RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła doskonali efekty swojej pracy. Wymaganie: 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i problematyka ewaluacji 3. Organizacja i przebieg ewaluacji 4. Wyniki badań 5. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy 6. Załączniki

3 1.Wstęp Ewaluację wewnętrzną prowadził powołany przez Dyrektora Szkoły zespół nauczycieli w składzie: mgr Regina Sus- koordynator mgr Renata Barszcz, mgr Lucyna Kuryło, mgr Katarzyna Piotrowska, mgr Anna Organek. 2. Cel i problematyka ewaluacji 2.1. Cel: Podniesienie efektywności pracy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej Problematyka ewaluacji: Osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Wpływ formułowanych i wdrażanych wniosków z analizy osiągnięć uczniów na poprawę wyników nauczania. 3. Organizacja i przebieg ewaluacji 3.1. Ewaluację prowadzono zgodnie z harmonogramem- załącznik nr Sformułowano pytania badawcze i kryteria ich oceny Wybrane źródła danych: - informacje uzyskane od: uczniów, rodziców i nauczycieli.

4 3.4. Stosowane metody i narzędzia badawcze: - Metody badawcze: Ankieta wśród nauczycieli, rodziców i uczniów. Kwestionariusz wywiadu dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. - Narzędzia badawcze: wzór ankiety dla nauczycieli, wzór ankiety dla rodziców, wzór ankiety dla uczniów, kwestionariusz wywiadu. 3.5.Grupa badawcza W badaniach brali udział: - uczniowie klasy VI A 18 osób, - rodzice uczniów klasy IV A -14 osób, - nauczyciele 18 osób, - uczniowie klasy VI A uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne - 18 osób. 6.Opis i zebranie danych: r. Opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych, odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych r. Zebranie danych i informacji, przeprowadzenie ankiet i wywiadu r. Opracowanie raportu. 7.Odbiorcy ewaluacji: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice

5 8.Sposób prezentacji wyników: Nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom na szkolnej stronie internetowej. 4. Wyniki badań 4.1.Analiza ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli Ankieta składała się z 9 pytań. 1. Czy wybrany przez Panią/Pana program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 3. Czy w szkole dokonuje Pani/Pan analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 4. Jakie formy oceniania stosuje Pani/Pan w pracy z uczniami? 5. Jak często wykorzystuje Pani/Pan następujące formy oceniania? 6. Jakie wnioski nasunęły się Pani/Panu po dokonaniu analizy osiągnięć uczniów? 7. Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pani/Pan w doskonaleniu swojej pracy? 8. Jeżeli tak, to jakie działania Pani/Pan podejmuje? 9. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od1 do 5. W ankiecie wzięło udział 18 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi Ełckiej. Wszyscy ankietowani uważają, że wybrany przez nich program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Również 100% nauczycieli sądzi, że realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów i twierdzą, że w szkole dokonują analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. W ankiecie nauczyciele zostali poproszeni o wskazanie form oceniania, które stosują podczas pracy z uczniem. 100% ankietowanych nauczycieli do oceny ucznia stosuje prace pisemne, kartkówki, prace domowe oraz jego aktywność podczas lekcji. Nieco mniej, bo 94% ankietowanych wykorzystuje dodatkowo odpowiedź ustną. Biorąc pod uwagę częstotliwość wykorzystywania wskazanych w ankiecie form oceniania 39% nauczycieli stosuje najczęściej prace domowe jako formę oceny ucznia. Ponad połowa z nich (59%) stosuje często prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne,

6 prace domowe oraz aktywność na zajęciach z czego największy procent (67%) stanowi odpowiedź ustna. Do rzadko wykorzystywanych form należą pisemne prace klasowe oraz kartkówki. Wszyscy nauczyciele wdrażają wnioski, które nasuwają im się po analizie osiągnięć uczniów. Najczęściej nauczyciele stosują indywidualizację nauczania (100%). Drugie z najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli to modyfikowanie testów i sprawdzianów (89%). Kolejnym działaniem jest modyfikacja własnych planów zajęć edukacyjnych (83%). Równie często stosują nauczyciele metody aktywne (78%), a nieco rzadziej dodatkowe zajęcia edukacyjne (67%). 11% ankietowanych nauczycieli stosuje ponadto indywidualne konsultacje w czasie przerw oraz pracę indywidualną z uczniem. W skali od 1 do 5 skuteczność wdrażanych przez siebie działań 50% nauczycieli ocenia na 4. 17% ankietowanych ocenia tę skuteczność na 5, 11% nauczycieli na 3, a 22% ankietowanych nie potrafi jej ocenić. (Wykresy szczegółowe Załącznik nr 3) 4.2. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród rodziców Ankieta składała się z 11 pytań. 1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów? 4.Uważa Pan/Pani, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? 6. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? 7. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? 8. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? 9. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? 10. Jeśli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? 11. Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań w skali 1 do 5. W ankiecie wzięło udział 14 rodziców uczniów klasy IV A. 100% rodziców stwierdziło, że wybrane programy uwzględniają możliwości

7 intelektualne ich dzieci, że w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych i organizuje się zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności. 93% potwierdziło, że nauczyciele stosują indywidualizację pracy i wymagań, a 100 %,że nauczyciele dostrzegają możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 84% rodziców potwierdza organizowanie przez szkołę dodatkowych zajęć edukacyjnych, a 16% twierdzi, że takich zajęć nie ma. Na pytanie o formy oceniania 100% ankietowanych potwierdza stosowanie takich form jak: prace pisemne, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, a 93% aktywność na lekcji. Jeśli chodzi o częstotliwość wykorzystywania tych form oceny rodzice twierdzą, że najczęściej oceniane są prace pisemne 100%, aktywność na lekcji - 98% oraz kartkówki - 71%. Nieco rzadziej oceniane są prace domowe -64% oraz odpowiedzi ustne- 58%. Wnioski z analizy osiągnięć klasy zna 100% ankietowanych rodziców. Wg ankietowanych nauczyciele podejmują większość wymienionych w ankiecie działania. (wykresy szczegółowe Załącznik nr 4) 4.3. Analiza ankiety przeprowadzonej wśród uczniów Ankieta składała się z 10 pytań. 1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? 2. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów? 4.Uważasz, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? 6. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? 7. Jak często, twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? 8. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? 9. Jeśli tak, to jakie działania Twoim zdaniem podejmują nauczyciele? 10. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań w skali 1 do 5.

8 W ankiecie wzięło udział 18 uczniów klasy VI A. 100% uczniów stwierdziło, że wybrane programy uwzględniają ich możliwości intelektualne i w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych. Od 90% do 95% potwierdziło, że nauczyciele stosują indywidualizację pracy i wymagań oraz dostrzegają możliwość uzyskania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 84% uczniów potwierdza organizowanie przez szkołę dodatkowych zajęć edukacyjnych, 16% uczniów twierdzi, że takich zajęć nie ma. Na pytanie o formy oceniania 100% ankietowanych potwierdza stosowanie takich form jak: prace pisemne, kartkówki i odpowiedzi ustne. 46% wymienia prace domowe, a 88% aktywność na lekcji. Jeśli chodzi o częstotliwość wykorzystywania tych form oceny uczniowie twierdzą, że najczęściej oceniane są kartkówki 50% oraz prace domowe - 39%. Najrzadziej oceniane są prace pisemne -84% oraz praca na lekcji - 85%. Wnioski z analizy osiągnięć klasy zna 95% ankietowanych, a 5% nie zna. Wg przeważającej liczby ankietowanych (90% do 100%) nauczyciele podejmują większość wymienionych w ankiecie działania. 85% wskazuje, że nauczyciele częściej stosują metody aktywne. (Wykresy szczegółowe Załącznik nr 5) 4.4. Analiza wywiadu przeprowadzonego wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych Ankieta składała się z 2 pytań. 1. Czy udział w zajęciach zwiększa zakres Twoich wiadomości i umiejętności? 2. Czy uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na uzyskanie wyższych ocen? Pytania wywiadu przeprowadzonego wśród uczniów klasy VI A (18 osób) dotyczyły zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań. Wszyscy ankietowani uczniowie uczestniczą w zajęciach wyrównawczych z matematyki. 5 osób bierze udział w zajęciach wyrównawczych z języka polskiego, a tylko 1 osoba korzysta z zajęć wyrównawczych z języka angielskiego. 94% uczniów klasy VI A biorących udział w zajęciach wyrównawczych uważa, że udział w tego typu zajęciach zwiększa zakres ich wiadomości i umiejętności. Tylko jedna osoba (6% ankietowanych) sądzi, że udział w zajęciach nie wpływa na ich wiadomości i umiejętności.

9 Natomiast 67% ankietowanych uczniów twierdzi, że uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych wpłynęło na uzyskanie wyższych ocen. Jednak wg 33% uczniów, nie mają one wpływu na pozyskiwanie wyższych ocen (co 3 ankietowany uczeń). Jeśli chodzi o koła zainteresowań, to 4 osoby uczestniczą w zajęciach dodatkowych z jęz. polskiego, 7 osób z matematyki, 6 osób z przyrody, 2 osoby z jęz. angielskiego. Natomiast najwięcej, bo 8 osób bierze udział w zajęciach sportowych (SKS). 4 osoby spośród ankietowanych nie uczęszczają na żadne zajęcia kół zainteresowań. 93% ankietowanych uczniów twierdzi, że udział w kołach zainteresowań zwiększa zakres ich wiadomości i umiejętności. Tylko 7% jest odmiennego zdania. Wg tej samej liczby uczniów (93%) uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach przełożyło się na uzyskanie przez nich wyższych ocen. (Wykresy szczegółowe - Załącznik nr 6) 5. Wnioski i rekomendacje do dalszej pracy Mocne strony Słabe strony, wymagające poprawy 1. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 2. Realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. 3.Nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań w odniesieniu do wszystkich uczniów. 4. Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 5. Organizowane przez szkołę zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności wpływają korzystnie na wzrost Część uczniów nie zauważa wpływu zajęć wyrównawczych na uzyskiwanie wyższych ocen.

10 wiedzy i umiejętności u uczniów oraz na uzyskiwanie przez nich wyższych ocen. 6. W szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów. 7.W wyniku analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów nauczyciele wyciągają wnioski, które w sposób rzetelny przekazują wszystkim zainteresowanym. 8.Analiza osiągnięć uczniów pozwala na wyłonienie dzieci wymagających pomocy oraz dzieci szczególnie uzdolnionych. Niektórzy uczniowie nie znajdują zajęć odpowiednich dla siebie. 9. Nauczyciele stosują różnorodne formy oceniania uczniów. 10. Nauczyciele podejmują szereg działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności pracy z uczniem. Częstotliwość wykorzystywania wskazanych form oceny jest różna zdaniem badanych osób. Częstotliwość form oceniania ucznia nie jest dostosowana do jego oczekiwań. Rodzice nie zauważają wszystkich działań. Wnioski wynikające z analizy osiągnięć uczniów: Uczniowie mało czasu poświęcają w domu na utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole; Dostosować metody i formy pracy do umiejętności uczniów. Doskonalić i modyfikować je wg potrzeb; Należy dokonać weryfikacji podstawy programowej I i II etapu edukacji (zbyt duży przeskok między etapami); Dostosowanie potrzeb do możliwości uczniów; Zauważenie postępu w rozumieniu poleceń. Rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie; Zwrócić większą uwagę na estetykę pisania, wymagać obliczeń w brudnopisie lub na marginesie;

11 Doskonalić czytanie ze zrozumieniem, ćwiczyć umiejętność rachunku pamięciowego; Należy zwiększyć ilość ćwiczeń słownikowych oraz kształcić techniki rozwiązywania zadań tekstowych; Zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na doskonalenie redagowania prac literackich; Ćwiczenie samodzielnego (efektywnego) czytania ze zrozumieniem poleceń; Uczniowie wymagają częstego powtarzania (utrwalania) zdobytych wiadomości; Należy stworzyć uczniom dogodne warunki do poprawy ocen; Moja praca przynosi wspaniałe efekty. 6.Załączniki Załącznik nr 1: harmonogram działań zespołu ewaluacyjnego; Załącznik nr 2: wzory ankiet i wzór kwestionariusza wywiadu; Załącznik nr 3: ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli wykresy szczegółowe; Załącznik nr 4: ankieta przeprowadzona wśród rodziców wykresy szczegółowe; Załącznik nr 5: ankieta przeprowadzona wśród uczniów wykresy szczegółowe; Załącznik nr 6: wywiad przeprowadzony wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych wykresy szczegółowe.

12 Załącznik nr 1 Zadanie do realizacji: HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Ewaluacja wymagania 1.2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Cel ewaluacji: Podniesienie efektywności pracy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Problematyka: Osiągnięcia uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Wpływ formułowanych i wdrażanych wniosków z analizy osiągnięć uczniów na poprawę wyników nauczania. Pytania kluczowe: W jaki sposób zdobywane są informacje o osiągnięciach uczniów? W jakim stopniu wnioski z analizy osiągnięć uczniów wpływają na osiągnięcie lepszych wyników kształcenia? Jakie są efekty analizy osiągnięć uczniów? W jakim zakresie wyniki analizy osiągnięć uczniów prezentowane są uczniom i rodzicom? Odbiorcy ewaluacji: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice Narzędzia i metody badawcze: Ankieta dla nauczycieli, ankieta dla uczniów, ankieta dla rodziców, kwestionariusz wywiadu dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Ramy czasowe: r.Opracowanie celu ewaluacji, ustalenie problematyki, pytań kluczowych odbiorców ewaluacji, narzędzi i metod badawczych, ram czasowych r. Zebranie danych i informacji, przeprowadzenie ankiet i wywiadu r. Opracowanie raportu. Sposób prezentacji wyników: Nauczycielom na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom na szkolnej stronie internetowej.

13 Załącznik nr 2 Ankieta dla nauczycieli Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 1. Czy wybrany przez Pana/Panią program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? tak nie 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? tak nie 3. Czy w szkole dokonuje Pan/Pani analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? tak nie 4. Jakie formy oceniania stosuje Pan/Pani w pracy z uczniami? a) prace pisemne tak nie b) kartkówki tak nie c) odpowiedź ustna tak nie d) praca domowa tak nie e) aktywność na lekcji tak nie 5.Jak często wykorzystuje Pan/Pani następujące formy oceniania: f) pisemne prace klasowe: rzadko często najczęściej b) kartkówki: c) odpowiedzi ustne: d) prace domowe: e) aktywność na zajęciach: rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej 6.Jakie wnioski nasunęły się Panu/Pani po dokonaniu analizy osiągnięć uczniów?

14 7. Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pan/Pani w doskonaleniu swojej pracy? tak nie 8. Jeżeli tak, to jakie działania Pan/Pani podejmuje? a. modyfikuję własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b. modyfikuję testy i sprawdziany tak nie c. częściej wykorzystuję metody aktywne tak nie d. stosuję indywidualizację nauczania tak nie e. organizuję dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f. inne: 9. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety Zespół Ewaluacyjn

15 Ankieta dla rodziców Zwracamy się do Państwa z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności pracy uczniów w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 1.Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? tak nie nie wiem 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? tak nie 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów? a) Tak b) Nie c) Nie wiem 4. Uważa Pani/Pan, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? a) Tak b) Nie c) Nie wiem 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe trudności z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? a) Tak b) Nie c) Nie wiem 6.Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów? tak nie 7.Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? g) prace pisemne tak nie h) kartkówki tak nie i) odpowiedź ustna tak nie j) praca domowa tak nie

16 k) aktywność na lekcji tak nie 8.Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? l) pisemne prace klasowe: rzadko często najczęściej b) kartkówki: c) odpowiedzi ustne: d) prace domowe: e) aktywność na zajęciach: rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej rzadko często najczęściej 9.Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy? tak nie 10.Jeżeli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? a modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie b modyfikują testy i sprawdziany tak nie c częściej wykorzystują metody aktywne tak nie d stosują indywidualizację nauczania tak nie e organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie f inne: 11.Jak oceniacie Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety Zespół Ewaluacyjny

17 Ankieta dla uczniów Zwracamy się do Was z prośbą o anonimowe wypełnienie poniższej ankiety. Uzyskane wyniki badań posłużą nam do podniesienia efektywności Waszej pracy w zakresie wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. 1.Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? tak nie nie wiem 2.Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? tak nie 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów? tak nie nie wiem 4. Uważasz, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? tak nie nie wiem 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe trudności z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? tak nie nie wiem 6.Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? a) prace pisemne tak nie b) kartkówki tak nie c) odpowiedź ustna tak nie d) praca domowa tak nie e) aktywność na lekcji tak nie

18 7.Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? a) pisemne prace klasowe: rzadko często najczęściej b) kartkówki: rzadko często najczęściej c) odpowiedzi ustne: rzadko często najczęściej d) prace domowe: rzadko często najczęściej e) aktywność na zajęciach: rzadko często najczęściej 8.Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? tak nie 9.Jeżeli tak, to jakie działania, Twoim zdaniem, podejmują nauczyciele? modyfikują własny plan zajęć edukacyjnych tak nie modyfikują testy i sprawdziany tak nie częściej wykorzystują metody aktywne tak nie stosują indywidualizację nauczania tak nie organizują dodatkowe zajęcia edukacyjne tak nie inne: 10. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań? Proszę ocenić w skali od 1 do Dziękujemy za wypełnienie ankiety Zespół Ewaluacyjny

19 Kwestionariusz Wywiadu Kwestionariusz wywiadu dla uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych. Klasa. Zajęcia wyrównawcze: Czy udział w zajęciach zwiększa zakres Twoich wiadomości i umiejętności? Tak Nie Czy uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na uzyskanie wyższych ocen? Tak Nie Koła zainteresowań:.... Czy udział w zajęciach zwiększa zakres Twoich wiadomości i umiejętności? Tak Nie Czy uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na uzyskanie wyższych ocen? Tak Nie

20 Załącznik nr 3 Ankieta przeprowadzona wśród nauczycieli Wykresy szczegółowe 1. Czy wybrany przez Panią/Pana program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów? 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 3. Czy w szkole dokonuje Pani/Pan analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?

21 4. Jakie formy oceniania stosuje Pani/Pan w pracy z uczniami? 5. Jak często wykorzystuje Pani/Pan następujące formy oceniania? 6. Jakie wnioski nasunęły się Pani/Panu po dokonaniu analizy osiągnięć uczniów? Uczniowie mało czasu poświęcają w domu na utrwalenie wiadomości zdobytych w szkole; Dostosować metody i formy pracy do umiejętności uczniów. Doskonalić i modyfikować je wg potrzeb; Należy dokonać weryfikacji podstawy programowej I i II etapu edukacji (zbyt duży przeskok między etapami); Dostosowanie potrzeb do możliwości uczniów; Zauważenie postępu w rozumieniu poleceń. Rozszerzanie wiedzy o otaczającym świecie; Zwrócić większą uwagę na estetykę pisania, wymagać obliczeń w brudnopisie lub na marginesie; Doskonalić czytanie ze zrozumieniem, ćwiczyć umiejętność rachunku pamięciowego;

22 Należy zwiększyć ilość ćwiczeń słownikowych oraz kształcić techniki rozwiązywania zadań tekstowych; Zwiększyć ilość godzin przeznaczonych na doskonalenie redagowania prac literackich; Ćwiczenie samodzielnego (efektywnego) czytania ze zrozumieniem poleceń; Uczniowie wymagają częstego powtarzania (utrwalania) zdobytych wiadomości; Należy stworzyć uczniom dogodne warunki do poprawy ocen; Moja praca przynosi wspaniałe efekty. 7. Czy wnioski wynikające z analizy wyników osiągnięć uczniów wykorzystuje Pani/Pan w doskonaleniu swojej pracy? 8. Jeżeli tak, to jakie działania Pani/Pan podejmuje? Inne: indywidualne konsultacje w czasie przerw, praca indywidualna z uczniem.

23 9. Jak ocenia Pani/Pan skuteczność wdrażanych przez siebie działań. Proszę ocenić w skali od1 do 5.

24 Załącznik nr 4 Ankieta przeprowadzona wśród rodziców Wykresy szczegółowe 1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów? 2. Czy realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów? 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów?

25 4. Uważa Pan/Pani, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? 6. Czy w szkole dokonuje się analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów?

26 7. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole? 8. Jak często, Państwa zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? 9. Czy znają Państwo wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych danej klasy?

27 10. Jeśli tak, to jakie działania, Państwa zdaniem, podejmują nauczyciele? 11. Jak oceniają Państwo skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań w skali 1 do 5.

28 Załącznik nr 5 Ankieta przeprowadzona wśród uczniów Wykresy szczegółowe 1. Czy wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają Twoje możliwości intelektualne? 2. Czy w szkole dokonuje się analizy Twoich osiągnięć edukacyjnych? 3. Czy nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań do wszystkich uczniów?

29 4.Uważasz, że nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce? 5. Czy szkoła organizuje zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności? 6. Czy wymienione formy oceniania są stosowane w szkole?

30 7. Jak często, Twoim zdaniem, wykorzystuje się następujące formy oceniania? 8. Czy znasz wnioski wynikające z analizy osiągnięć dydaktycznych Twojej klasy? 9. Jeśli tak, to jakie działania Twoim zdaniem podejmują nauczyciele?

31 10. Jak oceniasz skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań w skali 1 do 5.

32 Załącznik nr 6 Wywiad przeprowadzony wśród uczniów biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych Wykresy szczegółowe 6.1. Zajęcia wyrównawcze 1. Czy udział w zajęciach zwiększa zakres Twoich wiadomości i umiejętności? 2. Czy uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na uzyskanie wyższych ocen?

33 6.2. Koła zainteresowań 1. Czy udział w zajęciach zwiększa zakres Twoich wiadomości i umiejętności? 2. Czy uczestnictwo w zajęciach przełożyło się na uzyskanie wyższych ocen?

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Lesznie ROK SZKOLNY 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej umiejętności określone w podstawie programowej S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej I. Cele i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Data sporządzenia: czerwiec 2013 r. I Obszar ewaluacji: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KADCZY ROK SZKOLNY 2015/2016 CEL EWALUACJI WEWNETRZNEJ: Zebranie informacji na temat, czy uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek

SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Gościszce Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Gościszce ZAKRES WYMAGANIA 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE

DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE DATA NAPISANIA RAPORTU- MAJ 2018 r. PODSUMOWANIE WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 W SAMORZĄDOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W GNIEWINIE 1 Wymaganie ewaluacyjne: 3. Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Szkoły Podstawowej w Suchowoli. w roku 2017/2018 Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej w Suchowoli w roku 2017/2018 Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2011/2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWY GRELLI WE WROCANCE I. Źródła planu: 1. Założenia polityki oświatowej państwa; 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Łobżenicy Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. Wymaganie: szkoła wspomaga rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH w roku szkolnym 2012/2013 I obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 13/14 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GOLENIOWIE ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ CEL BADAŃ EWALUACYJNYCH: Większość nauczycieli potrafi trafnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNĘTRZNA. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany ANKIETY Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych EWALUACJA WEWNĘTRZNA Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Wrzesień 2012 Styczeń 2013-1 - Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 Ewaluacja : Obszar II Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 2. Metody i materiały:

1. Wstęp. 2. Metody i materiały: Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Procesy zachodzące w szkole, z uwzględnieniem oferty edukacyjnej umożliwiającej realizację podstawy programowej. Cel ewaluacji: Ocena jakości działań nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Rok szkolny 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły 22 czerwca 2013 Raport ewaluacji wewnętrznej w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły Przedmiot ewaluacji Uczniowie nabywają wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 205/206 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego

Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego Podsumowanie pracy szkół w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego oraz raportu nadzoru pedagogicznego grudzień 2018 roku Wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2018 r. uczniów szkół

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Wodzisławiu Śląskim REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W ZAKRESIE CELÓW OGÓLNYCH, UMIEJETNOŚCI I WIEDZY PRZEDMIOTOWEJ, ZALECANYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku 2014/2015 WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 1

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Szkoła Podstawowa w Uwielinach Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej. 1. Cel ewaluacji Zebranie informacji dotyczących rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole

Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Zespół Szkolno Przedszkolny w Twardorzeczce Przedszkole Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z nową podstawa programową Opracowały: Agnieszka Witek Gabriela

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z:

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie. Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z: Przedmiotowy System Oceniania z matematyki klasy 4 6 Szkoły Podstawowej w Kluczewie Przedmiotowy System Oceniania z matematyki jest zgodny z: 1. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH

FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH RAPORT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 24/25 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. OBROŃCÓW WSTERPLATTE W GOSTYNINIE FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW PRZEDMIOTOWYCH OPRACOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: MARIA KOMOROWSKA KATARZYNA KONDRACIUK

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: 3.Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej ROK SZKOLNY 2015/2016 ORGANIZACJA I PRZEBIEG EWALUACJI W roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. MJR. H. DOBRZAŃSKIEGO HUBALA W RADOMIU OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016

Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 2016 Raport z analizy badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 216 Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół ewaluacyjny: 1. Anna Biały- Nieznalska- koordynator, nauczyciel języka polskiego i historii 2. Joanna Skwara- nauczyciel przyrody 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pasiekach Pasieki, czerwiec 2014 Wstęp Zgodnie z nowym rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym, każda ze szkół musi przygotować

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia ewaluacji

Metody i narzędzia ewaluacji Metody i narzędzia ewaluacji wyników zdalnego testowania wiedzy (platforma informatyczna e-matura) Książka przygotowana w ramach projektu E-matura, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - WYNIKI ANKIET UCZNIÓW Z GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona 23.05.2018 r. Ankietowanych zostało 30

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska

Podstawa prawna: Zespół ds. ewaluacji: Przewodnicząca: Ewa Sobolewska. Członkowie: Magda Zawada Edyta Więckowska Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24 A na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PODSTAWA PRAWNA PLANOWANIA DZIAŁAŃ. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY WYMAGANIE NR 11: W szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. K. K. BACZYŃSKIEGO W PUŁAWACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ wymaganie 11 Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu.

KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI. zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. KRYTERIA I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Łowiczu. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV VI odbywa

Bardziej szczegółowo

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70

Wynik maksymalny Wynik minimalny Rozstęp Wynik średni 11,30 13,75 20,99. Łatwość zestawu 0,63 0,69 0,70 Raport z badania diagnostycznego uczniów klas czwartych 218 r. Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH I-III Podstawą do stworzenia niniejszego dokumentu są: Statut Salezjańskiej Szkoły Podstawowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI Kryteria oceniania z matematyki są zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół w Rajczy. Nauczanie matematyki w szkole podstawowej w klasach IV odbywa się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu Technikum nr 8 Wymaganie 6: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); Harmonogram ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 192 im. prof. Heleny Radlińskiej w Łodzi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łodzi 94-017 Łódź, ul. Krzemieniecka 24A na rok szkolny 2014/2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przeprowadzonej w SP w Bruszewie W roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/11 została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna dotycząca obszaru 2.,,Procesy zachodzące w

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ PLAN EWALUACJI WEWNETRZNEJ W ZESPOLE SZKOŁ NR 2 W KOLBUSZOWEJ ROK SZKOLNY 2013/2014 RESPEKTOWANE SĄ NORMY SPOŁECZNE OBSZAR: Efekty działalności dydaktycznej, j i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli. w roku 2011/2012. Wstęp Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespołu Szkół w Suchowoli Wstęp w roku 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej, która została przeprowadzona w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo