RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA ROZDZIAŁ I Rachunkowość w gospodarce rynkowej 1.Rachunkowość finansowa: a) Jest zorientowana wyłącznie na zewnętrznych odbiorców informacji, b) Jest zorientowana na zewnętrznych odbiorców informacji i podlega szczegółowym uregulowaniom prawnym, c) Jest nastawiona na ocenę przyszłej kondycji finansowej przedsiębiorstwa, d) Jest nastawiona głównie na wewnętrznych odbiorców informacji. 2. Rachunkowość zarządcza: a) Jest zorientowana na przyszłe działania, b) Dokonuje wyceny składników majątkowych wyłącznie według kosztu historycznego, c) Jest istotna przede wszystkim dla organów aparatu skarbowego, 3. Rachunkowość zarządcza rozwinęła się z: a) Rachunkowości finansowej, b) Rachunku kosztów, c) Analizy wskaźnikowej, d) Analizy otoczenia przedsiębiorstwa. 4. Do podstawowych zadań rachunku kosztów należą przede wszystkim: a) Kontrola gospodarności b) Kontrola gospodarności, ustalenie efektywności wariantowych rozwiązań produkcyjnych, ustalenie wyników oraz wycena zapasów, c) Ocena pracy dyrektorów zarządzających kosztami, d) Ewidencja kosztów historycznych zaistniałych w okresie obrachunkowym. 5. Błędy semantyczne w procesie komunikacji w rachunkowości: a) Polegają na różnym rozumieniu przez nadawcę i odbiorcę tych samych informacji, b) Przejawiają się w błędnie sporządzanych sprawozdaniach finansowych, c) Są spowodowane błędami rachunkowymi oraz nadmiarem przekazywanych informacji w stosunku do konkretnych potrzeb, 6. Proces planowania, podejmowania decyzji i kontroli w rachunkowości składa się z: a) 5 etapów, b) 7etapów, c) 10 etapów, d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 7. Elastyczne cykle sprawozdawcze są charakterystyczne dla: a) Rachunkowości finansowej, b) Rachunkowości zarządczej, c) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 8. Produkt krajowy brutto i dochód narodowy liczony jest z wykorzystaniem informacji pochodzących z: a) Rachunkowości finansowej, b) Rachunkowości zarządczej, c) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 9. Kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez biegłych rewidentów podlegają informacje: a) Rachunkowości finansowej,

2 b) Rachunkowości zarządczej, c) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 10. Przez wartość netto środków trwałych rozumiemy: a) Wartość historyczną nabycia środka trwałego pomniejszoną o dotychczasowe zużycie, b) Wartość rynkową takiego samego lub podobnego środka trwałego, c) Równowartość wpływów pieniężnych z jego sprzedaży, ROZDZIAŁ II Kryteria klasyfikacji kosztów 11. Dywidenda dla akcjonariuszy staje się kosztem, gdy: a) Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmie uchwałę w sprawie wysokości dywidendy, b) Zostanie wypłacona, c) Spółka osiąga ujemne wyniki finansowe, 12. Zapłata gotówkowa za zakupione materiały, które zostały zużyte w procesie produkcji wyrobów gotowych jest: a) Tylko kosztem, b) Tylko wydatkiem, c) Stratą nadzwyczajną, d) Wydatkiem, który później staje się również kosztem. 13. Podmiotowy układ kosztów jest synonimem: a) Funkcjonalnego układu kosztów, b) Rodzajowego układu kosztów, c) Kalkulacyjnego układu kosztów, 14. Układ rodzajowy kosztów obejmuje: a) Wszystkie koszty poniesione w danym okresie sprawozdawczym bez wskazania komórek organizacyjnych, w których je poniesiono i produktów, na które zostały one poniesione, b) Tylko pozostałe koszty operacyjne, c) Podatek dochodowy od osób prawnych, d) Koszty związane z płatnością odsetek od przeterminowanych zobowiązań. 15. W ramach funkcjonalnego układu kosztów wyróżnia się m.in.: a) Koszty zakupu, b) Koszty zakupu, koszty produkcji, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży, c) Koszty finansowe, d) Straty nadzwyczajne. 16. Techniczny koszt wytworzenia wyrobów gotowych obejmuje: a) Koszty bezpośrednie, b) Koszty sprzedaży, c) Koszty wydziałowe, d) Koszty bezpośrednie i koszty wydziałowe, 17. Zmiana stanu produktów występuje w rachunku zysków i strat w wersji: a) Kalkulacyjnej, b) Porównawczej,

3 c) Porównawczej i kalkulacyjnej, 18. Koszty wytworzenia produktów sprzedanych ustalamy według formuły: a) Zapas początkowy produktów plus koszty wytworzenia minus zapas końcowy produktów, b) Zapas początkowy produktów plus koszty wytworzenia produktów minus koszty produkcji w toku, c) Materiały bezpośrednie plus koszty produkcji w toku plus koszty wydziałowe, 19. Ile wynosi zapas początkowy produktów, jeżeli wiadomo, że zapas końcowy wynosi 20000, koszty produkcji 80000, oraz koszty produkcji sprzedanej a) 30000zł, b) 10000zł, c) zł, 20. Jeżeli w okresie obrachunkowym koszty rodzajowe wynosiły zł, stano początkowy wyrobów gotowych-60000zł, a stan końcowy wyrobów gotowych-40000zł, to koszt sprzedaży wynosi: a) zł, b) zł, c) zł, d) 40000zł, 21. Wzrost wielkości produkcji o 10% spowoduje, że całkowite koszty zmienne proporcjonalne: a) Wzrosną o 10%, b) Spadną o 10%, c) Wzrosną 0 20%, 22. Które z poniższych kosztów są kosztami stałymi: a) Płace akordowe pracowników fizycznych, b) Koszty energii technologicznej, c) Amortyzacja maszyn produkcyjnych liczona według stawiki liniowej, 23. Które z poniższych kosztów są kosztami zmiennymi: a) Amortyzacja budynków administracyjnych, b) Ubezpieczenie maszyn produkcyjnych, c) Wynagrodzenia straży zakładowej, 24. Koszty relewantne to: a) Takie koszty, których w przypadku wyrobu jednego z dwóch możliwych wariantów, można uniknąć, b) Przedpłaty za zamówione materiały, c) Zapłacony z góry za cały rok czynsz dzierżawny, 25. Koszty stałe mają wskaźnik zmienności kosztów: a) 1,

4 b) <1 c) 0, 26. Które z poniższych kosztów są kosztami mieszanymi: a) Energia technologiczna, b) Opłaty za rozmowy telefoniczne, c) Amortyzacja samochodów ciężarowych, 27. Wraz ze wzrostem produkcji jednostkowy koszt zmienny progresywny: a) Pozostaje bez zmian, b) Rośnie, c) Maleje, d) Najpierw rośnie, a później maleje, 28. Wraz ze wzrostem liczby produkowanych wyrobów koszt jednostkowy stały: a) Pozostaje bez zmian, b) Rośnie, c) Maleje, d) Ulega nieregularnym wahaniom, 29. Jeżeli zdolności produkcyjne wynoszą 1000 sztuk, wielkość rzeczywistej produkcji wynosi 800sztuk, zaś jednostkowy koszt stały użyteczny wynosi 2,00 zł to suma kosztów nieużytecznych wynosi: a) 400zł, b) 800zł, c) 1000zł, d) 200zł, 30. Utracona marża na czasowym wstrzymaniu produkcji i sprzedaży produktu x po to, by zwiększyć produkcję i sprzedaż produktu Y jest: a) Stratą, b) Kosztem krańcowym, c) Kosztem utraconych możliwości, Do poniższych pytań wykorzystaj dane: Źródło A Źródło B Cena zakupu 1000zł 1000zł Koszty zakupu 150zł 200zł Miesięczne koszty 200zł 200zł eksploatacyjne 31. Koszty relewantne związane z zakupem i użytkowaniem maszyny wynoszą: a) 200zł, b) 1000zł, c) 150zł, d) 50zł. 32. Kupiono maszynę od dostawcy A. Koszty utracone tej decyzji wynoszą: a) 200zł,

5 b) 1000zł, c) 150zł, d) 50zł. 33. Jeżeli wielkość produkcji wzrasta o 200sztuk, koszty zmienne produkcji wzrosną o 400zł, a koszty stałe produkcji wzrosną o 200zł, to koszt krańcowy wynosi: a) 3zł, b) 2zł, c) 1zł, ROZDZIAŁ IV Rachunek kalkulacyjny kosztów 34. Kalkulacja podziałowa prosta może być stosowana w przedsiębiorstwach o produkcji: a) Masowej, b) Wieloasortymentowej, c) Jednostkowej, 35. Kalkulacja podziałowa prosta ze współczynnikami stosowana jest w przedsiębiorstwach: a) Które w wyniku takiego samego produkcyjnego wytwarzają, z takich samych surowców, produkty spełniające tę samą funkcję, różniące się jedynie rozmiarami, b) W których w wyniku procesu produkcyjnego otrzymujemy jeden produkt główny oraz produkty uboczne, c) Które wytwarzają produkty jednostkowe na indywidualne zamówienia, 36. Synonimem kalkulacji podziałowej odjemnej jest: a) Kalkulacja procesowa, b) Kalkulacja doliczeniowa, c) Kalkulacja przy produkcji sprzężonej, d) Żadna z powyższych nie jest prawidłowa. 37. Do których z poniższych przedsiębiorstwa najbardziej pasuje stosowanie kalkulacji zleceniowej: a) Elektrownia, b) Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, c) Petrochemia, d) Stocznia jachtów pełnomorskich. 38. Z kosztami utylizacji odpadów produkcyjnych najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia przy: a) Kalkulacji doliczeniowej, b) Kalkulacji przy produkcji sprzężonej, c) Kalkulacji procesowej, d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa, 39. W metodzie kalkulacji procesowej bez półfabrykatowej wyceniamy półfabrykaty: a) Według kosztów przerobu poszczególnych faz procesu produkcyjnego, b) Według technicznego kosztu wytworzenia poszczególnych faz procesu produkcyjnego, c) Według technicznego kosztu wytworzenia wszystkich faz procesu produkcyjnego,

6 40. Przedsiębiorstwo wytwarza dwa produkty A i B spełniające tę samą funkcję, różniące się wagą. Planowana produkcja wyrobu A wynosi 5000sztuk, wyrobu B 7000sztuk. Wyrób A waży 2kg, wyrób B 6kg. Przyjęta do kalkulacji liczba jednostek współczynnikowych wyrobu A wynosi: a) 5000sztuk, b) 10000sztuk, c) Obie możliwości są dopuszczalne. 41. Przyjęta do kalkulacji, dla założeń z poprzedniego pytania, liczba jednostek współczynnikowych wyrobu B wynosi: a) 7000sztuk, b) 14000sztuk, c) 12000sztuk, 42. Przyjęta do kalkulacji, dla założonych z pytań poprzednich danych, liczba jednostek współczynnikowych obu wyrobów wynosi: a) 26000sztuk, b) 47000sztuk, c) 42000sztuk, d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 43. Produkcja w bieżącym okresie wynosiła 80 sztuk wyrobu A oraz 80 sztuk półfabrykatów. O półfabrykatach wiemy, że materiały wydane są w całości z chwilą rozpoczęcia procesu produkcyjnego, a stopień zaawansowania kosztów przerobu wynosi 75%. Przyjęta do kalkulacji liczba jednostek kalkulacyjnych będzie wynosiła: a) 80 sztuk dla wszystkich pozycji kosztów, b) 160 sztuk dla wszystkich pozycji kosztów, c) 160 sztuk dla materiałów, 140 sztuk dla pozostałych kosztów, d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna. 44. W rachunku kosztów działań poniesione koszty pośrednie odnosi się na wytworzone produkty wykorzystując: a) Wartość zużytych materiałów bezpośrednich, b) Wartość robocizny bezpośredniej z narzutami, c) Ilość i wartość operacji technologicznych(działań) niezbędnych do wytworzenia danego produktu, d) Techniczny koszt wytworzenia, ROZDZIAŁ V Metody szacowania kosztów stałych i zmiennych dla celów decyzyjnych 45. Ostatecznym etapem procesu szacowania kosztów jest: a) Wyrób zmiennej niezależnej, b) Wyrób badanego okresu, c) Ocena oszacowanej funkcji kosztów, 46. Metoda wielkości ekstremalnych przy szacowaniu funkcji kosztów wykorzystuje w procedurach obliczeniowych: a) Koszt przeciętnych produkcji, b) Koszt krańcowy produkcji, c) Całkowity koszt jednostkowy produkcji,

7 47. W przypadku, gdy przy produkcji 100sztuk wyrobów koszty całkowite wynoszą 8000zł, a przy produkcji 150 sztuk 9500 zł, funkcja kosztów jest: a) K=35x+4000 b) K=30x+5000 c) K=20x Metoda wizualna szacowania kosztów: a) Wykorzystuje dwie skrajne obserwacje, b) Uwzględnia wszystkie obserwacje, c) Uwzględnia tylko pewną część informacji statystycznej, 49. Wśród wszystkich statystycznych metod szacowania kosztów największym obiektywizmem cechuje się: a) Analiza regresji liniowej, b) Metoda wartości ekstremalnych, c) Metoda wizualna, 50. Jeśli oszacowany współczynnik korelacji r 2 dla oszacowanej metodą regresji liniowej funkcji kosztów wynosi 85% to: a) Oszacowana funkcja kosztów charakteryzuje się dosyć dużą wartością poznawczą, b) 85% wszystkich kosztów stanowią koszty stałe, c) Prawdopodobieństwo poprawnego oszacowania kosztów wynosi 15%, Do poniższych zadań wykorzystaj dane z tabelki oraz informacje: Koszty wydziału produkcyjnego kształtowane są w relacji do liczby godzin pracowników bezpośrednio produkcyjnych. W ostatnim kwartale relacje te były następujące: MIESIĄC KOSZTY WYDZIAŁOWE LICZBA GODZIN PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Koszty zmienne jednostkowe wynosiły: a) 15 zł b) 17,50 zł c) 17,25 zł 52. Koszty stałe wynosiły: a) zł, b) zł, c) zł, 53. Przy planowej liczbie roboczogodzin w styczniu następnego roku koszty wydziałowe będą wynosiły: a) zł, b) zł, c) zł, ROZDZIAŁ VI Modele rachunku kosztów

8 54. Które z następujących kosztów w rachunku kosztów zmiennych podlegają aktywowaniu: a) Koszty stałe wydziałowe, b) Koszty stałe sprzedaży, c) Koszty zmienne sprzedaży, d) Koszty zmienne wydziałowe, 55. Synonimem rachunku kosztów pełnych jest: a) Rachunek kosztów bezpośrednich, b) Rachunek kosztów pośrednich, c) Absorpcyjny rachunek kosztów, 56. Jeśli przedsiębiorstwo stosuje rachunek kosztów zmiennych, to stałe koszty wydziałowe występują: a) Tylko w bilansie, b) Tylko w rachunku wyników, c) W bilansie i rachunku wyników, 57. Jeśli przedsiębiorstwo stosuje rachunek kosztów pełnych, to stałe koszty wydziałowe będą w: a) Tylko w bilansie, b) Tylko w rachunku wyników, c) W bilansie i rachunku wyników, 58. W rachunku kosztów zmiennych: a) Wszystkie koszty okresu są kosztami zmiennymi, b) Wszystkie koszty wytworzenia produktu są kosztami zmiennymi, c) Wszystkie koszty wytworzenia produktu są kosztami stałymi, 59. Które z podanych kosztów zależą bezpośrednio od rozmiarów produkcji: a) Całkowite koszty okresu, b) Całkowite koszty produkcji, c) Zmienne koszty okresu, d) Zmienne koszty produkcji, 60. Jeśli przedsiębiorstwo produkuje więcej wyrobów niż sprzedaje, to rachunek kosztów pełnych w porównaniu z rachunkiem kosztów zmiennych będzie miał: a) Wyższe aktywa i wynik finansowy, b) Niższe aktywa i wynik finansowy, c) Wyższe aktywa i niższy wynik finansowy, d) Niższe aktywa i wyższy wynik finansowy, 61. Jeśli przedsiębiorstwo sprzedaje więcej wyrobów niż produkuje, to rachunek kosztów zmiennych w porównaniu z rachunkiem kosztów pełnych będzie miał: a) Wyższe aktywa i wynik finansowy, b) Niższe aktywa i wynik finansowy, c) Wyższe aktywa i niższy wynik finansowy,

9 d) Niższe aktywa i wyższy wynik finansowy, 62. Zgodnie z ustawą o rachunkowości przedsiębiorstwa sporządzają rachunek według: a) Rachunku kosztów zmiennych, b) Rachunku kosztów standardowych, c) Rachunku kosztów pełnych, 63. Rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych dążą do: a) Ustalenia przeciętnego kosztu wytworzenia, b) Ewidencjonowania kosztów wg rodzajów, c) Ewidencjonowania kosztów wg miejsc ich powstawania, 64. W rachunku kosztów zmiennych: a) Wszystkie koszty wydziałowe powiększają koszty wytworzenia produktów aktywowanych, b) Tylko koszty wydziałowe zmienne powiększają koszty wytworzenia produktów aktywowanych, c) Tylko koszty wydziałowe stałe powiększają koszty wytworzenia produktów aktywowanych, 65. Różnica między rachunkiem kosztów pełnych a rachunkiem kosztów zmiennych polega na: a) Odmiennym sposobie aktywowaniu produktów, które nie zostały sprzedane, b) Odmiennym podejściu do kosztów nieprodukcyjnych(okresu), c) Zaliczeniu kosztów zmiennych sprzedaży i zarządu do technicznego kosztu wytworzenia, Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: Firma x wyprodukowała 150 sztuk wyrobów, z czego udało się jej sprzedać na rynku 2/3 produkcji. Całkowite koszty produkcji, które poniosło przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wynoszą: Koszty bezpośrednie: 1500zł Koszty wydziałowe zmienne: 300zł Koszty wydziałowe stałe: 450zł Koszty sprzedaży: 8000zł Koszty ogólnego zarządu: Jednostkowy koszt produkcji w rachunku kosztów zmiennych wynosi: a) 10zł, b) 12zł, c) 15zł, 67. Jednostkowy koszt produkcji w rachunku kosztów pełnych wynosi: a) 10zł, b) 12zł, c) 15zł, 68. Wartość zapasów niesprzedanych według rachunku kosztów pełnych wynosi:

10 a) 750zł, b) 600zł, c) 3750zł, 69. Wartość zapasów niesprzedanych według rachunku kosztów zmiennych wynosi: a) 750zł, b) 600zł, c) 3750zł, 70. Koszty okresu w rachunku kosztów zmiennych wynosiły: a) 8000zł, b) 18000zł, c) 18450zł, 71. Przedsiębiorstwo wyprodukowało 300sztuk wyrobów, z czego sprzedano 280 sztuk. Załóżmy, że w okresie sprawozdawczym relacja pomiędzy ceną sprzedaży a kosztami wytworzenia kalkuluje się na poziomie, który pozwala osiągnąć firmie dodatni wynik operacyjny. Jeżeli jednostka wycenia produkty stosując rachunek kosztów zmiennych, to osiągnięty zysk jest: a) Niższy, niż gdyby w przedsiębiorstwie produkty wyceniano według zasad rachunku kosztów pełnych, b) Wyższy, niż gdyby w przedsiębiorstwie produkty wyceniano według zasad rachunku kosztów pełnych, c) Taki sam jak w przypadku, gdyby w przedsiębiorstwie produkty były wyceniane według zasad rachunku kosztów pełnych, 72. Przedsiębiorstwo X w ciągu okresu obrachunkowego wyprodukowało 500sztuk wyrobu A. Zapas początkowy wynosił 20sztuk, natomiast zapas na koniec okresu był równy 100 sztuk. Pozostałą część produkcji firma sprzedała. Całkowity koszt wytworzenia sprzedanych produktów przy jednostkowym koszcie wytworzenia 5,00zł wynosi: a) 2100zł, b) 3100zł, c) 1900zł, 73. W przypadku, gdy w krótkim okresie rzeczywista wielkość produkcji jest wyższa od wolumenu sprzedaży, a także od wielkości produkcji planowanej, to wynik finansowy w absorpcyjnym rachunku kosztów jest: a) Wyższy niż w rachunku kosztów zmiennych, b) Niższy niż w rachunku kosztów zmiennych, c) Równy wynikowi finansowemu uzyskanemu przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych, 74. Dokończ zdanie: W absorpcyjnym rachunku kosztów : a) koszty wydziałowe stałe w całości zostają poniesione do rachunku zysków i strat, b) koszty zarządy i koszty sprzedaży aktywowane są w bilansie, c) ustala się w poszczególnych miesiącach odchylenia od planowanego koszty wydziałowego stałego, które informują o przekroczeniu planu produkcji, a także o stopniu wykorzystania zdolności produkcyjnych,

11 75. Do najistotniejszych wad utrudniających zastosowanie rachunku kosztów zmiennych w praktyce zalicza się: a) Kłopoty z ustaleniem kosztów zmiennych i stałych, b) Problemy, które utrudniają prowadzenie analizy rentowności, c) Niską przydatność, d) Dla budżetowania kosztów. 76. Model rachunku kosztów, który m.in. pozwala na wybór zadowalających wyników w długim okresie czasu oraz jest przydatny w planowaniu długookresowym to: a) Rachunek kosztów pełnych, b) Rachunek kosztów zmiennych, c) Absorpcyjny rachunek kosztów, d) Rachunek kosztów normalnych. 77. Model rachunku kosztów, który znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku produkcji wieloasortymentowej to: a) Rachunek kosztów pełnych, b) Wieloblokowy rachunek kosztów, c) Rachunek kosztów zmiennych, d) Rachunek kosztów normalnych. 78. Rachunek pomiędzy tradycyjnymi rachunkami kosztów a wielostopniowym (wieloblokowym) rachunkiem kosztów polega na innym ujmowaniu: a) Kosztów stałych, b) Kosztów całkowitych, c) Kosztów rodzajowych, 79. W wieloblokowym rachunku kosztów ustala się tzw. stopnie (poziomy) marży brutto. Ich liczba: a) Jest równa 2, b) Zawiera się w przedziale od 5 do 8, c) Zależy od liczby wyodrębnionych obiektów kosztowych, Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: Przedsiębiorstwo produkuje dwie grupy asortymentowe produktów. Proces produkcji każdego z wyrobów przebiega w dwóch wyodrębnionych wydziałach produkcyjnych. Tabela zawiera parametry charakteryzujące wszystkie aspekty związane z wytwarzaniem tych produktów. TREŚĆ Gr. Asortymentowa A Gr. Asortymentowa B Wyrób A 1 Wyrób A 2 Wyrób B 1 Cena sprzedaży Koszt zmienny jednostkowy Koszt stały indywidualny Planowana sprzedaż każdego z produktów wyniesie 1000sztuk. 80. Marża brutto II grupy asortymentowej B wynosi: a) 500zł, b) -500zł, c) 1000zł, d) 2000zł

12 81. Marża brutto I wyrobu A 1 wynosi: a) 500zł, b) 1500zł, c) 1000zł, d) 2000zł 82. Marża brutto II wyrobu A 2 wynosi: a) 500zł, b) -500zł, c) -1000zł, d) 2000zł, 83. Marża brutto II grupy asortymentowej A wynosi: a) 500zł, b) -500zł, c) 1000zł, d) 2000zł, ROZDZIAŁ VII Analiza progu rentowności 84. Jednostkowa marża brutto jest różnicą między: a) Całkowitymi przychodami i całkowitymi kosztami osiągniętymi przez przedsiębiorstwo, b) Całkowitymi przychodami i kosztami działalności operacyjnej przedsiębiorstwa, c) Ceną wyrobu i jednostkowym kosztem zmiennym, d) Ceną wyrobu i jednostkowym kosztem całkowitym. 85. Po przekroczeniu progu rentowności: a) Całkowita marża brutto przekształca się z ujemnej w dodatnią, b) Koszty stałe jednostkowe pozostają na dotychczasowym poziomie, c) Koszty stałe całkowite są niższe od całkowitej marży brutto, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 86. Dla wyznaczeniu progu rentowności potrzebne są: a) Koszty stałe i zmienne, b) Koszty stałe, zmienne i mieszane, c) Koszty okresu, d) Koszty stałe i marża jednostkowa, e) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 87. W analizie progu rentowności w badanym okresie: a) Koszty stałe jednostkowe są niezmienne wraz ze zmianą rozmiarów produkcji, b) Koszty stałe całkowite pozostają bez zmian niezależnie od zmian rozmiarów produkcji, c) Koszty stałe całkowite pozostają bez zmian z okresu na okres, d) Koszty stałe całkowite zależą od rozmiarów produkcji, e) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawdziwa. 88. W przypadku, gdy planowany całkowity zysk brutto wzrasta: a) Próg rentowności wartościowy maleje, b) Próg rentowności ilościowy wzrasta, c) Marża brutto jednostkowa wzrasta, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

13 89. Która z poniższych formuł ustala ilościowy próg rentowności: a) x = S c z b) x = S z c) x = P c z d) Wszystkie, e) Żadna. 90. Która z poniższych formuł ustala wartościowy róg rentowności: a) x = S c z b) x = z c z c) x = P c z d) Wszystkie, e) Żadna. 91. Na schemacie graficznym progu rentowności obszar między przychodami a całkowitymi kosztami wytworzenia oznacza: a) Całkowitą marże brutto, b) Całkowite koszty stałe, c) Całkowity zysk brutto, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 92. W ramach danego przedziału istotności kosztów próg rentowności: a) Jest zmienny, b) Pozostaje bez zmian. Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: Przychody ze sprzedaży=100000zł Koszty zmienne=80000zł Koszty stałe=10000zł 93. W przypadku, gdy nastąpi wzrost kosztów zmiennych o 10%, zysk operacyjny będzie wynosił: a) 8000zł, b) 2000zł, c) -2000zł, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa. 94. W przypadku, gdy koszty stałe zwiększą się o 100% marża brutto będzie wynosiła: a) 20000zł, b) 0zł, c) 80000zł, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 95. W przypadku, gdy nastąpi wzrost o 10% liczby sprzedanych produktów zysk operacyjny będzie wynosił: a) 12000zł, b) 20000zł, c) 11000zł, d) Żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa. Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: PRODUKT A PRODUKT B PRODUKT C Sprzedaż w sztukach

14 Przychody ze 10000zł 80000zł? sprzedaży Koszty zmienne 5000zł? 12000zł Marża brutto?? 6000zł Koszty stałe 2000zł 20000zł? Zysk operacyjny? 14000zł 3000zł 96. Dla produkt A prawdziwe są następujące kombinacje: a) Marża brutto=7000/zysk operacyjny=5000 b) Marża brutto=5000/zysk operacyjny=3000 c) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 97. Koszty zmienne jednostkowe produktu B wynoszą: a) 46zł, b) 4,60zł, c) 2,30zł, 98. Marża brutto produktu B wynosi: a) 46000zł, b) 30000zł, c) 34000zł, 99. Dla produktu C prawdziwe są następujące kombinacje: a) Przychody=14000/Koszty stałe=5000 b) Przychody=18000/Koszty stałe=3000 c) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa. Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: Przychody ze sprzedaży=600000zł Koszty zmienne=240000zł Marża brutto=360000zł Koszty stałe=120000zł 100. Ilościowy próg rentowności wynosi: a) 450sztuk, b) 250sztuk, c) 200sztuk, 101. Wartościowy próg rentowności wynosi: a) zł, b) zł, c) zł, 102. Ustal liczbę wyrobów, które trzeba sprzedać, aby osiągnąć zysk równy 4000zł, jeżeli koszty stałe wynoszą 1000zł, a jednostkowa marża brutto równa się 10zł. a) 400sztuk, b) 500sztuk, c) 100sztuk, 103. Określ stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, jeżeli firma planuje osiągnąć zysk operacyjny 3000zł, jednostkowa cena sprzedaży-20zł, jednostkowy koszt zmienny-

15 10zł, koszty stałe-5000zł, a maksymalne zdolności produkcyjne firma osiąga, produkując 1000sztuk wyrobów. a) 40%, b) 80%, c) 50%, d) 99,9%, 104. Oblicz, ile wynosi jednostkowa marża brutto, jeżeli przedsiębiorstwo planuje osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 1000zł. Koszty stałe przedsiębiorstwa wynoszą 2000zł, posiadane aktywa pozwalają na wyprodukowanie maksymalnie 500sztuk wyrobów. Firma osiąga próg rentowności wówczas, gdy wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych wynosi 50%. a) 4zł, b) 8zł, c) 12zł, d) 16zł, Wykorzystaj poniższe informacje do udzielenia odpowiedzi na poniższe pytania: Wartość całkowitych kosztów zmiennych przy produkcji x sztuk wyrobu odpowiada 50% wartości kosztów stałych, Jednostkowy koszt stały przy produkcji x wyrobów wynosi 10zł, Udział kosztów operacyjnych w przychodach ze sprzedaży wynosi 80%, Marża zysku operacyjnego( Zysk operacyjny Przychody ze sprzedaży 100%) wynosi 20% 105. Cena jednostkowa wyrobu przy produkcji X sztuk wynosi: a) 18,75zł, b) 20,00zł, c) 16,50zł, d) 15,00zł, 106. Jeżeli wielkość produkcji x wynosi 500sztuk, to zysk jednostkowy wynosi: a) 3,75zł, b) 5,00zł, c) 1,50zł, 107. Wyznacz ilościowy próg rentowności, uwzględniające tylko koszty pieniężne, jeżeli całkowite koszty stałe wynoszą 1000zł, jednostkowa marża brutto 8zł, zaś koszty amortyzacji stanowią 20% kosztów stałych. a) 100sztuk, b) 50sztuk, c) 200sztuk, 108. Ile wyrobów w sumie powinna wyprodukować firma, aby przychody ze sprzedaży pokryły wszystkie koszty produkcyjne, jeżeli koszty stałe wynoszą 30000zł. Firma wytwarza i sprzedaje oba rodzaje produktów A i B, w relacji 1: 1, zaś jednostkowa marża brutto wynosi odpowiednio dla A-10zł, dla B-20zł. a) 2000sztuk, b) 1000sztuk,

16 c) 3000sztuk, 109. Przedsiębiorstwo produkuje jeden wyrób. Roczne koszty stałe wynoszą 24000zł, jednostkowa marża brutto-6zł. Ile wyrobów musi wyprodukować przedsiębiorstwo w 1 kwartale(narastający), aby pokryć przychodami ze sprzedaży swoje wszystkie koszty: a) 2000sztuk, b) 1000sztuk, c) 4000sztuk, d) 500sztuk, Do poniższych danych wykorzystaj następujące dane: Sprzedaż w sztukach=3000sztuk, Cena=50zł, Koszty zmienne jednostkowe=30zł, Koszty stałe całkowite=50000zł 110. Zysk brutto wynosi: a) 20000zł, b) 10000zł, c) 60000zł, 111. Próg rentowności ilościowy wynosi: a) 1667 sztuk, b) 2500 sztuk, c) 3000 sztuk, 112. Próg rentowności wartościowy wynosi: a) zł, b) 90000zł, c) zł, 113. Ile należy sprzedać produktów, jeśli chcemy osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 40000zł: a) 4500sztuk, b) 5000sztuk, c) 6000sztuk, 114. Ile należy sprzedać produktów, jeśli chcemy osiągnąć zysk operacyjny w wysokości 20% przychodów ze sprzedaży: a) 4500sztuk, b) 5000sztuk, c) 6000sztuk, Do poniższych zadań wykorzystaj następujące dane: Produkt X Produkt Y Razem Sprzedaż w szt Cena 50zł 25zł

17 Koszty zmienne jednostkowe Koszty stałe całkowite 35zł 15zł zł 115. Ile należy sprzedać wszystkich produktów, by osiągnąć próg rentowności: a) 8000sztuk, b) 7200sztuk, c) 12000sztuk, 116. Ile będzie wynosił wartościowy próg rentowności: a) zł, b) zł, c) zł, 117. Jeśli chcielibyśmy sprzedać razem 30000sztuk produktów, to przy powyższych założeniach musielibyśmy sprzedać produktów x: a) 8000sztuk, b) 7200sztuk, c) 12000sztuk, 118. Jeżeli cena wyrobu wynosi 25zł, a jego koszty zmienne jednostkowe 10zl, koszty stałe 6zł, to: a) Marża jednostkowa brutto wynosi 60%, b) Marża jednostkowa brutto wynosi 9zł, c) Zysk operacyjny wynosi 15zł, ROZDZIAŁ IX Analiza wrażliwości zysku 119. Produkt A jest sprzedawany po cenie 200zł za sztukę. Jeżeli cena graniczna przy danym poziomie produkcji x wynosi 100zł, to: a) Cena sprzedaży produktu A może zostać obniżona o 100zł i nie wpłynie to na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, b) Jednostkowe zmienne koszty produkcji wyrobu A wynoszą 100zł, c) W przypadku, gdy cena produktu obniży się do 100zł, wielkość produkcji x będzie progiem rentowności przedsiębiorstwa, 120. W progu rentowności: a) Dźwigni operacyjnej nie można ustalić, b) Margines bezpieczeństwa działania jest równy 1, c) Marża brutto całkowita jest równa 0, Poniższe dane wykorzystaj do poniższych zadań: Przychody ze sprzedaży=600000zł, Koszty zmienne=240000zł, Marża brutto=360000zł, Koszty stałe=120000zł, Zysk brutto=240000zł 121. Ilościowy próg rentowności wynosi:

18 a) 450sztuk, b) 250sztuk, c) 200sztuk, 122. Wartościowy próg rentowności wynosi: a) zł, b) zł, c) zł, 123. Dźwignia operacyjna wynosi: a) 1,50 b) 2,40 c) 3, Margines bezpieczeństwa działania wynosi: a) zł lub 40% b) zł lub 41,67% c) zł lub 66,67% d) Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa 125. Jeżeli stopień wrażliwości zysku na zmianę ceny danego wyrobu wynosi 10% to, które z poniższych stwierdzeń najbardziej pasuje do tej sytuacji: a) Nawet małe zmiany w poziomie cen wyrobów w istotny sposób będą wpływały na próg rentowności przedsiębiorstwa, b) Zmiany w poziomie cen wyrobów w ogóle nie będą wpływały na próg rentowności przedsiębiorstwa, c) Wzrost cny sprzedaży o 10% spowoduje wzrost zysku operacyjnego o 10%, przy założeniu, że inne wielkości nie ulegają zmianie Planowana przez przedsiębiorstwo Z wielkość sprzedaży wyrobu A wynosi 5000sztuk. Firma pokrywa wszystkie swoje koszty operacyjne osiąganymi przez siebie przychodami, gdy sprzedaż wyrobu wynosi 3000sztuk. W takim przypadku względny margines bezpieczeństwa tego przedsiębiorstwa wynosi: a) 66,6% b) 40,00% c) 250,00% d) 60,00% 127. Przedsiębiorstwo Z wytwarza i sprzedaje produkt A. Aktualna wielkość sprzedaży produkcji wynosząca X p sztuk pozwala na prowadzenie działalności gospodarczej i generowanie zysku operacyjnego, przy marginesie bezpieczeństwa działania wynoszącym 50%. Gdyby w przyszłości liczba sztuk sprzedawanych wyrobów obniżyła się o 10%, to: a) Przedsiębiorstwo osiągnie próg rentowności, b) Firma będzie uzyskiwała dodatnie wyniki finansowe, c) Obszar działalności operacyjnej przedsiębiorstwa stanie się źródłem generującym straty,a 128. Jeżeli rentowności względna jednostkowej marży brutto wynosi 40%, a rentowności jednostkowego zysku operacyjnego będzie równa 10%, to margines bezpieczeństwa(w%) przyjmuje wartość: a) 25%

19 b) 50% c) 40% d) 80% 129. Jeżeli dźwignia operacyjna przedsiębiorstwa wynosi 10, to wzrost sprzedaży o 2% spowoduje: a) Wzrost zysku operacyjnego o 10%, b) Wzrost zysku operacyjnego o 20%, c) Wzrost zysku brutto o 10%, 130. Jeżeli margines bezpieczeństwa działania systematycznie rośnie, to dźwignia operacyjna: a) Maleje, b) Ulega nieregularnym wahaniom, c) Nie zmienia się, 131. Jeżeli margines bezpieczeństwa działania rośnie, to dźwignia finansowa: a) Maleje b) Ulega nieregularnym działaniom, c) Rośnie skokowo, d) Nie zmienia się, 132. Cena jednostkowa produktu A wynosi 9zł. Na wytworzenie 1 sztuki wyrobu przedsiębiorstwo musi ponieść następujące koszty: -materiały i płace bezpośrednie=4zł -pozostałe koszty produkcyjne=2zł Jeżeli w następnym okresie cena wyrobu A wzrośnie o 2%, to: a) Zysk operacyjny wzrośnie o 6%, b) Zysk operacyjne spanie o 6%, c) Zysk operacyjny nie zmieni się, 133. Jeżeli mnożnik kosztów zmiennych wynosi 10, to wzrost tych kosztów o 2% spowoduje: a) Wzrost zysku operacyjnego o 2%, b) Wzrost zysku operacyjnego o 10%, c) Spadek zysku operacyjnego o 20%, d) Spadek zysku operacyjnego o 2%, 134. Jeżeli planowa sprzedaż produktów wynosi 2500sztuk, a próg rentowności 1750sztuk, to margines bezpieczeństwa działania wynosi: a) 70% b) 42,86% c) 30% 135. W przypadku dźwigni operacyjnej 2,0 margines bezpieczeństwa działania wynosi: a) 66,66% b) 50,00% c) 11,11%

20 136. Jeżeli mnożnik ceny wynosi 7,0 mnożnik materiałów 3,0 a mnożnik kosztów zarządu 0,5 przy 2% wzroście tych elementów zysk netto wzrośnie o: a) 7% b) 10,5% c) 9,5% 137. Jeżeli cena wyrobu wynosi 36zł, a jego koszty zmienne jednostkowe 18zł, koszty stałe 12 zł, to obniżenie kosztów zmiennych jednostkowych o 3%, w następnym okresie spowoduje: a) Zwiększenie marży brutto, b) Zmniejszenie zysku operacyjnego o 6%, c) Zwiększenie zysku operacyjnego o 9%, 138. Jeżeli cena wyrobu wynosi 50zł, a jego koszty zmienne jednostkowe 20zł, koszty stałe 10zł, to: a) Mnożnik ceny wynosi 5,0 b) Mnożnik kosztów zmiennych wynosi 2,0 c) Mnożnik kosztów stałych wynosi 1,0

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi 1. Które z poniższych stwierdzeń najbardziej charakteryzuje rachunkowość finansową: a) jest zorientowana

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski

Rachunkowość zarządcza. dr Krzysztof Grochowski Rachunkowość zarządcza dr Krzysztof Grochowski kgrochowski76@gmail.com RACHUNKOWOŚĆ RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Rachunkowość finansowa stanowi oparty na dokumentach zamknięty system ewidencji

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Wiktor Gabrusewicz Aldona Kamela-Sowińska Helena Poetschke RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA WYDANIE II ZMIENIONE POLSKIE WYDAWNICTWO WARSZAWA 2000 EKONOMICZNE Spis treści Wstęp 11 Wprowadzenie 1 Istota rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. Prowadzący: dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami Prowadzący: dr Robert Piechota Literatura 1. A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta: Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania. Wyd. Absolwent, Łódź 2001. 2. R. Piechota:

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów

Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Kalkulacja kosztów wytworzenia produktów w tradycyjnych rozwiązaniach rachunków kosztów Czynniki decydujące o poprawności rachunku kalkulacyjnego kosztów produkcji podstawowej Koszty podlegające kalkulacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ

PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ KSENIA CZUBAKOWSKA WIKTOR GABRUSEWICZ EDWARD NOWAK PODSTAWY, RACHUNKOWOSCI ZARZ1\DCZEJ Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp....................... 9 CZĘŚĆ I RACHUNEK KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa

Kalkulacja podziałowa Kalkulacja podziałowa stosowana w przedsiębiorstwach wytwarzających jednorodny i nieskomplikowany produkt polega na podzieleniu sumy kosztów danego okresu przez liczbę wyprodukowanych jednostek efektem

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa.

Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Lekcja 43., 44. Temat: Analizowanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Temat w podręczniku: Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa. Rentowność (dochodowość, opłacalność, zyskowność) jest to zdolność

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15

Spis treści. Wprowadzenie Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki)... 15 Wprowadzenie... 11 Rozdział 1. Organizacja jako kombinacja zasobów (Jerzy S. Czarnecki).......... 15 1.1. Koszty w zarządzaniu.... 15 1.2. Profesjonalny kierownik.... 19 1.2.1. Profesjonalizm i intuicja................................................

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników

Kalkulacja lub rachunek kosztów nośników Kalkulacja kosztów Niniejsza prezentacja zawiera treści pochodzące z następujących źródeł: 1) I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C.H. Beck, Warszawa 2009 2) J. Matuszewicz,

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów zmiennych prowadzenie: dr Adam Chmielewski koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są koszty stałe i zmienne? koszty zmienne

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9

Kalkulacja kosztów O P E R A C Y J N E I S T R A T E G I C Z N E, C. H. B E C K, W A R S Z A W A 2 0 0 9 Kalkulacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł : 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C H U N E K K O

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY

MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 2 - ZAPASY Definicja: Aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, aktywa będące w trakcie produkcji przeznaczonej do takiej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup.

Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Rachunkowość zarządcza: analiza i interpretacja, red. Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk. Wyd. 2. rozsz. i uzup. Spis treści: O autorach Od redaktorów podręcznika 1. Organizacje i rachunkowość Organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo