wysokości przy przychodach ze sprzedaży na poziomie Jednostkowe koszty zmienne wynoszą 60% przychodu ze sprzedaży. Jaka jest wielkość kosztów stałych: a) , b) , c) przychody koszty zmienne x 60% = koszty stałe wynik operacyjny = dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 5

6 9. Gdy wynik operacyjny kalkulowany wg rachunku kosztów pełnych będzie wyższy niż wynik operacyjny kalkulowany wg rachunku kosztów zmiennych (zakładając, że tylko wymienione elementy ulegną zmianie) wystąpił: a) wzrost stanu zapasów, b) zmniejszenie stanu zapasów, c) stan zapasów nie ulega zmianie. 10. Sprawozdawczość zewnętrzna wymaga stosowania: a) a rachunku kosztów zmiennych, b) rachunku kosztów pełnych, c) rachunku kosztów normalnych. 11. Do kosztów produkcyjnych zaliczamy wszystkie z poniższych z wyjątkiem: a) koszty pośrednie produkcyjne, b) koszty materiałów bezpośrednich, c) koszty sprzedaży. 13. Wadą rachunku kosztów rzeczywistych jest: a) brak informacji o jednostkowym koszcie wytworzenia w ciągu roku, b) duża wrażliwość jednostkowego kosztu wytworzenia na zmiany kosztów produkcyjnych, c) oba powyższe. 14. Jednostka stosuje rachunek kosztów normalnych. Planowana stawka pośrednich kosztów produkcyjnych wynosi 20 zł na maszynogodzinę. W listopadzie rozpoczęto trzy zlecenia produkcyjne. Zlecenie nr 115 i 116 zostały zakończone w ciągu miesiąca. Produkcja dotycząca zlecenia nr 116 została sprzedana w całości 28.XI. Na początku XI nie występowała produkcja w toku ani zapas wyrobów gotowych: zlecenie 114 zlecenie 115 zlecenie 116 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Rzeczywista liczba mh Zapas wyrobów gotowych na koniec XI wynosi: a) , b) (zlecenie 115 zostało zakończone ale nie sprzedane x 20 złlmh = ; zlecenie 114 to produkcja w toku a zlecenie 116 jest sprzedane), c) Która z poniższych metod alokacja kosztów wydziałów produkcji pomocniczej częściowo identyfikuje usługi świadczone wzajemnie przez wydziały produkcji pomocniczej: a) metoda bezpośrednia, b) metoda kolejnych przybliżeń, c) metoda świadczeń wzajemnych. 17. Odchylenie zużycia materiałów jest ustalane poprzez: a) pomnożenie ilości materiału zużytego na realizację zadania przez różnicę ceny rzeczywistej a standardowej, b) pomnożenie standardowej ceny przez różnicę między ilością zużytych na realizację zadania materiałów a ilością standardową niezbędną do realizacji tego zadania, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 6

7 c) ustalenie różnicy między rzeczywistym a standardowym kosztem materiałów. 18. W rachunków kosztów działania (ABC - Activity Based Costing) działaniem na poziomie jednostki produktu będzie: a) reklama grupy produktów, b) montaż komponentów, c) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów. 19. W rachunków kosztów działania (ABC - Activity Based Costing) działaniem na poziomie produktu (linii produkcyjnej) będzie: a) nadzór techniczny procesu produkcyjnego, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. 21. Kalkulacja doliczeniowa asortymentowa ma zastosowanie: a) w tych przedsiębiorstwach lub wydziałach przedsiębiorstw, które produkują masowo różne wyroby tego samego surowca ( niekiedy o różnych gatunkach), takich samych urządzeń produkcyjnych i technologicznych dla wszystkich produkowanych wyrobów, b) przy produkcji złożonych wyrobów, które są wytwarzane w małych seriach lub pojedynczo przy produkcji niepowtarzalnej albo powtarzalnej w długich odstępach czasu, c) w przedsiębiorstwach o złożonej, seryjnej i wieloasortymentowej produkcji, gdy przedmiotem kalkulacji jest całość produkcji danego wyrobu w konkretnym miesiącu, bez względu na liczbę serii wyprodukowanych w tym miesiącu. 22. Do wad tradycyjnego (sprawozdawczego) rachunku kosztów pełnych należą: a) dostarczanie informacji będących podstawą ustalenia wpływu skali produkcji na wielkość..., b) stosunkowa łatwość przeprowadzenia takiego rachunku, c) arbitralne (umowne) rozliczanie kosztów pośrednich pomiędzy produkty. 23. Zasadniczymi elementami składowymi odchyleń kosztów płac bezpośrednich są: a) odchylenia liczby godzin i odchylenia stawek płac, b) odchylenia wielkości produkcji i stawek płac, c) odchylenia wydajności prac i stawek płac. 24. Współczynniki w kalkulacji podziałowej ze współczynnikami wyrażają: a) zależność od rozmiarów produkcji, b) relacje: produkt poniesione koszty na jego wytworzenie, ma charakter zależności proporcjonalnej. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 7

8 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Który z powyższych kosztów jest kosztem okresu: a) materiały bezpośrednie, b) koszty pośrednie produkcyjne, c) koszty ogólnego zarządu. 2. Zapas początkowy wyrobów gotowych wynosi , koszt wytworzenia wyrobów gotowych bieżącego okresu wynosi Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Jaka jest wartość zapasu końcowego wyrobów gotowych: a) 60000, b) 95000, c) (ZP = 20000, W = 75000, R = 95000, W = 60000, ZK = 35000). 3. Który z poniższych kosztów jest kosztem pośrednim produkcyjnym: a) koszt energii elektrycznej zużytej do oświetlenia budynku administracyjnego, b) koszt materiałów eksploatacyjnych zużytych do konserwacji maszyn i urządzeń produkcyjnych, c) koszt paliwa do samochodów osobowych administracji. 4. Dla wielkości produkcji na poziomie 3000 sztuk całkowite koszty zmienne wynoszą 4500 zł a całkowite koszty stałe 3000 zł. Jak będą się kształtowały całkowite koszty zmienne przy wielkości produkcji 3 200sztuk, przy założeniu, że wzrost produkcji mieści się w przedziale istotności: a) 4500, b) 4200, c) 4800 (4500/3000 x 3200 = 4800). 5. Najwyższy i najniższy poziom wykorzystania zdolności produkcyjnej mierzonej liczbą maszynogodzin wynosi odpowiednio i maszynogodzin. Najwyższa i najniższa wartość kosztów energii elektrycznej wynosi odpowiednio 2400 i 1800 zł. Przy zastosowaniu metody dwóch punktów dla potrzeb wyróżnienia kosztów stałych i zmiennych, które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe: a) koszt zmienny na jedną maszynogodzinę wynosi 0,03 zł, b) koszty stałe wynoszą 600zł, c) koszty stałe wynoszą 300zł. jednostkowy koszt zmienny = 2400 zł zł 7000 mh 5000 mh = 0,3 koszt stały najniższy = 1800 zł - (0,3 x 5000) = 300 koszt stały najwyższy= 2400 zł - (0,3 x 7000) = Porównując rachunek kosztów zmiennych i rachunek kosztów pełnych prawdą jest, że; a) oba podejścia dostarczają informacji o marży na pokrycie kosztów stałych, b) rachunek kosztów pełnych dostarcza informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego, a) rachunek kosztów zmiennych dostarcza informacji o koszcie wytworzenia produktów, niezbędnych przy wycenie zapasów w bilansie. 7. System rachunku kosztów odpowiedni dla kalkulacji jednostkowego kosztu wytworzenia przy produkcji masowej gdy produkowany jest jeden wyrób, to: dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 8

9 a) kalkulacja doliczeniowa, b) kalkulacja podziałowa, c) kalkulacja produktów łącznych. 9. Koszty przerobu to suma kosztów: a) materiałów bezpośrednich i robocizny bezpośredniej, b) materiałów bezpośrednich i pośrednich kosztów produkcyjnych, c) robocizny bezpośredniej i pośrednich kosztów produkcyjnych. 12. Stawka pośrednich kosztów produkcyjnych dla potrzeb rachunku kosztów normalnych jest kalkulowana w następujący sposób: a) planowane pośrednie koszty produkcyjne / rzeczywisty poziom aktywności, b) planowane pośrednie koszty produkcyjne /planowany (normalny) poziom aktywności, c) rzeczywiste pośrednie koszty produkcyjne /planowany poziom aktywności. 13. Jednostka stosuje rachunek kosztów normalnych. Planowana stawka pośrednich kosztów produkcyjnych wynosi 20 zł na maszynogodzinę. W listopadzie rozpoczęto trzy zlecenia produkcyjne. Zlecenie 115 i 116 zostały zakończone w ciągu miesiąca. Produkcja dotycząca zlecenia 116 została sprzedana w całości 28 listopada. Na początku listopada nie występowała produkcja w toku ani zapas wyrobów gotowych zlecenie 114 zlecenie 11zlecenie 116 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Rzeczywista liczba mh Produkcja w toku na koniec listopada wyniesie: a) 0, b) (tylko zlecenie 114 = x 20 zł), c) Która z poniższych metod alokacji kosztów wydziałowych produkcji pomocniczej nie identyfikuje usług świadczonych wzajemnie przez wydziały produkcji pomocniczej: a) metoda bezpośrednia, b) metoda kolejnych przybliżeń, c) metoda świadczeń wzajemnych. 16. Rachunek kosztów zmiennych może być wykorzystany dla potrzeb: a) sprawozdawczości zewnętrznej (finansowa), b) sprawozdawczości wewnętrznej (dla potrzeb zarządzania), c) zarówno sprawozdawczości zewnętrznej jak i wewnętrznej. 17. Odchylenia mierzące efektywność robocizny bezpośredniej jest ustalane poprzez: a) pomnożenie stawki płacy przez różnicę między czasem poświęconym na realizację zadania a czasem standardowym, b) c) ustalenie różnicy między rzeczywistym a standardowym kosztem robocizny. 18. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe dla rachunku kosztów ABC: a) część kosztów produkcji nie jest rozliczana na produkcję i nie bierze udziału w kalkulacji kosztu wytworzenia produktu (NIEJASNE), dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 9

10 b) część kosztów nieprodukcyjnych może być rozliczana na produkty dla potrzeb podejmowania decyzji, c) ABC i tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów w taki sam sposób rozliczają koszty pośrednie W rachunku kosztów działań ABC działaniem na poziomie partii produktów będzie: a) reklama marki przedsiębiorstwa, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. 20. Każde zużycie środków produkcyjnych wyrażone w pieniądzu, które nastąpiło w określonym miejscu i czasie dla osiągnięcia zamierzonego celu jest definicją: a) straty, b) wydatku, c) kosztu. 21. Główna różnica między rachunkiem kosztów pełnych i rachunkiem kosztów zmiennych polega na odmiennym ujęciu jednego poniżej wymienionych kosztów: a) materiały bezpośrednie, b) zmienne koszty pośrednie produkcji, c) stałe koszty pośrednie produkcji. 22. Jaki koszt powinny obejmować prawidłowo oszacowany przyszły koszt nowego produktu, jeżeli w cyklu życia występowały następujące fazy przedprodukcyjna, produkcyjna, posprzedażna: a) tylko koszty fazy produkcyjnej, b) koszty wszystkich faz cyklu życia, c) koszty fazy produkcyjnej i sprzedaży. 23. Między wydatkiem a kosztem zachodzi relacja: a) kiedy koszt wywołuje wydatek, b) nie każdy koszt wywołuj e wydatek, c) koszt musi być równy wydatkowi. 24. W analizie trzech odchyleń w zakresie materiałów bezpośrednich wyróżnia się: a) odchylenie ilości, cen, jakości, b) odchylenie zużycia jednostkowego, wielkości produkcji i ceny, c) odchylenie zużycia jednostkowego, ceny oraz tzw. odchylenie łączne (zużycie i ceny)? dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 10

11 RACHUNEK KOSZTÓW 4. Rachunek kosztów zmiennych jest narzędziem rachunkowości menadżerskiej: a) wykorzystywanym głównie do długookresowego zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie, b) w którym przyjmuje się, że koszty stałe są kosztami nieistotnymi przy podejmowaniu decyzji krótkoterminowych, c) w którym przyjmuje się, że koszty stałe są kosztami istotnymi przy podejmowaniu decyzji krótkoterminowych. 5. W funkcji liniowej kosztów zależnych od wielkości produkcji, oszacowany statystycznie współczynnik korelacji ocenia: a) zależność kosztów od produkcji (NIEJASNE), b) zależność produkcji od kosztów, c) siłę liniowej współzależności zmiennej objaśnianej (kosztów) i zmiennej objaśniającej (produkcji). 9. Przy planowaniu minimalnego pożądanego zapasu środków pieniężnych w budżecie, częstotliwość dokonywanych transakcji: a) nie powinna mieć wpływu na wysokość minimalnego pożądanego salda środków pieniężnych, b) należy ją uwzględnić, gdyż większa częstotliwość dokonywanych transakcji i ich mniejsza jednostkowa wartość może wpłynąć na mniejsze pożądane minimum salda środków pieniężnych, c) częstotliwość dokonywania transakcji przy sporządzaniu budżetu środków pieniężnych ma jedynie znaczenie w zakresie transakcji kupna. 11. Klasyfikując typy ośrodków odpowiedzialności wg kryterium zakresu odpowiedzialności (od najwęższego do najszerszego) należy wyróżnić ośrodki odpowiedzialności za: a) koszty, przychody, zysk, inwestycje, b) koszty, przychody, inwestycje, zysk, c) koszty, przychody, zysk. 13. Zjawisko tzw. suboptymalizacji w jednostkach zdecentralizowanych należy ocenić jako: a) pozytywne, gdyż pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności, b) negatywne, gdyż pozwala na podejmowanie decyzji optymalnych na poziomie ośrodków odpowiedzialności, co nie musi być tożsame z optymalizacją na szczeblu całej organizacji, c) pozytywne, gdyż pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów poszczególnych ośrodków odpowiedzialności oraz całej organizacji. 15. Przychody utracone w wyniku niepodjęcia najlepszej alternatywnej opcji działania nazywamy: a) kosztami utraconych korzyści, b) kosztami zapadłymi, c) przychodami utraconymi. 17. Budżetowanie ciągłe: a) oznacza coroczne oprocentowanie budżetu, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 11

12 b) nazywane też kroczącym, polega na przekazywaniu budżetów między komórkami w firmie, c) polega na systematycznym (co miesiąc, co kwartał) zestawieniu informacji planowanych dla kolejnych 12 miesięcy (czterech kwartałów). 18. Który z wymienionych budżetów jest przygotowywany najwcześniej: a) budżet środków pieniężnych, b) budżet sprzedaży, c) budżet produkcji. 19. Budżet obejmujący swym zakresem 12 kolejnych miesięcy, który został sporządzony dla jednego poziomu działalności nazywamy: a) budżetem stałym, b) budżetem elastycznym, c) budżetem wiodącym. 20. Które z poniższych zdarzeń wpłynie na obniżenie zapotrzebowania na środki pieniężne w firmie w stosunku do przewidywanych w budżecie: a) spadek przychodów, b) spadek kursu waluty zagranicznej w eksporcie wyrobów firmy, c) obniżka cen materiałów. 21. Kontrola wykonania budżetu polega na: a) ustaleniu odchyleń od budżetu i ich analizie w celu stworzenia podstaw do reakcji na nie, b) stwierdzenie stopnia realizacji budżetu bazowego, c) ocenie stopnia powiązań budżetów cząstkowych z budżetem wiodącym. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 12

13 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Rachunek kosztów jest ważnym elementem: a) rachunkowości budżetowej, b) rachunkowości podatkowej, c) rachunkowości finansowej i zarządczej. 2. Podstawowymi kryteriami oceny funkcjonującego rachunku kosztów jest: a) wysokość nakładów związanych z prowadzeniem rachunku kosztów, b) zestaw informacji emitowanych przez rachunek kosztów, c) stopień wpływu rachunku kosztów na podejmowanie prawidłowych decyzji przez menedżerów. 3. Do wyceny zapasów w tradycyjnym (sprawozdawczym) rachunku kosztów, brane są pod uwagę: a) koszty produkcyjne, b) koszty produkcyjne i uzasadniona część kosztów sprzedaży i ogólnych zarządu, c) koszty produkcji oraz wszystkie koszty sprzedaży i ogólnego zarządu. 4. Spośród niżej wymienionych rozwiązań rachunku kosztów za najbardziej nowoczesny uważa się: a) rachunek kosztów działań (ABC), b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów standardowych. 5. Kosztem nie stanowiącym wydatku jest: a) amortyzacja, b) wypłata dywidendy, c) wypłata wynagrodzeń kierownictwa przedsiębiorstwa. 6. Koszty znaczące w rachunku decyzyjnym jednostki gospodarczej to: a) koszty zmieniające się w zależności od wyboru alternatywy działania, b) koszty, których nie można uniknąć, gdyż powstały na skutek wcześniej podjętych decyzji, c) koszty utraconych korzyści. 7. Jednostki przeliczeniowe (umowne) to: a) ilość jednostek, które mogłyby być wytworzone w 100%, przy danym zaangażowaniu środków produkcji w rozpatrywanym okresie, b) ilość jednostek rzeczywistych, które zostały zakończone w 100%, z punktu widzenia materiałów bezpośrednich i w ponad 50% z punktu widzenia kosztów przerobu, c) ilość jednostek rzeczywistych, których produkcję rozpoczęto w rozpatrywanym okresie oraz stopień zaangażowania wynosi ponad 50%. 8. W rachunku kosztów kalkulację rozumie się jako: a) ustalenie opłacalności jednostki produktu, b) kalkulowanie ceny sprzedaży produktu, c) ustalanie kosztu jednostkowego produktu. 9. Koszt związany z przygotowaniem produkcji w tradycyjnym (sprawozdawczym) rachunku kosztów kwalifikuje się zwykle do: a) kosztów robocizny bezpośredniej, b) pośredniego kosztu produkcji, c) kosztu sprzedaży. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 13

14 10. W odniesieniu do wydziału zmechanizowanego w przedsiębiorstwie stosującym system kalkulacji doliczeniowej, narzut kosztów wydziałowych powinien być oparty raczej o: a) maszynogodziny, b) roboczogodziny, c) liczbę zatrudnionych. 11. Tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów stosuje następującą procedurę rozliczania kosztów: a) koszty pośrednie produkcji są rozliczane na wydziały lub inne ośrodki kosztów, a następnie na wyroby gotowe, b) koszty pośrednie produkcji są rozliczane na komórki ogólnego zarządu, a następnie na wyroby gotowe, c) wszystkie pośrednie koszty produkcji są wykazywane w rachunku zysków i strat jako nakłady okresu, w którym są ponoszone. 12. Przykładem kosztu w przedsiębiorstwie produkcyjnym, który nie będzie stanowił elementu kosztu wytworzenia produktu jest: a) koszt materiałów zużytych przez wydział remontowy przy wykonywaniu świadczeń na rzecz wydziału obróbki mechanicznej, b) koszt paliwa zużytego przez wydział zaopatrzenia w związku z transportem zakupionych materiałów zużytych następnie podczas remontu hali fabryki, c) koszt zamówienia folderów reklamujących firmę. 13. Aby zapewnić kontrolę efektywności wydziałów produkcji pomocniczej, koszty tych wydziałów powinny być alokowane: a) w wartościach rzeczywistych na wydziale produkcji podstawowej, b) w wartościach planowanych na wydziale produkcji podstawowej, c) w wartościach rzeczywistych bezpośrednio na wyroby gotowe. 14. Odchylenie zużycia materiałów jest ustalane przez: a) pomnożenie ilości materiału zużytego na realizacje zadania, przez różnicę ceny rzeczywistej i standardowej, b) pomnożenie standardowej ceny przez różnicę między ilością zużytego na realizację zadania materiału, a ilością materiałów niezbędnych do realizacji tego zadania, c) ustalenie między rzeczywistym a standardowym kosztem materiałów. 15. Jeżeli przedsiębiorstwo sprzedaje wszystkie wytworzone w danym okresie produkty i nie posiada zapasów to wszystkie poniesione i dotyczące tego okresu koszty są: a) kosztami produktu, b) kosztami okresu, c) oba powyższe. 16. Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe: a) jednostkowy koszt stały zmniejsza się wraz ze wzrostem wielkości produkcji, b) jednostkowy koszt stały rośnie wraz ze wzrostem wielkości produkcji, c) jednostkowy koszt stały pozostanie bez zmiany przy wzroście wielkości produkcji. 17. Koszty poniesione, które są konsekwencją wcześniejszych decyzji i nie mogą być zmienione przez bieżące lub przyszłe decyzje to: a) koszty znaczące (istotne), b) koszty stałe, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 14

15 c) koszty zapadłe (utopione). 18. Kontrolną funkcje najpełniej realizuje: a) rachunek pełnych kosztów rzeczywistych, b) rachunek kosztów standardowych (normatywnych), c) rachunek rzeczywistych kosztów zmiennych. 19. Koszty znaczące jednostki gospodarczej to koszty oczekiwane w przyszłości zmieniające się w zależności od: a) rozmiarów prowadzonej działalności, b) upływu czasu, c) wyboru alternatywy działania. 20. Przez skumulowany wskaźnik narzutu kosztów pośrednich produkcji należy rozumieć: a) wskaźnik liczony w rachunku narastającym od początku roku, b) jeden wskaźnik wspólny dla wielu wydziałów wchodzących w skład danego przedsiębiorstwa, c) wskaźnik oparty na planowanych wielkościach kosztów i kalkulacji rozliczeniowej. 21. Które z poniższych twierdzeń jest fałszywe dla rachunku kosztów działań (ABC): a) część kosztów produkcji nie jest rozliczana na produkty i nie bierze udziału w kalkulacji kosztu wytworzenia produktu, b) część kosztów nieprodukcyjnych może być rozliczona na produkty dla potrzeb podjęcia decyzji, c) ABC i tradycyjny (sprawozdawczy) rachunek kosztów w taki sam sposób rozlicza koszty pośrednie. 22. Rachunek kosztów działań (ABC) umożliwia: a) rozliczenie kosztów wspólnych proporcjonalnie do jednej wielkości bazowej, b) powiązanie kosztów z przyczynami ich powstawania, c) uzyskanie dokładnych informacji o kosztach nowych przedsięwzięć. 23. W rachunku kosztów działań (ABC) po wyodrębnieniu działań i ustaleniu kosztów działań dokonuje się kolejnego kroku, polegającego na: a) rozliczeniu zasobów na działania, b) obliczeniu kosztu jednostkowego wyrobów, c) ustaleniu jednostki do pomiaru aktywności każdego z wyodrębnionych działań (nośnika działań). 24. W rachunku kosztów działań (ABC), działaniem na poziomie jednostki produktu będzie: a) reklama grupy produktów, b) montaż komponentów, c) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów. 25. W rachunku kosztów działań (ABC), działaniem na poziomie produktu (linii produktów), będzie: a) nadzór techniczny procesu produkcji, b) przygotowanie wysyłki do klienta zamówionej partii produktów, c) wysyłka katalogów reklamujących wszystkie produkty przedsiębiorstwa. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 15

16 RACHUNEK KOSZTÓW 1. Jednostkowy koszt zmienny: a) rośnie wraz ze wzrostem produkcji, b) rośnie wraz ze spadkiem produkcji, c) maleje gdy produkcja jest większa od sprzedaży, d) jest stały bez względu na rozmiary produkcji, e) żadne z powyższych. 2. W rachunku kosztów zmiennych zapas produkcji na koniec okresu wyceniany jest: a) w koszcie zmiennym wytworzenia, b) w koszcie wytworzenia, c) w koszcie materiałów bezpośrednich, d) w koszcie bezpośrednim, e) żadne z powyższych. 4. Marża brutto jest to: a) różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztami, b) wartość sprzedaży w punkcie krytycznym, c) różnica między przychodem ze sprzedaży a kosztami stałymi, d) suma kosztów stałych i zysku, e) żadna z powyższych. 5. W rachunku kosztów pełnych zapas produkcji wyceniany jest: a) w koszcie bezpośrednim, b) w cenie zakupu, c) w cenie nabycia, d) w koszcie pełnym wytworzenia, e) w koszcie zmiennym. 6. Przychody ze sprzedaży wynoszą 1000, koszty zmienne produkcji i sprzedaży 500, koszty stałe 200. Jeśli sprzedaż wzrośnie o 100% to zysk wynosić będzie: a) 600, b) 300, c) 1000, d) 800, e) żadna z powyższych. 7. Jednostkowy koszt stały: a) rośnie wraz ze wzrostem produkcji, b) maleje wraz ze wzrostem produkcji, c) jest stały bez względu na rozmiary produkcji, d) maleje gdy produkcja jest większa od sprzedaży, e) żadna z powyższych. 9. Wynik w okresie wyliczony w rachunku kosztów zmiennych (RKZ) jest wyższy niż wynik w rachunku kosztów pełnych (RKP) jeśli: a) produkcja = sprzedaży, b) produkcja < sprzedaży, c) produkcja > sprzedaży, d) nie zmienia się zapas produkcji w toku i wyrobów gotowych, e) żadne z powyższych. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 16

17 10. Elastyczny budżet kosztów to: a) budżet przeliczony w stosunku do faktycznej wielkości produkcji w okresie, b) budżet kosztów podmiotu pomniejszony o koszty stałe, c) budżet kosztów kontrolowanych na poziomie wydziału, d) wyjściowy budżet kosztów, e) żadne z powyższych. 12. Kalkulacja zleceniowa to: a) rachunek kosztów pełnych, b) rachunek kosztów zmiennych, c) rachunek kosztów działań, d) metoda gromadzenia i rozliczania kosztów, e) rachunek kosztów docelowych. 13. Koszty stałe to: a) koszty remontów, b) koszty materiałów bezpośrednich, c) wyłącznie koszty finansowe, d) koszty posiadania określonych zdolności produkcyjnych. e) żadne z powyższych. 14. Koncepcja ABC powinna być stosowana jeśli firma charakteryzuje się: a) scentralizowanym systemem zarządzania, pełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych, zmechanizowanym procesem produkcji, b) ujemnym wynikiem finansowych, c) produkcją eksportową, szeroką strukturą asortymentową, oddaleniem od rynków surowcowych, d) stosuje wysoką technologię, koszty stałe stanowią 80-90% kosztów całkowitych, silna konkurencja, realizuje strategię kosztową, e) żadna z powyższych. 15. Centrum zysku to: a) ośrodek odpowiedzialności za koszty, b) każdy wydział produkcji podstawowej i pomocniczej, c) ośrodek odpowiedzialności za koszty, przychody i inwestycje, d) ośrodek odpowiedzialności za koszty i przychody, e) żadna z powyższych. 16. Zmiana stanu produktów oznacza: a) zmianę stanu wszystkich zapasów, b) zmianę stanu produktów gotowych, c) zmianę stanu produkcji w toku, d) zmianę stanu produktów gotowych, produkcji w toku i materiałów, e) zmianę stanu produktów gotowych i produkcji w toku. 18. Metoda dwóch punktów jest w stosunku do metody najmniejszych kwadratów: a) prostsza do wykonania, b) trudniejsza do wykonania, c) bardziej zaawansowana teoretycznie, d) jest to ta sama metoda (ma tylko dwie różne nazwy), e) żadne z powyższych. 19. W odchyleniu zużycia materiałów bezpośrednich występuje cena: a) ewidencyjna, dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 17

18 b) nabycia, c) zakupu, d) standardowa, e) rzeczywista. 20. Który rachunek stanowi rozwiniętą formę rachunku kosztów zmiennych (RKZ)? a) rachunek kosztów standardowych, b) wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników, c) rachunek zysków i strat, d) rachunek kosztów procesów, e) żadne z powyższych. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 18

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej

Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. praca zbiorowa pod redakcją naukową Gertrudy Krystyny Świderskiej Zarządzanie organizacją w skomplikowanym otoczeniu biznesowym nie jest możliwe bez dostępu

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie

Rozdział 9. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do pomiaru efektywności oraz podejmowania decyzji w krótkim okresie Spis treści Wstęp Część I. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Zajęcia nr 1) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich

Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Tradycyjne podejście do kosztów pośrednich Koszty bezpośrednie odniesienie wprost na obiekt kalkulacji Koszty pośrednie alokowanie na różne obiekty kalkulacji na podstawie kluczy rozliczeniowych, charakteryzujących

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7)

Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania RACHUNEK KOSZTÓW I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA (7) Część VII: planowanie (budżetowanie) kosztów, kontrola budżetowa Warszawa 2016 prof. dr hab. Jan Turyna Planowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI

1. WYZNACZANIE CELÓW 2. OCENA (KONTROLA) EFEKTÓW DZIAŁALNOŚCI Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI

Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Autorzy: ANNA SZYCHTA, ALICJA A. JARUGA, PRZEMYSŁAW KABALSKI O autorach Wstęp Rozdział 1. Istota, rola i rozwój rachunkowości zarządczej Alicja A. Jaruga 1.1. Rachunkowość zarządcza

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC

PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC KOŁO NAUKOWE CONTROLLINGU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI PORÓWNANIE KALKULACJI: - tradycyjnej - ABC Spis treści Wstęp... 3 Dane wejściowe... 4 Kalkulacja tradycyjna... 6 Kalkulacja ABC... 8 Porównanie wyników...

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych

Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Rachunek kosztów normalnych i kosztów standardowych Systemy rachunku kosztów konstrukcja postulowanych kosztów bezpośrednich i pośrednich Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek Kosztów normalnych Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt?

Rachunek kosztów. Konwersatorium!!! Listy zadań. Rachunkowość Obecność obowiązkowa (odrabianie zajęć) Aktywność premiowana Kalkulatory projekt? Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów Konwersatorium!!! Listy zadań Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I Rachunkowość w gospodarce rynkowej 1.Rachunkowość finansowa: a) Jest zorientowana wyłącznie na zewnętrznych odbiorców informacji, b) Jest zorientowana na zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Rachunek kosztów Klasyfikacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Systemy rachunku kosztów (i wyników) Systemy rachunku kosztów (i wyników) System rachunku kosztów sposób patrzenia na koszty w przedsiębiorstwie i ujmowania i kalkulowania; model kosztów Podział systemów zorientowane na maksymalizowanie zysku

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość zarządcza (Zajęcia nr 1) Agenda. Dr Marcin Pielaszek Agenda (Zajęcia nr 1) 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji kosztowej przy podejmowaniu decyzji Dr Marcin Pielaszek 2 Zagadnienia organizacyjne

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo